3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Als - vedtægter. 1 Navn. Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted. Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune"

Transkript

1 Forslag til generalforsamlingen 2015 Nuværende tekst (senest redigeret 6. marts 2014) Ny tekst Begrundelse 1 Navn Afdelingens navn: 3 F. Als 1 Navn Afdelingens navn: 3F Als (Fagligt Fælles Forbund Als afdeling) 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Nørreled 33, Guderup, 6430 Nordborg 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Sønderborg Kommune 3 Afdelingens formål Afdelingens formål er: 1. At organisere alle der arbejder i 3 F s organisationsområder, der er beskæftiget i de gamle Augustenborg, Nordborg og Sydals kommuner. 2. At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold, herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. 3. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte dem under anerkendte stridigheder. 4. At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgte og medlemmers uddannelse ved oprettelse af og støtte til 3 Afdelingens formål Afdelingens formål er: 1. At organisere alle der arbejder i 3F s organisationsområder der er beskæftiget i de gamle Augustenborg, Nordborg og Sydals kommuner. 2. At fremme mulighederne for højere løn og bedre arbejdsforhold, herunder søge at oprette overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. 3. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt, understøtte dem under anerkendte stridigheder. 4. At udføre et effektivt oplysningsarbejde og virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse. 1

2 studiekredse og kursusvirksomhed 5. At virke for indførelse af industrielt, økonomisk og kulturelt demokrati, samt at virke for fuld ligestilling, såvel arbejds-, løn-, uddannelses- og samfundsmæssigt. 6. At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne, samt at gøre afdelingen synlig overfor medlemmer og arbejdsgivere. Dette ved at systematisere de opsøgende aktiviteter på arbejdspladser i afdelingens organisationsområde. 7. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser, herunder bistå ved arbejdspladsfastholdelse. 8. At fremme og støtte gennemførelse af Forbundets formålsparagraf. 5. At virke for udvikling af demokrati, samt at virke for fuld ligestilling, såvel arbejds-, løn-, uddannelses- og samfundsmæssigt. 6. At være behjælpelig med at oprette klubber på arbejdspladserne, samt at gøre afdelingen synlig overfor medlemmer og arbejdsgivere. Dette ved at systematisere de opsøgende aktiviteter på arbejdspladser i afdelingens organisationsområde. 7. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens og medlemmernes interesser, herunder bistå ved arbejdspladsfastholdelse. 8. At fremme og støtte gennemførelse af Forbundets formålsparagraf. 4 Optagelse af medlemmer Afdelingen optager som medlemmer Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagerne, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i 3 F. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt arbejdsmiljøloven. 4 Optagelse af medlemmer Afdelingen optager som medlemmer 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagerne, der er fyldt 18 år, som arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens organisatoriske og geografiske område og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i 3F. Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt arbejdsmiljøloven. 5 Medlemsskabets gyldighed 5 Medlemskabets gyldighed 2

3 Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål ikke modarbejdes. Afgørelser i forbindelse hermed sker i henhold til Forbundets love. Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål ikke modarbejdes. Afgørelser i forbindelse hermed sker i henhold til Forbundets love. 6 Indmeldelse og overflytninger 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis samt henvises til/udleveres et eksemplar af Forbundets Love og afdelingens vedtægter. 2. Ud over de af Forbundet og A-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. Størrelsen vedtages af bestyrelsen. 3. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige formål. 4. Ingen må arbejde indenfor afdelingens organisationsområde uden at lade sig overflytte til denne, herfra kan bestyrelsen dispensere. Dette under overholdelse af forbundets love og grænseaftaler. 5. Såfremt der ved indmeldelsen er givet forkerte oplysninger, der ikke berettiger medlemskab, slettes vedkommende. Betalt kontingent vil ikke kunne tilbagebetales. 6. Medlemmer kan over gå fra en afdeling til en anden eller fra et forbund, når medlemsbeviset er i orden, og der ikke er restancer. 7. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til 6 Indmeldelse og overflytninger 1. Ved indmeldelse udstedes et medlemsbevis/kvittering samt henvises til/udleveres et eksemplar af Forbundets Love og afdelingens vedtægter. Efterfølgende fremsendes et medlemskort. 2. Gyldigt medlemsbevis er medlemmets legitimation ved udøvelse af alle faglige aktiviteter. 3. Medlemmer bør ikke arbejde sammen med uorganiserede i mere end èn uge uden at meddele det til afdelingen. 4. Såfremt der ved indmeldelsen er givet forkerte oplysninger, der ikke berettiger til medlemskab, slettes vedkommende. Betalt kontingent vil ikke kunne tilbagebetales. 5. Medlemmer kan flytte fra en afdeling til en anden eller fra forbundet til et andet forbund, når medlemsbeviset er i orden, og der ikke er restancer. 6. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings område, er medlemmet forpligtet til inden 1 måned at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overflytte til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor. 7. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke flytte afdeling før deres aktuelle valgperiode er udløbet. 3

4 inden 1 måned at framelde sin hidtidige afdeling og lade sig overføre til afdelingen, hvis område medlemmet arbejder indenfor. 8. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold forelægges spørgsmålet til afgørelse i Hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles forbund. 8. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold forelægges spørgsmålet til afgørelse i Hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. 7 Kontingent 1. Ud over de af Forbundet og A-kassen pålagte kontingenter betaler hvert medlem et kontingent til afdelingens drift. Størrelsen fastlægges af bestyrelsen til godkendelse på efterfølgende ordinære generalforsamling. 7 Restancer og udtræden 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. 3. Eksklusion. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ekskludere et medlem foreløbigt, når medlemmet: a. Optræder som strejke- eller blokadebryder. b. Ikke overholder afdelingens vedtægter. c. Nægter at efterkomme en af en kompetent forsamling truffen beslutning. d. Nægter at betale et pålignet ekstrabidrag 8 Restancer og udtræden 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal udmeldelsen ske skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. 3. Eventuel eksklusion af et medlem behandles i henhold til Forbundslovene. 4

5 under strejker eller lockout. Den endelige eksklusion foretages på en generalforsamling, hvor vedkommende har ret til at være tilstede for at forsvare sig. Afstemningen ved eksklusion skal være skriftlig 2/3 dels flertal er nødvendig for en eksklusion. En eksklusion fra afdelingens side kan ophæves af forbundets hovedbestyrelse, som også fastsætter betingelserne herfor. 8 Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer. 9 Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer og er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. 4. Ordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af tid, sted og dagsorden ved annoncering i dag- eller ugeblad og på afdelingens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan hentes i afdelingen 4 dage før generalforsamlingen. 5. Ved valg til formand og næstformand indgives kandidatforslag skriftligt til bestyrelsen v/afdelingsformanden senest 7 dage før generalforsamlingen. 6. Indkomne forslag som skal behandles af generalforsamlingen skal være bestyrelsen v/formanden i hænde senest 7 dage før 5

6 generalforsamlingen. 7. Vedtægtsændringer skal altid være selvstændige punkter på dagsordenen. Til enhver vedtægtsændring kræves mindst 2/3 dels stemmeflertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 8. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen. Gæster, indbudt af bestyrelsen, kan deltage i generalforsamlingen dog uden stemmeret. 9. Ændringer i afdelingsudarbejde klublove kan kun besluttes på en afdelingsgeneralforsamling. 10. Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på de ordinære generalforsamlinger: a. Valg af 2 dirigenter. b. Valg af stemmeudvalg. c. Beretning. d. Regnskab. e. Kontingent. f. Indkomne forslag. g. Valg i henhold til afdelingens love. - Valg af formand / næstformand - Valg ifølge dagsorden h. eventuelt 9 Afholdelse af generalforsamling 1. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. 2. Ordinær generalforsamling indkaldes med 10 Valg 1. Generalforsamlingen vælger èn formand og èn næstformand, som er fastlønnede i afdelingen. Valgperioden er fire år. Valgoversigt se bilag 1 til vedtægterne. 6

7 angivelse af tid, sted og dagsorden ved annoncering i afdelingsbladet samt dag / ugeblad og ved opslag senest 14 dage før generalforsamlingen. Fyldestgørende dagsorden kan hentes i afdelingen 4 dage før generalforsamlingen. 3. Valg til formand, næstformand og A-kasse leder indgives skriftligt forslag senest 7 dage før generalforsamlingen. 4. Indkommende forslag skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 5. Vedtægtsændringer skal altid være selvstændige punkter på dagsordenen.. 6. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at ingen, der ikke er medlemmer, bortset fra inviterede gæster, deltager i generalforsamlingen. Gæster, indbudt af bestyrelsen, kan deltage i generalforsamlingen dog uden stemmeret. 7. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til vedtægternes 11 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse forudsætter personlig myndighed. 8. For at være valgbar skal vedkommende være tilstede på generalforsamlingen, medmindre der er meldt lovligt forfald. For at kunne vælges til poster i afdelingen, skal man have mindst et års anciennitet i 3 F. 9. Ansatte i afdelingen kan ikke vælges til 2. Der vælges fem bestyrelsesmedlemmer i lige år og fem bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. 3. Der vælges fem bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge. Suppleanter vælges for et år. 4. Ved valg til bestyrelsen skal der i videst muligt omfang tages hensyn til afdelingens medlemsgrundlag. Først og fremmest med hensyn til brancherepræsentation og herudover med hensyn til køn, alder og etnicitet. 5. Det skal tilstræbes, at der ikke vælges mere end et bestyrelsesmedlem fra den enkelte arbejdsplads. 6. Der vælges èn bilagskontrollant og èn bilagskontrollantsuppleant hvert år. Valgperioden er to år. 7. Der vælges èn fanebærer og èn fanebæresuppleant i ulige år. Valgperioden er to år. 8. Ved personvalg hvor der er mere end èn kandidat, kan der på forsamlingens forlangende, foretages skriftlig afstemning. 9. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare til tillidshverv, hvor varetagelse forudsætter personlig myndighed. 10. For at være valgbar skal vedkommende være til stede på generalforsamlingen, medmindre der skriftligt er meldt lovligt forfald. For at kunne vælges til poster i afdelingen, skal man have mindst et års anciennitet i 3F. 7

8 bestyrelsen. 10. Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 11. Udover formand og næstformand kan bestyrelsesmedlemmer ikke være fastansatte i 3F Als. 11 Kongres og delegeretmøde 1. Delegerede og suppleanter til forbundets kongres og a-kassens delegeretmøde vælges på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling efter samme mangfoldighedsprincip som bestyrelsesmedlemmer. 2. Formand og næstformand er faste delegerede. 3. Antal fremgår af den af forbundet beregnede fordelingsnøgle. 4. De valgte fungerer i kongresperioden. 10 Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 100 af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som nævnt i 9, stk. 2, dog uden den nævnte tidsfrist, men inden for senest 30 dage efter modtaget begæring herom. 3. Mindst 90 % af medlemmerne, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne. 12 Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 100 af afdelingens medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med en motiveret dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. 2. Ekstraordinær generalforsamling varsles som nævnt i 9, dog uden den nævnte tidsfrist, men senest inden for 30 dage efter modtaget begæring herom. 3. Mindst 90 % af medlemmerne, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være til stede ved denne. 8

9 4. Er ovennævnte forhold ikke opfyldt, skal dirigenten afvise generalforsamlingen som ikke beslutningsdygtig, og dermed ugyldig. 11 Bestyrelsen 1. Til at lede afdelingen vælges en formand, næstformand og en A-kasse leder, samt ud fra fordelingsnøglen, 10 bestyrelsesmedlemmer. Ved valg til bestyrelsen tages der hensyn til afdelingens medlemstal indenfor de enkelte brancher. Det tilstræbes at alle grupper bliver repræsenteret i bestyrelsen i henhold til denne fordeling. Er der ikke på generalforsamling mødt 10 stemmeberettigede medlemmer fra en gruppe, kan alle valgbare, på generalforsamlingen vælges. Generalforsamlingen kan dog dispensere fra valghandlingen vedrørende de mindst 10 stemmeberettigede medlemmer. 3F s opbygning og værdigrundlag skal så vidt muligt afspejle vores medlemssammensætning med fokus på de fire elementer: Kønssammensætning, alderssammensætning, etnisk sammensætning og uddannelses- /branchesammensætning. 3F skal aktivt fremme reel og lige adgang til valgte og ansatte poster for at øge repræsentationen af underrepræsenterede grupper. 2. Bestyrelsen, der består af formand, næstformand, A-kasse leder og 10 bestyrelsesmedlemmer, vælges på den ordinære generalforsamling i januar kvartal, 13 Bestyrelsen 1. Til at lede afdelingen vælges en formand og en næstformand samt 10 bestyrelsesmedlemmer. 2. Under formandens ledelse skal bestyrelsen varetage afdelingens samlede interesser i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger samt forbundets, a-kassens og afdelingens love og vedtægter. 3. Valgte og ansatte tillidsrepræsentanter i afdelingen, samt bestyrelsesmedlemmer, er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, så de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale efter indstilling fra den daglige ledelse. 5. Bestyrelsen udarbejder budgettet for afdelingen. 6. Bestyrelsen fastsætter kontingentet ud fra budgettet. 7. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra to møder i træk uden at melde afbud, mister vedkommende sin plads i bestyrelsen og suppleanten indtræder i stedet som ordinært medlem. 8. Bestyrelsen er forpligtet til at holde 9

10 således at: Formanden, 5 bestyrelsesmedlemmer (2 for Industri, 1 for Grøn, 1 for privat service og 1 for transport). Næstformand, A-kasse leder samt 5 bestyrelsesmedlemmer (3 for Industri, 1 for Offentlig service og en for Byg). afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. 9. Bestyrelsen nedsætter relevante udvalg. 10. Bestyrelsen kan indkalde tilforordnede til bestyrelsesmøderne. Ud over formand, næstformand og A-kasse leder valget er valgperioden 2 år. (Se bilag fusionsaftale.) 3. Valg af bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år i de respektive brancher efter nedenstående fordelingsnøgle: Indtil 500 medlemmer udløser 1 bestyrelsesmedlem. Fra 501 til 1000 medlemmer udløser yderlig 1 bestyrelsesmedlem. Fra 1001 til 2000 medlemmer udløser yderlig 1 bestyrelsesmedlem. Fra 2001 til 3000 medlemmer udløser yderlig 1 bestyrelsesmedlem. Fra 3001 til 4000 medlemmer udløser yderlig 1 bestyrelsesmedlem. Fra 4001 til 5000 medlemmer udløser yderlig 1 bestyrelsesmedlem. 4. Derudover vælges der, for en valgperiode på 1 år, i de respektive grupper 1 suppleant, i industrigruppen vælges der dog 3 suppleanter. 5. Det indstilles at der vælges 1 dog max 2 fra hver 10

11 arbejdsplads til bestyrelsen 6. Kompetence Den af generalforsamlingen valgte formand tegner afdelingen i alle anliggender, med baggrund i bestyrelsens beslutninger. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog en general forsamlingsbeslutning. Ved formandens forfald tegnes afdelingen af næstformanden. 7. Konstituering Bestyrelsen vælger af sin midte en sekretær. Sekretæren skriver referat ved bestyrelsesmøder. På generalforsamlingen skrives / føres protokol. Protokollen / referatet skal indeholde alle vedtagne beslutninger truffet af generalforsamlingen og bestyrelsen. Protokollen skal oplæses og sættes under afstemning ved hvert møde. 8. Bestyrelsen Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen ansætter/afskediger fornødent personale. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt forsikret. Bestyrelsen leder afdelingen i overensstemmelse med Forbundets, A-kassens 11

12 og afdelingens love samt generalforsamlingens beslutninger. Kassereren samt branchesekretærer, indkaldes af bestyrelsen efter behov i henhold til det respektive arbejdsområde. Hvis der er et ungdomsudvalg indkaldes formanden for udvalget efter behov. De har taleret men ikke stemmeret. 9. Valg af formand, næstformand og A-kasse leder. Formanden og næstformanden samt A-kasse leder vælges særskilt af medlemmerne. Valgperioden er 4 år. Formanden vælges første gang ved sammenlægningsgeneralforsamlingen. Næste gang ved den ordinære generalforsamling i 2008, derefter hvert 4 år. Næstformand og A-kasse leder vælges første gang ved sammenlægningsgeneralforsamlingen. Næste gang ved den ordinære generalforsamling i 2007, derefter hvert 4 år. Såfremt der ikke opnås genvalg, skal valget prøves ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter generalforsamlingen, hvor valget skal stå mellem den pågældende tillidsmand og den kandidat, der på den første generalforsamling har opnået det største stemmetal. Formanden. næstformanden og A- kasse leder fortsætter, såfremt vedkommende på den ekstraordinære generalforsamling får flest stemmer. 12

13 Medmindre der kan påvises kriminelle handlinger som grund til skiftet, modtager den afgående formand løn i en periode, svarende til det opsigelsesvarsel, han/hun ville have haft, hvis han/hun havde været ansat som funktionær i en periode svarende til formands, næstformands og A-kasse leder perioden. Lønnen beregnes i hele måneder fra den ekstraordinære generalforsamling, hvor valget er blevet prøvet, og til en måneds udgang. Derudover modtager den afgående formand, næstformand og A-kasse leder under samme betingelser fratrædelsesgodtgørelse efter reglerne i Funktionærlovens 2 a. Formanden, næstformanden, A-kasse leder og andre valgte, som arbejder i og aflønnes af afdelingen har ret til løn under ferie og feriegodtgørelse efter Ferielovens regler samt ret til løn under sygdom i henhold til Funktionærlovens regler. Såfremt den valgte formand, næstformand eller A-kasse leder afgår ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen til de efterladte, et beløb svarende til 3 måneders løn samt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens regler. 10. Fanebærer samt suppleant for to år. 11. Ved personvalg hvor der er mere end én kandidat, foretages skriftlig af stemning, og der kræves simpelt relativt flertal, dvs. flere stemmer end nogen anden kandidat, for at 13

14 denne betragtes som valgt. 12. Fravær: Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende møder, indtræder suppleanten som ordinært medlem af bestyrelsen. 13. Uddannelse. Valgte og ansatte tillidsrepræsentanter i afdelingen samt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne uddannelse, således at de kan varetage afdelingens og medlemmernes interesser på betryggende måde. 14. Fratrædelse: De på kontoret valgte og ansatte tillidsrepræsentanter forpligter sig til at træde tilbage med udgangen af den måned, hvor de overgår til folke- eller førtidspension. Dette gælder i øvrigt alle på generalforsamlingen valgte tillidsrepræsentanter. 12 Revision På den ordinære generalforsamling i januar kvartal vælges: 1. En statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens 14 Formand og næstformands afgang 1. Hvis formanden fratræder i en valgperiode konstitueres næstformanden. Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil valg kan finde sted. 2. Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg, kan valget prøves ved en efterfølgende ekstraordinær 14

15 regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den pågældende revisor. Bilagskontrollanter: 3. Herudover vælger generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter, hvoraf halvdelen er på valg de lige årstal, og den anden halvdel de ulige årstal. 4. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af deres hverv, bl.a. ved kritisk kontrol af udgiftsbilag, og skal på den ordinære generalforsamling fremlægge en rapport over det udførte arbejde. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens beslutningsprotokol. 5. Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol, som skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter bilagskontrollen samt på den ordinære generalforsamling. 6. Det påhviler afdelingsbestyrelsen at udarbejde en katastrofeplan. 3F Als - vedtægter generalforsamling senest 30 dage efter generalforsamlingen. På den ekstraordinære generalforsamling står valget mellem den pågældende fastlønnede Tillidsvalgte og den kandidat, der på den første generalforsamling har opnået det største stemmetal. Formand/næstformand fortsætter, såfremt vedkommende på den ekstraordinære generalforsamling opnår flest stemmer. 3. Såfremt en fastlønnet tillidsvalgt fratræder som konsekvens af ikke opnået genvalg, og er vedkommende ikke pensionsberettiget, skal personen have løn måneden ud og derefter i minimum tre måneder og maksimum i seks måneder (svarende til Funktionærlovens 2). En afgående formand eller næstformand modtager fratrædelsesgodtgørelse efter reglerne i Funktionærlovens 2A. Bestemmelserne i dette stk. gælder ikke, hvis vedkommende er suspenderet jf. stk.4 4. Hvis et flertal i bestyrelsen udtrykker mistillid til en fastlønnet tillidsvalgt eller hvis en fastlønnet tillidsvalgt misbruger afdelingens midler eller handler i strid med forbundets eller afdelingens love, kan bestyrelsen straks suspendere vedkommende ved en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person i stedet for den suspenderede og der indkaldes umiddelbart efter til en ekstraordinær generalforsamling. 5. Formanden og næstformanden har ret til løn under ferie og feriegodtgørelse efter Ferielovens regler samt ret til løn under sygdom i henhold til Funktionærlovens bestemmelser. 6. Hvis en af afdelingens fastlønnede tillidsvalgte afgår ved døden i en valgperiode, udbetaler afdelingen til de efterladte/nærmeste pårørende et beløb svarende til tre måneders løn samt 15

16 fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens regler. 13 Kongres- og delegeretmøde 1. Delegerede til forbundets kongres og A-kassens delegeretmøde vælges på en ordinær / ekstraordinær generalforsamling. I henhold til forbunds og A-kassens love. 15 Fratrædelse De i afdelingen fastlønnede Tillidsvalgte fratræder med udgangen af den måned, hvor de overgår til folke-, førtidstidspension eller efterløn. 2. Afdelingens formand, næstformand og A-kasse leder er selvskrevet som delegeret til Forbundets kongres og A-kassens delegeretmøde. 3. De valgte fungerer i kongresperioden. 4. Der vælges personlige suppleanter i henhold til forbunds og A-kasse lovene. 5. Ved valg til Forbundets kongres skal alle grupper så vidt muligt repræsenteres. 14 Regnskab 1. Afdelingens kasserer fører regnskabet nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. 2. Kassereren er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændig for regnskabet. 3. Kontante midler ud over de nødvendige til den daglige drift, indsættes i Arbejdernes Landsbank i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. 16 Tegningsregler Den generalforsamlingsvalgte formand tegner afdelingen i alle anliggender med baggrund i bestyrelsens beslutninger bortset fra ved køb, salg eller belåning af fast ejendom. Ved formandens forfald tegnes afdelingen af næstformanden. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves en generalforsamlingsbeslutning. 16

17 4. Kun de af bestyrelsen bemyndigede, kan hæve på afdelingens konto/konti. Kun kassereren eller de af ham/hende bemyndigede personer har adgang til afdelingens kasse. 5. Kassereren er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for Forbund og tredjemand. 6. Kassereren forelægger månedsvis en regnskabsoversigt for bestyrelsen, og endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab til godkendelse. 7. Regnskabsåret følger kalenderåret. 15 Medlemmernes forpligtelser 1. Medlemskab i de af afdelingen lovligt anerkendte arbejdspladsklubber er obligatorisk for alle medlemmer, der arbejder på de pågældende arbejdspladser. 2. Medlemmer skal omgående indberette uoverensstemmelser med arbejdsgiver til afdelingen. 3. Krav om ændring eller opsigelse af lokaloverenskomster skal altid forelægges afdelingen og eventuel videre behandling (i henhold til Forbundets love). 4. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, bestyrelsen ønsker belyst omkring 17 Regnskab 1. Afdelingens økonomiansvarlige sikrer at regnskabet føres nøjagtigt og oplysende med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. 2. Den økonomiansvarlige er pligtig til på forlangende af formanden, bestyrelsen eller revisorerne til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet. 3. Kontante midler, ud over de nødvendige til den daglige drift, indsættes i Arbejdernes Landsbank i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. 4. Kun de af bestyrelsen bemyndigede, kan hæve på afdelingens konto/konti. Kun formanden eller de af ham/hende bemyndigede personer har adgang til afdelingens kasse. 17

18 overenskomst-, løn - og øvrige arbejdsforhold. 5. Medlemmer har ret til at fravælge støtte til politiske partier. 6. Medlemmerne er forpligtet til at indberette skift af arbejdsplads. 5. Den økonomiansvarlige er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for Forbund og tredjemand. 6. Den økonomiansvarlige forelægger månedsvis en regnskabsoversigt for bestyrelsen, og endvidere forelægges der på de ordinære generalforsamlinger et revideret regnskab til godkendelse. 7. Regnskabsåret følger kalenderåret. 16 Afdelingens ophør 1. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en urafstemning. 2. Såfremt det besluttes, at en afdeling skal ophøre, tilfalder afdelingens midler 3Fs Hovedforbund. 3. Sammenlægning med et anden Fagligt Fælles Forbund kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og når dette er godkendt af 3Fs Hovedforbund. 18 Revision På den ordinære generalforsamling i januar kvartal vælges: 1. En statsautoriseret eller registreret revisor, der reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, foretager en gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt, samt påtegner årsregnskabet med oplysning om stedfunden revision og eventuelle bemærkninger. 2. Afdelingen indgår en skriftlig samarbejdsaftale med den pågældende revisor. Bilagskontrollanter: 3. De generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens bestyrelse eller have nære relationer til bestyrelsen. 4. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med generalforsamlingens, bestyrelsens og udvalgenes beslutninger bl.a. ved kritisk kontrol af udgiftsbilag. 18

19 Billagskontrollanterne skal have udleveret alle nødvendige materialer herunder bestyrelsens referat/beslutningsprotokol. 5. Bilagskontrollanterne skal udarbejde en revisionsprotokol, som skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter bilagskontrollen samt på den ordinære generalforsamling. 17 Særskilte bestemmelser 1. Strider afdelingens love/vedtægter mod 3Fs forbunds love, er sidstnævnte gældende. 2. Denne paragraf kan kun ændres efter godkendelse af 3Fs Hovedforbund. 19 Afdelingens ophør 1. Sammenlægning med en anden 3F-afdeling kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning, og når dette er godkendt af 3Fs`hovedbestyrelse. 2. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en urafstemning. 3. Såfremt det besluttes, at en afdeling skal ophøre, tilfalder afdelingens midler den eller de afdelinger, der fremover dækker det geografiske område, eller Fagligt Fælles Forbund. 18 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på de ordinære generalforsamlinger: 20 Særskilte bestemmelser 1. Strider afdelingens love/vedtægter mod 3Fs forbunds love, er sidstnævnte gældende. 2. Denne paragraf kan kun ændres efter godkendelse af 3F`s Hovedforbund. a. Valg af 2 dirigent. b. Valg af stemmeudvalg. 19

20 c. Beretning. d. Regnskab. e. Kontingent. f. Indkomne forslag. g. Valg i henhold til afdelingens love. - Valg af formand / næstformand / A-kasse leder - Valg fra brancherne (genrealforsamlingen suspenderes under denne) - Valg ifølge dagsorden fortsat. 19 Vedtægtsændringer Således vedtaget på ordinær generalforsamling marts Ændringer i nuværende vedtægter kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling, med dette punkt på dagsordenen. 2. Til enhver vedtægtsændring kræves mindst 2/3 dels stemmeflertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. november 2004 Bilag 1 Valgperioder Formand og Næstformand Formand Næstformand

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

VEDTÆGTER for 3F Bornholm.

VEDTÆGTER for 3F Bornholm. VEDTÆGTER for 3F Bornholm. 1. Afdelingens navn. Afdelingens navn er: 3F Bornholm, (Fagligt Fælles Forbund Bornholm) og er en lokalafdeling af Fagligt Fælles Forbund i Danmark. 2. Afdelingens hjemsted.

Læs mere

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune

1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest. 2 Hjemsted Afdelingens hjemsted er: Lemvig kommune VEDTÆGTER for Afdelingens vedtægter skal ved ændringer sendes til forbundet, så det sikres, at vedtægterne ikke strider mod forbundets love. 1 Navn Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: Vest 2 Hjemsted

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling

Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Vedtægter for 3F Randers Fagligt Fælles Forbund - Randers afdeling Indholdsfortegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytninger

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Vedtægter for 3 F Køge Bugt

Vedtægter for 3 F Køge Bugt Vedtægter for 3 F Køge Bugt 1. Navn 2. Hjemsted 3. Formål 4. Optagelse af medlemmer 5. Medlemskabets gyldighed 6. Indmeldelse 7. Overflytning 8 Restancer og udtræden 9. Medlemmernes forpligtigelse 10.

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.

Vedtægter 3F Vejle. Vejle. Fagligt Fælles Forbund. Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f. Vedtægter 3F Vejle Vejle Fagligt Fælles Forbund Sjællandsgade 30 7100 Vejle Telefon 70 300 910 Fax 70 300 911 vejle@3f.dk www.3f.dk/vejle Vedtaget 19. marts 2014 2 3F Vejle vedtægter Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Afdelingsvedtægter. 3F Kalundborg

Afdelingsvedtægter. 3F Kalundborg Afdelingsvedtægter 3F Kalundborg Kapitel 1: Navn og hjemsted 1 Fagligt Fælles Forbund Afdelingens navn er: 3F Kalundborg Afdelingens hjemsted er Kalundborg Kapitel 2: Formål 2 Afdelingernes formål er:

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund 3F Sydsjælland

Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund 3F Sydsjælland Lovudvalget stillet forslag til ændringer i vedtægternes 13. Bestyrelsen støtter forslagene. 1 Navn. Fagligt Fælles Forbund (3F) Afdelingens navn er: 3F Sydsjælland. Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

LOVE FOA SØNDERJYLLAND

LOVE FOA SØNDERJYLLAND LOVE FOA SØNDERJYLLAND 1 Navn og hjemsted Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Sønderjylland, med hjemsted i Rødekro. Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride mod forbundslovene. 2 Formål Afdelingens

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN. Stiftet den 23. okt. 1939

Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN. Stiftet den 23. okt. 1939 Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN Stiftet den 23. okt. 1939 Foreningen består af et Harmoniorkester, Rytmisk afdeling og Sølvbryllupsorkester. FORMÅLET. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø

Vedtægter. Frederikshavn. Fagligt Fælles Forbund. for. Skagen. Sæby. Læsø Vedtægter for Fagligt Fælles Forbund Frederikshavn Skagen. Sæby. Læsø Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2013 Indhold Afdelingens navn Side 3 Hjemsted og kontorer Side 3 Afdelingens formål Side

Læs mere

Vedtægter for SVET. Stk. 2. Indmeldelse i MB sker på MB Boldklubs, for tiden, oprettede internet portal klub-modul Udmeldelse sker på samme portal.

Vedtægter for SVET. Stk. 2. Indmeldelse i MB sker på MB Boldklubs, for tiden, oprettede internet portal klub-modul Udmeldelse sker på samme portal. Vedtægter for SVET 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er SVET Foreningen er stiftet i december 1990. Foreningens hjemsted er Måløv, Ballerup kommune. Foreningen er tilsluttet Måløv Boldklub, som et delvist

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

RYSLINGE FRIMENIGHED

RYSLINGE FRIMENIGHED 1866 Vedtægter for RYSLINGE FRIMENIGHED 1 Navn og hjemsted I henhold til generalforsamlingsbeslutning den 5. april 1925 overgik Ryslinge Valgmenighed til frimenighed, og dens navn er herefter Ryslinge

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1.

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1. Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Viborg Atletik- og Motion (VAM) med hjemsted i Viborg Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Atletik

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Uddannelsesforbundets vedtægter

Uddannelsesforbundets vedtægter Uddannelsesforbundets vedtægter November 2014 Vedtaget på: Danske produktionshøjskolers Lærerforenings (DPLs) ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2007 Dansk Teknisk Lærerforbunds (DTLs)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere