Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11"

Transkript

1 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

2 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august Det er klubbens formål at varetage bådejernes interesser, samt at stille bådeplads, inden for Københavns område eller i dennes nærhed, til rådighed for medlemmerne. 2. Som medlemmer kan optages bådejere og andre der måtte interessere sig for klubbens arbejde, og som måtte ønske at støtte dette. BKS bestyrelse bestemmer hvem der optages som medlemmer. Bådejere optages som aktive medlemmer andre som passive medlemmer. Kontingentrestancer til anden sejlklub udelukker optagelse. Ved optagelse betales et indskud som ikke betales tilbage ved udmeldelse eller eksklusion af klubben. Kontingent og pladsleje betales forud, forholdsvis til næste forfaldsdag. Ved salg af båd kan man fortsat være aktivt medlem i indtil 1½ år. Herefter kan man fortsætte som passivt medlem. Ønsker man på ny aktivt medlemskab skal der betales indskud. Ved optagelse modtager medlemmet et eksemplar af klubbens vedtægter m. m. 3. Bestyrelsen anviser plads ved klubbens broer og disponerer over pladsen hvis den midlertidigt ikke benyttes. Klubbens broer, plads og øvrige faciliteter må ikke anvendes i er-hvervsmæssigt øjemed. 4. Eksklusion kan finde sted - af et medlem der ved klubbens arrangementer har gjort sig skyldig i usportslig eller usømmelig adfærd, eller på anden måde har skadet klubbens anseelse. 2

3 - efter tyveri, slagsmål og provokation til samme. - efter gentagen tilsidesættelse af forskrifter om ro og orden, der skal råde på klubbens område. - ved tilsidesættelse af andre af bestyrelsen trufne bestemmelser. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende generalforsamling, og ret til at møde og tale sin sag. Sagen afgøres endeligt af generalforsamlingen ved skriftlig afstemning. Ekskluderede medlemmer har ingen adgang til klubbens område. 5. Generalforsamlingen fastsætter følgende takster: Indskud Leje af gæsteplads Kontingent Rykkegebyr Pladsleje Bøder Leje af hus og skur Maksimal kassebeholdning Sommerpladsleje Gebyr for udsat pligtarbejde Kontingent, pladsleje og leje af hus eller skur forfalder den 1. marts og 1.september 6. Huse og skure er privat ejendom men kan kun erhverves af aktive medlemmer. Vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer og klubben har påtaleret angående vedligeholdelse. For brug af hus eller skur svares afgift til klubben fastsat af generalforsamlingen. Intet medlem må eje mere end et hus eller et skur. Ingen huse må fjernes fra pladsen. Udbygning samt halvtag, foran skurene, er ikke tilladt. Markise må opsættes på betingelse af at den skal tages ned når huset forlades. Stolper/blomsterpinde må opsættes i en højde på max 1 meter. Ældre eller syge medlemmer, der ikke kan sejle selv mere, kan efter tilladelse fra generalforsamlingen beholde deres huse i et år ad gangen. 3

4 7. Medlemmerne skal have deres både ansvarsforsikret, gyldig police skal forevises inden båden ankommer på klubbens område. Ny kvittering skal forevises et bestyrelsesmedlem senest 14 dage efter forfald, i modsat fald kan medlemmet ekskluderes med 4 ugers varsel. 8. Har et medlem ikke efter forudgående opkrævning betalt de forfaldne afgifter til klubben, skal bestyrelsen sende et brev, og der anmode om indbetaling inden 8 dage fra brevets dato. Er restancen ikke betalt inden udløbet af den givne frist, vil medlemmet blive udelukket af klubben, og hans båd fjernet, evt. ved myndighedernes hjælp. 9. Alle henvendelser angående klubbens anliggender, kan kun ske skriftligt til formanden. Mundtlige aftaler er ugyldige. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til kassereren. 10. Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde alle aktive medlemmer til 16 timers årlig pligtarbejde. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert medlem. Fritagelse kan gives, når sygdom eller arbejde forhindrer fremmøde. Anden fritagelse gives kun mod betaling af et gebyr, fastsat af generalforsamlingen. Det skal være betalt senest 14 dage efter den dag medlemmet skulle være fremmødt. Udeladelse af betaling vil blive betragtet som restance. Pligttimerne skal under alle omstændigheder udføres uagtet man tidligere har fået udsættelse mod betaling. Pligtarbejde kan foranstaltes til bygning af broer, alm. vedligeholdelse af klubbens område, samt andet forefaldende arbejde. 11. Bestyrelsen kan pålægge medlemmerne en bøde, såfremt ordensreglerne og regulativerne i øvrigt ikke overholdes. 4

5 12. Klubben ledes af en formand, en næstformand og en kasserer, samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer de ulige år ved generalforsamlingen i februar måned. Samtidig vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisor suppleant for et år ad gangen. Med undtagelse af formanden og kassereren konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsesmedlemmer betaler halvt kontingent og pladsleje, kassereren betaler hverken kontingent eller pladsleje. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke for foreningens forpligtigelser. Bestyrelsen antager den fornødne medhjælp m.m. Konstituerede bestyrelsesmedlemmer er på valg førstkommende generalforsamling. Formanden eller ved dennes fravær næstformanden indkalder bestyrelsen til møde, når årsregnskabet er afsluttet, ved begyndelsen af sejlsæsonen og i øvrigt når det skønnes nødvendigt. Bestyrelsesmøde kan også afholdes med mindst en uges varsel, når de øvrige bestyrelses-medlemmer måtte ønske dette. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 4 medlemmer deltager i mødet, dog skal formanden eller næstformanden altid deltage. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved alle møder og forhandlinger føres der referat. 13. Ved den ordinære generalforsamling i februar, fremlægger kassereren det afsluttede og reviderede årsregnskab samt et budget for det kommende år. Klubbens regnskabsår går fra den Ved revision skal forefindes såvel indtægtsbilag som udgiftsbilag. Kassereren har pligt til, når som helst det forlanges, at give oplysninger til bestyrelsen om klubbens økonomiske situation. Bestyrelsen har ret til at deltage i revisionsmøderne. Den maksimale kassebeholdning fastsættes af generalforsamlingen. 5

6 14. Generalforsamling af holdes hvert år inden udgangen af februar og oktober måned. Generalforsamlingerne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen i overensstemmelse med klubbens love. Dirigenten er generalforsamlingens højeste myndighed. Stemmeberettiget er aktive og restancefri medlemmer. Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Passive medlemmer har taleret. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemme-flertal, er endelig afgørende, er bindende for klubbens medlemmer, og kan ikke indankes for nogen domstol. Vedtægtsændringer kan kun vedtages ved at mindst ¾ af alle stemme-berettigede medlemmer stemmer for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig hvad angår vedtægts-ændringer, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær general-forsamling eller følgende ordinære generalforsamling hvor det kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. På forlangende af mindst 1 medlem skal alle afstemninger ske skriftligt Forslag til generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen i februar, og være opslået i klublokalet i samme tidsrum. Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent. 2. Protokol og beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelse, suppleanter/revisorer. (kun i februar) 6. Eventuelt. På generalforsamlingen i oktober skal regnskabet kun forelægges til orientering. Referatet af generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten, referenten og den samlede bestyrelse. 6

7 15. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel når bestyrelsen skønner dette nødvendigt, eller når halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom til bestyrelsen, med angivelse af emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling gennemføres efter samme regler som den ordinære. 16. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne et medlem, der har gjort sig særlig fortjent til kontingentfri æresmedlem. Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, nedsætte eller midlertidigt fritage et medlem for kontingent. 17. Bevilling til udsalg i klubhuset søges af bestyrelsen hos myndighederne. Bestyrelsen er ansvarlig for udsalgets drift og lovlighed. 18. Hvis bestyrelsen eller en kreds af medlemmer, fremsætter forslag om ophævelse af klubben, skal forslaget behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling. Forslaget kan kun vedtages, hvis det antal stemmeberettigede medlemmer der stemmer for forslaget udgør mindst ¾ 19. Nye medlemmer skal have gennemgået et helt navigations kursus senest 1½ år fra indmeldelsesdatoen. Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den , med de senere ændringer og tilføjelser i 1982, 1987, 1993, 2006, 2008, 2010 og * * * * * * 7

8 Bådreglement. Nedenfor anførte grej skal forefindes i båden under sejlads: 1. Lanterner og nødlys, som skal kunne ses i en afstand af 2 sømil. 2. Passende anker med kæde og trosse. 3. Tilstrækkeligt fortøjningsgrej. 4. Lænsepumpe og pøs. 5. Redningsudstyr (redningsveste o.l.) 6. Søvejsregler og havnereglement. 7. Brandslukningsudstyr. Bådeplads regulativ. 1. Medlemmer der ønsker sit fartøj ophalet for vinteren på klubbens plads, kan af bestyrelsen få anvist plads. Ved ophaling må fartøjsejeren selv drage omsorg for fornødne bukke og klodser. Når pladsen forlades, skal denne være ryddet. Bukke og klodser anbringes på et af bestyrelsen anvist sted. 2. Perioden for vinterophaling regnes at være fra 1. oktober til 1. juni. Uden for denne periode skal pladsen være ryddet for både. Perioden kan forlænges af bestyrelsen når særlige forhold gør sig gældende. Ansøgning om forlængelse af perioden skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 1. maj. Sejldygtige joller/slæbejoller der kan flyttes af 2 mand, eller ligger på jolletrailer, der passer til jollen, må ligge på pladsen hele året. 3. Ophaling for bundbehandling og reparationer kan ske frit hele året. En sådan periode må dog ikke have længere varighed end 14 dage. Forlængelse ud over 14 dage kan kun finde sted med bestyrelsens skriftlige tilladelse. I den forlængede periode betales en pladsleje fastsat af generalforsamlingen for hver påbegyndt 14 dages periode. 8

9 4. Klubben påtager sig intet ansvar overfor fartøjsejere, for skader ved oplægning, henståen, søsætning eller brand, selvom dette skyldes mangler ved klubbens grej m.m. Det påhviler fartøjsejeren selv at sørge for de fornødne forsikringer. Klubbens ejendele skal behandles ordentlig og på forsvarlig måde. Efter endt brug skal redskaber m.v. stilles på plads. Skader på klubbens ejendele som skyldes misbrug, skal erstattes af vedkommende fartøjsejer. 5 Det enkelte medlem må kun have et fartøj i klubben. Herfra er undtaget hækjoller og skydepramme når disse ikke ligger til gene for andre medlemmer. 6. Nye fartøjer, må ikke være over 10 m, skal godkendes af bestyrelsen inden de optages i klubben. Dersom et medlem sælger eller bytter sit fartøj skal dette straks meddeles bestyrelsen. Systematisk handel med både er ikke tilladt. En bådplads kan overdrages til medejer, ægtefælle, samlever samt børn mod betaling af nyt indskud. Der skal ikke betales nyt indskud i tilfælde af dødsfald hvis pladsen overdrages til ægtefælle, samlever eller børn. Dog skal overdragelsen altid godkendes af bestyrelsen. * * * * * 9

10 Ordensreglement. 1. Al adgang til klubben, broer og plads er forbudt uvedkommende. medlemmer må ikke give dem ubekendte personer adgang til broer og plads, og skal altid låse døre og porte efter sig. 2. Bådplads anvises af bestyrelsen, bådene må ikke uden bestyrelsens godkendelse flyttes fra den anviste plads. 3. Båden skal fortøjes med for- eller agterende til broen og der udlægges træktov på landsiden mellem bro og pæl. Der skal være fjedre til broen, og tovværket skal være min. 12 mm. tykt. Bådejeren udlægger og vedligeholder fortøjninger og træktov. Bådene skal affendres forsvarligt imod de ved siden af liggende både. Der må ikke benyttes fendere af automobildæk. Fortøjninger og træktov fjernes når båden er vinterophalet. 4. Enhver båd skal være tydeligt af mærket med navn og hjemsted. Alle ejendele, også småfartøjer og trailere, skal være mærket med plads-nummer. 5. Bådene skal holdes i en efter bestyrelsens skøn sødygtig, ordentlig og præsentabel stand. Den samlede bestyrelse kan pålægge en bådejer, inden en bestemt tidsfrist at bringe mangler i orden. Er manglerne på båden af en sådan art, at de frembringer fare for sikkerheden til søs, vil båden blive kasseret og få sejlforbud. Er en kasseret båd ikke inden for en bestemt tidsfrist bragt i orden og forsvarlig stand, har klubben ret til uden regres fra ejerens side at destruere båden. 10

11 6. Afvaskning af maskindele o.l. må ikke finde sted på broerne. Spildes der olie på broen skal det straks fjernes. Det er forbudt at kaste olie eller andre brandbare stoffer i vandet. 7. Motorer og motordele, værktøj, kasser, olie og benzindunke må ikke henstilles på broen, der i øvrigt skal holdes fri for bådtilbehør af enhver art. Ved rengøring af både må sådant midlertidigt anbringes på broen, for så vidt at det ikke hindrer fri passage. Bestyrelsen kan uden ansvar fjerne genstande, som i strid med det her bestemte findes på broerne. 8. Medlemmer der benytter klubhuset og dets faciliteter, har pligt til at rydde op og gøre rent efter sig. Medlemmernes ejendele må ikke anbringes i klubhuset. * * * * * * * Praktiske oplysninger. Bådeklubben Sjællandsbroen, Sejlklubvej 16, 2450 København SV. Telefon Du skal gøre rent i klubhuset ca. hver 42. uge. Du skal selv holde øje med datoen, som er opslået på klubtavlen. Når du har gjort rent afskriver du dig på listen udfor dit pladsnummer. er du forhindret den dag du skal gøre rent, må du selv sørge for at bytte. Rengøringen skal foregå lørdag eller søndag. 11

12 Rengøringen omfatter følgende: Salen: Fejning og vask af gulvet, aftørring af borde, stole og vindueskarme, tømme papirkurven og sætte en ny pose i, husk garderoben og gangen til kontoret. Stolene skal tages ned efter rengøringen. Køkken, toilet og bad: Toiletkummerne, håndvaskene, spejle, toiletrulle holder, spande i køkken og på toiletter. (husk venligst ny pose) Tørre bordene af i køkkenet og vaske gulvene, gangen ved telefonen og flaskekasser hører med. Rengøringsmidler står i klubhuset og må kun benyttes der. Køleskab: Opbevaring af madvarer i klubbens køleskab, skal være i bokse og forsynet med tydeligt pladsnummer. Bad: Ved benyttelsen af klubbens bad/køkken skal du altid selv rydde op hver gang. Forhold på pladsen og broerne: Bukkene skal sættes på plads og der skal ryddes op samme dag som båden kommer i vandet, og bukkene skal være forsynet med tydelig pladsnummer. Børn må kun færdes på broerne ifølge med voksne og skal være iført redningsvest. Der må ikke løbes på broerne. Husk altid at rydde op efter dig. 12

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere