Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)"

Transkript

1 BEK nr 766 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) I medfør af 5, stk. 1, 7, 8, stk. 2, 11, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Definitioner 1. Reglerne i denne bekendtgørelse supplerer og gennemfører EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol. Stk. 2. Endvidere defineres spædbarn og småbarn i denne bekendtgørelse som i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol. Kapitel 2 Markedsføring 2. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger må kun markedsføres, hvis de opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse. 3. Kun modermælkserstatninger må markedsføres eller på anden måde udgives for at være egnet til som eneste produkt at dække normale, sunde spædbørns ernæringsmæssige behov i de første levemåneder, inden der suppleres med anden passende kost. Kapitel 3 Krav til sammensætning 4. Modermælkserstatninger skal opfylde de krav til sammensætning, der er anført i bilag 1, under hensyntagen til specifikationerne i bilag 5. Stk. 2. Modermælkserstatninger skal fremstilles af proteiner, som defineret i bilag 1, punkt 2, og andre fødevareingredienser, om hvilke det ved generelt anerkendte videnskabelige data er vist, at de er egnede til spædbørns særlige kost fra fødslen. Stk. 3. Denne egnethed skal dokumenteres ved en systematisk gennemgang af de foreliggende data om forventede fordele og om sikkerhedshensyn samt, om fornødent, relevante undersøgelser, der er gennemført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser. Stk. 4. Hvad angår modermælkserstatninger, der fremstilles på basis af komælks- eller gedemælksproteiner defineret i bilag 1, punkt 2.1, med et proteinindhold mellem minimumsgrænsen og 0,5 g/100 kj (2 1

2 g/100 kcal), skal modermælkserstatningens egnethed til spædbørns særlige kost dokumenteres ved relevante undersøgelser, der er gennemført i henhold til almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser. Stk. 5. Hvad angår modermælkserstatninger, der fremstilles på basis af hydrolyseret protein defineret i bilag 1, punkt 2.2, med et proteinindhold mellem minimumsgrænsen og 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal), skal modermælkserstatningens egnethed til spædbørns særlige kost dokumenteres ved relevante undersøgelser, der er gennemført i henhold til almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser, og produkterne skal være i overensstemmelse med specifikationerne i bilag Tilskudsblandinger skal opfylde de krav til sammensætning, der er anført i bilag 2, under hensyntagen til specifikationerne i bilag 5. Stk. 2. Tilskudsblandinger skal fremstilles af proteiner, som defineret i bilag 2, punkt 2, og andre fødevareingredienser, om hvilke det ved generelt anerkendte videnskabelige data er vist, at de er egnede til den særlige kost til spædbørn på over 6 måneder. Stk. 3. Denne egnethed skal dokumenteres ved en systematisk gennemgang af de foreliggende data om forventede fordele og om sikkerhedshensyn samt, om fornødent, relevante undersøgelser, der er gennemført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser. Stk. 4. Hvad angår tilskudsblandinger, der fremstilles på basis af hydrolyseret protein defineret i bilag 2, punkt 2.2, med et proteinindhold mellem minimumsgrænsen og 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal), skal tilskudsblandingens egnethed til spædbørns særlige kost dokumenteres ved relevante undersøgelser, der er gennemført i henhold til almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser, og produkterne skal være i overensstemmelse med specifikationerne i bilag Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger må i givet fald kun kræve tilsætning af vand for at blive brugsklare. 7. De i bilag 1 og 2 indeholdte forbud og begrænsninger skal overholdes ved anvendelsen af fødevareingredienser i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. 8. Til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandninger må kun anvendes de i bilag 3 opregnede næringsstoffer med henblik på at overholde kravene til indhold af: 1) vitaminer, 2) mineraler, 3) aminosyrer og andre nitrogenforbindelser og 4) andre stoffer med særligt ernæringsmæssigt formål. Kapitel 4 Salgsbetegnelser og mærkning 9. Salgsbetegnelsen for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger er henholdsvis»modermælkserstatning«og»tilskudsblanding«. 10. Salgsbetegnelsen for modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, der fremstilles helt på basis af komælks- eller gedemælksproteiner, er henholdsvis»modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk«og»tilskudsblanding udelukkende baseret på mælk«. 11. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal, ud over at opfylde de generelle mærkningsbestemmelser, være mærket med følgende oplysninger om produktets egnethed: 1) For modermælkserstatninger: En angivelse af, at produktet er egnet som særlig kost til spædbørn lige fra fødslen, når de ikke bliver ammet. 2

3 2) For tilskudsblandinger: En angivelse af, at produktet kun er egnet som særlig kost til spædbørn på over 6 måneder, at produktet kun bør indgå i en varieret kost, at produktet ikke bør anvendes som erstatning for modermælken i de første 6 levemåneder, og at beslutningen om at begynde at give anden kost end modermælk, herunder inden seksmånedersalderen, kun bør træffes efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller andre personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje med udgangspunkt i det enkelte spædbarns særlige vækst- og udviklingsbehov. 12. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal desuden være mærket med følgende oplysninger om produktets indhold og korrekte anvendelse: 1) En numerisk angivelse af energiindholdet udtrykt i kilojoule (kj) og kilokalorier (kcal) samt indholdet af protein, kulhydrat og fedt pr. 100 ml brugsklart produkt. 2) En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin opført i henholdsvis bilag 1 og bilag 2 samt eventuelt af cholin, inositol og carnitin pr. 100 ml brugsklart produkt. 3) En vejledning i, hvorledes produktet tilberedes, opbevares og bortskaffes korrekt, og en advarsel mod sundhedsfaren ved en ukorrekt tilberedning og opbevaring. 13. Mærkningen kan omfatte følgende oplysninger: 1) For modermælkserstatninger og for tilskudsblandinger: En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer pr. 100 ml brugsklart produkt, når en sådan angivelse ikke er omfattet af 12, nr. 2. 2) For tilskudsblandinger: Ud over numeriske oplysninger, oplysning om vitaminer og mineraler, der er anført i bilag 7, udtrykt som procent af den deri angivne referenceværdi pr. 100 ml brugsklart produkt. 14. Mærkningen af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal udformes på en sådan måde, at den indeholder de nødvendige oplysninger om produktets korrekte anvendelse. Stk. 2. Anvendelse af udtryk som»humaniseret«,»modertilpasset«,»tilpasset«eller lignende udtryk er forbudt. 15. Mærkningen af modermælkserstatninger skal desuden omfatte følgende obligatoriske angivelser, der anføres efter ordet»vigtigt«eller et tilsvarende udtryk: 1) En angivelse af amnings uovertrufne værdi. 2) En henstilling om kun at anvende produktet efter anbefaling fra uafhængige personer med uddannelse inden for medicin, ernæring eller farmaci eller af andre personer, der er fagligt ansvarlige med hensyn til børnepleje. 16. Mærkningen af modermælkserstatninger må kun indeholde ernærings- og sundhedsanprisninger, der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 4, og kun under overholdelse af de i bilag 4 fastsatte betingelser. 17. Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger skal mærkes således, at det sætter forbrugerne i stand til klart at skelne mellem produkterne, så der undgås risiko for forveksling mellem modermælkserstatninger og tilskudsblandinger. Kapitel 5 Markedsføring og reklame 18. De i fastsatte krav, forbud og begrænsninger gælder ligeledes for følgende: 1) For præsentation af de omhandlede produkter a) særligt deres form, udseende og emballage og det anvendte emballagemateriale, b) den måde, hvorpå de er anbragt, og c) de omgivelser, hvori de fremvises. 3

4 2) For reklame. 19. Reklame for modermælkserstatning er kun tilladt i videnskabelige publikationer og speciallitteratur rettet til sundhedspersonale. Stk. 2. Reklame som nævnt i stk. 1 skal opfylde betingelserne i og 18, nr. 2, og må kun indeholde videnskabelige og faktuelle oplysninger. Oplysningerne må ikke antyde eller give indtryk af, at brug af modermælkserstatning er lige så godt som eller bedre end amning. 20. På udsalgssteder må der ikke reklameres, uddeles prøver eller anvendes andre salgsfremmende metoder til at foranledige salg af modermælkserstatning direkte til forbrugeren i detailleddet, såsom særlige udstillinger, rabatkuponer, præmier, salgskampagner, tabsgivende tilbud og lokketilbud. 21. Producenter og forhandlere af modermælkserstatning må ikke uddele gratis eller prisnedsatte produkter, prøver eller andre salgsfremmende gaver til offentligheden, gravide kvinder, mødre eller deres familie hverken direkte eller indirekte gennem den offentlige sundhedssektor eller de ansatte i denne sektor. 22. Modermælkserstatninger, der uddeles gratis eller sælges til lav pris til institutioner eller organisationer, enten til brug i institutionerne eller til distribution uden for disse, må kun benyttes af eller uddeles til spædbørn, der er nødt til at blive ernæret ved modermælkserstatning, og kun så længe det er nødvendigt for disse spædbørn. 23. Uddeling af gratis oplysnings- og undervisningsudstyr eller -materiale fra producenter og forhandlere må kun finde sted efter anmodning. Stk. 2. Producenter og forhandlere skal orientere Fødevarestyrelsen løbende om uddeling af det i stk. 1 nævnte udstyr og materiale ved fremsendelse af 1) eksemplarer af det uddelte udstyr og materiale, 2) oplysninger om modtagergruppe, og 3) mængden af uddelt materiale pr. modtagergruppe. Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte udstyr og materiale 1) kan forsynes med den pågældende producent eller forhandlers navn eller bomærke, 2) må ikke henvise til et navnebeskyttet modermælkserstatningsprodukt, og 3) må kun distribueres gennem den offentlige sundhedssektor. 24. Skriftligt eller audiovisuelt oplysnings- og undervisningsmateriale om spædbørnsernæring, der henvender sig til gravide kvinder og småbørnsforældre, skal indeholde klare oplysninger om: 1) fordelene ved og den uovertrufne værdi af amning, jf. dog stk. 3, 2) moderens ernæring samt, hvordan hun bedst forbereder sig på og opretholder amningen, 3) de mulige negative følger for amningen ved at begynde med supplerende flasker, 4) vanskeligheden ved at omgøre beslutningen om ikke at amme, og 5) den korrekte anvendelse af modermælkserstatninger, hvis brugen heraf skulle vise sig nødvendig. Stk. 2. Når der i materiale som nævnt i stk. 1 oplyses om brugen af modermælkserstatning, skal der samtidig gøres opmærksom på de sociale og økonomiske konsekvenser, sundhedsfaren i forbindelse med uegnede fødevarer eller ernæringsmetoder samt navnlig sundhedsfaren i forbindelse med ukorrekt brug af modermælkserstatninger. Stk. 3. Det materiale, der er nævnt i stk. 2, må ikke indeholde billeder, som idealiserer anvendelsen af modermælkserstatning. 4

5 Kapitel 6 Notifikation af modermælkserstatninger 25. EU-producenten, EU-importøren eller den, der er ansvarlig for første markedsføring i Danmark af en modermælkserstatning, skal fremsende et eksempel af den anvendte mærkning til Fødevarestyrelsen, før produktet markedsføres i Danmark. Kapitel 7 Straf og ikrafttræden 26. Overtrædelse af 3-25 straffes med bøde. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 116 af 31. januar 2014 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ophæves. Fødevarestyrelsen, den 22. juni 2016 ESBEN EGEDE RASMUSSEN / Marianne Øhlenschläger Larsen 5

6 1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, EU-Tidende 2006, nr. L 401, side 1, ændret ved Kommissionens direktiv 2013/46/EU af 28. august 2013, EU-Tidende 2013, L 230, side 16. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2008, L 335, side 25. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 6

7 Væsentlig sammensætning af modermælkserstatninger Bilag 1 De værdier, der er anført i dette bilag, gælder for det færdige brugsklare produkt, der markedsføres som sådant eller er rekonstitueret i henhold til producentens anvisninger. 1. ENERGI 2. PROTEIN 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100 ml (70 kcal/100 ml) Proteinindhold = nitrogenindhold x 6, Modermælkserstatninger fremstillet på basis af komælks- eller gedemælksproteiner 1) 0,45 g/100 kj 0,7 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) 1) Modermælkserstatninger fremstillet på basis af komælks- eller gedemælksprotein med et proteinindhold mellem minimumsgrænsen og 0,5 g/100 kj (2 g/100 kcal) skal opfylde 4, stk. 4. Ved samme energiindhold skal modermælkserstatningen indeholde en mindst lige så stor tilgængelig mængde af hver essentiel og semiessentiel aminosyre som referenceproteinet (modermælk som defineret i bilag 5). Ved beregningen kan indholdet af methionin og cystin dog adderes, hvis methionin:cystin-forholdet ikke er større end 2, og indholdet af phenylalanin og tyrosin kan adderes, hvis tyrosin:phenylalanin-forholdet ikke er større end 2. Methionin:cystinforholdet kan være større end 2, men dog ikke større end 3, forudsat at produktets egnethed som særlig kost til spædbørn er dokumenteret ved relevante undersøgelser, der er gennemført i henhold til almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser Modermælkserstatninger fremstillet på basis af hydrolyseret protein 1) 0,45 g/100 kj 0,7 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) 1) Modermælkserstatninger fremstillet på basis af hydrolyseret protein med et proteinindhold mellem minimumsgrænsen og 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) skal opfylde 4, stk. 5. Ved samme energiindhold skal modermælkserstatningen indeholde en mindst lige så stor tilgængelig mængde af hver essentiel og semiessentiel aminosyre som referenceproteinet (modermælk som defineret i bilag 5). Ved beregningen kan indholdet af methionin og cystin dog adderes, hvis methionin:cystin-forholdet ikke er større end 2, og indholdet af phenylalanin og tyrosin kan adderes, hvis tyrosin:phenylalanin-forholdet 7

8 ikke er større end 2. Methionin:cystinforholdet kan være større end 2, men dog ikke større end 3, forudsat at produktets egnethed som særlig kost til spædbørn er dokumenteret ved relevante undersøgelser, der er gennemført i henhold til almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser. L-carnitinindholdet skal være mindst 0,3 mg/100 kj (1,2 mg/100 kcal) Modermælkserstatninger fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælks- eller gedemælksproteiner 0,56 g/100 kj 0,7 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Kun proteinisolater fra soja må anvendes til fremstilling af disse modermælkserstatninger. Ved samme energiindhold skal modermælkserstatningen indeholde en mindst lige så stor tilgængelig mængde af hver essentiel og semiessentiel aminosyre som referenceproteinet (modermælk som defineret i bilag 5). Ved beregningen kan indholdet af methionin og cystin dog adderes, hvis methionin:cystin-forholdet ikke er større end 2, og indholdet af phenylalanin og tyrosin kan adderes, hvis tyrosin:phenylalaninforholdet ikke er større end 2. Methionin:cystin-forholdet kan være større end 2, men dog ikke større end 3, forudsat at produktets egnethed som særlig kost til spædbørn er dokumenteret ved relevante undersøgelser, der er gennemført i henhold til almindeligt anerkendte ekspertvejledninger om udformning og gennemførelse af sådanne undersøgelser. L-carnitinindholdet skal være mindst lig med 0,3 mg/100 kj (1,2 mg/100 kcal) I alle tilfælde må der kun tilsættes aminosyrer til modermælkserstatninger for at forbedre proteinets næringsværdi, og kun i det omfang det er nødvendigt til formålet. 3. TAURIN Hvis taurin tilsættes til modermælkserstatninger, må taurinindholdet højst udgøre 2,9 mg/100 kj (12 mg/100 kcal). 4. CHOLIN 5. FEDT 1,7 mg/100 kj (7 mg/100 kcal) 1,05 g/100 kj 12 mg/100 kj (50 mg/100 kcal) 1,4 g/100 kj (4,4 g/100 kcal) 5.1. Det er forbudt at anvende: (6,0 g/100 kcal) 8

9 - sesamfrøolie - bomuldsfrøolie 5.2. Laurinsyre og myristinsyre - Alene eller tilsammen: 20 % af det samlede fedtindhold 5.3. Indholdet af transfedtsyrer må ikke overstige 3 % af det samlede fedtindhold Indholdet af erucasyre må ikke overstige 1 % af det samlede fedtindhold Linolsyre (i form af glycerider = linoleater) 70 mg/100 kj 285 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 5.6. Indholdet af alfa-linolensyre må ikke være under 12 mg/100 kj (50 mg/100 kcal). Forholdet mellem linol:alfa-linolensyre må ikke være under 5 og ikke overstige Polyumættede fedtsyrer (LCP) med lange kæder (20 og 22 kulstofatomer) kan tilsættes. I så fald må indholdet ikke overstige: - 1 % af det samlede fedtindhold for n-3 LCP, og - 2 % af det samlede fedtindhold for n-6 LCP (1 % af det samlede fedtindhold fra arachidonsyre (20:4 n-6)). Indholdet af eicosapentaensyre (20:5 n-3) må ikke overstige indholdet af docosahexaensyre (22:6 n-3). Indholdet af docosahexaensyre (22:6 n-3) må ikke overstige indholdet af n-6 LCP. 6. PHOSPHOLIPIDER Indholdet af phospholipider i modermælkserstatninger må højst udgøre 2 g/l. 7. INOSITOL 1 mg/100 kj (4 mg/100 kcal) 8. KULHYDRATER 10 mg/100 kj (40 mg/100 kcal) 2,2 g/100 kj 3,4 g/100 kj 9

10 (9 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 8.1. Der må kun anvendes følgende kulhydrater: - lactose - maltose - saccharose - glucose - maltodextriner - glucosesirup eller tørret glucosesirup - forkogt stivelse (naturligt fri for gluten) - gelatineret stivelse (naturligt fri for gluten) 8.2. Lactose 1,1 g/100 kj - (4,5 g/100 kcal) Denne bestemmelse gælder ikke for modermælkserstatninger, hvori sojaproteinisolater udgør mere end 50 % af det samlede proteinindhold Saccharose Saccharose må kun tilsættes til modermælkserstatninger, der er fremstillet af hydrolyseret protein. Indholdet af saccharose må ikke overstige 20 % af det samlede kulhydratindhold Glucose Glucose må kun tilsættes til modermælkserstatninger, der er fremstillet af hydrolyseret protein. Hvis der tilsættes glucose, må indholdet heraf ikke overstige 0,5 g/100 kj (2 g/100 kcal) Forkogt og/eller gelatiniseret stivelse - 2 g/100 ml og 30 % af det samlede - kulhydratindhold 9. FRUCTO-OLIGOSACCHARIDER OG GALACTO-OLIGOSACCHARIDER Der kan tilsættes fructo-oligosaccharider og galacto-oligosaccharider til modermælkserstatninger. I så fald må indholdet ikke overstige 0,8 g/100 ml med en kombination af 90 % oligogalactosyl-lactose og 10 % oligofructosyl-saccharose med høj molekylvægt. Andre kombinationer af og maksimumsgrænser for fructo-oligosaccharider og galacto-oligosaccharider kan anvendes i overensstemmelse med 4, stk. 2 og 3. 10

11 10. MINERALER Modermælkserstatninger fremstillet på basis af komælks- eller gedemælksproteiner eller hydrolyseret protein Pr. 100 kj Pr. 100 kcal Natrium (mg) Kalium (mg) Chlorid (mg) Calcium (mg) Phosphor (mg) Magnesium (mg) 1,2 3, Jern (mg) 0,07 0,3 0,3 1,3 Zink (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Kobber (µg) 8, Jod (µg) 2, Selen (µg) 0,25 2,2 1 9 Mangan (µg) 0, Fluorid (µg) Calcium:phosphor-forholdet skal være mindst 1,0 og højst 2, Modermælkserstatninger fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælks- eller gedemælksproteiner Alle krav i punkt 10.1 gælder undtagen med hensyn til jern og phosphor, hvor værdierne er følgende: Pr. 100 kj Pr. 100 kcal Jern (mg) 0,12 0,5 0,45 2 Phosphor (mg) 7, VITAMINER Pr. 100 kj Pr. 100 kcal Vitamin A (µg-re) 1) Vitamin D (µg) 2) 0,25 0,65 1 2,5 Thiamin (µg) Riboflavin (µg) Niacin(µg) 3) Pantotensyre (µg) Vitamin B 6 (µg) Biotin (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5 Folsyre (µg) 2, Vitamin B 12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 11

12 Vitamin C (mg) 2,5 7, Vitamin K (µg) Vitamin E (mg α-te) 4) 0,5/g flerumættede 1,2 0,5/g flerumættede 5 fedtsyrer udtrykt som linolsyre korrigeret for dobbeltbindinger, men aldrig under 0,1 mg pr. 100 disponibel kj fedtsyrer udtrykt som linolsyre korrigeret for dobbeltbindinger, men aldrig under 0,5 mg pr. 100 disponibel kcal 1) RE = alle trans-retinolækvivalenter. 2) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 µg = 400 internationale enheder af vitamin D. 3) Færdigdannet niacin. 4) α-te = d-α-tocopherolækvivalent. 5) 0,5 mg α-te/1 g linolsyre (18:2 n-6); 0,75 mg α-te/1 g α-linolsyre (18:3 n-3); 1,0 mg α-te/1 g arachidonsyre (20:4 n-6); 1,25 mg α-te/1 g eicosapentaensyre (20:5 n-3); 1,5 mg α-te/1 g docosahexaensyre (22:6 n-3). 12. NUKLEOTIDER Følgende nukleotider kan tilsættes: 1) (mg/100 kj) (mg/100 kcal) Cytidin 5 -monophosphat 0,60 2,50 Uridin 5 -monophosphat 0,42 1,75 Adenosin 5 -monophosphat 0,36 1,50 Guanosin 5 -monophosphat 0,12 0,50 Inosin 5 -monophosphat 0,24 1,00 1) Den samlede koncentration af nukleotider må ikke overstige 1,2 mg/100 kj (5 mg/100 kcal). 12

13 Væsentlig sammensætning af tilskudsblandinger Bilag 2 De værdier, der er anført i dette bilag, gælder for det færdige brugsklare produkt, der markedsføres som sådan eller er rekonstitueret i henhold til producentens anvisninger. 1. ENERGI 2. PROTEIN 250 kj/100 ml (60 kcal/100 ml) 295 kj/100 ml (70 kcal/100 ml) (Proteinindhold = nitrogenindhold x 6,25) 2.1. Tilskudsblandinger fremstillet på basis af komælks- eller gedemælksproteiner 0,45 g/100 kj 0,8 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) Ved samme energiindhold skal tilskudsblandingen indeholde en mindst lige så stor tilgængelig mængde af hver essentiel og semiessentiel aminosyre som referenceproteinet (modermælk som defineret i bilag 5). Ved beregningen kan indholdet af methionin og cystin dog adderes, hvis methionin:cystin-forholdet ikke er større end 3, og indholdet af phenylalanin og tyrosin kan adderes, hvis tyrosin:phenylalanin-forholdet ikke er større end Tilskudsblandinger fremstillet på basis af hydrolyseret protein 1) 0,45 g/100 kj 0,8 g/100 kj (1,8 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) 1) Tilskudsblandinger fremstillet på basis af hydrolyseret protein med et proteinindhold mellem minimumsgrænsen og 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal) skal opfylde 5, stk. 4. Ved samme energiindhold skal tilskudsblandingen indeholde en mindst lige så stor tilgængelig mængde af hver essentiel og semiessentiel aminosyre som referenceproteinet (modermælk som defineret i bilag 5). Ved beregningen kan indholdet af methionin og cystin dog adderes, hvis methionin:cystin-forholdet ikke er større end 3, og indholdet af phenylalanin og tyrosin kan dog adderes, hvis tyrosin:phenylalanin-forholdet ikke er større end Tilskudsblandinger fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælkseller gedemælksproteiner 0,56 g/100 kj 0,8 g/100 kj 13

14 (2,25 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) Kun proteinisolater fra soja må anvendes til fremstilling af disse tilskudsblandinger. Ved samme energiindhold skal tilskudsblandingen indeholde en mindst lige så stor tilgængelig mængde af hver essentiel og semiessentiel aminosyre som referenceproteinet (modermælk som defineret i bilag 5). Ved beregningen kan indholdet af methionin og cystin dog adderes, hvis methionin:cystin-forholdet ikke er større end 3, og indholdet af phenylalanin og tyrosin kan adderes, hvis tyrosin:phenylalanin-forholdet ikke er større end I alle tilfælde må der kun tilsættes aminosyrer til tilskudsblandinger for at forbedre proteinets næringsværdi, og kun i det omfang det er nødvendigt til det formål. 3. TAURIN Hvis taurin tilsættes til tilskudsblandinger, må indholdet højst udgøre 2,9 mg/100 kj (12 mg/100 kcal). 4. FEDT 0,96 g/100 kj (4,0 g/100 kcal) 4.1. Det er forbudt at anvende: 1,4 g/100 kj (6,0 g/100 kcal) - sesamfrøolie - bomuldsfrøolie Laurinsyre og myristinsyre - alene eller tilsammen: 20 % af det samlede fedtindhold 4.3. Indholdet af transfedtsyrer må ikke overstige 3 % af det samlede fedtindhold Indholdet af erucasyre må ikke overstige 1 % af det samlede fedtindhold Linolsyre (i form af glycerider = linoleater) 70 mg/100 kj 285 mg/100 kj (300 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal) 4.6. Indholdet af alfa-linolensyre må ikke være under 12 mg/100 kj (50 mg/100 kcal). Forholdet mellem linol:alfa-linolensyre må ikke være under 5 og ikke overstige Polyumættede fedtsyrer (LCP) med lange kæder (20 og 22 kulstofatomer) kan tilsættes. I så fald må indholdet ikke overstige: 14

15 - 1 % af det samlede fedtindhold for n-3 LCP, og - 2 % af det samlede fedtindhold for n-6 LCP (1 % af det samlede fedtindhold fra arachidonsyre (20:4 n-6)). Indholdet af eicosapentaensyre (20:5 n-3) må ikke overstige indholdet af docosahexaensyre (22:6 n-3). Indholdet af docosahexaensyre (22:6 n-3) må ikke overstige indholdet af n-6 LCP. 5. PHOSPHOLIPIDER Indholdet af phospholipider i tilskudsblandinger må højst udgøre 2 g/l. 6. KULHYDRATER 2,2 g/100 kj (9 g/100 kcal) 6.1. Det er forbudt at anvende ingredienser, der indeholder gluten. 3,4 g/100 kj (14 g/100 kcal) 6.2. Lactose 1,1 g/100 kj - (4,5 g/100 kcal) Denne bestemmelse gælder ikke for produkter, hvori sojaproteinisolater udgør mere end 50 % af det samlede proteinindhold Saccharose, fructose, honning - Alene eller tilsammen: Honning skal være behandlet, så sporer af Clostridium botulinum er dræbt Glucose 20 % af det samlede kulhydratindhold Glucose må kun tilsættes tilskudsblandinger, der er fremstillet af hydrolyseret protein. Hvis der tilsættes glucose, må indholdet heraf ikke overstige 0,5 g/100 kj (2 g/100 kcal). 7. FRUCTO-OLIGOSACCHARIDER OG GALACTO-OLIGOSACCHARIDER Der kan tilsættes fructo-oligosaccharider og galacto-oligosaccharider til tilskudsblandinger. I så fald må indholdet ikke overstige 0,8 g/100 ml med en kombination af 90 % oligogalactosyl-lactose og 10 % oligofructosyl-saccharose med høj molekylvægt. Andre kombinationer af og maksimumsgrænser for fructo-oligosaccharider og galacto-oligosaccharider kan anvendes i overensstemmelse med 5, stk. 2 og 3. 15

16 8. MINERALER 8.1. Tilskudsblandinger fremstillet på basis af komælks- eller gedemælksproteiner eller hydrolyseret protein Pr. 100 kj Pr. 100 kcal Natrium (mg) Kalium (mg) Chlorid (mg) Calcium (mg) Phosphor (mg) Magnesium (mg) 1,2 3, Jern (mg) 0,14 0,5 0,6 2 Zink (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Kobber (µg) 8, Jod (µg) 2, Selen (µg) 0,25 2,2 1 9 Mangan (µg) 0, Fluorid (µg) Calcium:phosphor-forholdet skal være mindst 1,0 og højst 2, Tilskudsblandinger fremstillet på basis af sojaproteinisolater alene eller blandet med komælkseller gedemælksproteiner Alle krav i punkt 8.1 gælder undtagen med hensyn til jern og phosphor, hvor kravene er følgende: Pr. 100 kj Pr. 100 kcal Jern (mg) 0,22 0,65 0,9 2,5 Phosphor (mg) 7, VITAMINER Pr. 100 kj Pr. 100 kcal Vitamin A (µg-re) 1) Vitamin D (µg) 2) 0,25 0, Thiamin (µg) Riboflavin (µg) Niacin (µg) 3) Pantotensyre (µg) Vitamin B 6 (µg) Biotin (µg) 0,4 1,8 1,5 7,5 Folsyre (µg) 2, Vitamin B 12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 16

17 Vitamin C (mg) 2,5 7, Vitamin K (µg) Vitamin E (mg α-te) 4) 0,5/g flerumættede 1,2 0,5/g flerumættede 5 fedtsyrer udtrykt som linolsyre korrigeret for dobbeltbindinger, men aldrig under 0,1 mg pr. 100 disponibel kj fedtsyrer udtrykt som linolsyre korrigeret for dobbeltbindinger, men aldrig under 0,5 mg pr. 100 disponibel kcal 1) RE = alle trans-retinolækvivalenter. 2) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 µg = 400 internationale enheder af vitamin D. 3) Færdigdannet niacin. 4) α-te = d-α-tocopherolækvivalent. 5) 0,5 mg α-te/1 g linolsyre (18:2 n-6); 0,75 mg α-te/1 g α-linolsyre (18:3 n-3); 1,0 mg α-te/1 g arachidonsyre (20:4 n-6); 1,25 mg α-te/1 g eicosapentaensyre (20:5 n-3); 1,5 mg α-te/1 g docosahexaensyre (22:6 n-3). 10. NUKLEOTIDER Følgende nukleotider må tilsættes: 1) (mg/100 kj) (mg/100 kcal) Cytidin 5 -monophosphat 0,60 2,50 Uridin 5 -monophosphat 0,42 1,75 Adenosin 5 -monophosphat 0,36 1,50 Guanosin 5 -monophosphat 0,12 0,50 Inosin 5 -monophosphat 0,24 1,00 1) Den samlede koncentration af nukleotider må ikke overstige 1,2 mg/100 kj (5 mg/100 kcal). 17

18 Næringsstoffer Bilag 3 Vitamin Vitamin A Vitamin D Vitamin B 1 Vitamin B 2 Niacin Vitamin B 6 Folat Pantothensyre Vitamin B 12 Biotin Vitamin C Vitamin E Vitamin K 1. Vitaminer Vitaminbetegnelse Retinylacetat Retinylpalmitat Retinol Vitamin D 2 (ergocalciferol) Vitamin D 3 (cholecalciferol) Thiamin-hydrochlorid Thiaminmononitrat Riboflavin Riboflavin-5 phosphat, natrium Nikotinsyreamid Nikotinsyre Pyridoxin-hydrochlorid Pyridoxal-5 -phosphat Folsyre Calcium-D-pantothenat Natrium-D-pantothenat Dexpanthenol Cyanocobalamin Hydroxocobalamin D-biotin L-ascorbinsyre Natrium-L-ascorbat Calcium-L-ascorbat L-Ascorbyl-6-palmitat Kaliumascorbat D-alpha-tocopherol DL-alpha-tocopherol D-alpha-tocopherylacetat DL-alpha-tocopherylacetat Phylloquinon (Phytomenadion) Mineraler Calcium (Ca) 2. Mineraler tilladte salte Calciumcarbonat Calciumchlorid Calciumcitrat Calciumgluconat 18

19 Magnesium (Mg) Jern (Fe) Kobber (Cu) Jod (I) Zink (Zn) Mangan (Mn) Natrium (Na) Calciumglycerophosphat Calciumlactat Calciumsalte af orthophosphorsyre Calciumhydroxid Magnesiumcarbonat Magnesiumchlorid Magnesiumoxid Magnesiumsalte af orthophosphorsyre Magnesiumsulfat Magnesiumgluconat Magnesiumhydroxid Magnesiumsalte af citronsyre Ferrocitrat Ferrogluconat Ferrolactat Ferrosulfat Ferroammoniumcitrat Ferrofumarat Ferrodiphosphat Ferrobisglycinat Cupricitrat Cuprigluconat Cuprisulfat Kobber-lysin-kompleks Kobbercarbonat Kaliumjodid Natriumjodid Kaliumjodat Zinkacetat Zinkchlorid Zinklactat Zinksulfat Zinkcitrat Zinkgluconat Zinkoxid Mangancarbonat Manganchlorid Mangancitrat Mangansulfat Mangangluconat Natriumbicarbonat Natriumchlorid Natriumcitrat Natriumgluconat 19

20 Kalium (K) Selen (Se) Natriumcarbonat Natriumlactat Natriumsalte af orthophosphorsyre Natriumhydroxid Kaliumbicarbonat Kaliumcarbonat Kaliumchlorid Kaliumcitrat Kaliumgluconat Kaliumlactat Kaliumsalte af orthophosphorsyre Kaliumhydroxid Natriumselen Natriumselenit 3. Aminosyrer og andre nitrogenforbindelser L-arginin og hydrochloridet heraf 1) L-cystin og hydrochloridet heraf L-histidin og hydrochloridet heraf L-isoleucin og hydrochloridet heraf L-leucin og hydrochloridet heraf L-lysin og hydrochloridet heraf L-cystein og hydrochloridet heraf L-methionin L-phenylalanin L-threonin L-tryptophan L-tyrosin L-valin L-carnitin og hydrochloridet heraf L-carnitin-L-tartrat Taurin Cytidin 5 -monophosphat og dets natriumsalte Uridin 5 -monophosphat og dets natriumsalte Adenosin 5 -monophosphat og dets natriumsalte Guanosin 5 -monophosphat og dets natriumsalte Inosin 5 -monophosphat og dets natriumsalte 1) L-arginin og hydrochloridet heraf må kun anvendes til fremstilling af de i 4, stk. 5, omhandlede modermælkserstatninger og de i 5, stk. 4, omhandlede tilskudsblandinger. Cholin 4. Andre næringsstoffer 20

21 Cholinchlorid Cholincitrat Cholinbitartrat Inositol 21

22 Bilag 4 Ernærings- og sundhedsanprisninger for modermælkserstatninger og betingelser for fremsættelse heraf 1. ERNÆRINGSANPRISNINGER Ernæringsanprisning 1.1. Lactose alene Lactose er det eneste tilstedeværende kulhydrat Lactosefri Lactoseindholdet overstiger ikke 2,5 mg/100 kj (10 mg/100 kcal) Tilsat LCP eller lignende ernæringsanprisning, der vedrører tilsætning af docosahe- det samlede fedtsyreindhold. Indholdet af docosahexaensyre udgør mindst 0,2 % af xaensyre 1.4. Ernæringsanprisninger vedrørende tilsætning af følgende fakultative ingredienser: taurin Tilsat på frivillig basis i en mængde, der er passende fructo-oligosaccharider og galacto-oligosaccharideensstemmelse med betingelserne i bilag 1. for den tilsigtede særlige brug til spædbørn, og i over nukleotider 2. SUNDHEDSANPRISNINGER (HERUNDER ANPRISNINGER AF EN REDUCERET RISIKO FOR SYGDOM) Sundhedsanprisning 2.1. Reduceret risiko for allergi overfor mælkeproteiner. Denne sundhedsanprisning kan omfatte termer, der henviser til et reduceret allergen- eller reduceret antigenindhold. Betingelser for sundhedsanprisning a) Der skal foreligge objektive og videnskabeligt verificerede data som bevis på de anpriste egenskaber. b) Modermælkserstatninger skal opfylde bestemmelserne i punkt 2.2 i bilag 1, og mængden af immunoreaktivt protein målt med generelt acceptable metoder skal være mindre end 1 % af nitrogenholdige stoffer i modermælkserstatninger. c) Det skal på etiketten anføres, at produktet ikke må anvendes til spædbørn, som er allergiske over for de intakte proteiner, hvoraf det er fremstillet, medmindre generelt accepterede kliniske forsøg dokumenterer, at modermælkserstatningerne tolereres af mere end 90 % (konfidensinterval 95 %) af spædbørn, som er overfølsomme over for de proteiner, som det hydrolyserede produkt er fremstillet af. d) Modermælkserstatningerne indgivet gennem munden må ikke fremkalde sensibilisering i dyr over for de intakte proteiner, som modermælkserstatningen er fremstillet af. 22

23 Essentielle og semiessentielle aminosyrer i modermælk Bilag 5 Til brug for denne bekendtgørelse er de essentielle og semiessentielle aminosyrer i modermælk udtrykt i mg pr. 100 kj og 100 kcal følgende: Pr. 100 kj 1) Pr. 100 kcal Cystin 9 38 Histidin Isoleucin Leucin Lysin Methionin 5 23 Phenylalanin Threonin Tryptophan 8 32 Tyrosin Valin ) 1 kj = 0,239 kcal. 23

24 Bilag 6 Specifikation for proteinindholdet og -kilden og proteinforarbejdningen, som anvendes ved fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger med et proteinindhold på under 0,56 g/100 kj (2,25 g/100 kcal), som fremstilles på basis af hydrolysater af valleprotein afledt af komælksprotein. 1. Proteinindhold Proteinindhold = nitrogenindhold x 6, Proteinkilde 0,44 g/100 kj 0,7 g/100 kj (1,86 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Demineraliseret protein af sød valle, der er afledt af komælk efter enzymatisk udfældning af kaseiner ved anvendelse af chymosin, og som består af: a) 63 % casein-glycomakropeptid-frit valleproteinisolat med et proteinindhold på mindst 95 % i tørstoffet og proteindenaturering på mindre end 70 % og et askeindhold på højst 3 %, og b) 37 % proteinkoncentrat af sød valle med et proteinindhold på mindst 87 % i tørstoffet og proteindenaturering på mindre end 70 % og et askeindhold på højst 3,5 %. 3. Proteinforarbejdning Hydrolyse i to trin ved anvendelse af et trypsinpræparat med et varmebehandlingstrin (3-10 min. ved º C) mellem de to hydrolysetrin. 4. Proteinkvalitet De essentielle og semiessentielle aminosyrer i modermælk udtrykt i mg pr. 100 kj og 100 kcal er følgende: Pr. 100 kj 1) Pr. 100 kcal Arginin Cystin 6 24 Histidin Isoleucin Leucin Lysin Methionin 7 29 Phenylalanin Threonin Tryptophan 7 30 Tyrosin Valin ) 1 kj = 0,239 kcal. 24

25 Referenceværdier til brug ved næringsdeklaration af fødevarer til spædbørn og småbørn Bilag 7 Næringsstof Referenceværdi for næringsdeklaration Vitamin A (µg) 400 Vitamin D (µg) 7 Vitamin E (mg TE) 5 Vitamin K (µg) 12 Vitamin C (mg) 45 Thiamin (mg) 0,5 Riboflavin (mg) 0,7 Niacin (mg) 7 Vitamin B 6 (mg) 0,7 Folsyre (µg) 125 Vitamin B 12 (µg) 0,8 Pantothensyre (mg) 3 Biotin (µg) 10 Calcium (mg) 550 Phosphor (mg) 550 Kalium (mg) 1000 Natrium (mg) 400 Chlorid (mg) 500 Jern (mg) 8 Zink (mg) 5 Jod (µg) 80 Selen (µg) 20 Kobber (mg) 0,5 Magnesium (mg) 80 Mangan (mg) 1,2 25

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1)

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) I medfør af 5, stk. 1, 7, 8, stk. 2, 11, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 2.2.2016 L 25/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1440 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1104 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00917 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1100 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-01008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 116 af 31/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-2301-01462 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 37, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1166 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00141 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 765 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00229 Senere

Læs mere

30.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 401/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 401/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 401/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12430/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 123 AGRI 494 SAN 303 DELACT 125 Jordi

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 ANNEX Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1-EN ANNEX.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring

Læs mere

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer 0001 Abrikos, tørret 2 total-n 0.464 0.5 5165 050 0001 Abrikos, tørret 7 Kulhydrat best. v/diff. 57.2 66.5 050 5165 0001 Abrikos, tørret 13 Vand 28.6 26.2 5148, 5165 5165 0001 Abrikos, tørret 51 L-ascorbinsyre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006L0141 DA 28.10.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger

Læs mere

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0. 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.610 0001 Abrikos, tørret 0006 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.610 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0013

Læs mere

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre Nutrison Protein Plus Multi Fibre Fuldgyldig sondeernæring tilsat kostfibre (MF6 Multi Fibre Blanding) til patienter med et øget proteinbehov. Indeholder DHA/EPA. Glutenfri og laktosefattig. 500 ml og

Læs mere

Nutridrink Compact Protein

Nutridrink Compact Protein Mere protein, mindre volumen Nyhed Compact Supplerende ernæringsdrik Compact er et levnedsmiddel til særlige medicinske formål til ernæringsmæssig Det er et højt energi og højt protein ernæringstilskud.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

TR90 M-Barer & M-Shakes

TR90 M-Barer & M-Shakes TR90 M-Barer & M-Shakes Vælg den, der passer bedst til dig! POSITIONERING Vi lever i en verden, hvor tid er penge. Med familieliv, arbejde, sociale begivenheder og ærinder, kan det være svært at finde

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg i kosten Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien af æg.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 25.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 136/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen.

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. NYT Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active Mini Medium Maxi SELECT

Læs mere

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde.

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Complete til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Complete

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

ZINZINO. Health Concept.

ZINZINO. Health Concept. ZINZINO Health Concept www.izinzino.com De fleste vil gerne Spise sundt, Være i god form eller Tabe sig Den mest almindelige sundhedsanbefaling er at dyrke motion. HVORFOR? Fordi motion bidrager til at

Læs mere

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge-

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- "Vores mission har helt fra starten været at arbejde i den gode sags tjeneste rundt om i verden. Initiativet Nourish the Children giver os mulighed for at

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål 2008L0038 DA 13.12.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ dr Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ I medfør af ~ 7-9 og 60, stk. 3. i lov om fødevarer. jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv www.arion-premium.dk 12 2 Arion sikrer dig den bedste kvalitet. Før et Arion foderprogram eller produkt når på markedet, er det udviklet på forskningscentre

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde.

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Complete til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. af høj kvalitet, funktionelt,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne

Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 31. januar 2013 Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne 1 Indledning Den 25. oktober 2011 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vores største nyhed for de mindste En modermælkserstatning beriget med MFGM

Vores største nyhed for de mindste En modermælkserstatning beriget med MFGM INFORMATION FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE Vores største nyhed for de mindste En modermælkserstatning beriget med MFGM 1 Modermælk er den bedste næring til spædbarnet 2 Ny Allomin Danmark første

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

LeanShake. Vigtigste fordele: ZINZINO

LeanShake. Vigtigste fordele: ZINZINO ZINZINO LeanShake Zinzino LeanShake er en lækker og nærende måltidserstatning til vægtregulering 1. Brug det til at tabe fedt og opbygge muskler 3, og samtidig afbalancering dit mikrobiom for sundhed i

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer, peritonealdialysevæske Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke Fuld fart fra start Smågrisekoncentrat Vores viden - Din styrke Forsøg med Vitfoss smågrisekoncentrat 2720 Vægtinterval, Antal grise Gentagelser Daglig Foderudnyttelse, kg pr. forsøg pr. forsøg tilvækst,

Læs mere

NYT. Guld værd. til særlige behov. Det nye, endnu mere individuelle SELECT GOLD tørfoder til katte. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD.

NYT. Guld værd. til særlige behov. Det nye, endnu mere individuelle SELECT GOLD tørfoder til katte. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. NYT Guld værd til særlige behov. Det nye, endnu mere individuelle SELECT GOLD tørfoder til katte. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD fordi enhver kat er noget helt specielt SELECT GOLD Premium-tørfoder

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

LeanShake. Vigtigste fordele: ZINZINO

LeanShake. Vigtigste fordele: ZINZINO ZINZINO LeanShake Zinzino LeanShake er en lækker og nærendemåltidserstatning til vægtregulering 1. Brug det til at tabe fedt og opbygge muskler 3, og samtidig afbalancering dit mikrobiom for sundhed i

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1399 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00220 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk. Overskud til hverdagen

Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk. Overskud til hverdagen Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk Overskud til hverdagen Fitness Pharma overskud til hverdagen Fitness Pharma er en serie

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner.

Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. NYT Det helt rigtige til dine ernæringsfølsomme bedste venner. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Sensitive til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Sensitive

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) D L 154/12 Den Europæiske Unions Tidende 15.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 505/2012 af 14. juni 2012 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Det helt rigtige til ethvert energibehov.

Det helt rigtige til ethvert energibehov. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active SELECT GOLD Active til

Læs mere

Sedan. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup

Sedan. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Dato 06. oktober 2015 Side 1 af 8 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Foreningen af virksomheder, der producerer eller markedsfører specialdestinerede fødevarer bestemt til børneernæring,

Læs mere

Utraditionelle råvarer. Boghvede

Utraditionelle råvarer. Boghvede Utraditionelle råvarer Boghvede Tørstof 87,0 Råprotein (standard) 81 Råprotein 11,5 13,2 Råfedt (reelt ford.) 90 Råfedt 2,5 2,9 Fosfor 45 Råaske 2,4 2,8 Træstof 11,5 13,2 Jodtal 0 Jodtalsprodukt/kg TS

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois

Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois www.royalcanin.dk En majestætisk, hengiven kæmpe En Grand danois er en af de største hunde i verden. Den er stærk og elegant, og så skjuler dens atletiske

Læs mere

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer side 1 0001 Abrikos, tørret 4 mættede fedtsyrer 0.14 0.1 050 050 0001 Abrikos, tørret 5 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.6 050 050 0001 Abrikos, tørret 6 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.6 050 050 0001 Abrikos,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer Udkast 20-05-2014 Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer (i henhold til Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) 1 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere