Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde."

Transkript

1 Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde og [Operatør]

2 Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde (herefter benævnt Udlejer) og [Operatør] (i det følgende kaldet Lejer) er dags dato indgået nærværende lejeaftale. 1 Aftalens baggrund 1.1 Lejer har indgået kontrakt med Sydtrafik om at udføre offentlig servicetrafik med tog på Vestbanens strækning mellem Varde og Nørre Nebel. Nærværende erhvervslejeaftale indgås med henblik på, at Lejer kan opfylde den kontrakt, som Lejer/Operatøren indgår med Sydtrafik. Som følge heraf er Lejer/Operatøren uanset nærværende aftales øvrige regulering, den til enhver tid værende Operatør i henhold til hovedkontrakten med Sydtrafik om passagertrafik udført som offentlig service på Vestbanens strækning mellem Varde og Nørre Nebel (herefter benævnt "Operatørens trafikkontrakt"). Det betyder, at såfremt Sydtrafik i medfør af overdragelsesbestemmelsen i Operatørens trafikkontrakts pkt. 8.6 giver samtykke til, at Lejeren/Operatøren overdrager sine rettigheder og forpligtelser ifølge Operatørens trafikkontrakt til tredjemand (den nye Operatør), er den nye Operatør i henhold til Operatørens trafikkontrakt automatisk Udlejers nye lejer for så vidt angår samtlige rettigheder og forpligtelser i nærværende aftale. Før end overdragelsen til den nye Operatør kan finde sted, skal forholdet til den hidtidige lejer afsluttes efter bestemmelserne i nærværende aftale, hvilket blandt andet kan omfatte syn af det af Udlejer ejede materiel, afregning af depositum og udbedring af mangler. Side 2

3 Den nye Lejer bekræfter skriftligt overfor Udlejer overtagelsen af samtlige pligter og rettigheder efter aftalen. Sydtrafik forpligter sig til hurtigst muligt at meddele Udlejer, såfremt Operatørens trafikkontrakt overdrages til en ny Operatør. Sydtrafik hæfter ikke for den nye Operatørs forpligtelser over for Udlejer. 2 Det lejedes omfang 2.1 Det lejede omfatter bygninger og lokaler er beliggende Gellerupvej 13B, 6800 Varde og med et grundareal som angivet i bilag 1 til nærværende aftale, samt specialudstyr, inventar og løsøre som angivet i bilag 2 til nærværende aftale, alt i Værkstedet, beliggende Gellerupvej 13B, 6800 Varde. 2.2 Udlejer er ikke bekendt med, om de registrerede arealer er korrekt opmålte og påtager sig intet ansvar herfor. Selv om det ved en senere opmåling måtte vise sig, at bruttoetagearealerne afviger fra de angivne, reguleres lejen ikke. 2.3 Lejer er bekendt med lov om jernbane, jf. Bekendtgørelse nr 567 af 09. juni 2008 af lov om jernbane, samt bekendtgørelse nr. 560 af 21, juni 2000 om modtagepligt på stationer og aktstykke nr. 321 af 16. juli I tilknytning til lejemålet har Lejer i henhold til bekendtgørelsen jf. punkt 2.3 i lejeperioden en ikke-eksklusiv ret til at benytte arealer og spor omkring det lejede som adgangsvej. Lejer skal respektere Udlejers ikke-eksklusive brugsret til samme arealer og spor. 3 Det lejedes anvendelse 3.1 Fra det lejede må Lejer alene drive virksomhed i form af vedligeholdelse af togsæt og beslægtet virksomhed. 3.2 Det lejede må ikke uden Udlejer skriftlige samtykke benyttes til andet formål. Side 3

4 3.3 Parterne er enige om, at Lejer ikke fra det lejede skal drive en virksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Lejemålet er derfor ikke omfattet af erhvervslejeloven Udlejer er ansvarlig for, at det lejede lovligt kan anvendes til den i punkt 3.1 anførte virksomhed. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder er Udlejer uvedkommende. Lejer skal under lejemålets bestående omgås det lejede forsvarligt og er pligtig at erstatte alle skader, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af ham, hans personale eller andre personer, der har fået adgang til ejendommen og det lejede. 3.5 Det er ikke tilladt udover det af miljømyndighederne godkendte, at udøve brugen af det lejede på en sådan måde, at brugen ved lugt, støj, rystelser eller lignende kan medføre gene for ejendommen, dens øvrige brugere eller naboer. Det påhviler Lejer at indhente og gøre sig bekendt med eventuelle godkendelser. Lejer er bekendt med påbud af og påbud af fra Varde kommune samt dispensation af fra Miljøcenter Vest I/S. 3.6 Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede. Midlertidig opbevaring af affaldsstoffer eller lignende fra værkstedsdrift skal ske i overensstemmelse med miljøgodkendelse. 3.7 Udlejer er berettiget til at udleje andre lokaler i ejendommen til samme anvendelse som dette lejemål. 3.8 Lejer har sikkerhedscertifikat til drift af jernbanevirksomhed. Herunder er Lejer bekendt med gældende sikkerhedsregler for færdsel m.v. og handler herefter. 4 Lejeaftalens begyndelse og ophør 4.1 Lejeaftalen opdeles i tre perioder: forberedelsesperioden, driftsperioden og optionsperioden. 4.2 Forberedelsesperioden begynder, når nærværende aftale er indgået og ophører den 31. december 2010 (herefter Forberedelsesperioden). Driftsperioden begynder den 1. januar 2011 ved driftsdøgnets begyndelse og ophører ved det af Banedanmark fastlagte Side 4

5 køreplanskift omkring årsskiftet 2018/2019 (herefter Driftsperioden). Optionsperioden begynder ved det af Banedanmark fastsatte køreplanskift omkring årsskiftet 2018/2019 og ophører ved det af Banedanmark fastlagte køreplanskift omkring årsskiftet 2020/2021 (herefter Optionsperioden). 4.3 I Forberedelsesperioden har Lejer af hensyn til sine forberedelser til driften mulighed for at få adgang til værkstedet i en periode på op til 2 måneder før driftsstart. Adgangen kan alene ske med det formål at orientere sig om værkstedets indretning og faciliteter med henblik på at planlægge opstart af egen vedligeholdelsesproduktion fra driftsstart samt med henblik på at aftale overleveringen med den nuværende operatør. Adgangen skal ske efter aftale med den nuværende lejer og på en sådan måde, at den nuværende lejers vedligeholdelsesaktiviteter ikke forsinkes. Adgangen er begrænset til tidsrummet kl på mandage fredage og til i alt 15 sådanne dage indenfor de ovennævnte 2 måneder. 4.4 Lejeperioden er tidsbestemt. Begrundelsen herfor er den særlige baggrund for lejeaftalen, som er beskrevet i 1 ovenfor. 4.5 Nærværende lejeaftale ophører automatisk uden opsigelse eller anden meddelelse fra Lejer senest på samme tidspunkt, som Lejers kontrakt med Sydtrafik ophører uanset årsagen hertil. Ved ophør af Lejers kontrakt med Sydtrafik er Lejer forpligtet til straks at meddele Udlejer ophørstidspunktet. 4.6 Bortset fra Lejers begrænsede adgang til det lejede i Forberedelsesperioden som anført i punkt 4.3, tager lejemålet sin begyndelse den 1. januar 2011 og ophører automatisk uden opsigelse eller anden meddelelse fra Lejer ved det af Banedanmark fastlagte køreplanskift omkring årsskiftet 2018/2019. Lejer har dog ret til at forlænge lejeperioden, såfremt Lejers kontrakt med Sydtrafik om at udføre offentlig servicetrafik med tog på Vestbanen bliver tilsvarende forlænget. Lejer har dog ikke ret til at forlænge lejeperioden længere end til dagen før det af Banedanmark fastlagte køreplanskift omkring årsskiftet 2020/2021 ved driftsdøgnets ophør. Lejeren er forpligtet til straks ved forlængelse af Lejerens kontrakt med Sydtrafik at meddele Udlejer, om lejeperioden forlænges og med hvilken periode. 4.7 Lejemålet er i hele aftaleperioden uopsigeligt fra Udlejer side medmindre dette sker i henhold til punkt Lejemålet er i hele aftaleperioden uopsigeligt fra Lejer. 4.9 For at sikre såvel en hensigtsmæssig afvikling af nuværende lejers aktiviteter i det lejede som en rettidig etablering af Lejers aktiviteter i det lejede udarbejder Lejer i samarbejde Side 5

6 med den nuværende lejer en overleveringsplan for det lejede, omfattende en periode på en måned op til overtagelse af lejemålet. Overleveringsplanen fremsendes til Udlejer senest seks måneder inden lejemålets overtagelse. Overleveringsplanen skal sikre nuværende lejers muligheder for at afvikle sine aktiviteter i det lejede, Udlejers muligheder for at overlevere det lejede i ryddet og i godt vedligeholdt stand, samt sikre Lejers muligheder for at udføre den udbudte trafik fra og med Driftsperiodens første dag. 5 Lejens størrelse, betaling og regulering 5.1 Den årlige leje udgør kr ,00 i prisniveau januar 2008 eksklusiv moms samt skatter og afgifter, som også betales af Lejer. 5.2 Lejen betales kvartalsvis bagud hver den 1. i kvartalet. Den 1. april 2011 betales der første gang kr ,00, plus pristalsregulering og plus moms, for perioden 1. januar 2011 til den 31. marts Lejebeløbene betales på det af Udlejer til enhver tid anviste sted, p.t. Vestbanen A/S, c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde via Sydbank, Vestergade 4, 6800 Varde, Reg. nr. 7700, Kontonummer Den til enhver tid gældende årsleje regnet fra 1. januar vil blive pristalsreguleret hvert år med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (nettoprisindekset) for januar måned første gang januar 2011 Pristalsregulering skal ikke varsles og har virkning fra den dato fra hvilken nærværende lejeaftale hjemler pristalsregulering af lejen. 5.5 Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres lejen i overensstemmelse med udviklingen i et andet eksisterende tilsvarende indekstal, eller hvis et sådant ikke findes efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som muligt. Side 6

7 6 Depositum 6.1 Senest en måned før lejeperiodens begyndelse indbetaler Lejer til Udlejer et kontant depositum svarende til tre måneders leje kr ,00. Depositum tjener til sikkerhed for samtlige Lejers forpligtelser i henhold til nærværende erhvervslejeaftale, herunder udgifter ved fraflytning. 6.2 Depositum forrentes ikke og henstår til Udlejer fulde disposition i lejeperioden. 7 Betaling af el, vand, varme og varmt vand m.v. 7.1 Lejer betaler udgifter til el, vand, varme og varmt vand m.v. direkte til leverandøren hhv. leverandørerne. 7.2 Udlejer påtager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen med vand, el, gas og lign. samt renovation, men har pligt til snarest at afhjælpe sådanne forstyrrelser, i det omfang disse kan henføres til anlæg m.v., som Udlejer har forpligtelsen til at vedligeholde. 8 Andre forbrugsudgifter 8.1 Lejer forestår egen renovation (affald) og afholder udgifterne herved. 9 Skatter og afgifter 9.1 Lejer betaler de til enhver tid gældende skatter og eventuelle afgifter m.v. for lejeperioden. Størrelsen af de for 2008 gældende skatter er angivet i bilag Moms 10.1 Lejemålet er momsregistreret, og Udlejer er forpligtet til at kræve den i 5 anførte leje tillagt et beløb svarende til den til enhver tid værende merværdiafgift p.t. 25 %. Side 7

8 10.2 Moms er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende lejeaftale. 11 Det lejedes stand 11.1 Lejer overtager det lejede i pæn og vel vedligeholdt stand Lejer og Udlejer udarbejder en indflytningsrapport vedrørende det lejedes stand, indretning, inventar tilhørende Udlejer m.v. Indflytningsrapporterne vedlægges som bilag 4 og Ren- og vedligeholdelse samt fornyelse 12.1 Den udvendige vedligeholdelse af bygninger og lokaler påhviler Udlejer. Ved den udvendige vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af klimaskærm det vil sige tag, facade, udvendige side af døre og vinduer (excl. ruder) samt terræn, i det omfang vedligeholdelsen heraf ikke er pålagt Lejer Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har til enhver tid efter forudgående anmeldelse ret til adgang til det lejede til forberedelse eller foretagelse af vedligeholdelsesog fornyelsesarbejder. Arbejderne skal udføres til mindst mulig gene for Lejer. Varsling om iværksættelse af arbejder i det lejede skal være skriftlig, og varslet er otte uger. Ved beregning af fristen ses bort fra juli måned Mangler ved det lejede og beskadigelse af Lejers ting, der skyldes hændelige forhold, som for eksempel nedbør, eller skyldes tredjemand, som for eksempel andre brugere i ejendommen, giver ikke Lejer ret til forholdsmæssigt afslag eller erstatning Al indvendig vedligeholdelse af de lejede lokaler det vil sige alt indenfor lokalernes fysiske rammer - påhviler Lejer. Lejers pligt til vedligeholdelse af lokalerne omfatter således bl.a.: a) Maling og tapetsering af alle overflader herunder vægge, lofter, paneler, vinduesrammer og vindueskarme m.m. b) Vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning og ikke malbare lofter. Side 8

9 c) Vedligeholdelse og fornyelse af låse, dørhåndtag, nøgler, ruder persienner, solskærme, baldakiner, indvendige døre, den indvendige side af udvendige døre, vand- og gashaner, stikkontakter, elafbrydere, lampeudtag, udløbsrosetter, lysdæmpere, antenne- og telefonstik, edbstik, al belysning, alarmanlæg, al elektronisk automatik af enhver art herunder ved døre og vinduer samt andet teknisk udstyr og installationer. d) Vedligeholdelse og fornyelse af al sanitet, herunder cisterner, toiletter, vaskekummer og vandlåse e) Vedligeholdelse og fornyelse af installationer i lejemålet til det lejedes forsyning med vand, el, afløb m.v. Vedligeholdelse skal ske løbende, så det lejede til enhver tid fremtræder i en pæn og vel vedligeholdt stand. Omkostninger til udskiftning eller renovering af bygningsdele eller installationer, forårsaget af Lejers manglende vedligeholdelse, afholdes af Lejer. Lejers vedligeholdelses- og fornyelsespligt omfatter også specialudstyr, inventar, løsøre, spor og sporanlæg omfattet af det lejede, uanset om dette befinder sig indendørs eller udendørs Udlejer er berettiget til til enhver tid at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsespligten er opfyldt Lejer er forpligtet til straks at lade udføre sådanne ren- og vedligeholdelsesarbejder m.v., som Udlejer kræver til pligtens opfyldelse. Såfremt Lejer ikke uden ugrundet ophold efter skriftlig opfordring har udført et ham påhvilende ren-, vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejde, er Udlejer berettiget til at lade de omhandlende arbejder udføre for Lejers regning Ren- og vedligeholdelse samt snerydning og glatførebekæmpelse af udvendige arealer og udstyr, aptering og tekniske installationer herpå udføres af Lejer. Lejers forpligtelser omfatter også ren- og vedligeholdelse som følge af hærværk. Side 9

10 13 Forandring af det lejede 13.1 Lejer kan udføre forandringer af det lejede efter reglerne i erhvervslejelovens med ændringer og tilføjelser som anført i punkt nedenfor Eventuel ombygning, installation, istandsættelse eller indretning, der måtte blive forlangt af offentlige myndigheder, herunder bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, sundhedsmyndigheder, arbejdstilsyn eller andre, som vilkår for den virksomhed, som Lejer udøver i det lejede, foretages af Lejer for egen regning, uanset om sådanne krav stilles allerede ved lejeaftalens begyndelse eller senere. For sådanne ændringer gælder i øvrigt de i stk. 4 nævnte vilkår. Ved fraflytning udbetaler Udlejer en økonomisk kompensation til Lejer svarende til den på daværende tidspunkt ikke afskrevne del af investeringen. Kompensationsberegningen skal, for Lejers regning, verificeres af en statsautoriseret revisor Såfremt Lejer ønsker at foretage forandringer af det lejede ud over ombygninger, der er sædvanlige for den type virksomhed, Lejer driver i det lejede, skal Lejer indhente Udlejers samtykke til forandringen Arbejdet skal udføres af autoriserede håndværkere, i overensstemmelse med offentlige byggeforskrifter, god byggeskik og Udlejers anvisninger, samt på grundlag af sædvanligt projekt, der på forhånd skal godkendes af Udlejer. I øvrigt skal installationer og ændringer i enhver henseende godkendes af offentlige myndigheder på Lejers bekostning og foranledning inden igangsættelsen Lejer er forpligtet til efter påkrav at stille anfordringsgaranti eller anden betryggende sikkerhed under udførelsen for Lejers forpligtelse til at fuldføre den påbegyndte installation eller ombygning og for erstatningsansvar for eventuel skade, der påføres Udlejers eller tredjemands person, ejendom eller ting under udførelsen og efter fuldførelsen Lejer har reetableringspligt, med mindre dette krav skriftligt er frafaldet af Udlejer. Lejer er forpligtet til efter påkrav at stille anfordringsgaranti eller anden betryggende sikkerhed for retableringspligten, således at sikkerheden dækker omkostningerne ved retablering. Sikkerhedsstillelsen kan én gang årligt kræves reguleret under hensyntagen til prisudviklingen Opførelse af nybygning på det lejede areal må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Udlejer. Side 10

11 14 Misligholdelse 14.1 Såfremt Lejer væsentlig misligholder nærværende aftale, kan Udlejer hæve nærværende aftale helt eller delvist efter Udlejers eget valg og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed kan Udlejer ikke kræve erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab. Følgende forhold, som ikke er udtømmende oplistet, anses altid for væsentlig misligholdelse fra Lejer: - Lejer overskrider en betalingsfrist i nærværende aftale, og det forfaldne beløb er ikke Udlejer i hænde indenfor en frist på fem kalenderdage fra Udlejers meddelelse om, at en betalingsfrist er overskredet. - Lejer ophører med at udføre offentlig service trafik med tog på Vestbanen. - Lejer standser sine betalinger, afgiver insolvenserklæring, erklæres konkurs, indleder forhandlinger om akkord eller anden gældsordning, med mindre boet inden 14 kalenderdage efter at have modtaget opfordring indtræder i nærværende aftale eller stiller betryggende sikkerhed for, at Lejers forpligtelser i henhold til aftalen vil blive opfyldt. - Lejer trods påkrav væsentligt misligholder en eller flere af de i bilag 6 oplistede aftaler, som måtte være indgået mellem Udlejer og Lejer Såfremt Udlejer væsentlig misligholder nærværende aftale, kan Lejer hæve nærværende aftale helt eller delvist efter Lejers eget valg og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed kan Lejer ikke kræve erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab. Følgende forhold, som ikke er udtømmende oplistet, anses altid for væsentlig misligholdelse fra Udlejer: - Udlejer trods påkrav væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale til at forestå udvendig vedligeholdelse. - Udlejer standser sine betalinger, afgiver insolvenserklæring, erklæres konkurs, indleder forhandling om akkord eller anden gældsordning, med mindre boet inden 14 kalenderdage efter at have modtaget opfordring indtræder i nærværende aftale eller Side 11

12 stiller betryggende sikkerhed for, at Udlejers forpligtelser i henhold til aftalen vil blive opfyldt. - Udlejer trods påkrav væsentligt misligholder en eller flere af de i bilag 6 oplistede aftaler, som måtte være indgået mellem Udlejer og Lejer. 15 Afståelse 15.1 Lejer har ikke ret til afståelse. 16 Fremleje 16.1 Lejer har ret til hel eller delvis fremleje af det lejede. Udlejer skal have tilsendt et eksemplar af fremlejekontrakten Lejer er ansvarlig for, at fremlejetager ved hel eller delvis fremleje af det lejede gøres bekendt med gældende sikkerhedsregler for færdsel m.v. 17 Forsikring samt ansvar for skader 17.1 Lejer holder bygninger forsikret mod brand og anden bygningsskade samt husejeransvar. Vestbanen A/S skal være medforsikret på policen Forsikring af det Lejer tilhørende løsøre og lokaleindretning er Udlejer uvedkommende. Lejer er pligtig at have det lejede forsikret mod skade af brand, tyveri, hærværk samt mod skade på glas og kummer. Lejer bærer risikoen for og drager omsorg for behørig forsikring af specialudstyr, inventar og løsøre tilhørende Udlejer, uanset om dette befinder sig indendørs eller udendørs Udlejer har intet ansvar for Lejers eventuelle driftstab eller andre tab i tilfælde af ejendommens eller inventarets undergang eller forringelse, det være sig ved brand, tyveri eller på anden måde, ligesom Udlejer intet ansvar har for det til Lejer tilhørende inventar, lokaleindretning eller andet. Side 12

13 17.4 Lejer er ansvarlig for enhver skade, som Lejer, dennes medarbejdere, kunder, leverandører eller andre, Lejer giver adgang til ejendommen, påfører ejendommen eller det lejede. Ansvaret for skader, der ikke kan henføres til Lejer, dennes medarbejdere, kunder, leverandører eller andre Lejer giver adgang til ejendommen, følger det almindelige vedligeholdelsesansvar, jf Skiltning 18.1 Lejer har i og på det lejede ret til skiltning i et omfang, som ikke må overstige, hvad der er sædvanligt for virksomhed af samme type. Ved lejeperiodens ophør skal Lejer fjerne den af Lejer opsatte skiltning og foretage retablering. 19 Lejeforholdets ophør 19.1 Ved lejemålets ophør forbliver ejendommens mur- og nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art Udlejers ejendom Medmindre andet skriftligt er aftalt med Udlejer har Lejer dog ret og pligt til at fjerne de af Lejer bekostede særindretninger og tekniske installationer samt alt løsøre og inventar, som er indsat i det lejede og inventardele, som ikke tilhører ejendommen mod at foretage fuldstændig retablering herefter Medmindre andet skriftligt er aftalt med Udlejer har Lejer endvidere pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer og tankanlæg bekostet af Lejer, såsom kontormøbler og maskin- og inventardele, som ikke hører til ejendommen, mod at bringe det lejede tilbage til dets oprindelige stand Forandringer i lejemålets indretning tilbageføres inden fraflytningsdagen, således at lejemålet fremtræder, som det blev indrettet ved lejemålets begyndelse. Dette gælder også ændringer godkendt af Udlejer, medmindre Udlejer skriftligt har frafaldet retableringspligten. Erhvervslejeloven 75, stk. 2, skal ikke gælde for lejemålet Lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen, dvs. i pæn, god og vel vedligeholdt stand, bortset fra slid og ælde som ikke er omfattet af Lejerens vedligeholdelsespligt. Side 13

14 19.6 Opfylder det lejede på fraflytningstidspunktet ikke den stand, som er angivet oven for og i henhold til afleveringsrapporten, er Udlejer berettiget til efter eget valg enten at istandsætte det lejede for Lejers regning eller kræve kontant betaling af de udgifter, der må forventes at medgå til istandsættelsen. Endvidere kan Udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til lejeaftalen for den periode, der faktisk medgår eller må forventes at medgå til istandsættelsen, dog max. 3 måneder. Udlejers krav er ikke afhængigt af, om istandsættelsen faktisk gennemføres Snarest muligt efter fraflytningen gennemgår Lejer og Udlejer på ny lejemålet med henblik på at konstatere, om der er forhold, som nævnt i punkt Der udarbejdes en fraflytningsrapport, der underskrives af begge parter. Såfremt Lejer ikke deltager i gennemgangen, skal fraflytningsrapport fremsendes til Lejer, så den er fremme senest fire uger efter fraflytningen Forud for nærværende lejeaftalens ophør er Lejeren forpligtet til: at give en ny operatør adgang til planlægning af sin vedligeholdelsesproduktion på samme måde og i samme omfang, som det er beskrevet i stk at afgive oplysninger om inventaret og dets tilstand samt eventuelle fysiske ændringer af værkstedet til Udlejer. at medvirke til at forevise værkstedet og dets faciliteter for de potentielle nye tilbudsgivere i forbindelse med et genudbud af trafikken. 20 Forurening 20.1 Lejer er ansvarlig for forurening som efter dansk rets almindelige regler, herunder gældende lovgivning, navnlig jordforureningsloven. Lejers ansvar omfatter udgifter til undersøgelser, oprensning og andre udgifter i anledning af forurening, der hidrører fra Lejers virksomhed. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med regreskrav, som Udlejer måtte rette mod Lejer i anledning af tredjemands krav mod Udlejer. Lejer skal indberette til både myndighederne og Udlejer, hvis Lejer forårsager forurening. 21 Andre forhold 21.1 Det er væsentligt for Lejer, at der kan drives virksomhed på det lejede. Udlejer er derfor, efter Lejers anmodning, forpligtet til at påtale eventuelle ændringer i lokalplaner eller lignende på eller i tilknytning til det lejede, med mindre Udlejer har væsentlige indvendinger her i mod. Side 14

15 Såfremt Udlejer bliver bekendt med forslag til eventuelle ændringer af arealets planstatus, er Udlejer forpligtet til at informere Lejer snarest muligt med henblik på eventuelle indsigelser imod ændringer. 22 Omkostninger m.v Hver part bærer sine omkostninger ved udarbejdelse af nærværende lejeaftale Nærværende aftale med særlige bestemmelser oprettes og underskrives i to enslydende eksemplarer, af hvilke Udlejer opbevarer det ene, Lejer det andet. 23 Meddelelser 23.1 Enhver meddelelse i henhold til nærværende Aftale, skal sendes til den anden part på den til enhver tid oplyste adresse, pt.: Udlejer: Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde Att: Direktør Bo Andersen - eller en af Vestbanen A/S udpeget trediepart. Lejer: XXXXXX XXXXXX XXXXXX Att.:XXXXXX 24 Tvister 24.1 Nærværende aftale er undergivet dansk ret. Side 15

16 24.2 Enhver uenighed og tvist mellem parterne i forbindelse med nærværende aftale, herunder om dens anvendelse, fortolkning, opfyldelse eller misligholdelse, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved dansk domstol. 25 Bilag 25.1 Følgende bilag udgør en integreret del af nærværende aftale. I tilfælde af modstrid mellem det i aftalen og bilagene anførte, har nærværende aftale forrang. Bilagene er listet i ikkeprioriteret rækkefølge: Bilag 1: Bilag 2. Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: a: Matrikelkort b: Ortofoto Specialudstyr, inventar og løsøre. Skatter samt skøn over forbrugsudgifter. Indflytningsrapport (udarbejdes ved overtagelse af lejemål). Indflytningsrapport for tekniske anlæg (udarbejdes ved overtagelse af lejemål). Aftaler mellem Udlejer og Lejer (udformes ved underskrivelse af aftale). 26 Underskrifter Sted, dato og underskrift Varde, den Varde, den Som Udlejer: Som Lejer: Vestbanen A/S [Operatør] Side 16

17 Bilag 1 Bilag 1a Matrikelkort Bilag 1b Ortofoto

18

19 Side 19

20 Bilag 2 Specialudstyr, inventar og løsøre Emne Type Antal Eftersynstermin Kommentar Sporanlæg: Traverskran ABB 1 Årlig lovpligtig Spor 2, max løft 6300 kg. Udsugningsanlæg JA Nuværende anlæg optimeres 08/09. Olietømningsanlæg JA Diverse håndværktøj 10 stk forskellige stk håndværktøj, boremaskiner, vinkelsliber, mm Hyrauliske gravdonkrafte på hjul 3 Forefindes pt. på Varde Vest Maskinværksted: Traverskran v. drejebænk 250 kg ABB Drejebænk Colcherster 1600 Mascot 1 Årlig lovpligtig Skab til drejebænk 1 Årlig lovpligtig Pladesaks I.P Maskiner Årlig lovpligtig Pladebukker Cidan Årlig lovpligtig Boremaskine (søjle) Strands 532 M 1 Årlig lovpligtig Skab til boremaskine 1 Sav (kastro) Kasto 1 Årlig lovpligtig Filebænk 2 Pladereol 1 Jernreol 1 Presser Stenhøj 60 Tons 1 Rørbukkemaskine Svejseværktøj: Svejser Migatrionic Navigator MKII Svejser Migatrionic Automig Co2 svejser aga Kemppi LISA 16 1 Gas, ilt svejser 1 Slibesten SM BS

21 Side 21 Emne Type Antal Eftersynstermin Kommentar Båndpudser TAS mm Svejsebord 1 Ambolt 1 Skab 1 Togværksted: El-truck Stil årg Årlig lovpligtig 4 højdeløftere Årlig lovpligtig Gulvvaskemaskine Karcher 1 Årlig lovpligtig Fejemaskine Eureka Obello Lille søjleboremaskine KEF Motor SB 13 1 Årlig lovpligtig Bænksliber KEF Motor bænk sliber 1 Årlig lovpligtig Rengøringsskab 2 Vaskehal: Vaskemaskine, undervognsvasker, 1 Sammmenbygget i samme enhed. 2 stk. højtryksslangeruller 2 Olie og Smøreudstyr samt røranlæg JA Pumper - standeranlæg JA Oliebar Udgår Tømmerudstyr JA Fra alle 3 spor. Motorværksted: Dyseprøver Lucas Harding 1 Årlig lovpligtig Dysebord 1 Løftebord Translyft 2 ton 1 Årlig lovpligtig Filebænk 1 Højskabe 2 Vægskab 1 Løftevogn 1 Værktøjsvogne Værktøjsvogne 3 Søjlesvingkran 2000 kg ABB Årlig lovpligtig

22 Side 22 Emne Type Antal Eftersynstermin Kommentar Renserum: Rensemaskine HESØ 1 Årlig lovpligtig Hedvandsrenser KEW ALTO højtryksrenser hedtvand 1 Årlig lovpligtig Kranbane, vaskerum, svejseværksted 3200 kg ABB Årlig lovpligtig Elværksted: Bremseafdrejer Udgået. Lygtejusteringsapparat Lucas Harttridge Beam tester 1 Ikke i brug mere. Lynlader Telwin Dynamic 1 Årlig lovpligtig Filebænke 2 Mont. omk. Tyverianlæg 1 Skabe, omklædning, bænke 32 stk i Herre afd. 4 stk i kvinde Kantine: Bord, stole 12 stole og 2 borde Micro-ovn 1 White-board 1 Dinette - kantine Dinette - kontor Kontor: Skabe, skriveborde PC, printer 1 Fax 1 Kopimaskine 1 Regnemaskine Planlægningstavle

23 Bilag 3 Skatter samt skøn over forbrugsudgifter Der opkræves pt. ikke skatter for ejendommen omfattende værkstedet. Størrelse af forbrugudgifter for værkstedet og tilhørende bygninger og lokaler samt arealer er i meget høj grad afhængig af omfanget og typen af aktiviteter, der udøves. Nedenfor angivne forbrug og forbrugsafgifter er estimeret ud fra nuværende anvendelse baseret på år 2007: Elektricitet kwh Ca kr Varme 280 MWh Ca kr Vand inkl. spildevand 550 m 3 Ca kr.

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

Vestbanens værksted En kort præsentation

Vestbanens værksted En kort præsentation Vestbanens værksted En kort præsentation Udbud Servicetrafik Vestbanen A/S Indledning Region Syddanmark vedtog 23. juni 2008 at støtte den forsatte drift af Vestbanen mellem Nørre Nebel og Varde under

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning)

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning) Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A (med istandsættelse ved fraflytning) I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af bolig- overenskomsten Fraflytningsordningen 1. Med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet)

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) J.nr. 11/22833 Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) Mellem Hvidovre Kommune (Udlejer) Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre CVR 55606617 og Grundejerforeningen Avedørelejren (Lejer) CVR

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere