Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner"

Transkript

1 Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014

2 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Dette betyder, at alle aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes. Som en hjælp hertil skal der udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan, som skal indeholde en beskrivelse af, hvordan de aktive og passive brandsikringstiltag løbende skal vedligeholdes og kontrolleres efter, at bygningen er taget i brug. Planen skal være godkendt af myndighederne inden bygningen tages i brug. Kravet om drifts- og vedligehold gælder for alt byggeri, som er opført i henhold til Bygningsreglement 1995 efter 1. december 2004 samt senere udgaver, uanset om byggeriet opføres efter Eksempelsamling om brandsikring af byggeri eller Information om brandteknisk dimensionering. Planen er samtidig en del af byggeriets brandmanual. Alle forhold og forudsætninger, som er medtaget ved fastlæggelse af brandstrategien, skal derfor være fastlagt i drifts- og vedligeholdelsesplanen i en sådan form, at man regelmæssigt kan kontrollere, at brandstrategien fortsat er opfyldt. Ændrede forudsætninger kan f.eks. være ændret anvendelse, ændret personbelastning, anvendelse af andre materialer på vægge og lofter eller i produktionen, ombygninger som medfører en ændring i indretning m.v. Gennem systematisk drifts- og vedligehold skal det tydeliggøres, at virksomheden har det fulde ansvar for brandsikkerheden, og der sættes fokus på ansvarsplacering og på organisering af det forbyggende arbejde. Hidtil har det årlige brandsyn, som foretages af Nordsjællands Brandvæsen, i mange tilfælde været den eneste systematiske kontrol af en virksomheds brandsikkerhedsniveau. Det årlige brandsyn giver imidlertid kun et øjebliksbillede af virksomheden, og det er ikke alle bygninger, hvor der fortages brandsyn. Indføring af intern kontrol vil medføre kontinuitet i arbejdet og vil i langt større grad nå ud til brugerne, og gøre dem bevidste omkring emnet. Det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for, at brandsikkerheden lever op til de for bygningen gældende krav, og det er ejeren som skal sørge for at opretholde brandsikkerheden i hele bygningens levetid. I situationer hvor ejer ikke er bruger, kan det være nødvendigt, at ejeren indgår aftaler om opgavefordeling mellem ejer og bruger. Dette vil f.eks. være aktuelt i storcentre, hvor der ofte er én ejer, men mange forskellige brugere i form af mindre butiksejere, som lejer sig ind i bygningen. Her bør ejeren få udarbejdet en samarbejdsaftale således, at brandsikkerheden varetages såvel i de enkelte butikker som i fællesområderne. Normalt vil dette betyde, at ejeren har ansvaret for selve bygningskomplekset og alle faste installationer, som f.eks. slukningsudstyr, sprinkleranlæg, automatisk brandalarmeringsanlæg m.v. Ejeren vil normalt også have ansvaret for at udarbejde og samle al branddokumentation samt etablere samarbejde med lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Men ejeren har dog stadig det endelige ansvar for hele bygningskompleksets samlede brandsikkerhed. 2

3 HVORDAN UDARBEJDES EN DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN? Systematisk drifts- og vedligehold indenfor brandområdet er et nyt begreb indenfor dansk byggelovgivning, som kræver en organiseret planlægning af kontrol, uddannelse og dokumentation for at følge op på brandsikkerheden i den enkelte virksomhed. Dokumentationen skal bl.a. beskrive bygningen og de brandtekniske forhold - såvel passive som aktive. Desuden skal dokumentationen beskrive virksomhedens art, opbygningen af brandorganisationen samt de løbende ændringer. En drifts- og vedligeholdelsesplan er tæt knyttet til de punkter, der indgår i den brandtekniske dokumentation for bygningens udførelse. Formålet med denne vejledning er at give virksomheden/institutionen en skabelon til opbygning af en drifts- og vedligeholdelsesplan. Skabelonen er meget generel og skal tilpasses den enkelte bygnings størrelse, brug og kompleksitet. 3

4 INDHOLD 1.0 Generelle oplysninger Organisering og ansvarsfordeling Ejer/lejers ansvar Den daglig ansvarlige for bygningens brandforhold Organisation Brandtekniske tegninger Teknisk dokumentation Brandøvelser og instruktion Egenkontrol Ekstern kontrol Risikostyring Byggetilladelser m.v Bilag A : Instrukser Bilag B : Egenkontrol Bilag C : Ekstern kontrol:

5 GENERELLE OPLYSNINGER Dette afsnit indeholder generel information om bygningen. Eksempler på dette er: Navn, adresse, tlf.nr. Opførelses år Bygningskategori Til- og ombygninger Etageareal AVS-, ABA-, Varslingsanlæg m.v. Systemintegrationer Ejer(e), herunder underskrift Lejer(e), herunder underskrift Ansvarlig leder, herunder underskrift Servicepersonale 5

6 2.0 ORGANISERING OG ANSVARSFORDELING Dette afsnit skal give en oversigt over ansvarsfordelingen i forbindelse med det forebyggende arbejde samt i ulykkessituationer. Det er vigtigt at ansvarsforholdet tydeliggøres, specielt i de situationer hvor ansvaret uddelegeres til andre end ejeren selv. Her skal de nærmere krav til ejer/lejer/den ansvarlige leder og organisationens opbygning fremgå: Ejers/brugers/virksomhedens pligter Intern brandværnsorganisation Stillingsinstruks for den ansvarlige leder Generelle brandinstrukser Beredskabsplaner Eksempler på brandinstrukser fremgår af bilag A. Organisering og ansvarsfordeling er afgørende for at sikre opretholdelse af bygningens brandsikkerhed, og det er meget vigtigt, at alle som indgår i brandværnsarbejdet er bekendt med de instrukser og retningslinjer for de opgaver, som de er pålagt. 2.1 EJER/LEJERS ANSVAR Ejeren af bygningen har det formelle ansvar for, at det er bygget, udstyret og vedligeholdt i henhold til den for bygningen gældende lovgivning. Her tænkes specielt på: Passive foranstaltninger, som fx brandsektions- og brandcelleadskillelser, branddøre m.v. Aktive og tekniske foranstaltninger, som fx sprinkleranlæg, brandalarmeringsanlæg, nød- og panikbelysning, røgventilation m.v. 6

7 I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010 skal brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. For at sikre dette skal den aktive og passive brandsikring løbende vedligeholdes. Ejerens opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Kendskab til den for bygningen relevante byggelovgivning, herunder bygningens brandstrategi Udpege en daglig ansvarlig leder for brandtekniske forhold Dokumentere brandsikkerheden Opretholde bygningens brandsikkerhedsniveau Såfremt andre end ejeren selv har brugsret over bygningen, skal ejeren etablere de nødvendige samarbejdsaftaler med brugerne/lejerne for at sikre, at disse lever op til deres ansvar. Ejer kan dog ikke fraskrive sig sit ansvar gennem aftaler. Ejer skal dokumentere brandsikkerheden gennem organisatoriske tiltag, som består af systematiske vedligeholds- og kontrolrutiner. Dokumentationen skal fremgå af drifts- og vedligeholdelsesmanualen. Såfremt bygningen er underlagt bestemmelserne i Beredskabsloven om brandsynspligt, skal dokumentationen forelægges brandtilsynet på opfordring. 2.2 DEN DAGLIG ANSVARLIGE FOR BYGNINGENS BRANDFORHOLD Den daglige ansvarlige leder kan være ejeren selv eller en repræsentant for ejeren. Den daglige ansvarliges opgaver og ansvarsområder kan beskrives med følgende stikord: Skal planlægge og iværksætte drift og vedligehold af bygningens brandmæssige foranstaltninger Skal være den øverste ansvarlige for den daglige brandsikkerhed Skal have kendskab til den for byggeriet gældende byggelovgivning, herunder bygningens godkendte brandstrategi Skal sørge for at instrukser, beredskabsplaner, forholdsordrer, brandteknisk dokumentation m.v. er ajourført Skal påse at vedligeholdelsesarbejder, om- og tilbygninger udføres iht. gældende lovgivning Skal sørge for at brandværnorganisationen til enhver tid er tilpasset bygningens indretning og drift og er operativt Skal sørge for at der udarbejdes og ajourføres en uddannelsesplan i sikkerhedsmæssige forhold for alle bygningens brugere 7

8 2.3 ORGANISATION Her skal organisationens opbygning og udformning beskrives. Almindeligvis vil en person ikke kunne varetage alle opgaver. Organisationens opbygning og omfang er selvfølgelig afhængig af virksomhedens størrelse, kompleksitet og risikobillede, men den bør modsvare virksomhedens almindelige organisation. 3.0 BRANDTEKNISKE TEGNINGER De brandtekniske tegninger er en del af den brandtekniske dokumentation. Tegningerne tager udgangspunkt i byggelovgivningen og skal vise bygningens passive og aktive brandsikringstiltag, nød- og panikbelysning, flugtveje, brandslukningsmateriel, brandvæsenets indsatsveje. Desuden skal afsnittet indeholde en generel bygningsbeskrivelse. Tegningerne skal ikke være for detaljerede, men markering med farver er at foretrække se eksemplet på næste side. 8

9 9

10 Situationsplaner skal f.eks. vise: Adgangsveje Brandveje Brandredningsarealer Brandsektionsvægge Brandhaner m.m. Plantegninger skal f.eks. vise: Brandcelle- og brandsektionsvægge Ruminddeling Branddøre Nød- og panikbelysning Slukningsmateriel Alarmtryk for varslingsanlæg og ABA-anlæg Røgventilation inkl. Udløsetryk Alle flugtveje helt til det fri, eller til sikkert sted i bygningen. Områder der er dækket af ABA- og/eller AVS-anlæg Placering af alarmpaneler for ABA- og AVS-anlæg Områder med brandfarligt oplag Stigrør Snittegninger skal f.eks. vise: Brandcelle- og brandsektionsvægge Vandrette og lodrette brandadskillende bygningsdele 4.0 TEKNISK DOKUMENTATION I dette afsnit skal al dokumentation vedrørende de brandtekniske tiltag indgå. Dette vil typisk være leverandørinformationer i form af beskrivelser og tegninger for: Bærende konstruktioner Brandsektionering Brandcelleinddeling 10

11 Branddøre Automatisk brandalarmeringsanlæg Automatisk sprinkleranlæg (AVS) Varslingsanlæg Brandventilation Nød- og panikbelysning Slukningsudstyr (slangevinder, håndildslukkere, brandtæppe) Stigrør 5.0 BRANDØVELSER OG INSTRUKTION Dette afsnit skal som minimum indeholde: Instruktioner af ansatte og vikarer herunder særlig instruktion af nyansatte Oversigt over antal og type brandøvelser Oplæg til brandøvelser Evalueringer Evt. lovkrav Ejer/bruger skal planlægge og gennemføre brandøvelser, hvor art og indhold skal tilpasses den enkelte virksomhed. Det er af vital betydning, at de ansatte bliver instrueret i de opgaver, som påhviler dem i tilfælde af brand. Ejer/bruger skal dokumentere overfor brandmyndigheden, at brandøvelserne er gennemførte, og at alle ansatte, som har en bestemt opgave i bygningens brandværn, har fået den nødvendige oplæring. Øvelserne skal være planlagte og tage udgangspunkt i deltagernes kundskabsniveau. En brandøvelse fordrer, at de, som skal deltage i øvelsen, hved hvilke opgaver de har, og derfor er træning af disse enkeltopgaver vigtig og en forudsætning for en vellykket brandøvelse. Nedenstående er anført nogle generelle anbefalinger ved brandøvelse: Skal så vidt muligt omfatte alle ansatte. Nøglepersonel skal deltage hver gang Skal være realistisk Skal omfatte hele objektet og øve indsats på de mest sandsynlige brandscenarier Øvelse i anvendelsen og forståelsen af brandalarmanlæg, varslingsanlæg m.v. Afslut med en opsummering og evaluering af forløbet og gerne en skriftlig rapport, som kan benyttes ved senere øvelser, og som kan bruges som dokumentation overfor brandmyndigheden Nyansatte og vikarer skal sættes grundigt ind i bygningens brandsikkerhed (brandinstrukser, varslingsanlæg, flugtveje, slukningsudstyr m.v.) før de sættes i arbejde. 11

12 6.0 EGENKONTROL Dokumentationen bør som minimum indeholde: Leverandøranvisninger Tilsynsskemaer Kvitteringsskemaer Tilsynsrapporter Uddannelsesskemaer Egenkontrol er den kontrol, som ejer/bruger selv skal gennemføre. Egenkontrol omfatter både passiv og aktiv brandbeskyttelse. Ejer/bruger skal, udover eksternkontrol af aktive brandbeskyttelsesanlæg, føre jævnligt (daglig, ugentlig, månedsvis) kontrol af fx. ABDL-, ABA-, AVS-anlæg, nød- og panikbelysning, brandslukningsudstyr i henhold til relevante vejledninger og leverandøranvisninger. Ligeledes skal der jævnligt føres tilsyn med de passive brandsikringer som fx. brandcelle- og brandsektionsvægge. For at disse bygningsdele skal fungere efter hensigten i en brandsituation, er det af afgørende betydning, at de vedligeholdes. Brand- og røgsprednings faren vil være stor, hvis der er huller i en brandsektions- eller brandcellevæg, eller hvis en branddør ikke lukker korrekt. Efter vedligeholdelses- eller installationsarbejder, hvor brandadskillende bygningsdele er gennembrudt, bør huller lukkes af et certificeret firma, som står inde for arbejdets udførelse. Der bør udvises særlig agtpågivenhed, når der arbejder fremmede håndværkere i bygningen. Disse håndværkere kan ikke forventes at have detailkendskab til bygningens indretning og konstruktion. Jævnlig vedligeholdelse og kontrol af de elektriske installationer er ejerens ansvar, men bør også omfattes af ekstern kontrol, medmindre ejeren besidder denne ekspertise i eget firma. Egenkontrollen bør systematiseres ved, at der udføres tilsynsskemaer, der viser hvilke installationer/ bygningsdele, der skal kontrolleres, interval for eftersynet, samt hvem der har ansvaret. Kontrollen skal foretages af kvalificeret personale, som kvitterer for at kontrollen er udført. Skemaerne kan fremlægges for brandtilsynet som dokumentation. Der bør udarbejdes en plan for hvorledes og hvornår medarbejdere skal gennemgå uddannelse i de sikkerhedsmæssige forhold. Uddannelsen bør gradueres efter hvilken funktion den enkelte medarbejder har i organisationen. Bilag /B/ indeholdes eksempler på, hvordan disse skemaer kan udarbejdes. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori. 12

13 7.0 EKSTERN KONTROL Denne dokumentation bør som minimum indeholde: Firmaoversigt Serviceaftaler Tilsynsrapporter Brandsynskrapporter Inspektionsrapporter fra akkrediterede firmaer Kontrolrapporter fra autoriserede firmaer Anden korrespondance For vedligeholdelse og kontrol, som virksomheden ikke kan eller må udføre, skal der indgås serviceaftaler med godkendte firmaer. Dette vil typisk være på tekniske anlæg som f.eks.: ABA-anlæg AVS-anlæg ABDL-anlæg Nød- og panikbelysning Varslingsanlæg Slukningsudstyr Elektriske installationer Brandventilation Servicekontrakten skal som minimum indeholde vedligeholdelse i henhold til leverandøranvisninger samt gældende forskrifter / vejledninger. Myndighedskrævede AVS- og ABA-anlæg med dertilhørende sammenkoblede anlæg skal desuden hvert år kontrolleres af et akkrediteret inspektionsfirma. Kopi af inspektionsrapporterne skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. Nød-og panikbelysning, varslingsanlæg og ABDL-anlæg skal hvert 3. år kontrolleres af autoriseret elinstallatør. Kopi af kontrolrapporterne skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. I forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal de faste elinstallationer der hvert 2. år kontrolleres af autoriseret elinstallatør og der skal udarbejdes EL-sikkerhedsattest, der skal ophænges i lokalet. Kopi af EL -sikkerhedsattesten skal sendes til Nordsjællands Brandvæsen. Bilag /C/ indeholdes eksempler på, hvordan disse skemaer kan udarbejdes. Skemaerne er ikke fyldestgørende og skal tilpasses det enkelte objekt og bygningskategori 13

14 8.0 RISIKOSTYRING Denne dokumentation skal indeholde relevante instrukser som f.eks.: Varmt arbejde Udkobling af ABA-anlæg Udkobling af AVS-anlæg Anvendelse af åben ild Manglende vandtilførsel Håndtering af brandfarligt affald Forholdsregler for at undgå blinde alarmer Instrukser for anden unormal risiko: Blokerede flugtveje Midlertidige arrangementer Midlertidig overnatning Høj personbelastning Eksempel på blokeret flugtvej Nogle af disse forhold kræver myndighedsgodkendelse, hvorfor dokumentationen også bør indeholde evt. ansøgning og tilladelse. Virksomheden skal ved drifts- og/eller brugsforhold, der fører til markant øgning af brandfaren, gennemføre ekstraordinære tiltag, som sikrer, at risikoen ikke øges. Eksempelvis i forbindelse med midlertidige åbninger i brandadskillende vægge og etageadskillelser. Dette vil typisk være ved til- og ombygninger, vedligeholdelsesarbejder, hvor der anvendes værktøjer, der afgiver åben ild, varme, gnister som fx. svejsning, propanbrændere og skæreudstyr. Under sådanne forhold skal der træffes ekstraordinære tiltag for at hindre, at brand opstår. I situationer, hvor en brand ikke vil blive detekteret pga. at fx. ABA-anlæg er udkoblet, skal der udvises speciel opmærksomhed. Ved anden unormal anvendelse af bygningen, fx. ved overnatning, skal der indsendes ansøgning til brandvæsenet Se Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside Bilag /A/ indeholder eksempler på nogle af ovennævnte instrukser. 14

15 9.0 BYGGETILLADELSER M.V. Dette afsnit kan f.eks. indeholde: Ansøgninger Byggetilladelser Evt. godkendte afvigelser fra Eksempelsamlingen, hvor der i stedet er foretaget andre brandtekniske foranstaltninger. Statusrapporter Brandtekniske vurderinger Alle ansøgninger, byggeansøgninger, ibrugtagningstilladelser, dispensationer, midlertidige tilladelser samt tiltag og planlægning for forbedring af brandsikkerheden kan placeres her. 15

16 BILAG A: INSTRUKSER: Eksempler på: Brand og evakueringsinstruks Instruks for kortvarig udkobling af ABA-anlæg Instruks for varme arbejder BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS ALARMER: RING 112 OG OPLYS: Brand Fuldstændig adresse XXXXXXX Valid adresse Om der er tilskadekomne Hvad der brænder tlf. nr. der ringes fra RED: MENNESKER I FARE Søg nærmeste udgang Alle samles i det fri væk fra røg ved XXXXXX Samlingssted Check om alle er ude Orienter brandvæsnet SLUK: BRUG NÆRMESTE EGNEDE SLUKNINGSMATERIEL Hvis muligt uden fare for egen sikkerhed Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer Brug vandslukker mod alt andet brændbart BEGRÆNS: LUK DØRE OG VINDUER/VENTILATION 16

17 INSTRUKS VED KORTVARIG (MAX. 8 TIMER) UDKOBLING AF ABA-ANLÆGGET Årsag: Område: Start: Dato: Slut: INSTRUKS: 1. Udkobling må kun foretages af den ansvarlige leder eller en person udpeget af denne 2. Det udkoblede område skal varsles om varighed af udkoblingen 3. Såfremt udkoblingen skyldes vedligeholdelsesarbejder, som giver forøget brandfare (varmt arbejde), skal der træffes særlige foranstaltninger i henhold til instruks for det pågældende arbejde 4. Årsag og udkoblingens perioderes i anlæggets driftsjournal Den ansvarlige leder: (underskrift) Dato: 17

18 INSTRUKS VED VARME ARBEJDER Udførende: Dato: Definition: Arbejder hvor der anvendes åben ild, varme, svejse- og skæreudstyr. Udkobling af ABA-anlæg: Arbejdets art: Start: Sted (f.eks. rum, etage): Slut: Tilladelse fra brandmyndighed: Arbejdet skal generelt udføres i henhold til Brandteknisk vejledning 10, 10A og 10B. Inden arbejdet påbegyndes er den udførende ansvarlig for at: Arbejdsudstyr er fejlfrit Arbejdsstedet er ryddeligt og de nærmeste omgivelser er ryddet for brændbart affald Brændbare bygningsdele er beskyttet mod antændelse Åbninger/revner i gulv, vægge og tag er lukket Godkendt slukningsudstyr opsat Inden arbejdet påbegyndes er bygherre ansvarlig for at: ABA-anlægget er frakoblet (se instruks for frakobling af ABA-anlæg) Tilkobling af ABA-anlægget efter arbejdets afslutning Brandvagt tilstede under arbejdet og mindst 1 time efter arbejdets afslutning Der meddeles hermed tilladelse til at iværksætte arbejdet på ovennævnte betingelser. Den ansvarlige leder/bygherre: (underskrift) Dato: Entreprenør: (underskrift) Dato: 18

19 BILAG B: EGENKONTROL: Eksempler på: Interval og kontrolskema Kvitteringsskema Forskrifter og vejledninger Uddannelsesplaner EGENKONTROL: - INTERVAL OG KON- TROLSKEMA FOR BYGNING: Etage: 1, 2 og 3 Kontrolleret af: Kontrolpunkt Brandveje m.m. Brandhaner Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Kontrol/Interval Daglig Ugentlig Månedtlig Kvartalsvis Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandcellevægge Brandsektionsvægge Der bør udvises særlig agtpågivenhed, når der arbejder fremmede håndværkere i bygningen. Disse håndværkere kan ikke forventes at have detailkendskab til bygningens indretning og konstruktion. 19

20 EGENKONTROL: Bygning: Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt Kontr. af Bemærkninger Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum EGENKONTROL: - FORSKRIFTER OG VEJLEDNINGER Dette skema indeholder henvisninger til relevante forskrifter og vejledninger Kontrolpunkt Forskrifter og vejledninger Lev. info Varslingsinstrukser ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Pulverslukkere Slangevinder Flugtveje Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum 20

21 EGENKONTROL: UDDANNELSES- SKEMA: Kontrolleret af: Førstehjælp Elementær brandslukning Uddannelsesniveau Arbejdsmiljø kurser Virksomhedskurser Daglig sikkerhedsleder Sikkerhedsrepræsentant Medarbejder Afdelingsleder Lokal leder Direktion Eksempler på uddannelser: Førstehjælp Elementær brandslukning Arbejdsmiljø kurser Virksomhedskurser Evakueringsøvelser Brandøvelser Hjælperøgdykker 21

22 BILAG C: EKSTERN KONTROL: Eksempler på ekstern kontrol: Inspektion af ABA- og sammenkoblede anlæg (udføres af akkrediteret inspektionsfirma) Kontrol af ABDL-styrede døre, varslingsanlæg, nød- og panikbelysning m.v. (udføres af autoriseret elinstallatør) Service og eftersyn af håndildslukkere, slangevinder Service og eftersyn af branddøre Evt. frivillig sikkerhedsinspektion af uvildigt firma. EKSTERNKONTROL: Bygning: Etage: 1, 2 og 3 Dato: Kontrolpunkt ABDL. Styrede døre ABA-anlæg Nød- og panikbelysning Varslingsanlæg Håndildslukkere Slangevinder Branddøre Brandsektionsvægge Brandcellevægge Etagedæk Teknikrum Kontakt person og Firmanavn og adresse 22

23 HER KAN DU LÆSE MERE På tryk: Bygningsreglementet 2010 / Erhvervs- og byggestyrelsen Driftsmæssige forskrifter for Hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker / Beredskabsstyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri / Erhvervs- og byggestyrelsen Information om brandteknisk dimensionering. / Erhvervs- og byggestyrelsen På Internettet: Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside: Erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside: Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut: Kontaktoplysninger Flere oplysninger om emnet kan indhentes ved henvendelse til: Nordsjællands Brandvæsen Forbyggende afdeling Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon

24 Nordsjællands Brandvæsen Forebyggende Afdeling Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør For mere information: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 24

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Brandsikring af væksthusgartnerier

Brandsikring af væksthusgartnerier Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg 3 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 5 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne 5 2.2 Driftsbygninger 7 2.3. Elektriske

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed.

FORORD. Det er vigtigt, at virksomheden forstår denne adskillelse af brandvæsenets funktion dels som rådgiver og dels som myndighed. FORORD Denne beredskabsmappe for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er skabt med det formål, at forebygge at en brand og ulykker opstår samt at øge sikkerheden i forbindelse med en brand og ulykker.

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling Ballerup Kommune Daginstitutioner Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling www.ballerup.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere