Program for brugerdreven innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for brugerdreven innovation"

Transkript

1 Page 1 of 19 Program for brugerdreven innovation Generelle oplysninger Projektets titel: Brugerdreven innovation. Vejen til succes med elbiler i Danmark Juridisk ansvarlig (projektholder) Navn på virksomhed/organisation CVR-nummer Ejerforhold Adresse Ågade 10 Postnummer 6000 By DESIGNSKOLEN KOLDING Selvejende institution Kolding Telefon Telefax

2 Page 2 of 19 Projektansvarlig Navn Arbejdssted Privat adresse Postnummer 6000 By Regnskabsansvarlig Elsebeth Gerner Nielsen Designskolen Kolding Langelinje 1B Kolding Telefon Telefax Arbejdssted og virksomhedens/organisationens CVR-nummer Navn Arbejdssted Hanne Skov Designskolen Kolding Privat adresse Mariasvej 1 Postnummer 6091 By Bjert Telefon Telefax Arbejdssted og virksomhedens/organisationens CVR-nummer

3 Page 3 of 19 Samarbejdspartnere Virksomhedens/institutionens navn DONG Energy CVR-nummer Ejerforhold Kontaktperson A/S Klaus Baggesen Hilger Adresse Kraftværksvej 53 Postnummer 7000 By Fredericia Telefon Telefax Virksomhedens/institutionens navn CVR-nummer Ejerforhold Kontaktperson Adresse Postnummer 7000 By Fredericia Kommune Offentlig institution Teknisk direltør Erik Jespersen Gothersgade 20A Fredericia Telefon Telefax Virksomhedens/institutionens navn TRIN CVR-nummer Ejerforhold Kontaktperson Forening/fond Direktør Susanne Krawack Adresse Fredericiagade 32 Postnummer 6000 By Kolding Telefon Telefax

4 Page 4 of 19 Virksomhedens/institutionens navn CVR-nummer Ejerforhold Kontaktperson Danfoss Solar Inverters A/S Poul Erik Seekjær Adresse Jyllandsgade 28 Postnummer 6400 By Sønderborg Telefon Telefax

5 Page 5 of 19 Indsatsområde og ansøgt beløb Ønsket indsatsområde Temaområde Projektets varighed Den regionale indsats Energi & Klima 3½ år Forventet startdato Det samlede budget Det ansøgte beløb Primære eksterne konsulenter i projektet Ikke fastlagt endnu

6 Page 6 of 19 Projektoplysninger Baggrund Danmarks samlede energiforbrug kan groft opdeles i 3 lige store dele: 1/3 til private husholdninger, 1/3 til virksomhederne og 1/3 vedrører transportsektoren (offentlig og privat transport). Der er de senere år igangsat mange initiativer i Danmark indenfor energieffektivisering af boliger og virksomhedernes forbrug af energi. Danmark har som et af få lande øget sin økonomiske vækst og samtidig reduceret sit samlede energiforbrug. Men på transportområdet har forbruget af fossil energi totalt set været stigende og der har manglet initiativer, som effektivt kan knække denne kurve. Et af DONG Energys langsigtede udviklingsprojekter drejer sig om at integrere el-biler i de danske energi- og transportsystemer. Hensigten er, at udnytte virksomhedens stigende produktion af vindbaseret el-energi og benytte en samlet flåde af el-biler som akkumuleringsmulighed når de oplades og evt. som buffer i perioder med mangel på vind. I dette koncept indgå en el-bil, som udvikles i samarbejde med det amerikanske firma Project Better Place. Fra DONG Energys side har fokus indtil nu primært været på de forretningsmæssige og tekniske aspekter omkring selve bilen og konceptet og herunder styring af opladning, afregnings- og finansieringsmodeller samt mulige samarbejdsparter. Dette interne udviklingsprojekt kaldes "Project Better Place" Det er imidlertid DONG Energys vurdering, at der også er behov for at udvikle, tilpasse og designe en række af de systemer og komponenter, som omgiver selve bilen. Det skal ikke kun gøres af tekniske årsager, men i høj grad for at sikre projektet og el-bilen en forretningsmæssig succes på dansk grund. Erfaringerne fra tidligere forsøg med at introducere elbiler på det danske marked skræmmer. Således er der eksempelvis behov for en grundig analyse af de forskellige målgruppers behov, brugssituationer og langsigtede udviklingstrends. Det vurderes, at der både er en række kendte og en række ukendte faktorer, der samlet set vil være afgørende for el-bilernes fremtid i transportsystemet. Denne problemstilling er central for dette projekt indenfor brugerdreven innovation (BDI). DONG Energy DONG Energy er en statsejet virksomhed med omfattende aktiviteter indenfor efterforskning og udvinding af olie- og gas, kraft-varmeproduktion fra konventionelle kraftværker, vindmølleparker samt distribution af el og gas til slutforbrugere. Virksomheden har desuden aktiviteter indenfor forskning og udvikling af energiteknologier samt projektering af nye kraftværker mm. Designskolen Kolding Designskolen Kolding er en videregående uddannelsesinstitution som udbyder en femårig designuddannelse. Skolen har cirka 380 studerende fordelt på fem designfaglige studieretninger: Grafisk design og illustration, mode/tekstil, industrielt design og interaktive medier. Designskolen Kolding repræsenterer vigtige kompetencer indenfor analyse af brugere og design af produkter. Denne kompetence findes dels i skolens fakultet dels blandt de studerende. Der undervises i researchmetoder og der gennemføres løbende uddannelsesforløb og forskningsprojekter i samarbejde med private virksomheder, hvor fokus er på inddragelse af brugerne. Formål Formålet med projektet Introduktion af eldrevne transportsløsninger i Danmark er at skabe og

7 Page 7 of 19 anvende innovationsmetoder, der kan styrke og forbedre udvikling og design af de delsystemer og rammebetingelser, som er afgørende for udbredelse og anvendelse af elbilen i Danmark. Projektet skal med andre ord øge elbil-projektets forretningsmæssige træfsikkerhed. Ved at anvende systematiske metoder til brugerdreven innovation over for de forskellige målgrupper og interessenter omkring el-bilen sikres det, at løsningerne dækker både kendte og ikke erkendte behov. Samtidig skal fokus på helheden mellem de forskellige anvendelser af elbilen sikre udvikling af samlede løsninger og metoder, så de bliver anvendelige og tilgængelige for virksomheder og institutioner uden for elbilens oprindelige udviklingsmiljø. Målsætning Projektet skal skabe det metodemæssige grundlag for det udviklings- og designarbejde, som skal medvirke til, at elbilen samlet set bliver en både miljømæssig og kommerciel succes i Danmark opgjort efter følgende kriterier: Udbredelse af elbiler Miljømæssige gevinster Udvikling af danske forretningsmuligheder med relation til elbilen Det er ligeledes målet, at skabe et videns- og metodegrundlag, der kan være til gavn for virksomheders arbejde med brugerdreven innovation ved: Aktivt at involvere en række virksomheder som del af projektteamet Involvering af virksomheder uden for projektteamet i metodeudviklingen At opstarte og coache projekter i anvendelse af lignende metoder i andre virksomheder Målgruppen for udbredelse og anvendelse af disse metoder er alle virksomheder med forbindelse til el-bilens værdikæde eller til brugeren af elbilen: Det kan være underleverandører, produktion af bilen, tilpasning, salg, opladning og diverse services. Projektaktiviteter Følgende principper er benyttet ved planlægning og organisering af projektet: Samlet set et 3-årigt udviklings- og læringsforløb opdelt i 1-årige læringssløjfer (forløb 1, 2 og 3) Gradvis fokusering: Fra el til transportformål til specifikke designmæssige problemstillinger omkring elbilen Erhvervsrettet udvikling og uddannelse gennem en brugerdrevet tilgang og gennem konkrete samarbejdsprojekter Offentligt og privat samarbejde Tæt tværfagligt samarbejde mellem virksomheder

8 Page 8 of 19 Lokale, regionale, nationale og internationale dimensioner i projektet Fokus på hele værdikæden. Ikke kun på selve elbilen men også på eksempelvis køb/salgsituationen, opladning, batteriskift og anden form for service. Segmentering og integration af kundebehov og løsninger Projektet er overordnet opbygget som et 3-årigt projekt opdelt i 3 forløb hver af 1 års længde.. 1. år: (2009) Fokus på brugerdreven innovation på prototype-stadiet af el-bilen herunder på BDImetoder til brede kvantitative og kvalitative analyser omkring el til transportformål 2. år: (2010) Fokus på ramp-up fasen. Det vil sige fra få prototyper til mange prototyper. Anvendelse af BDI-metoder på specifikke dele af el-bil konceptet. 3. år: (2011) Fokus på implementering af BDI-metoder i andre virksomheder end projektpartnernes. Hvordan kan relevante virksomheder anvende det udviklede metodesæt og de eksisterende prototyper (fra fase 1 og 2)? Hensigten er at øge interessen og sandsynligheden for en senere kommercialisering hos potentielle virksomheder og leverandører af infrastruktur, produkter, komponenter og services.

9 Page 9 of 19 Projektplan 1 2 Hovedaktivitet Forklaring Tidsplan Bemanding og projektforberedelse Forløb 1: Anvendelse af BI-metoder: "Scenarier og arketyper" Planlægningsaktiviteterne omfatter følgende: Fælles projektplanlægtning mellem DONG Energy, Designskolen, Fredericia Kommune, TRIN og Danfoss Solar Inverters Etablering af fælles projektadministration og projektprocedurer Fastlægge endelig projektorganisering og roller Aftaler med eksterne deltagere i projektet. Etablering af dokumentationssystem (database) Koordinering mellem det interne DONG Energy projekt (Project Better Place) og dette projekt. Identificere fælles milestones i forløb 1. Tidsplanlægning af forløb 1 (1. januar 2009 til 31. december 2009) Målet med forløb 1 i projektet er at skabe et solidt datagrundlag om den kontekst hvori elbilen indgår. En bedre forståelse af brugssituationen for de forskellige brugere, som elbilen tænkes solgt til, vil være af stor betydning. En række forskellige metoder inden for brugerdreven innovation vil skabe et samlet billede af selve brugeren og brugeroplevelsen i de forskellige led af elbilens værdikæde. Dette datagrundlag vil være afgørende for vurdering af brugsværdien af de forskellige løsninger. Forløbet opdeles i følgende 5 delaktiviteter: Fremgangsmåde og metoder Forløb 1 opdeles i følgende fem hovedaktiviteter: 1. Dataindsamling 2. Kvalitativ analyse af behovene omkring elbiler hos brugere (brugere af elbiler) og ikke-brugere (brugere af benzinbiler) 3. Kvantificering af brugersegmenter 4. Dokumentation af analyser 5. Præsentation og første iteration af løsninger 1.nov.-31.dec jan.- 31.dec Forløb 2: Anvendelse af BI-metoder: Målet i forløb 2 er at teste og drage erfaringer med de prototyper, der er udviklet i forløb 1. Samtidig skal beskrivelsen af brugersegmenter og brugssituationer uddybes i relation til at understøtte ramp-up-fasen af el-bil-projektet. Projektet vil fokusere på metoder til brugerdreven innovation som kan støtte udbredelse af el-bilerne gennem involvering af både forsøgsbrugere (brugere af elbiler) og ikke-brugere (brugere af almindelige biler). 1.jan-31.dec.2010

10 Page 10 of 19 4 "Ramp-up" Forløbet opdeles i følgende 5 delaktiviteter: 1. Forløb 2 opdeles i følgende fire hovedaktiviteter 1. Test aktiviteter A. Test af fysiske prototyper B. Test af imaginære prototyper C. Afprøvning af en metode til brugerskabte reklamefilm 2. Yderligere undersøgelse af brugergrupper 3. Anden iteration af designløsninger 4. Fremstilling af udvalgte prototyper Forløb 3: Anvendelse af BI-metoder: Prototyper og kommercialisering" 5 Projektafslutning Formålet med dette forløb er, at fokusere på designløsninger og metoder til involvering af andre virksomheder. Brugerbegrebet drejes nu væk fra slutbrugeren. Brugeren er nu de virksomheder, der er afgørende for udbredelsen af både innovationsmetoder og designløsninger skabt omkring elbilen. Udviklingsniveauet for prototyper og servicedesigns vil være tæt på et niveau, hvor næste skridt vil være egentligt konstruktionsarbejde og produktionsmodning.. Det tredje forløb handler derfor om at udvikle og anvende metoder, der kan hjælpe virksomhederne med at se de kommercielle muligheder i prototyper og metoder fra forløb 1 og 2. Forløb 3 opdeles i følgende fire hovedaktiviteter 1. Innovationsbehov hos virksomhederne 2. Identificere potentielle erhvervsinteresser 3. Tredje iteration af designløsninger 4. Sikre kontinuitet frem til videreudvikling af løsninger Projektet afsluttes formelt med en konference med udgangspunkt i de prototyper, metoder og erfaringer, som Designskolen i Kolding har frembragt. Undervejs i alle 3 forløb i projektet vil der blive gennemført formidlingsaktiviteter. Se den nærmere beskrivelse under tildelingskriterier. Desuden skal der udarbejdes en rapport, hvor projektgruppen bag det samlede projekt stiller al den opsamlede viden til rådighed for andre interessenter, som arbejder med at fremme bæredygtige transportløsninger i Danmark. Der vil bl.a. blive givet eksempler på kategorisering af transportløsninger i bred forstand. Projektrapportering og evaluering gennemføres i øvrigt henhold til retningslinjer for dette. Ligeledes vil de opsamlede data i ATLAS.ti som nævnt blive stillet til rådighed for interesserede virksomheder. 1.jan-31.dec jan-31.marts.2012

11 Page 11 of

12 Page 12 of 19 Tildelingskriterier 1-2 Udgangspunkt i brugernes behov Udgangspunkt i brugernes behov Projektet arbejder med metoder overfor både brugere og ikke-brugere af el-biler samt i forløb 3 (år 3) overfor virksomhederne som brugere af BDI-metoderne. År 1: Her sker brugerinddragelse på prototype stadiet. Anvendelse af eksisterende BDI-metoder indenfor antropologi, lead users og participatory design. Nye metoder til brugerinddragelse: Elbilen indgår i en kompleks sammenhæng med andre biler, et lokalt trafiksystem, en trafikmæssig infrastruktur med veje, ladestationer og private hjem. Projektet vil i dette forløb anvende elektroniske og grafiske metoder til involvering af brugere og andre interessenter. Det omtalte community PIIPL vil meget direkte inddrage brugerne. Brugergrupper: Følgende brugergrupper vil indgå i projektet i år 1: Lead users (nuværende brugere af elbiler), extreme users (potentielle brugere med et ekstremt behov på området), forsøgsbrugere, ikke-brugere herunder den private bruger, den kommunale bruger (f.eks. til hjemmepleje) og den professionelle bruger). År 2: Brugerinddragelse i ramp-up -fasen: Her inddrages brugerne med fokus på mere imaginære brugerforhold som holdninger til el-biler, forståelse for energi- og klimarelaterede spørgsmål og beslutningskriterier ved anskaffelse af en elbil. I denne fase benyttes medoden brugerskabte reklamefilm til at inddrage brugerne i at fortælle om sig selv og deres anvendelse af elbilen. Brugergrupper: Foruden grupperne nævnt i år 1 indgår øvrige interessenter som en blandet gruppe, som omfatter lokale myndigheder herunder by- og trafikplanlæggere, trafikmyndigheder m.fl. År 3: Fokus på involvering af en klynge af interessenter fra andre virksomheder. Brugergrupper: Det vil være afgørende, at kunne involvere eksterne virksomheder som brugere, for at kunne udvikle løsninger på elbilens udfordringer. Denne egen erkendelse i energibranchen vil være meget væsentlig. Høj nyhedsværdi Elbilen er ligeså gammel som benzinbilen. I 1915 var der ca. 100 virksomheder i USA, som producerede el-biler. Men det kommercielle gennembrud er hidtil udeblevet, bl.a. fordi der var rigelige mængder af billigt, fossilt brændstof og store problemer med el-bilernes batteriteknologi. Siden hen har forskellige forsøg gang på gang fejlet på det strategiske, politiske eller produktmæssige plan. Der har således primært været fokuseret på de tekniske udfordringer. Det er formentlig første gang i verdenshistorien at et elbilprojekt systematisk benytter brugerdreven innovation til grundlæggende at forstå hvilke behov de forskellige brugergrupper omkring el-bilen har. Det er nyt at samle alle

13 Page 13 of 19 grupper af interessenter og repræsentanter for det eco-system, som elbilen skal indgå i, og ikke kun fokusere på føreren af elbilen. Flere at de metoder, som planlægges anvendt vil have en høj nyhedsværdi. Det gælder således især PIIPL-metoden, brugerskabte reklamefilm og metoden dramatisk innovation anvendt på designcamps. Danmark har en lang tradition for at sammenkoble samfundshensyn, politik og virksomhedsfremme. Det er således lykkedes at gøre Danmark førende indenfor vindmøller og Jylland har i dag verdens højeste andel af vindproduceret elkraft (20-25% i gennemsnit). Men det har måske taget år at nå denne position. Det vil være nyt at brugerdreven innovation kan medvirke til en meget hurtig og effektiv udvikling, som over en kort årrække skaber de rette rammebetingelser for elbilen i Danmark. Elbiler vil på sigt kunne medvirke til at løse de globale klimaproblemer og kunne aftage de store men svingende mængder af el fra vindmøller.. Projektet kan vise hvilke rammebetingelser det kræver og hvilket erhvervspotentiale, som projektet indebærer for danske virksomheder.

14 Page 14 of 19 Tildelingskriterier 3-4 Målbar effekt Projektets effekter kan vurderes både kvantitativt og kvalitativt. Effekterne af at benytte BDImetoder vil være store for de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutionen men vil også have stor samfundsmæssig betydning. En langsigtet effekt af at benytte BDI-metoder i selve elbilprojektet vil være de forretningsmuligheder, som vil få fremtidige samarbejdsparter til at indgå som underleverandører, danne konsortier eller starte klyngeprojekter. Målingerne vil foregå på 3 planer: Niveau 1: Brugerdreven effektmåling: Måling/registrering af faktisk adfærd/holdning til de udviklede løsninger blandt brugere, ikke brugere og en kontrolgruppe. Niveau 2: Virksomhedsniveau: Projektet skal på virksomhedsniveau primært have den effekt, at virksomhederne tager BDI-metoder, analyseresultater og prototyper i anvendelse. Disse målinger gennemføres som spørgeskemaer/evalueringer. I projektperioden forventes det, at minimum 15 virksomheder har medvirket som partnere, i følgegruppesammenhæng eller på anden måde deltaget i projektet. Målet er, at alle medvirkende virksomheder øger deres anvendelse af BDI-metoder som en direkte følge af deres deltagelse. En anden målbar effekt er de kommercielle muligheder, som projektet forventes at identificere. Antal medvirkende virksomheder i forløb 3,antal virksomheder, som direkte ser forretningsmuligheder i relation til elbilen og antal igangsatte udviklingsprojekter og spin-offaktiviteter med direkte relation til elbilsprojektet. Niveau 3: Samfundsmæssige effekter: Den samfundsmæssige effekt ved udbredelse af elbiler (antal og hastighed) kan direkte opgøres bl.a. ved udnyttelse af en eksisterende it-platform til synliggørelse og opsamling af miljømæssige effekter pr. elbil. Disse resultater kan følges løbende via en hjemmeside. På internationalt plan vil projektet kunne profilere Danmark som et innovativt land, der beskæftiger sig med problemstillinger indenfor miljø- og transportområdet. I dag er hver anden vindmølle i verden dansk produceret. Dette projekt kan være med til at bane vejen for anden fase af denne succes: Vedvarende energi som en del af transportsektoren. Anvendelighed for andre Brugerdreven innovation er et markant skift fra den traditionelle indefra og ud -tankegang hvor udviklingsfolk forsøger at forudsige og forstå brugere og deres behov. Energibranchen er et eksempel på en branche, hvor der har været meget langt fra udviklere til brugere. Projektet er et eksempel på en radikal anderledes tilgang til innovation og tilmed indenfor et område, hvor alle tidligere forsøg med elbiler er fejlet kommercielt. Det vurderes således, at projektet vil have en meget høj sandhedsværdi som eksempel på betydningen af brugerdreven innovation, såfremt det kommercielle gennembrud lykkes. Danmark har en lang tradition for design som virkemiddel til at differentiere velkendte hverdagsprodukter og give dem et særpræg, der i sig selv var en konkurrenceparameter (ex. møbler,

15 Page 15 of 19 køkkenbrugsting og HIFI-elektronik). Det nye i denne sammenhæng vil være at benytte BImetoder og omsætte dem i designløsninger, der viser sig afgørende for det kommercielle gennembrud. Projektets bredde og anvendelse af BI-metoder overfor en række meget forskellige målgrupper kan derfor være et eksempel for tilsvarende komplekse problemstillinger med behov for radikal innovation. Eksempelvis indenfor ældreområdet, sundhed og fødevarer, borgerservice, handicapområdet eller godstransportsektoren. Projektets organisering og BI-processer vil kunne overføres til ovennævnte områder. Som beskrevet i den generelle projektbeskrivelse vil det 3 årige udviklings- og læringsforløb være opdelt i 1 årige læringssløjfer med mulighed for at uddrage og formidle generelt anvendelige resultater fra disse BIprocesser. Specielt kan erfaringer med offentligt og privat samarbejde om radikal innovation gennem design være en relevant indgangsvinkel for mange andre problemstillinger. Endvidere vil de konkrete erfaringer med BI-metoder indenfor energiteknologi og specielt omkring batteriteknologien kunne anvendes indenfor andre transportløsninger: Kollektiv trafik, godstransport mm.

16 Page 16 of 19 Tildelingskriterier 5-6 Formidling af resultater til en bredere kreds Designskolen Kolding: Formidling til en større målgruppe udenfor projektet vil være et vigtigt pejlemærke for Designskolen, som en vigtig samarbejdspartner regionalt, i det øvrige Danmark og internationalt. DONG Energy: BDI-projektet har derfor en stor interesse i at formidle resultater og perspektiver overfor andre virksomheder og øvrige interessenter. Fredericia Kommune: Kommunens interesse i formidling af projektets resultater knytter sig til temaet kommune med grøn profil. TRIN: TRINs interesse i formidling af projektet er tæt knyttet til det erhvervsmæssige potentiale der knytter sig til projektet. Formidlingsmetoder: Undervisning: Resultaterne fra BDI-projektet benyttes i Designskolens undervisning. Andre undervisningsinstitutioner inviteres til at deltage i de årlige designcamps. Konference: Årlig konference om design, klima og energi med udgangspunkt i de prototyper, metoder og erfaringer, som Designskolen i Kolding har frembragt. Kommunikation: Som led i Designskolens egen undervisning indenfor grafisk design og illustration samt interaktive medier vil de studerende arbejde med formidlingstemaet.. Brugerskabte reklamefilm:denne amerikansk inspirerede metode forventes at medvirke til en meget bred formidling af projektet og metoderne overfor en stor gruppe af potentielle brugere af elbilen eller af metoderne. Rapport: Som led i projektafslutningen udarbejdes en fyldestgørende rapport hvor al den opsamlede viden stilles til rådighed for andre interessenter, som arbejder med at fremme bæredygtige transportløsninger i Danmark. Brugerinddragelse: Projektet sigter også på at udvikle nye metoder til brugerinddragelse herunder potentielle brugere og interessenter. Projektet anvender elektroniske og grafiske multimedier (PIIPL og ATLAS.ti) som metoder til involvering og formidling til brugere og andre interessenter. Additionalitet Projektet er et stort, komplekst og ambitiøst initiativ, som forudsætter medvirken af en række virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at kunne gennemføres. Designskolen Kolding råder over betydelige kompetencer indenfor brugerdreven innovation i skolens fakultet, men har ikke kapacitet til at løfte et udviklings- og samarbejdsprojekt af denne

17 Page 17 of 19 størrelsesorden. Designskolens egne muligheder for medfinansiering er meget begrænsede.. Gennemførelse af projektet vil kræve ansættelse af ekstra personale, som det fremgår af budgettet. Projektet er et vigtigt led i at sikre elbilens kommercielle succes men vil ikke kunne gennemføres af DONG Energy alene. Der er tale om et langsigtet projekt som vil kunne få stor erhvervspolitisk betydning og international interesse.

18 Page 18 of 19 Tildelingskriterier 7 Samarbejde Samarbejdsprojekt: Projektet er et samarbejdsprojekt mellem en uddannelsesinstitution og en række offentlige og private virksomheder. Men samarbejdsaspektet rækker langt videre end til fælles tekniske løsninger da der en række vigtige aktører, som er afgørende for elbil projektets kommercielle succes: Lokal efterspørgsel:som led i brugerdreven innovation er det en vigtig metode at kunne skabe en lokal efterspørgsel, som kan give hurtig og relevant information til design- og innovationsprocessen. Derfor er en lokal partner som Fredericia Kommune særlig vigtig i prototypefasen. Dette samarbejde handler både om kommunen som bruger af elbiler men også om kommunen som den lokale myndighed, der kan fremme de lokale rammevilkår for elbilerne. State of the art viden:i region Syddanmark findes der i regi af SDU allerede forskningsbaseret viden om brugerdreven innovation. Tilsvarende er PIIPL-metoden under udvikling under Programmet for Brugerdreven Innovation. Det er derfor oplagt at bygge videre på denne viden gennem et samarbejde indenfor konkrete metodemæssige problemstillinger. Project Better Place:Det amerikanske baserede firma har indgået en række samarbejdsaftaler med bl.a. bilproducenter. Sandsynligvis vil den danske designvinkel kunne bruges til at udvikle og forbedre løsningerne omkring selve bilen. Følgegruppe: En række erhvervsvirksomheder har direkte tilkendegivet at de ønsker at deltage direkte i projektet med et tidsforbrug svarende til timer pr. virksomhed pr. år. Det drejer sig om følgende virksomheder: Årstiderne, VELFAC og Københavns Kommune. Øvrige danske virksomheder: Det forventes, at yderligere ca. 10 danske virksomheder via TRINs deltagelse vil blive inddraget i projektet i år 2 og 3 som følge af deres kommercielle interesser i at medvirke.

19 Page 19 of 19 Underskrift Juridisk ansvarligs (projektholders) underskrift Dato Underskrift Projektansvarligs underskrift Dato Underskrift Regnskabsansvarligs underskrift Dato Underskrift Samarbejdspartneres underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift Dato Underskrift

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Man kører da på el! Page 1/7

Man kører da på el! Page 1/7 Man kører da på el! Page 1/7 Af Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor, Designskolen Kolding 2009 Man kører da på el! Designskolen Kolding og en række danske og internationale virksomheder søsætter stort designprojekt

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere