EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI"

Transkript

1 EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon Telefax

2 Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse Side 2 af 27 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 3 Generelt... 3 Administrative oplysninger... 4 Ejendomsoplysninger... 4 Ejendomsbeskrivelse... 4 Oversigtsplan GENNEMGANG AF FORELIGGENDE PROJEKTMATERIALE... 6 Senere ændringer BYGNINGSGENNEMGANG... 7 Bygningsdelskortet... 7 Tagbelægning/-konstruktion... 8 Facader og gavle Kældre Trappeopgange Tagrender og nedløb Døre og vinduer Varme- og vandanlæg Faldstammer Kloak- og afledningsrør El-installationer Affaldsgård Terræn, modernisering og vedligeholdelse Udvendige trapper DRIFTSBUDGET SAMMENFATNING/ANBEFALING Bilag: A Fotobilag

3 Sag: Tilstandsrapport Side 3 af ORIENTERING Generelt Tilstandsrapporten er primært baseret på en visuel gennemgang af bygningerne, samt enkelte tekniske undersøgelser af installationer. Bygningsgennemgangen har omfattet både ind- og udvendige bygningsdele. Der er foretaget inspektion af 1 lejligheder, kældre samt trappe- og loftrum. Endvidere er der foretaget visuel gennemgang af tag og loftrum via adgang fra trappe. Pga. sikkerhedsforhold, er ikke alle tagflader inspiceret. Rapportens formål er at give et retvisende billede, af afdelingens nuværende tilstand samt fremtidige vedligeholdelsesudgifter for bygningsmassen. Nærværende rapport indeholder derfor en gennemgang af alle bygningsdele i lejlighederne, inkl. klimaskærm og tekniske installationer. Ud over bygningsgennemgangen, har tegninger indhentet hos kommunen, bidraget til det samlede grundlag. Rapporten er inddelt i flere afsnit: Generel orientering Det første afsnit indeholder en generel orientering om ejendommen, samt en granskning af det foreliggende materiale. Bygningsgennemgang Andet afsnit gennemgår først bygningsdelskortets opbygning. Herefter er hver bygningsdel beskrevet med en kort forklaring om bygningsdelen, tilstandsvurderingen samt anbefalede opretning/vedligeholdelsesmetoder og de forventede økonomiske udgifter hertil. Driftsbudget I det næstsidste afsnit, overføres samtlige udgifter beskrevet i hvert enkelt bygningsdelskort, til driftsbudgettet. Udgifterne er opdelt i poster for henholdsvis genopretning og vedligeholdelsesudgifter. Driftsbudgettet er fastsat til at løbe til år 2026 (10 år). Konklusion Sidste del af rapporten er en konklusion på selve gennemgangen og undersøgelserne.

4 Sag: Tilstandsrapport Side 4 af 27 Administrative oplysninger Administrator Ejerforeningen Højagerbo v/formand Kim Niebling Højagerparken Ballerup Ejendomsoplysninger Beliggenhed Højagerparken Ballerup Opførelsesår: 1943 Arealer Grundareal: xxxx m 2 Bygningsareal: 745 m 2 Boligareal: 2235 m 2 Ejendomsbeskrivelse Bebyggelsen består 36 lejligheder bygget som etageboliger i 2 bygninger, hver i 3 etager, med kælder. Tilhørende bebyggelsen er der en del grønne områder samt belægningsområder. Taget er opbygget med træspær belagt med brædder og tagpap. Herunder er der et ventileret loftsrum. Facaderne er opbygget som murede hule vægge. Bygningerne bliver opvarmet med fjernvarme, med vekslere, beholdere, etc. placeret i separat kælderrum.

5 Sag: Tilstandsrapport Side 5 af 27 Oversigtsplan

6 Bygherre: Samvirkende Boligselskabv. KAB Bygge- og boligadministration Sag: Bellahøj III - helhedsrapport Projektgranskning Side 6 af GENNEMGANG AF FORELIGGENDE PROJEKTMATERIALE Senere ændringer Ud fra tilgængeligt materiale af byggeriet forekommer der kun mindre ombygningssager, f.eks. ombygninger af butikker i underetage ved nr. 2, samt enkelte mindre ombygninger i enkelte lejligheder. Dog er der udført en udskiftning af stort set alle vinduer, formentlig i 2 større omgange samt i mindre enkeltstående tilfælde i de enkelte lejligheder. Alle kældervinduer og døre er skiftet inden for de seneste 2-3 år, mens vinduer og døre i trappeopgange er skiftet i Endvidere er vinduer skiftet stort set alle boligerne (tilsyneladende mangler kun en enkelt), inden for de seneste ca år. Nøjagtigheden kendes dog ikke. På installationssiden er varmecentralen af nyere dato, øjensynligt ca Tilstandsvurderingen tager derfor udgangspunkt i at byggeriet står som fra opførelsen, dog med mindre udskiftninger og serviceringer.

7 Sag: Tilstandsrapport Side 7 af BYGNINGSGENNEMGANG Bygningsdelskortet Efterfølgende gennemgang af bygningsdele er opbygget i skemaform og indeholder for hver bygningsdel følgende rubrikker: Bygningsdel Lokalisering Nummererer og navngiver bygningsdelen. Angiver placeringen af bygningsdelen Bygningsdelsbeskrivelse Beskriver opbygningen af den enkelte bygningsdel. Tilstandsvurdering Opretning/vedligehold Beskriver de konstaterede skader med en samlet vurdering af den pågældende bygningsdel. Skaderne klassificeres efter følgende karaktersystem: K4 Beskadigede bygningsdele som skal udbedres med det samme, for at undgå yderligere skade, samt følgeskader på andre bygningsdele eller installationer, der kan føre til funktionssvigt. K3 Bygningsdele som skal ændres/vedligeholdes for at undgå skader på bygningsdelen med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. K2 Bygningsdele som skal ændres/vedligeholdes for at undgå yderligere nedbrydning, men ikke giver risiko for følgeskader på andre bygningsdele. K1 Bygningsdele som bør vedligeholdelse for at bevare sin gode stand K0 Forbedringer Beskriver overordnede metoder for opretning/vedligehold af bygningsdelen. Den generelle metode for genopretning beskrives i dette afsnit. Hvis det vurderes, at bygningsdelen er meget beskadiget, er der anført et antal rest leveår inden udskiftning bør finde sted. Generelle vedligeholdelsesprincipper for bygningsdelen beskrives her for hele bygningsdelens levetid. Økonomi overslag Angiver overslagspriser for de enkelte bygningsdele for opretning/ vedligeholdelsesarbejder. De angivne priser er håndværkerudgifter udarbejdet ud fra erfaringspriser samt prisbøger i prisniveau januar Priserne indeholder ikke administrations- og finansieringsomkostninger, moms og teknisk bistand. Alle overslagspriser fremgår af det udarbejdede 10- års driftsbudget.

8 Sag: Tilstandsrapport Side 8 af 27 Bygningsdel: Tagbelægning/-konstruktion Lokalisering: Tagkonstruktionen af boligblokkene, inkl. belægning og underlag. Bygningsdelsbeskrivelse: Tagkonstruktionen er opbygget med gitterspær i træ, beklædt med brædder og tagpap. Taget er opbygget så der er ventileret loftsrum, og med isolering mellem spær. Tagbelægningen er af nyere dato, vurderet inden for de seneste 8-10 år, og er udlagt ovenpå den gamle tagpap. Tagbrædder er således de originale fra opførelsen. Tilstandsvurdering: Lejlighederne er adskilt af en bærende væg af murværk, og for hver opgang er lejlighedsskel ført med op i tagrum og helt til underside af tagbrædder. Tagbelægning: Tagbelægningen af tagpap fremstår i forholdsvis fin stand, uden skader eller tegn på skader. Tagkonstruktionen Ved besigtigelse inde fra ses der enkelte steder, at trækonstruktionen tidligere har været udsat for vandgennemtrængninger. Disse er dog tørre nu. Ellers ser tagkonstruktionen fint ud indefra, der er godt ventileret, og samlinger op mod gavle er generelt i god stand. Loftrum konstateredes isoleret med ca. 200 mm mineraluld, hvilket vurderes tilfredsstillende. Skadesklassificering Tagbelægning: Trækonstruktion: K1 K1 Opretning/vedligehold: - Tagbelægninger og loftrum gennemgås 1 gang årligt for evt. tegn på nedbrydning eller vandgennemtrængning

9 Sag: Tilstandsrapport Side 9 af 27 Økonomiske overslag - kr ,- årlig vedr. gennemgang af loftrum og tagflader.

10 Sag: Tilstandsrapport Side 10 af 27 Bygningsdel: Facader og gavle Foto 1-9 Lokalisering: Ydervægge i hele bebyggelsen Bygningsdelsbeskrivelse: Facaderne er opbygget af murværk både udvendigt og indvendigt, og ifølge ejerforeningen er foretaget hulmursisolering for få år siden. Ved terræn er murværk udført i hårdtbrændte sten til under terræn, af hensyn til frostsikkerhed. Tilstandsvurdering: De murede ydervægge fremstår generelt i god stand, men med enkelte steder, med mindre skader i form af manglende fugemasse, beskadigede sten, og revner i murværk. Specielt de nederste 1,5-2 meter murværk fremstod med mange udfaldne / manglende fuger. Der konstateredes revnedannelse nogle enkelte steder, hovedsageligt i brystning over / under vinduer. Vinduers sålbænke er udført af klinker, med fuger imellem. Disse fuger ses flere steder at være faldet ud, med en følge af at underliggende murværk er blevet fugtbelastet, og beskadiget som følge heraf. Ved trappeindgange og kældernedgange bærer murværket tydeligt præg af skader som følge vinterbekæmpelse med salt. Skorstenen i gavl ved nr. 8, fremstår med flere skader på skorstenspiben over tag. Skadesklassificering K2 Opretning/vedligehold: Samtlige facader gennemgås, og der laves udskiftning af mørtelfuge, samt enkelte facadesten, og revner udbedres ved udkradsning af fuger, og indmuring af rustfri armering i hver 3. fuge, på tværs af revne. Endvidere tætnes fuger i sålbænke. Det bør overvejes at skifte sålbænke til nye skiffersålbænke i et stykke. Det kan endvidere overvejes om skorstenen over tag skal nedtages, og tag lægges henover. Herved undgår man den fremtidige vedligeholdelse af denne.

11 Sag: Tilstandsrapport Side 11 af 27 Facader gennemgås visuelt hvert andet år og skadede mursten og fuger repareres. Det bør kraftigt overvejes at afskaffe salt som glatførebekæmpelse om vinteren, da salt er årsagen til nedbrydning af murværk ved trappedøre og kældernedgange. Økonomiske overslag Udbedring af murværk: kr ,- Udskiftning af sålbænke: kr ,- Nedrivning af skorsten over tag+ tag henover, kr ,- Kr ,- hver 2. år i hele driftsperioden herefter.

12 Sag: Tilstandsrapport Side 12 af 27 Bygningsdel: Kældre Foto Lokalisering: Kældre i hele bebyggelsen Bygningsdelsbeskrivelse: Kældre er fra opførelsestidspunktet og er uden konstruktive ændringer siden da. Gulve er udført i beton, og vægge er muret i massivt murværk. Kældervægge er uisolerede. Tilstandsvurdering: Kældervægge fremstår generelt alle steder, med forholdsvis kraftige tegn på fugtophobninger, idet overflader fremstår med afskalninger i større omfang, og mange steder. Enkelte steder er konstateret aftegninger på gulvoverflader, efter fugtpåvirkning. Gammel dyb kokskælder, fremstår med kraftige afskalninger på vægge, hvor også puds falder ned. Den dybe kælder fremstår både kold og fugtig, og trænger meget til en istandsættelse. Skadesklassificering K2 Opretning/vedligehold: Kældervægge gennemgås, for afskalninger, som repareres, og overfladebehandles ved filsning, og evt. meget diffusionsåben maling/kalk. Den dybe kælder bør istandsættes, og tilføres varme (evt. fra teknikrum, som har en del overskudsvarme) og friskluft. Kældervægge gennemgås visuelt hvert andet år og skadede overflader repareres, og malerbehandles. Økonomiske overslag Gennemgang og udbedring af vægoverflader: kr ,- Istandsættelse af dyb kælder: kr ,- Kr ,- hver 2. år i hele driftsperioden herefter.

13 Sag: Tilstandsrapport Side 13 af 27 Bygningsdel: Trappeopgange Foto Lokalisering: I alle opgange til lejligheder. Bygningsdelsbeskrivelse: Trapper er udført i træ, og med trin- og reposoverflader i træ. Gelænder i træbalustre med træhåndliste. Væg- og loftoverflader er pudset. Gulv foran dør til terræn, er udført med klinker. Tilstandsvurdering: Trapper fremstår generelt pæne og velvedligeholdte, dog har de fleste opganges nederste trin større mærker efter nedslidt eller helt afslidt lakering. Ifølge ejerforeningen er trapper og trin fornyelig renoveret og lakeret. Ifølge trappeentreprenør, har træet haft et indhold af salte fra vinterbekæmpelse, og salten søger konstant ud mod overfladen, og gør derved lakken ustabil, og meget nem at slide af. Håndliste på gelændere, har mange steder mærker, og sår. Klinkegulv foran dør til terræn, fremstår enkelte steder med revnede klinker og fuger. Vægge og lofter fremstår generelt pænt, dog er vægge på begge sider af dør til terræn de fleste steder med afskalninger og tegn på fugtophobning. Skadesklassificering Nederste trin+repos: Klinkebelægning: Vægge ved hoveddør: K2 K2 K2 Opretning/vedligehold: Nederste trin og repos, må omlakeres, måske af et par omgang. Det bør stærkt overvejes at ændre produkt vedr. vinterbekæmpelse, og / eller få indbygget stor måtte i belægningen foran trætrappen. Klinkebelægning istandsættes. Håndlister slibes og lakeres. Vægge ved hoveddør, istandsættes

14 Sag: Tilstandsrapport Side 14 af 27 Vægge og lofter malerbehandles hvert 7 år. Trin- og reposer slibes og lakeres hvert 7 år. Økonomiske overslag Nederste trætrin: kr ,- Måtte i klinkebelægning: kr ,- Klinkebelægning: kr ,- Håndlister: kr ,- Vægge ved hoveddør: kr ,- Kr ,- hver 7. år i hele driftsperioden

15 Sag: Tilstandsrapport Side 15 af 27 Bygningsdel: Tagrender og nedløb Lokalisering: Langs tagkanten i hele byggeriet. Bygningsdelsbeskrivelse: Tagrender og nedløb er udført i zink. Tilstandsvurdering: Tagrenderne står i fin stand, og der blev ikke konstateret nogle fejl og mangler i tagnedløb. Tagrender er dog ikke besigtiget ovenfra. Opretning/vedligehold: - Skadesklassificering K1 Der foreslås at der laves en grundig årlig rensning af tagrenderne. Økonomiske overslag - Kr ,- hver år i hele driftsperioden

16 Sag: Tilstandsrapport Side 16 af 27 Bygningsdel: Døre og vinduer Foto Lokalisering: Samtlige døre og vinduer i bebyggelse, inkl. i karnapper. Bygningsdelsbeskrivelse: Langt de fleste vinduer er udskiftet, men på forskellige tidspunkter. Således er kun en lejlighed tilbage med de gamle originale et-lags vinduer. Vinduer og døre i kælder er udskiftet inden for de seneste 2-3 år. Vinduer og døre i trappeopgange er skiftet i I lejligheder har der ikke kunnet konstateres udskiftningsdato, men det kan konstateres at disse er af forskellig alder. Foran franske altandøre er monteret rækværk gitter udført i trælameller. Tilstandsvurdering: I en del lejligheder fremstår vinduer og franske altandøre med meget slidt maling, og dårligt træ, og det bør overvejes, at meget snart at udføre en vedligeholdelse af disse vinduer og døre. Rækværk foran franske altandøre, fremstår slidte i overfladen, med afskallende maling, og med trædele, der er knækket af. Skadesklassificering Vinduer og døre: K3 K1 Opretning/vedligehold: Gennemgang, slibning, og ny overfladebehandling på de vinduer der trænger, således at den generelle vedligeholdelse kan komme ind i en planlagt cyklus. Udskiftning af defekte fuger, greb, glas- og tætningslister o.lign. Vinduerne skal regelmæssigt males og vedligeholdes for at bevare standen. Sålbænke vedligeholdes samtidig med den øvrige del af murværket.

17 Sag: Tilstandsrapport Side 17 af 27 Økonomiske overslag Gennemgang og overfladebehandling vinduer, kr ,- Gennemgang og overfladebehandling af rækværker foran franske altandøre, kr ,- Kr ,- hvert andet år til gennemgang og smøring af vinduer og døre. Malerbehandling af vinduer hvert 7. år, kr ,-

18 Sag: Tilstandsrapport Side 18 af 27 Bygningsdel: Varme- og vandanlæg Foto Lokalisering: Varmeanlæg og varmevekslere i teknikrum i kælder Varmefordelingssystem i bygninger. Vandfordelingssystem i bygninger Bygningsdelsbeskrivelse: Samtlige boliger bliver opvarmet med varme fra nyere fjernvarmecentral. Fjernvarmeanlæg er fra Rørsystemer og radiatorer er generelt fra byggeriet opførelse, dog er forskellige afspærringsventiler, og måleudstyr skåret ind på ledninger i kælder. Ejerforeningen har oplyst at der netop er monteret nye anoder i varmtvandsbeholdere. Tilstandsvurdering: Der er kun konstateret enkelte mindre rustangreb på rørsystemet i kælder, i forbindelse med rørsamlinger. Generelt set ser systemerne ud til at være i god stand. Der er ikke foretaget destruktive rørprøver, men rørenes alder taget i betragtning, anbefales dette udført. Radiatorer fremstår også i god stand uden tegn på tæring. Der mangler enkelte steder isolering på varmerør i loftrum. Rør i kælder mangler en del steder rørisolering. Skadesklassificering K1 Opretning/vedligehold: Udførelse af rørisolering, hvor dette mangler i kældre og på loft. Udførelse af destruktive rørprøver, for en bedre klarlæggelse af tilstand. Der skal udføres servicering af anlæg og vekslere for at opretholde den gode stand. Udsyring af vekslere hvert 2. år i hele driftsperioden. Servicering af varmecentralen hvert. 2. år i hele driftsperioden Det kontrolleres regelmæssigt, at isoleringen ikke er beskadiget eller manglende.

19 Sag: Tilstandsrapport Side 19 af 27 Ventiler bør aktiveres med jævne mellemrum for at forhindre at de gror fast. Økonomiske overslag Rørisolering: kr ,- Destruktive rørprøver, og tilstandsvurdering: kr ,- Kr ,- årligt til gennemgang af rør og isolering i kældre. Kr ,- hvert 2. år til udsyring af vekslere. Kr ,- hvert 2. år til servicering af varmecentral.

20 Sag: Tilstandsrapport Side 20 af 27 Bygningsdel: Faldstammer Foto Lokalisering: Lodrette faldstammer fra køkken og toiletter i alle boliger. Bygningsdelsbeskrivelse: Langt hovedparten af faldstammerne er fra byggeriets opførelse og udført i støbejern. Enkelte er udskiftet til enten rustfrit stål eller plast. Tilstandsvurdering: Faldstammer er besigtiget hvor det er muligt i kælder samt i en enkelt lejlighed. Originale faldstammer i kælder er i meget dårlig stand, med adskillige rustudbulninger på røroverflader, hvilket er ensbetydende med en snarlig gennemtæring og derved udtrængning af kloakvand. Ejerforeningen har oplyst at faldstammer generelt er i dårlig stand, og at det kun er meget få steder og kun på en etage at faldstammer er udskiftet. Der repareres p.t. ved at montere manchet, når faldstammer bliver utætte. Skadesklassificering K4 Opretning/vedligehold: Alle faldstammer anbefales udskiftet snarest muligt. En renovering ved strømpeforing er mulig, men levetiden for denne er væsentlig kortere end nye faldstammer, og såfremt økonomien anskues over reparationens levetid, vil en udskiftning være økonomisk mest fordelsagtig. Nye faldstammer skal ikke vedligeholdes. Økonomiske overslag Nye faldstammer, kr ,- -

21 Sag: Tilstandsrapport Side 21 af 27 Bygningsdel: Kloak- og afledningsrør Lokalisering: Kloak og afledningsrør, forbundet med bygningen. Bygningsdelsbeskrivelse: Samtlige kloak- og afledningsrør forbundet med bygningen. Kloak- og afledningsrør er fra byggeriet opførelse. Tilstandsvurdering: Kloak- og afløbsrør er ikke inspiceret, men henset til rørenes alder anbefales at få fortaget en stikprøvevis ved tv-inspektion. Skadesklassificering - Opretning/vedligehold: Stikprøvevis inspektion af kloakker, evt. ud fra viden om mulige tilstopningssteder. Kloakker bør tv inspiceres som stikprøver hvert 5. år med henblik på lokalisering af skadelige belægning, brud, etc. Økonomiske overslag Stikprøvevis tv-inspektion af kloakstrækninger, kr ,- Kr ,- hver 5. år i hele driftsperioden.

22 Sag: Tilstandsrapport Side 22 af 27 Bygningsdel: El-installationer Foto Lokalisering: Elinstallationer i alle boliger og i kælder Bygningsdelsbeskrivelse: El-installationer er til dels de originale fra opførelsen suppleret med en del nyere installationer over mange omgange. Hpfi relæ er monteret. Tilstandsvurdering: I Kælder er flere steder konstateret uregelmæssigheder i El-installationerne, herunder gamle stofledninger, uafdækket samledåser, uaflåste gruppetavle og lign. Skadesklassificering: K4 Opretning/vedligehold: Det anbefales at få lavet et el-check, f.eks. bestående er besigtigelse af 4 lejligheder samt 3 kældre. Såfremt el-installationer gennemgås og opdateres til en nugældende standard, skal ikke foretages planlagt vedligehold af disse. Økonomiske overslag El-check, kr ,- -

23 Sag: Tilstandsrapport Side 23 af 27 Bygningsdel: Affaldsgård Lokalisering: Affaldsgård ud for nr. 2. Bygningsdelsbeskrivelse: Affaldsgården er forholdsvis nybygget, og er opbygget med træskelet, beklædt med brædder, og er uden tag. Jf. ejerforeningen skal affaldsgården udbygges til at kunne indeholde flere affaldsfraktioner, og lovliggøres ud fra dette. Tilstandsvurdering: Affaldsgårdens træværk fremstår i pæn og god stand. Skadesklassificering K1 Opretning/vedligehold: Udbygning af affaldsgården til at rumme det krævede antal fraktioner. Træbeklædning skal malerbehandles hvert 5 år. Økonomiske overslag Udbygning, kr ,- Malerbehandling, kr ,-

24 Sag: Tilstandsrapport Side 24 af 27 Bygningsdel: Terræn, modernisering og vedligeholdelse Foto Lokalisering: Belægninger og terræn omkring bygningerne Bygningsdelsbeskrivelse: Belægningen omkring blokkene består af delvis asfalt og delvis herregårdssten Tilstandsvurdering: Fliserne ligger generelt pænt og med fald til de rette afløb, dog har belægningen ud for gavl ved nr. 8 fald ind mod bygningen. Asfalt ved nr. 2, er i dårlig stand. Skadesklassificering K2 Opretning/vedligehold: Fliser ved gavl, ud for nr 8. bør omlægges, således at der er fald bort fra gavl, evt. ved etablering af rende ca. 1 m fra gavl, til opsamling af vand. Asfalt i gavl ved nr. 2 bør omlægges. Rensning af fliser, inkl. fjernelse af ukrudt. Omlægning af udvalgte fliser, for jævnere overflader. Økonomiske overslag Omlægning af fliser ud for nr. 8, inkl. etablering af afløbsrende, kr ,- Udbedring af asfalt ved nr. 2, kr ,- Kr ,- årligt til flise-reparation.

25 Sag: Tilstandsrapport Side 25 af 27 Bygningsdel: Udvendige trapper Lokalisering: Udvendige trapper til opgangsdøre samt til kældre. Foto Bygningsdelsbeskrivelse: Der er udført udvendige adgangstrapper i beton til opgangene 2-6 og trin til øvrige. Kældernedgange er alle steder udført i beton. Tilstandsvurdering: Generelt fremstår de udvendige adgangstrapper i god stand, uden synlige skader. Ejerforeningen oplyser at trapper og udvendigt belægning er renoveret inden for de seneste år. Opretning/vedligehold: - Skadesklassificering - Med jævne mellemrum bør trapper gennemgås for evt. revnedannelse eller lign. Det bør kraftigt overvejes at undgå glatførebekæmpelse med salt, da det kan give skader på beton og murværk omkring trapperne. Økonomiske overslag - -

26 Sag: Tilstandsrapport Side 26 af DRIFTSBUDGET Driftsbudgettet opstilles med udgangspunkt i år 2016, og med en 10 årig fremtidig horisont. Ejerforeningen har ønsket flere emner medtaget i driftsbudgettet, som ikke omhandler vedligehold. Disse emner er følgende: - Nye vaskerimaskiner. Det forudsættes samme maskiner som nu. Omkostningerne til nye vaskerimaskiner vurderes at andrage ca. kr ,- ekskl. moms.

27 Sag: Tilstandsrapport Side 27 af SAMMENFATNING/ANBEFALING Generelt fremstår bygningerne i en god og velvedligeholdt stand for bygninger af denne alder, men der er dog enkelte steder hvor der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der er enkelte bygningsdele, hvor der bør igangsættes en decideret planlægning for udskiftning, idet det vurderes, at bygningsdelen skal genoprettes inden for få år. Dette gælder hovedsagligt faldstammer i alle boliger. Generelt ser installationer for vand og varme ud til at være i god stand, men det anbefales at få udført nogle supplerende undersøgelser for så vidt angår tv-inspektion af kloakker, rørprøver på vand og varmeinstallationer, samt stikprøvevis check og måling af Elinstallationen.

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932

Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Pkt.nr. 29 Vedligeholdelse af kommunens bygninger. Orientering om akutte renoveringssager. 382932 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget 1. at tage orientering vedrørende

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Konklusion på bygningernes vedligeholdelsesstand

Konklusion på bygningernes vedligeholdelsesstand Konklusion på bygningernes vedligeholdelsesstand Notat Kunde E/F VIRUM STATIONSVEJ 141-149 Projektnr. 1022350-001 Projekt Bygningssyn & udarbejdelse af vedligeholdsplan Dato 2016-08-01 Emne Bygningernes

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Birkemosevej 10, 4293 Dianalund 26. maj 2015 H-15-02034-0172 370-002240 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Skælskørvej 55, 4250 Fuglebjerg 7. juli 2015 H-15-02833-0149 370/1690 Anders Bruun Madsen Som sælger

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57

Bo42. Afdeling 13. Thorkildsvej 57 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Afdeling 13 Thorkildsvej 57 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

VOPA I Ejendomsadministration

VOPA I Ejendomsadministration Indholdsfortegnelse! 1.! Stamdata... 5! 2.! Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 5! 3.! Grundlag... 5! 4.! Indledning... 6! 5.! Vurderingskriterier... 6! 6.! Bygningsdelskort og tilstand... 7!

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Højvangsparken. Tilstandsrapport 2014 Tilstandsrapport 2014 Kommandanthøjen 1-51/Torneværksvej 41-71 2-60/Holger Lundgrens Vej 1-54 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Grænsevej 50 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-08 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16799149 Matr. nr./ejerla 6GÆ / vedøre By, vedøre

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: FIOLSTRÆDE 10 Dato: 01.02.2013

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan A/B Mariendalsvej 62-64 2000 Frederiksberg Primo år 2018 Indholdsfortegnelse: 1. Vedligeholdelsesplanen... 3 2. Beskrivelse af ejendommen... 4 3. Konklusion... 7 2 1. Vedligeholdelsesplanen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkegade 19 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113350 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Ringgade 63 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-484313 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerkobbel 1 6400 Sønderborg 540-028333-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østrigsvej 52 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003159 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32

Bo42. Møllegården. Hedebovej 2-32 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Møllegården Hedebovej 2-32 Tilstandsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE

VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE VEDLIGEHOLDELSESPLAN - KORT UDGAVE Dronning Olgas Vej 2-2a og Mariendalsvej 1 2000 Frederiksberg UDAREJDET JANUAR 2019 Det anbefales at vedligeholdelsesplanen ajourføres årligt UDFØRT AF AI as Refshalevej

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gl Næssevej 53 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-043109 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere