Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund"

Transkript

1 Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i Det samme mål findes i Regeringens Ressourcestrategi for affald fra Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas og papir) i vores by, genanvendes kun 19 % af husholdningsaffaldet i dag. Vi skal altså blive endnu bedre. Undersøgelser viser, at 41 % af det affald der er tilbage i skraldesækken i dag er madaffald. Indsamling af madaffaldet kan altså hæve genanvendelsesprocenten væsentligt. Plast- og metalemballagen skal også ud af skraldesækken. Vi skal tættere på husstanden og have ressourcerne ud af affaldet. Forvaltningen har været i dialog med byens boligområder for få input til, hvordan vi sammen kan løse udfordringen med at få ressourcerne ud affaldet. I foråret 2014 blev der afholdt fire workshops med repræsentanter fra 19 boligområder fordelt på hver af de fire eksisterende affaldsordninger. På alle fire workshops var der en positiv tilgang og villighed til at finde løsninger på den udfordring, det nye genanvendelsesmål stiller. Boligområderne er blandt andet blevet bedt om at opstille forskellige scenarier for, hvordan de i deres boligområde kan indrette sig for at imødekomme de øgede krav til sortering og genanvendelse. 1

2 På den baggrund foreslås det, at der arbejdes videre med nedenstående principper og scenarier for fremtidens affaldssystem i Albertslund. Principper for det nye affaldssystem for husholdningsaffald Alle de nye affaldsordninger skal indeholde husstandsnær indsamling af følgende affaldsfraktioner: madaffald, restaffald, småt metal, pap og karton, papir, glas og plast (evt. opdelt i blød og hård plast). Det kan overvejes at opfordre til, at ordningerne også indeholder husstandsnær indsamling af småt elektronik, porcelæn og batterier. Der kører p.t. et forsøg i Galgebakken med indsamling af småt elektronik og porcelæn i affaldsøer. Forsøget evalueres med udgangen af august. En anden mulighed er at nytænke den eksisterende Miljøboksordning til miljøfarligt affald, småt elektronik og porcelæn, som beskrevet senere. Ordningerne skal være fleksible og fremtidssikrede. Der skal nemt kunne tilføjes flere affaldsfraktioner, i takt med der opstår nye muligheder for genanvendelse. Herunder også muligheder for at blande/samle nogle affaldsfraktioner. Miljøstyrelsen lavede i 2013 et fyrtårnsprojekt med henblik på at få afklaret potentialerne for etablering af centrale sorteringsanlæg til de tørre genanvendelige affaldstyper. Det vurderes dog ikke, at der etableres et anlæg på Sjælland lige med det samme. Dansk Affald har et anlæg i Vojens, som kan modtage blandende emballagefraktioner. Der kører p.t. et forsøg i Galgebakken med indsamling af blandede emballagefraktioner i affaldsøer. Forsøget evalueres med udgangen af august. Sortering i blandede fraktioner skønnes at ville medføre en fordyrelse på 115,- kr. for de enkelte scenarier (uddybning i bilag 1.5). Indtil videre vurderes det dog, at systemet er bedst fremtidssikret, hvis vi går efter materialeopdelt kildesortering. Ordningerne skal skræddersys til det enkelte boligområde af hensyn til pladsforhold, eksisterende løsninger og materiel, æstetik, samt ønsker fra beboerne og boligforeningerne. Det betyder, at der vil komme forskellige løsninger i de forskellige boligområder. For at sikre en optimal driftsøkonomi er vi gået i dialog med Vestforbrænding I/S og de omkringliggende kommuner om mulighederne for at finde løsninger på tværs af kommunegrænserne. Genbrugsfraktionerne skal kunne afleveres max. 50 meter fra husstanden, dog op til 200 meter, hvis afleveringsstedet er placeret under hensyntagen til beboernes naturlige bevægelsesflow, og hvis det af økonomiske og logistiske årsager ikke er muligt at placere opsamlingsmateriel tættere på. Det skal tilstræbes, at det er nemmere at komme af med madaffaldet og genbrugsfraktionerne end med restaffaldet, da erfaringer viser, at det giver en bedre sortering. For at hjælpe borgerne med at sortere madaffaldet har Vestforbrænding I/S netop indført en ordning, hvor kommunerne kan tilbyde borgerne en biospand til sortering i køkkenet og en årlig forsyning af bioposer. Ordningen kommer til at koste ca. 40,- kr. pr. husstand pr. år, dog 50,- kr. det første år, hvor spanden udleveres. Ordningen indgår i scenarieberegningerne. 2

3 Behandlingsprisen på plast er meget høj, 1.400,- kr. pr. ton (for restaffald er den 420,- kr. ). For at motivere borgerne til at sortere plast fra, foreslår forvaltningen, at størstedelen af behandlingsprisen betales via fællesomkostningerne, således at behandlingsprisen sættes til 320,- kr.. Det øger fællesomkostningerne med 27,- kr. pr. husstand. Det skal tilstræbes, at affaldsgebyret ikke stiger, da Albertslund Kommunes affaldsgebyrer i forvejen ligger højt sammenlignet med andre kommuner. Det høje gebyr skyldes blandt andet, at vi i Albertslund har valgt at have fleksible ordninger med husstandsnær indsamling med højt interval. En af måderne at nedsætte gebyret på er, at overgå til 14- dages tømning for restaffald og madaffald ved de husstandsnære indsamlinger. Langt størstedelen af de kommuner, der indsamler madaffald i dag, kører med 14-dages tømning. For at undgå gener med lugt, fluer og maddiker i sommerperioden kan der etableres en tropenats-ordning. Dvs. at man i perioder med høje temperaturer kan overgå til uge-tømning. En anden måde at nedsætte affaldsgebyret på er ved at billiggøre ordningerne for haveaffald og storskrald i parcelhusene og de parcelhuslignende boliger. Det er beskrevet senere i notatet. I dag er affaldsgebyret for A-ordningen ,- kr. 2 I dag er affaldsgebyret for B-ordningen ,- kr. I dag er affaldsgebyret for C-ordningen ,- kr. I dag er affaldsgebyret for D-ordningen ,- kr. Scenarier for de nye affaldsordninger for husholdningsaffald Scenarierne er inddelt efter de typer af boligområder, hvor de er mest relevante, men principielt kan alle ordningerne tilbydes alle typer af boligområder. Alle priser er uden moms. De beregnede gebyrer er baseret på bedste skøn, men da mange faktorer spiller ind, og da en endelig fastsættelse tillige vil bero på forhandlinger med renovatører i den nye udbudsrunde, skal gebyrerne her ikke ses som endelige. Parcelhuse og parcelhuslignede boligområder Scenarie 1: Madaffald og restaffald i rumopdelt 240 l container. Genbrugsfraktionerne i miljøspot med minicontainere placeret strategiske steder i det enkelte boligområde. Tilmeldeordning for haveaffald og storskrald. 6 1 Indsamling af alt affald ved den enkelte husstand. 2 Alle beløb både i notatet og i bilagene er eks. moms. 3 Indsamling af restaffald, glas og papir ved den enkelte husstand. Have og storskrald indsamles fra central plads. 4 Indsamling fra minicontainere i miljøspots. Have og storskrald fra central plads. 5 Boligområdet samler selv fra miljøspots og bringer til centralt opsamlingssted. Have og storskrald ligeledes fra centralt opsamlingssted. 6 Tilmeldeordning skal her forstås på den måde, at den enkelte husstand selv aktivt melder ind, når de har noget haveaffald eller storskrald, der skal afhentes. 3

4 Affaldsgebyret er beregnet til 2.740,- kr. (hvis have og storskrald opsamles centralt 7 bliver det 2.400,- kr.). Husstande på A-ordning sparer 790,- kr. (husstande på B-ordning, sparer 390,- kr.). Scenarie 2: Alle fraktioner ved husstande i 3 2-delte plastbeholdere ved hustanden. Pap i storskraldsordningen 8. Tilmeldeordning for haveaffald og storskrald. Affaldsgebyret er beregnet til 3.050,- kr. (hvis have og storskrald opsamles centralt bliver det 2.650,- kr.). Husstande på A-ordning sparer 480,- kr. (husstande på B-ordning sparer 140,- kr.). Scenarie 3: Albertslundstativer med sække til både madaffald (et særligt stativ med plads til en sæk på 50 liter) og restaffald samt kassetter til papir, glas, metal, plast, karton. Pap i storskraldsordningen. Haveaffald og storskraldsordninger som nu. Affaldsgebyret er beregnet til 3.790,- kr. (hvis have og storskrald opsamles centralt bliver det 3.080,- kr.). Husstande på A-ordning får en merudgift på 260,- kr. (husstande på B- ordning får en merudgift på 290,-kr.). Tæt/lav boligområder, etageboliger samt kollegier Scenarie 4: Miljøspots med minicontainere Affaldsgebyret er beregnet til 1.950,- kr. 9. Husstande på C-ordning sparer 40,- kr. Scenarie 5: Miljøspots med delvist nedgravede beholdere der kan rumopdeles (som fx Molok Domino) Affaldsgebyret er beregnet til 2.060,- kr.. Husstande på C-ordning får en merudgift på 70,- kr. Scenarie 6: Miljøspots med nedgravet beholder til madaffald og resten af fraktionerne i minicontainere. Ordningen er særlig velegnet til de bebyggelser, der i forvejen har velfungerende miljøspots med minicontainere. Affaldsgebyret er beregnet til 1.970,- kr.. Husstande på C-ordning sparer 20,- kr. 7 Central opsamling skal her forstås på den måde, at der i hvert boligområde er ét fælles opsamlingssted til haveaffald og ét til storskrald.. 8 Det er ikke optimalt med pap og karton i storskraldsordningen, da en større del vil komme i restaffaldet. Alternativt skal den enkelte husstand have yderligere en container ved husstanden, hvilket synes overvældende. 9 Hvis Boligområdet selv står for indsamlingen (ordning D) bliver gebyret tilsvarende lavere. 4

5 Vurdering af scenarierne Økonomisk vurdering I scenarie 1 og 2 er affaldsgebyret lavere end det nuværende for både A- og B-ordningen. Det skyldes den lavere tømningsfrekvens. Scenarie 3 medfører en væsentlig stigning i affaldsgebyret. Det skyldes dels de hyppige tømningsfrekvenser ved brug af kassetter, og dels den eksisterende ordning for haveaffald og storskrald. I scenarierne 4, 5 og 6 er affaldsgebyret nogenlunde på niveau med det nuværende for C-ordningen. Det er værd at bemærke, at en stor del af de små individuelle affaldsbeholdere vil være halvtomme ved tømning. Det skyldes et hensyn til de husstande, der har større mængder end gennemsnittet. Fællesbeholdere giver mulighed for at optimere tømningsfrekvenserne og dermed reducere omkostningerne. Miljømæssig vurdering Scenarie 2 og 3 rummer det største potentiale for at sortere mest muligt. Erfaringer viser, at jo tættere på husstanden man kan komme af med sit sorterede affald, jo mere sorterer man. Ulempen ved scenarier 2 og 3 er imidlertid, at pap indsamles via storskraldsordningen, som ikke er så velegnet til indsamling af småt pap og karton. Småt pap og karton vil i højere grad blive udsorteret i scenarie 1, hvor man alligevel skal hen med de øvrige genbrugsfraktioner. CO 2 -mæssigt har scenarie 1 en stor fordel, da renovationsbilen kun skal hente affald enkelte steder i boligområdet. Scenarie 3 medfører den højeste CO 2 udledning med de hyppige tømninger af kassetter. I scenarie 5 vil madaffaldet være særligt fremhævet, hvilket formentlig vil resultere i en større sortering af fraktionen. Serviceniveauet Scenarierne 2 og 3 har det største serviceniveau. Niveauet for de to scenarier er ens. Scenarie 1 rummer den udfordring, at borgere, der er vant til at få affaldet hentet ved døren, nu skal gå 50 meter med genbrugsfraktionerne. Scenarie 6 vil formentlig medføre, at borgere i nogle boligområder vil få længere at gå med deres affald. Øvrige ordninger for boligområderne For at holde affaldsgebyret nede, kan det være relevant at kigge på nogle af de øvrige ordninger for husholdningerne, da de er økonomitunge på grund af det høje serviceniveau med hyppig afhentningsfrekvens. Ordning for haveaffald Kan billiggøres ved at ændre ordningen til en tilmeldeordning, stadig med kollektiv betaling. Borgerne skal på Kommunens hjemmeside tilmelde, at de ønsker afhentning. Mængden af haveaffald vil være den samme, men det estimeres, at kørslen kan halveres, hvilket vil nedsætte gebyret med 110,- kr., baseret på et estimat fra Vognmand M. Larsen. Hvis haveaffaldsordningen yderligere skal gøres brugerbetalt, vil en afhentning komme til at koste ca. 145,- 155,- kr. Grab-ordningen kan overvejes også at overgå til en tilmeldeordning, estimeret besparelse er 90,- kr., eller helt at udgå. Har borgerne stort haveaffald, kan de i så fald på 5

6 kommunens hjemmeside finde kontaktoplysninger til private vognmænd og afregne med disse. Ydermere kan der gøres en indsats for at få borgerne til at samle haveaffaldet på øer, igen for at minimere kørsel. Ordning for storskrald Kan billiggøres ved, som ved haveaffaldet, at ændre ordningen til en tilmeldeordning. Det kan nedsætte gebyret 120,- kr., baseret på et estimat fra Vognmand M. Larsen. Hvis ordningen yderligere skal gøres brugerbetalt, vil det koste ca. 175,- 185,- kr. pr. afhentning. Gebyret for storskrald vil yderligere falde, når metal og pap ikke er indeholdt i ordningen, da de to affaldstyper i dag hentes på separat tur, og ikke sammen med det øvrige storskrald. Ydermere kan man overveje at trække elektronik ud. Dels opstår der tyveri af elektronik, og dels er der en tilbageleveringsordning for elektronik. Endelig kan det afleveres på kommunens genbrugsstation. Der er et stort uudnyttet potentiale i at frasortere rent træ til spånpladeproduktion, som vi gerne vil realisere. Storskrald skal indeholde genbrugstræ, stort og småt brændbart, hårde hvidevarer, stort jern og metal samt stort pap. Ordning for farligt affald, småt elektronik og porcelæn/miljøboksen Miljøboksen fungerer ikke efter hensigten. Det skyldes blandt andet, at der ikke er blevet reklameret tilstrækkeligt for den. Brugergruppens Arbejdsgruppe anbefaler, at Miljøboksen udleveres til alle borgere i kommunen, også i de boligområder, der har en lokal miljøstation, der håndterer farligt affald, elektronik og porcelæn. Miljøboksen er et godt signal til borgerne om at huske at sortere farligt affald samt porcelæn og elektronik fra. Borgere i de boligområder, der selv indsamler miljøfarligt affald, vil ikke kunne få deres miljøboks hentet af kommunen. Miljøboksen skal indeholde: Farligt affald, elektronik, batterier, porcelæn og medicinrester. Forvaltningen foreslår, at Miljøboksen kan afhentes hos borgeren ved tilmeldeordning fire gange om året. Der vil samtidig blive iværksat en kampagne for brug af Miljøboksen. Investeringsomkostninger For at opfylde målsætningen vil alle boligområder i byen have behov for at investere i nyt materiel. Et overslag er, at 10 lejeboligområder og 4-5 ejerboligområder vil vælge de nedgravede beholdere. I parcelhusområderne og de parcelhuslignende områder skal den enkelte ejer investere i nye beholdere; enten et ekstra Albertslundstativ eller 3 2-delte beholdere. 6

7 I resten af boligområderne skal man enten investere i nye affaldsøer med minicontainere eller supplere den eksisterende løsning med nedgravede beholdere, en enkelt eller to til hver affaldsø, eller flere minicontainere. Det anslås, at der er behov for en samlet investering på ca mio. kr. over de næste tre år. Omkostninger som de enkelte boligområder skal afholde. I Bilag 1.6 er der lavet et overslag over etableringsomkostningerne ved de 6 scenarier. Sagsbehandling i forbindelse med etablering af miljøspots Det skal tilstræbes, at sagsbehandlingen af ansøgninger fra boligområder, om placering af miljøspots og affaldsøer til enten minicontainere eller nedgravede beholdere, bliver så ukompliceret, hurtig og imødekommende som muligt. Det er, mange steder, svært at finde plads til de nye affaldsøer - nogle steder vil det være på kommunalt ejede områder, det vil sige, der skal indgås leasingaftaler og søges byggetilladelser og/eller nedlægges parkeringspladser, gives dispensation fra lokalplanen og så videre. Smartwaste Det skal undersøges, om tømningsfrekvensen kan nedsættes, hvis der monteres en fuldmelder -chip i de nedgravede beholdere. Chippen sender en besked (til renovatøren og kommunen), når containeren er fuld og skal tømmes. Systemet genererer ydermere selv et forslag til en rute, der er optimeret med hensyn til kørsel. Systemet skal undersøges nærmere, og der skal indhentes erfaringer fra de kommuner, der allerede har afprøvet systemet. Udover fuldmeldere, vil forvaltningen deltage i udviklingen af andre smartwaste-løsninger via en arbejdsgruppe under kommunens partnerskab med Cisco, Frederikssund og København, som har til formål at forske i og udvikle fremtidens digitale infrastruktur. Kommunikation Formidling omkring den nye affaldsordning og de nye affaldstyper skal foregå løbende fra nu og de næste år. Formidlingen skal både rettes til ejendomsfunktionærer, beslutningstagere og borgere i alle boligområderne. Det skal formidles, at affald er en ressource. Det kan blandt andet ske ved at fortælle og vise, hvad der sker med genbrugsmaterialerne, efter de er samlet ind. Informationen skal målrettes blandt andet ved at give feedback direkte til de enkelte borgere/boligområder, hvor godt de sorterer. Formidlingen skal baseres på dialog og målrettede kampagner i samarbejde med lokale ambassadører (bestyrelser, miljøgrupper, ejendomsfunktionærer, særligt interesserede borgere). 7

8 Der skal holdes to borgermøder. Inden borgermøderne vil der være udstillinger på Biblioteket og på Genbrugsstationen af blandt andet forskellige affaldsbeholdere. Oplæg til det ene borgermøde kunne være: Hvordan skal din nye affaldsbeholder se ud? Mere ensartede ordninger og kommunikation på tværs af kommunegrænserne formodes at kunne reducere forvirringen blandt borgerne omkring, hvad der skal sorteres hvordan og hvorfor. Vestforbrænding I/S har i samarbejde med flere kommuner udviklet et nyt skiltekoncept med farvekoder, som Forvaltningen vil opfordre boligområderne at bruge. Farvekoderne anvendes også i Københavns Kommune. Ideen er at koble de enkelte affaldsfraktioner sammen med farver, som borgerne kan navigere efter. Der planlægges at lave en særlig kampagne for sortering af madaffald. Forvaltningen vil i samarbejde med Agendacenter Albertslund inspirere til løsninger på systemer til indendørs. Generelt På baggrund af de 4 afholdte workshops, er det blevet klart for forvaltningen, at det er nødvendigt at se på de enkelte boligområder individuelt, når det nye affaldssystem skal implementeres, da forudsætningerne og de fysiske rammer er vidt forskellige. Forvaltningen vil, i samspil med Agendacenter Albertslund, gå i dialog med de enkelte boligområder omkring hvilke af de vedtagne løsninger, der passer bedst i deres område. Den videre proces Debatoplægget forelægges Brugergruppen på mødet den 4. september. Herefter inviteres borgerne ind til debat på et borgermøde (fx i Musikteateret), hvor de centrale ændringer ved de nye affaldsordninger skal debatteres. Borgermødet forventes afholdt i uge 39. Formålet med Borgermødet er at inddrage borgerne i udformningen af de nye affaldsordninger. Et væsentligt debatpunkt er forventningerne og ønskerne til serviceniveauet i de nye ordninger som uløseligt hænger sammen med økonomien i ordningerne. En følge af debatten kan meget vel være en indsnævring af antallet af scenarier. Et andet væsentligt formål med Borgermødet er, at kommunikere baggrunden for, at vi skal have nye affaldsordninger, at det er nødvendigt, at vores genbrugsprocent stiger og at affald = ressourcer. Borgermødet forventes organiseret som følger: - Indledning med tale fra Borgmester Steen Christiansen, med fokus på baggrunden for de nye genanvendelsesmål og hvorfor det er nødvendigt, at vi reviderer vores affaldsordninger. - Oplæg til workshop og debat; serviceniveau, flexibilitet og økonomi er vigtige omdrejningspunkter. Scenarierne præsenteres. 8

9 - Workshop, hvor borgerne sættes sammen efter type af boligområde. Debatoplægget og scenariernes fordele og ulemper diskuteres. - Fælles opsamling med fokus på den videre proces; dialog med de enkelte boligområder, udstillinger af forskellige affaldssystemer, kampagner, løbende information og debat. Derefter behandles notatet, med input fra borgermødet, igen i Brugergruppen på et ekstraordinært møde den 30. oktober. Herefter skal det i kommunalbestyrelsen den 11. november, hvor der skal træffes endelig beslutning om, hvilke affaldsordninger kommunen vil tilbyde boligområderne. Efter vedtagelsen går forvaltningen i dialog med de enkelte boligområder om hvilken løsning der passer bedst til dem. Målet er, at det nye affaldssystem er fuld implementeret i alle byens boligområder senest i

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast)

Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Fremtidens affaldssystem i Albertslund kommune Strateginotat (udkast) Kommunalbestyrelsen har sammen med Brugergruppen vedtaget en ambitiøs affaldsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, at vi i Albertslund

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare:

Hej. Vi har imidlertid en række spørgsmål, som vi håber at I hurtigt kan besvare: Hej Tak for fremsendte materiale i forbindelse med høringerne omkring boligforeningernes holdning til de nye affaldsordninger, som vi vil sørge for at gennemgå og give feedback på indenfor høringsperioden.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater.

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater. REFERAT Projekt Emne Dato 2016-01-25 Sted Møde nr. 1 Referent Deltagere Affaldssortering i etageboliger Dialogmøde med boligselskaberne i Hillerød Hillerød Forsyning, Hillerød Nanna Becher, Rambøll Se

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm

Grundejerforeningen Favrholm Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning DEL 2 2-4 Samlet for fællesløsning Fælles for alle efterfølgende løsningsforslag: Foreslåede løsninger giver mulighed for tømning med

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Nedgravede Affaldscontainere på Frederiksberg?

Nedgravede Affaldscontainere på Frederiksberg? Nedgravede Affaldscontainere på Frederiksberg? Rapport om nedgravede affaldscontainere Udarbejdet af Affald & Genbrug, Frederiksberg Kommune Miljø - Affald & Genbrug By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Udvikling af affaldsløsninger i Vinge by

Udvikling af affaldsløsninger i Vinge by Udvikling af affaldsløsninger i Vinge by Rapport Marts 2016 Udgivelsesdato : 16. marts 2016 Vores reference : 31.5010.12 Udarbejdet af : Sweco: Thomas Peter Uldum, Bjarke Korsager og Sara Svantesson Rostra:

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse

Takstforslag renovation midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Takstforslag renovation 2015 - midlertidig Årlig pris/pris pr. ydelse Indeks, Renovation/genbrug 2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms Ex moms

Læs mere

STORSKRALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres storskrald.

STORSKRALD. Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres storskrald. STORSKRALD Ny ordning: Dit boligområde skal vælge, hvordan vi skal hente jeres storskrald. 1 HVORDAN ØNSKER I AT FÅ HENTET STORSKRALD? I fællesskab med de andre i dit boligområde skal du vælge, hvordan

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag

Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag SBSYS nr. 07.00.10-Ø00-1-14 Spørgsmål til Affaldsgebyrer 2015 Forslag I forbindelse med udvalgsbehandlingen af dagsordenspunktet vedrørende Affaldsgebyrer 2015 Forslag den 11. november 2014, blev det besluttet

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere