Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)"

Transkript

1 Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser og regelsæt med efterfølgende ændringer: Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven). Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (Bacheloradgangsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 258 af 18. marts 2015 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (Kandidatadgangsbekendtgørelsen). Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Studieordningernes fællesdel). Reglerne om Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (Disciplinærreglerne). 1

2 Indhold 1 Fakultetets informationskanaler og den studerendes ansvar Undervisningstilmelding... 3 Stk. 1 Undervisningstilmelding... 3 Stk. 2 Tilmeldingsperiode... 3 Stk. 3 Framelding af kursus eller projekt... 3 Stk. 4 Tilmelding til specialer og specialekontrakt... 4 Stk. 5 Prioritering af tilmeldte på kurser med deltagerbegrænsning... 4 Stk. 6 Manglende eller forkert tilmelding fra den studerendes side... 4 Stk. 7 Skemagrupper Valg og skift af specialisering... 5 Stk. 1 Valg specialisering... 5 Stk. 2 Manglende valg af specialisering... 5 Stk. 3 Skift af specialisering Aflysning af kurser Placering af eksamen... 6 Stk. 1 Placering af ordinær eksamen... 6 Stk. 2 Placering af reeksamen... 6 Stk. 3 Offentliggørelse af eksamensdatoer... 7 Stk. 4 Eksamensmulighed i nedlagte kurser Til- og framelding til eksamen... 7 Stk. 1. Tilmelding til første og andet prøveforsøg... 7 Stk. 2 Overgangsordning for bachelorstuderende indskrevet på uddannelsen før 1. september 2014, og for kandidatstuderende indskrevet på uddannelsen før 1. september Stk. 3. Tilmelding til tredje prøveforsøg... 8 Stk. 4 Framelding af tredje prøveforsøg Kurser med forudsætninger for at blive indstillet til eksamen Sygdom ved eksamen... 9 Stk. 1 Ved sygdom opstået før eksamen... 9 Stk. 2 Ved sygdom opstået under eksamen... 9 Stk. 3 Sygdom ved eksamen bestående af flere dele... 9 Stk. 4 Sygdom ved kurser med løbende bedømmelse På eksamensdagen Stk. 1 Pligt til at følge anvisninger Stk. 2 Identifikation og eksamensnummer Stk. 3 Mødetidspunkt, afleveringsregler m.m. ved skriftlige prøver med tilsyn Stk. 4 Mødetidspunkt ved mundtlige eksamener Stk. 5 Adfærd under eksamen Stk. 6 Mistanke om fejl i eksamensopgaven Hjælpemidler ved eksamen Stk. 1 Hjælpemidler ved skriftlige prøver med tilsyn Stk. 2 Hjælpemidler ved mundtlige eksamener Stk. 3 Hjælpemidler ved eksamen på ITX på Peter Bangsvej Eksamenssnyd Eksamensresultater Stk. 1 Meddelelse af eksamensresultater Stk. 2 Eksamensresultater er endelige og fortrolige

3 13 Dispensation Stk. 1 Usædvanlige forhold Stk. 2 Forlænget tid og særlige hjælpemidler ved eksamen Klage over undervisningen Ikrafttræden m.v Fakultetets informationskanaler og den studerendes ansvar Den studerende er forpligtet til via KUnet og Uddannelsessiderne at holde sig orienteret om de generelle regler på universitetet samt de specifikke beskeder og informationer, der meddeles via KU-mail, Studiebeskeder og Selvbetjening. 2 Undervisningstilmelding Stk. 1 Undervisningstilmelding Studerende skal selv tilmelde sig undervisning i tilmeldingsperioderne. Bachelorstuderende, som optages via Den Koordinerede Tilmelding pr. 1. september 2015, bliver automatisk tilmeldt undervisning og eksamen i deres obligatoriske kurser på første studieår. Studerende optaget på sidefag på SCIENCE bliver automatisk tilmeldt undervisning i første semester på deres sidefag. Herefter skal de selv tilmelde sig kurser ifølge deres studieordnings kassogram på Selvbetjening i tilmeldingsperioderne. Bachelorstuderende, som er optaget via Den Koordinerede Tilmelding pr. 1. september 2014, og som har skiftet studieordning pr. 1. september 2015, bliver ikke automatisk tilmeldt undervisningen og eksamen på deres uddannelse, men skal selv tilmelde sig de kurser, der fremgår af deres studieordning, i tilmeldingsperioderne. Stk. 2 Tilmeldingsperiode Tilmeldingsperioden er defineret som den periode, hvor studerende har adgang til at tilmelde sig kurser og projekter via Selvbetjening. Tilmelding på Selvbetjening finder sted i følgende perioder: Blok 1, 2 og 5: 15. maj til og med 1. juni Blok 3, 4 og 5: 15. oktober til og med 1. november Uden for disse perioder er det ikke muligt at blive tilmeldt kurser eller projekter hverken via Selvbetjening eller ved henvendelse til fakultetet. Hvis en studerende ønsker, at sommerkurser skal tælle med i tilmeldingskravet til forårssemestret, skal tilmelding finde sted samtidig med tilmelding til blok 3 og 4. Stk. 3 Framelding af kursus eller projekt I tilmeldingsperioden kan studerende afmelde sig et kursus eller projekt. Når tilmeldingsperioden er slut, er det ikke længere muligt at afmelde sig hverken på Selvbetjening eller ved henvendelse til fakultetet. 3

4 Stk. 4 Tilmelding til specialer og specialekontrakt Der er ikke tilmelding til specialer via Selvbetjening. Den studerende skal udfylde en tilmelding til speciale, som ligger på uddannelsessiden, og indsende den inden for følgende frister: Specialet påbegyndes i enten blok 1 eller 2: 1. juni Specialet påbegyndes i enten blok 3 eller 4: 1. november Der udfyldes derudover før specialets påbegyndelse en specialekontrakt, hvis startdato følger blokstart. Stk. 5 Prioritering af tilmeldte på kurser med deltagerbegrænsning Følgende studerende er garanteret plads på kurser med deltagerbegrænsning: Studerende, for hvem kurset er obligatorisk. Studerende, som har været tilmeldt kurset uden at bestå, og hvor gentilmelding er en forudsætning for deltagelse i eksamen. Evt. ledige pladser fordeles efterfølgende prioritering: 1. Studerende, for hvem kurset er begrænset valgfrit. 2. Studerende, for hvem kurset er valgfrit. Studerende indskrevet på en overgangsindskrivning, hvor de tager kurser, der skal indgå på kandidatuddannelsen, mens de færdiggør bacheloruddannelsen. Inden for den enkelte kategori (1-2) prioriteres de tilmeldte studerende efter følgende rækkefølge: a. Studerende med højere studieanciennitet (dvs. som mangler færrest ECTS-point i at blive færdig med uddannelsen). b. Lodtrækning blandt ECTS-pointmæssigt ligestillede studerende. Studerende, som tidligere har fulgt et kursus uden at bestå, skal kun tilmeldes eksamen. Hvis en studerende ikke får plads på et kursus, fordi der er flere tilmeldte i tilmeldingsperioden end pladser, gives der besked via KU-mail med en frist for skriftlig tilbagemelding om nyt kursusønske. Hvis den studerende ikke svarer inden for den angivne frist, tilmelder fakultetet den studerende til kurser inden semesterstart, således at den studerende opfylder sit tilmeldingskrav. Denne tilmelding er bindende og kan ikke ændres ved henvendelse til fakultetet. Efter fristen for tilbagemelding kan der ikke ske tilmelding til specifikke kurser anført af den studerende ved henvendelse til fakultetet, uanset om tilmelding fra fakultetets side ikke har fundet sted endnu. Stk. 6 Manglende eller forkert tilmelding fra den studerendes side Hvis en studerende ikke i tilmeldingsperioden har tilmeldt sig kurser svarende til sit tilmeldingskrav for det kommende semester eller har tilmeldt sig kurser, som ikke kan indgå på uddannelsen og derfor afmeldes, vil fakultetet tilmelde den studerende kurser, således at tilmeldingskravet opfyldes inden semesterstart. Hvis fakultetet konstaterer, at den studerende ikke opfylder sit tilmeldingskrav, tilmelder fakultetet den studerende til kurser med ledige pladser, som kan indgå på uddannelsen og udbydes i det kommende semester. Den studerende kan tilmeldes obligatoriske kurser, begrænset valgfrie kurser og valgfrie kurser. 4

5 1. Hvis den studerende mangler at bestå obligatoriske kurser, bachelorprojekt eller speciale, tilmeldes den studerende de manglende kurser, som fremgår af studieordningen. 2. Hvis den studerende mangler at bestå begrænset valgfrie kurser, tilmeldes den studerende de kurser, som fremgår i prioriteret rækkefølge i studieordningen for uddannelsen. 3. Hvis den studerende mangler at bestå valgfrie kurser, tilmeldes den studerende kurser, som er godkendt som begrænset valgfrie ud fra den prioriterede rækkefølge i studieordningen for uddannelsen. 4. Hvis den studerende mangler at bestå valgfrie kurser, og der ikke er angivet begrænset valgfrie kurser i den studerendes studieordning, tilmeldes den studerende kurser ud fra den prioriterede rækkefølge fra listen med generiske kurser. 5. Hvis den studerende har bestået alle de kurser, der er godkendt som begrænset valgfrie i studieordningen, eller der ikke udbydes begrænset valgfrie kurser i det pågældende semester, tilmeldes den studerende kurser fra en liste med generiske kurser, som er godkendt på tværs af uddannelser på SCIENCE. Disse kurser fremgår af uddannelsessiderne på KUnet. Tilmelding foretaget af fakultetet vil kunne ses på Selvbetjening senest inden semesterstart. Der kan ikke ske tilmelding til specifikke kurser anført af den studerende ved henvendelse til fakultetet efter tilmeldingsperiodens udløb, uanset om tilmelding fra fakultetets side ikke har fundet sted endnu. Tilmelding foretaget af fakultetet er bindende og kan ikke ændres ved henvendelse til fakultetet. Stk. 7 Skemagrupper Undervisningen ligger i de på kursusbeskrivelsen angivne skemagrupper. Undervisning kan ligge uden for den angivne skemagruppe på kursusbeskrivelsen, hvis kurset er på 15 ECTS i én blok, eller hvis hensynet til planlægningen af undervisningen i et obligatorisk kursus nødvendiggør det med hensyntagen til andre obligatoriske kurser i samme blok. 3 Valg og skift af specialisering Stk. 1 Valg specialisering Studerende, som skal starte på en specialisering i det kommende semester, skal vælge specialisering inden for gældende frister på blanketten, der findes på uddannelsessiden på KUnet: Specialiseringsstart i efterårssemestret: 1. april Specialiseringsstart i forårssemestret: 1. oktober Stk. 2 Manglende valg af specialisering Studerende, som ikke vælger specialisering inden for fristen, indskrives på en i studieordningen angivet specialisering. Stk. 3 Skift af specialisering Ansøgning om skift af specialisering skal ske inden for gældende frister for skift i det kommende semester: Specialiseringsskift i efterårssemestret: 1. april Specialiseringsskift i forårssemestret: 1. oktober 5

6 For at den studerende kan skifte specialisering, skal alle meritter, beståede kurser, kursustilmeldinger og forhåndsgodkendelser kunne indgå på den nye specialisering på den studerendes uddannelse. 4 Aflysning af kurser Ved aflysning af et kursus menes, at kurset aflyses i indeværende studieår, men vil blive udbudt igen i efterfølgende studieår. Obligatoriske og begrænset valgfri kurser kan, når der foreligger ekstraordinære omstændigheder, aflyses efter godkendelse fra studienævnet. Det kursusansvarlige institut kan aflyse et valgfrit kursus, hvis der ved tilmeldingsperiodens afslutning er færre end ti studerende tilmeldt kurset eller ved ekstraordinære omstændigheder. Aflysning af kurser meddeles de tilmeldte studerende: senest 1. juli for kurser i blok 1, blok 1-2 og blok 2 senest 1. december for kurser i blok 3, blok 3-4, blok 4 og blok 5 Aflysning kan finde sted efter disse frister, såfremt der er tale om ekstraordinære omstændigheder, der ikke kunne tages højde for inden for fristen. Hvis en studerende er tilmeldt et kursus, der bliver aflyst, gives der besked via KU-mail med en frist for skriftlig tilbagemelding om nyt kursusønske. Hvis den studerende ikke svarer inden for den angivne frist, tilmelder fakultetet den studerende til kurser inden semesterstart, således at den studerende opfylder sit tilmeldingskrav. Der kan ikke ske tilmelding til specifikke kurser anført af den studerende ved henvendelse til fakultetet efter fristen uanset om tilmelding fra fakultetets side ikke har fundet sted endnu. Tilmelding foretaget af fakultetet er bindende og kan ikke ændres ved henvendelse til fakultetet. 5 Placering af eksamen Stk. 1 Placering af ordinær eksamen Skriftlige hjemmeopgaver udleveres og afleveres i blokkens ottende uge. Mundtlige eksamener og skriftlige stedprøveeksamener afholdes i blokkens niende og sidste uge (eksamensugen). I en eksamensuge har eksamensaktiviteter fortrinsret. I kurser, der ikke har eksamen i disse uger, må der ikke lægges ekstraordinært arbejdskrævende eller særligt tilstedeværelsesbetingede aktiviteter (fx ekskursioner) af hensyn til studerende, der har eksamen i andre kurser. Stk. 2 Placering af reeksamen 1 Reeksamen for kurser i 1 Reeksamen er defineret som: eksamen afviklet i reeksamensugen, jf. 5 6

7 blok 1 placeres i mellemugen mellem blok 2 og blok 3 blok 2 placeres i mellemugen mellem blok 3 og blok 4 blok 3 placeres i mellemugen efter afslutningen af blok 4 blok 4 placeres i uge 34 blok 5 placeres i mellemugen mellem blok 1 og 2 Stk. 3 Offentliggørelse af eksamensdatoer Eksamensdatoer for ordinære eksamener og reeksamener offentliggøres den 15. maj på Stk. 4 Eksamensmulighed i nedlagte kurser Hvis studienævnet har godkendt nedlæggelse af et kursus i det kommende studieår, skal fakultetet udbyde én sidste eksamensmulighed i det pågældende kursus. Fakultetet giver via KU-mail besked til de studerende, der har aflagt mindst ét eksamensforsøg uden at bestå eller har været forhindret i at deltage i en tidligere eksamen i kurset på grund af sygdom om den sidste eksamensmulighed i kurset. Besked herom gives senest 6 uger inden eksamen afholdes. 6 Til- og framelding til eksamen Stk. 1. Tilmelding til første og andet prøveforsøg Når en studerende er tilmeldt undervisningen i et kursus, er vedkommende automatisk tilmeldt den tilhørende ordinære eksamen 2. Hvis den studerende ikke består den ordinære eksamen eller har fået dispensation til at blive frameldt den ordinære eksamen på grund af sygdom, bliver den studerende automatisk tilmeldt reeksamen i kurset, med mindre frameldingen også omfatter reeksamen. Hvis den studerende ikke kan deltage i reeksamen på grund af sygdom, bliver den studerende automatisk tilmeldt førstkommende ordinære eksamen i kurset. Tilmeldinger til ordinær eksamen og reeksamen vil fremgå af Selvbetjening. Framelding af første og andet prøveforsøg kan ikke ske, medmindre fakultetet dispenserer på grund af usædvanlige forhold. Stk. 2 Overgangsordning for bachelorstuderende indskrevet på uddannelsen før 1. september 2014, og for kandidatstuderende indskrevet på uddannelsen før 1. september En studerende, der i perioden før 1. september 2015 har været tilmeldt et kursus, men ikke har deltaget i den ordinære eksamen på grund af sygdom, skal selv tilmelde sig eksamen via Selvbetjening inden for de perioder, der fremgår af stk. 3. Tilmelding kan ske til enten den ordinære eksamen eller til reeksamen. Hvis denne eksamen ikke bestås, vil den studerende automatisk blive tilmeldt sit andet prøveforsøg ved førstkommende eksamen (ordinær eksamen eller reeksamen). 2 Ordinær eksamen er defineret som: eksamen afviklet i den ordinære eksamensuge, jf. 5 7

8 En studerende, der i perioden før 1. september 2015 har været tilmeldt et kursus, men ikke har bestået den ordinære eksamen, skal selv tilmelde sig eksamen via Selvbetjening inden for de perioder, der fremgår af stk. 3. Hvis denne eksamen ikke bestås, skal den studerende selv tilmelde sig sit tredje prøveforsøg, jf. stk. 3. Stk. 3. Tilmelding til tredje prøveforsøg Den studerende skal selv tilmelde sig tredje prøveforsøg via Selvbetjening. Det tredje prøveforsøg kan aflægges til en ordinær eksamen eller en reeksamen. I studieåret 2015/16 foregår tilmelding til tredje prøveforsøg i disse perioder: Blok 1 ordinær eksamen: september 2015 Blok 1 reeksamen: december 2015 Blok 2 ordinær eksamen: november 2015 Blok 2 reeksamen: marts 2016 Blok 3 ordinær eksamen: 27. januar -3. februar 2016 Blok 3 reeksamen: 18. maj-25. maj 2016 Blok 4 ordinær eksamen: april 2016 Blok 4 reeksamen: juli 2016 Blok 5 ordinær eksamen og reeksamen: maj 2016 Blok 5 reeksamen: oktober 2016 Stk. 4 Framelding af tredje prøveforsøg Framelding af tredje prøveforsøg kan ske i tilmeldingsperioden via Selvbetjening. Efter udløbet af tilmeldingsperioden, kan framelding alene ske, hvis studienævnet dispenserer på grund af usædvanlige forhold. 8

9 7 Kurser med forudsætninger for at blive indstillet til eksamen Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvis en studerende skal opfylde visse forudsætninger for at kunne deltage i eksamen. Opfylder den studerende ikke forudsætningerne for at deltage i den ordinære eksamen, er der brugt et eksamensforsøg og den studerende får registreret bedømmelsen MF (manglende forudsætninger). Hvis de manglende forudsætninger kan opfyldes inden reeksamen (dvs. hvis den studerende ikke mangler at deltage i ufravigelig obligatorisk undervisning/øvelser), bliver den studerende automatisk tilmeldt reeksamen og bruger et eksamensforsøg, uanset om den studerende vælger at deltage i reeksamen eller ej. Hvis de manglende forudsætninger kun kan opfyldes ved deltagelse på kurset, bliver den studerende automatisk tilmeldt undervisning og eksamen, næste gang kurset udbydes. 8 Sygdom ved eksamen Stk. 1 Ved sygdom opstået før eksamen Hvis en studerende bliver syg, før eksamen er gået i gang, dvs. inden den studerende har fået udleveret eksamensopgaven/-spørgsmålet, kan den studerende sygemelde sig således, at eksamensforsøget ikke tæller. Den studerende skal fremlægge dokumentation for sygdom på eksamensdagen i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen betales af den studerende. Ved sygefravær til en mundtlig eksamen skal den studerende desuden af praktiske hensyn kontakte det kursusansvarlige institut senest kl på eksamensdagen og melde sig syg hos instituttets eksamenssekretær og/eller den kursusansvarlige underviser. Ved øvrige eksamensformer er dette ikke nødvendigt. Stk. 2 Ved sygdom opstået under eksamen Hvis en studerende bliver syg under eksamen, dvs. når den studerende har fået udleveret eksamensopgaven/-spørgsmålet, bruger den studerende et eksamensforsøg. Stk. 3 Sygdom ved eksamen bestående af flere dele Hvis en eksamen består af flere delprøver, og den studerende bliver syg før påbegyndelsen af én af delprøverne, tæller det ikke som et eksamensforsøg, før den studerende har haft mulighed for at aflægge de øvrige delprøver. Stk. 4 Sygdom ved kurser med løbende bedømmelse I kurser med løbende bedømmelse anses eksamen som påbegyndt ved starten af fjerde undervisningsuge. Ved sygdom opstået i fjerde undervisningsuge eller senere, bruger den studerende et eksamensforsøg. 9

10 9 På eksamensdagen Stk. 1 Pligt til at følge anvisninger Den studerende skal til enhver tid følge eksaminators eller eksamenstilsynets anvisninger vedrørende eksamen. Stk. 2 Identifikation og eksamensnummer Til mundtlige eksamener og skriftlige prøver med tilsyn skal den studerende på eksaminators eller eksamenstilsynets opfordring fremvise følgende billedlegitimation: KU-studiekort, kørekort eller pas. Af hensyn til den studerendes retssikkerhed kan ingen anden form for legitimation benyttes som gyldig legitimation i eksamenssammenhæng. Studerende, der ikke kan fremvise gyldig identifikation ved eksamens start, vil blive afvist ved eksamen. Nogle eksamener, herunder alle skriftlige prøver med tilsyn og nogle skriftlige hjemmeopgaver, skal af hensyn til anonymitet afleveres under et eksamensnummer, som vil fremgå ud for den enkelte eksamenstilmelding på Selvbetjening ca. 1 uge før eksamen. Stk. 3 Mødetidspunkt, afleveringsregler m.m. ved skriftlige prøver med tilsyn Af hensyn til afviklingen af eksamen og de andre studerende anbefales den studerende at være til stede i lokalet senest 30 minutter før en skriftlig eksamens begyndelse. Hvis den studerende ankommer efter en skriftlig eksamens påbegyndelse, vil denne blive afvist af eksamenstilsynet og registreret som udeblevet fra eksamen og dermed have brugt et eksamensforsøg ved den pågældende eksamen. Ved skriftlig eksamen må den studerende ikke forlade eksamenslokalet den første halve time efter eksamens begyndelse og den sidste halve time af eksamen. Ved visse eksamener må eksamenslokalet ikke forlades, før eksamen er afsluttet. Det vil blive oplyst af eksamenstilsynet, hvis dette er tilfældet. Hvis en studerende forlader lokalet i perioder, hvor det ikke er tilladt at forlade lokalet, vil denne ikke få bedømt sin opgave og har brugt et eksamensforsøg. Før den studerende forlader eksamenslokalet, skal den pågældende sikre sig, at eksamensbesvarelsen afleveres under det korrekte eksamensnummer, som fakultetet har tildelt den studerende, og at eksamenstilsynet har registreret, at eksamensbesvarelsen er afleveret. Stk. 4 Mødetidspunkt ved mundtlige eksamener Ved mundtlige eksamener er det det kursusansvarlige instituts ansvar, at der senest én uge før første eksamensdato foreligger en eksamensplan på kursets undervisningssprog, og at denne er kommunikeret skriftligt via Absalon til de studerende, som er tilmeldt eksamen. Af hensyn til eksamens fleksibilitet skal den studerende møde op mindst en halv time før den studerendes eget eksamenstidspunkt. Stk. 5 Adfærd under eksamen Den studerende må ikke udvise støjende adfærd under eksamen eller på anden måde med sin adfærd eller medbragte hjælpemidler forstyrre de øvrige studerende. En overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra eksamen med et brugt eksamensforsøg til følge eller medføre konfiskering af det forstyrrende hjælpemiddel. 10

11 Hvis den studerende forlader eksaminators eller eksamenstilsynets opsyn under eksamen, har denne afbrudt eksamen og kan ikke genoptage sin eksamen derefter. Ved eksamens afslutning skal den studerende blive siddende på sin plads og afvente at eksamenstilsynet har indsamlet alle eksamensbesvarelser. Den studerende må først forlade sin plads, når eksamenstilsynet giver tilladelse til dette. Stk. 6 Mistanke om fejl i eksamensopgaven Hvis en studerende finder en mulig fejl i eksamenssættet, skal den studerende hurtigst muligt gøre eksamenstilsynet opmærksom på den mulige fejl. Eksamenstilsynet undersøger herefter sagen og vender hurtigst muligt tilbage med et svar til alle studerende ved den pågældende eksamen. 10 Hjælpemidler ved eksamen Stk. 1 Hjælpemidler ved skriftlige prøver med tilsyn Tilladte hjælpemidler til eksamen fremgår af kursusbeskrivelsen. Der er følgende muligheder: Ingen hjælpemidler tilladt Kun analoge skriveredskaber er tilladte. Specifikke hjælpemidler tilladt Det er konkret angivet i kursusbeskrivelsen, hvilke hjælpemidler, der er tilladte, f.eks. lommeregner, ordbøger, fagbøger, noter, tablets m.v. Alle hjælpemidler tilladt Alle hjælpemidler, herunder computer, tablets og mobiltelefoner er tilladt som hjælpemiddel, dvs. til noteopslag, beregninger og lignende. Eksamensbesvarelsen kan ikke afleveres elektronisk, medmindre andet er skriftligt meddelt den studerende. Udstyret må ikke være programmeret, udstyret eller indstillet på en måde, der tillader kommunikation med andre i eller uden for eksamenslokalet. Internettet må ikke tilgås under eksamen. Eventuelle simkort og mobile netværksnøgler skal udtages inden eksamen og afleveres til eksamenstilsynet. Tablets og telefoner skal være indstillet på flymode under hele eksamen. Den studerende er selv ansvarlig for medbragte hjælpemidler og kan ikke forvente hjælp fra eksamenstilsynet, hvis der er tekniske problemer med hjælpemidlerne. Fakultetet er ikke forpligtet til at stille strøm til rådighed for de studerende under eksamen. Stk. 2 Hjælpemidler ved mundtlige eksamener Hvilke hjælpemidler, det er tilladt at medbringe til mundtlig eksamen og forberedelsen til mundtlig eksamen, fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser i kursuskataloget. Stk. 3 Hjælpemidler ved eksamen på ITX på Peter Bangsvej Ved afholdelse af skriftlige prøver med tilsyn i universitets bygning på Peter Bangsvej (ITX) stiller universitetet computere og strøm til rådighed. De studerende må ikke medbringe egne computere, tablet eller mobiltelefoner. Hvis lærebøger og/eller noter er tilladt ved en given eksamen, skal disse medbringes i papirform eller på USB-stik. 11

12 11 Eksamenssnyd Såfremt en studerende ikke følger eksamenstilsynets anvisninger eller reglerne om hjælpemidler, betragtes det som eksamenssnyd og behandles efter Disciplinærreglerne. 12 Eksamensresultater Stk. 1 Meddelelse af eksamensresultater Institutterne skal indsende eksamensresultater (protokoller) til SCIENCE Uddannelse senest tre uger efter eksamens afholdelse. Fakultetet meddeler resultater for eksamen til den studerende via Selvbetjening senest fire uger efter afholdelse af eksamen. Stk. 2 Eksamensresultater er endelige og fortrolige Et afgivet eksamensresultat er endeligt og skal meddeles fortroligt til den studerende. 13 Dispensation Stk. 1 Usædvanlige forhold Fakultetet kan dispensere fra reglerne i dette regelsæt, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 2 Forlænget tid og særlige hjælpemidler ved eksamen Såfremt en studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ønsker særlige prøvevilkår, skal ansøgning indgives til SCIENCE Uddannelse, så senest fredag i tredje undervisningsuge i blokken eller så snart behovet konstateres. 14 Klage over undervisningen En klage over fakultetets undervisning skal være skriftlig og begrundet og skal stiles til SCIENCE Uddannelse. Klagen behandles af det kursusansvarlige institut. De(t) relevante studienævn og studieleder orienteres om den indgivne klage og efterfølgende om instituttets svar. 15 Ikrafttræden m.v. Nærværende undervisnings- og eksamensregler gælder for al undervisning og alle eksamener på bachelor- og kandidatuddannelser samt sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet som beskrevet i Københavns Universitets kursuskatalog, Undervisning og eksamen på tværfakultære uddannelser som Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har indgået samarbejde med andre fakulteter om, er yderligere reguleret af en række tværfakultære samarbejdsaftaler, som regulerer de områder, hvor nærværende regelsæt ikke dækker. Nærværende undervisnings- og eksamensregler kan ændres én gang om året, således at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Forslag til ændringer skal indstilles af SCIENCE Uddannelse og godkendes af dekanen. 12

13 Undervisnings- og eksamensreglerne er godkendt af dekanen for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og træder i kraft d. 1. september

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2016-17 (September 2016) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2017-18 (September 2017) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

STUDIEFREMDRIFTSREFORM

STUDIEFREMDRIFTSREFORM STUDIEFREMDRIFTSREFORM GÆLDER FOR ALLE FRA SEPTEMBER 2015 - OG DERMED VED UNDERVISNINGSTILMELDINGEN I MAJ 2015 HVORFOR FREMDRIFTSREFORM? I sommeren 2013 indgik Folketinget en aftale om reform af SU-systemet

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet ROSKILDE UNIVERSITET Rektor Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 13.december 2012 2012-844 Bestemmelserne i denne eksamensordning fastsættes i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

HÅNDBOG TIL STUDERNDE PÅ CAND.LING.MERC. I KOMMUNIKATIONSDESIGN SØNDERBORG

HÅNDBOG TIL STUDERNDE PÅ CAND.LING.MERC. I KOMMUNIKATIONSDESIGN SØNDERBORG HÅNDBOG TIL STUDERNDE PÅ CAND.LING.MERC. I KOMMUNIKATIONSDESIGN SØNDERBORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMEN OG ADMINISTRATION... 3 HOLDTILMELDING... 3 BLACKBOARD... 3 E-MAIL... 3 EKSAMENSTILMELDING... 3 EKSAMENSFRAMELDING...

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) Studieordning for kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) Studieordning for den erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse, cand.merc.(jur.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.)

Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.) Studieordning for den erhvervsøkonomiske og matematiske kandidatuddannelse, cand.merc.(mat.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylær medicin molekylær medicin I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylær

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylærbiologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylærbiologi molekylærbiologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylærbiologi.

Læs mere

Overgangsordninger for kurser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

Overgangsordninger for kurser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Overgangsordninger for kurser ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Der laves overgangsordning for et kursus, hvis kurset nedlægges eller der foretages væsentlige ændringer i eksamensformen mv. For alle

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I medicinalkemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I medicinalkemi medicinalkemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i medicinalkemi.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Kend dine regler. Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011. Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen

Kend dine regler. Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011. Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen Kend dine regler Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011 Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen Disposition Lidt om regelhierarkiet Uni-lov, universiteternes status, de studerendes

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2013 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere