Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014"

Transkript

1 Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014 November 2014 Thomas Schøtt og Maryam Cheraghi Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kolding tel Undersøgelsen er støttet af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indhold DEL 1. Indledning: Dansk sammenfatning 2 Executive summary 3 Indledning: Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed 4 Global Entrepreneurship Monitor projektet 5 Undersøgelsesmetoden: Survey i 2010 or 2014 af landets årige 6 DEL 2. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen: A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen og specielt blandt unge 7 B. Er nedarvet fra forældres uddannelse og beskæftigelse? 9 C. Entreprenørskabsundervisning fremmer entreprenørielle kompetencer 11 D. Entreprenørskabsundervisning fremmer intention, start og drift af egen virksomhed 13 E. Piger og drenges, kompetencer og intentioner 15 F. Entreprenørskabsundervisning øger indkomsten 16 DEL 3. Skift i ens effekter på kompetencer og opstart: G. Skift fra 2010 til 2014 i kompetencer baseret på 17 H. Skift fra 2010 til 2014 i intention baseret på 20 DEL 4. Entreprenørskabsundervisningens indflydelse på intraprenørskab og ledelse: I. Entreprenørskabsundervisning fremmer entreprenant arbejde blandt ansatte 22 J. Entreprenørskabsundervisning fremmer kompetencer til ledelse 24 DEL 5. Konklusioner: Entreprenørskabsundervisningens effekter 26 Bibliografi 27 1

2 Dansk sammenfatning Formålet med denne undersøgelse er at redegøre for befolkningens undervisning i entreprenørskab, især hvordan undervisningen er udbredt blandt folk nu og tidligere og blandt unge og ældre, at redegøre for undervisningens sammenhæng med entreprenørielle kompetencer og med foretagsomheden i befolkningen, som den kommer til udtryk i intentioner om at starte ny virksomhed, i opstart og i drift, og også i entreprenant arbejde blandt ansatte i de eksisterende virksomheder og i foretagsom ledelse. Undersøgelsen baseres på den årlige spørgeskemaundersøgelse af den danske befolkning, som foretages på Syddansk Universitet i projektet Global Entrepreneurship Monitor, i 2010 og i 2014 med fokus på og med støtte af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. Entreprenørskabsundervisningen er nu langt mere udbredt i befolkningen end for få år siden. De unge har cirka dobbelt så hyppigt som de ældre modtaget undervisning i entreprenørskab i grundskolen, i gymnasiale uddannelser, i erhvervsuddannelser, i videregående uddannelser, uden for skolerne og også i konkurrencer, der træner foretagsomhed. Med den stigende synes at følge et skifte i den retning, at foretagsomhed er ved at blive en del af ungdomskulturen frem for at baseres på livserfaring. Entreprenørskabsundervisningen er i beskeden grad socialt nedarvet fra forældrene i den forstand, at folk særlig ofte får, hvis forældrene har været selvstændige, men er mere uafhængig af om forældrene er erhvervsuddannede. Undervisningen vægter teoretisk indhold langt højere end praktisk indhold, men hænger positivt sammen med entreprenante kompetencer såsom selvsikkerhed vedrørende egen evne til at starte et foretagende, årvågenhed for forretningsmuligheder, risikovillighed, kendskab til opstartere der kan blive rollemodeller og kilder til tavs viden og know-how om opstart. Entreprenørskabsundervisning hænger også positivt sammen med folks intention om at starte egen virksomhed, med engagement i opstart og med ejer-ledelse af etablerede virksomheder. Entreprenørskabsundervisning hænger også sammen med ansatte medarbejderes engagement i entreprenant arbejde, oftest med sigte på at forsætte det nye arbejde på arbejdspladsen snarere end at flytte det over i ny egen virksomhed. Entreprenørskabsundervisningen hænger også positivt sammen med interesse og kompetence for ledelse blandt voksne og specielt blandt ansatte i virksomhederne. Entreprenørskabsundervisning styrker således bredt nyttige kompetencer og øger derigennem indkomsten. 2

3 Executive Summary The aim of this study is to account for the Danish population s education in entrepreneurship, especially as this education is expanding in the population, and especially in the young generation, to account for the coupling of entrepreneurship education with entrepreneurial competencies and with entrepreneurial pursuits in the population as expressed in intention to start new enterprises, in starting, and in running enterprises, and also expressed in entrepreneurial work by employees in enterprises and in entrepreneurial management. The study is based on the annual questionnaire survey of the population in Denmark, which is conducted by University of Southern Denmark in the Global Entrepreneurship Monitor project, in 2010 and 2014 with focus on entrepreneurship education, and with funding from the Danish Foundation for Entrepreneurship. The study shows that entrepreneurship education is now far more widespread in the population than a few years ago. The young generation has about twice as frequently as the older generation received entrepreneurship education in primary school, in high school, in vocational education, in higher education, outside the educational system, and also in competitions that train entrepreneurship. With the expansion of entrepreneurship education seems to follow a shift: entrepreneurial culture is becoming prevalent in the young generation, rather than a matter of life experience. Entrepreneurship education is to a modest extent socially inherited from parents in that people especially often receive entrepreneurship education if their parents have been self-employed, but entrepreneurship education is rather independent of whether parents have business education or higher education. Entrepreneurship education is more theoretical than practical, but it is positively coupled with entrepreneurial competencies such as self-efficacy, opportunity-alertness, risk-propensity and role-modeling of entrepreneurs who may become sources of tacit knowledge about how to start. Entrepreneurship education is also beneficial people s intention to start an enterprise, with engagement in starting, and with owning-managing an established enterprise. Entrepreneurship education also benefits for entrepreneurial work by employees, which typically is to be continued within the work-place rather than to be spun-off as their own enterprise. Entrepreneurship education also enhances management competences among adults and specifically among employees in enterprises. Thus entrepreneurship education builds broadly useful competences and thereby raises personal income. 3

4 Indledning: Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed Danmark investerer i undervisning, og specielt også i undervisning i entreprenørskab, ligesom det gøres jorden rundt. Hensigterne er at motivere flere unge til at blive iværksættere, både undervejs i deres uddannelser men også uden for og bagefter deres uddannelser, og at give de motiverede kompetencer til at starte virksomheder, der får succes (World Economic Forum, 2009). For et årti siden haltede Danmark langt bagefter de fleste andre lande i udbredelsen af i skolesystemet og især i de videregående uddannelser. Om end Danmark startede bagerst i feltet ekspanderede Danmark hastigt, måske hastigere end andre lande øgede deres (Schøtt, 2009). Ekspansionen af i Danmark, såvel som i udlandet, baseres på en tro på, at dette var en god investering i fremskridt, og en tro på at fremmer motivation og kompetencer, der øger etablering af nye virksomheder, som innoverer, eksporterer, vækster og skaber arbejdspladser. Med troen følger evaluering og forskning, der teoretiserer og afprøver troen. En strøm af undersøgelser har fokuseret på ens konsekvenser for de studerendes motivation, kompetencer og intention om at starte ny virksomhed (Cheraghi og Schøtt, 2014, 2015; Levie et al., 2015). Undersøgelsen i denne rapport er mere omfattende i tre henseender. Her undersøges ikke blot unge, men voksenbefolkningen - landets voksne i alderen 15 til 64 år. Her undersøges ikke blot intention, men også opstart og drift af virksomheder. Her undersøges ikke blot entreprenørskab som etablering af egen virksomhed, men bredere som en foretagsomhed, der også omfatter entreprenant arbejde udført af ansatte på eksisterende arbejdspladser og også omfatter entreprenant ledelse. Spørgsmålene er derfor: hvordan er befolkningens undervisning i entreprenørskab, især som undervisningen er udbredt blandt folk nu og tidligere, blandt piger og drenge og blandt unge og ældre? Og hvad er undervisningens sammenhæng med entreprenørielle kompetencer og med foretagsomheden i befolkningen, som den kommer til udtryk i intentioner om at starte ny virksomhed, i opstart og i drift, og også i entreprenant arbejde blandt ansatte i de eksisterende virksomheder og i foretagsom ledelse? 4

5 Global Entrepreneurship Monitor projektet Denne undersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse af den danske voksenbefolkning, i alderen 15 til 64 år, hvoraf en tilfældig stikprøve udspurgtes i 2010 og en anden vilkårlig stikprøve udvalgtes i 2014, som blev spurgt om deres, uddannelse, kompetencer og foretagsomhed i form af intentioner og opstart, i entreprenant arbejde som ansat og i foretagsom ledelse. Undersøgelsen indgår i et større forskningsprojekt, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), der i Danmark udføres på Syddansk Universitet i et team, der er en del af det globale konsortium Global Entrepreneurship Research Association, der udfører det globale GEM program. GEM er verdens største undersøgelse af entreprenørskab. GEM gennemfører en årlig spørgeskemaundersøgelse af voksenbefolkningen i hvert deltagende land og også af rammevilkårene for entreprenøriel aktivitet. GEM er beskrevet på hjemmesiden hvorfra både data og rapporter kan downloades. Den årlige spørgeskemaundersøgelse spørger ind til befolkningens entreprenørielle kompetencer, holdninger omkring iværksætteri og intentioner om eventuelt at starte virksomhed. Derved udforskes problemstillinger omkring befolkningens involvering i iværksætteri, især omkring unges vej til en karriere som iværksættere. Spørgeskemaundersøgelsen spørger også ind til iværksætteres opstart og drift af virksomhed, og også til ansattes involvering i entreprenant arbejde på arbejdspladsen. Derved udforskes problemstillinger omkring arbejdet med at opdage og udnytte muligheder for virksomheder for at skabe værdier som værdsættes og erhverves af andre, arbejde der udføres i eksisterende virksomheder og udføres ved at starte nye virksomheder. GEM surveyet havde i 2008 fokus på rundt omkring i verden og dokumenterede bl.a. hvordan Danmark da haltede bagefter, men ekspanderede hurtigere end andre lande (Coduras et al, 2010; Levie et al., 2015; Schøtt, 2009). GEM surveyet har i 2014 fokus på unges involvering i entreprenørskab, og dette fokus vil nok afspejles i den globale GEM rapport, der offentliggøres i februar 2015, og senere i 2015 i en særlig rapport fra GEM om ungdommens involvering i iværksætteri, hvor en af forfatterne nok bliver denne danske rapports forfatter. 5

6 Undersøgelsesmetoden: Survey af de årige Den danske GEM-undersøgelses population er landets voksne i alderen 15 til 64 år. En stikprøve udtrækkes vilkårligt ud fra befolkningens telefonnumre af et survey-firma, som gennemfører et telefoninterview med mindst 2000 voksne. I denne analyse er stikprøvens størrelse 4208 voksne, nemlig 2000 voksne udspurgt i året 2010 og 2208 voksne udspurgt i året 2014, med en blot lidt større stikprøve (Schøtt, 2011). Den danske GEM spørgeskemarunde har i 2010 og 2014 haft fokus på og har derfor indeholdt en række spørgsmål herom. Problemstillingerne her er især, hvorvidt befolkningens unge har modtaget undervisning i entreprenørskab i deres uddannelser, og hvorvidt ens indhold har været mest teoretisk eller praktisk. Problemstillingerne drejer sig også om ens sammenhæng med karrierer i foretagsomt arbejde. Blandt andet belyses hvorvidt hænger sammen med entreprenørielle kompetencer, og hvorvidt hænger sammen med entreprenant arbejde, både ift. ansatte i eksisterende virksomheder og ift. iværksættere der har intention om at starte, starter, og driver egen virksomhed, og også ift. virksomhedsledere der måske har modtaget undervisning i entreprenørskab og anden ledelse, og måske er motiverede for videre udvikling af deres kompetencer. De følgende afsnit A til J dokumenterer ens forhold i kortfattet form. Hvert afsnit uddybes med mere detaljerede statistiske analyser i Appendiks A til Appendiks J på siderne

7 A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen og specielt blandt unge Problematikken er her hvorvidt undervisning i at starte virksomhed er udbredt i landets befolkning, og specielt hvorvidt en er skiftende hen over generationerne. Surveyet i 2014 spurgte alle respondenter om undervisning i opstart med fem spørgsmål: Fik du i grundskolen (eller i folkeskolen, privatskole, efterskole) nogen træning i at starte en virksomhed? Fik du i din erhvervsfaglige uddannelse nogen træning i at starte en virksomhed? Fik du i din uddannelse på gymnasieniveau nogen træning i at starte en virksomhed? Fik du i din videregående uddannelse nogen træning i at starte en virksomhed? Imens du var under uddannelse, har du da uden for skolen fået nogen træning i at starte en virksomhed? Udbredelsen af angives ved den procentdel af en aldersgruppe, der har fået undervisning, Tabel A1. Tabel A1. Entreprenørskabsundervisning i start af virksomhed, opdelt efter alder (923 unge, 1278 ældre) Signifikans årige årige Fik i grundskolen 6,3% 2,0% *** Fik i erhvervsfaglig uddannelse 36,5% 14,9% *** Fik i gymnasieniveau-uddannelse 14,4% 6,9% *** Fik i videregående uddannelse 18,8% 10,5% *** Fik træning uden for skolen, mens under uddannelse 7,9% 4,8% ** Fik ingen 74,0% 84,2% Fik 1 type 19,0% 11,2% Fik 2 typer 5,7% 3,8% Fik 3 typer 1,2% 0,7% Fik 4 typer 0,1% 0,1% Fik alle 5 typer 0,0% 0,0% I alt 100% 100% *** signifikant ved 0,0005 niveauet. ** signifikant ved 0,005 niveauet. * signifikant ved 0,05 niveauet. Tabellen viser, at langt flere i den unge generation fået end i den ældre generation, endda i enhver kontekst (hver af de seks forskelle er signifikant). Dog er det kun en lille del af den unge generation, der har fået. Der skal nok endnu en ny generation til, førend størstedelen af befolkningen har modtaget 7

8 . Alderens effekt på er undersøgt nærmere i Appendiks A (side 27). Den mere detaljerede analyse viser, at undervisning er mest udbredt blandt de unge aldersgrupper, blandt mænd og blandt uddannede. Problematikken er her også hvorvidt en er mest teoretisk eller praktisk, og om vægten er skiftende. De underviste respondenter spurgtes om en: Var det du lærte af undervisningen i at starte virksomhed mest teoretisk eller mest praktisk? Vægten på det teoretiske versus det praktiske angives for hver aldersgruppe i Tabel A2. Tabel A2. Teoretisk eller praktisk årige årige Læring mest teoretisk 63,4% 72,0% Læring lige teoretisk og praktisk 24,6% 22,0% Læring mest praktisk 12,0% 6,1% I alt 100% 100% N underviste respondenter Tabellen viser, at en har været langt mere teoretisk end praktisk, i både den unge generation og den ældre generation. Tabellen indikerer dog også, at en er skiftet i retning af mere praktisk træning, den unge generation er måske mere praktisk trænede end den ældre generation. Denne forskel i stikprøven er dog så lille, at den ikke tillader os at drage nogen konklusion med rimelig sikkerhed. Effekten af alder på den teoretiske versus praktiske vægtning i er undersøgt nærmere i Appendiks A (side 27). Den nærmere analyse kan ikke afsløre nogen tendens til, at vægten på teori i kontrast til praksis afhænger af alder eller køn. Konklusionerne af ovenstående analyser er, at: - i befolkningen endnu ikke er vidt udbredt - den unge generation har fået langt mere end den ældre generation - et skift er undervejs til langt mere udbredt - en har været langt mere teoretisk end praktisk. Skift gennem årene undersøges nærmere nedenfor, i afsnittene G og H. 8

9 B. Er påvirket af forældres uddannelse og beskæftigelse? Problematikken er her hvorvidt er påvirket eller socialt nedarvet i den forstand, at personers afhænger af om deres forældre har været erhvervsuddannede og beskæftiget som selvstændige erhvervsdrivende. Alle respondenter spurgtes om deres forældres uddannelse: Jeg vil lige spørge til dine forældres uddannelse. Har nogen af dine forældre en erhvervsuddannelse, eller en videregående uddannelse, eller ikke nogen erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse? Hvorvidt folks hænger sammen med forældres uddannelse angives i Tabel B1. Tabel B1. Entreprenørskabsundervisning, afhængig af forældres uddannelse. Forældre har en erhvervsuddannelse Forældre har en videregående uddannelse Ingen forælder har nogen erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse Har fået 20,6% 22,6% 17,8% Ingen 79,4% 77,4% 82,2% I alt 100% 100% 100% N respondenter Tabel B1 viser, at uanset hvad folks forældres uddannelse er, så er det de færreste folk, der har fået nogen. Tabellen antyder, at er lidt hyppigere blandt personer med erhvervsuddannede eller videreuddannede forældre end blandt personer uden erhvervsuddannede eller videreuddannede forældre. Men denne indflydelse fra forældrenes uddannelse er svag (og er ikke statistisk signifikant). Så er kun i svag grad afhængig af forældres uddannelse. Effekten på personers fra forældrenes uddannelse er undersøgt nærmere i Appendiks B (side 31). Den mere detaljerede analyse viser, at folks ikke afhænger væsentligt af forældrenes uddannelse, også når der kontrolleres for folks alder, uddannelse, køn og forældres beskæftigelse. 9

10 Problematikken her er også, om folks afhænger af forældrenes beskæftigelse. Alle respondenter spurgtes om deres forældres beskæftigelse: Har nogen af dine forældre været selvstændig erhvervsdrivende; din far, eller din mor, eller begge? Hvorvidt folks hænger sammen med forældres beskræftigelse angives i Tabel B2. Tabel B2. Folks, afhængig af forældres beskæftigelse. Forældre har været selvstændige Ingen forælder har været selvstændig Har fået 23,2% 17,7% Ingen 76,8% 82,3% I alt 100% 100% N respondenter Tabellen viser, at er hyppigere blandt personer med selvstændige forældre end blandt personer uden selvstændige forældre (forskellen er statistisk signifikant). Men indflydelsen fra forældrenes beskæftigelse er lille. Så er kun i lille grad social nedarvet fra forældrenes beskæftigelse. Effekten på personers fra forældrenes beskæftigelse er undersøgt nærmere i Appendiks B (side 31). Den nærmere analyse viser, at folks afhænger af forældrenes beskæftigelse - folk med selvstændige forældre har hyppigere end folk uden selvstændige forældre fået, også når folks alder, uddannelse, køn og forældres uddannelse tages i betragtning. Konklusionerne af ovenstående analyser er, at folks - ikke i væsetlig grad fremmes af forældres erhvervsuddannelse og videreuddannelse - i lille grad fremmes af forældres beskæftigelse som selvstændige 10

11 C. Entreprenørskabsundervisning fremmer entreprenørielle kompetencer Problematikken er her hvorvidt fremmer kompetencer til at blive iværksætter. Alle respondenter spurgtes om deres entreprenørielle kompetencer, i form af - selvsikkerhed vedrørende evnen til at starte en virksomhed (self-efficacy på engelsk) - årvågenhed for forretningsmuligheder (opportunity-alertness i engelsk faglitteratur) - risikovillighed (risk-propensity i den engelsksprogede litteratur om iværksætteri) - rollemodel i form af at kende en opstarter, der kan være et forbillede (role-modelling) Selvsikkerhed indikeres ved spørgsmålet: Mener du, at du har den viden, de kvalifikationer og den erfaring, der skal til for at starte ny virksomhed? Årvågenhed for forretningsmuligheder spurgtes til: Mener du, at der inden for det næste halve år vil være gode muligheder for at starte en ny virksomhed i det område, hvor du bor? Risikovillighed måles ved at spørge: Tænker du, at frygt for fiasko ville kunne afholde dig fra at starte egen virksomhed? Rollemodel, som at have et forbillede for at starte virksomhed, måles ved spørgsmålet: Kender du personligt nogen der har startet en virksomhed inden for de seneste to år? Kompetencernes afhængighed af alder angives i Tabel C1. Tabel C1. Entreprenørielle kompetencer, afhængig af alder (1700+ respondenter) årige årige Signifikans Årvågenhed for forretningsmuligheder 63,4% 55,7% ** Rollemodel 37,2% 27,5% *** Risikovillighed 52,3% 58,5% ** Selvsikkerhed 25,9% 38,4% *** *** signifikant ved 0,0005 niveauet. ** signifikant ved 0,005 niveauet. * signifikant ved 0,05 niveauet. Hver kompetence er signifikant forskellig mellem de to generationer, men ikke i samme retning. Den unge generation, sammenlignet med den ældre generation: - er hyppigere årvågne - har hyppigere rollemodeller - er sjældnere selvsikre - er sjældnere risikovillige Effekten af alder på kompetencerne er undersøgt nærmere i Appendiks C (side 32). Også den nærmere analyse viser, at de unge, sammenlignet med de ældre, hyppigere er årvågne og har 11

12 rollemodeller, men sjældnere er selvsikre og risikovillige, også når deres køn og alder tages i betragtning. Problematikken er især, hvorvidt kompetencerne er knyttet til. Hver kompetences sammenhæng med og alder angives i Tabel C2. Tabel C2. Folks entreprenørielle kompetencer, afhængig af og alder. Har fået Ingen Signifikans Årvågenhed årige 70,3% 60,6% * årige 58,5% 55,0% Rollemodel årige 47,7% 33,4% *** årige 38,1% 25,4% *** Selvsikkerhed årige 38,5% 21,6% *** årige 52,8% 35,7% *** Risikovillighed årige 53,9% 51,6% årige 57,9% 58,6% *** signifikant ved 0,0005 niveauet. ** signifikant ved 0,005 niveauet. * signifikant ved 0,05 niveauet. Entreprenørskabsundervisning, for hver aldersgruppe, hænger positivt sammen med - rollemodellering - selvsikkerhed Men ikke med risikovillighed og heller ikke markant med årvågenhed, der er mere uafhængig af. Effekterne af og alder på kompetencer er undersøgt nærmere i Appendiks C (side 33). Den nærmere analyse viser, at folks fremmer deres rollemodellering og selvsikkerhed, men ikke risikovillighed og heller ikke deres årvågenhed, også når deres køn og alder tages i betragtning. Konklusionerne af disse analyser er, at: - årvågenhed og rollemodellering er mere udbredt blandt unge end ældre - selvsikkerhed og risikovillighed er mindre udbredt blandt unge end ældre - rollemodellering og selvsikkerhed, i hver aldersgruppe, hænger positivt sammen med - risikovillighed og årvågenhed er mere uafhængig af 12

13 D. Entreprenørskabsundervisning fremmer intention, start og drift af egen virksomhed Problematikken er her, hvorvidt entreprenørskabsunderviste personer hyppigere end ikkeunderviste personer har tidligere erfaring med opstart, har en intention om at starte, er ved at starte eller driver egen virksomhed. Hver respondent spurgtes om tidligere erfaring med opstart: Har du tidligere i dit liv startet en virksomhed? Hver respondent spurgtes om intention om at starte egen virksomhed: Forventer du at blive selvstændig eller starte ny virksomhed, alene eller sammen med andre, inden for de næste tre år? Enhver spurgtes om opstart af egen virksomhed: Er du, selv eller sammen med andre, for tiden i færd med at starte en ny virksomhed, enten som selvstændig eller ved at sælge varer eller serviceydelser til andre? Er du, selv eller sammen med andre, for tiden i færd med at starte en ny virksomhed eller et nyt forretningsområde sammen med din arbejdsgiver - som en del af dit nuværende job? Enhver spurgtes om drift af egen virksomhed: Er du, selv eller sammen med andre, ejer af en virksomhed, som du er med til at lede, er du selvstændig, eller sælger du varer eller serviceydelser til andre? Folks alder og s sammenhæng med deres tidligere opstart, intention om opstart, opstart og drift af virksomhed er angivet i Tabel D1. Tabel D1. Folks tidligere opstart, intention om opstart, opstart og drift af virksomhed, afhængig af og alder. Har fået Ingen Signifikans Tidligere opstart år 7,9% 2,8% ** år 32,8% 17,6% *** Har intention år 16,3% 8,9% ** år 12,6% 5,8% *** Starter virksomhed år 6,7% 2,6% ** år 5,5% 2,6% * Driver virksomhed år 6,2% 2,6% * år 15,3% 7,3% *** *** signifikant ved 0,0005 niveauet. ** signifikant ved 0,005 niveauet. * signifikant ved 0,05 niveauet. 13

14 Tabel D1 viser, at de underviste personer har hyppigere end de ikke-underviste personer tidligere opstart, intention, igangværende opstart og drift af virksomhed, uanset alder. Endvidere ses, at de ældre hyppigere har haft tidligere opstart (selvfølgeligt) og hyppigere driver virksomhed, men at de unge hyppigere har intention og opstart, næsten uanset. Sammenhængen mellem og tidligere opstart, intention, opstart og drift, og også alder er undersøgt nærmere i Appendiks D (side 34). Også den nærmere analyse viser, at unge hyppigere end ældre har intention og igangværende opstart, men sjældnere har erfaring fra tidligere opstart og sjældnere driver virksomhed, og analysen viser også, at hænger positivt sammen med enhver form for entreprenøriel aktivitet. 14

15 E. Piger og drenges, kompetencer og intentioner Problematikken er her, hvorvidt piger og drenge er ens eller forskellige i deres, entreprenørielle kompetencer og intentioner om at blive iværksætter. Kønsulighed vokser op igennem karrierer som iværksættere (Cheraghi & Schøtt, 2015), så her er spørgsmålet, hvorvidt kønsuligheden er betydelig allerede i teenageårene. Pigers og drenges forskelligheder vises i Tabel E1. Tabel E1. Pigers og drenges, kompetencer og intentioner. Baseret på 402 respondenter i alderen år udspurgt i 2010 eller Piger Drenge Signifikans Har fået 12,7 % 28,3 % *** Har selvsikkerhed 15,9 % 24,7 % ** Har årvågenhed 41,9 % 52,0 % ** Har risikovillighed 49,2 % 60,1 % ** Har rollemodel 27,0 % 31,0 % Har intention om at starte virksomhed 4,2 % 13,3 % ** *** signifikant ved 0,0005 niveauet. ** signifikant ved 0,005 niveauet. * signifikant ved 0,05 niveauet. Drengene får langt oftere end pigerne undervisning i entreprenørskab, har langt oftere kompetencer såsom selvsikkerhed, årvågenhed og risikovillighed (men har måske ikke oftere en rollemodel), og har langt hyppigere intention om at starte egen virksomhed. Effekterne af køn er nærmere undersøgt i diverse Appendikser. 15

16 F. Entreprenørskabsundervisning øger indkomsten Problematikken er her, hvorvidt folks hænger sammen med deres egen indkomst. Voksne spurgtes om deres årlige personlige indkomst før skat. Sammenhængen mellem folks indkomst og indikeres ved gennemsnitsindkomsten for de underviste og gennemsnitsindkomsten for de ikke-underviste, Tabel F1. Tabel F1. Voksnes indkomst, afhængig af. Har fået Ingen Indkomst, gennemsnit DKK DKK N respondenter Tabellen antyder, at folks og deres egen indkomst hænger sammen, på den måde at entreprenørskabsunderviste folk ser ud til at tjene lidt mere end ikkeunderviste folk. Effekten af folks på indkomst er nærmere undersøgt i Appendiks F (side 35). Den nærmere analyse viser, at folks har en positiv effekt på deres egen indtægt, også når deres uddannelse, køn, alder, og beskæftigelse i den private sektor og i den offentlige sektor tages i betragtning. En tidligere analyse af personlig indkomst fandt også en positiv sammenhæng mellem og indkomst (Schøtt 2011). Denne nye analyse er lidt anderledes idet den tager folks beskæftigelsessektor i betragtning, og den nye analyse er derfor bedre og mere sikker i sin konklusion. Konklusionen af den nærmere analyse af indkomst er, at effekten af på indtægten er ganske betydelig, også når andre forhold tages i betragtning. 16

17 G. Skift fra 2010 til 2014 i kompetencer baseret på Problematikken er her, hvorvidt der fra 2010 til 2014 er sket et skift i kompetencer, og hvorvidt der er sket et skift i kompetencernes basering på. Både i 2010 og i 2014 spurgtes de underviste respondenter om vægten på teori og praksis i en: Var det du lærte af undervisningen i at starte virksomhed mest teoretisk eller mest praktisk? Hvorvidt et skift er sket i vægten på teori eller praksis antydes i Tabel G1. Tabel G1. Teoretisk og praktisk læring, blandt unge (15-34 år) Læring mest teoretisk 66,2% 63,4% Læring lige teoretisk og praktisk 23,4% 24,6% Læring mest praktisk 10,4% 12,0% I alt 100% 100% Tabel G1 viser, at i både 2010 og 2014 har vægten været på teori. Tabellen antyder, at der måske er sket et skift fra 2010 til 2014 i retning af mindre vægt på teoretisk læring og mere vægt på praktisk læring. Effekten af tiden fra 2010 til 2014 på vægten af teori og praksis er undersøgt nærmere i Appendiks G (side 36). Den nærmere undersøgelse viser, at det tilsyneladende skifte i stikprøven er så lille, at det ikke med rimelig sikkerhed kan konkluderes at være sket. Problematikken er også, hvorvidt der er sket et skift fra 2010 til 2014 i kompetencerne. Som nævnt i det tidligere afsnit om kompetencer, spurgtes alle respondenter om deres entreprenørielle kompetencer. Årvågenhed for forretningsmuligheder spurgtes til: Mener du, at der inden for det næste halve år vil være gode muligheder for at starte en ny virksomhed i det område, hvor du bor? Rollemodel, som en mulighed, måles ved spørgsmålet: Kender du personligt nogen, der har startet en virksomhed inden for de seneste to år? Risikovillighed måles ved at spørge: Tænker du, at frygt for fiasko ville kunne afholde dig fra at starte egen virksomhed? Selvsikkerhed indikeres ved spørgsmålet: 17

18 Mener du, at du har den viden, de kvalifikationer og den erfaring, der skal til for at starte ny virksomhed? Skift i kompetencer angiver i Tabel G2. Tabel G2. Entreprenørielle kompetencer, blandt unge og ældre, spurgt i 2010 og Årvågenhed årige 49,7% 63,4% årige 45,2% 55,7% Rollemodel årige 49,1% 37,2% årige 40,1% 27,5% Risikovillighed årige 56,2% 52,3% årige 66,6% 58,5% Selvsikkerhed årige 32,9% 25,9% årige 46,4% 38,4% *** signifikant ved 0,0005 niveauet. ** signifikant ved 0,005 niveauet. * signifikant ved 0,05 niveauet. Tabellen viser adskillige skift fra 2010 til 2014: - årvågenhed er steget - rollemodellering er faldet - risikovillighed er faldet - selvsikkerhed er faldet Omskifteligheden i kompetencerne er undersøgt nærmere i Appendiks G (side 36). De nærmere analyser viser, at også når andre forhold tages i betragtning, så har tiden medført en stigning i årvågenhed og fald i rollemodellering, risikovillighed og selvsikkerhed. Problematikken er også, hvorvidt kompetencerne baseres på. Sammenhænge mellem folks kompetencer og deres alder og undervisning, og også tiden, er angivet i Tabel G3. 18

19 Tabel G3. Entreprenørielle kompetencer, afhængig af, blandt unge og ældre, spurgt i 2010 og Årvågenhed Rollemodel Selvsikkerhed Risikovillighed Har fået Ingen Har fået Ingen ,6% 47,0% 70,3% 60,6% ,6% 43,0% 58,5% 55,0% ,8% 40,9% 47,7% 33,4% ,2% 34,7% 38,1% 25,4% ,9% 24,4% 38,5% 21,6% ,8% 39,4% 52,8% 35,7% ,2% 54,5% 53,9% 51,6% ,5% 66,6% 57,9% 58,6% Tabellen viser, at hænger sammen med: - selvsikkerhed på positiv vis, dvs. underviste er hyppigere selvsikre end de ikke-underviste - årvågenhed på positiv vis, dvs. underviste er hypiggere årvågne end de ikke-underviste; - rollemodellering på positiv vis, dvs underviste har hyppigere rollemodeller end ikkeunderviste - risikovillighed på positiv vis, for de unge, dvs. underviste unge, er hyppigere risikovillige end ikke-underviste unge - for de ældre er riskovillighed mere urelateret til Effekterne af på kompetencer er nærmere undersøgt i Appendiks G (side 36). Den mere detaljerede analyse viser, at fremmer selvsikkerhed og rollemodellering, men ikke har nogen synlig effekt på årvågenhed og risikovillighed (når andre forhold tages i betragtning). Alder fremmer selvsikkerhed og risikovillighed, men reducerer årvågenhed og rolle-modellering. Uddannelse fremmer selvsikkerhed, årvågenhed og rollemodellering, men har ingen synlig effekt på risikovillighed. Mænd, oftere end kvinder, rapporterer at besidde enhver kompetence. Med tiden fra 2010 til 2014 er der sket adskillige skift. Risikovillighed og rollemodellering er aftaget med tiden. Men årvågenhed over for forretningsmuligheder er øget (at den økonomiske krisen er aftaget, er nok grunden hertil). 19

20 H. Skift fra 2010 til 2014 i intention baseret på Problematikken er her, hvorvidt intentioner om at starte er skiftet fra 2010 til 2014, både blandt unge og blandt ældre, og om baseringen på er skiftet. Hvorvidt der er sket et skift i tiden i unges og ældres intentioner om opstart antydes i Tabel H1. Tabel H1. Entreprenøriel intention, blandt unge og ældre, spurgt i 2010 og 2014 Intention om at starte virksomhed årige 8,7% 10,8% årige 7,4% 6,8% Tabellen indikerer, at intentionerne om at starte er faldet blandt de ældre, men er steget blandt de unge i befolkningen. Tidligere, omkring 2010, var der kun lille forskel mellem generationerne i deres intentioner. Men nu, omkring 2014, er der større forskel på generationerne i intentionerne. Det ser ud som om intentioner er blevet et ungdomsfænomen. Effekterne af tid og alder er undersøgt nærmere i Appendiks H (side 39). Den mere detaljerede analyse viser, at intentioner nu er mere af et ungdomsfænomen end det var tidligere. Problematikken er også, hvorvidt intentioners basis i er skiftet. Intentioner, som de afhænger af, aldersgruppen og tid, 2010 og 2014, er angivet i Tabel H2. Tabel H2. Entreprenøriel intention, afhængig af, blandt uge og ældre, spurgt i 2010 og Intention om at starte virksomhed årige årige Har fået entreprenørskabs -undervisning Ingen entreprenørskabs -undervisning Har fået entreprenørskabs -undervisning Ingen entreprenørskabs -undervisning 12,7% 5,7% 16,3% 8,7% 10,6% 5,9% 12,1% 5,8% 20

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark

Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark Sammenligninger med andre lande Thomas Schøtt Ph.d., Professor MSO Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Shahamak

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Virksomheder i klynger

Virksomheder i klynger Virksomheder i klynger Deltagelse, organisering, udbytte og innovation Rapport 2010 Thomas Schøtt, Ph.d., Lektor Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Virksomheder

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse

MIKROLEGATER. Effekter og værdiskabelse MIKROLEGATER Effekter og værdiskabelse Indholdsfortegnelse Executive Summary 3 Introduktion.4 Om undersøgelsen 6 Effekter af Mikrolegatordningen. 7 Mikrolegatmodtagere driver deres start-up hurtigere frem

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008

Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Af Thomas Schøtt Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning & Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Iværksætteri i landområderne

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere

Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Hovedstadens skoler føder flest iværksættere Skoler fra Solrød og Greve kommuner syd for København topper listen over kommuner, hvor flest afgangselever fra 9. klasse siden 1980 er blevet iværksættere.

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Nydanske iværksættere i Aarhus

Nydanske iværksættere i Aarhus Invitation til arrangementer for og om: Nydanske iværksættere i Aarhus Iværksætterlysten er stor blandt nydanskere og mange har succes som selvstændige. Men der er stadig en række barrierer for iværksættere

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed

Giv din støtte til Danmarks fremtid. Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Giv din støtte til Danmarks fremtid Vær med til at sikre iværksætterkulturen blandt danske unge og styrk talentudviklingen til din virksomhed Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Entreprenørskab

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Entreprenørskabsundervisning Hvordan fremmer man foretagsomhed?

Entreprenørskabsundervisning Hvordan fremmer man foretagsomhed? Entreprenørskabsundervisning Hvordan fremmer man foretagsomhed? Anne Kirketerp Linstad Forsker, Psykolog Ph.d Stud. Universe Research Lab akl@universeresearchlab.dk www.universeresearchlab.dk Mobil: 2055

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet !" #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5.

Indhold Forord Sammenfatning 1. Indledning 2. Om VIIS projektet ! #$%&'()')* +,-./- 4. Mål og kriterier for projektet 5. Indhold Forord Side 5 Sammenfatning Side 7 1. Indledning Side 12 2. Om VIIS projektet Side 14 Side 21 4. Mål og kriterier for projektet Side 23 5. Evalueringsmetode Side 25 6. Procesmæssige resultater

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: Kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Kvalitetspatruljens konference: Det, der virker DGI-Byen, onsdag den 24. 25. oktober 2012 Oplæg v. 1 Hovedpunkter: EUD, en ungdomsuddannelse

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere