Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg"

Transkript

1 Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi skal mærke, at vi er frie mennesker, der skal have lov til at indrette vores liv som vi ønsker med respekt for vores medmennesker. Det at vi vælger politikere til at prioritere de penge der skal bruges til vores fælles bedste og sikre, at vi har gode rammebetingelser til at indrette vores liv, betyder ikke, at politikere skal detailstyre hele vores liv og samfund med en altomklamrende stat og en voldsom mængde forbud. I det følgende kan du se, hvad Liberal Alliance vil kæmpe for i Vordingborg Kommune, for at sikre dig Lavere skat, gang i væksten, mindre bureaukrati og færre forbud. Erhvervsliv Generelt er en god erhvervspolitik ingen erhvervspolitik. Med den øvrige lovgivning der er i landet, er der dog nogle områder vi gerne vil gøre bedre. Bedre vilkår for iværksættere Bedre sagsbehandlingstider Ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme Ændring af afgifter for genbrugspladserne Bedre vilkår for iværksættere Iværksættere er nogle af erhvervslivets helte. De tager ansvar for at skabe deres eget job, de brænder for en idé og ofte skaber de også arbejdspladser for andre. Det er afgørende, at vi sikrer gode rammevilkår for iværksættere. Det kan vi helt konkret gøre ved at sikre at grundvilkår for virksomhedsdrift er til stede. Vi vil sikre, at en som ønsker at starte en virksomhed, bliver mødt af en kompetent medarbejder, som kan guide iværksætteren hen til de relevante rådgivere. Ledige borgere skal også opfordres og støttes til at starte egen virksomhed. Ledige skal have samme støtte og opbakning til at starte virksomhed som de får til at søge job i det nuværende system. Bedre sagsbehandlingstider Når virksomheder ønsker at gøre noget, kræves ofte tilladelse fra kommunen. 1

2 Da der ofte er både indtjening og arbejdspladser på spil, er det afgørende, at virksomhederne får svar hurtigst muligt. Vi vil indføre, at man i alle sager, der kan løses ved sagsbehandling, skal have svar inden 10 arbejdsdage, fra det tidspunkt alt relevant materiale er indleveret til kommunen. Ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme Erhvervslivet er rigelig hårdt beskatte i forvejen. Liberal Alliance vil ikke medvirke til at indføre nye skatter og afgifter for erhvervslivet. Det gælder også dækningsafgiften på erhvervsejendomme, som vi ikke vil indføre. Ændring af afgifter for genbrugspladserne I dag betaler alle virksomheder dels en administrationsafgift og dels en afgift ved anvendelse af pladsen. Liberal Alliance ønsker at fjerne administrationsafgiften, så det alene er de virksomheder der anvender genbrugspladsen som betaler for driften af den. Vi vil give mulighed for klunsning på genbrugspladserne. Daginstitutioner Mere frihed til indretning Mere frihed til indretning Liberal Alliance ønsker, at den enkelte dagsinstitution får større frihed til at indrette sig efter brugernes ønsker. Derfor skal institutionerne tildeles et beløb for hvert barn der er i institutionen, og så må den enkelte institution indrette sig bedst muligt i samarbejde med forældrene. Det kan være, at en institution ønsker at have flere lukkedage end en anden, som måske i stedet har andre åbningstider. Børn og forældre i institutionerne er forskellige og har forskellige behov. Det vil vi give mulighed for, at man lokalt kan indrette sig efter de behov. Pladsanvisning skal ud fra centraladministrationen, og ud på den enkelte institution. Herved spares resurser, og det giver en bedre kontakt mellem forældre og institutionen. Skole og uddannelse Dialog med forældre om friskoler på ønskede afdelinger Ingen tvungen heldagsskole Trække nye uddannelser til kommunen 2

3 Dialog med forældre om friskoler Kommunens og skolernes økonomi vil forventeligt vanskeliggøre fortsat drift af alle de nuværende afdelinger. Liberal Alliance ønsker, at der skal være lokale skoler alle steder hvor der er forældreopbakning til at have skoler. Det er forældrene der skal bestemme ikke kommunen. Derfor vil vi på de lukningstruede afdelinger sørge for, at der i god tid kommer en tæt dialog med forældrene. Her vil vi afdække om der er interesse for at danne en privat friskole der hvor den pågældende afdeling skal lukke. Forældrene vil blive tilbudt assistance til at få etableret skolen, ligesom den nye friskole vil blive tilbudt at leje den lukkede afdelings lokaler. Ingen tvungen heldagsskole Hvis det bliver et krav fra undervisningsministeriet at folkeskolen skal være en heldagsskole, eller blot en skole med den skoledagslængde som Vordingborg Kommune har indført, vil Liberal Alliance søge dispensation fra skoledagens længde, dersom forældrene ønsker det på de enkelte skoler. Liberal Alliance vil styrke den lokale ledelse på den enkelte skole, således skal det være skolebestyrelsen der skal ansætte og afskedige skolelederen. Endvidere skal den fulde ansættelses- og afskedigelseskompetence for alt andet personale ligge hos skolelederen. Fremover vil vi have, at den enkelte skole bliver mødt med krav om resultater som måles kvalitativt. Til gengæld vil vi afskaffe de kvantitative krav i videst muligt omfang. På den måde, skal den enkelte skole opleve frihed til at indrette sig effektivt efter lokale behov og ønsker. Trække nye uddannelser til kommunen Liberal Alliance ønsker, at der skal være et tæt samarbejde mellem videregående uddannelser og det lokale erhvervsliv. Derfor vil vi arbejde på at tiltrække uddannelser til kommunen, så vi på den måde tiltrækker viden og kompetencer til kommunen. Et eksempel kunne være, at lave et samarbejde med en uddannelsesinstitution fra en anden kommune, som kan se fordelen ved at have en satellitafdeling i Vordingborg. Energi og forsyning Ingen vindmøller i Kostervig eller ved Lundby Stop for tilslutningspligt Ingen vindmøller på land hvor det generer naboerne Liberal Alliance har intet imod opsætning af vindmøller generelt, men det skal ske på markedsvilkår. Ejerne skal ikke tilgodeses med højere afregningspriser. Og så den væsentligste pointe, det skal ske steder, hvor det sker med minimal eller ingen gene for naboerne. De påtænkte placeringer ved Kostervig og Lundby 3

4 opfylder på ingen måde det krav, derfor mener Liberal Alliance, at der ikke skal vindmøller op ved Kostervig eller Lundby. Liberal Alliance vil arbejde for at Klintholm Havn kommer i spil som udskibningshavn til opførslen af vindmølleparken på Kriegers Flak. Stop for tilslutningspligt Mange af kommunens borgere er de seneste år blevet pålagt urimeligt store udgifter fordi der har været tilslutningspligt til offentlig forsyning og kloak. Liberal Alliance mener at borgere der kan påvise, at de har en miljømæssig forsvarlig løsning, skal fritages for tilslutningspligt. Liberal Alliance finder det rimeligt, at vi sikrer, at der ikke er borgere og virksomheder der forurener vores land, da forurening oftest ikke bliver indenfor ens egen grund. Men vi kan ikke se rimeligheden i, at alle skal påtvinges en offentlig dikteret løsning. Derfor vil vi give frihed til, at man kan have forsyninger af energi m.m. og kloakløsninger efter helt eget valg. Vi vil alene stille krav til, at forureningen ikke er større end ved andre anerkendte løsninger. Ungdomsboliger Skabe rammerne for flere ungdomsboliger i forbindelse med uddannelsesinstitutionerne Skabe rammerne for flere ungdomsboliger i forbindelse med uddannelsesinstitutionerne Vordingborg kommune har en meget stor geografisk udstrækning. Ved de unges valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse, spiller transport og/eller bolig en meget stor rolle. Da vi ønsker, at så mange unge får en reel mulighed for at tage netop den ungdomsuddannelse de ønsker, vil vi arbejde på, at få etableret rammerne for byggeri af ungdomsboliger. Det skal være boliger med en husleje på et niveau, hvor det er realistisk at de helt unge kan bo der mens de tager uddannelsen. Liberal Alliance ønsker, at boligerne bygges, drives og finansieres af private virksomheder. For at gøre det muligt, vil vi sikre, at der er arealer til formålet, hvor der hurtigt kan gives de fornødne tilladelser. Idræt Etablering af rammerne for ny arena Etablering af rammerne for ny arena Liberal Alliance ønsker at skabe rammerne for at der kan etableres en Super Arena i kommunen. Når vi vil bygge en Super Arena i Vordingborg skal det baseres på et kommercielt grundlag med sigte på at sikre en bæredygtig økonomi. Der skal være potentiale til profit, som et privat firma stræber efter og dermed investerer i. 4

5 Ved at Vordingborg har en Super Arena vil det medføre en stor volumen, forbedring af image og kendskab, få økonomi og derved større omsætning, skabe arbejdspladser, have events i Østdanmark, som vi ikke har i dag udenfor København. Rigtig meget foregår i Jyske Bankboxen, og her kan vi tiltrække gode og store arrangementer til Østdanmark. Vordingborg har en perfekt beliggenhed når man tænker på åbning af Femernforbindelsen. En Super Arena vil give øget omsætning for lokale virksomheder og leverandører, større glæde for idræts og elitesport, være med til at udvikle træner og talentmassen. Kort sagt, vi vil få Vordingborg på landkortet for noget positivt. Kultur og fritid Som det ser ud nu, søger man om tilskud til enkelt arrangementer, og gør derved det politiske udvalg til dommere over hvad der er god kultur eller ej. Det vil være udslagsgivende hvornår man får og præsenterer sin idé, i forhold til udvalgets møder og allerede brug af puljen, alt efter hvilken kategori man søger i. Liberal Alliance mener ikke, at politikere eller embedsmænd skal være smagsdommere over kulturaktiviteter. Liberal Alliance vil derfor gennemgå de nuværende tildelingsmodeller, så kultur og fritidsliv fremover kan støttes med så lidt indblanding som muligt, så der bliver så lige vilkår for alle. Et af de områder vi konkret vil ændre, er ved markedsføring. Kommunen skal oprette en hjemmeside og stille annonceplads til rådighed i kommunens udgivelser til dem som laver arrangementer. Mindre bureaukrati Reducere bureaukratiet. Der skal være mere service og mindre papir på de kommunale arbejdspladser - Ansvaret skal ud til den enkelte udførende medarbejder Reducere bureaukratiet. Der skal være mere service og mindre papir på de kommunale arbejdspladser - Ansvaret skal ud til den enkelte udførende medarbejder Mange offentlige institutioner er præget af gennemsyret mistillid til medarbejderne. Det giver dårligt arbejdsklima, mange sygedage og ringe service for borgerne. Liberal Alliance stoler på kommunens medarbejdere, og vil udvikle vores ledere til at skabe en bedre kultur på de kommunale arbejdspladser. Det skal være slut med tyranisk tidstagning på arbejdsopgaver, slut med indberetninger af detaljer i arbejdsdagen. Derimod vil vi flytte ansvaret for den gode service så langt som muligt ud mod den udførende medarbejder. 5

6 Når en borger er i kontakt med en medarbejder fra kommunen, skal medarbejderen have kompetence til at træffe en afgørelse, så der ikke skal laves en lang og tidskrævende sagsbehandling. Udlicitering og mere frit valg Driftsopgaver skal i højere grad udliciteres Hvor det er muligt, skal borgeren i højere grad kunne vælge leverandør frit Driftsopgaver skal i højere grad udliciteres Ifølge en undersøgelse Dansk Industri har fået udarbejdet, kan Vordingborg kommune spare 25,9 mkr. ved at konkurrenceudsætte de kommunale driftsopgaver. De 25,9 mkr. er vel at mærke hvert år, og vil give et fint bidrage til vores ønskede skattelettelser. Undersøgelsen sammenligner Vordingborg kommune med de 10 kommuner i landet, der har konkurrenceudsat flest opgaver. Formålet med konkurrenceudsættelse er ikke nødvendigvis udlicitering, men derimod effektivitet. Når vi beskriver en given opgave, og spørger hvad andre kan løse opgaven for, vil vi dermed få en måling på, om vores kommunale løsning af opgaven er effektiv. Vores tidligere kommunalbestyrelser har været tilbageholdende med udlicitering. Måske skal det tolkes som et udtryk for, at de har været bange for at få synliggjort om de offentlige institutioner er drevet effektivt. Liberal Alliance er ikke bange for at måle på effektivitet. Vi synes det er et krav, så vi sikrer, at vi får mest muligt for vores skattekroner. Borgeren skal i højere grad kunne vælge leverandør frit Liberal Alliance ønsker at indføre et generelt princip om, at pengene følger borgeren. Når en borger har brug for en ydelse fra kommunen af en vilkårlig slags, vil vi tilbyde, at man får det beløb som den pågældende ydelse kan udføres for, af kommunens leverandør. Så skal den pågældende borger have ret til at købe ydelsen hos den leverandør borgeren ønsker. På den måde, vil borgeren nemt kunne vælge tillægsydelser eller skræddersyede ydelser. Kommunen ved sjældent hvad der er bedst for borgeren, derfor vil vi lade borgeren selv vælge sine ydelser. Naturligvis vil vi fortsat hjælpe de borgere der ikke selv er i stand til at løfte opgaven. Skat Skabe rammerne for skattelettelser 6

7 Skabe rammerne for skattelettelser Liberal alliance ønsker, at der bliver lagt en plan for kommunen, så skatten kan lempes i takt med, at effektiviseringer sker i kommunen. Vordingborg Kommune ligger blandt de 10 kommuner, der har den højeste grundskyldspromille. Den rekord vil Liberal Alliance gerne af med, så det kan bliver mere attraktivt at flytte til kommunen og købe hus. Ligeledes vil vi reducere kommuneskatten, så de borgere der vælger at flytte til kommunen, også finder det attraktivt at arbejde. Event- og erhvervssekretariat Liberal Alliance vil etablere et event- og erhvervs sekretariat med tilhørende politisk udvalg. Der skal være fokus på at støtte op om erhvervslivet. Den nuværende erhvervspolitik i kommunen er fra 2008, altså ældre end en hel valgperiode. Den har den nuværende kommunalbestyrelse intet gjort ved. Den vil vi opdatere og modernisere. Herunder skal der laves en startpakke til iværksættere, så de får de bedste muligheder for at etablere virksomhed. Sommerhusregel Vi vil søge om dispensation eller få en forsøgsordning, så sommerhuse kan sælges til udlændinge. Danskere køber i stor stil ødegårde i Sverige, ferielejligheder og huse i Middelhavslandene og mange andre steder i verden. Vi mener, det må være rimeligt, at vi tilbyder udlændinge samme muligheder i Danmark. I vores kommune vil det forventeligt øge (sommer-)huspriserne og det vil skabe omsætning i lokale butikker, når husene ikke ligger øde hen. 7

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Oplevelser i den offentlige sektor

Oplevelser i den offentlige sektor Oplevelser i den offentlige sektor Den offentlige sektor består af en række virksomheder, for hvem der principielt gælder de samme spilleregler som i den private sektor. Forventninger til serviceniveau

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner?

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en ny måde Daginstitutionernes Lands-Organisation Frie Børnehaver og Fritidshjem Menighedernes Daginstitutioner Hvorfor ikke udbyde til

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere