BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/ Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato"

Transkript

1 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707// Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og solvarme for brugsvand og rumvarme) (Typebetegnelsen er, men unitten er beregnet for montage af såvel oliebrænder som gasbrænder). Afsnit Bruger og brugerens ansvar () Automatiseringsmuligheder () Installationsanvisninger () Serviceanvisninger () El-diagrammer & Tekniske data (5) Afleveringsrapport (6) er CE-godkendt Typeafprøvningsattest nr 08AQ000 Vi erklærer hermed at BAXI produkt type BLOCK OLIE SOL og BLOCK OLIE SOL VX overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/6/EEC med ændringer 9//EEC og 9/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (7//EEC med ændring 9/68/EEC) Nyttevirkningsdirektivet (9//EEC)

2 Indholdsfortegnelse Afsnit INSTRUKTION Side BRUGER OG BRUGERENS ANSVAR.... OVERSIGT OVER BLOCK OLIE SOL OG UDSTYRET.... ANSVAR OG SIKKERHED...5. START/STOP AF OLIEKEDEL OG SOLVARMEANLÆG...6. START/STOP AF SOLVARMEANLÆGGET DRIFTSVEJLEDNING FEJLKONTROL OLIEKEDEL (OG KEDEL M. GASBRÆNDER MONTERET) KONTROL AF SOLVARMEANLÆGGET (EVT. FEJLFINDING) VEDLIGEHOLDELSE... VARMESTYRING - ENERGIBESPARELSE.... VARMT BRUGSVAND... INSTALLATIONSANVISNINGER.... NORMER OG FORSKRIFTER.... OPSTILLING.... LEVERANCEN BESTÅR AF.... OPSTILLING OG RØRTILSLUTNING....5 MONTAGE AF KEDLEN....6 TILSLUTNING TIL SKORSTEN....7 FROSTBESKYTTELSE....8 OLIE/GAS BRÆNDER EKSPANSIONSBEHOLDER - KEDELANLÆG SIKKERHEDSVENTIL OG TRYKMÅLER...5. VANDPÅFYLDNING OG UDSKYLNING...5. FILTER ELLER INHIBITOR PÅ RADIATORKREDSEN?...5. GAS- OG OLIETILSLUTNING...5. EL-TILSLUTNING START AF ANLÆG MED EKSPANSIONSBEHOLDER....6 SERVICEANVISNINGER RENSNING AF KEDEL VEJS MOTORVENTIL FOR VARMEANLÆG TEKNISK INFORMATION TEKNISK DATA EL-STYRING OG EL-FORBINDELSE AFLEVERINGSRAPPORT MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER... Side Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl

3 Side Bruger og brugerens ansvar. Oversigt over og udstyret 8 Sol Olie eller gasbrænder Varme Fig.. 0. Oliekedel. Pumper for sol- og varmeanlæg. Styrepanelet. Varmtvandstermostat 5. Typeskilt 6. Evt. varmeveksler (sol til varmeanlæg) 7. Evt. motorventil (sol til varmeanlæg) 8. Luftudlader (varmeanlæg) 9. Sikkerhedsventil (solvarme) 0. Ekspansionsbeholder (varmeanlæg). Opsamlingsbeholder (solvarmeanlæg). Ekspansionsbeholder (solvarmeanlæg). Motorventil (varmeanlæg). Sikkerhedsventil (varmeanlæg) 5. Påfyldningshane (varmeanlæg) 6. Termostatisk vandventil

4 INSTRUKTION Side Beskrivelse af væsentlige komponenter (se placering på fig..).. Oliekedel Det er her i selve kedelenheden forbrændingen sker og varmen, der anvendes til opvarmning af huset samt til opvarmning af brugsvandet (når solen ikke skinner), produceres... Pumper (varmeanlæg) Pumpe varmeanlæg cirkulerer vandet til opvarmning af huset og varmtvandsbeholderen Pumpen kan indstilles på trin = hastigheder. Normalt stilles på trin eller Pumper (solvarme) Pumpe solvarme pumper væske fra solfanger til varmtvandshehoder og til evt. varmeveksler til rumvarme. Denne pumpe kan ligeledes stilles på trin, Denne indstilles altid af installatøren.. Styrepanelet A A A A K O B C C G H 9 6 ECL C bar AUTO AUTO Max. 6. A C 00 L D E F M N 0 bar Fig... (A) Varmestyring/solvarmestyring (B) Sikring (C ) Termometer for gaskedel (C ) Trykmåler for gaskedel (D) El-omskifter for pumpe varme (E) El-omskifter for brænder (F) El-kontakt for ekstra pumpe (G) Termostat for oliekedel (H) Termostat for varmtvandsheholder (K) Termometer varmtvandsbeholder (L) Trykmåler for solvarme (M) Indikatorlampe for solvarme i drift (N) Alarmlampe brænder (O) Overkogstermostat.. Varmtvandstermostat (H) Temperaturen på det varme brugsvand indstilles på termostaten Højre drejning (med uret) giver højere temperatur. Stil ikke højere end nødvendigt. (Se også.0.6.)..5 Typeskilt Angiver kedlens typenr. og andre oplysninger der skal anvendes ved evt. køb af reservedele. I afsnit 6, på sidste side i denne instruktion, er der afsat plads ti] oplysninger om kedelnr. og indstillinger...6 Varmeveksler (solvarme) (Kun på VX) Varmeveksleren udnytter solvarmen til opvarmning af huset når beholderen er blevet varmet op...7 Motorventil (solvarme) (Kun på VX) Dirigerer den opvarmede solvarmevæske til brugsvandsopvarmning eller opvarmning af huset, efter behov...8 Luftudlader (varmeanlæg) Sørger for automatisk udluftning af kedlen (fingerskruen over den skal være løsnet, så luften kan slippe ud)...9 Sikkerhedsventil (solvarme) Sikrer mod for højt tryk i solvarmeanlæg..0 Ekspansionsbeholder (varmeanlæg) Optager varmeudvidelse af vandet i kedel og radiatorer... Opsamlingsbeholder (solvarme) Opsamler solvarmevæske fra sikkerhedsventilen, hvis der opstår for højt tryk og der løber væske ud... Ekspansionsbeholder (solvarme) Optager varmeudvidelse i solvarmeanlægget.

5 Side 5.. Motorventil (varmeanlæg) Motorventilen har to stillinger. Når ventilen står i den ene stilling opvarmes huset, og i den anden stilling går det varme vand til opvarmning af varmtvandsbeholderen... Sikkerhedsventil (varmeanlæg) Sikrer mod for højt tryk i kedel og radiatoranlæg,..5 Påfyldningshane (varmeanlæg) Herigennem påfyldes/aftappes vand til/fra varmeanlægget...6 Termostatisk vandventil Blander koldt vand i det varme vand fra varmtvandsbeholderen, hvis dette er for varmt.. Ansvar og sikkerhed (Beskriver situation med gasbrænder monteret, idet denne er mest omfattende.).. Ansvar Ifølge gasreglementet påhviler ansvaret for vedligeholdelse af gas-fyrede anlæg brugeren. I gasreglementet anbefales et regelmæssigt vedligeholdelsesefter-syn af et autoriseret firma... Sikkerhed Af hensyn til sikkerheden skal følgende instrukser overholdes ifølge gasreglementet: Hvis der opstår gaslugt, skal vinduer og døre straks åbnes og gasafspærringshanen lukkes. Dernæst skal gasselskabet straks underrettes eller en VVS-installatør tilkaldes. Kun VVS-installatører må reparere gasanlægget. Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de så hurtigt som muligt udbedres af en VVS-installatør. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af anlægget. Olieafspærringshaner og lignende installationsdele skal til enhver tid være let tilgængelige... Vedligeholdelse Det er ejer/forbrugerens ansvar at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: almen praksis denne instruktions anvisninger instruktion til evt. udstyr/tilbehør samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis (Se afsnit.8 Vedligeholdelse, samt garantibevis).

6 9 6 ECL C bar 0 AUTO AUTO Max. 6. A C bar INSTRUKTION Side 6. Start/Stop af oliekedel og solvarmeanlæg.. Før start. Før anlægget startes, skal vandtrykket i anlægget kontrolles på trykmåleren (C ) nederste viser.. Ved efterfyldning af vand på anlægget skal afbryderne (D) og (E) være afbrudt. (Se afsnit.8 Vedligeholdelse) Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/ luftskruerne... Start af kedel A A A A K O B C C G H L D E F M N.. Stop af oliekedel Fig.... Gasafspærringshanen åbnes (v. gasbrænder). El-kontakten på væggen slås til. El-kontakterne (D) og (E) sættes på Auto trykkes ind for-neden.. Termostaten (G) indstilles på maksimal indstilling 5. Hvis der er varmebehov starter kedlen. Ved opstartsproblemer (se afsnit.6 Fejlkontrol). Med el-kontakten på væggen kan der slukkes for. (Husk at der skal være tændt af hensyn til solvarmeanlægget).. Hvis man ønsker at oliekedlen ikke skal være i funktion, sættes A på I denne position er radiatorvarme med olie frakoblet. Men hvis der er solvarme disponibel, anvendes denne varme.. Start/Stop af solvarmeanlægget.. Før start Før anlægget startes, skal væsketrykket i anlægget kontrol-leres på trykmåleren (L).Opfyldning og efterfyldning af væske på solvarmeanlægget er normalt et job for installatøren... Start af solvarmeanlæg. El-kontakten på væggen slås til. Styringen regulerer herefter solvarmen automatisk. Der er ikke noget De som forbruger skal stille på.. Vedr. udlæsning af temperaturer se instruktion på unit ens øverste dør.

7 Side 7.5 Driftsvejledning.5. Styrepanelet herfra styres og kontrolleres gaskedlens og solvarmeanlæggets drift. A A A A K O B C C G H C C Max. 6. A bar 6 ECL 5 bar 0 AUTO AUTO Fig..5 L D E F M N A B C C Varmestyring/solvarmestyring. Der henvises til speciel driftsvejledning (Danfoss), samt vejledning klæbet ind på unit ens øverste dør. Sikring max. 6, A (5x0 mm) Termometer viser temperaturen i kedlen. Kedeltemperaturen indstilles med termostaten (G). Hvad den aktuelle temperatur er, bestemmes af varmestyringen (A) i forhold til udetemperaturen. Trykmåler. Viser vandtrykket i kedel og radiatoranlæg. Trykket skal ligge mellem 0,5 og,5 bar. (Normalt stabiliseret vandtryk i et-plans hus er ca. 0,8 bar). D og E Automatik omskifter I = F AUTO Varmestyring frakoblet kedlen kører kun på kedlens termostat (G). (Solvarmen køres stadig af solvarmestyringen.) II = Normalindstilling dvs. Varmestyringen (A) styrer kedlen. El-kontakt for ekstra pumpe Når der er lys i kontaktens lysdiode er der tændt for den ekstra pumpe. H K L M N Varmtvandstermostat Vi anbefaler en indstilling på 60-65ºC (se også afsnit.). Termometer viser temperaturen midt i varmtvandsbeholderen og dermed hvor høj temperatur solvarmen har bidraget med. Trykmåler viser trykket i solvarmeanlægget. Skal ligge mellem og,5 bar. Indikatorlampe Der er lys i lampen når solen bidrager med opvarmning. Alarmlampe Lyser ved driftforstyrrelse på brænderen 0 Overkogstermostat Kobler ud hvis kedeltemperaturen har været for høj. Indkobling kan ske ved at trykke på den røde knap (når dækslet er fjernet) når temperaturen C er faldet til 70ºC. G.6 Termostat for oliekedel Termostaten er normalt indstillet på max. Det er så den udvidede varmestyring (A) der har overtaget kontrollen med kedeltem-peraturen. (Temperaturen ligger normalt fra 0-80ºC).

8 INSTRUKTION Side 8 Fejlkontrol oliekedel (og kedel m. gasbrænder monteret)..6. Gasbrænder vil ikke slukke Gasafspærringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes. El-kontakten slås fra. VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes.6. Der lugter vedvarende af røg i kedelrummet VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes.6. Der lugter af gas Gasafspærringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes..6. Trykket i anlægget falder Anlægget udluftes, og der fyldes vand på anlægget (se afsnit.8 Vedligeholdelse). VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes, hvis trykket fortsat fal-der til under 0,5 bar..6.5 Fejlkontrolskema Der er ingen varme i radiatorerne Der er intet varmt brugsvand Gå til skema.6.6 nej Kedeltemperatur 0-80 C Skru op Er der skruet op for varmtvandstermostaten ja Kører pumpen nej Om pumpen kan køre kan kontrolleres ved at sætte omskifter E (fig..5) på "hånd" ja Fyld vand på nej Er der vand nok på anlægget. (Se C fig..5) Se efter om der er tændt for varmestyringen ja Luft ud ja Er der luft i anlægget eller i rørsystemet til varmtvandsbeholderen nej Kontakt VVS-Installatør eller servicefirma

9 .6.6 Fejlkontrolskema INSTRUKTION Side 9 Brænderen kører ikke Slå den til nej Er der tændt for afbryder på væg? Varmestyring A kan have slukket for brænderen. For at afprøve om brænderen kan køre, kan omskifter E sættes på "hånd" ja Fyld op/ Åbn dem nej Er der olie på tanken?/ Er gasafspæringshanerne åbne? ja Genstart - tryk på brænderens røde knap ja Lyser lampe N (se N fig..5) nej Prøv at genstarte - se O (afsnit.5) ja Er overkogssikring afbrudt? nej Er husets sikring eller sikring B (fig..5) sprunget nej ja Skift dem Hvis resultatet stadig er at opstarten ikke sker da - Kontakt VVS-Installatør eller servicefirma

10 Side 0.7 Kontrol af solvarmeanlægget (evt. fejlfinding) En dag hvor solen skinner kontrolleres, at driftslampen lyser som tegn på, at pumpen kører. Mærk derefter med hånden om rørene til og fra solfangeren er varme. Hvis begge rør er varme med en vis forskel i temperatur virker anlægget. Kontroller så om aftenen, når det er blevet mørkt, at driftslampen er slukket og pumpen stoppet. Hvis dette er tilfældet, virker differenstermostaten der er indbygget i A (fig..5), som den skal. Fejlfinding Driftslampen lyser ikke selv om solen skinner. Kontroller om elforsyningen er i orden. Er den det, da kontakt installatøren. Driftslampen lyser, men rørene er kolde. Kontroller om solvarmepumpen ( på fig.. den er mærket solvarme) virker ved at lægge øret til (via en skruetrækker eller metalstang) og hør om den snurrer. Kører den ikke, da kontakt installatør. Driftslampe lyser og pumpen kører, men rørene er kolde. Kan skyldes væskemangel eller luft i rørsystemet. Kontroller trykket. Hvis trykket er i orden, er der væske nok men luft i systemet. Kontakt i begge tilfælde installatør. *). Driftslampe lyser og solvarmepumpen kører. Rørene er varme men temperaturforskellen er meget stor (det ene rør er næsten koldt og det andet meget varmt). Det kan skyldes luft i rørsystemet og at cirkulationen derfor sker stødvist. Kontakt installatør. *). Kogning i solfangerne: Hvis der har været strømafbrydelse så solvarmepumpen ikke kører, kan det ske, at væsken koger i solfangeren på grund af høj temperatur. Sikkerhedsventilen (9 fig..) åbner og lukker væske ud i opsamlingsbeholderen ( fig..). Note *) For at få anlægget til at virke igen, skal væsken atter fyldes på, og der skal udluftes. Kontakt installatøren. Der er på solvarmekredsen indbygget et filter. Filtret kan evt. være helt eller delvist stoppet til. Filtret er indbygget i en ventil og er mærket med mærkat. Når ventilen er lukket, kan filtret inspiceres og evt. renses. Husk at åbne ventilen igen.

11 Side.8 Vedligeholdelse.8. Vandpåfyldning.8. Frostbeskyttelse.8. Sikkerhedsventiler Ved vandpåfyldning skal afbryderen på væggen være slået fra. Vand påfyldes gennem påfyldningshanen ved hjælp af en slange tilsluttet en vandhane. Før tilslutningen skal slangen være fyldt med vand således, at den luft der ellers måtte være i slangen ikke bringes ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen. Ganske langsomt åbnes derefter vandhanen og der fyldes langsomt op indtil trykket på trykmåleren (C fig..5) viser,5-,0 bar. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen. Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot, at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet. Varmtvandsbeholderen kan tømmes med en hævert. Vi mener ikke, De selv skal påfylde frostvæske, men det er Dem der skal bede Deres VVS-installatør gøre det, hvis De ønsker det gjort. Sikkerhedsventilens funktion er at lukke væske ud hvis der opstår for højt tryk. har indbyggede sikkerhedsventiler, hvoraf de ses på fig... pos. (9) er til solvarmeanlægget og lukker op ved,5 bar. pos. () er til centralvarmeanlægget og lukker op ved,5 bar. Derudover er der monteret en sikkerhedsventil på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholderen. Denne åbner ved et tryk på 0 bar. Man kan efterprøve en sikkerhedsventil ved at fjerne en evt. hætte og trykke eller dreje på ventilens afprøvningsanordning..8. Kontrol af anode I varmtvandsbeholderen er placeret en anode. Anodens formål er at beskytte mod tæring af varmtvandsbeholderen. Anoden skal holdes intakt og kontrolleres hvert andet år og om fornødent udskiftes. Dette skal De som bruger sørge for. Vedligeholdelsen af anoden er en forudsætning for, at beholderen er dækket af Deres BAXI-Garanti. Arbejdet udføres normalt af en VVS-installatør eller et servicefirma efter udtrykkelig anmodning fra forbrugeren..8.5 Kontrol af ekspansionsbeholder Ekspansionsbeholderen (fig.. pos 0) er leveret med et fortryk (lufttryk) på ca. 0,5 bar, og (fig.. pos ) med et fortryk på ca.,0 bar. Som ved enhver anden luftbeholder kan lufttrykket med tiden falde. De bør derfor i egen interesse anmode servicefirmaet om at kontrollere ekspansionsbeholderens fortryk jævnligt (f.eks. hvert andet år). (Fortrykket kan kun kontrolleres når der ikke er noget tryk på væskesiden).

12 INSTRUKTION Side.8.6 Vedligeholdelseseftersyn Af hensyn til sikkerhed og bedst mulig udnyttelse af energien, anbefaler vi at rense kedlen hvert. år. Dette er et arbejde for fagfolk, dvs. De skal sørge for, at arbejdet udføres af VVS-installatør eller servicefirma..8.7 Service generelt Når Deres centralvarmekedel er installeret, bør De gøre Dem klart, hvilken hjælp De vil benytte såfremt der skulle blive driftsstop De ikke selv kan klare, samt til et årligt eftersyn som må anbefales. Spørg VVS-installatøren om De kan tegne et serviceabonnement hos ham eller få ham til at anbefale et servicefirma..8.8 Gode råd Kontroller løbende gasforbruget ved regelmæssig aflæsning af måleren, eller olieforbruget ved pejling af tanken. Hold rumtemperaturen på ca. 0ºC i opholdsrum og lavere i ubenyttede rum. HUSK at kontrollere varmtvandsbeholderens anode Varmestyring - Energibesparelse. Varmt brugsvand Der er altid monteret en varmestyring/solvarmestyring (Danfoss ECL 5). Varmestyringsdelen bevirker, at kedlen får længere driftsperioder ad gangen. Derved opnås den mindste varmeregning og den mest miljøvenlige drift. Kedeltemperaturen indstilles automatisk på den rette temperatur i forhold til udetemperaturen. (Se betjeningsvejledningen for ECL 5 samt kortfattet brugervejledning ligger under uret). Brugsvandet opvarmes af to varmekilder: A. Solen, der opvarmer hele beholderen med nederste spiral (varme stiger op og dermed opvarmes det hele). B. Oliekedlen, der opvarmer de øverste 60 liter (varmen bliver deroppe så nederste del er klar til at modtage varme fra solen). Indstil varmtvandstermostaten (pos. fig..) på 60-65ºC der er ikke et termometer, der viser temperaturen i toppen af beholderen, men den kan måles i vandstråle ved tappested. I praksis indstilles termostaten i perioder uden sol således, at der netop er varmt vand nok. Er der for lidt, skrues op i små trin. Indstil den termostatiske vandventil (6 fig..) på 65ºC, så opnås den optimale varmtvandsforsyning og denne temperatur holdes da, selv om solvarmen har varmet hele beholderen op til en høj temperatur.

13 Side Installationsanvisninger. Normer og forskrifter. Opstilling.. Hvem må installere?.. Frisklufttilførsel Oliefyring Gasfyring Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges. Det er installatørens ansvar, at han har den nødvendige uddannelse og autorisation til at installere kedlen. Opstilling i rum hvor der tørres tøj og hvor lufttilførslen ikke er god, kan forårsage korrosion på kedlens hedeflade, da der er indhold af klor i vaskemidler. Der skal sørges for at kedlen kan få tilstrækkelig frisklufttilførsel til forbrændingen. Dette kan ske med: Oplukkeligt vindue eller lem til det fri med reguleringsbeslag eller med regulerbar friskluftventil. Enhver lovgivning på området skal følges. Følg gasreglementets krav... Afstandskrav - kedelmontage Til siden anbefalet min. 5 mm Over kedlen minimum 00 mm. Leverancen består af Kedel/Solvarmelagertank Kabinet Solfangerføler. Opstilling og rørtilslutning.. Rørforbindelser materialevalg Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobber-stål. Til brugsvand skal man af korrosionshensyn undgå at anvende først kobber og derefter galvaniseret rør (når man går i vandets strømningsretning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrør og derefter kobberrør til det varme vand er derimod udmærket, hvis der ikke er cirkulationsledning på det varme vand. Varmtvandsbeholderen er udført i emaljeret stål, hvilket også giver frihed til at anvende galvaniserede rør til brugsvandet. Til solvarmekredsen skal man følge solfangerfabrikantens anvisninger... Placering af føler i solfangeren. Det er vigtigt at føleren anbringes korrekt - følg solfangerfabrikantens anvisning. Følerledningen skal forbindes som angivet på el-diagrammet (se afsnit 5..6).

14 Side.5 Montage af kedlen.5. Montage af Kappe. Normalt påsættes først bagpladen og den ene sideplade, der vender ind imod væggen. Efter rørmontagen skrues kedelstyringen af transportbeslaget, beslaget skal ikke bruges mere. Nu kan den sidste sideplade og forramme, uden øverste skrå forplade, monteres. Bemærk at de samleskinner har snit så de kan bøjes, hvis det er nødvendigt af hensyn til montagehøjden. Såfremt nogle af rørene skal føres gennem kappen er det selvfølgelig nødvendigt at montere den aktuelle del forinden og bore/klippe hul(ler) for rørene. Hvis hullerne ses så husk at afdække med roset(ter). Til sidst fastgøres kedelstyringen, der sad på transport-beslag, på sin plads og øverste skrå forplade skubbes på plads. Fig Udtagning af blindplader Undgå at slå blindpladen ud groft med en hammer da kappen derved kan beskadiges. Forbor i stedet et hul og bræk pladen løs med en vandpumpetang eller lignende. Fig Tilslutning til skorsten Skorstenshøjde og lysning - (Se Gasreglementet og Bygningsreglementet.) Ved ønske om røgafgang bagud fjernes den monterede røgkasse og den medleverede røgtud monteres på kedlen. Tilslutning til muret skorsten sker fra røgtuden med Ø0 røgrør. Husk at anvende murbøsning. Muret skorsten - gasfyring Ved gasfyring skal man vurdere skorstenen med hensyn til kondensdannelse og i øvrigt følge reglerne i gasreglementet herom. Stålskorsten Såfremt man ønsker at anvende stålskorsten Bedes man rådføre sig med skorstensleverandøren.6. Skorstenen skal passe Kedlen leveres som standard med en røggasmødeplade, hvilket giver en meget lav røgtemperatur. Ved at fjerne denne kan røgtemperaturen hæves hvis det er nødvendigt. Vær opmærksom på, at skorstensforholdene skal svare til røgtemperaturen.7 Frostbeskyttelse. Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet.

15 Side 5.8 Olie/Gas brænder. Type har en effektiv -trækskedel som kræver en olie/gasbrænder med højere blæsertryk end almindeligt..8. Valg af oliedyse og gasbrænder indstilling. Dysestørrelser til oliefyret Anvend den dysetype oliefyrsfabrikken angiver. Normalt vil den dyse, der skal anvendes have 60 spredningsvinkel. Anvend ikke større dyse end nødvendigt ud fra det aktuelle varme- og varmtvandsbehov samt ud fra røgtemperatur og skorstensforhold. Det er en fordel at anvende forfilter. Ydelse på gasfyret Indstil gasfyret til en passende ydelse ud fra varmebehov og røgtemperatur samt ud fra skorstensforholdene (kondens)..8. Røgtemperatur Røgtemperaturen ligger normalt på ca C. (Se tekniske data) Hvis kedlen er snavset til stiger røgtemperaturen. (Se også afsnittet om rensning)..9 Ekspansionsbeholder - kedelanlæg Ekspansionsbeholderens størrelse og fortryk bestemmes ud fra varmeanlæggets totale vandindhold og højden til den øverste radiator. Ekspansionsbeholderen der er monteret på kedlen er på liter. Ved anlæg med meget stort vandindhold (ældre anlæg) kan det blive nødvendigt at montere en større ekspansionsbeholder evt. en mere. Fortrykket i den indbyggede ekspansionsbeholder er 0,5 bar svarende til en højdeforskel på højst 5 meter fra kedlen og op til øverste radiator. Hvis der er højere end 5 meter skal fortrykket justeres op. Ekspansionsbeholderens fortryk skal holdes intakt - Jævnlig kontrol anbefales..0 Sikkerhedsventil og trykmåler.0. Sikkerhedsventiler og Sikkerhedsledning Udføres efter Vandnormen og Arbejdstilsynets forskrifter.0. Trykmåler Den indbyggede trykmåler er beregnet til lukket anlæg.. Vandpåfyldning og udskylning Den korrekte installation efterfølges af udskylning gange. Den første udskylning bør ske uden at kedlen er tilkoblet for at undgå at gevindspåner, svejseperler og andet sætter sig i pumpen. Vand påfyldes og kedlen bringes på maksimal temperatur, hvorefter det tappes ud igen og nyt vand påfyldes (formålet med at skylle ud er at fjerne partikler, der måtte komme ind i installationsfasen og at fjerne fedt og snavs fra rør, radiatorer etc.) Ved gamle anlæg, hvor den gamle kedel udbyttes med en er det ekstra nødvendigt at skylle gammelt slam ud. Ved vandpåfyldning luftes ud på monterede luftskruer på anlægget. Fyld vand på til ca.,5 bar og luft ud. Efterfyld således at trykket står på ca.,5 bar og start fyret. Efter opvarmning skal der udluftes igen, da der samles luft ved opvarmningen.. Filter eller inhibitor på radiatorkredsen? - er det nødvendigt? I praksis viser det sig at nogle anlæg, hvor der installeres en kedeltype med lille vandindhold (som hører til) får problemer med aflejring/slam. Årsagerne hertil kan ikke altid nemt lokaliseres. Er det gammelt slam? Er det p.g.a. iltdiffusion gennem plastrør, der evt. er monteret i anlægget? Er det fordi der er kraftig cirkulation og ingen»god plads«i kedlen til aflejring?. Gas- og Olietilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier og gasmesteren bør sikre at rør renses for spåner etc. således, der ikke kommer urenheder ind i gaskontrollen. Der skal være en gashane foran kedel.. El-tilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier. El-tilslutningen til kedlen sker via det kabel kedlen leveres med. Fase/nul og jord. Der skal være afbryder i den faste installation. Udeføler til ECL 5 monteres på nordvendt væg og tilsluttes bag på ECL 5 (Se Danfoss Instruktion) El-diagrammer se afsnit 5..

16 Side 6.5 Start af anlæg med ekspansionsbeholder.. Cirkulationspumpen indstilles på enten indstilling eller.. De skal kontrollere at sikkerhedsventiler på anlæg og varmtvandskredsen fungerer. Dette gøres ved at dreje eller trykke betjeningsgrebet ganske lidt.. Prøv anlægget af inden De forlader det. Serviceanvisninger (se også afsnit.8). Rensning af kedel. -vejs motorventil for varmeanlæg Afbryd strømmen til oliefyret før brænderen afmonteres og døren åbnes. Fjern brænderen. Isoleringsforpladen fjernes. Døren åbnes, fyrboksen renses for sod og aske ved hjælp af børste og støvsuger. Turbolenspladen tages ud. De tre røgkanaler og røgkassen renses ved hjælp af rensebørste og støvsuger (specialstuds til støvsuger medleveres) Turbolensplade monteres. Genmonter resten. Ventilen består af en motordel og en ventildel som er samlet med en bajonetfatning. For at adskille den trykkes pal () ind, og motordelen () drejes af. Ventilen kan tvangsåbnes ved at trykke rød pal mod ventilen og trykke ind. For at udløse tvangsåbning skrues enten op for varmtvandstermostat eller motordel og ventil adskilles som angivet herover

17 Side 7 5 Teknisk information 5. Teknisk data Fig / 5 6 Kapacitet Ydelse kw Ydelse varmt brugsvand *) l/h Ydelse varmt brugsvand *) bad/h Drifttemperatur med ECL 5 C *) Brugsvand à 0 C ved olieopvarmning Mål og dimensioner Højde mm Bredde mm Dybde mm Røgafgangsstuds, udvendig diameter mm Vægt, total, med kappe, uden vand ca. kg Vægt uden kappe ca. kg Vandindhold kedel l Vandindhold, varmelager, varmtvandsbeh. l Vandindhold opvarmet af kedel l Driftstryk, kedel bar Driftstryk, solvarme bar El-tilslutning volt Block Olie Sol Block Olie Sol ,5,5 x 0 +J Tekniske data for. Styring af solkreds, gaskedel og rumvarme, Danfoss ECL5.. Manometer solkreds. Termometer, varmelager, v.v.-beholder. Manotermometer, oliekedel 5. Betjeningsknapper, indikator lamper, oliekedel 6. Røgaftræk til venstre eller højre side 7. Røgaftræk bagud 8. Røgaftræk ovenud 9. Udløb til solfanger, Ø 8/Ø 5 mm 0. Indløb fra solfanger, Ø 8/Ø 5 mm. Kold brugsvand, ¾. Varmt brugsvand, ¾ (se Note*). Afløb sikkerhedsventil, brugsvand.. Afløb sikkerhedsventil, radiatorkreds. 5. Fremløb, varme (radiator), ¾. 6. Returløb, varme (radiator), ¾. 8. Oliekedel 9. Ekspansionsbeholder, solvarme, 0 liter 0. Ekspansionsbeholder, radiatorkreds, liter. Sikkerhedsventil, solvarme,,5 bar x ½.. Sikkerhedsventil, radiatorkreds,,5 bar x ½.. Motorventil varmeanlæg.. Evt. motorventil solvarme (model VX) system.0 5. Evt. varmeveksler til radiatorkreds (model VX) system.0 6. Opsamlingsbeholder, solvarmevæske. 7. Anode, 5/ x 00 mm. 8. Pumpe, solkreds, Grundfos UPS 5-0, -trins. 9. Pumpe, radiatorkreds, Grundfos UPS 5-0, -trins. 0. Luftudlader, radiatorkreds.. Rustfri spiral, varme fra kedel.. Rustfri spiral, varme fra solfanger.. Sikkerhedsgruppe brugsvand, består af sikkerhedsventil, kontraventil, stopventil.. Påfyldningsventil, solkreds. 5. Termostatisk vandventil (skoldningssikring) 6. Påfyldnings-/aftapningsventil radiatorkreds. Note *) Studs for cirkulation sidder nedenfor pos. 5

18 5.. Røggastemperatur ( C) Virkningsgrad (%) Netto Røggastemp. Kurve Fremløb/Retur: 80/60 C Kurve Fremløb/Retur: 60/0 C Kurve Fremløb/Retur: 5/5 C TEC INSTRUKTION (kw) Ydelse C0 % Side Systemeksempler Sol -9 M B0 B9 Udeføler VVB T B Evt. rumføler (ekstra udstyr) B5 Radiator system Standardudstyr Se også under tekniske data Endvidere: Solfangerføler (leverancen omfatter ikke solfangere). M Y M B Y M Olie- kedel M M Garanti: Fuld effektiv BAXI-garanti i.h.t. BAXIgarantibevis Varmeveksler B System. Godkendelser: CE-08AQ-000 VA./955 D 078 Sol -6 M B0 B9 Udef ler VVB T B Evt. rumføler (ekstra udstyr) B5 Radiator system System.: -VX princip. Solopvarmning af varmt brugsvand og rumvarme via indbygget varmeveksler. Olie- M kedel M B Y M M System.: princip. Solopvarmning af varmt brugsvand. System.

19 Side 9 5. El-styring og el-forbindelse 5.. El-diagrammer for El-tilslutning til sker via det kabel, kedlen leveres med A Intern forbindelse B5 Kedeltermostat B6 Overkogstermostat B7 Maksimaltermostat (indstilling 90ºC) B8 Varmtvandstermostat Fl Sikring 6, A (5x0 mm) H Driftslampe for solvarmepumpe H Alarmlampe oliebrænder H Kontrollampe indbygget i S K Relæ for brænderdrift K Relæ for varmtvandsproduktion L Fase M Cirkulationspumpe varme M Cirkulationspumpe solvarme M Brænder M Ekstra pumpe (evt.) N Nul PE Jordledning S Afbryder med kontrollampe H S Omskifter brænder Manuel/Automatik S Omskifter pumpe Manuel/Automatik X Klemrække på bundplade (extern tilslut-ning) X Multistik stærkstrømsside X8 Klemrække for nettilslutning X0 Samlestik for solfanger- og udeføler X Y -vejs motorventil (varmtvandsproduktion) Y -vejs motorventil (solvarme) W Kabel for tilslutning W Kabel til brænder W Kabel til pumpe varme W Kabel til pumpe sol W5 Kabel til -vejs motorventil (varmtvandsproduktion) W6 Kabel til evt. ekstra pumpe W7 Kabel til -vejs motorventil (solvarme) 5.. El-diagram kabelskema X X L PE N L N W W W W5 W W7 W6 L PE N L PE N A L PEN L L N L PEN L PEN L N ST TB M M M Y M M Y M Net Nätanslutning Netz Supply Réseau Brænder Brännar Brenner Burner Brûleur Prøveklemme Termostat test Prüfklemme Thermostat Test Borne de contrôle Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe Ventil varme Ventil värme Ventil Heizung Valve heating Vanne chauffage Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe Ventil sol Ventil sol Ventil Solar Valve solar Vanne solaire Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe = PE=gul/grøn gul/grön Gelb/Grün jaune/vert yellow/green A = sort svart schwarz noir black L = brun brun Braun brun brown N = blå blå Blau bleu blue

20 5.. El-diagram nøgleskema L X: F INSTRUKTION X: X:8 Side 0 X: X: N X: X: Varmestyring ECL 5 A X: X: X:7 X:8 I II X:6 M II I K K S X:7 X:0 X:8 H X:9 X: Y X: X:0 M X: t 00 X:5 S B5 B6 X: X:6 M Y kun på VX 5 B7 K K X:7 H X: X:5 B8 t Y 7 K X: S X: X: H 5.. El-diagram forbindelsesskema B6 B5 B7 B8 00 t t t X X S H S S H K 0 7 K H N L X8 L N

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere