LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)"

Transkript

1 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet Grenaa CVR nr (i det følgende kaldet lejer) er herved indgået følgende LEJEKONTRAKT 2. Det lejedes omfang og beliggenhed: 2.1 Det lejede omfatter ca. 550 m 2 erhvervslokaler og er beliggende Sygehusvej 6, 8500 Grenå, jfr. tegning over lejemålet, der vedlægges som bilag 1 til nærværende lejekontrakt. 2.2 Ovennævnte areal er anslået areal, og det kan ikke udelukkes, at arealet differentierer fra det areal, der måtte fremgå af en opmåling i henhold til eksempelvis Boligministeriets arealbekendtgørelse. Hverken lejer eller udlejer kan imidlertid gøre krav i denne anledning. 2.2 Med mindre andet i øvrigt følger af denne kontrakt, har lejer ikke brugsret til nogen del af den faste ejendom, der ligger udenfor de lejede lokaliteter. 3. Inventar og installationer

2 2 3.1 Under lejemålet hører det af udlejeren ejede og installerede faste inventar og installationer. 4. Det lejedes benyttelse 4.1 Det lejede må af lejeren alene benyttes til administration/kontor. Det lejede må ikke uden udlejers forudgående, skriftlige samtykke benyttes til andet formål. 4.2 Udlejer er ansvarlig for, at det lejede lovligt kan anvendes til den ovenfor anførte benyttelse. 4.3 Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentlige forskrifter, samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til 3. mand, herunder offentlige myndigheder er udlejer uvedkommende. 4.4 Lejer skal under lejemålets beståen omgås det lejede forsvarligt. Lejer er pligtig at erstatte alle skader, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af lejer, lejers personale eller andre personer, lejer har givet adgang til ejendommen eller det lejede. 4.5 Det lejede må ikke anvendes til drift af forurenende virksomhed. Deponering af farlige eller forurenende stoffer må ikke ske på, i eller ved det lejede. Brugen af det lejede må ikke ved lugt, støj, rystelser eller lignende kunne medføre gene for ejendommen, dens øvrige brugere eller naboer. 4.6 Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede til enhver tid er miljømæssigt forsvarlig. Alle udgifter til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra lejers virksomhed, påhviler lejer. 5. Lejemålets begyndelse og ophør 5.1 Lejemålet forventer at tage sin begyndelse den 1. oktober 2014 og kan af hver af parterne opsiges med 12 måneds skriftligt varsel til den 1. i en måned. Parterne er indforstået med ejendommen er under renovering, hvorfor indflytningstidspunktet ikke kan fastlægges endeligt på nuværende tidspunkt. 6. Brand 6.1 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejekontrakten. 6.2 Udlejer har pligt til at tilbyde lejeren leje af andre lokaler i ejendommen, såfremt sådanne lokaler bliver ledige til overtagelse senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor det lejede blev ødelagt. 7. Begyndelseslejens størrelse 7.1 Den årlige begyndelsesleje er aftalt til , -, svarende til 300,- kr. pr. brutto m2 pr. pr. år. Huslejen erlægges forholdsmæssigt forud den 1. i en måned med ,- kr., første gang den 1. oktober 2014, med kr ,-kr. for oktober måned 2014, eller første gang den 1. i den måned hvor lejemålet faktisk overtages, jf. pkt. 5.1.

3 3 7.2 Lejens størrelse er fastsat efter parternes nærmere aftale, under hensyntagen til, at lejer bidrager økonomisk til renovering af ejendommen. 8. Indeksregulering 8.1 Hvert år pr. den 1. august, første gang den 1. august 2015, eller året efter lejemålets faktiske overtagelse, reguleres uden særskilt varsel, den årlige leje med den procentvise stigning i nettoprisindekset fra januar måned det foregående år til januar måned for reguleringsåret. 8.2 Den forhøjede årsleje beregnes efter følgende formel: Gældende leje x nyt indeks Gammelt indeks 8.3 Såfremt indeksregulering umuliggøres eksempelvis ved bortfald af beregningen af nettoprisindekset eller anden lovgivning herom, forhøjes lejen i stedet i overensstemmelse med stigningen i et andet eksisterende eller nyt tilsvarende indeks eller hvis et sådant ikke findes efter principper, der ligger beregningen af nettoprisindekset så nært som muligt. 9. Regulering på baggrund af stigningen i skatter og afgifter 9.1 Lejeforhøjelse som følge af stigning i de ejendommen påhvilende skatter og afgifter, herunder dækningsafgift, sker med udgangspunkt i de ejendommen pr. 1. januar 2015 påhvilende skatter og afgifter og fordeles mellem ejendommens lejere i samme forhold som lejemålets bruttoareal i forhold til ejendommens samlede bruttoareal. 9.2 Dækningsafgift fordeles dog alene på det/de lejemål, der anvendes til dækningsafgiftspligtig virksomhed og ligeledes i forhold til arealer. 10. Ændring af lejevilkår 10.1 I henhold til denne aftale kan udlejer i medfør af erhvervslejelovens 14 stille krav om ændring af lejevilkårene med den virkning, af udlejer kan opsige lejeren, hvis parterne ikke efter en forhandling er nået til enighed om det fremtidige lejevilkår. Lejeren har i givet fald krav på erstatning, jfr. erhvervslejelovens 14, stk Ændring i lejevilkårene og opsigelse kan dog tidligst får virkning 8 år efter dens begyndelse og tidligst 8 år efter det tidspunkt, hvor en ændring af lejevilkårene efter 14 stk. 1 sidst er trådt i kraft. En ændring af lejevilkårene og opsigelse kan endvidere tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en eventuel lejeforhøjelse efter reglerne om regulering af lejen til markedslejen i henhold til EL 13 sidst er trådt i kraft. 11. El 11.1 Udlejer forsyner det lejede med el, og forbruget afregnes overfor lejer efter forbrug registreret på særskilt opsat bimåler. Der betales a conto bidrag til el pr. måned på kr ,- kr. Der udarbejdes årligt et regnskab over elforbruget.

4 4 12 Varme og vand 12.1 Udlejer forsyner det lejede med varme og varmt vand. Lejer betaler udover lejen i henhold til et én gang årligt udarbejdet regnskab, udarbejdet på baggrund af en m2 fordeling, for perioden (varmeåret), hvori indgår følgende udgiftsposter: a. Udlejers betaling for brændsel og øvrige udgifter til ejendommens forsyning med varme og varmt vand, herunder effektafgift. b. Service, reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg. c. Varmemesterløn. d. VKO-rapport, energimærke, energiplan o.lign. rapporter. e. Udgifter til udarbejdelse af varmeregnskab. f. Elforbrug 12.2 I øvrigt gælder reglerne i Erhvervslejelovens kapitel 9 for regnskabets aflæggelse Lejer betaler udover lejen for tiden et a conto bidrag til varme, der udgør kr ,- pr. måned excl. moms. A conto betalingen betales månedsvis forud og sammen med lejen. Såfremt a conto bidraget afviger fra det forventede forbrug, kan bidraget med 6 ugers varsel kræves ændret således, at bidraget i det væsentligste dækker de faktiske udgifter Til opfyldelse af bestemmelsen i erhvervslejelovens 5, stk. 3, er udgifternes anslåede størrelse angivet på bilag Udgift til vand, vandlednings- og kloakafgift betales i forhold til et én gang årligt opgjort regnskab for kalenderåret. Lejer betaler a conto beløb, som ved varmeudgifter med kr. 379,- kr. pr. måned 13. Driftsudgifter 13.1 Det påhviler lejeren at bidrage til betaling af de driftsudgifter vedrørende ejendommen og det lejede, som fremgår af denne bestemmelse Fordelingen af udgifterne mellem lejeren og ejendommens øvrige lokaliteter sker på samme måde som fordelingen af skatte- og afgiftsstigninger, jfr De udgifter, som skal fordeles efter stk. 1 og 2, anslås årligt at udgøre ,- kr. for hele ejendommen i 2011 tal Fordelt i henhold til 15.2 forventes disse udgifter for nærværende lejemål at andrage ,- kr. pr. år eller ca. kr ,- pr. måned 13.5 Ved lejeaftalens påbegyndelse og ved hver følgende betalingstermin betaler lejeren et acontobeløb på kr ,- kr.. Udlejer kan med to ugers varsel til en betalingstermin

5 5 forlange, at lejeren skal betale forhøjede á conto bidrag til dækning af lejerens andel i ejendommens driftsudgifter Udlejer er forpligtet til hvert år inden den 1. december, at fremkomme med et budget for ovennævnte udgifter i det følgende kalenderår Udlejer er forpligtet til hvert år inden den 1. april at fremkomme med et regnskab over de afholdte driftsudgifter i det foregående kalenderår, revideret af en statsautoriseret revisor Efterbetaling respektive tilbagebetaling i det foregående kalenderår betales senest pr. den næstfølgende 1. maj. 14. Forsikring 14.1 Det påhviler udlejeren at holde bygningen bygnings- og brandforsikret. En forøgelse af præmien, der skyldes lejerens særlige brug af det lejede, betales af lejeren ved påkrav Alle øvrige forsikringer påhviler lejer. 15. Depositum Der betales ikke depositum i lejemålet, idet lejeaftalen er indgået mellem to offentlige myndigheder. 16. Moms 16.1 Huslejen tillægges ikke moms. 17. Vedligeholdelse lejers forpligtelser 17.1 Al vedligeholdelse indenfor de lejede lokaler, jfr. bilag 1, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren Lejer er således bl.a. forpligtet til at vedligeholde og/eller forny maling, gulv, gulvbelægning, installationer af enhver art, indvendige bygningsdele, herunder låse, dørhåndtag, nøgle, ruder, beslag, cisterner, haner, wc-skåle med sæder, vaskekummer, armaturer, el og varme m.v. begrænset ved disses tilslutning ved hovedledningen Udlejer er berettiget til en gang årligt at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsespligten er opfyldt Lejer er forpligtet til at lade udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder m.v., som udlejer med rette kræver til vedligeholdelsespligtens opfyldelse. Såfremt lejer ikke uden ugrundet ophold efter skriftlig opfordring hertil har udført et ham påhvilende vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejde, er udlejer berettiget til at lade omhandlede arbejder udføre for lejers regning. 18. Vedligeholdelse udlejers forpligtelser

6 Al anden vedligeholdelse end anført i 19 påhviler udlejeren. 19. Renholdelse 19.1 Renholdelse af det lejede påhviler lejeren, der således skal sikre, at det lejede fremstår i pæn og renholdt stand 19.2 Udlejer kan til enhver tid udfærdige et husordensreglement, som lejer er pligtig til at overholde. 20 Renovation m.v Udlejer stiller affaldsbeholdere til rådighed til opfyldelse af lejers almindelige renovationsbehov Lejers eventuelle særlige renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning Emballage og lignende må ikke henstilles uden for det lejede, ligesom det ikke er tilladt lejer uden udlejers forudgående skriftlige samtykke, at henstille egne renovationscontainere m.v. på ejendommen. 21. Det lejedes modtagelse 21.1 Det lejede overtages nyistandsat og uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand. 22. Det lejedes aflevering 22.1 Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres i minimum samme stand som før istandsættelsen Afleveres lejemålet ikke i den ovenfor angivne stand kl på fraflytningsdagen, er lejer forpligtet til at betale leje samt øvrige ydelser ifølge nærværende kontrakt i istandsættelsesperioden., indtil lejemålet er bragt i den aftalte stand Istandsættelsesarbejder må kun udføres af momsregistrerede, faguddannede håndværkere. Såfremt lejemålet ikke er bragt i den aftalte stand kl på fraflytningsdagen, udføres de nødvendige foranstaltninger til at bringe lejemålet i aftalt stand på udlejers foranledning for lejers regning. Lejer skal betale husleje i istandsættelsesperioden Hvis udlejer helt eller delvist undlader at lade de nævnte arbejder udføre, er lejer alligevel pligtig at betale et beløb svarende til den udgift, gennemførelse af sådanne arbejder ville have medført Det er mellem parterne aftalt, at fristen i erhvervslejelovens 74 stk. 2 for udlejers adgang til at gøre krav gældende vedrørende lejemålets stand ved fraflytning er forlænget til 6 uger.

7 7 23. Erhvervsbeskyttelse 23.1 Lejemålet er ikke erhvervsbeskyttet. 24. Lejers ret til erstatning og/eller godtgørelse ved lejemålets opsigelse m.v Lejer har ikke krav på erstatning eller godtgørelse ved opsigelse. 25. Udlejers ret til at foretage forandringer af det lejede 25.1 Udlejer har, uanset en eventuel aftalt uopsigelighed, ret til at foretage ændringer i det lejede og ændringer af ejendommen, selv om dette berører lejers brugsret, uden at lejer kan stille krav om nedsættelse af lejen. Såfremt ændringerne imidlertid væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet, kan lejer rejse krav om lejenedsættelse, hvis og i det omfang lejer godtgør, at ændringerne har medført en væsentlige forringelse af brugsværdien af det lejede for lejeren Udlejer kan iværksætte arbejder i det lejede med 8 ugers skriftligt varsel, hvori juli måned ikke indgår. Det samme gælder i relation til arbejder udenfor det lejede, der indebærer hindringer eller væsentlig ulempe for lejers adgang til eller brug af det lejede. Udlejer kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejer, skal gennemføres uden afbrydelse og i alle tilfælde med den størst mulige hensyntagen til lejer. Udlejer skal straks foretage eventuelle efterreparationer Installation af varmeanlæg eller andre fællesinstallationer i ejendommen har udlejer ret til med 14 dages skriftligt varsel at råde over de kælder- og loftsrum, der er nødvendige for anlæggets drift, uden at lejer kan kræve anvist alternative lokaler. 26. Lejers ret til at foretage ændringer af det lejede 26.1 Lejer må ikke uden udlejers samtykke foretage ændringer af det lejede eller anbringe andre indretninger eller genstande ed de nedenfor anførte Lejeren har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, med mindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal med rimeligt varsel give meddelelse til udlejeren, inden lejeren foretager installationen Lejeren har ligeledes ret til at foretage ombygninger i det lejede, der er sædvanlige for den type virksomhed, der efter aftalen drives i det lejede. Lejeren skal give udlejeren 8 ugers varsel, inden lejeren foretager ombygningen. Udlejeren kan modsætte sig ombygning, hvis udlejeren godtgør, at ombygning vil være til væsentlig ulempe for ejendommen eller dens lejere Lejeren har endvidere efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede.

8 8 27. Fremleje 27.1 Lejer har ikke fremleje eller afståelsesret Skiltning 28.1 Anbringelse af skilte, flag, lysreklamer, radio- og fjernsynsantenner eller lignende på/udenfor bygningen og det lejede eller på fællesarealet, anbringelse af markiser og lignende udenpå bygningen samt afdækning af lejemålets vinduespartier må kun ske med udlejers forudgående skriftlige samtykke Foreligger sådant samtykke, skal lejer selv drage omsorg for, at anbringelsen tillige er i overensstemmelse med de på ejendommen hvilende servitutter og offentlige myndigheders krav, ligesom lejer selv skal indhente fornødent samtykke fra eventuel ejerforening og afholde enhver omkostning i forbindelse med installation af sådanne genstande Ved fraflytning skal lejer fjerne sådan installation og ethvert spor herefter, såfremt udlejer kræver dette Udlejer kan forlange, at lejer stiller yderligere depositum til sikkerhed for retablering af installationen samt erstatningskrav, der kan henføres til installationen. 29. Pligtig pengeydelse 29.1 Krav, der udspringer af nærværende lejekontrakt, eller i øvrigt har hjemmel i erhvervslejeloven i øvrigt, er pligtige pengeydelser i lejeforholdet. 30. Tinglysning 30.1 Lejeren er berettiget til at forlange nærværende lejekontrakt tinglyst på ejendommen matr.nr. 3 D Grenaa markjorder, Norddjurs kommune. Lejekontrakten respekterer nuværende pantehæftelser og servitutter Når lejeforholdet ophører, er lejer forpligtet til at kvittere den tinglyste lejekontrakt til aflysning af tingbogen. Lejers skriftlige opsigelse eller fogedrettens notering på fundamentet ved udsættelsesforretning kan ligeledes danne grundlag for aflysningen Omkostningerne ved tinglysning og aflysning afholdes af lejer. 31. Kontraktomkostninger 31.1 Der har ikke medvirket ejendomsmægler ved indgåelse af lejeaftalen I øvrigt betaler hver part selv egne udgifter til juridisk eller anden bistand i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. 32. Regulering i øvrigt

9 I det omfang andet ikke er aftalt eller følger af nærværende kontrakt, finder reglerne i den på aftaletidspunktet gældende erhvervslejelovgivning anvendelse. 33. Rådgivning og orientering 33.1 Lejer erklærer ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at være blevet opfordret til at søge sagkyndig bistand forinden underskrivelsen og at have modtaget og gennemgået Boligministeriets checkliste til brug for indgåelse af erhvervslejekontrakter, der vedhæftes som bilag Nærværende kontrakt er udarbejdet i to ligelydende eksemplarer et til hver af parterne. 34. Bilag: Bilag 1: Tegning over lejemålet af den 18. marts 2013 Bilag 2: Beregning af forbrugsomkostninger Bilag 3: Boligministeriets checkliste

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKTS BLANKETTER

LEJEKONTRAKTS BLANKETTER BETÆNKNING VEDRØRENDE LEJEKONTRAKTS BLANKETTER AFGIVET AF DET AF BOLIGMINISTEREN NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 223 1 9 5 9 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN Den 11. marts 1959 tilskrev boligministeriet

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere