Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016"

Transkript

1 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER... 4 UNDTLIGE EKSAINER/ÅRSPRØVER... 6 Forberedelse... 6 Eksamination... 7 SÆRLIGE SITUATIONER... 7 Sygdom og for sent fremmøde... 7 Sygeeksamen, hvornår og hvordan?... 7 Overtrædelse af eksamensreglementet... 8 Klager... 8 Hvis man dumper... 8 Oprykning til 2. og 3.g... 9 Særlige eksamensforløb... 9 SPECIELT TIL 3.G ERNE... 9 Eksamensbevis... 9 Eksamenskultur... 9 ogaflevering... 9 Dimission ILAG 1 KARAKTERSKALA ILAG 2 PRØVEFORER ilag 3 Eksamensbevis Side 2 af 14

3 INDLEDNING Eksamenshæftet for Handelsgymnasiet er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelser, inkl. fagbilag samt eksamens- og karakterbekendtgørelsen. Du kan finde alle bestemmelser vedrørende eksamen på Handelsgymnasiet på undervisningsministeriets hjemmeside: Dette hæfte indeholder vigtige oplysninger omkring eksamen og årsprøver, som du har pligt til at kende. Specielle forhold i de enkelte fag vil du blive orienteret om af din lærer i det pågældende fag. Har du spørgsmål om eksamen skal du kontakte din lærer, vejleder, teamleder eller den eksamensansvarlige (uddannelseschef Gert Husum). På Lectio og opslagstavlen udenfor kontoret vil der løbende blive orienteret om ændringer m.m., ligesom der vil være en oversigt over alle eksaminer inkl. rækkefølgelister. EKSAENS- OG ÅRSPRØVER 13.maj 2016: Offentliggørelse af skriftlige prøver og mundtlige prøver, der afholdes før 27/5 20. maj 2016: Offentliggørelse af resten af prøveplanen 22. juni 2016: Sidste mulige eksamensdag 23. juni 2016: Sidste skoledag for 1. og 2.g 25. juni 2016: Dimission for 3.g EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN Eksamen i 1.g Der er mulighed for, at du skal til eksamen i ét af de fag, du afslutter, dog ikke hvis du har valgt det på -niveau i 2.g. Eksamen i 2.g Hvis du har valgt atematik, så kan du komme til skriftlig eksamen i atematik, hvis du bliver udtrukket. Du kan komme til eksamen i Erhvervscase, hvis din klasse bliver udtrukket. Øvrige fag, du afslutter, kan også udtrækkes til eksamen. Efter 2.g skal du have afviklet mindst en eksamen. Eksamen i 3.g Studentereksamen for de nuværende 3.g ere består af mindst 9 prøver herunder studieretningsprojektet. Det er Undervisningsministeriet, der udtrækker prøverne. Efter 2.g skal du som minimum have 1 eksamen. Hvis du følger eller vil følge et fag på et højere niveau, skal du ikke aflægge prøve i faget på det lavere niveau Side 3 af 14

4 I fag, der kan afsluttes med både skriftlig og mundtlig prøve aflægges mindst én af prøverne. For elever, der gennemfører flere end 4 fag på A-niveau, kan der dog foretages udtræk mellem de obligatoriske prøver på A-niveau. Eleverne skal dog altid aflægge skriftlig prøve i dansk. Desuden aflægger hver elev mindst 3 skriftlige prøver og mindst en af prøverne i studieområdet del 2 (enten Studieområde-Erhvervscase i 2.g og/eller Studieområde-Det Internationale område i 3.g). De resterende prøver, der skal aflægges, udtrækkes af Undervisningsministeriet. Hvis du ikke har været til eksamen i Studieområde-Erhvervscase i 2.g, skal du til eksamen i Studieområde-Det Internationale Område. Hvis du har været til eksamen i Erhvervscase, så kan du komme til eksamen i Det Internationale Område. an skal ikke kunne regne ud hvilke eksaminer man skal op i på forhånd. Derfor kan du opleve at skulle op til flere end 9 eksaminer over de 3 år. SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER 1. Skriftlige eksaminer og årsprøver starter kl Der er ikke adgang til eksamenslokalet før den tilsynsførende er til stede. Eksamensnummer og eksamensplads fremgår af omslag på bordene. liver du forsinket, skal du straks kontakte gymnasiets kontor. 2. Egen PC skal opstilles og kontrolleres en halv time før eksamensstart. Du skal under alle omstændigheder sidde på din plads 15 min. før prøvestart. 3. Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner o.l. i eksamenslokalerne. De skal afleveres ved indgangen til lokalet. Egen PC med trådløst netkort o.l. må medbringes, men enhver form for kommunikation med andre (f.eks. Internet og luetooth) er selvfølgelig ikke tilladt. Hvis skolens overvågning viser ulovlig kommunikation eller anden snyd, vil du blive bortvist fra eksamen og vil tidligst kunne gå til eksamen næste eksamenstermin. Der er elektronisk overvågning af mobiltelefoni og videoovervågning af alle arbejdspladser. 4. Hvis du anvender PC, skal pauseskærmen være sort skærm. Det er ikke tilladt i prøvetiden at se video, spille eller høre musik, andet end hvis det kræves i opgaven; f.eks. Dansk A: her skal eleven selv medbringe hovedtelefoner. 5. Det er dit eget ansvar, at medbragt PC-udstyr fungerer. Ved fejl stiller skolen teknisk bistand til rådighed, men hvis problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal du skrive i hånden. Ved strømafbrydelser eller fejl på PC-udstyr lægges der normalt ikke ekstra tid til, men du skal evt. skrive videre i hånden. Sørg for at gemme din opgave jævnligt. 6. Opgaverne skal, hvis ikke andet angives ved prøvestart, afleveres elektronisk på Its Learning samt udskrevet på papir. Den elektronisk afleverede opgave skal være gemt på Its Learning før prøvens afslutning for at være registreret rettidigt afleveret. Dit eksamensomslag angiver hvilken printer, som du skal skrive ud på. De tilsynsførende vil hente det udskrevne i printeren for dig husk navn m.m. Opgaverne skal i sidehovedet være forsynet med: Skolens navn dato eksamensnummer/pc-nummer dit fulde navn klasse eller valghold samt fagets navn. Opgaven skal på hver side være forsynet med sidetal samt total antal sider. Opgaven skal på sidste side være underskrevet. Side 4 af 14

5 Din opgave skal sendes til udskrift og uploades elektronisk på det anviste sted senest ved prøveafslutning. Alle sider, der ønskes bedømt, lægges ind i det udleverede omslag. Prøven må ikke hæftes. Forlad ikke din plads, før du har afleveret til en tilsynsførende. Se punkt 11. Ved aflevering af skriftlige opgaver samt skriftlige termins-/årsprøver og eksamensopgaver skal eleven underskrive følgende passus på omslaget: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven." 7. Du skal selv sørge for at medbringe skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler, f.eks. lommeregner, notater og lærebøger. Hvis du skal bruge hovedtelefoner for at kunne løse opgaven, så skal du selv medbringe dem. Overtøj, tasker o.l. må ikke opbevares umiddelbart op ad dit eksamensbord ved prøver uden hjælpemidler, men placeres på den anviste plads. 8. Hvis du skal på toilettet eller trække frisk luft, så rækker du en hånd i vejret og afventer at de tilsynsførende kontakter dig, før du forlader din plads. Det er ikke muligt at gå i kantinen efter mad. Forlades lokalet uden tilladelse betragtes eksamen som afbrudt. 9. Skriver du i hånden, skal du være opmærksom på følgende: Skolen udleverer papir. Du behøver ikke skrive kladde først, da kladden normalt ikke afleveres. Ønsker du kladden eller dele heraf bedømt, skal du sikre dig, at de ovenfor nævnte oplysninger er anført på arket/arkene. Desuden skal det fremgå meget tydeligt, hvad der ønskes bedømt og sammenhængen til den øvrige del af besvarelsen. Din besvarelse skal være skrevet med tydelig håndskrift enten med blyant eller kuglepen. 10. Hvis du er færdig før tid, kan du aflevere din opgave, pakke sammen og forlade lokalet uden unødvendig støj. Du må ikke fjerne din egen PC eller medtage kladde eller opgave. Du må ikke vende tilbage til lokalet, før alle har afleveret deres opgaver ved prøveafslutning. 11. Fra 15 min. før prøveafslutning er det ikke tilladt at forlade sin plads. Ved todelte prøver (uden og med hjælpemidler) må du ikke forlade din plads i første delprøves sidste 10 minutter. 12. Det er ikke tilladt under nogen form at henvende sig til øvrige eksaminander under prøven. Efterlever man ikke de tilsynsførendes henvisninger eller forsøger man uretmæssig at skaffe sig selv eller en anden hjælp til besvarelse af en opgave, bortvises man fra prøven. En eksaminand, der er bortvist fra en prøve, kan kun gå op til en ny eksamen, hvis skolen tillader dette og tidligst ved førstkommende eksamenstermin. 13. Ved internetbaserede prøver er det tilladt at benytte internet til informationssøgning, men ikke kommunikation med andre. Der er ved alle prøver adgang til elevens del af Its- Learning og Lectio, samt elektroniske ordbøger og lærebøger. Side 5 af 14

6 UNDTLIGE EKSAINER/ÅRSPRØVER Formen for mundtlig eksamen er forskellig fra fag til fag. I det følgende står de generelle regler for mundtlig eksamen. De specielle regler for de enkelte fag samt tilladte hjælpemidler får du forklaret af din lærer i faget inden eksamen (fremgår også af hæfte lagt på Its Learning). ød mindst 30 minutter før din forberedelsestid begynder, for eksamen kan blive rykket frem, hvis en anden elev udebliver. Kommer du for sent til en prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Uddannelseschefen kan dog tillade, at du kan blive eksamineret på et senere tidspunkt i prøveforløbet i det pågældende fag. En mundtlig prøve er begyndt, når du har trukket eksamensspørgsmålet. anglende fremmøde registreres som udeblivelse fra eksamen Der gælder de samme regler vedrørende snyd som ved skriftlig eksamen. FOREREDELSE Lokalet må ikke forlades i forberedelsestiden. Kun materialer, der er tilladt i henhold til oversigten over hjælpemidler (se Its Learning) må medbringes i forberedelseslokalet. Eleven har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, skrive- og tegneredskaber samt evt. lommeregnere, med mindre andet fremgår af reglerne for den enkelte prøve eller fastsættes af gymnasiet. Der må medbringes egen pc og ipad i forberedelseslokalet. Du har adgang til Its-Learning og Lectio, samt nødvendige ordbøger. I forberedelsestiden må der ikke foretages informationssøgning på internet eller anden kommunikation. Såfremt det ikke fremgår af eksamensbeskrivelse for det enkelt fag, så kan der ikke tages elektroniske noter eller dispositioner i forberedelsestiden. Notater, som tages i forberedelsestiden, skal skrives på det fremlagte papir. Du må medbringe disse notater og eksamensspørgsmål til eksaminationen. Eksaminator og censor har ret til at se notaterne. Undgå at læse op eller skrive af fra notaterne under eksaminationen. Der må ikke ryges i lokalet. P3-afspiller, mobiltelefon, enhver form for optageudstyr og lignende må ikke medbringes i forberedelses- og eksaminationslokalerne. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under forberedelse eller prøve. Eksaminator sørger for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, er til stede i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Ved ophold omkring eksamenslokalet skal undgås støjende adfærd eller andet, der kan genere eksamination og forberedelse. Side 6 af 14

7 EKSAINATION Prøven tager udgangspunkt i et spørgsmål udvalgt ved lodtrækning. Der vil som minimum være 4 spørgsmål at vælge blandt. Alle hjælpemidler, som må benyttes i forberedelsen, må også medbringes til eksaminationen. åde eksaminator og censor skal være til stede, når eleven trækker spørgsmålet. Eksaminator skal sikre sig, at eleven har forstået spørgsmålet. Eksamen gennemføres som dialog mellem elev og eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen, og det er censor, der bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Under voteringen skal eleven forlade eksaminationslokalet. Karakteren gives umiddelbart efter voteringen. SÆRLIGE SITUATIONER SYGDO OG FOR SENT FREØDE Hvis du bliver syg før en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du omgående give gymnasiets kontor besked (telefon ). Får kontoret ikke besked, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis du går i 1.-2.g og udebliver fra eksamen/årsprøver, kan du ikke rykke op i næste klasse. Hvis du bliver syg under en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du bede en tilsynsførende om at tilkalde den eksamensansvarlige og få lov til at forlade lokalet. Er eksamen begyndt, bedømmes præstationen under alle omstændigheder, også selv om du senere skal til sygeeksamen. Har du gennemført hele prøven, selvom du var syg, kan du ikke komme til en ny prøve - om du så stiller med nok så mange lægeattester. Hvis du uforskyldt forhindres i at møde til eksamen, kan skolen vurdere, at dette sidestilles med sygdom. SYGEEKSAEN, HVORNÅR OG HVORDAN? For at du kan komme til sygeeksamen i indeværende eksamenstermin, skal du have søgt læge senest på eksamensdagen, og du skal aflevere en lægeattest til gymnasiets kontor samme dag. Denne attest gælder som tilmelding til sygeeksamen. Sidste frist for tilmelding til sygeeksamen er 24. juni, og tilmeldingen er bindende. Skriftlige prøver ved sygeeksamen afholdes normalt i august. De mundtlige prøver afholdes enten inden sommerferien eller i august måned. Sygeeksamen afholdes efter de samme regler som den almindelige eksamen, og den omfatter alle de prøver, som du ikke fik taget ved den almindelige eksamen. Side 7 af 14

8 OVERTRÆDELSE AF EKSAENSREGLEENTET En elev, der forlader prøvelokalet uden tilladelse og ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt eksamen. Forsøg på at snyde, herunder at hjælpe andre eksaminander eller benytte ikke tilladte hjælpemidler, vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Det samme gælder i tilfælde af støjende og generende adfærd under eksamen. Opdages det senere, at en besvarelse af en prøve ikke er udarbejdet af eksaminanden, at væsentlige dele er afskrift fra en ikke angiven kilde, at eksaminanden har skaffet sig hjælp til en opgave eller har benyttet ikke tilladte hjælpemidler, slettes eksaminanden fra prøven (svarer til at blive bortvist!) og en evt. afgivet karakter bortfalder. Der er også tale om afskrift, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden blot har oversat den fremmede tekst. En eksaminand, der er bortvist fra en prøve, kan kun gå op til en ny eksamen, hvis skolen tillader dette og tidligst ved førstkommende eksamenstermin. KLAGER En elev eller, hvis eleven er under 18 år, forældremyndighedens indehaver, kan klage over forhold i forbindelse med eksamen. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal være indgivet til uddannelseschefen senest to uger efter, at eleven har modtaget karakteren. Ved en klage indhentes bedømmernes udtalelser, der fremsendes til eleven, som derefter har en uge til at kommentere disse. Uddannelseschefen vil herefter træffe en afgørelse, der vil være skriftlig og begrundet, eller klagen sendes videre til bedømmelse i undervisningsministeriet. Resultatet heraf kan være: 1. Ombedømmelse 2. Tilbud om ny prøve 3. Afvisning En klage kan resultere i en lavere karakter. Eventuel klage over afgørelsen skal indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven. Gymnasiet videresender så klagen til ministeriet, der derefter behandler klagen. Du kan læse mere om klageproceduren i bekendtgørelse nr. 930, af 03/07/ HVIS AN DUPER Hvis man ikke består eksamen, afgør gymnasiet, om eleven får lov til at gå om. Normalt kan man højst gå om én gang i løbet af skoleforløbet. Side 8 af 14

9 OPRYKNING TIL 2. OG 3.G Det er en forudsætning for at blive oprykket til næste år, at du har opnået et gennemsnit på 2,0. Her indregnes årsprøvekarakterer og eksamenskarakterer. Hvis du har haft for stort fravær eller mangler at aflevere skriftlige opgaver, så det ikke er muligt at vurdere dit faglige niveau, kan du sættes til eksamen på særlige vilkår. Det betyder følgende: Du skal følge undervisningen på normal vis resten af skoleåret. Hvis du fortsat er meget fraværende, kan du blive udelukket fra skolen. Du får ingen årskarakterer. Dog indgår afsluttende årskarakterer og eksamenskarakterer fra tidligere år på eksamensbeviset. Du skal til eksamen i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin, og i fuldt pensum. Det gennemsnit, du opnår af dine eksamenskarakterer, giver samme rettigheder ved optagelse på videregående uddannelser som gennemsnittet i en almindelig studentereksamen. SÆRLIGE EKSAENSFORLØ Gymnasiet kan tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, når det vurderes at være nødvendigt for at ligestille disse elever med de øvrige elever i prøvesituationen. Elever, der mener at have behov for at benytte denne mulighed, skal kontakte gymnasiets studievejledning senest 6 måneder inden eksamensperiodens begyndelse. Gymnasiet vil herefter vurdere behovet og evt. planlægge særlige prøvevilkår. SPECIELT TIL 3.G ERNE EKSAENSEVIS Pas godt på dit eksamensbevis. Hvis du mister dit eksamensbevis, kan du ikke få et nyt, men udelukkende en kopi af gymnasiets eksamensudskrift. EKSAENSKULTUR Tag hensyn i eksamensperioden. Undgå støj og højrøstet tale uden for forberedelses- og eksamenslokaler. De sædvanlige ryge- og ordensregler gælder også i eksamensperioden. Hvis din familie ønsker at deltage, når du skal have studenterhuen på, så skal de opholde sig i fællesområdet og vente der på, at du kommer ud fra eksamen. OGAFLEVERING Når du er færdig med eksamen, skal du aflevere alle bøger. Nærmere besked gives af bibliotekaren. Husk også at aflevere eventuelle biblioteksbøger. Elever, der mangler at aflevere bøger får først deres eksamensbevis, når alle bøger er afleveret eller erstattet. Side 9 af 14

10 DIISSION 2016 Dimissionsfesten finder sted lørdag den 25. juni Din familie er meget velkommen til at overvære dimissionen. Invitation til studenter og forældre udsendes senere. Side 10 af 14

11 ILAG 1 KARAKTERSKALA Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Side 11 af 14

12 ILAG 2 PRØVEFORER Prøver i fagene der indgår i eksamen, gennemføres efter nedenstående plan idet S er skriftlig prøve, er mundtlig prøve, og P er projekt. Fag Niveau Prøveform Dansk A S + Engelsk A S + Andre fremmedsprog Virksomhedsøkonomi Afsætning International økonomi C A A A A S + S + S + S + S + Samtidshistorie Erhvervscase Det internationale område Studieretningsprojektet atematik C A P + P S + S + Kulturforståelse C Design C ediefag C Psykologi Samfundsfag C C arkedskommunikation C Innovation C P + P + Finansiering Side 12 af 14

13 Den samlede eksamen består af mindst 9 prøver herunder et studieretningsprojekt: Obligatoriske prøver og projektprøver i fag på niveau A Prøve i et eller begge af følgende områder: Erhvervscase og Det internationale område Øvrige prøver udtrækkes af Undervisningsministeriet Vægtning af fagene på eksamensbeviset jf. bilag 3 Fag på A-niveau tildeles vægten 2. Fag på -niveau tildeles vægten 1,5. Fag på C-niveau tildeles vægten 1. Studieretningsprojektet tildeles vægten 2. Erhvervscase/Det Internationale område tildeles vægten 1 Side 13 af 14

14 ilag 3 Eksamensbevis Side 14 af 14

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG for TEKNISK GYMNASIUM 2018/2019. Gældende for elever, der går i 1. og 2. g

EKSAMENSHÅNDBOG for TEKNISK GYMNASIUM 2018/2019. Gældende for elever, der går i 1. og 2. g EKSAENSHÅNDBOG for TEKNISK GYNASIU 2018/2019 Gældende for elever, der går i 1. og 2. g Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Eksamen og årsprøver... 3 Eksaminer til htxstudentereksamen...

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2015/16 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 1.G Skoleåret 2017/18 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser BEK nr 497 af 18/05/2017 (gældende)

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler

7. Hjælpemidler. 10. Klage og klageprocedure. 6. Snyd ved eksamen. 8. Øvrige informationer om prøver 9. Fejl og mangler Disposition 1. Generelt om eksamen 2. Eksamensplaner 3. Antallet af prøver 4. Sygdom 5. Hvornår er en prøve begyndt? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent? 6. Snyd ved eksamen 7. Hjælpemidler 8. Øvrige

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

HHX EKSAMENSREGLEMENT

HHX EKSAMENSREGLEMENT HHX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HHX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensorientering for 2.g 2018

Eksamensorientering for 2.g 2018 Eksamensorientering for 2.g 2018 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensreglement

Eksamensreglement Eksamensreglement 2017-18 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1.Indstilling til eksamen... 3 1.2.Selvstuderende... 3 1.3.Offentliggørelse af eksamensudtræk... 3 1.4.Ro ved eksamen... 4 1.5.Sygdom

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i - Forberedelse af eksamen - Skriftlig eksamen - Mundtlig eksamen - Sygdom - Sygeeksamen - Karakterer for skriftlige eksamener - Dit karaktergennemsnit -

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Eksamensorientering 2.g 2019

Eksamensorientering 2.g 2019 Eksamensorientering 2.g 2019 Studentereksamen, helt formelt Eksamen er i gang når opgaven er udleveret. (skriftligt og mundtligt) Når opgaven er udleveret skal der også gives en karakter. Hvis man bliver

Læs mere

NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN

NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN NIUERNERMIK ILINNIARFIK, NUUK EKSAMENSHÅNDBOG KREATIVITET, KOMPETENCE, UDVIKLING, TEAMWORK NOGLE AFVIKLER UDDANNELSER VI UDVIKLER VIDEN JANUAR 2013 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke

Læs mere