Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner"

Transkript

1 Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014

2 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Dette betyder, at alle aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes. Som en hjælp hertil skal der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan, som skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes og kontrolleres efter, at bygningen er taget i brug. Planen skal være godkendt af myndighederne inden bygningen tages i brug. Kravet om drifts- og vedligehold gælder for alt byggeri, som er opført i henhold til Bygningsreglement 1995 efter 1. december 2004 samt senere udgaver, uanset om byggeriet opføres efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri eller Information om brandteknisk dimensionering. Planen er samtidig en del af byggeriets brandmanual. Alle forhold og forudsætninger, som er medtaget ved fastlæggelse af brandstrategien, skal derfor være fastlagt i drifts- og vedligeholdelsesplanen i en sådan form, at man regelmæssigt kan kontrollere, at brandstrategien fortsat er opfyldt. Ændrede forudsætninger kan f.eks. være ændret anvendelse, ændret personbelastning, anvendelse af andre materialer på vægge og lofter eller i produktionen, ombygninger som medfører en ændring i indretning m.v. Gennem systematisk drifts- og vedligehold skal det tydeliggøres, at virksomheden har det fulde ansvar for brandsikkerheden, og der sættes fokus på ansvarsplacering og på organisering af det forbyggende arbejde. Hidtil har det årlige brandsyn, som foretages af Nordsjællands Brandvæsen, i mange tilfælde været den eneste systematiske kontrol af en virksomheds brandsikkerhedsniveau. Det årlige brandsyn giver imidlertid kun et øjebliksbillede af virksomheden, og det er ikke alle bygninger, hvor der fortages brandsyn. Indføring af intern kontrol vil medføre kontinuitet i arbejdet og vil i langt større grad nå ud til brugerne, og gøre dem bevidste omkring emnet. Det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for, at brandsikkerheden lever op til de for bygningen gældende krav, og det er ejeren som skal sørge for at opretholde brandsikkerheden i hele bygningens levetid. I situationer hvor ejer ikke er bruger, kan det være nødvendigt, at ejeren indgår aftaler om opgavefordeling mellem ejer og bruger. Dette vil f.eks. være aktuelt i storcentre, hvor der ofte er én ejer, men mange forskellige brugere i form af mindre butiksejere, som lejer sig ind i bygningen. Her bør ejeren få udarbejdet en samarbejdsaftale således, at brandsikkerheden varetages såvel i de enkelte butikker som i fællesområderne. Normalt vil dette betyde, at ejeren har ansvaret for selve bygningskomplekset og alle faste installationer, som f.eks. slukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmeringsanlæg m.v. Ejeren vil normalt også have ansvaret for at udarbejde og samle al branddokumentation samt etablere samarbejde med lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Men ejeren har dog stadig det endelige ansvar for hele bygningskompleksets samlede brandsikkerhed. 2

3 HVORDAN UDARBEJDES EN DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN? Systematisk drifts- og vedligehold indenfor brandområdet er et nyt begreb indenfor dansk byggelovgivning, som kræver en organiseret planlægning af kontrol, uddannelse og dokumentation for at følge op på brandsikkerheden i den enkelte virksomhed. Dokumentationen skal bl.a. beskrive bygningen og de brandtekniske forhold - såvel passive som aktive. Desuden skal dokumentationen beskrive virksomhedens art, opbygningen af brandorganisationen samt de løbende ændringer. En drifts- og vedligeholdelsesplan er tæt knyttet til de punkter, der indgår i den brandtekniske dokumentation for bygningens udførelse. Formålet med denne vejledning er at give virksomheden/institutionen en skabelon til opbygning af en drifts- og vedligeholdelsesplan. Skabelonen er meget generel og skal tilpasses den enkelte bygnings størrelse, brug og kompleksitet. 3

4 INDHOLD 1.0 Generelle oplysninger Organisering og ansvarsfordeling Ejer/lejers ansvar Den daglig ansvarlige for bygningens brandforhold Organisation Brandtekniske tegninger Teknisk dokumentation Brandøvelser og instruktion Egenkontrol Ekstern kontrol Risikostyring Byggetilladelser m.v Bilag A : Instrukser Bilag B : Egenkontrol Bilag C : Ekstern kontrol:

5 GENERELLE OPLYSNINGER Dette afsnit indeholder generel information om bygningen. Eksempler på dette er: Navn, adresse, tlf.nr. Opførelses år Bygningskategori Til- og ombygninger Etageareal AVS-, ABA-, Varslingsanlæg m.v. Systemintegrationer Ejer(e), herunder underskrift Lejer(e), herunder underskrift Ansvarlig leder, herunder underskrift Servicepersonale 5

6 2.0 ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING Dette afsnit skal give en oversigt over ansvarsfordelingen i forbindelse med det forebyggende arbejde samt i ulykkessituationer. Det er vigtigt at ansvarsforholdet tydeliggøres, specielt i de situationer hvor ansvaret uddelegeres til andre end ejeren selv. Her skal de nærmere krav til ejer/lejer/den ansvarlige leder og organisationens opbygning fremgå: Ejers/brugers/virksomhedens pligter Intern brandværnsorganisation Stillingsinstruks for den ansvarlige leder Generelle brandinstrukser Beredskabsplaner Eksempler på brandinstrukser fremgår af bilag A. Organisering og ansvarsfordeling er afgørende for at sikre opretholdelse af bygningens brandsikkerhed, og det er meget vigtigt, at alle som indgår i brandværnsarbejdet er bekendt med de instrukser og retningslinjer for de opgaver, som de er pålagt. 2.1 EJER/LEJERS ANSVAR Ejeren af bygningen har det formelle ansvar for, at det er bygget, udstyret og vedligeholdt i henhold til den for bygningen gældende lovgivning. Her tænkes specielt på: Passive foranstaltninger, som fx brandsektions- og brandcelleadskillelser, branddøre m.v. Aktive og tekniske foranstaltninger, som fx sprinkleranlæg, brandalarmeringsanlæg, nød- og panikbelysning, røgventilation m.v. 6

7 I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. For at sikre dette skal den aktive og passive brandsikring løbende vedligeholdes. Ejerens opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Kendskab til den for bygningen relevante byggelovgivning, herunder bygningens brandstrategi Udpege en daglig ansvarlig leder for brandtekniske forhold Dokumentere brandsikkerheden Opretholde bygningens brandsikkerhedsniveau Såfremt andre end ejeren selv har brugsret over bygningen, skal ejeren etablere de nødvendige samarbejdsaftaler med brugerne/lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Ejer kan dog ikke fraskrive sig sit ansvar gennem aftaler. Ejer skal dokumentere brandsikkerheden gennem organisatoriske tiltag, som består af systematiske vedligeholds- og kontrolrutiner. Dokumentationen skal fremgå af drifts- og vedligeholdelsesmanualen. Såfremt bygningen er underlagt bestemmelserne i Beredskabsloven om brandsynspligt, skal dokumentationen forelægges brandtilsynet på opfordring. 2.2 DEN DAGLIG ANSVARLIGE FOR BYGNINGENS BRANDFORHOLD Den daglige ansvarlige leder kan være ejeren selv eller en repræsentant for ejeren. Den daglige ansvarliges opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Skal planlægge og iværksætte drift og vedligehold af bygningens brandmæssige foranstaltninger Skal være den øverste ansvarlige for den daglige brandsikkerhed Skal have kendskab til den for byggeriet gældende byggelovgivning, herunder bygningens godkendte brandstrategi Skal sørge for at instrukser, beredskabsplaner, forholdsordrer, brandteknisk dokumentation m.v. er ajourført Skal påse at vedligeholdelsesarbejder, om- og tilbygninger udføres iht. gældende lovgivning Skal sørge for at brandværnorganisationen til enhver tid er tilpasset bygningens indretning og drift og er operativt Skal sørge for at der udarbejdes og ajourføres en uddannelsesplan i sikkerhedsmæssige forhold for alle bygningens brugere 7

8 2.3 ORGANISATION Her skal organisationens opbygning og udformning beskrives. Almindeligvis vil en person ikke kunne varetage alle opgaver. Organisationens opbygning og omfang er selvfølgelig afhængig af virksomhedens størrelse, kompleksitet og risikobillede, men den bør modsvare virksomhedens almindelige organisation. 3.0 BRANDTEKNISKE TEGNINGER De brandtekniske tegninger er en del af den brandtekniske dokumentation. Tegningerne tager udgangspunkt i byggelovgivningen og skal vise bygningens passive og aktive brandsikringstiltag, nød- og panikbelysning, flugtveje, brandslukningsmateriel, brandvæsenets indsatsveje. Desuden skal afsnittet indeholde en generel bygningsbeskrivelse. Tegningerne skal ikke være for detaljerede, men markering med farver er at foretrække se eksemplet på næste side. 8

9 9

10 Situationsplaner skal f.eks. vise: Adgangsveje Brandveje Brandredningsarealer Brandsektionsvægge Brandhaner m.m. Plantegninger skal f.eks. vise: Brandcelle- og brandsektionsvægge Ruminddeling Branddøre Nød- og panikbelysning Slukningsmateriel Alarmtryk for varslingsanlæg og ABA-anlæg Røgventilation inkl. Udløsetryk Alle flugtveje helt til det fri, eller til sikkert sted i bygningen. Områder der er dækket af ABA- og/eller AVS-anlæg Placering af alarmpaneler for ABA- og AVS-anlæg Områder med brandfarligt oplag Stigrør Snittegninger skal f.eks. vise: Brandcelle- og brandsektionsvægge Vandrette og lodrette brandadskillende bygningsdele 4.0 TEKNISK DOKUMENTATION I dette afsnit skal al dokumentation vedrørende de brandtekniske tiltag indgå. Dette vil typisk være leverandørinformationer i form af beskrivelser og tegninger for: Bærende konstruktioner Brandsektionering Brandcelleinddeling 10

11 Branddøre Automatisk brandalarmeringsanlæg Automatisk sprinkleranlæg (AVS) Varslingsanlæg Brandventilation Nød- og panikbelysning Slukningsudstyr (slangevinder, håndildslukkere, brandtæppe) Stigrør 5.0 BRANDØVELSER OG INSTRUKTION Dette afsnit skal som minimum indeholde: Instruktioner af ansatte og vikarer herunder særlig instruktion af nyansatte Oversigt over antal og type brandøvelser Oplæg til brandøvelser Evalueringer Evt. lovkrav Ejer/bruger skal planlægge og gennemføre brandøvelser, hvor art og indhold skal tilpasses den enkelte virksomhed. Det er af vital betydning, at de ansatte bliver instrueret i de opgaver, som påhviler dem i tilfælde af brand. Ejer/bruger skal dokumentere overfor brandmyndigheden, at brandøvelserne er gennemførte, og at alle ansatte, som har en bestemt opgave i bygningens brandværn, har fået den nødvendige oplæring. Øvelserne skal være planlagte og tage udgangspunkt i deltagernes kundskabsniveau. En brandøvelse fordrer, at de, som skal deltage i øvelsen, hved hvilke opgaver de har, og derfor er træning af disse enkeltopgaver vigtig og en forudsætning for en vellykket brandøvelse. Nedenstående er anført nogle generelle anbefalinger ved brandøvelse: Skal så vidt muligt omfatte alle ansatte. Nøglepersonel skal deltage hver gang Skal være realistisk Skal omfatte hele objektet og øve indsats på de mest sandsynlige brandscenarier Øvelse i anvendelsen og forståelsen af brandalarmanlæg, varslingsanlæg m.v. Afslut med en opsummering og evaluering af forløbet og gerne en skriftlig rapport, som kan benyttes ved senere øvelser, og som kan bruges som dokumentation overfor brandmyndigheden Nyansatte og vikarer skal sættes grundigt ind i bygningens brandsikkerhed (brandinstrukser, varslingsanlæg, flugtveje, slukningsudstyr m.v.) før de sættes i arbejde. 11

12 6.0 EGENKONTROL Dokumentationen bør som minimum indeholde: Leverandøranvisninger Tilsynsskemaer Kvitteringsskemaer Tilsynsrapporter Uddannelsesskemaer Egenkontrol er den kontrol, som ejer/bruger selv skal gennemføre. Egenkontrol omfatter både passiv og aktiv brandbeskyttelse. Ejer/bruger skal, udover eksternkontrol af aktive brandbeskyttelsesanlæg, føre jævnligt (daglig, ugentlig, månedsvis) kontrol af fx. ABDL-, ABA-, AVS-anlæg, nød- og panikbelysning, brandslukningsudstyr i henhold til relevante vejledninger og leverandøranvisninger. Ligeledes skal der jævnligt føres tilsyn med de passive brandsikringer som fx. brandcelle- og brandsektionsvægge. For at disse bygningsdele skal fungere efter hensigten i en brandsituation, er det af afgørende betydning, at de vedligeholdes. Brand- og røgsprednings faren vil være stor, hvis der er huller i en brandsektions- eller brandcellevæg, eller hvis en branddør ikke lukker korrekt. Efter vedligeholdelses- eller installationsarbejder, hvor brandadskillende bygningsdele er gennembrudt, bør huller lukkes af et certificeret firma, som står inde for arbejdets udførelse. Der bør udvises særlig agtpågivenhed, når der arbejder fremmede håndværkere i bygningen. Disse håndværkere kan ikke forventes at have detailkendskab til bygningens indretning og konstruktion. Jævnlig vedligeholdelse og kontrol af de elektriske installationer er ejerens ansvar, men bør også omfattes af ekstern kontrol, medmindre ejeren besidder denne ekspertise i eget firma. Egenkontrollen bør systematiseres ved, at der udføres tilsynsskemaer, der viser hvilke installationer/ bygningsdele, der skal kontrolleres, interval for eftersynet, samt hvem der har ansvaret. Kontrollen skal foretages af kvalificeret personale, som kvitterer for at kontrollen er udført. Skemaerne kan fremlægges for brandtilsynet som dokumentation. Der bør udarbejdes en plan for hvorledes og hvornår medarbejdere skal gennemgå uddannelse i de sikkerhedsmæssige forhold. Uddannelsen bør gradueres efter hvilken funktion den enkelte medarbejder har i organisationen. Bilag /B/ indeholdes eksempler på, hvordan disse skemaer kan udarbejdes. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori. 12

13 7.0 EKSTERN KONTROL Denne dokumentation bør som minimum indeholde: Firmaoversigt Serviceaftaler Tilsynsrapporter Brandsynskrapporter Inspektionsrapporter fra akkrediterede firmaer Kontrolrapporter fra autoriserede firmaer Anden korrespondance For vedligeholdelse og kontrol, som virksomheden ikke kan eller må udføre, skal der indgås serviceaftaler med godkendte firmaer. Dette vil typisk være på tekniske anlæg som f.eks.: ABA-anlæg AVS-anlæg ABDL-anlæg Nød- og panikbelysning Varslingsanlæg Slukningsudstyr Elektriske installationer Brandventilation Servicekontrakten skal som minimum indeholde vedligeholdelse i henhold til leverandøranvisninger samt gældende forskrifter / vejledninger. Myndighedskrævede AVS- og ABA-anlæg med dertilhørende sammenkoblede anlæg skal desuden hvert år kontrolleres af et akkrediteret inspektionsfirma. Kopi af inspektionsrapporterne skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. Nød-og panikbelysning, varslingsanlæg og ABDL-anlæg skal hvert 3. år kontrolleres af autoriseret elinstallatør. Kopi af kontrolrapporterne skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. I forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal de faste elinstallationer der hvert 2. år kontrolleres af autoriseret elinstallatør og der skal udarbejdes EL-sikkerhedsattest, der skal ophænges i lokalet. Kopi af EL -sikkerhedsattesten skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. Bilag /C/ indeholdes eksempler på, hvordan disse skemaer kan udarbejdes. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori 13

14 8.0 RISIKOSTYRING Denne dokumentation skal indeholde relevante instrukser som f.eks.: Varmt arbejde Udkobling af ABA-anlæg Udkobling af AVS-anlæg Anvendelse af åben ild Manglende vandtilførsel Håndtering af brandfarligt affald Forholdsregler for at undgå blinde alarmer Instrukser for anden unormal risiko: Blokerede flugtveje Midlertidige arrangementer Midlertidig overnatning Høj personbelastning Eksempel på blokeret flugtvej Nogle af disse forhold kræver myndighedsgodkendelse, hvorfor dokumentationen også bør indeholde evt. ansøgning og tilladelse. Virksomheden skal ved drifts- og/eller brugsforhold, der fører til markant øgning af brandfaren, gennemføre ekstraordinære tiltag, som sikrer, at risikoen ikke øges. Eksempelvis i forbindelse med midlertidige åbninger i brandadskillende vægge og etageadskillelser. Dette vil typisk være ved til- og ombygninger, vedligeholdelsesarbejder, hvor der anvendes værktøjer, der afgiver åben ild, varme, gnister som fx. svejsning, propanbrændere og skæreudstyr. Under sådanne forhold skal der træffes ekstraordinære tiltag for at hindre, at brand opstår. I situationer, hvor en brand ikke vil blive detekteret pga. at fx. ABA-anlæg er udkoblet, skal der udvises speciel opmærksomhed. Ved anden unormal anvendelse af bygningen, fx. ved overnatning, skal der indsendes ansøgning til brandvæsenet Se Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside Bilag /A/ indeholder eksempler på nogle af ovennævnte instrukser. 14

15 9.0 BYGGETILLADELSER M.V. Dette afsnit kan f.eks. indeholde: Ansøgninger Byggetilladelser Evt. godkendte afvigelser fra Eksempelsamlingen, hvor der i stedet er foretaget andre brandtekniske foranstaltninger. Statusrapporter Brandtekniske vurderinger Alle ansøgninger, byggeansøgninger, ibrugtagningstilladelser, dispensationer, midlertidige tilladelser samt tiltag og planlægning for forbedring af brandsikkerheden kan placeres her. 15

16 BILAG A: INSTRUKSER: Eksempler på: Brand og evakueringsinstruks Instruks for kortvarig udkobling af ABA-anlæg Instruks for varme arbejder BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS ALARMER: RING 112 OG OPLYS: Brand Fuldstændig adresse XXXXXXX Valid adresse Om der er tilskadekomne Hvad der brænder tlf. nr. der ringes fra RED: MENNESKER I FARE Søg nærmeste udgang Alle samles i det fri væk fra røg ved XXXXXX Samlingssted Check om alle er ude Orienter brandvæsnet SLUK: BRUG NÆRMESTE EGNEDE SLUKNINGSMATERIEL Hvis muligt uden fare for egen sikkerhed Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer Brug vandslukker mod alt andet brændbart BEGRÆNS: LUK DØRE OG VINDUER/VENTILATION 16

17 INSTRUKS VED KORTVARIG (MAX. 8 TIMER) UDKOBLING AF ABA-ANLÆGGET Årsag: Område: Start: Dato: Slut: INSTRUKS: 1. Udkobling må kun foretages af den ansvarlige leder eller en person udpeget af denne 2. Det udkoblede område skal varsles om varighed af udkoblingen 3. Såfremt udkoblingen skyldes vedligeholdelsesarbejder, som giver forøget brandfare (varmt arbejde), skal der træffes særlige foranstaltninger i henhold til instruks for det pågældende arbejde 4. Årsag og udkoblingens perioderes i anlæggets driftsjournal Den ansvarlige leder: (underskrift) Dato: 17

18 INSTRUKS VED VARME ARBEJDER Udførende: Dato: Definition: Arbejder hvor der anvendes åben ild, varme, svejse- og skæreudstyr. Udkobling af ABA-anlæg: Arbejdets art: Start: Sted (f.eks. rum, etage): Slut: Tilladelse fra brandmyndighed: Arbejdet skal generelt udføres i henhold til Brandteknisk vejledning 10, 10A og 10B. Inden arbejdet påbegyndes er den udførende ansvarlig for at: Arbejdsudstyr er fejlfrit Arbejdsstedet er ryddeligt og de nærmeste omgivelser er ryddet for brændbart affald Brændbare bygningsdele er beskyttet mod antændelse Åbninger/revner i gulv, vægge og tag er lukket Godkendt slukningsudstyr opsat Inden arbejdet påbegyndes er bygherre ansvarlig for at: ABA-anlægget er frakoblet (se instruks for frakobling af ABA-anlæg) Tilkobling af ABA-anlægget efter arbejdets afslutning Brandvagt tilstede under arbejdet og mindst 1 time efter arbejdets afslutning Der meddeles hermed tilladelse til at iværksætte arbejdet på ovennævnte betingelser. Den ansvarlige leder/bygherre: (underskrift) Dato: Entreprenør: (underskrift) Dato: 18

19 BILAG B: EGENKONTROL: Eksempler på: Interval og kontrolskema Kvitteringsskema Forskrifter og vejledninger Uddannelsesplaner EGENKONTROL: - INTERVAL OG KON- TROLSKEMA FOR BYGNING: Etage: 1, 2 og 3 Kontrolleret af: Kontrolpunkt Brandveje m.m. Brandhaner Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Kontrol/Interval Daglig Ugentlig Månedtlig Kvartalsvis Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandcellevægge Brandsektionsvægge Der bør udvises særlig agtpågivenhed, når der arbejder fremmede håndværkere i bygningen. Disse håndværkere kan ikke forventes at have detailkendskab til bygningens indretning og konstruktion. 19

20 EGENKONTROL: Bygning: Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt Kontr. af Bemærkninger Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum EGENKONTROL: - FORSKRIFTER OG VEJLEDNINGER Dette skema indeholder henvisninger til relevante forskrifter og vejledninger Kontrolpunkt Forskrifter og vejledninger Lev. info Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum 20

21 EGENKONTROL: UDDANNELSES- SKEMA: Kontrolleret af: Førstehjælp Elementær brandslukning Uddannelsesniveau Arbejdsmiljø kurser Virksomhedskurser Daglig sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Medarbejder Afdelingsleder Lokal leder Direktion Eksempler på uddannelser: Førstehjælp Elementær brandslukning Arbejdsmiljø kurser Virksomhedskurser Evakueringsøvelser Brandøvelser Hjælperøgdykker 21

22 BILAG C: EKSTERN KONTROL: Eksempler på ekstern kontrol: Inspektion af ABA- og sammenkoblede anlæg (udføres af akkrediteret inspektionsfirma) Kontrol af ABDL-styrede døre, varslingsanlæg, nød- og panikbelysning m.v. (udføres af autoriseret elinstallatør) Service og eftersyn af håndildslukkere, slangevinder Service og eftersyn af branddøre Evt. frivillig sikkerhedsinspektion af uvildigt firma. EKSTERNKONTROL: Bygning: Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt ABDL. Styrede døre ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Varslingsanlæg Håndildslukkere Slangevinder Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum Kontakt person og Firmanavn og adresse 22

23 HER KAN DU LÆSE MERE På tryk: Bygningsreglementet 2010 / Erhvervs- og byggestyrelsen Driftsmæssige forskrifter for Hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker / Beredskabsstyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri / Erhvervs- og byggestyrelsen Information om brandteknisk dimensionering. / Erhvervs- og byggestyrelsen På Internettet: Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside: Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut: Kontaktoplysninger Flere oplysninger om emnet kan indhentes ved henvendelse til: Nordsjællands Brandvæsen Forbyggende afdeling Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon

24 Nordsjællands Brandvæsen Forebyggende Afdeling Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør For mere information: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 24

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner 1. udgave April 2010 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 1. Generelle oplysninger... 3 2. Organisering og ansvarsfordeling... 3

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning i udførelse af. Drift- og vedligeholdelsesplan. Marts 2005 (rev. marts 2006)

Vejledning i udførelse af. Drift- og vedligeholdelsesplan. Marts 2005 (rev. marts 2006) Vejledning i udførelse af Drift- og vedligeholdelsesplan Marts 2005 (rev. marts 2006) Indledning I henhold til kapitel 6. 1, stk. 2 i tillæg 8 til Bygningsreglement 1995, skal brandsikkerheden opretholdes

Læs mere

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Telefon 33 66 29 45, Telefax 33 66 49 31 www.brand.kk.dk Juni 2009

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m.

Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. Vejledning om oversigtsplaner, flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner m.m. NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner m.m. udgør

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Om brandforhold på skoler

Om brandforhold på skoler TEMA Brandforhold på skoler Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning side 3 Årsager, sikkerhed og forebyggelse side 4 Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand side 4 Spørgsmål

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af:

Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Brandsikkerhed ved større arrangementer, der er omfattet af: Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner

Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER M.M. Kerteminde Kommune 1. udgave 6/2011 Denne folders

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune

Vejledning om. - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Vejledning om - Pladsfordelingsplaner - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner i Norddjurs og Syddjurs Kommune Brand og Redning Brand og Redning Djursland informerer

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Om brandforhold på skoler

Om brandforhold på skoler TEMA Brandforhold på skoler Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning side 3 Årsager, sikkerhed og forebyggelse side 4 Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand side 4 Spørgsmål

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE Orientering om læringspunkter efter branden på bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015 Afdelingsleder Michael Timm fra Forebyggende Afdeling ved Odense Brandvæsen

Læs mere

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse

Udbud af. Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Udbud af Service eftersyn og vedligehold På brandtekniske anlæg m.v. Udbudsbetingelser Beskrivelse Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Tilbudsliste Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Tilbudsliste Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0035 Journal

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere