Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde."

Transkript

1 Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde og [Operatør]

2 Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde (herefter benævnt Udlejer) og [Operatør] (i det følgende kaldet Lejer) er dags dato indgået nærværende lejeaftale. 1 Aftalens baggrund 1.1 Lejer har indgået kontrakt med Sydtrafik om at udføre offentlig servicetrafik med tog på Vestbanens strækning mellem Varde og Nørre Nebel. Nærværende erhvervslejeaftale indgås med henblik på, at Lejer kan opfylde den kontrakt, som Lejer/Operatøren indgår med Sydtrafik. Som følge heraf er Lejer/Operatøren uanset nærværende aftales øvrige regulering, den til enhver tid værende Operatør i henhold til hovedkontrakten med Sydtrafik om passagertrafik udført som offentlig service på Vestbanens strækning mellem Varde og Nørre Nebel (herefter benævnt "Operatørens trafikkontrakt"). Det betyder, at såfremt Sydtrafik i medfør af overdragelsesbestemmelsen i Operatørens trafikkontrakts pkt. 8.6 giver samtykke til, at Lejeren/Operatøren overdrager sine rettigheder og forpligtelser ifølge Operatørens trafikkontrakt til tredjemand (den nye Operatør), er den nye Operatør i henhold til Operatørens trafikkontrakt automatisk Udlejers nye lejer for så vidt angår samtlige rettigheder og forpligtelser i nærværende aftale. Før end overdragelsen til den nye Operatør kan finde sted, skal forholdet til den hidtidige lejer afsluttes efter bestemmelserne i nærværende aftale, hvilket blandt andet kan omfatte syn af det af Udlejer ejede materiel, afregning af depositum og udbedring af mangler. Side 2

3 Den nye Lejer bekræfter skriftligt overfor Udlejer overtagelsen af samtlige pligter og rettigheder efter aftalen. Sydtrafik forpligter sig til hurtigst muligt at meddele Udlejer, såfremt Operatørens trafikkontrakt overdrages til en ny Operatør. Sydtrafik hæfter ikke for den nye Operatørs forpligtelser over for Udlejer. 2 Det lejedes omfang 2.1 Det lejede omfatter bygninger og lokaler er beliggende Gellerupvej 13B, 6800 Varde og med et grundareal som angivet i bilag 1 til nærværende aftale, samt specialudstyr, inventar og løsøre som angivet i bilag 2 til nærværende aftale, alt i Værkstedet, beliggende Gellerupvej 13B, 6800 Varde. 2.2 Udlejer er ikke bekendt med, om de registrerede arealer er korrekt opmålte og påtager sig intet ansvar herfor. Selv om det ved en senere opmåling måtte vise sig, at bruttoetagearealerne afviger fra de angivne, reguleres lejen ikke. 2.3 Lejer er bekendt med lov om jernbane, jf. Bekendtgørelse nr 567 af 09. juni 2008 af lov om jernbane, samt bekendtgørelse nr. 560 af 21, juni 2000 om modtagepligt på stationer og aktstykke nr. 321 af 16. juli I tilknytning til lejemålet har Lejer i henhold til bekendtgørelsen jf. punkt 2.3 i lejeperioden en ikke-eksklusiv ret til at benytte arealer og spor omkring det lejede som adgangsvej. Lejer skal respektere Udlejers ikke-eksklusive brugsret til samme arealer og spor. 3 Det lejedes anvendelse 3.1 Fra det lejede må Lejer alene drive virksomhed i form af vedligeholdelse af togsæt og beslægtet virksomhed. 3.2 Det lejede må ikke uden Udlejer skriftlige samtykke benyttes til andet formål. Side 3

4 3.3 Parterne er enige om, at Lejer ikke fra det lejede skal drive en virksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Lejemålet er derfor ikke omfattet af erhvervslejeloven Udlejer er ansvarlig for, at det lejede lovligt kan anvendes til den i punkt 3.1 anførte virksomhed. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder er Udlejer uvedkommende. Lejer skal under lejemålets bestående omgås det lejede forsvarligt og er pligtig at erstatte alle skader, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af ham, hans personale eller andre personer, der har fået adgang til ejendommen og det lejede. 3.5 Det er ikke tilladt udover det af miljømyndighederne godkendte, at udøve brugen af det lejede på en sådan måde, at brugen ved lugt, støj, rystelser eller lignende kan medføre gene for ejendommen, dens øvrige brugere eller naboer. Det påhviler Lejer at indhente og gøre sig bekendt med eventuelle godkendelser. Lejer er bekendt med påbud af og påbud af fra Varde kommune samt dispensation af fra Miljøcenter Vest I/S. 3.6 Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede. Midlertidig opbevaring af affaldsstoffer eller lignende fra værkstedsdrift skal ske i overensstemmelse med miljøgodkendelse. 3.7 Udlejer er berettiget til at udleje andre lokaler i ejendommen til samme anvendelse som dette lejemål. 3.8 Lejer har sikkerhedscertifikat til drift af jernbanevirksomhed. Herunder er Lejer bekendt med gældende sikkerhedsregler for færdsel m.v. og handler herefter. 4 Lejeaftalens begyndelse og ophør 4.1 Lejeaftalen opdeles i tre perioder: forberedelsesperioden, driftsperioden og optionsperioden. 4.2 Forberedelsesperioden begynder, når nærværende aftale er indgået og ophører den 31. december 2010 (herefter Forberedelsesperioden). Driftsperioden begynder den 1. januar 2011 ved driftsdøgnets begyndelse og ophører ved det af Banedanmark fastlagte Side 4

5 køreplanskift omkring årsskiftet 2018/2019 (herefter Driftsperioden). Optionsperioden begynder ved det af Banedanmark fastsatte køreplanskift omkring årsskiftet 2018/2019 og ophører ved det af Banedanmark fastlagte køreplanskift omkring årsskiftet 2020/2021 (herefter Optionsperioden). 4.3 I Forberedelsesperioden har Lejer af hensyn til sine forberedelser til driften mulighed for at få adgang til værkstedet i en periode på op til 2 måneder før driftsstart. Adgangen kan alene ske med det formål at orientere sig om værkstedets indretning og faciliteter med henblik på at planlægge opstart af egen vedligeholdelsesproduktion fra driftsstart samt med henblik på at aftale overleveringen med den nuværende operatør. Adgangen skal ske efter aftale med den nuværende lejer og på en sådan måde, at den nuværende lejers vedligeholdelsesaktiviteter ikke forsinkes. Adgangen er begrænset til tidsrummet kl på mandage fredage og til i alt 15 sådanne dage indenfor de ovennævnte 2 måneder. 4.4 Lejeperioden er tidsbestemt. Begrundelsen herfor er den særlige baggrund for lejeaftalen, som er beskrevet i 1 ovenfor. 4.5 Nærværende lejeaftale ophører automatisk uden opsigelse eller anden meddelelse fra Lejer senest på samme tidspunkt, som Lejers kontrakt med Sydtrafik ophører uanset årsagen hertil. Ved ophør af Lejers kontrakt med Sydtrafik er Lejer forpligtet til straks at meddele Udlejer ophørstidspunktet. 4.6 Bortset fra Lejers begrænsede adgang til det lejede i Forberedelsesperioden som anført i punkt 4.3, tager lejemålet sin begyndelse den 1. januar 2011 og ophører automatisk uden opsigelse eller anden meddelelse fra Lejer ved det af Banedanmark fastlagte køreplanskift omkring årsskiftet 2018/2019. Lejer har dog ret til at forlænge lejeperioden, såfremt Lejers kontrakt med Sydtrafik om at udføre offentlig servicetrafik med tog på Vestbanen bliver tilsvarende forlænget. Lejer har dog ikke ret til at forlænge lejeperioden længere end til dagen før det af Banedanmark fastlagte køreplanskift omkring årsskiftet 2020/2021 ved driftsdøgnets ophør. Lejeren er forpligtet til straks ved forlængelse af Lejerens kontrakt med Sydtrafik at meddele Udlejer, om lejeperioden forlænges og med hvilken periode. 4.7 Lejemålet er i hele aftaleperioden uopsigeligt fra Udlejer side medmindre dette sker i henhold til punkt Lejemålet er i hele aftaleperioden uopsigeligt fra Lejer. 4.9 For at sikre såvel en hensigtsmæssig afvikling af nuværende lejers aktiviteter i det lejede som en rettidig etablering af Lejers aktiviteter i det lejede udarbejder Lejer i samarbejde Side 5

6 med den nuværende lejer en overleveringsplan for det lejede, omfattende en periode på en måned op til overtagelse af lejemålet. Overleveringsplanen fremsendes til Udlejer senest seks måneder inden lejemålets overtagelse. Overleveringsplanen skal sikre nuværende lejers muligheder for at afvikle sine aktiviteter i det lejede, Udlejers muligheder for at overlevere det lejede i ryddet og i godt vedligeholdt stand, samt sikre Lejers muligheder for at udføre den udbudte trafik fra og med Driftsperiodens første dag. 5 Lejens størrelse, betaling og regulering 5.1 Den årlige leje udgør kr ,00 i prisniveau januar 2008 eksklusiv moms samt skatter og afgifter, som også betales af Lejer. 5.2 Lejen betales kvartalsvis bagud hver den 1. i kvartalet. Den 1. april 2011 betales der første gang kr ,00, plus pristalsregulering og plus moms, for perioden 1. januar 2011 til den 31. marts Lejebeløbene betales på det af Udlejer til enhver tid anviste sted, p.t. Vestbanen A/S, c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde via Sydbank, Vestergade 4, 6800 Varde, Reg. nr. 7700, Kontonummer Den til enhver tid gældende årsleje regnet fra 1. januar vil blive pristalsreguleret hvert år med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (nettoprisindekset) for januar måned første gang januar 2011 Pristalsregulering skal ikke varsles og har virkning fra den dato fra hvilken nærværende lejeaftale hjemler pristalsregulering af lejen. 5.5 Såfremt ovennævnte indekstal ikke længere måtte blive beregnet, reguleres lejen i overensstemmelse med udviklingen i et andet eksisterende tilsvarende indekstal, eller hvis et sådant ikke findes efter principper, som ligger den anførte indeksregulering så nær som muligt. Side 6

7 6 Depositum 6.1 Senest en måned før lejeperiodens begyndelse indbetaler Lejer til Udlejer et kontant depositum svarende til tre måneders leje kr ,00. Depositum tjener til sikkerhed for samtlige Lejers forpligtelser i henhold til nærværende erhvervslejeaftale, herunder udgifter ved fraflytning. 6.2 Depositum forrentes ikke og henstår til Udlejer fulde disposition i lejeperioden. 7 Betaling af el, vand, varme og varmt vand m.v. 7.1 Lejer betaler udgifter til el, vand, varme og varmt vand m.v. direkte til leverandøren hhv. leverandørerne. 7.2 Udlejer påtager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen med vand, el, gas og lign. samt renovation, men har pligt til snarest at afhjælpe sådanne forstyrrelser, i det omfang disse kan henføres til anlæg m.v., som Udlejer har forpligtelsen til at vedligeholde. 8 Andre forbrugsudgifter 8.1 Lejer forestår egen renovation (affald) og afholder udgifterne herved. 9 Skatter og afgifter 9.1 Lejer betaler de til enhver tid gældende skatter og eventuelle afgifter m.v. for lejeperioden. Størrelsen af de for 2008 gældende skatter er angivet i bilag Moms 10.1 Lejemålet er momsregistreret, og Udlejer er forpligtet til at kræve den i 5 anførte leje tillagt et beløb svarende til den til enhver tid værende merværdiafgift p.t. 25 %. Side 7

8 10.2 Moms er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende lejeaftale. 11 Det lejedes stand 11.1 Lejer overtager det lejede i pæn og vel vedligeholdt stand Lejer og Udlejer udarbejder en indflytningsrapport vedrørende det lejedes stand, indretning, inventar tilhørende Udlejer m.v. Indflytningsrapporterne vedlægges som bilag 4 og Ren- og vedligeholdelse samt fornyelse 12.1 Den udvendige vedligeholdelse af bygninger og lokaler påhviler Udlejer. Ved den udvendige vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af klimaskærm det vil sige tag, facade, udvendige side af døre og vinduer (excl. ruder) samt terræn, i det omfang vedligeholdelsen heraf ikke er pålagt Lejer Udlejer samt dennes teknikere og sagkyndige har til enhver tid efter forudgående anmeldelse ret til adgang til det lejede til forberedelse eller foretagelse af vedligeholdelsesog fornyelsesarbejder. Arbejderne skal udføres til mindst mulig gene for Lejer. Varsling om iværksættelse af arbejder i det lejede skal være skriftlig, og varslet er otte uger. Ved beregning af fristen ses bort fra juli måned Mangler ved det lejede og beskadigelse af Lejers ting, der skyldes hændelige forhold, som for eksempel nedbør, eller skyldes tredjemand, som for eksempel andre brugere i ejendommen, giver ikke Lejer ret til forholdsmæssigt afslag eller erstatning Al indvendig vedligeholdelse af de lejede lokaler det vil sige alt indenfor lokalernes fysiske rammer - påhviler Lejer. Lejers pligt til vedligeholdelse af lokalerne omfatter således bl.a.: a) Maling og tapetsering af alle overflader herunder vægge, lofter, paneler, vinduesrammer og vindueskarme m.m. b) Vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning og ikke malbare lofter. Side 8

9 c) Vedligeholdelse og fornyelse af låse, dørhåndtag, nøgler, ruder persienner, solskærme, baldakiner, indvendige døre, den indvendige side af udvendige døre, vand- og gashaner, stikkontakter, elafbrydere, lampeudtag, udløbsrosetter, lysdæmpere, antenne- og telefonstik, edbstik, al belysning, alarmanlæg, al elektronisk automatik af enhver art herunder ved døre og vinduer samt andet teknisk udstyr og installationer. d) Vedligeholdelse og fornyelse af al sanitet, herunder cisterner, toiletter, vaskekummer og vandlåse e) Vedligeholdelse og fornyelse af installationer i lejemålet til det lejedes forsyning med vand, el, afløb m.v. Vedligeholdelse skal ske løbende, så det lejede til enhver tid fremtræder i en pæn og vel vedligeholdt stand. Omkostninger til udskiftning eller renovering af bygningsdele eller installationer, forårsaget af Lejers manglende vedligeholdelse, afholdes af Lejer. Lejers vedligeholdelses- og fornyelsespligt omfatter også specialudstyr, inventar, løsøre, spor og sporanlæg omfattet af det lejede, uanset om dette befinder sig indendørs eller udendørs Udlejer er berettiget til til enhver tid at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsespligten er opfyldt Lejer er forpligtet til straks at lade udføre sådanne ren- og vedligeholdelsesarbejder m.v., som Udlejer kræver til pligtens opfyldelse. Såfremt Lejer ikke uden ugrundet ophold efter skriftlig opfordring har udført et ham påhvilende ren-, vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejde, er Udlejer berettiget til at lade de omhandlende arbejder udføre for Lejers regning Ren- og vedligeholdelse samt snerydning og glatførebekæmpelse af udvendige arealer og udstyr, aptering og tekniske installationer herpå udføres af Lejer. Lejers forpligtelser omfatter også ren- og vedligeholdelse som følge af hærværk. Side 9

10 13 Forandring af det lejede 13.1 Lejer kan udføre forandringer af det lejede efter reglerne i erhvervslejelovens med ændringer og tilføjelser som anført i punkt nedenfor Eventuel ombygning, installation, istandsættelse eller indretning, der måtte blive forlangt af offentlige myndigheder, herunder bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, sundhedsmyndigheder, arbejdstilsyn eller andre, som vilkår for den virksomhed, som Lejer udøver i det lejede, foretages af Lejer for egen regning, uanset om sådanne krav stilles allerede ved lejeaftalens begyndelse eller senere. For sådanne ændringer gælder i øvrigt de i stk. 4 nævnte vilkår. Ved fraflytning udbetaler Udlejer en økonomisk kompensation til Lejer svarende til den på daværende tidspunkt ikke afskrevne del af investeringen. Kompensationsberegningen skal, for Lejers regning, verificeres af en statsautoriseret revisor Såfremt Lejer ønsker at foretage forandringer af det lejede ud over ombygninger, der er sædvanlige for den type virksomhed, Lejer driver i det lejede, skal Lejer indhente Udlejers samtykke til forandringen Arbejdet skal udføres af autoriserede håndværkere, i overensstemmelse med offentlige byggeforskrifter, god byggeskik og Udlejers anvisninger, samt på grundlag af sædvanligt projekt, der på forhånd skal godkendes af Udlejer. I øvrigt skal installationer og ændringer i enhver henseende godkendes af offentlige myndigheder på Lejers bekostning og foranledning inden igangsættelsen Lejer er forpligtet til efter påkrav at stille anfordringsgaranti eller anden betryggende sikkerhed under udførelsen for Lejers forpligtelse til at fuldføre den påbegyndte installation eller ombygning og for erstatningsansvar for eventuel skade, der påføres Udlejers eller tredjemands person, ejendom eller ting under udførelsen og efter fuldførelsen Lejer har reetableringspligt, med mindre dette krav skriftligt er frafaldet af Udlejer. Lejer er forpligtet til efter påkrav at stille anfordringsgaranti eller anden betryggende sikkerhed for retableringspligten, således at sikkerheden dækker omkostningerne ved retablering. Sikkerhedsstillelsen kan én gang årligt kræves reguleret under hensyntagen til prisudviklingen Opførelse af nybygning på det lejede areal må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Udlejer. Side 10

11 14 Misligholdelse 14.1 Såfremt Lejer væsentlig misligholder nærværende aftale, kan Udlejer hæve nærværende aftale helt eller delvist efter Udlejers eget valg og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed kan Udlejer ikke kræve erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab. Følgende forhold, som ikke er udtømmende oplistet, anses altid for væsentlig misligholdelse fra Lejer: - Lejer overskrider en betalingsfrist i nærværende aftale, og det forfaldne beløb er ikke Udlejer i hænde indenfor en frist på fem kalenderdage fra Udlejers meddelelse om, at en betalingsfrist er overskredet. - Lejer ophører med at udføre offentlig service trafik med tog på Vestbanen. - Lejer standser sine betalinger, afgiver insolvenserklæring, erklæres konkurs, indleder forhandlinger om akkord eller anden gældsordning, med mindre boet inden 14 kalenderdage efter at have modtaget opfordring indtræder i nærværende aftale eller stiller betryggende sikkerhed for, at Lejers forpligtelser i henhold til aftalen vil blive opfyldt. - Lejer trods påkrav væsentligt misligholder en eller flere af de i bilag 6 oplistede aftaler, som måtte være indgået mellem Udlejer og Lejer Såfremt Udlejer væsentlig misligholder nærværende aftale, kan Lejer hæve nærværende aftale helt eller delvist efter Lejers eget valg og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed kan Lejer ikke kræve erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske konsekvenstab. Følgende forhold, som ikke er udtømmende oplistet, anses altid for væsentlig misligholdelse fra Udlejer: - Udlejer trods påkrav væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale til at forestå udvendig vedligeholdelse. - Udlejer standser sine betalinger, afgiver insolvenserklæring, erklæres konkurs, indleder forhandling om akkord eller anden gældsordning, med mindre boet inden 14 kalenderdage efter at have modtaget opfordring indtræder i nærværende aftale eller Side 11

12 stiller betryggende sikkerhed for, at Udlejers forpligtelser i henhold til aftalen vil blive opfyldt. - Udlejer trods påkrav væsentligt misligholder en eller flere af de i bilag 6 oplistede aftaler, som måtte være indgået mellem Udlejer og Lejer. 15 Afståelse 15.1 Lejer har ikke ret til afståelse. 16 Fremleje 16.1 Lejer har ret til hel eller delvis fremleje af det lejede. Udlejer skal have tilsendt et eksemplar af fremlejekontrakten Lejer er ansvarlig for, at fremlejetager ved hel eller delvis fremleje af det lejede gøres bekendt med gældende sikkerhedsregler for færdsel m.v. 17 Forsikring samt ansvar for skader 17.1 Lejer holder bygninger forsikret mod brand og anden bygningsskade samt husejeransvar. Vestbanen A/S skal være medforsikret på policen Forsikring af det Lejer tilhørende løsøre og lokaleindretning er Udlejer uvedkommende. Lejer er pligtig at have det lejede forsikret mod skade af brand, tyveri, hærværk samt mod skade på glas og kummer. Lejer bærer risikoen for og drager omsorg for behørig forsikring af specialudstyr, inventar og løsøre tilhørende Udlejer, uanset om dette befinder sig indendørs eller udendørs Udlejer har intet ansvar for Lejers eventuelle driftstab eller andre tab i tilfælde af ejendommens eller inventarets undergang eller forringelse, det være sig ved brand, tyveri eller på anden måde, ligesom Udlejer intet ansvar har for det til Lejer tilhørende inventar, lokaleindretning eller andet. Side 12

13 17.4 Lejer er ansvarlig for enhver skade, som Lejer, dennes medarbejdere, kunder, leverandører eller andre, Lejer giver adgang til ejendommen, påfører ejendommen eller det lejede. Ansvaret for skader, der ikke kan henføres til Lejer, dennes medarbejdere, kunder, leverandører eller andre Lejer giver adgang til ejendommen, følger det almindelige vedligeholdelsesansvar, jf Skiltning 18.1 Lejer har i og på det lejede ret til skiltning i et omfang, som ikke må overstige, hvad der er sædvanligt for virksomhed af samme type. Ved lejeperiodens ophør skal Lejer fjerne den af Lejer opsatte skiltning og foretage retablering. 19 Lejeforholdets ophør 19.1 Ved lejemålets ophør forbliver ejendommens mur- og nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art Udlejers ejendom Medmindre andet skriftligt er aftalt med Udlejer har Lejer dog ret og pligt til at fjerne de af Lejer bekostede særindretninger og tekniske installationer samt alt løsøre og inventar, som er indsat i det lejede og inventardele, som ikke tilhører ejendommen mod at foretage fuldstændig retablering herefter Medmindre andet skriftligt er aftalt med Udlejer har Lejer endvidere pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer og tankanlæg bekostet af Lejer, såsom kontormøbler og maskin- og inventardele, som ikke hører til ejendommen, mod at bringe det lejede tilbage til dets oprindelige stand Forandringer i lejemålets indretning tilbageføres inden fraflytningsdagen, således at lejemålet fremtræder, som det blev indrettet ved lejemålets begyndelse. Dette gælder også ændringer godkendt af Udlejer, medmindre Udlejer skriftligt har frafaldet retableringspligten. Erhvervslejeloven 75, stk. 2, skal ikke gælde for lejemålet Lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen, dvs. i pæn, god og vel vedligeholdt stand, bortset fra slid og ælde som ikke er omfattet af Lejerens vedligeholdelsespligt. Side 13

14 19.6 Opfylder det lejede på fraflytningstidspunktet ikke den stand, som er angivet oven for og i henhold til afleveringsrapporten, er Udlejer berettiget til efter eget valg enten at istandsætte det lejede for Lejers regning eller kræve kontant betaling af de udgifter, der må forventes at medgå til istandsættelsen. Endvidere kan Udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til lejeaftalen for den periode, der faktisk medgår eller må forventes at medgå til istandsættelsen, dog max. 3 måneder. Udlejers krav er ikke afhængigt af, om istandsættelsen faktisk gennemføres Snarest muligt efter fraflytningen gennemgår Lejer og Udlejer på ny lejemålet med henblik på at konstatere, om der er forhold, som nævnt i punkt Der udarbejdes en fraflytningsrapport, der underskrives af begge parter. Såfremt Lejer ikke deltager i gennemgangen, skal fraflytningsrapport fremsendes til Lejer, så den er fremme senest fire uger efter fraflytningen Forud for nærværende lejeaftalens ophør er Lejeren forpligtet til: at give en ny operatør adgang til planlægning af sin vedligeholdelsesproduktion på samme måde og i samme omfang, som det er beskrevet i stk at afgive oplysninger om inventaret og dets tilstand samt eventuelle fysiske ændringer af værkstedet til Udlejer. at medvirke til at forevise værkstedet og dets faciliteter for de potentielle nye tilbudsgivere i forbindelse med et genudbud af trafikken. 20 Forurening 20.1 Lejer er ansvarlig for forurening som efter dansk rets almindelige regler, herunder gældende lovgivning, navnlig jordforureningsloven. Lejers ansvar omfatter udgifter til undersøgelser, oprensning og andre udgifter i anledning af forurening, der hidrører fra Lejers virksomhed. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med regreskrav, som Udlejer måtte rette mod Lejer i anledning af tredjemands krav mod Udlejer. Lejer skal indberette til både myndighederne og Udlejer, hvis Lejer forårsager forurening. 21 Andre forhold 21.1 Det er væsentligt for Lejer, at der kan drives virksomhed på det lejede. Udlejer er derfor, efter Lejers anmodning, forpligtet til at påtale eventuelle ændringer i lokalplaner eller lignende på eller i tilknytning til det lejede, med mindre Udlejer har væsentlige indvendinger her i mod. Side 14

15 Såfremt Udlejer bliver bekendt med forslag til eventuelle ændringer af arealets planstatus, er Udlejer forpligtet til at informere Lejer snarest muligt med henblik på eventuelle indsigelser imod ændringer. 22 Omkostninger m.v Hver part bærer sine omkostninger ved udarbejdelse af nærværende lejeaftale Nærværende aftale med særlige bestemmelser oprettes og underskrives i to enslydende eksemplarer, af hvilke Udlejer opbevarer det ene, Lejer det andet. 23 Meddelelser 23.1 Enhver meddelelse i henhold til nærværende Aftale, skal sendes til den anden part på den til enhver tid oplyste adresse, pt.: Udlejer: Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften Varde Att: Direktør Bo Andersen - eller en af Vestbanen A/S udpeget trediepart. Lejer: XXXXXX XXXXXX XXXXXX Att.:XXXXXX 24 Tvister 24.1 Nærværende aftale er undergivet dansk ret. Side 15

16 24.2 Enhver uenighed og tvist mellem parterne i forbindelse med nærværende aftale, herunder om dens anvendelse, fortolkning, opfyldelse eller misligholdelse, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved dansk domstol. 25 Bilag 25.1 Følgende bilag udgør en integreret del af nærværende aftale. I tilfælde af modstrid mellem det i aftalen og bilagene anførte, har nærværende aftale forrang. Bilagene er listet i ikkeprioriteret rækkefølge: Bilag 1: Bilag 2. Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: a: Matrikelkort b: Ortofoto Specialudstyr, inventar og løsøre. Skatter samt skøn over forbrugsudgifter. Indflytningsrapport (udarbejdes ved overtagelse af lejemål). Indflytningsrapport for tekniske anlæg (udarbejdes ved overtagelse af lejemål). Aftaler mellem Udlejer og Lejer (udformes ved underskrivelse af aftale). 26 Underskrifter Sted, dato og underskrift Varde, den Varde, den Som Udlejer: Som Lejer: Vestbanen A/S [Operatør] Side 16

17 Bilag 1 Bilag 1a Matrikelkort Bilag 1b Ortofoto

18

19 Side 19

20 Bilag 2 Specialudstyr, inventar og løsøre Emne Type Antal Eftersynstermin Kommentar Sporanlæg: Traverskran ABB 1 Årlig lovpligtig Spor 2, max løft 6300 kg. Udsugningsanlæg JA Nuværende anlæg optimeres 08/09. Olietømningsanlæg JA Diverse håndværktøj 10 stk forskellige stk håndværktøj, boremaskiner, vinkelsliber, mm Hyrauliske gravdonkrafte på hjul 3 Forefindes pt. på Varde Vest Maskinværksted: Traverskran v. drejebænk 250 kg ABB Drejebænk Colcherster 1600 Mascot 1 Årlig lovpligtig Skab til drejebænk 1 Årlig lovpligtig Pladesaks I.P Maskiner Årlig lovpligtig Pladebukker Cidan Årlig lovpligtig Boremaskine (søjle) Strands 532 M 1 Årlig lovpligtig Skab til boremaskine 1 Sav (kastro) Kasto 1 Årlig lovpligtig Filebænk 2 Pladereol 1 Jernreol 1 Presser Stenhøj 60 Tons 1 Rørbukkemaskine Svejseværktøj: Svejser Migatrionic Navigator MKII Svejser Migatrionic Automig Co2 svejser aga Kemppi LISA 16 1 Gas, ilt svejser 1 Slibesten SM BS

21 Side 21 Emne Type Antal Eftersynstermin Kommentar Båndpudser TAS mm Svejsebord 1 Ambolt 1 Skab 1 Togværksted: El-truck Stil årg Årlig lovpligtig 4 højdeløftere Årlig lovpligtig Gulvvaskemaskine Karcher 1 Årlig lovpligtig Fejemaskine Eureka Obello Lille søjleboremaskine KEF Motor SB 13 1 Årlig lovpligtig Bænksliber KEF Motor bænk sliber 1 Årlig lovpligtig Rengøringsskab 2 Vaskehal: Vaskemaskine, undervognsvasker, 1 Sammmenbygget i samme enhed. 2 stk. højtryksslangeruller 2 Olie og Smøreudstyr samt røranlæg JA Pumper - standeranlæg JA Oliebar Udgår Tømmerudstyr JA Fra alle 3 spor. Motorværksted: Dyseprøver Lucas Harding 1 Årlig lovpligtig Dysebord 1 Løftebord Translyft 2 ton 1 Årlig lovpligtig Filebænk 1 Højskabe 2 Vægskab 1 Løftevogn 1 Værktøjsvogne Værktøjsvogne 3 Søjlesvingkran 2000 kg ABB Årlig lovpligtig

22 Side 22 Emne Type Antal Eftersynstermin Kommentar Renserum: Rensemaskine HESØ 1 Årlig lovpligtig Hedvandsrenser KEW ALTO højtryksrenser hedtvand 1 Årlig lovpligtig Kranbane, vaskerum, svejseværksted 3200 kg ABB Årlig lovpligtig Elværksted: Bremseafdrejer Udgået. Lygtejusteringsapparat Lucas Harttridge Beam tester 1 Ikke i brug mere. Lynlader Telwin Dynamic 1 Årlig lovpligtig Filebænke 2 Mont. omk. Tyverianlæg 1 Skabe, omklædning, bænke 32 stk i Herre afd. 4 stk i kvinde Kantine: Bord, stole 12 stole og 2 borde Micro-ovn 1 White-board 1 Dinette - kantine Dinette - kontor Kontor: Skabe, skriveborde PC, printer 1 Fax 1 Kopimaskine 1 Regnemaskine Planlægningstavle

23 Bilag 3 Skatter samt skøn over forbrugsudgifter Der opkræves pt. ikke skatter for ejendommen omfattende værkstedet. Størrelse af forbrugudgifter for værkstedet og tilhørende bygninger og lokaler samt arealer er i meget høj grad afhængig af omfanget og typen af aktiviteter, der udøves. Nedenfor angivne forbrug og forbrugsafgifter er estimeret ud fra nuværende anvendelse baseret på år 2007: Elektricitet kwh Ca kr Varme 280 MWh Ca kr Vand inkl. spildevand 550 m 3 Ca kr.

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere