Leje af en pelagisk trawler til makreløkosystemtogt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leje af en pelagisk trawler til makreløkosystemtogt"

Transkript

1 Leje af en pelagisk trawler til makreløkosystemtogt i Øst- og Vestgrønland Offentligt udbud Varighed: Ca. 14 dage (uge 31 og 32) Mærke: Makreltogt 2015 Frist: kl. 12:00

2 Indholdsfortegnelse Leje af en pelagisk trawler til makrel-økosystemtogt i Øst- og Vestgrønland... 1 Offentligt udbud Indledning Baggrund Opgaven og kontraktens omfang Fangsten Gennemførelse af udbuddet Planlagt fremdrift for anskaffelsen Krav Kvalifikationskrav Udvælgelse til kontrakt Udvælgelseskriterier Begrundelse for afvisning Kontrakt Tilbudsfrist og levering Tilbudsfrist Leveringsadresse... 8 Bilag 1: Kontraktudkast... 9 Bilag 2: Kort over undersøgelsesområdet Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 2

3 1. Indledning 1.1. Baggrund Grønlands Naturinstitut (GN) udbyder hermed i offentligt udbud leje af 1 trawlfartøj til makreløkosystemtogt i Øst- og Vestgrønland i GN s opgaver jævnfør Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 er at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i og omkring Grønland, samt at sikre miljøet og den biologiske mangfoldighed og at yde rådgivning til Grønlands Selvstyre. Yderligere information om GN kan findes på: Opgaven og kontraktens omfang Grønlands Naturinstitut ønsker at leje et trawlfartøj til at gennemføre et makrel-økosystemtogt i Øst- og Vestgrønland i maksimum 14 døgn, minimum 12 døgn, i perioden (begge dage inklusive). Grønlands Naturinstitut forbeholder sig ret til at foretage inspektion af fartøjet og kontrollere relevant dokumentation før togtstart. Makrel-økosystemtogtet starter og slutter i Reykjavik. Døgnraten vil være afgørende for varigheden af togtet. For klargøring af udstyr må fartøjet ligge i Reykjavik i indtil et døgn. Dette aftales nærmere med lejer. Tidsforbrug til klargøring skal være indkalkuleret i døgnraten for togtet. Antal repræsentanter fra GN om bord vil være minimum 6 og maksimum 9 personer. Skibet forventes at kunne fiske i døgndrift og afsætte minimum 1 fisker om dagen samt 1 om natten til oparbejdning af prøver fra trawl. GN har adgang til at forlænge og/eller forkorte lejekontrakten, såfremt der er faglige grunde til dette. Leje vil i så fald blive justeret i henhold til afkortelse/forlængelse af periode med antal dage x døgnleje Fangsten Grønlands Naturinstitut søger om tilladelse til at gennemføre togtet som et forskningstogt. Fangsten kan derfor ikke sælges. Til information var den samlede fangst fra det islandske forskningsskib Arni Fridriksson i grønlandsk farvand i 2014 mindre end 40 tons (største slæb: 3 tons).

4 2. Gennemførelse af udbuddet 2.1. Planlagt fremdrift for anskaffelsen Herunder er listet vigtige datoer i forbindelse med udbuddet. Aktivitet Dato Offentliggørelse på GN s hjemmeside og i Sermitsiaq Konkurrencevilkår Tilgængelige på nettet Frist for at stille spørgsmål til konkurrence kl Tilbudsfrist kl Evaluering Uge Tildelingsbeslutning Underskrivelse af kontrakt Udgifter, som tilbudsgiver pådrager sig i forbindelse med udarbejdelse, levering, og opfølgning af tilbud, vil ikke blive refunderet. 3. Krav 3.1 Kvalifikationskrav Leverandøren skal opfylde nedenstående minimumskrav til tekniske kvalifikationer, herunder faglig kompetence, samt angivne mindstekrav til juridisk, finansiel og økonomisk stilling Gæld og forsikringer Der skal vedlægges erklæring fra det offentlige om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige. Der skal vedlægges dokumentation for betaling af de lovpligtige forsikringspolicer Arbejdsmiljø egen erklæring Virksomheden skal fremlægge dokumentation for, at skibet har en ajourført arbejdsplads- /risikovurdering Tekniske og faglige kvalifikationer 1) Tekniske krav til fartøjet (obligatorisk minimumskrav) BEMÆRK GN besidder et Multpelt 832 trawl, 2*400 m Dyneema warp til pelagisk trawling helt i overfladen og trawldøre 7-8m 2 tilpasset Multpelt 832 pelagisk trawling. a. Skibet skal have godkendt fartscertifikat for aktuelt område. b. Skibet skal have godkendt rednings- og sikkerhedsudstyr til alle om bord. c. Skibet skal være bemandet for kontinuerlig døgndrift og for trawling efter makrel, sild, blåhvilling, lodde og plankton. d. Skibet skal have mulighed for at modtage og optage akustiske signaler fra trawlet. e. Skibet skal kunne benytte 1 stk. pelagisk standardtrawl type Multpelt 832 med Dyneema-wire og pose til makrel og anden pelagisk fisk. f. Trawltromlen skal være minimum 10 m 3. Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 4

5 g. Trækkraft (Bullard Pull) skal være mindst 25 tons, men helst op til 30 t. h. Skibet skal kunne fiskes med 5,0 knob. i. Skibet skal have sensorer for vertikal trawlåbning og dørspredning samt have tilhørende beskyttet montering (for at undgå at undertællekæden ødelægger sensorerne). Mindst to sæt, så de kan lade og bruges kontinuerligt, og der er et ekstra sæt som backup. j. Fangster er maksimalt 12 tons. De må ikke pumpes ombord. k. Skibet skal have kranvægt eller anden vægt til at veje hele fangsten. l. Skibet skal have multifrekvens-, splitbeam- (splitstråle-) ekkolod med minimum 1 frekvens (38 khz) og helst 4 frekvenser (: 18, 38, 70/120 og 200 khz) for akustiske tæthedsmålinger af pelagiske fisk og plankton med fuld videnskabelig datalagring. m. Skibet skal have winch for indspoling af 600 meter 5 mm wire til brug for følgende udstyr (som GN selv medbringer): i. CTD (0-600 meter) ii. vandhenter iii. planktonsampler (0-200m). n. Skibet skal have moderne kommunikationsudstyr, adgang til bredbånd, e-post, telefon og printer. o. Skibet skal have mulighed for at indrette et tilfredsstillende adskilt, integreret fiskelaboratorium med vask og afløb i gulv til vand så laboratoriegulvet kan vaskes efter hver station. Endvidere skal der være et fast bord med salt- og ferskvandsudtag, plads til målebræt og mikroskop samt trådløs internetadgang. Minimum 12 m 2. p. Skibet skal have kontorplads egnet til databehandling med plads for montering af logningsudstyr i, eller i direkte tilknytning til, styrehuset. Minimum 12 m 2. q. Skibet skal have ekstra køjepladser med tilfredsstillende sanitære forhold for mindst 6 repræsentanter fra Grønlands Naturinstitut (separat indkvartering for hvert køn). Flere (op til 10) er ønskværdigt. r. Forplejning af togtdeltagere inkluderer rent sengetøj og rene håndklæder samt adgang til vaskemaskine. s. Skibet skal have mulighed for at indfryse minimum 5 m 3 fiske- og planktonprøver. t. Skibet skal have lagringsplads for prøvetagningsudstyr minimum 15 m 2. Udgifter til eventuel ombygning/tilpasning af fartøjet i forbindelse med opfyldelse af kravene ovenfor dækkes af tilbyder. 2) Tekniske krav til fartøjet der ikke er obligatoriske, men tillægges vægt ved tildelingen af ordren a. Indkvartering ombord: a) Egen låsbar kahyt m/skrive- og arbejdsmuligheder. b) Vask/bruser/WC i nærheden af køjen. c) Muligheder for vask/tørring af tøj i egnet rum. b. Skibet bør have splitbeam- (splitstråle-) ekkolod med flere akustiske frekvenser end skitseret ovenfor i punkt 1. Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 5

6 c. Skibet bør have højfrekvent og lavfrekvent fiskerisonar med fuld videnskabelig datalagring, helst i RAW-format, for bearbejdning med standard sonarefterbehandlingssystemer for survey. d. Skibet bør have svingerne (transducerne) monteret på sænkekøl. e. Skibet bør have mulighed for dataoptag fra akustisk målt strømretning, ADCP. f. Skibet bør have dokumentation for akustisk støj på ekkolodfrekvenserne i normal fart på 10 knob, og eller støjkildespekter fra fartøjet i tilsvarende fart på 10 knob. g. Skibet bør have erfaring med pelagisk trawling efter pelagiske fisk 3) Faglige krav til leverandør (obligatorisk minimumskrav) Der skal oplyses om eventuelle udestående/ pågående pålæg fra flagstat /myndigheder eller klasse. 4) Dokumentationskrav for punkt Leverandøren skal dokumentere og redegøre for alle de krav til fartøjet og besætning, som er opført under punkt Leverandøren skal herunder opgive, hvor mange enkelt-, dobbelt- og flerpersonskahytter som kan tilbydes lejer, samt oplyse om kost om bord - antal måltider pr. døgn og hvor mange af disse, som er varme. Ovennævnte krav til fartøj dokumenteres ved hjælp af teknisk dokumentation og tegninger (GA i relevant format) for fartøj og udstyr. Dokumentation, som viser at ovennævnte kvalifikationskrav er opfyldt, skal leveres sammen med tilbuddet og inden den oplyste tilbudsfrist. Manglende dokumentation eller mangelfulde oplysninger kan føre til, at tilbuddet bliver afvist. Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 6

7 4. Udvælgelse til kontrakt 4.1 Udvælgelseskriterier Udbydere, som vurderes kvalificerede i henhold til ovennævnte kvalifikationskrav og krav til fartøj/besætning, får vurderet deres tilbud i henhold til angivne udvælgelseskriterier. For at komme i betragtning skal følgende punkter være opfyldt ved dokumentation: 3.1.1, 3.1.2, Udvælgelseskriterier Prioritet/Vægt 1. Pris 60 % 2. Kvalitet ) a-r 30 % 3. Ikke obligatorisk ) a-e 10 % Udvælgelseskriterium 1 Pris: Prisen for leje af fartøjet skal opgives pr. døgn. Reder dækker udgifter til eget udstyr, kost til lejers personale, bunkringer inklusive eventuelle afgifter, smøreolie og evt. havneafgifter. Under togtet skal fartøjet have døgnkontinuerlig drift og må påregne 10 knobs fart. Døgnkontinuerlig drift indebærer trawling og andet stationsarbejde til alle døgnets tider efter togtleders anvisning. Eventuelle andre elementer, som indgår i pristilbuddet, skal beskrives. Laveste pris vil få højeste score (10 point), og pointgivning for de øvrige tilbud vil blive vurderet i forhold til laveste pris. Udvælgelseskriterium 2 Kvalitet: Der vil blive lagt vægt på kvalitet af fartøjets tekniske tilstand og fartøjets muligheder for at tilpasse Grønlands Naturinstituts behov. Bedste kvalitet vil få score på 10 point, og pointgivning for de øvrige tilbud vil blive vurderet skønsmæssigt i forhold til dette. Udvælgelseskriterium 3 Ikke obligatorisk: Der vil blive lagt vægt på kvalitet af fartøjets funktionalitet og fartøjets muligheder for at tilpasse Grønlands Naturinstituts behov. Bedste kvalitet vil få score på 10 point, og pointgivning for de øvrige tilbud vil blive vurderet skønsmæssigt i forhold til dette. Leverandøren har ansvar for at dokumentere opfyldelse af de forskellige udvælgelseskriterier. 4.2 Begrundelse for afvisning a) Tilbuddet er ikke leveret inden fastsatte frister. d) indeholder væsentlige forbehold mod kontrakt vilkårene. e) Tilbuddet indeholder væsentlige afvigelser fra kravspecifikation /konkurrencegrundlag. f) Tilbuddet indeholder afvigelser, forbehold, fejl, ufuldstændigheder, uklarheder e.l., som kan medføre tvivl om, hvordan tilbuddet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbud. GN forbeholder sig ret til at aflyse konkurrencen eller forkaste alle tilbud. 4.3 Kontrakt Bilag 1 viser den kontrakt, som vil blive benyttet. Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 7

8 5. Tilbudsfrist og levering 5.1. Tilbudsfrist Tilbuddet skal være GN i hænde inden den kl Leveringsadresse Tilbuddet mærkes med leje af fartøj til makrel økosystem og 1. afleveres på Grønlands Naturinstitut, adresse: Qivioq 1, eller 2. sendes med post til Grønlands Naturinstitut, Boks 570, 3900 Nuuk eller 3. sendes elektronisk til Helle Siegstad Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 8

9 Bilag 1: Kontraktudkast Kontrakt for leje af fartøj til makrel-økosystemtogt i Øst og Vestgrønland Grønlands Naturinstitut, Boks 570, 3600 Nuuk, som Lejer, og <<Navn og adresse fyldes ud>>, som Reder, har indgået følgende kontrakt: 1. Lejeperiode <<Fyldes ud fra punkt 1.2 og 1.3 i konkurrence vilkårene>>. Kontrakten gælder leje af <<Navn og adresse fyldes ud>> til gennemførsel af makrel -økosystemtogt i Øst - og Vestgrønland i maksimum 14 døgn, minimum 12 døgn, inden for perioden Totalt antal døgn <<sættes ind når det er afklaret>> Grønlands Naturinstitut forbeholder sig ret til at inspicere fartøjet og kontrollere relevant dokumentation før togtstart. Togtet starter og slutter i Reykjavik. For klargøring af udstyr og kalibrering må fartøjet ligge i Reykjavik i op til to døgn efter nærmere aftale med Lejer. Denne tid skal være indkalkuleret i døgnraten for togtet. Antal repræsentanter fra Lejer om bord vil være minimum 6 og maksimum 9. Lejer har adgang til at forlænge og/eller forkorte lejeforholdet, dersom der er saglig grund til dette (manglende dækning pga. dårligt vejr, problemer med udstyr, e.l.). Lejen vil i så fald blive justeret i henhold til afkortelse/forlængelse af perioden med antal dage x døgnleje. 2. Opsigelse Denne kontrakt kan opsiges gensidigt med 30 dages varsel. Lejer kan opsige kontrakten med hjemmel i enten manglende bevillinger til leje af fartøj, eller at Reder anses for at misligholde forpligtelserne som følger af denne kontrakt. Reder kan opsige kontrakten, dersom virksomheden ophører, eller fartøjet bliver solgt, tabt eller kondemneret. 3. Opgørelse Lejepris pr. døgn er <<Priser fyldes ind fra valgt tilbud>>. Reder dækker alle udgifter til smøreolie, bunkring, havneafgifter og evt. andre afgifter. Telefon, telegram, etc. fra fartøjet vedrørende togtet betales af Lejer efter regning. Lejers repræsentant betaler selv sine udgifter om bord, som private telefoner og evt. andre omkostninger. Private udgifter skal ikke tages med i opgørelsen til Lejer, men skal sendes direkte til Lejers repræsentanters private adresse. 4. Kost Lejers togtpersonel skal have fri forplejning om bord. 5. Gennemførelse af togt Togtet gennemføres efter oplæg og ledelse af Lejers togtleder. Fartøjets mandskab skal rette sig efter instrukser og gennemføre de arbejdsopgaver, bl.a. rigning af redskaber og prøvetagning af fangst, som togtleder eller den vedkommende bemyndiger måtte Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 9

10 anmode om, så langt dette er foreneligt med fartøjets forsvarlige drift. Under togterne skal der føres fangstdagbog på vanlig vis. Lejer er ansvarlig for, at nødvendige fiskeritilladelser udstedes. 6. Togt afbrydes Dersom togtet må afbrydes i mere end et døgn som følge af skade på fartøj eller maskineri eller af andre årsager, som ikke kan tilskrives Lejer, gøres fradrag for den periode, fartøjet er ude af drift. 7. Udrustning og bemanding Reder er forpligtet til at holde fartøjet udrustet iht. indgivet tilbud og til at påse, at dette udstyr til enhver tid er i operativ stand. Lejer afholder supplerende udstyr efter aftale med Reder. Supplerende udstyr bringes om bord og i land efter aftale med Reder. Antal repræsentanter fra Lejer om bord vil være minimum 6 og maksimum 9. Fartøjet skal være forskriftsmæssigt bemandet for døgnkontinuerlig drift. 8. Forsikring Reder forpligter sig til at holde fartøjet forsikret og i forskriftsmæssig stand (certifikater etc.) i hele lejeperioden. Forsikring af mandskab dækkes af Reder. Lejer er selvassurandør for eget personale, men dette fritager ikke Reder for eventuelt ansvar efter almindelige erstatningsregler. Reder indgår forsikringsaftale, som også inkluderer det af Lejers udstyr, som er fastmonteret. 9. Ansvar for tab og skade Lejer er uden ansvar for tab og skade på fartøj og/eller mandskab, herunder også ansvar i forhold til tredje person. 10. Tavshedspligt Reder og hans mandskab må ikke videregive oplysninger om resultater eller anden information, som fremkommer under togtet, uden Lejers tilladelse. 11. Forholdet til fiskerimyndighederne Lejer lægger stor vægt på, at Reders fartøj ikke tildeles en advarsel fra fiskerimyndighederne i kontraktperioden. Dette krav gælder samtlige af Reders fiskefartøjer i kontraktperioden. Reder forpligter sig umiddelbart til at informerer Lejer om eventuelle advarsler i kontraktperioden. Dersom en alvorlig advarsel bliver tildelt et af Reders fartøjer, vil Lejer forbeholde sig retten til at opsige denne kontrakt med øjeblikkelig virkning. 12. Uenighed Parterne er enige om at uenighed efter denne kontrakt skal afgøres ved Retten I Grønland, hvor andet værneting ikke følger af anden lovgivning. Kontrakten er udfærdiget i 2 eksemplarer, hvoraf parterne beholder et hver. Nuuk <<Dato fyldes ind>> Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 10

11 Lejer Reder Det bekræftes hermed at følgende efterspurgt dokumentation er vedlagt tilbuddet: Punkt fra konkurrenceoplæg Dokumentationskrav Gæld og forsikringer Arbejdsmiljø ) a-t Dokumentation /redegørelse for opfyldelse af samtlige krav som er sat til fartøjet og besætning. Ovennævnte krav til fartøj dokumenteres ved hjælp af teknisk dokumentation og tegninger (GA) for fartøj og udstyr ) a-g Kost om bord, herunder antal måltider pr. døgn og hvor mange af disse som er varme. Opgiv hvor mange enkelt-, dobbelt og flerpersonskamre, som kan tilbydes lejer ) og 4) Dokumentation /redegørelse for opfyldelse af samtlige krav, som er sat til fartøjet og besætning. Udvælgelseskriterium 1 Pris: Opgiv vederlag for leje af fartøj. Udvælgelseskriterium 2 Kvalitet: Dokumentation /redegørelse for opfyldelse af obligatoriske krav til fartøjet, samt fartøjets funktionalitet. Udvælgelseskriterium 3 Kvalitet: Dokumentation /redegørelse for opfyldelse af obligatoriske krav til fartøjet, samt fartøjets funktionalitet. Vedlæg nr. Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 11

12 Bilag 2: Kort over undersøgelsesområdet Udbuddet gælder den grå rute. Den sorte rute dækkes af et andet skib. Kontrakt med Togt nr og ordrenummer <<Fyldes ind efter indgåelse af kontrakt>>. Side 12

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere