BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/ Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato"

Transkript

1 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707// Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og solvarme for brugsvand og rumvarme) (Typebetegnelsen er, men unitten er beregnet for montage af såvel oliebrænder som gasbrænder). Afsnit Bruger og brugerens ansvar () Automatiseringsmuligheder () Installationsanvisninger () Serviceanvisninger () El-diagrammer & Tekniske data (5) Afleveringsrapport (6) er CE-godkendt Typeafprøvningsattest nr 08AQ000 Vi erklærer hermed at BAXI produkt type BLOCK OLIE SOL og BLOCK OLIE SOL VX overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/6/EEC med ændringer 9//EEC og 9/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (7//EEC med ændring 9/68/EEC) Nyttevirkningsdirektivet (9//EEC)

2 Indholdsfortegnelse Afsnit INSTRUKTION Side BRUGER OG BRUGERENS ANSVAR.... OVERSIGT OVER BLOCK OLIE SOL OG UDSTYRET.... ANSVAR OG SIKKERHED...5. START/STOP AF OLIEKEDEL OG SOLVARMEANLÆG...6. START/STOP AF SOLVARMEANLÆGGET DRIFTSVEJLEDNING FEJLKONTROL OLIEKEDEL (OG KEDEL M. GASBRÆNDER MONTERET) KONTROL AF SOLVARMEANLÆGGET (EVT. FEJLFINDING) VEDLIGEHOLDELSE... VARMESTYRING - ENERGIBESPARELSE.... VARMT BRUGSVAND... INSTALLATIONSANVISNINGER.... NORMER OG FORSKRIFTER.... OPSTILLING.... LEVERANCEN BESTÅR AF.... OPSTILLING OG RØRTILSLUTNING....5 MONTAGE AF KEDLEN....6 TILSLUTNING TIL SKORSTEN....7 FROSTBESKYTTELSE....8 OLIE/GAS BRÆNDER EKSPANSIONSBEHOLDER - KEDELANLÆG SIKKERHEDSVENTIL OG TRYKMÅLER...5. VANDPÅFYLDNING OG UDSKYLNING...5. FILTER ELLER INHIBITOR PÅ RADIATORKREDSEN?...5. GAS- OG OLIETILSLUTNING...5. EL-TILSLUTNING START AF ANLÆG MED EKSPANSIONSBEHOLDER....6 SERVICEANVISNINGER RENSNING AF KEDEL VEJS MOTORVENTIL FOR VARMEANLÆG TEKNISK INFORMATION TEKNISK DATA EL-STYRING OG EL-FORBINDELSE AFLEVERINGSRAPPORT MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER... Side Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl

3 Side Bruger og brugerens ansvar. Oversigt over og udstyret 8 Sol Olie eller gasbrænder Varme Fig.. 0. Oliekedel. Pumper for sol- og varmeanlæg. Styrepanelet. Varmtvandstermostat 5. Typeskilt 6. Evt. varmeveksler (sol til varmeanlæg) 7. Evt. motorventil (sol til varmeanlæg) 8. Luftudlader (varmeanlæg) 9. Sikkerhedsventil (solvarme) 0. Ekspansionsbeholder (varmeanlæg). Opsamlingsbeholder (solvarmeanlæg). Ekspansionsbeholder (solvarmeanlæg). Motorventil (varmeanlæg). Sikkerhedsventil (varmeanlæg) 5. Påfyldningshane (varmeanlæg) 6. Termostatisk vandventil

4 INSTRUKTION Side Beskrivelse af væsentlige komponenter (se placering på fig..).. Oliekedel Det er her i selve kedelenheden forbrændingen sker og varmen, der anvendes til opvarmning af huset samt til opvarmning af brugsvandet (når solen ikke skinner), produceres... Pumper (varmeanlæg) Pumpe varmeanlæg cirkulerer vandet til opvarmning af huset og varmtvandsbeholderen Pumpen kan indstilles på trin = hastigheder. Normalt stilles på trin eller Pumper (solvarme) Pumpe solvarme pumper væske fra solfanger til varmtvandshehoder og til evt. varmeveksler til rumvarme. Denne pumpe kan ligeledes stilles på trin, Denne indstilles altid af installatøren.. Styrepanelet A A A A K O B C C G H 9 6 ECL C bar AUTO AUTO Max. 6. A C 00 L D E F M N 0 bar Fig... (A) Varmestyring/solvarmestyring (B) Sikring (C ) Termometer for gaskedel (C ) Trykmåler for gaskedel (D) El-omskifter for pumpe varme (E) El-omskifter for brænder (F) El-kontakt for ekstra pumpe (G) Termostat for oliekedel (H) Termostat for varmtvandsheholder (K) Termometer varmtvandsbeholder (L) Trykmåler for solvarme (M) Indikatorlampe for solvarme i drift (N) Alarmlampe brænder (O) Overkogstermostat.. Varmtvandstermostat (H) Temperaturen på det varme brugsvand indstilles på termostaten Højre drejning (med uret) giver højere temperatur. Stil ikke højere end nødvendigt. (Se også.0.6.)..5 Typeskilt Angiver kedlens typenr. og andre oplysninger der skal anvendes ved evt. køb af reservedele. I afsnit 6, på sidste side i denne instruktion, er der afsat plads ti] oplysninger om kedelnr. og indstillinger...6 Varmeveksler (solvarme) (Kun på VX) Varmeveksleren udnytter solvarmen til opvarmning af huset når beholderen er blevet varmet op...7 Motorventil (solvarme) (Kun på VX) Dirigerer den opvarmede solvarmevæske til brugsvandsopvarmning eller opvarmning af huset, efter behov...8 Luftudlader (varmeanlæg) Sørger for automatisk udluftning af kedlen (fingerskruen over den skal være løsnet, så luften kan slippe ud)...9 Sikkerhedsventil (solvarme) Sikrer mod for højt tryk i solvarmeanlæg..0 Ekspansionsbeholder (varmeanlæg) Optager varmeudvidelse af vandet i kedel og radiatorer... Opsamlingsbeholder (solvarme) Opsamler solvarmevæske fra sikkerhedsventilen, hvis der opstår for højt tryk og der løber væske ud... Ekspansionsbeholder (solvarme) Optager varmeudvidelse i solvarmeanlægget.

5 Side 5.. Motorventil (varmeanlæg) Motorventilen har to stillinger. Når ventilen står i den ene stilling opvarmes huset, og i den anden stilling går det varme vand til opvarmning af varmtvandsbeholderen... Sikkerhedsventil (varmeanlæg) Sikrer mod for højt tryk i kedel og radiatoranlæg,..5 Påfyldningshane (varmeanlæg) Herigennem påfyldes/aftappes vand til/fra varmeanlægget...6 Termostatisk vandventil Blander koldt vand i det varme vand fra varmtvandsbeholderen, hvis dette er for varmt.. Ansvar og sikkerhed (Beskriver situation med gasbrænder monteret, idet denne er mest omfattende.).. Ansvar Ifølge gasreglementet påhviler ansvaret for vedligeholdelse af gas-fyrede anlæg brugeren. I gasreglementet anbefales et regelmæssigt vedligeholdelsesefter-syn af et autoriseret firma... Sikkerhed Af hensyn til sikkerheden skal følgende instrukser overholdes ifølge gasreglementet: Hvis der opstår gaslugt, skal vinduer og døre straks åbnes og gasafspærringshanen lukkes. Dernæst skal gasselskabet straks underrettes eller en VVS-installatør tilkaldes. Kun VVS-installatører må reparere gasanlægget. Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de så hurtigt som muligt udbedres af en VVS-installatør. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af anlægget. Olieafspærringshaner og lignende installationsdele skal til enhver tid være let tilgængelige... Vedligeholdelse Det er ejer/forbrugerens ansvar at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: almen praksis denne instruktions anvisninger instruktion til evt. udstyr/tilbehør samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis (Se afsnit.8 Vedligeholdelse, samt garantibevis).

6 9 6 ECL C bar 0 AUTO AUTO Max. 6. A C bar INSTRUKTION Side 6. Start/Stop af oliekedel og solvarmeanlæg.. Før start. Før anlægget startes, skal vandtrykket i anlægget kontrolles på trykmåleren (C ) nederste viser.. Ved efterfyldning af vand på anlægget skal afbryderne (D) og (E) være afbrudt. (Se afsnit.8 Vedligeholdelse) Ved efterfyldning skal anlægget udluftes på luftudladerne/ luftskruerne... Start af kedel A A A A K O B C C G H L D E F M N.. Stop af oliekedel Fig.... Gasafspærringshanen åbnes (v. gasbrænder). El-kontakten på væggen slås til. El-kontakterne (D) og (E) sættes på Auto trykkes ind for-neden.. Termostaten (G) indstilles på maksimal indstilling 5. Hvis der er varmebehov starter kedlen. Ved opstartsproblemer (se afsnit.6 Fejlkontrol). Med el-kontakten på væggen kan der slukkes for. (Husk at der skal være tændt af hensyn til solvarmeanlægget).. Hvis man ønsker at oliekedlen ikke skal være i funktion, sættes A på I denne position er radiatorvarme med olie frakoblet. Men hvis der er solvarme disponibel, anvendes denne varme.. Start/Stop af solvarmeanlægget.. Før start Før anlægget startes, skal væsketrykket i anlægget kontrol-leres på trykmåleren (L).Opfyldning og efterfyldning af væske på solvarmeanlægget er normalt et job for installatøren... Start af solvarmeanlæg. El-kontakten på væggen slås til. Styringen regulerer herefter solvarmen automatisk. Der er ikke noget De som forbruger skal stille på.. Vedr. udlæsning af temperaturer se instruktion på unit ens øverste dør.

7 Side 7.5 Driftsvejledning.5. Styrepanelet herfra styres og kontrolleres gaskedlens og solvarmeanlæggets drift. A A A A K O B C C G H C C Max. 6. A bar 6 ECL 5 bar 0 AUTO AUTO Fig..5 L D E F M N A B C C Varmestyring/solvarmestyring. Der henvises til speciel driftsvejledning (Danfoss), samt vejledning klæbet ind på unit ens øverste dør. Sikring max. 6, A (5x0 mm) Termometer viser temperaturen i kedlen. Kedeltemperaturen indstilles med termostaten (G). Hvad den aktuelle temperatur er, bestemmes af varmestyringen (A) i forhold til udetemperaturen. Trykmåler. Viser vandtrykket i kedel og radiatoranlæg. Trykket skal ligge mellem 0,5 og,5 bar. (Normalt stabiliseret vandtryk i et-plans hus er ca. 0,8 bar). D og E Automatik omskifter I = F AUTO Varmestyring frakoblet kedlen kører kun på kedlens termostat (G). (Solvarmen køres stadig af solvarmestyringen.) II = Normalindstilling dvs. Varmestyringen (A) styrer kedlen. El-kontakt for ekstra pumpe Når der er lys i kontaktens lysdiode er der tændt for den ekstra pumpe. H K L M N Varmtvandstermostat Vi anbefaler en indstilling på 60-65ºC (se også afsnit.). Termometer viser temperaturen midt i varmtvandsbeholderen og dermed hvor høj temperatur solvarmen har bidraget med. Trykmåler viser trykket i solvarmeanlægget. Skal ligge mellem og,5 bar. Indikatorlampe Der er lys i lampen når solen bidrager med opvarmning. Alarmlampe Lyser ved driftforstyrrelse på brænderen 0 Overkogstermostat Kobler ud hvis kedeltemperaturen har været for høj. Indkobling kan ske ved at trykke på den røde knap (når dækslet er fjernet) når temperaturen C er faldet til 70ºC. G.6 Termostat for oliekedel Termostaten er normalt indstillet på max. Det er så den udvidede varmestyring (A) der har overtaget kontrollen med kedeltem-peraturen. (Temperaturen ligger normalt fra 0-80ºC).

8 INSTRUKTION Side 8 Fejlkontrol oliekedel (og kedel m. gasbrænder monteret)..6. Gasbrænder vil ikke slukke Gasafspærringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes. El-kontakten slås fra. VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes.6. Der lugter vedvarende af røg i kedelrummet VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes.6. Der lugter af gas Gasafspærringshanen lukkes. Vinduer og døre åbnes VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes..6. Trykket i anlægget falder Anlægget udluftes, og der fyldes vand på anlægget (se afsnit.8 Vedligeholdelse). VVS-installatør eller servicefirma tilkaldes, hvis trykket fortsat fal-der til under 0,5 bar..6.5 Fejlkontrolskema Der er ingen varme i radiatorerne Der er intet varmt brugsvand Gå til skema.6.6 nej Kedeltemperatur 0-80 C Skru op Er der skruet op for varmtvandstermostaten ja Kører pumpen nej Om pumpen kan køre kan kontrolleres ved at sætte omskifter E (fig..5) på "hånd" ja Fyld vand på nej Er der vand nok på anlægget. (Se C fig..5) Se efter om der er tændt for varmestyringen ja Luft ud ja Er der luft i anlægget eller i rørsystemet til varmtvandsbeholderen nej Kontakt VVS-Installatør eller servicefirma

9 .6.6 Fejlkontrolskema INSTRUKTION Side 9 Brænderen kører ikke Slå den til nej Er der tændt for afbryder på væg? Varmestyring A kan have slukket for brænderen. For at afprøve om brænderen kan køre, kan omskifter E sættes på "hånd" ja Fyld op/ Åbn dem nej Er der olie på tanken?/ Er gasafspæringshanerne åbne? ja Genstart - tryk på brænderens røde knap ja Lyser lampe N (se N fig..5) nej Prøv at genstarte - se O (afsnit.5) ja Er overkogssikring afbrudt? nej Er husets sikring eller sikring B (fig..5) sprunget nej ja Skift dem Hvis resultatet stadig er at opstarten ikke sker da - Kontakt VVS-Installatør eller servicefirma

10 Side 0.7 Kontrol af solvarmeanlægget (evt. fejlfinding) En dag hvor solen skinner kontrolleres, at driftslampen lyser som tegn på, at pumpen kører. Mærk derefter med hånden om rørene til og fra solfangeren er varme. Hvis begge rør er varme med en vis forskel i temperatur virker anlægget. Kontroller så om aftenen, når det er blevet mørkt, at driftslampen er slukket og pumpen stoppet. Hvis dette er tilfældet, virker differenstermostaten der er indbygget i A (fig..5), som den skal. Fejlfinding Driftslampen lyser ikke selv om solen skinner. Kontroller om elforsyningen er i orden. Er den det, da kontakt installatøren. Driftslampen lyser, men rørene er kolde. Kontroller om solvarmepumpen ( på fig.. den er mærket solvarme) virker ved at lægge øret til (via en skruetrækker eller metalstang) og hør om den snurrer. Kører den ikke, da kontakt installatør. Driftslampe lyser og pumpen kører, men rørene er kolde. Kan skyldes væskemangel eller luft i rørsystemet. Kontroller trykket. Hvis trykket er i orden, er der væske nok men luft i systemet. Kontakt i begge tilfælde installatør. *). Driftslampe lyser og solvarmepumpen kører. Rørene er varme men temperaturforskellen er meget stor (det ene rør er næsten koldt og det andet meget varmt). Det kan skyldes luft i rørsystemet og at cirkulationen derfor sker stødvist. Kontakt installatør. *). Kogning i solfangerne: Hvis der har været strømafbrydelse så solvarmepumpen ikke kører, kan det ske, at væsken koger i solfangeren på grund af høj temperatur. Sikkerhedsventilen (9 fig..) åbner og lukker væske ud i opsamlingsbeholderen ( fig..). Note *) For at få anlægget til at virke igen, skal væsken atter fyldes på, og der skal udluftes. Kontakt installatøren. Der er på solvarmekredsen indbygget et filter. Filtret kan evt. være helt eller delvist stoppet til. Filtret er indbygget i en ventil og er mærket med mærkat. Når ventilen er lukket, kan filtret inspiceres og evt. renses. Husk at åbne ventilen igen.

11 Side.8 Vedligeholdelse.8. Vandpåfyldning.8. Frostbeskyttelse.8. Sikkerhedsventiler Ved vandpåfyldning skal afbryderen på væggen være slået fra. Vand påfyldes gennem påfyldningshanen ved hjælp af en slange tilsluttet en vandhane. Før tilslutningen skal slangen være fyldt med vand således, at den luft der ellers måtte være i slangen ikke bringes ind i anlægget. Åbn først påfyldningshanen. Ganske langsomt åbnes derefter vandhanen og der fyldes langsomt op indtil trykket på trykmåleren (C fig..5) viser,5-,0 bar. Luk så først for vandhanen og dernæst for påfyldningshanen. Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot, at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet. Varmtvandsbeholderen kan tømmes med en hævert. Vi mener ikke, De selv skal påfylde frostvæske, men det er Dem der skal bede Deres VVS-installatør gøre det, hvis De ønsker det gjort. Sikkerhedsventilens funktion er at lukke væske ud hvis der opstår for højt tryk. har indbyggede sikkerhedsventiler, hvoraf de ses på fig... pos. (9) er til solvarmeanlægget og lukker op ved,5 bar. pos. () er til centralvarmeanlægget og lukker op ved,5 bar. Derudover er der monteret en sikkerhedsventil på koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholderen. Denne åbner ved et tryk på 0 bar. Man kan efterprøve en sikkerhedsventil ved at fjerne en evt. hætte og trykke eller dreje på ventilens afprøvningsanordning..8. Kontrol af anode I varmtvandsbeholderen er placeret en anode. Anodens formål er at beskytte mod tæring af varmtvandsbeholderen. Anoden skal holdes intakt og kontrolleres hvert andet år og om fornødent udskiftes. Dette skal De som bruger sørge for. Vedligeholdelsen af anoden er en forudsætning for, at beholderen er dækket af Deres BAXI-Garanti. Arbejdet udføres normalt af en VVS-installatør eller et servicefirma efter udtrykkelig anmodning fra forbrugeren..8.5 Kontrol af ekspansionsbeholder Ekspansionsbeholderen (fig.. pos 0) er leveret med et fortryk (lufttryk) på ca. 0,5 bar, og (fig.. pos ) med et fortryk på ca.,0 bar. Som ved enhver anden luftbeholder kan lufttrykket med tiden falde. De bør derfor i egen interesse anmode servicefirmaet om at kontrollere ekspansionsbeholderens fortryk jævnligt (f.eks. hvert andet år). (Fortrykket kan kun kontrolleres når der ikke er noget tryk på væskesiden).

12 INSTRUKTION Side.8.6 Vedligeholdelseseftersyn Af hensyn til sikkerhed og bedst mulig udnyttelse af energien, anbefaler vi at rense kedlen hvert. år. Dette er et arbejde for fagfolk, dvs. De skal sørge for, at arbejdet udføres af VVS-installatør eller servicefirma..8.7 Service generelt Når Deres centralvarmekedel er installeret, bør De gøre Dem klart, hvilken hjælp De vil benytte såfremt der skulle blive driftsstop De ikke selv kan klare, samt til et årligt eftersyn som må anbefales. Spørg VVS-installatøren om De kan tegne et serviceabonnement hos ham eller få ham til at anbefale et servicefirma..8.8 Gode råd Kontroller løbende gasforbruget ved regelmæssig aflæsning af måleren, eller olieforbruget ved pejling af tanken. Hold rumtemperaturen på ca. 0ºC i opholdsrum og lavere i ubenyttede rum. HUSK at kontrollere varmtvandsbeholderens anode Varmestyring - Energibesparelse. Varmt brugsvand Der er altid monteret en varmestyring/solvarmestyring (Danfoss ECL 5). Varmestyringsdelen bevirker, at kedlen får længere driftsperioder ad gangen. Derved opnås den mindste varmeregning og den mest miljøvenlige drift. Kedeltemperaturen indstilles automatisk på den rette temperatur i forhold til udetemperaturen. (Se betjeningsvejledningen for ECL 5 samt kortfattet brugervejledning ligger under uret). Brugsvandet opvarmes af to varmekilder: A. Solen, der opvarmer hele beholderen med nederste spiral (varme stiger op og dermed opvarmes det hele). B. Oliekedlen, der opvarmer de øverste 60 liter (varmen bliver deroppe så nederste del er klar til at modtage varme fra solen). Indstil varmtvandstermostaten (pos. fig..) på 60-65ºC der er ikke et termometer, der viser temperaturen i toppen af beholderen, men den kan måles i vandstråle ved tappested. I praksis indstilles termostaten i perioder uden sol således, at der netop er varmt vand nok. Er der for lidt, skrues op i små trin. Indstil den termostatiske vandventil (6 fig..) på 65ºC, så opnås den optimale varmtvandsforsyning og denne temperatur holdes da, selv om solvarmen har varmet hele beholderen op til en høj temperatur.

13 Side Installationsanvisninger. Normer og forskrifter. Opstilling.. Hvem må installere?.. Frisklufttilførsel Oliefyring Gasfyring Ved opstilling og installation skal gældende normer og forskrifter følges. Det er installatørens ansvar, at han har den nødvendige uddannelse og autorisation til at installere kedlen. Opstilling i rum hvor der tørres tøj og hvor lufttilførslen ikke er god, kan forårsage korrosion på kedlens hedeflade, da der er indhold af klor i vaskemidler. Der skal sørges for at kedlen kan få tilstrækkelig frisklufttilførsel til forbrændingen. Dette kan ske med: Oplukkeligt vindue eller lem til det fri med reguleringsbeslag eller med regulerbar friskluftventil. Enhver lovgivning på området skal følges. Følg gasreglementets krav... Afstandskrav - kedelmontage Til siden anbefalet min. 5 mm Over kedlen minimum 00 mm. Leverancen består af Kedel/Solvarmelagertank Kabinet Solfangerføler. Opstilling og rørtilslutning.. Rørforbindelser materialevalg Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobber-stål. Til brugsvand skal man af korrosionshensyn undgå at anvende først kobber og derefter galvaniseret rør (når man går i vandets strømningsretning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrør og derefter kobberrør til det varme vand er derimod udmærket, hvis der ikke er cirkulationsledning på det varme vand. Varmtvandsbeholderen er udført i emaljeret stål, hvilket også giver frihed til at anvende galvaniserede rør til brugsvandet. Til solvarmekredsen skal man følge solfangerfabrikantens anvisninger... Placering af føler i solfangeren. Det er vigtigt at føleren anbringes korrekt - følg solfangerfabrikantens anvisning. Følerledningen skal forbindes som angivet på el-diagrammet (se afsnit 5..6).

14 Side.5 Montage af kedlen.5. Montage af Kappe. Normalt påsættes først bagpladen og den ene sideplade, der vender ind imod væggen. Efter rørmontagen skrues kedelstyringen af transportbeslaget, beslaget skal ikke bruges mere. Nu kan den sidste sideplade og forramme, uden øverste skrå forplade, monteres. Bemærk at de samleskinner har snit så de kan bøjes, hvis det er nødvendigt af hensyn til montagehøjden. Såfremt nogle af rørene skal føres gennem kappen er det selvfølgelig nødvendigt at montere den aktuelle del forinden og bore/klippe hul(ler) for rørene. Hvis hullerne ses så husk at afdække med roset(ter). Til sidst fastgøres kedelstyringen, der sad på transport-beslag, på sin plads og øverste skrå forplade skubbes på plads. Fig Udtagning af blindplader Undgå at slå blindpladen ud groft med en hammer da kappen derved kan beskadiges. Forbor i stedet et hul og bræk pladen løs med en vandpumpetang eller lignende. Fig Tilslutning til skorsten Skorstenshøjde og lysning - (Se Gasreglementet og Bygningsreglementet.) Ved ønske om røgafgang bagud fjernes den monterede røgkasse og den medleverede røgtud monteres på kedlen. Tilslutning til muret skorsten sker fra røgtuden med Ø0 røgrør. Husk at anvende murbøsning. Muret skorsten - gasfyring Ved gasfyring skal man vurdere skorstenen med hensyn til kondensdannelse og i øvrigt følge reglerne i gasreglementet herom. Stålskorsten Såfremt man ønsker at anvende stålskorsten Bedes man rådføre sig med skorstensleverandøren.6. Skorstenen skal passe Kedlen leveres som standard med en røggasmødeplade, hvilket giver en meget lav røgtemperatur. Ved at fjerne denne kan røgtemperaturen hæves hvis det er nødvendigt. Vær opmærksom på, at skorstensforholdene skal svare til røgtemperaturen.7 Frostbeskyttelse. Centralvarmeanlægget kan frostbeskyttes med frostvæske. Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet.

15 Side 5.8 Olie/Gas brænder. Type har en effektiv -trækskedel som kræver en olie/gasbrænder med højere blæsertryk end almindeligt..8. Valg af oliedyse og gasbrænder indstilling. Dysestørrelser til oliefyret Anvend den dysetype oliefyrsfabrikken angiver. Normalt vil den dyse, der skal anvendes have 60 spredningsvinkel. Anvend ikke større dyse end nødvendigt ud fra det aktuelle varme- og varmtvandsbehov samt ud fra røgtemperatur og skorstensforhold. Det er en fordel at anvende forfilter. Ydelse på gasfyret Indstil gasfyret til en passende ydelse ud fra varmebehov og røgtemperatur samt ud fra skorstensforholdene (kondens)..8. Røgtemperatur Røgtemperaturen ligger normalt på ca C. (Se tekniske data) Hvis kedlen er snavset til stiger røgtemperaturen. (Se også afsnittet om rensning)..9 Ekspansionsbeholder - kedelanlæg Ekspansionsbeholderens størrelse og fortryk bestemmes ud fra varmeanlæggets totale vandindhold og højden til den øverste radiator. Ekspansionsbeholderen der er monteret på kedlen er på liter. Ved anlæg med meget stort vandindhold (ældre anlæg) kan det blive nødvendigt at montere en større ekspansionsbeholder evt. en mere. Fortrykket i den indbyggede ekspansionsbeholder er 0,5 bar svarende til en højdeforskel på højst 5 meter fra kedlen og op til øverste radiator. Hvis der er højere end 5 meter skal fortrykket justeres op. Ekspansionsbeholderens fortryk skal holdes intakt - Jævnlig kontrol anbefales..0 Sikkerhedsventil og trykmåler.0. Sikkerhedsventiler og Sikkerhedsledning Udføres efter Vandnormen og Arbejdstilsynets forskrifter.0. Trykmåler Den indbyggede trykmåler er beregnet til lukket anlæg.. Vandpåfyldning og udskylning Den korrekte installation efterfølges af udskylning gange. Den første udskylning bør ske uden at kedlen er tilkoblet for at undgå at gevindspåner, svejseperler og andet sætter sig i pumpen. Vand påfyldes og kedlen bringes på maksimal temperatur, hvorefter det tappes ud igen og nyt vand påfyldes (formålet med at skylle ud er at fjerne partikler, der måtte komme ind i installationsfasen og at fjerne fedt og snavs fra rør, radiatorer etc.) Ved gamle anlæg, hvor den gamle kedel udbyttes med en er det ekstra nødvendigt at skylle gammelt slam ud. Ved vandpåfyldning luftes ud på monterede luftskruer på anlægget. Fyld vand på til ca.,5 bar og luft ud. Efterfyld således at trykket står på ca.,5 bar og start fyret. Efter opvarmning skal der udluftes igen, da der samles luft ved opvarmningen.. Filter eller inhibitor på radiatorkredsen? - er det nødvendigt? I praksis viser det sig at nogle anlæg, hvor der installeres en kedeltype med lille vandindhold (som hører til) får problemer med aflejring/slam. Årsagerne hertil kan ikke altid nemt lokaliseres. Er det gammelt slam? Er det p.g.a. iltdiffusion gennem plastrør, der evt. er monteret i anlægget? Er det fordi der er kraftig cirkulation og ingen»god plads«i kedlen til aflejring?. Gas- og Olietilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier og gasmesteren bør sikre at rør renses for spåner etc. således, der ikke kommer urenheder ind i gaskontrollen. Der skal være en gashane foran kedel.. El-tilslutning Her gælder de almindelige faglige retningslinier. El-tilslutningen til kedlen sker via det kabel kedlen leveres med. Fase/nul og jord. Der skal være afbryder i den faste installation. Udeføler til ECL 5 monteres på nordvendt væg og tilsluttes bag på ECL 5 (Se Danfoss Instruktion) El-diagrammer se afsnit 5..

16 Side 6.5 Start af anlæg med ekspansionsbeholder.. Cirkulationspumpen indstilles på enten indstilling eller.. De skal kontrollere at sikkerhedsventiler på anlæg og varmtvandskredsen fungerer. Dette gøres ved at dreje eller trykke betjeningsgrebet ganske lidt.. Prøv anlægget af inden De forlader det. Serviceanvisninger (se også afsnit.8). Rensning af kedel. -vejs motorventil for varmeanlæg Afbryd strømmen til oliefyret før brænderen afmonteres og døren åbnes. Fjern brænderen. Isoleringsforpladen fjernes. Døren åbnes, fyrboksen renses for sod og aske ved hjælp af børste og støvsuger. Turbolenspladen tages ud. De tre røgkanaler og røgkassen renses ved hjælp af rensebørste og støvsuger (specialstuds til støvsuger medleveres) Turbolensplade monteres. Genmonter resten. Ventilen består af en motordel og en ventildel som er samlet med en bajonetfatning. For at adskille den trykkes pal () ind, og motordelen () drejes af. Ventilen kan tvangsåbnes ved at trykke rød pal mod ventilen og trykke ind. For at udløse tvangsåbning skrues enten op for varmtvandstermostat eller motordel og ventil adskilles som angivet herover

17 Side 7 5 Teknisk information 5. Teknisk data Fig / 5 6 Kapacitet Ydelse kw Ydelse varmt brugsvand *) l/h Ydelse varmt brugsvand *) bad/h Drifttemperatur med ECL 5 C *) Brugsvand à 0 C ved olieopvarmning Mål og dimensioner Højde mm Bredde mm Dybde mm Røgafgangsstuds, udvendig diameter mm Vægt, total, med kappe, uden vand ca. kg Vægt uden kappe ca. kg Vandindhold kedel l Vandindhold, varmelager, varmtvandsbeh. l Vandindhold opvarmet af kedel l Driftstryk, kedel bar Driftstryk, solvarme bar El-tilslutning volt Block Olie Sol Block Olie Sol ,5,5 x 0 +J Tekniske data for. Styring af solkreds, gaskedel og rumvarme, Danfoss ECL5.. Manometer solkreds. Termometer, varmelager, v.v.-beholder. Manotermometer, oliekedel 5. Betjeningsknapper, indikator lamper, oliekedel 6. Røgaftræk til venstre eller højre side 7. Røgaftræk bagud 8. Røgaftræk ovenud 9. Udløb til solfanger, Ø 8/Ø 5 mm 0. Indløb fra solfanger, Ø 8/Ø 5 mm. Kold brugsvand, ¾. Varmt brugsvand, ¾ (se Note*). Afløb sikkerhedsventil, brugsvand.. Afløb sikkerhedsventil, radiatorkreds. 5. Fremløb, varme (radiator), ¾. 6. Returløb, varme (radiator), ¾. 8. Oliekedel 9. Ekspansionsbeholder, solvarme, 0 liter 0. Ekspansionsbeholder, radiatorkreds, liter. Sikkerhedsventil, solvarme,,5 bar x ½.. Sikkerhedsventil, radiatorkreds,,5 bar x ½.. Motorventil varmeanlæg.. Evt. motorventil solvarme (model VX) system.0 5. Evt. varmeveksler til radiatorkreds (model VX) system.0 6. Opsamlingsbeholder, solvarmevæske. 7. Anode, 5/ x 00 mm. 8. Pumpe, solkreds, Grundfos UPS 5-0, -trins. 9. Pumpe, radiatorkreds, Grundfos UPS 5-0, -trins. 0. Luftudlader, radiatorkreds.. Rustfri spiral, varme fra kedel.. Rustfri spiral, varme fra solfanger.. Sikkerhedsgruppe brugsvand, består af sikkerhedsventil, kontraventil, stopventil.. Påfyldningsventil, solkreds. 5. Termostatisk vandventil (skoldningssikring) 6. Påfyldnings-/aftapningsventil radiatorkreds. Note *) Studs for cirkulation sidder nedenfor pos. 5

18 5.. Røggastemperatur ( C) Virkningsgrad (%) Netto Røggastemp. Kurve Fremløb/Retur: 80/60 C Kurve Fremløb/Retur: 60/0 C Kurve Fremløb/Retur: 5/5 C TEC INSTRUKTION (kw) Ydelse C0 % Side Systemeksempler Sol -9 M B0 B9 Udeføler VVB T B Evt. rumføler (ekstra udstyr) B5 Radiator system Standardudstyr Se også under tekniske data Endvidere: Solfangerføler (leverancen omfatter ikke solfangere). M Y M B Y M Olie- kedel M M Garanti: Fuld effektiv BAXI-garanti i.h.t. BAXIgarantibevis Varmeveksler B System. Godkendelser: CE-08AQ-000 VA./955 D 078 Sol -6 M B0 B9 Udef ler VVB T B Evt. rumføler (ekstra udstyr) B5 Radiator system System.: -VX princip. Solopvarmning af varmt brugsvand og rumvarme via indbygget varmeveksler. Olie- M kedel M B Y M M System.: princip. Solopvarmning af varmt brugsvand. System.

19 Side 9 5. El-styring og el-forbindelse 5.. El-diagrammer for El-tilslutning til sker via det kabel, kedlen leveres med A Intern forbindelse B5 Kedeltermostat B6 Overkogstermostat B7 Maksimaltermostat (indstilling 90ºC) B8 Varmtvandstermostat Fl Sikring 6, A (5x0 mm) H Driftslampe for solvarmepumpe H Alarmlampe oliebrænder H Kontrollampe indbygget i S K Relæ for brænderdrift K Relæ for varmtvandsproduktion L Fase M Cirkulationspumpe varme M Cirkulationspumpe solvarme M Brænder M Ekstra pumpe (evt.) N Nul PE Jordledning S Afbryder med kontrollampe H S Omskifter brænder Manuel/Automatik S Omskifter pumpe Manuel/Automatik X Klemrække på bundplade (extern tilslut-ning) X Multistik stærkstrømsside X8 Klemrække for nettilslutning X0 Samlestik for solfanger- og udeføler X Y -vejs motorventil (varmtvandsproduktion) Y -vejs motorventil (solvarme) W Kabel for tilslutning W Kabel til brænder W Kabel til pumpe varme W Kabel til pumpe sol W5 Kabel til -vejs motorventil (varmtvandsproduktion) W6 Kabel til evt. ekstra pumpe W7 Kabel til -vejs motorventil (solvarme) 5.. El-diagram kabelskema X X L PE N L N W W W W5 W W7 W6 L PE N L PE N A L PEN L L N L PEN L PEN L N ST TB M M M Y M M Y M Net Nätanslutning Netz Supply Réseau Brænder Brännar Brenner Burner Brûleur Prøveklemme Termostat test Prüfklemme Thermostat Test Borne de contrôle Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe Ventil varme Ventil värme Ventil Heizung Valve heating Vanne chauffage Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe Ventil sol Ventil sol Ventil Solar Valve solar Vanne solaire Pumpe Pump Pumpe Pump Pompe = PE=gul/grøn gul/grön Gelb/Grün jaune/vert yellow/green A = sort svart schwarz noir black L = brun brun Braun brun brown N = blå blå Blau bleu blue

20 5.. El-diagram nøgleskema L X: F INSTRUKTION X: X:8 Side 0 X: X: N X: X: Varmestyring ECL 5 A X: X: X:7 X:8 I II X:6 M II I K K S X:7 X:0 X:8 H X:9 X: Y X: X:0 M X: t 00 X:5 S B5 B6 X: X:6 M Y kun på VX 5 B7 K K X:7 H X: X:5 B8 t Y 7 K X: S X: X: H 5.. El-diagram forbindelsesskema B6 B5 B7 B8 00 t t t X X S H S S H K 0 7 K H N L X8 L N

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BAXI PF Centralvarmekedel for gas

BAXI PF Centralvarmekedel for gas NR. 137248 REV. 6 REV. DATO 09.08.99 Side 1 Centralvarmekedel for gas Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Serviceanvisninger (4) El-diagrammer

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med

Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med Installation og Brugervejledning Til Thermo-Sols SMT300 Solvarmestyring og Gas-Sol Compact med Naturgaskedel Thermo-Sol ApS, Stengårdsvej 33, 4340 Tølløse, tlf.: 59 16 16 16 E-mail: sol@thermo-sol.dk www.thermo-sol.dk

Læs mere

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Solvarme Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Mød udfordringerne i det 21. århundrede Global opvarmning påvirker os alle. Som engageret og ansvarlig leverandør søger vi

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere