Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015"

Transkript

1 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune

2 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard Forflytning og mobilisering 14 Kvalitetsstandard Struktur og sammenhæng 18 Kvalitetsstandard Aflastning 22 Kvalitetsstandard Afløsning i hjemmet 24 Kvalitetsstandard Midlertidig ophold 26 Kvalitetsstandard Rehabilitering 29 2

3 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2 Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med Personlig pleje personlig hygiejne, udskillelse, ernæring Lov om Social Service 83 stk. 1 Oplæring, vejleding eller udførelse af nødvendige personlige opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: - At udvikle/fastholde personlige opgaver, som borgeren ikke selv magter - At sikre/udføre personlige opgaver, som borgeren ikke selv magter - At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer 4. Hvem er målgruppen? Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 1: Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 5. Hvilke aktiviteter indgår i Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Praktiske elementer, der efter behov kan indgå i indsatsen personlig hygiejne, udskillelse og ernæring. Oplæring, vejledning, guidning og/eller støtte i nedenstående indsatser: Hjælp til borgere i funktionsniveau 1: Kan selv klare de fleste opgaver i forbindelse med personlig pleje, udskillelse og ernæring. Der kan være behov for: Udredning Vejledning og oplæring Guidning/let støtte Hjælp til at få støttestrømper/kropsbårne hjælpemidler på Observation af almentilstand Hjælp til borgere i funktionsniveau 2: Kan selv klare mange opgaver i forbindelse med personlig pleje, udskillelse og ernæring, men der kan være behov for moderat personassistance. Der kan være behov for hjælp til: Vejledning og oplæring Guidning/moderat støtte Bad 3

4 Hjælp til at få støttestrømper/kropsbårne hjælpemidler på Påklædning/afklædning Toiletbesøg Udførelse af nedre toilette Observation af almentilstand Hjælp til borgere i funktionsniveau 3: Har svært ved at klare de daglige opgaver vedrørende personlig pleje, udskillelse og ernæring. Der kan være behov for: Bad/hårvask Oprydning og aftørring af badeværelse Hjælp til at få støttestrømper/kropsbårne hjælpemidler på Øvre/nedre toilette Påklædning/afklædning Toiletbesøg/tømning af kolbe/bækkenstol Hjælp til inkontinens hjælpemidler Sengeredning Observation af almentilstand Madning Indgive væske/evt. føre væskeskema Hjælp til borgere i funktionsniveau 4: Er ude af stand til at klare de daglige opgaver vedrørende personlig pleje, udskillelse og ernæring. Der er ofte behov for: Bad/hårvask Oprydning og aftørring af badeværelse Øvre/nedre toilette Påklædning/afklædning Toiletbesøg/tømning af kolbe/bækkenstol Hjælp til inkontinens hjælpemidler Sengeredning Observation af almentilstand Give sondemadning Madning Indgive væske/evt. føre væskeskema Omsorgs- forebyggende og aktiverende elementer: Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. Medarbejderen medinddrager, aktiverer, støtter og guider borgeren i hele eller dele af opgaveløsningen Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen. Hvis det vurderes muligt at genoptræne borgeren til selv at kunne klare opgaverne helt eller delvist, bevilges der rehabilitering eller genoptræning efter servicelovens 83 a eller Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel 4

5 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke? 7. Hvem kan modtage vurdering af borgerens behov samt efter vurdering af hjemmet som arbejdsplads. Fleksibel hjemmehjælp Borgeren kan i samarbejde med medarbejderen bytte den visiterede indsats til andre indsatser forudsat at den afsatte tid og krav om arbejdsmiljømæssige forhold overholdes. En visiteret indsats, der byttes, kan efterfølgende ikke kræves leveret. Såfremt indsatsen byttes flere gange i træk, vil borgerens behov for indsatsen blive revisiteret. Opsætning af hår herunder oprulning af hår. Klipning af tånegle hos borgere med diabetes eller kredsløbssygdomme eller hvor klipningen kræver særlige værktøjer. Borgere der pga. sygdom/handicap ikke selv eller med hjælp fra pårørende, er i stand til at udføre personlig hygiejne. Borgere skal have lette, moderate, svære og totale begrænsninger og ikke skønnes at kunne udvikle kompenser til selv at kunne varetage opgaven. 8. Indsatsens omfang? Omfanget vurderes fagligt og individuelt. Indsatsen kan tildeles flere gange i døgnet afhængigt af behov maksimum 4-6 gange i døgnet. For borgere i plejebolig, omsorgsbolig og midlertidig bolig er indsatsen inkluderet i en samlet pakke af indsatser betegnet som grundvisitering. 9. Hvem leverer 10. Kompetencekrav til udføreren? Indsatsen kan udføres af Den Kommunale Leverandør, Næsborg eller Næstved Care eller af en privat udpeget person. Den leverandør, der vælges, skal udføre alle de visiterede indsatser. Borgere bosiddende i plejebolig eller omsorgsbolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør. Her leverer Den Kommunale Leverandør alle indsatser. Personlig pleje kan udføres selvstændigt af medarbejdere over 18 år. Som grundlæggende princip er leverandøren forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp-til-selvhjælps princippet, hvorved borgeren i videst mulige omfang inddrages aktivt i løsningen af opgaverne. Det er opgavens art og kompleksitet samt den enkelte medarbejders kompetence, der er afgørende for, hvilken medarbejder, der er i stand til at yde hjælpen hos borgeren. Medarbejderen skal have uddannelse indenfor sundhedsområdet. Medarbejderen skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Medarbejderen skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Alle medarbejdere skal være oplært i reglerne om fleksibel hjemmehjælp, arbejdsfysiologi/ -ergonomi, værnemidler og have gennemgået obligatoriske kurser og kontinuerligt være under vejledning af en social- og sundhedsassistent/sygeplejerske. 11. Opfølgning på Indsatsen opfølges løbende i for hold til ændringer i borgerens situation og behov, hvilket udløser en revisitation. Efter et 5

6 12. Hvad koster 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 14. Hvad er servicemålet? 15. Hvilken klage muligheder er der? gennemført rehabiliterings-/genoptræningsforløb vurderes det, hvorvidt borgeren er i stand til at udføre opgaverne helt eller delvist. Såfremt det vurderes, at borgeren har behov for hjælp efter servicelovens 83, bevilges det efter sædvanlige regler. Leverandøren er forpligtet til, at melde tilbage til visitationen, såfremt der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Der foretages revurdering af varig hjælp ved behov eller ca. hver 2. år. Tidsbegrænset hjælp ophører i forbindelse med ophør af bevilling. Myndigheden fører løbende stikprøvekontrol med leverandørerne. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslæge samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Indsatsen bevilges enten som tidsbegrænset eller varig hjælp. Indsatsen er omkostningsfri for borgeren. Leverandøren udarbejder en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan iværksættes. Leverandøren følger løbende op på APV. Anvisning af forflytningsplan skal efterleves af leverandøren. Bevilget hjælp udføres som aftalt, hele døgnet, året rundt Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov og ønsker eller inden for 3 hverdage efter bevilling. Ved behov iværksættes hjælpen fra time til time Den aftalte tid overholdes med +/- 60 minutter Afgørelsen foreligger inden for 10 arbejdsdage efter ansøgning Inden for 4 uger efter en afgørelse er truffet. Klagen sendes til Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen sendes denne videre til Ankestyrelse Aalborg. 6

7 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver Indkøb/varelevering, rengøring, tøjvask, anrette mad 1. Hvad er indsatsens Lov om Social Service 83 stk. 2 lovgrundlag? 2 Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med Oplæring, vejleding eller udførelse af nødvendige praktiske opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden ikke selv er i stand til at udføre. - At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: - At udvikle/fastholde praktiske opgaver, som borgeren ikke selv magter - At sikre/udføre praktiske opgaver, som borgeren ikke selv magter - At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer 4. Hvem er målgruppen Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 1: Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 5. Hvilke aktiviteter indgår i Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Praktiske elementer, der efter behov kan indgå i indsatsen indkøb/varelevering, rengøring, rengøring andre opgaver, tøjvask og anretning af mad. Oplæring, vejledning, guidning og/eller støtte i nedenstående indsatser: Varelevering via én af Næstved Kommunes godkendte vareleveringsfirmaer. Varerne leveres til borgerne og ved behov sættes køle- og frostvarer på plads hos borgeren Udarbejde indkøbsliste Formidle indkøbsliste til leverandør Sætte varer på plads Hæve penge Kontrollere og sortere varer i køleskab m.m. Støvsugning i køkken, badeværelse, stue, éntre og soveværelse. Gulvvask i køkken, badeværelse, stue, éntre og soveværelse, hvor gulvet aftørres én gang med opvredet klud. Støvaftørring på tilgængelige flader i nåhøjde 7

8 Oprydning/pasning af blomster Tømning af skrald Opvask Tømme/rengøring af bækkenstol/kolbe Rede seng Rengøring af toiletkumme Rengøring af sanitet i badeværelset, herunder badekar Køleskab, komfur og div. køkkenoverflader rengøres Linnedskifte på sengen Trække gardiner fra og lufte ud Tidsbestilling i vaskeri Transport til/fra vaskeri Indsamling og sortering af vasketøj Maskinvask og -tørring af tøj og linned Hænge tøj til tørre/tage ned Lægge tøj sammen og på plads Tilberede morgenmad/smørrebrød Opvarme tilberedt mad Anrette mad Stille drikkevarer og evt. mellemmåltider frem. Oprydning efter måltidet (incl. opvask) Hjælp til borgere i funktionsniveau 1: Kan klare de fleste opgaver selv vedrørende indkøb, rengøring, tøjvask og anretning af mad. Der kan være behov for: Vejledning og oplæring Guidning/let støtte Støvsugning og gulvvask Bære vasketøj til og fra vaskekælder/vaskeri Hjælp til borgere i funktionsniveau 2: Kan klare mange opgaver selv vedrørende indkøb, rengøring, tøjvask og anretning af mad. Der kan være behov for: Vejledning og oplæring Guidning/moderat støtte Varelevering Udarbejde indkøbsliste Formidle indkøbsliste til leverandør Støvsugning og gulvvask Rengøring af toiletkumme/sanitet Bære vasketøj til og fra vaskekælder/vaskeri Maskinvask og -tørring af tøj og linned Hænge tøj til tørre/tage ned Tilberede morgenmad/smørrebrød Opvarme tilberedt mad Anrette mad Stille drikkevarer og evt. mellemmåltider frem. Hjælp til borgere i funktionsniveau 3: Har svært ved at klare de daglige opgaver vedrørende indkøb, rengøring, tøjvask og anretning af mad. 8

9 Der kan være behov for hjælp til: Varelevering Sætte varer på plads Udarbejde indkøbsliste Formidle indkøbsliste til leverandør Sætte varer på plads Hæve penge Oprydning/pasning af blomster Tømning af skrald Opvask Tømme/rengøring af bækkenstol/kolbe Rede seng Støvsugning og gulvvask Rengøring af toiletkumme/sanitet Linnedskift Støvaftørring på tilgængelige flader i nåhøjde Lejlighedsvis rengøring af køleskab, komfur og div. køkkenoverflader Bære vasketøj til og fra vaskekælder/vaskeri Maskinvask og -tørring af tøj og linned Hænge tøj til tørre/tage ned Tidsbestilling i vaskeri Indsamling og sortering af vasketøj Tilberede morgenmad/smørrebrød Opvarme tilberedt mad Stille drikkevarer og evt. mellemmåltider frem. Oprydning efter måltidet (incl. opvask) Hjælp til borgere i funktionsniveau 4: Er ude af stand til at klare de daglige opgaver vedrørende indkøb, rengøring, tøjvask og anretning af mad Der er ofte behov for: Varelevering Sætter varer på plads Udarbejde indkøbsliste Formidle indkøbsliste til leverandør Sætte varer på plads Hæve penge Kontrollere og sortere varer i køleskab m.m. Sikre sufficient indkøb Oprydning/pasning af blomster Tømning af skrald Opvask Tømme/rengøring af bækkenstol/kolbe Rede seng Støvsugning og gulvvask Rengøring af toiletkumme/sanitet Linnedskift Støvaftørring på tilgængelige flader i nåhøjde Lejlighedsvis rengøring af køleskab og komfur Tidsbestilling i vaskeri Transport til/fra vaskeri Indsamling og sortering af vasketøj Maskinvask og -tørring af tøj og linned 9

10 Hænge tøj til tørre/tage ned Ligge tøj sammen og på plads Tilberede morgenmad/smørrebrød Opvarme tilberedt mad Anrette mad Stille drikkevarer og evt. mellemmåltider frem. Oprydning efter måltidet (inkl. opvask) Omsorgs- forebyggende og aktiverende elementer: Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. Medarbejderen medinddrager, aktiverer, støtter og guider borgeren i hele eller dele af opgaveløsningen Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen. Hvis det vurderes muligt at genoptræne borgeren til selv at kunne klare opgaverne helt eller delvist, bevilges der rehabilitering/genoptræning efter servicelovens 83 a eller Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov samt efter vurdering af hjemmet som arbejdsplads. 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Fleksibel hjemmehjælp Borgeren kan i samarbejde med medarbejderen bytte den visiterede indsats til andre indsatser forudsat at den afsatte tid og krav om arbejdsmiljømæssige forhold overholdes. En visiteret indsats, der byttes, kan efterfølgende ikke kræves leveret. Såfremt indsatsen byttes flere gange i træk, vil borgerens behov for indsatsen blive revisiteret. Personligt indkøb i dagligvarebutikker/posthus/apotek og lignende. Varelevering til borgere, der selv er i stand til at bestille varer på nettet eller via telefon Der bevilges ikke hjælp til rengøring af kældre, loft, udvendige trapper, altan samt vinduespudsning. Der bevilges ikke hjælp til aftørring af dørplader og- karme, fodpaneler, skabslåger, lamper og vægfliser. Der bevilges ikke hjælp til huslige pligter i forbindelse med gæster og logerende, pasning af husdyr, rengøring på grund af husdyr. Løse tæpper fjernes ikke. Der flyttes ikke møbler. Der vaskes ikke tøj i hånden, ej heller rulning og strygning. 7. Hvem kan modtage Tilberedning af varm mad. Tilberedning/anretning og oprydning efter måltider i forbindelse med gæster, logerende og voksne hjemmeboende børn. Opvarmning af mad i almindelig ovn. Borgere der pga. sygdom/handicap ikke selv eller med hjælp fra pårørende, er i stand til at udføre praktiske opgaver. Borgere med lette, moderate, omfattende og totale 10

11 begrænsninger og ikke skønnes at kunne udvikle kompenser til selv at kunne varetage opgaven. Indsatserne bevilges ikke til borgere med rask ægtefælle eller hjemmeboende børn med mindre særlige forhold gør sig gældende. Som hovedregel forventes børn over 13 år at gøre rent på eget værelse. Borgere med støvmiddeallergi forventes at efterlever anbefalinger vedr. levevis fra Sundhedsstyrelsen. Hvis det vurderes muligt at rehabilitere/genoptræne borgeren til selv at kunne klare opgaverne helt eller delvist, bevilges der genoptræning efter servicelovens 83 a eller Indsatsens omfang? Omfanget vurderes fagligt og individuelt. Indsatsen varelevering bevilges en gang ugentligt til borgere i eget hjem og til borgere i plejecentre, der ikke er tilmeldt madlevering. Indsatsen varelevering bevilges en gang månedligt til borgere i plejecentre, der får madlevering. Indsatsen hæve penge kan bevilges hver 4. uge. Indsatsen rengøring leveres som hovedregel hver 3. uge. Der ydes rengøring i daglige opholdsrum; køkken toilet/bad, soveværelse, indendørs gangarealer og én opholdsstue. Der kan ydes dagligt eller flere gange ugentligt hjælp til oprydning/pasning af blomster, tømning af skrald, opvask tømme/rengøring af bækkenstol/kolbe, rede seng. Indsatsen tøjvask leveres hver 2. uge og omfatter almindelig vask af tøj og linned. Så vidt det er muligt udfører medarbejderen andre praktiske opgaver, mens tøjet vaskes. Tøjvask foretages, så det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Tøjet vaskes enten i egen vaskemaskine eller på vaskeri i nærheden af bopælen. Leverandøren afgører vaskestedet. Indsatsen anretning af mad kan tildeles flere gange i døgnet afhængigt at behov, som hovedregel maksimum 3 gange i døgnet. 9. Hvem leverer 10. Kompetencekrav til udføreren? For borgere i plejebolig, omsorgsbolig og midlertidig bolig er indsatsen inkluderet i en samlet pakke af indsatser betegnet som grundvisitering. Indsatsen varelevering kan udføres af én af de godkendte vareleverandører. Indsatsen indkøb, rengøring, tøjvask, anrettelse af mad kan leveres af Den Kommunale Leverandør, Næsborg eller Næstved Care eller af en privat udpeget person. Den leverandør, der vælges, skal udføre alle de visiterede indsatser. Borgere bosiddende i plejebolig eller omsorgsbolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør til praktiske opgaver. Her leverer Den Kommunale Leverandør alle indsatser. Personlig pleje kan udføres selvstændigt af medarbejdere over 18 år. Som grundlæggende princip er leverandøren forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp-til-selvhjælps 11

12 princippet, hvorved borgeren i videst mulige omfang inddrages aktivt i løsningen af opgaverne. Det er opgavens art og kompleksitet, samt den enkelte medarbejders kompetence, der er afgørende for, hvilken medarbejder, der er i stand til at yde hjælpen hos borgeren. Medarbejderen skal have uddannelse indenfor sundhedsområdet. Medarbejderen skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Medarbejderen skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Alle medarbejdere skal være oplært i reglerne om fleksibel hjemmehjælp, arbejdsfysiologi/ -ergonomi, værnemidler samt have gennemgået obligatoriske kurser og kontinuerligt være under vejledning af en social- og sundhedsassistent/ sygeplejerske. Vareleverandører skal have indgået en kontrakt med kommunen jævnfør udbud i henhold til godkendelsesmodellen. 11. Opfølgning på 12. Hvad koster 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Chaufførerne, der leverer dagligvarer skal være bekendt med og overholde hygiejniske principper i forhold til levering af varer i borgerens hjem. Chaufførerne skal kunne beherske dansk i skrift og tale samt være forsynet med synlig billedlegitimation med navn, billede og leverandørnavn. Indsatsen opfølges løbende i for hold til ændringer i borgerens situation og behov, hvilket udløser en revisitation. Efter et gennemført genoptræningsforløb vurderes det, hvorvidt borgeren er i stand til at udføre opgaverne helt eller delvist. Såfremt det vurderes, at borgeren har behov for hjælp efter servicelovens 83, bevilges det efter sædvanlige regler. Leverandøren er forpligtet til, at melde tilbage til visitationen, såfremt der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Der foretages revurdering af varig hjælp ved behov eller ca. hver 2. år. Tidsbegrænset hjælp afsluttes i forbindelse med ophør af bevilling. Myndigheden fører løbende stikprøvekontrol med leverandørerne. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslæge samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Indsatsen bevilges enten som tidsbegrænset eller varig hjælp. Indsatsen er omkostningsfri for borgeren. Borgere skal selv anskaffe mikroovn, såfremt der skal ydes hjælp til at varme mad. Leverandøren kan stille krav om indkøb af særlige rengøringsredskaber og midler i forbindelse med indsatsen rengøring. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan iværksættes. Leverandøren udarbejder og følger løbende op på APV. Ved visitation til varelevering, afholder Næstved Kommune udgiften til udbringning af varer. Indsatserne leveres kun, når borgerne er hjemme. Ved hjælp til vasketøj, skal borgeren selv stille godkendte vaskemidler til rådighed. Vaskemaskine og tørretumbler skal 12

13 14. Hvad er servicemålet? 15. Hvilken klage muligheder er der? være i forsvarlig stand. Skal tøjet transporteres over længere afstande, skal borgeren stille kurv med hjul til rådighed. Såfremt der skal benyttes dankort i vaskeriet forventes det, at borgeren er med i vaskeriet og sørger for betalingen. Indsatsen praktisk hjælp leveres som udgangspunkt på hverdage mellem kl Anretning af mad frem til kl. 23. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov og ønsker eller inden for 3 hverdage efter bevilling. Ved behov iværksættes hjælpen fra time til time Den aftalte tid overholdes med +/- 60 minutter Afgørelsen foreligger inden for 10 arbejdsdage Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen sendes denne videre til Ankestyrelse Aalborg. 13

14 Kvalitetsstandard Forflytning og mobilisering - mobilitet 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2 Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med Lov om Social Service 83. Oplæring, vejleding eller udførelse af nødvendige forflytninger og mobiliserings opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden ikke selv er i stand til at udføre. At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: - At udvikle/fastholde forflytninger og mobilitet, som borgeren ikke selv magter - At sikre/udføre forflytninger og mobilitet, som borgeren ikke selv magter - At forebygge/lindre immobilitets komplikationer - At borgeren kan komme fra et nødvendigt rum til et andet - At færdes inde- eller udendørs - At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer 4. Hvem er målgruppen? Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 5. Hvilke aktiviteter indgår i Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Praktiske elementer der efter behov kan indgå i indsatsen forflytninger og mobilitet. Forflytning, lejring og ledsagelse ligger også ofte implicit i andre indsatser. Oplæring, vejledning, guidning og/eller støtte i nedenstående indsatser: Komme ud af og ind i seng evt. ved brug af hjælpemidler Forebyggelse af tryksår herunder venderegime Forflytning og lejring Afspænding og udspænding af kroppen i forbindelse med personlig pleje Ledsagelse i egne bolig Ledsagelse på centerområdet Færden inde- eller udendørs Hjælp til borgere i funktionsniveau 2: Kan klare mange opgaver selv vedrørende forflytninger 14

15 og mobilitet. Der kan være behov for: Vejledning og oplæring Guidning/let støtte Hjælp til borgere i funktionsniveau 3: Har svært ved at klare de daglige opgaver vedrørende forflytninger og mobilitet. Der kan være behov for hjælp til: Komme ud af og ind i seng evt. ved brug af hjælpemidler Forebyggelse af tryksår herunder venderegime Forflytning og lejring Ledsagelse Færden inde- eller udendørs Hjælp til borgere i funktionsniveau 4: Er ude af stand til at klare de daglige opgaver vedrørende forflytninger og mobilitet. Der er ofte behov for personstøtte af en eller to personer til: Komme ud af og ind i seng evt. ved brug af hjælpemidler Forebyggelse af tryksår herunder venderegime Forflytning og lejring Afspænding og udspænding i forbindelse med personlig pleje Ledsagelse Færden inde- eller udendørs Omsorgs- forebyggende og aktiverende elementer: Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. Medarbejderen medinddrager, aktiverer, støtter og guider borgeren i hele eller dele af opgaveløsningen Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen. Hvis det vurderes muligt at genoptræne borgeren til selv at kunne klare opgaverne helt eller delvist, bevilges der rehabilitering/genoptræning efter servicelovens 83 a eller Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov samt efter vurdering af hjemmet som arbejdsplads. Fleksibel hjemmehjælp Borgeren kan i samarbejde med medarbejderen bytte den 15

16 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke? 7. Hvem kan modtage visiterede indsats til andre indsatser forudsat at den afsatte tid og krav om arbejdsmiljømæssige forhold overholdes. En visiteret indsats, der byttes, kan efterfølgende ikke kræves leveret. Såfremt indsatsen byttes flere gange i træk, vil borgerens behov for indsatsen blive revisiteret. Ledsagelse, som kan bevilges efter Servicelovens 97 Borgere der pga. sygdom/handicap ikke selv eller med hjælp fra pårørende, er i stand til at udføre forflytninger eller mobilitet. Borgere skal have moderate, omfattende og totale begrænsninger og ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at kunne varetage opgaven. Hvis det vurderes muligt at rehabilitere/genoptræne borgeren til selv at kunne klare opgaverne helt eller delvist, bevilges der genoptræning efter servicelovens 83 a eller 86. Der ydes hjælp efter servicelovens 83 samtidig med genoptræningen, i den udstrækning borgeren ikke kan klare opgaverne under genoptræningsforløbet. 8. Indsatsens omfang Omfanget vurderes fagligt og individuelt. Mobilitet og forflytning kan leveres hele døgnet, alle dage maksimum 4 gange dagligt, hvor det skønne sundhedsmæssigt forsvarligt og borger er kompenseret med teknologiske hjælpemidler, så som trygaflastende madras. For borgere i plejebolig, omsorgsbolig og midlertidig bolig er indsatsen inkluderet i en samlet pakke af indsatser betegnet som grundvisitering. 9. Hvem leverer 10. Kompetencekrav til udføreren? Indsatsen forflytning, mobilitet, lejring kan leveres af Den Kommunale Leverandør, Næsborg eller Næstved Care eller af en privat udpeget person. Den leverandør, der vælges, skal udføre alle de visiterede indsatser. Borgere bosiddende i plejebolig eller omsorgsbolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør. Den Kommunale Leverandør leverer indsatsen i plejebolig eller omsorgsboligere. Forflytning og mobilisering kan udføres selvstændigt af medarbejdere over 18 år. Som grundlæggende princip er leverandøren forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælptil-selvhjælps princippet, hvorved borgeren i videst mulige omfang inddrages aktivt i løsningen af opgaverne. Det er opgavens art og kompleksitet samt den enkelte medarbejders kompetence, der er afgørende for, hvilken medarbejder der er i stand til at yde hjælpen hos borgeren. Indsatsen af-og udspænding leveres med udgangspunkt i en specifik handleplan udarbejdet af ergo-fysioterapeut. Medarbejderen skal have uddannelse indenfor sundhedsområdet. 16

17 11. Opfølgning på indsatsen Medarbejderen skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Medarbejderen skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Alle medarbejdere skal være oplært i reglerne om fleksibel hjemmehjælp, arbejdsfysiologi/ -ergonomi, værnemidler samt deltage i kommunens obligatoriske kurser og have gennemgået obligatoriske kurser og kontinuerligt være under vejledning af en social- og sundhedsassistent/sygeplejerske. Indsatsen opfølges løbende i for hold til ændringer i borgerens situation og behov, hvilket udløser en revisitation. Efter et gennemført rehabiliterings- /genoptræningsforløb vurderes det, hvorvidt borgeren er i stand til at udføre opgaverne helt eller delvist. Leverandøren er forpligtet til at melde tilbage til visitationen, såfremt der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. Der foretages revurdering af varig hjælp ved behov eller ca. hver 2. år. Tidsafgrænset hjælp afsluttes i forbindelse med ophør af bevilling. Myndigheden fører løbende stikprøvekontrol med leverandørerne. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslæge samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. 12. Hvad koster indsatsen Indsatsen bevilges enten som midlertidig eller varig hjælp. Midlertidig og varig hjælp er omkostningsfri for borgeren. 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Leverandøren udarbejder en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan iværksættes. Leverandøren følger løbende op på APV. Anvisning af forflytningsplan skal efterleves af leverandøren. 14. Hvad er servicemålet? Bevilget hjælp udføres som aftalt, hele døgnet, året rundt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov og ønsker eller inden for 3 hverdage efter bevilling. Ved behov iværksættes hjælpen fra time til time Den aftalte tid overholdes med +/- 60 minutter Afgørelsen foreligger inden for 10 arbejdsdage efter ansøgning 15. Hvilken klage muligheder er der? Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen sendes denne videre til Ankestyrelse Aalborg. 17

18 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2 Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med Struktur og sammenhæng hverdagens aktiviteter og tilsyn/omsorg Lov om Social Service 83. Oplæring, vejleding eller udførelse af struktur og sammenhæng, som borgeren eller pårørende i husstanden ikke selv er i stand til at udføre. At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: - At udvikle/fastholde struktur og sammenhæng, som borgeren ikke selv magter, således så dagen er struktureret og sammenhængene - At sikre/udføre struktur og sammenhæng, som borgeren ikke selv magter, således at dagen er struktureret og sammenhængende - At borgeren får sin medicin som ordineret - Pædagogisk indsats og støtte - Psykisk støtte og guidning - At skærme borgeren fra andre borgere grundet egen livssituation - At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer 4. Hvem er målgruppen? Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 5. Hvilke aktiviteter indgår i Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Praktiske elementer, der efter behov kan indgå i indsatsen struktur og sammenhæng. Oplæring, vejledning, guidning og/eller støtte i nedenstående indsatser: Give medicin fra doseringsæske og dosispakker Give laxantia Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Planlagte aktiviteter og målrettet støtte Pædagogisk indsats Tilsyn/omsorg i forbindelse med sygdom, almen svækkelse, udskrivning fra sygehus o.l. Skærmning i forhold til andre med planlagte aktiviteter og målrettet støtte Hjælp til borgere i funktionsniveau 2: Kan klare mange opgaver selv vedrørende struktur og sammenhæng. Der kan være behov for: Give medicin fra doseringsæske og dosispakker 18

19 Give laxantia Vejledning og oplæring Guidning/let støtte Tilsyn/omsorg i forbindelse med sygdom, almen svækkelse, udskrivning fra sygehus o.l. Pædagogisk indsats Hjælp til borgere i funktionsniveau 3: Har svært ved at klare de daglige opgaver vedrørende struktur og sammenhæng. Der kan være behov for hjælp til: Give medicin fra doseringsæske og dosispakker Give laxantia Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Planlagte aktiviteter og målrettet støtte den enkeltes behov Tilsyn/omsorg i forbindelse med sygdom, almen svækkelse, udskrivning fra sygehus o.l. Pædagogisk indsats Hjælp til borgere i funktionsniveau 4: Er ude af stand til at klare de daglige opgaver vedrørende struktur og sammenhæng. Der kan være behov for hjælp til: Give medicin fra doseringsæske og dosispakker Give laxantia Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Planlagte aktiviteter og målrettet støtte den enkeltes behov Tilsyn/omsorg i forbindelse med sygdom, almen svækkelse, udskrivning fra sygehus o.l. Pædagogisk indsats Skærmning i forhold til andre Omsorgs- forebyggende og aktiverende elementer: Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Medarbejderen medinddrager, aktiverer, støtter og guider borgeren i hele eller dele af opgaveløsningen Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen. Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov samt efter vurdering af hjemmet som arbejdsplads. Pædagogisk indsats dækker ikke almindelig beskæftigelse, aktivitet, pleje og omsorgsopgaver samt skærmning, som ydes inden for rammerne af grundvisitation til borger i plejebolig. Psykisk støtte dækker ikke almindelig pleje og omsorgsopgaver eller tilsyn. 19

20 7. Hvem kan modtage Borgere, der pga. sygdom/handicap ikke selv eller med hjælp fra pårørende, er i stand til at udføre struktur og sammenhæng. Borgere skal have moderate, omfattende og totale begrænsninger. Pædagogisk indsats og skærmning bevilges udelukkende til borgere, der er dement og psykisk syge, der bor i plejeomsorgsboliger. 8. Indsatsens omfang Omfanget vurderes fagligt og individuelt. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. For borgere i plejebolig, omsorgsbolig og midlertidig bolig er indsatsen inkluderet i en samlet pakke af indsatser betegnet som grundvisitering. 9. Hvem leverer 10. Kompetencekrav til udføreren? Indsatsen struktur og sammenhæng, medicingivning og psykisk støtte kan leveres af Den Kommunale Leverandør, Næsborg eller Næstved Care eller af en privat udpeget person. Den leverandør, der vælges, skal udføre alle de visiterede indsatser. Borgere bosiddende i plejebolig eller omsorgsbolig er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør. Den Kommunale Leverandør leverer indsatsen i plejebolig eller omsorgsboliger. Pædagogisk indsat og skærmning leveres af personale i pleje- og omsorgsboligerne. Struktur og sammenhæng kan udføres selvstændigt af medarbejdere over 18 år. 11. Opfølgning på Som grundlæggende princip er leverandøren forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp-til-selvhjælps princippet, hvorved borgeren i videst mulige omfang inddrages aktivt i løsningen af opgaverne. Det er opgavens art og kompleksitet samt den enkelte medarbejders kompetence, der er afgørende for, hvilken medarbejder der er i stand til at yde hjælpen hos borgeren. Medarbejderen skal have uddannelse indenfor sundhedsområdet. Pædagogisk indsat og psykisk støtte kræver uddannelse inden for pædagogik og det sundhedsfaglige område. Skærmning kræver uddannelse indenfor demens, pædagogik og det sundhedsfaglige område med besiddelse af specielle kompetencer i forhold til målgruppen. Medarbejderen skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Medarbejderen skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Alle medarbejdere skal være oplært i reglerne om fleksibel hjemmehjælp, arbejdsfysiologi/ -ergonomi, værnemidler samt deltage i kommunens obligatoriske kurser og have gennemgået obligatoriske kurser og kontinuerligt være under vejledning af en social- og sundhedsassistent/sygeplejerske. Pædagogisk indsats og skærmning opfølges løbende i for hold til ændringer i borgerens situation og behov, minimum en gang månedligt. Ydelsen bevilges og evalueres løbende på baggrund af en specifik handleplan, hvor borgerens samlede situation er beskrevet. Leverandøren er forpligtet til, at melde tilbage til visitationen, 20

21 såfremt der sker ændringer i borgerens funktionsniveau. 12. Hvad koster 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 14. Hvad er servicemålet? 15. Hvilken klage muligheder er der? Indsatsen bevilges enten som tidsbegrænset eller varig hjælp. Indsatserne er omkostningsfri for borgeren. Pædagogisk indsats bevilges kun som tidsbegrænset indsats. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan iværksættes. Leverandøren udarbejder og følger løbende op på APV. Pædagogisk indsats og skærmning dækker ikke almindelig beskæftigelse, aktivitet, pleje eller skærmning som ydes inden for grundnormeringen. Der skal være inddraget og sket en afklaring af demenskoordinator, andre konsulenter, psykiater eller anden faglig ekspertise før indsatsen bevilges. Der gives kun medicin, som er lægeordineret og doseret af sygeplejerske og/eller apotek. At borgeren opnår en stabil og tryg hverdag. Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen sendes denne videre til Ankestyrelse Aalborg. 21

22 Kvalitetsstandard Aflastning aflastningsophold uden for hjemmet 1. Hvad er indsatsens Lov om Social Service 84 stk.1 lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker Et særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en tids afgrænset periode. 3. Hvad er formålet med At bevare nuværende boligform ved, at pårørende i en periode aflastes. 4. Hvem er målgruppen Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 5. Hvilke aktiviteter indgår i Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Praktiske elementer der efter behov kan indgå i indsatsen aflastning af pårørende. Pleje Genoptræning Samvær Opsyn Hjælp til borgere i funktionsniveau 3: Har svært ved at klare de daglige opgaver vedrørende aflastning af pårørende. Der kan være behov for hjælp til: Pleje Genoptræning Samvær Opsyn Hjælp til borgere i funktionsniveau 4: Er ude af stand til at klare de daglige opgaver vedrørende aflastning af pårørende. Der kan være behov for hjælp til: Pleje Genoptræning Samvær Opsyn Omsorgs- forebyggende og aktiverende elementer: Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. Medarbejderen medinddrager, aktiverer, støtter og guider borgeren i hele eller dele af opgaveløsningen Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i 22

23 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke? 7. Hvem kan modtage opgaveløsningen. Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov samt efter vurdering af hjemmet som arbejdsplads. Kørsel frem og tilbage til den aflastende midlertidige plads. Borgere med svære eller totale begrænsninger. Borgere som på grund af fysisk, psykisk eller sociale årsager ikke kan passes i hjemmet i en periode, eller hvor pårørende til borgeren, har brug for aflastning. 8. Indsatsens omfang Omfanget vurderes fagligt og individuelt. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. 9. Hvem leverer Indsatsen aflastning på en aflastningsplads leveres af Den Kommunale Leverandør. Borgere, der midlertidigt er bosiddende i en midlertidig plads, er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør. 10. Kompetencekrav til udføreren? 11. Opfølgning på indsatsen 12. Hvad koster indsatsen 13. Er der særlige forhold at tage hensyn til? 14. Hvad er servicemålet? 15. Hvilke klage muligheder er der? Aflastning udføres selvstændigt af medarbejdere over 18 år. Som grundlæggende princip er leverandøren forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp-tilselvhjælps princippet, hvorved borgeren i videst mulige omfang inddrages aktivt i løsningen af opgaverne. Det er opgavens art og kompleksitet samt den enkelte medarbejders kompetence, der er afgørende for, hvilken medarbejder der er i stand til at yde hjælpen hos borgeren. Medarbejderen skal have uddannelse indenfor sundhedsområdet. Medarbejderen skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Medarbejderen skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Alle medarbejdere skal være oplært i reglerne om fleksibel hjemmehjælp, arbejdsfysiologi/ -ergonomi, værnemidler samt deltage i kommunens obligatoriske kurser og kontinuerligt være under vejledning af en social- og sundhedsassistent/ sygeplejerske. Løbende opfølgning af plejepersonale og visitator med henblik på udskrivelse til egen bolig, med eller uden hjælp i hjemmet, når aflastningsperioden udløber. Indsatsen bevilges som tidsbegrænset. Der betales for ophold og kost m.v. efter gældende regler. Kørsel til og fra opholdet betales af borger. At borgeren kontaktes senest 5 hverdage efter ansøgning. At borgeren er indskrevet på midlertidig plads i højst 3 uger. Inden for 4 uger efter en afgørelse om aflastning er modtaget. Klagen sendes til Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen sendes denne videre til Ankestyrelse Aalborg. 23

24 Kvalitetsstandard Afløsning i hjemmet 1. Hvad er indsatsens Lov om Social Service 84. lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker Aflastning af ægtefælle/samboende, der passer en dement person i eget hjem. 3. Hvad er formålet med At støtte ægtefælle/samboende, så der er mulighed for, at den demente kan forblive længst muligt i eget hjem. 4. Hvem er målgruppen Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 5. Hvilke aktiviteter indgår i Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Praktiske elementer, der efter behov kan indgå i indsatsen afløsning i hjemmet. Oplæring, vejledning, guidning og/eller støtte i nedenstående indsatser: Pasning af den demente, herunder praktisk og personlig hjælp Hjælp til borgere i funktionsniveau 3: Har svært ved at klare de daglige opgaver vedrørende struktur og sammenhæng. Der kan være behov for hjælp til: Pasning herunder praktisk og personlig hjælp Hjælp til borgere i funktionsniveau 4: Er ude af stand til at klare de daglige opgaver vedrørende struktur og sammenhæng. Der kan være behov for hjælp til: Pasning herunder praktisk og personlig hjælp Omsorgs- forebyggende og aktiverende elementer: Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. 6. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Medarbejderen medinddrager, aktiverer, støtter og guider borgeren i hele eller dele af opgaveløsningen Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen. Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov samt efter vurdering af hjemmet som arbejdsplads. Demente, der allerede kommer i dagtilbud, kan ikke bevilges ydelsen i dagtimerne. 24

25 7. Hvem kan modtage Borgere, der har dementssymptomer, og som ikke kan være alene i hjemmet. 8. Indsatsens omfang Bevilges som hovedregel som en éngangsydelse. Ved løbende behov kan indsatsen bevilges for 3 måneder af gangen, hvorefter der skal evalueres. 9. Hvem leverer Indsatsen afløsning i hjemmet kan leveres af Den Kommunale Leverandør. Indsatsen er ikke dækket af frit-valg. 10. Kompetencekrav til udføreren? 11. Opfølgning på indsatsen Afløsning i hjemmet kan udføres selvstændigt af medarbejdere over 18 år. Som grundlæggende princip er leverandøren forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af kvalificeret personale, der er i stand til at yde hjælpen efter hjælp-tilselvhjælps princippet, hvorved borgeren i videst mulige omfang inddrages aktivt i løsningen af opgaverne. Det er opgavens art og kompleksitet samt den enkelte medarbejders kompetence, der er afgørende for, hvilken medarbejder der er i stand til at yde hjælpen hos borgeren. Medarbejderen skal have uddannelse indenfor sundhedsområdet. Pædagogisk indsat og psykisk støtte kræver uddannelse inden for pædagogik og det sundhedsfaglige område. Medarbejderen skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Medarbejderen skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Alle medarbejdere skal være oplært i reglerne om fleksibel hjemmehjælp, arbejdsfysiologi/ -ergonomi, værnemidler samt deltage i kommunens obligatoriske kurser og have gennemgået obligatoriske kurser og kontinuerligt være under vejledning af en social- og sundhedsassistent/sygeplejerske. Der følges løbende op på indsatsen ved hjælp af indsatsplaner udarbejdet af personalet. Efter 3 måneder evalueres indsatsen og denne kan genbevilges eller afsluttes. 12. Hvad koster indsatsen Indsatsen bevilges som tidsbegrænset og er omkostningsfri for borgeren. 13. Er der særlige forhold Leverandøren skal udarbejdes en APV at tage hensyn til? (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan iværksættes. Leverandøren følger løbende op på APV. Der skal være inddraget og sket en afklaring af demenskoordinator, andre konsulenter, psykiater eller anden faglig ekspertise inden indsatsen bevilges. 14. Hvad er servicemålet? At borger er kontaktet inden for 10 hverdage efter ansøgning. 15. Hvilke klage mulighed er der? Inden for 4 uger efter en afgørelse er modtaget. Klagen sendes til Center for Ældre, Myndighedsservice Ældre, Rådmandshave 20, 4700 Næstved. Såfremt Myndighedsservice Ældre fastholder klagen sendes denne videre til Ankestyrelse Aalborg. 25

26 Kvalitetsstandard Midlertidig ophold 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med Lov om Social Service 84 stk.2 Et særligt behov for omsorg og pleje udenfor eget hjem i en tidsafgrænset periode At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse, forbedre livskvaliteten eller lindre ved: At udvikle eller fastholde funktionsniveau Bevare nuværende boform Pleje-, behandlings-, eller udredningsforløb Palliativ pleje 4. Hvem er målgruppen Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 2: Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 3: Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. 5. Hvilke aktiviteter indgår i Borgere, der vurderes svarende til funktionsniveau 4: Borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance for at udføre aktiviteten. Praktiske elementer der efter behov kan indgå i indsatsen midlertidigt ophold. Oplæring, vejledning, guidning og/eller støtte i nedenstående indsatser: Vurdering Pleje Genoptræning Samvær Opsyn Hjælp til borgere i funktionsniveau 2: Kan klare mange opgaver selv. Der kan være behov for: Vurdering Pleje Genoptræning Samvær Opsyn Hjælp til borgere i funktionsniveau 3: Har svært ved at klare daglige opgaver. Der kan være behov for hjælp til: Vurdering Pleje Genoptræning Samvær Opsyn Hjælp til borgere i funktionsniveau 4: 26

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Side 1 af 40 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2016 Side 1 af 28 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring, mobilitet, hverdagens aktiviteter 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 22 Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? 2 Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

YDELSESKATALOG 2012. Øvre hygiejne Hudpleje Påklædning Toiletbesøg Sengeredning Let forflytning

YDELSESKATALOG 2012. Øvre hygiejne Hudpleje Påklædning Toiletbesøg Sengeredning Let forflytning YDELSESKATALOG 2012 A. MORGENPLEJE A.1. Let A.2. Middel A.3. Omfattende A.3.1. A.4. Let bad A.5. Middel bad A.6. Omfattende bad Nedre hygiejne Hudpleje Let påklædning/ støttestrømper Katheterposeskift

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

1. Indledning 2. 2. Grundlag 2. 3. Overordnet formål 3. 4. Visitation 3. 5. Frit valg af leverandør 4

1. Indledning 2. 2. Grundlag 2. 3. Overordnet formål 3. 4. Visitation 3. 5. Frit valg af leverandør 4 Social og Sundhed Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp Udkast 1 til Udgave 6, den 25. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Grundlag 2 3. Overordnet formål 3 4. Visitation

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Områdecentre i Thisted Kommune

Kvalitetsstandard for Områdecentre i Thisted Kommune Kvalitetsstandard for Områdecentre i Thisted Kommune Indholdsfortegnelse Rengøring side 3 Tøjvask side 5 Indkøb side 6 Ernæring side 6 Medicingivning side 7 Fysisk og psykisk pleje og omsorg side 9 Træning

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Bilag 2 til sag om revision af kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre Dato: 23. februar 2012 Sagsbehandler: aopmt Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Servicebeskrivelse. Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Servicebeskrivelse. Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED Servicebeskrivelse Praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning i hverdagsaktiviteter 1 Forord Denne servicebeskrivelse handler om støtte til praktisk og personlig hjælp

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem.

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 Hvem

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje SYGEPLEJE 2014 Kvalitetsstandard for sygepleje Hvad er ydelsens grundlag Visitationskriterier Sundhedsloven 138. Bevilling af hjemmesygeplejerske i henhold til: Lovgrundlagsanvisningerne Jammerbugt Kommunes

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. maj 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Områdecentre i Thisted Kommune

Kvalitetsstandard for Områdecentre i Thisted Kommune Kvalitetsstandard for Områdecentre i Thisted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard praktisk hjælp - rengøring... 3 Kvalitetsstandard - praktisk hjælp tøjvask... 6 Kvalitetsstandard - praktisk

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere