Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner"

Transkript

1 Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014

2 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Dette betyder, at alle aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes. Som en hjælp hertil skal der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan, som skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes og kontrolleres efter, at bygningen er taget i brug. Planen skal være godkendt af myndighederne inden bygningen tages i brug. Kravet om drifts- og vedligehold gælder for alt byggeri, som er opført i henhold til Bygningsreglement 1995 efter 1. december 2004 samt senere udgaver, uanset om byggeriet opføres efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri eller Information om brandteknisk dimensionering. Planen er samtidig en del af byggeriets brandmanual. Alle forhold og forudsætninger, som er medtaget ved fastlæggelse af brandstrategien, skal derfor være fastlagt i drifts- og vedligeholdelsesplanen i en sådan form, at man regelmæssigt kan kontrollere, at brandstrategien fortsat er opfyldt. Ændrede forudsætninger kan f.eks. være ændret anvendelse, ændret personbelastning, anvendelse af andre materialer på vægge og lofter eller i produktionen, ombygninger som medfører en ændring i indretning m.v. Gennem systematisk drifts- og vedligehold skal det tydeliggøres, at virksomheden har det fulde ansvar for brandsikkerheden, og der sættes fokus på ansvarsplacering og på organisering af det forbyggende arbejde. Hidtil har det årlige brandsyn, som foretages af Nordsjællands Brandvæsen, i mange tilfælde været den eneste systematiske kontrol af en virksomheds brandsikkerhedsniveau. Det årlige brandsyn giver imidlertid kun et øjebliksbillede af virksomheden, og det er ikke alle bygninger, hvor der fortages brandsyn. Indføring af intern kontrol vil medføre kontinuitet i arbejdet og vil i langt større grad nå ud til brugerne, og gøre dem bevidste omkring emnet. Det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for, at brandsikkerheden lever op til de for bygningen gældende krav, og det er ejeren som skal sørge for at opretholde brandsikkerheden i hele bygningens levetid. I situationer hvor ejer ikke er bruger, kan det være nødvendigt, at ejeren indgår aftaler om opgavefordeling mellem ejer og bruger. Dette vil f.eks. være aktuelt i storcentre, hvor der ofte er én ejer, men mange forskellige brugere i form af mindre butiksejere, som lejer sig ind i bygningen. Her bør ejeren få udarbejdet en samarbejdsaftale således, at brandsikkerheden varetages såvel i de enkelte butikker som i fællesområderne. Normalt vil dette betyde, at ejeren har ansvaret for selve bygningskomplekset og alle faste installationer, som f.eks. slukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmeringsanlæg m.v. Ejeren vil normalt også have ansvaret for at udarbejde og samle al branddokumentation samt etablere samarbejde med lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Men ejeren har dog stadig det endelige ansvar for hele bygningskompleksets samlede brandsikkerhed. 2

3 HVORDAN UDARBEJDES EN DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN? Systematisk drifts- og vedligehold indenfor brandområdet er et nyt begreb indenfor dansk byggelovgivning, som kræver en organiseret planlægning af kontrol, uddannelse og dokumentation for at følge op på brandsikkerheden i den enkelte virksomhed. Dokumentationen skal bl.a. beskrive bygningen og de brandtekniske forhold - såvel passive som aktive. Desuden skal dokumentationen beskrive virksomhedens art, opbygningen af brandorganisationen samt de løbende ændringer. En drifts- og vedligeholdelsesplan er tæt knyttet til de punkter, der indgår i den brandtekniske dokumentation for bygningens udførelse. Formålet med denne vejledning er at give virksomheden/institutionen en skabelon til opbygning af en drifts- og vedligeholdelsesplan. Skabelonen er meget generel og skal tilpasses den enkelte bygnings størrelse, brug og kompleksitet. 3

4 INDHOLD 1.0 Generelle oplysninger Organisering og ansvarsfordeling Ejer/lejers ansvar Den daglig ansvarlige for bygningens brandforhold Organisation Brandtekniske tegninger Teknisk dokumentation Brandøvelser og instruktion Egenkontrol Ekstern kontrol Risikostyring Byggetilladelser m.v Bilag A : Instrukser Bilag B : Egenkontrol Bilag C : Ekstern kontrol:

5 GENERELLE OPLYSNINGER Dette afsnit indeholder generel information om bygningen. Eksempler på dette er: Navn, adresse, tlf.nr. Opførelses år Bygningskategori Til- og ombygninger Etageareal AVS-, ABA-, Varslingsanlæg m.v. Systemintegrationer Ejer(e), herunder underskrift Lejer(e), herunder underskrift Ansvarlig leder, herunder underskrift Servicepersonale 5

6 2.0 ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING Dette afsnit skal give en oversigt over ansvarsfordelingen i forbindelse med det forebyggende arbejde samt i ulykkessituationer. Det er vigtigt at ansvarsforholdet tydeliggøres, specielt i de situationer hvor ansvaret uddelegeres til andre end ejeren selv. Her skal de nærmere krav til ejer/lejer/den ansvarlige leder og organisationens opbygning fremgå: Ejers/brugers/virksomhedens pligter Intern brandværnsorganisation Stillingsinstruks for den ansvarlige leder Generelle brandinstrukser Beredskabsplaner Eksempler på brandinstrukser fremgår af bilag A. Organisering og ansvarsfordeling er afgørende for at sikre opretholdelse af bygningens brandsikkerhed, og det er meget vigtigt, at alle som indgår i brandværnsarbejdet er bekendt med de instrukser og retningslinjer for de opgaver, som de er pålagt. 2.1 EJER/LEJERS ANSVAR Ejeren af bygningen har det formelle ansvar for, at det er bygget, udstyret og vedligeholdt i henhold til den for bygningen gældende lovgivning. Her tænkes specielt på: Passive foranstaltninger, som fx brandsektions- og brandcelleadskillelser, branddøre m.v. Aktive og tekniske foranstaltninger, som fx sprinkleranlæg, brandalarmeringsanlæg, nød- og panikbelysning, røgventilation m.v. 6

7 I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. For at sikre dette skal den aktive og passive brandsikring løbende vedligeholdes. Ejerens opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Kendskab til den for bygningen relevante byggelovgivning, herunder bygningens brandstrategi Udpege en daglig ansvarlig leder for brandtekniske forhold Dokumentere brandsikkerheden Opretholde bygningens brandsikkerhedsniveau Såfremt andre end ejeren selv har brugsret over bygningen, skal ejeren etablere de nødvendige samarbejdsaftaler med brugerne/lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Ejer kan dog ikke fraskrive sig sit ansvar gennem aftaler. Ejer skal dokumentere brandsikkerheden gennem organisatoriske tiltag, som består af systematiske vedligeholds- og kontrolrutiner. Dokumentationen skal fremgå af drifts- og vedligeholdelsesmanualen. Såfremt bygningen er underlagt bestemmelserne i Beredskabsloven om brandsynspligt, skal dokumentationen forelægges brandtilsynet på opfordring. 2.2 DEN DAGLIG ANSVARLIGE FOR BYGNINGENS BRANDFORHOLD Den daglige ansvarlige leder kan være ejeren selv eller en repræsentant for ejeren. Den daglige ansvarliges opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Skal planlægge og iværksætte drift og vedligehold af bygningens brandmæssige foranstaltninger Skal være den øverste ansvarlige for den daglige brandsikkerhed Skal have kendskab til den for byggeriet gældende byggelovgivning, herunder bygningens godkendte brandstrategi Skal sørge for at instrukser, beredskabsplaner, forholdsordrer, brandteknisk dokumentation m.v. er ajourført Skal påse at vedligeholdelsesarbejder, om- og tilbygninger udføres iht. gældende lovgivning Skal sørge for at brandværnorganisationen til enhver tid er tilpasset bygningens indretning og drift og er operativt Skal sørge for at der udarbejdes og ajourføres en uddannelsesplan i sikkerhedsmæssige forhold for alle bygningens brugere 7

8 2.3 ORGANISATION Her skal organisationens opbygning og udformning beskrives. Almindeligvis vil en person ikke kunne varetage alle opgaver. Organisationens opbygning og omfang er selvfølgelig afhængig af virksomhedens størrelse, kompleksitet og risikobillede, men den bør modsvare virksomhedens almindelige organisation. 3.0 BRANDTEKNISKE TEGNINGER De brandtekniske tegninger er en del af den brandtekniske dokumentation. Tegningerne tager udgangspunkt i byggelovgivningen og skal vise bygningens passive og aktive brandsikringstiltag, nød- og panikbelysning, flugtveje, brandslukningsmateriel, brandvæsenets indsatsveje. Desuden skal afsnittet indeholde en generel bygningsbeskrivelse. Tegningerne skal ikke være for detaljerede, men markering med farver er at foretrække se eksemplet på næste side. 8

9 9

10 Situationsplaner skal f.eks. vise: Adgangsveje Brandveje Brandredningsarealer Brandsektionsvægge Brandhaner m.m. Plantegninger skal f.eks. vise: Brandcelle- og brandsektionsvægge Ruminddeling Branddøre Nød- og panikbelysning Slukningsmateriel Alarmtryk for varslingsanlæg og ABA-anlæg Røgventilation inkl. Udløsetryk Alle flugtveje helt til det fri, eller til sikkert sted i bygningen. Områder der er dækket af ABA- og/eller AVS-anlæg Placering af alarmpaneler for ABA- og AVS-anlæg Områder med brandfarligt oplag Stigrør Snittegninger skal f.eks. vise: Brandcelle- og brandsektionsvægge Vandrette og lodrette brandadskillende bygningsdele 4.0 TEKNISK DOKUMENTATION I dette afsnit skal al dokumentation vedrørende de brandtekniske tiltag indgå. Dette vil typisk være leverandørinformationer i form af beskrivelser og tegninger for: Bærende konstruktioner Brandsektionering Brandcelleinddeling 10

11 Branddøre Automatisk brandalarmeringsanlæg Automatisk sprinkleranlæg (AVS) Varslingsanlæg Brandventilation Nød- og panikbelysning Slukningsudstyr (slangevinder, håndildslukkere, brandtæppe) Stigrør 5.0 BRANDØVELSER OG INSTRUKTION Dette afsnit skal som minimum indeholde: Instruktioner af ansatte og vikarer herunder særlig instruktion af nyansatte Oversigt over antal og type brandøvelser Oplæg til brandøvelser Evalueringer Evt. lovkrav Ejer/bruger skal planlægge og gennemføre brandøvelser, hvor art og indhold skal tilpasses den enkelte virksomhed. Det er af vital betydning, at de ansatte bliver instrueret i de opgaver, som påhviler dem i tilfælde af brand. Ejer/bruger skal dokumentere overfor brandmyndigheden, at brandøvelserne er gennemførte, og at alle ansatte, som har en bestemt opgave i bygningens brandværn, har fået den nødvendige oplæring. Øvelserne skal være planlagte og tage udgangspunkt i deltagernes kundskabsniveau. En brandøvelse fordrer, at de, som skal deltage i øvelsen, hved hvilke opgaver de har, og derfor er træning af disse enkeltopgaver vigtig og en forudsætning for en vellykket brandøvelse. Nedenstående er anført nogle generelle anbefalinger ved brandøvelse: Skal så vidt muligt omfatte alle ansatte. Nøglepersonel skal deltage hver gang Skal være realistisk Skal omfatte hele objektet og øve indsats på de mest sandsynlige brandscenarier Øvelse i anvendelsen og forståelsen af brandalarmanlæg, varslingsanlæg m.v. Afslut med en opsummering og evaluering af forløbet og gerne en skriftlig rapport, som kan benyttes ved senere øvelser, og som kan bruges som dokumentation overfor brandmyndigheden Nyansatte og vikarer skal sættes grundigt ind i bygningens brandsikkerhed (brandinstrukser, varslingsanlæg, flugtveje, slukningsudstyr m.v.) før de sættes i arbejde. 11

12 6.0 EGENKONTROL Dokumentationen bør som minimum indeholde: Leverandøranvisninger Tilsynsskemaer Kvitteringsskemaer Tilsynsrapporter Uddannelsesskemaer Egenkontrol er den kontrol, som ejer/bruger selv skal gennemføre. Egenkontrol omfatter både passiv og aktiv brandbeskyttelse. Ejer/bruger skal, udover eksternkontrol af aktive brandbeskyttelsesanlæg, føre jævnligt (daglig, ugentlig, månedsvis) kontrol af fx. ABDL-, ABA-, AVS-anlæg, nød- og panikbelysning, brandslukningsudstyr i henhold til relevante vejledninger og leverandøranvisninger. Ligeledes skal der jævnligt føres tilsyn med de passive brandsikringer som fx. brandcelle- og brandsektionsvægge. For at disse bygningsdele skal fungere efter hensigten i en brandsituation, er det af afgørende betydning, at de vedligeholdes. Brand- og røgsprednings faren vil være stor, hvis der er huller i en brandsektions- eller brandcellevæg, eller hvis en branddør ikke lukker korrekt. Efter vedligeholdelses- eller installationsarbejder, hvor brandadskillende bygningsdele er gennembrudt, bør huller lukkes af et certificeret firma, som står inde for arbejdets udførelse. Der bør udvises særlig agtpågivenhed, når der arbejder fremmede håndværkere i bygningen. Disse håndværkere kan ikke forventes at have detailkendskab til bygningens indretning og konstruktion. Jævnlig vedligeholdelse og kontrol af de elektriske installationer er ejerens ansvar, men bør også omfattes af ekstern kontrol, medmindre ejeren besidder denne ekspertise i eget firma. Egenkontrollen bør systematiseres ved, at der udføres tilsynsskemaer, der viser hvilke installationer/ bygningsdele, der skal kontrolleres, interval for eftersynet, samt hvem der har ansvaret. Kontrollen skal foretages af kvalificeret personale, som kvitterer for at kontrollen er udført. Skemaerne kan fremlægges for brandtilsynet som dokumentation. Der bør udarbejdes en plan for hvorledes og hvornår medarbejdere skal gennemgå uddannelse i de sikkerhedsmæssige forhold. Uddannelsen bør gradueres efter hvilken funktion den enkelte medarbejder har i organisationen. Bilag /B/ indeholdes eksempler på, hvordan disse skemaer kan udarbejdes. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori. 12

13 7.0 EKSTERN KONTROL Denne dokumentation bør som minimum indeholde: Firmaoversigt Serviceaftaler Tilsynsrapporter Brandsynskrapporter Inspektionsrapporter fra akkrediterede firmaer Kontrolrapporter fra autoriserede firmaer Anden korrespondance For vedligeholdelse og kontrol, som virksomheden ikke kan eller må udføre, skal der indgås serviceaftaler med godkendte firmaer. Dette vil typisk være på tekniske anlæg som f.eks.: ABA-anlæg AVS-anlæg ABDL-anlæg Nød- og panikbelysning Varslingsanlæg Slukningsudstyr Elektriske installationer Brandventilation Servicekontrakten skal som minimum indeholde vedligeholdelse i henhold til leverandøranvisninger samt gældende forskrifter / vejledninger. Myndighedskrævede AVS- og ABA-anlæg med dertilhørende sammenkoblede anlæg skal desuden hvert år kontrolleres af et akkrediteret inspektionsfirma. Kopi af inspektionsrapporterne skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. Nød-og panikbelysning, varslingsanlæg og ABDL-anlæg skal hvert 3. år kontrolleres af autoriseret elinstallatør. Kopi af kontrolrapporterne skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. I forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal de faste elinstallationer der hvert 2. år kontrolleres af autoriseret elinstallatør og der skal udarbejdes EL-sikkerhedsattest, der skal ophænges i lokalet. Kopi af EL -sikkerhedsattesten skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. Bilag /C/ indeholdes eksempler på, hvordan disse skemaer kan udarbejdes. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori 13

14 8.0 RISIKOSTYRING Denne dokumentation skal indeholde relevante instrukser som f.eks.: Varmt arbejde Udkobling af ABA-anlæg Udkobling af AVS-anlæg Anvendelse af åben ild Manglende vandtilførsel Håndtering af brandfarligt affald Forholdsregler for at undgå blinde alarmer Instrukser for anden unormal risiko: Blokerede flugtveje Midlertidige arrangementer Midlertidig overnatning Høj personbelastning Eksempel på blokeret flugtvej Nogle af disse forhold kræver myndighedsgodkendelse, hvorfor dokumentationen også bør indeholde evt. ansøgning og tilladelse. Virksomheden skal ved drifts- og/eller brugsforhold, der fører til markant øgning af brandfaren, gennemføre ekstraordinære tiltag, som sikrer, at risikoen ikke øges. Eksempelvis i forbindelse med midlertidige åbninger i brandadskillende vægge og etageadskillelser. Dette vil typisk være ved til- og ombygninger, vedligeholdelsesarbejder, hvor der anvendes værktøjer, der afgiver åben ild, varme, gnister som fx. svejsning, propanbrændere og skæreudstyr. Under sådanne forhold skal der træffes ekstraordinære tiltag for at hindre, at brand opstår. I situationer, hvor en brand ikke vil blive detekteret pga. at fx. ABA-anlæg er udkoblet, skal der udvises speciel opmærksomhed. Ved anden unormal anvendelse af bygningen, fx. ved overnatning, skal der indsendes ansøgning til brandvæsenet Se Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside Bilag /A/ indeholder eksempler på nogle af ovennævnte instrukser. 14

15 9.0 BYGGETILLADELSER M.V. Dette afsnit kan f.eks. indeholde: Ansøgninger Byggetilladelser Evt. godkendte afvigelser fra Eksempelsamlingen, hvor der i stedet er foretaget andre brandtekniske foranstaltninger. Statusrapporter Brandtekniske vurderinger Alle ansøgninger, byggeansøgninger, ibrugtagningstilladelser, dispensationer, midlertidige tilladelser samt tiltag og planlægning for forbedring af brandsikkerheden kan placeres her. 15

16 BILAG A: INSTRUKSER: Eksempler på: Brand og evakueringsinstruks Instruks for kortvarig udkobling af ABA-anlæg Instruks for varme arbejder BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS ALARMER: RING 112 OG OPLYS: Brand Fuldstændig adresse XXXXXXX Valid adresse Om der er tilskadekomne Hvad der brænder tlf. nr. der ringes fra RED: MENNESKER I FARE Søg nærmeste udgang Alle samles i det fri væk fra røg ved XXXXXX Samlingssted Check om alle er ude Orienter brandvæsnet SLUK: BRUG NÆRMESTE EGNEDE SLUKNINGSMATERIEL Hvis muligt uden fare for egen sikkerhed Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer Brug vandslukker mod alt andet brændbart BEGRÆNS: LUK DØRE OG VINDUER/VENTILATION 16

17 INSTRUKS VED KORTVARIG (MAX. 8 TIMER) UDKOBLING AF ABA-ANLÆGGET Årsag: Område: Start: Dato: Slut: INSTRUKS: 1. Udkobling må kun foretages af den ansvarlige leder eller en person udpeget af denne 2. Det udkoblede område skal varsles om varighed af udkoblingen 3. Såfremt udkoblingen skyldes vedligeholdelsesarbejder, som giver forøget brandfare (varmt arbejde), skal der træffes særlige foranstaltninger i henhold til instruks for det pågældende arbejde 4. Årsag og udkoblingens perioderes i anlæggets driftsjournal Den ansvarlige leder: (underskrift) Dato: 17

18 INSTRUKS VED VARME ARBEJDER Udførende: Dato: Definition: Arbejder hvor der anvendes åben ild, varme, svejse- og skæreudstyr. Udkobling af ABA-anlæg: Arbejdets art: Start: Sted (f.eks. rum, etage): Slut: Tilladelse fra brandmyndighed: Arbejdet skal generelt udføres i henhold til Brandteknisk vejledning 10, 10A og 10B. Inden arbejdet påbegyndes er den udførende ansvarlig for at: Arbejdsudstyr er fejlfrit Arbejdsstedet er ryddeligt og de nærmeste omgivelser er ryddet for brændbart affald Brændbare bygningsdele er beskyttet mod antændelse Åbninger/revner i gulv, vægge og tag er lukket Godkendt slukningsudstyr opsat Inden arbejdet påbegyndes er bygherre ansvarlig for at: ABA-anlægget er frakoblet (se instruks for frakobling af ABA-anlæg) Tilkobling af ABA-anlægget efter arbejdets afslutning Brandvagt tilstede under arbejdet og mindst 1 time efter arbejdets afslutning Der meddeles hermed tilladelse til at iværksætte arbejdet på ovennævnte betingelser. Den ansvarlige leder/bygherre: (underskrift) Dato: Entreprenør: (underskrift) Dato: 18

19 BILAG B: EGENKONTROL: Eksempler på: Interval og kontrolskema Kvitteringsskema Forskrifter og vejledninger Uddannelsesplaner EGENKONTROL: - INTERVAL OG KON- TROLSKEMA FOR BYGNING: Etage: 1, 2 og 3 Kontrolleret af: Kontrolpunkt Brandveje m.m. Brandhaner Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Kontrol/Interval Daglig Ugentlig Månedtlig Kvartalsvis Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandcellevægge Brandsektionsvægge Der bør udvises særlig agtpågivenhed, når der arbejder fremmede håndværkere i bygningen. Disse håndværkere kan ikke forventes at have detailkendskab til bygningens indretning og konstruktion. 19

20 EGENKONTROL: Bygning: Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt Kontr. af Bemærkninger Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum EGENKONTROL: - FORSKRIFTER OG VEJLEDNINGER Dette skema indeholder henvisninger til relevante forskrifter og vejledninger Kontrolpunkt Forskrifter og vejledninger Lev. info Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum 20

21 EGENKONTROL: UDDANNELSES- SKEMA: Kontrolleret af: Førstehjælp Elementær brandslukning Uddannelsesniveau Arbejdsmiljø kurser Virksomhedskurser Daglig sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Medarbejder Afdelingsleder Lokal leder Direktion Eksempler på uddannelser: Førstehjælp Elementær brandslukning Arbejdsmiljø kurser Virksomhedskurser Evakueringsøvelser Brandøvelser Hjælperøgdykker 21

22 BILAG C: EKSTERN KONTROL: Eksempler på ekstern kontrol: Inspektion af ABA- og sammenkoblede anlæg (udføres af akkrediteret inspektionsfirma) Kontrol af ABDL-styrede døre, varslingsanlæg, nød- og panikbelysning m.v. (udføres af autoriseret elinstallatør) Service og eftersyn af håndildslukkere, slangevinder Service og eftersyn af branddøre Evt. frivillig sikkerhedsinspektion af uvildigt firma. EKSTERNKONTROL: Bygning: Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt ABDL. Styrede døre ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Varslingsanlæg Håndildslukkere Slangevinder Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum Kontakt person og Firmanavn og adresse 22

23 HER KAN DU LÆSE MERE På tryk: Bygningsreglementet 2010 / Erhvervs- og byggestyrelsen Driftsmæssige forskrifter for Hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker / Beredskabsstyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri / Erhvervs- og byggestyrelsen Information om brandteknisk dimensionering. / Erhvervs- og byggestyrelsen På Internettet: Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside: Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut: Kontaktoplysninger Flere oplysninger om emnet kan indhentes ved henvendelse til: Nordsjællands Brandvæsen Forbyggende afdeling Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon

24 Nordsjællands Brandvæsen Forebyggende Afdeling Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør For mere information: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 24

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere