Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA"

Transkript

1 Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA

2 Indhold 1. Om denne vejledning Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning Korrekt anvendelse Overensstemmelseserklæring Oplysninger om varemærker Sikkerhedsanvisninger Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Driftssikkerhed Reparer aldrig selv Sikkerhedskopiering af data Opstillingssted Omgivelsesbetingelser Ergonomi Tilslutning Kabelføring Oplysninger om touchpad en Anvisninger for de indbyggede batterier Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Leveringsomfang Oversigter Åbnet notebook Forside Venstre side Højre side Drifts- og statusindikatorer Første ibrugtagning Strømforsyning Tænd-/sluk-knap Batteridrift Strømstyring Strømsparefunktion (extra tilbehør) Display Sådan åbnes og lukkes displayet Berøringsfølsom skærm (valgfri) Tilslutning af en ekstern skærm Dataindtastning Tastaturet Touchpad en

3 10. Optiske drev (valgfri) Ilægning af en disk Afspilning/udlæsning af diske Regionale oplysninger om dvd-afspilning Om brænderen Lydsystemet Eksterne audiotilslutninger Netværksdrift Netværkstilslutning Wireless LAN (radio-netværk) Bluetooth Flytilstand (Fn + ) Multikortlæser Isætning af et hukommelseskort Fjern hukommelseskortet USB-indgang Harddisk Vigtige mapper Beskyttelse af din notebook Adgangskode Kensington-sikkerhedslås Nulstilling af din notebook til leveringstilstand Gendannelse af systemet med PowerRecover Gendannelse af systemet med Windows gendannelsesværktøjer UEFI-firmwareindstilling Udførelse af UEFI-firmware-indstillingen FAQ - Ofte stillede spørgsmål Kundeservice Førstehjælp ved hardwareproblemer Lokalisering af årsagen Har du brug for y derligere hjælp? Driverunderstøttelse Transport Vedligeholdelse Opgradering/ændring og reparation Anvisninger til serviceteknikeren Genanvendelse og bortskaffelse Europæisk standard EN klasse II Kolofon Index

4 1. Om denne vejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt inden første ibrugtagning, og følg altid sikkerhedsanvisningerne! Dette apparat skal altid anvendes og betjenes, som beskrevet i denne vejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! ADVARSEL! Advarsel om fare som følge af høj lydstyrke! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! Yderligere oplysninger om brugen af enheden! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! 4

5 1.2. Korrekt anvendelse Dette apparat er beregnet til anvendelse, administration og bearbejdelse af elektroniske dokumenter og multimedieindhold, samt til digital kommunikation. Apparatet er kun beregnet til privat brug og egner sig ikke til industriel/erhvervsmæssig brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis apparatet ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere apparatet uden vores samtykke og ikke bruge ekstraudstyr, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Læs alle oplysninger i denne betjeningsvejledning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening anses for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Brug ikke enheden i områder, hvor der er eksplosionsfare. Dette omfatter f.eks. tankstationer, områder, hvor der opbevares brændstof, og områder, hvor der forarbejdes opløsningsmidler. Enheden må heller ikke bruges i områder med partikelbelastet luft (f.eks. mel- eller træstøv). Brug ikke apparatet under ekstreme omgivelsesbetingelser Overensstemmelseserklæring Med dette produkt blev der leveret følgende trådløse udstyrsdele: Wireless LAN (trådløst LAN) Bluetooth MEDION AG erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: R&TTE-direktivet 1999/5/EF Direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF RoHS-direktivet 2011/65/EU. Hvis din enhed anvender en netværksforbindelse i den indbyggede trådløse LAN-løsnings 5 GHz-frekvensområde, er det i alle EU-lande kun tilladt at anvende enheden indendørs.* Fuldstændige overensstemmelseserklæringer findes på * For at leve op til dette krav må du ikke anvende kanalområdet på dit trådløse LAN. 5

6 1.4. Oplysninger om varemærker MS-DOS og Windows er registrerede varemærker, der tilhører firmaet Microsoft., Intel-logoet, Intel Core, Ultrabook, Intel Inside og Intel Atom er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande., HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 2. Sikkerhedsanvisninger 2.1. Farer for børn og personer med begrænsede evner til at betjene apparater Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn må ikke bruge apparatet uden opsyn. Opbevar apparatet og tilbehøret utilgængeligt for børn. FARE! Kvælningsfare! Emballagefilm kan blive slugt eller blive brugt forkert, og der er derfor kvælningsfare! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film eller plastikpose utilgængeligt for børn. 6

7 2.2. Driftssikkerhed Læs dette kapitel grundigt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og at din notebook holder længe. Kabinettet til din notebook, batteriet eller lysnetadapteren må aldrig åbnes! Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket resulterer i, at din notebook bliver beskadiget. Optiske drev (cd/cdrw/dvd) er udstyr af laser klasse 1, såfremt disse apparater anvendes i et lukket notebook-kabinet. Fjern ikke drevenes afskærmning på grund af usynlig laserstråling. Før ikke genstande gennem sprækker eller åbninger og ind i den indvendige del af denne notebook. Dette kan medføre elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre, at din notebook beskadiges. Apparatets sprækker og åbninger bruges til ventilation af din notebook. Disse åbninger må ikke dækkes til, da der ellers er fare for overophedning. Denne notebook er ikke beregnet til brug i en virksomhed eller i sværindustrien. Brug ikke din notebook under uvejr for at forundgå skader på grund af lynnedslag. Læg ikke genstande på din notebook, og udsæt ikke displayet for tryk. I modsat fald er der fare for at displayet går i itu. Der er risiko for kvæstelser, hvis displayet går itu. Hvis dette skulle ske, skal de ødelagte dele pakkes ind med beskyttelseshandsker og sendes til korrekt bortskaffelse på genbrugsstationen. Vask derefter hænderne med sæbe, fordi det ikke kan udelukkes, at der er lækket kemikalier. Luk ikke displayet mere end 120 op. Hvis denne værdi overskrides, kan det medføre, at kabinettet eller din notebook bliver beskadiget. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. 7

8 Sørg for, at stikkene under ingen omstændigheder kommer i berøring med vand, da dette kan medføre skader. Hvis dette alligevel sker, er det meget vigtigt, at stikkene tørres af, inden enheden bruges igen. Rør ikke ved displayet med fingrene eller med skarpe genstande for at undgå skader. Løft ikke din notebook i displayet, ellers kan hængslerne gå itu. I løbet af tiden kan der samle sig støv inde i notebooken, som kan lukke kølelamellerne. Det fører til, at ventilatorhastigheden øges og dermed også notebookens støjniveau. Desuden kan det føre til overophedninger og fejlfunktioner. Få derfor din notebooks indvendige dele renset regelmæssigt af kundeservice eller en fagmand. Sluk for din notebook med det samme, eller tænd slet ikke for den, og kontakt kundeservice, hvis lysnetadapteren eller de netkabler- eller stik, der er sat i det, er afsvedet eller beskadiget. Udskift det/den defekte netkabel/netadapter med originale dele. De må under ingen omstændigheder repareres. din notebooks kabinet er beskadiget, eller der er trængt væske ind i den. Få først din notebook kontrolleret af kundeservice. Ellers kan det ske, at din notebook ikke er sikker at bruge. Der kan være livsfare på grund af elektrisk stød eller/og opstå sundhedsskadelig laserstråling! Hvis notebooken bliver våd, må du ikke tænde den. Fjern strømkablet, og sluk notebooken. Tænd den først igen, når den igen er helt tør. 8

9 2.3. Reparer aldrig selv FARE! Fare for elektrisk stød! Ved forstyrrelser bør du henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted for at undgå farlige situationer. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere enheden. Der er fare for elektrisk stød! 2.4. Sikkerhedskopiering af data Datatab! Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier. Skadeserstatningskrav ved tab af data og deraf opståede følgeskader udelukkes Opstillingssted Udsæt ikke din notebook og alle tilsluttede apparater for fugt, støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af din notebook. Anvend ikke din notebook udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige den. Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at din notebook falder ned. Anvend ikke din notebook eller lysnetadapteren i længere tid på skødet eller andre legemsdele, da varmeafledningen på undersiden kan føre til en ubehagelig opvarmning. Din notebook er ikke egnet til anvendelse på skærmarbejdspladser iht. den tyske forskrift for skærmarbejdspladser. 9

10 2.6. Omgivelsesbetingelser Din notebook kan betjenes ved en omgivelsestemperatur på 5 C til 30 C og ved en relativ luftfugtighed på 20 % til 80 % (ikke-kondenserende). Når din notebook er slukket, kan den opbevares ved 0 til 60 C. Træk netstikket og antennestikket ud i uvejr. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din notebook mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. Vent med at tage din notebook i brug, indtil den har nået omgivelsestemperaturen, når den har været transporteret. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i din notebook, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Opbevar den originale emballage i tilfælde af, at apparatet skal sendes Ergonomi Undgå blændinger, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke for at skåne dine øjne. Din notebook må aldrig stå i umiddelbar nærhed af et vindue, fordi arbejdsrummet på dette sted er kraftigst oplyst af dagslyset. Dette lys vanskeliggør øjnenes tilpasning til det mørkere display. Din notebook skal altid opstilles så synsretningen er parallel med vinduesfronten. En opstilling i en synsretning, der vender bort fra vinduet er forkert, fordi spejlinger af det lyse vindue i skærmen er uundgåelige. En opstilling med synsretning mod vinduet er lige så forkert, fordi kontrasten mellem den mørke skærm og det lyse dagslys kan medføre tilpasningsvanskeligheder for øjnene og til lidelser. 10

11 Den parallelle synsretning skal også overholdes i forbindelse med kunstigt lys. Det vil sige, at de samme kriterier og grunde stort set er gældende i forbindelse med belysningen af arbejdsrummet med kunstigt lys. Såfremt rummet ikke tillader, at skærmen opstilles som beskrevet, kan man forhindre blændinger, spejlinger og for kraftige kontraster mellem lys og mørke ved at placere notebooken/skærmen rigtigt (dreje, hælde den). Der kan også opnås en forbedring med persienner eller lamelgardiner ved vinduerne, med skillevægge eller ved ændre belysningsanordningen Tilslutning Læs følgende anvisninger for at tilslutte din notebook korrekt: Strømforsyning FARE! Fare for elektrisk stød! Der er strømførende dele inde i lysnetadapteren. Ved utilsigtet kortslutning er der fare for elektrisk stød eller brand! Åbn ikke lysnetadapterens hus. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af din notebook, og den skal være let tilgængelig. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til din notebook (via lysnetadapteren), skal du trække lysnetstikket ud af stikkontakten. Tilslut kun notebook-lysnetadapteren til jordede stikkontakter med AC V~, Hz. Kontakt dit el-selskab, hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet. Brug kun denne notebook og den medfølgende lysnetadapter sammen med hinanden. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte din notebook mod beskadigelse som følge af spidsspændinger eller lynnedslag fra strømnettet. 11

12 12 Brug kun den medfølgende lysnetadapter til at oplade enheden Kabelføring ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner samt ændringer af de grundlæggende indstillinger for driveren, softwaren eller operativsystemet skaber et for højt lydtrykniveau og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken til den laveste værdi inden afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. Tilslut først perifert udstyr som tastatur, mus, skærm osv., når din notebook er slukket, for at undgå at beskadige din notebook eller apparaterne. Nogle apparater kan også tilsluttes mens din notebook er tændt. Det drejer sig for det meste om apparater med USB-indgang. Følg altid anvisningerne i den tilhørende betjeningsvejledning. Hold mindst én meters afstand fra højfrekvente og magnetiske interferenskilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon, DECT-telefoner osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser og mistede data. Vær opmærksom på, at der til denne notebook kun må anvendes afskærmede kabler under 3 m til de eksterne grænseflader. Printerkabler skal være dobbelt afskærmede kabler. De medleverede kabler må ikke udskiftes med andre. Anvend udelukkende de medfølgende kabler, fordi de er blevet grundigt kontrolleret i vores laboratorier.

13 Brug også kun de medfølgende tilslutningskabler til tilslutning af perifert udstyr. Kontroller, at alle forbindelseskabler er forbundet til det tilhørende perifere udstyr for at undgå interferens. Fjern ikke de nødvendige kabler. Der må kun tilsluttes apparater til din notebook, der opfylder standarden EN60950 Informationsteknologiudstyr eller standarden EN60065 Sikkerhedskrav - audio-, video- og lignende elektroniske apparater Oplysninger om touchpad en Touchpad en betjenes med tommelfingeren eller en anden finger og reagerer på den energi, der afgives af huden. Brug ikke kuglepenne eller andre genstande, fordi dette med medføre en defekt på din touchpad. Støv eller fedt på touchpad en forringer dens følsomhed. Fjern støv eller fedt på touchpad ens overflade med en blød, tør og fnugfri klud. 13

14 2.11. Anvisninger for de indbyggede batterier ADVARSEL! Eksplosionsfare! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet. Opvarm ikke batteriet over den under omgivelsestemperaturen anførte maksimumtemperatur. Åbn aldrig batteriet. Kast ikke batteriet på åben ild. Kortslut ikke batteriet. Må kun udskiftes med den samme type eller med en tilsvarende type, som anbefales af producenten. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger. Du kan forlænge batteriets levetid og ydeevne samt sørge for, at det fungerer på en sikker måde, ved at følge nedenstående anvisninger: Brug kun den medfølgende originale lysnetadapter til at oplade batterier. Kontroller, (ved hjælp af notebookens indikatorer eller signallyde), at batterier er helt afladet, inden de oplades igen. Oplad altid batterier, indtil batteriopladningsikon slukkes. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan kontrollere batteriernes opladningsniveau, under Opladning af batterier. 14

15 2.12. Forholdsregler til beskyttelse af skærmen Skærmen er notebookens mest følsomme komponent, da den er lavet af tyndt glas. Den kan derfor blive beskadiget, hvis den bliver udsat for voldsomme belastninger. Rids ikke notebookens låg, da nogen ridser ikke kan fjernes. Undgå kontakt mellem skærmen og hårde genstande (f.eks. knapper, urremme). Undgå at stille genstande på skærmen. Lad ikke genstande falde ned på skærmen. Sprøjt ikke væske på notebooken, da dette kan beskadige den. Undgå at ridse skærmen med fingerneglene eller hårde genstande. Rengør ikke skærmen med kemiske rengøringsmidler. Rengør skærmen med en blød, tør og fnugfri klud. Der sidder en beskyttelsesfilm på overfladerne for at beskytte apparatet mod ridser under produktion og transport. Træk alle beskyttelsesfilm af, efter apparatet er blevet opstillet korrekt, og inden det tages i brug. 15

16 3. Leveringsomfang Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: notebook Ekstern strømforsyning med tilslutningskabel OEM version af operativsystemet Dokumentation FARE! Kvælningsfare! Emballagefilm kan blive slugt eller blive brugt forkert, og der er derfor kvælningsfare! Opbevar emballagemateriale som f.eks. film eller plastikpose utilgængeligt for børn. 16

17 4. Oversigter 4.1. Åbnet notebook ) Webkamera 2) Led webkamera 3) Mikrofon 4) LCD-skærm 5) Tastatur 6) Touchpad 7) Funktionsindikatorer 8) Tænd-/slukkontakten (Illustrationen er omtrentlig) 17

18 4.2. Forside 9 9) Multimedia kortindgang 4.3. Venstre side (Illustrationen er omtrentlig) ) Netstikindgang 11) VGA-porten (extra tilbehør) 12) LAN-porten (RJ-45) 13) HDMI tilslutning 14) USB 3.0 tilslutning 4.4. Højre side (Illustrationen er omtrentlig) ) Audioudgang / Headsætstik 16) USB 2.0 tilslutning 17) Optisk drev 18) Optisk drev eject-tasten 19) Nødudtagningsåbning 20) Kensingtonlås (Illustrationen er omtrentlig) 18

19 5. Drifts- og statusindikatorer Systemet viser strømforsynings- og driftstilstande via LEDer. Driftsindikatorerne lyser, alt efter din notebooks aktivitet: Batteri opladningsindikator Lyser, når batteriet er opladet Tilgangsindikator Når denne indikator lyser eller blinker, henter PC en data på harddisken / optiske drev. WLAN/Bluetooth indikator Indikator for trådløs dataudveksling. Når indikatoren lyser konstant, er Wireless LAN-/Bluetooth-funktionen installeret Capital Lock Store bogstaver [Caps Lock] tasten er nedtrykket samtidig med skifte tasten, når denne indikator lyser. Herefter skrives alle bogstaver på tastaturet automatisk med store bogstaver. Num Lock Taltaster Det numeriske tastaturvalg [Num Lock] aktiveres, så enkelte bogstaver på tastaturet bliver erstattet med tal, hvilket gør det nemmere at indtaste mange tal-data. 19

20 6. Første ibrugtagning For at garantere, at din notebook er sikker at bruge, og at du har glæde af den i lang tid, skal du have læst kapitlet Driftssikkerhed i begyndelsen af denne håndbog. Denne notebook er allerede fuldstændig installeret på forhånd, så du ikke skal indlæse drivere og kan starte med det samme. Tilslut den medfølgende lysnetadapter til din notebook. Forbind netkablet med adapteren, og sæt derefter stikket i en stikkontakt. Sæt kontakten på lysnetadapteren (extra tilbehør) på I for at forsyne din notebook med strøm og oplade batteriet. (Sæt denne kontakt på 0 for at afbryde strømforsyningen). Luk displayet op til den ønskede position med tommelfingeren og pegefingeren. Displayet bør ikke lukkes mere end 120 op. Hold altid displayet fast i midten mens du lukker det op, positionerer det og lukker det. I modsat fald, kan displayet blive beskadiget. Forsøg aldrig at åbne det med magt. Kontroller, at batteriet er lagt i, og at strømforsyningen er tilsluttet, før du bruger din notebook første gang.. Tænd din notebook med tænd-/sluk-knappen. Din notebook starter og gennemgår derefter forskellige faser. Der må ikke være en disk, der kan startes op med i det optiske drev, ellers indlæses styresystemet ikke fra harddisken. Styresystemet indlæses fra harddisken. Ved første ibrugtagning tager indlæsningen noget længere. Styresystemet er først konfigureret, når alle nødvendige data er indtastet. Styresystemet er fuldstændig indlæst, når Windows startskærmbilledet vises. Den første installation kan vare et par minutter. Afbryd ikke strømmen til din notebook under den første installation, og sluk den ikke. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen. Sluk først din notebook, når installationen er afsluttet og startskærmbilledet vises. 20

21 7. Strømforsyning 7.1. Tænd-/sluk-knap Luk din notebook op, og hold tænd-/sluk-knappen nede i kort tid for at tænde eller slukke din notebook. Din notebook slukker, hvis du holder knappen nede i mere en 4 sekunder, uafhængigt af styresystemet. Datatab! Sluk ikke din notebook mens der hentes data fra harddisken eller det optiske drev. I modsat fald kan du miste data. For at beskytte harddisken bør du altid vente mindst 5 sekunder, før du tænder din notebook igen, efter du har slukket den. Lysnetdrift Din notebook leveres med en universal-lysnetadapter til vekselstrøm, der automatisk indstiller sig til den tilbudte strømkilde. Følgende værdier understøttes: AC V~/ Hz. Læs sikkerhedsanvisningerne for strømforsyningen. Adapteren tilsluttes en stikkontakt med vekselstrøm via et netkabel. Lysnetadapterens jævnstrømskabel tilsluttes i din notebook. Adapteren har en tænd-/ sluk-knap (extra tilbehør). Hvis kontakten står på SLUK (0), forbruges ingen strøm, og din notebook forsynes ikke med strøm. Adapteren forsyner din notebook med strøm, når kontakten står på TÆND (I), og oplader også batteriet. Dit batteri oplades også, når du arbejder med din notebook, mens lysnetadapteren er tilsluttet. Lysnetadapteren forbruger også strøm, når din notebook ikke er forbundet med lysnetadapteren. Træk derfor lysnetadapterens stik ud af stikkontakten, når den ikke er forbundet med din notebook, eller sæt kontakten på SLUK (0). Brug kun denne notebook og den medfølgende lysnetadapter sammen med hinanden. 21

22 Start din notebook Luk displayet op som beskrevet ovenfor, og tryk på tænd-/sluk-knappen. Følg vejledningen på skærmen. De enkelte dialogbokse forklarer de trin, du skal udføre. Velkomstproceduren fører dig gennem flere skærmbilleder og dialoger. Vælg det ønskede sprog og derefter indstillingerne for det pågældende land. Licensaftale Læs licensaftalen grundigt igennem. Her finder du vigtige juridiske oplysninger om brugen af dit softwareprodukt. For at læse hele teksten skal du rulle nedad med musemarkøren, indtil du har nået slutningen af dokumentet. Du accepterer aftalen ved at klikke på feltet Jeg accepterer aftalen. Først derefter er du berettiget til at bruge produktet i overensstemmelse med betingelserne. Når du har indtastet et computernavn, kan du på siden Trådløs omgående forbinde din notebook med internettet, såfremt du har en korrekt konfigureret internetforbindelse. Hvis du springer dette punkt over, har du mulighed for at oprette forbindelse til internettet på Windows -brugergrænsefladen på et senere tidspunkt. Hvis du allerede har oprettet en internetforbindelse, kan du nu logge på din notebook med en Microsoft-konto. Microsoft Store giver dig f.eks. mulighed for at købe nye apps, eller at opdatere allerede installerede apps. Hvis du logger på med en lokal konto, kan du altid på et senere tidspunkt logge på med en Microsoft-kont. Følgende animerede vinduer er udelukkende informationer om betjeningen af det nye Windows -styresystem. Der kan ikke indtastes data under animationen. Når du har logget på, vises Windows -brugergrænsefladen. Windows kan i de første dage efter første installation opdatere og konfigurere data (f.eks. med nye opdateringer), hvilket kan medføre, at det varer længere tid at lukke din notebook ned og starte den. Sluk derfor ikke din notebook for tidligt. Dette kan have en negativ indvirkning på installationen. 22

23 7.2. Batteridrift Batterier lagrer elektrisk energi i deres celler og afgiver den igen efter behov. Oplad og aflad det nye batteri fuldstændigt to til tre gange efter hinanden, så det opnår dets fulde ydeevne! Dit batteris levetid og ydeevne afhænger af, om det er behandlet forsigtigt. Batteriet skal altid være fuldstændig afladet og lades fuldstændigt op igen for at optimere dets levetid og ydeevne. Læs også sikkerhedsanvisningerne i Sikkerhedsanvisninger Opladning af batteriet Batteriet oplades via lysnetadapteren. Når lysnetadapteren er tilsluttet og tændt, oplades batteriet automatisk, uafhængigt af, om din notebook er tændt eller ej. Det varer et par timer at oplade batteriet fuldstændigt, når din notebook er slukket. Hvis din notebook er tændt, varer opladningen betydeligt længere. Opladningen afbrydes, hvis batteriets temperatur eller spænding er for høj Afladning af batteriet Brug din notebook med batteriet, indtil den slukker af sig selv på grund af lavt batteriniveau. Datatab! Husk, at gemme de filer, du har åbnet, rettidigt, for at forhindre eventuelle mistede data Batteriydelse Den pågældende driftstid varierer, alt efter indstillingen af strømsparefunktionen. Desuden kræver din notebook mere ydelse til bestemte anvendelsesformål, som f.eks. at afspille en dvd. Hvis du ignorerer advarselssignalerne for lavt batteriniveau, slukker din notebook. 23

24 7.3. Strømstyring Din notebook har automatiske og modificerbare strømspare- og strømstyringsfunktioner, der kan anvendes til at maksimere batteriets driftstid og reducere de samlede driftsomkostninger Tip til strømbesparelse Brug slumretilstandtasterne Fn +F1 til at skifte til strømbesparelsestilstand. Juster indstillingerne i Strømstyring for at optimere computerens strømstyring. For at reducere strømforbruget til nul bør du altid frakoble lysnetledningen, fjerne batteriet eller slukke på stikkontakten, hvis computeren ikke skal bruges i et stykke tid. Strømstyringsfunktionen gør computeren i stand til at skifte til en tilstand med lavt strømforbrug ( slumretilstand) efter en periode uden brugeraktivitet. For at kunne udnytte disse potentielle strømbesparelser, er strømstyringsfunktionen forudindstillet til at fungere på følgende måder, når systemet kører på lysnetstrøm: Skærmen slukkes efter 10 minutter Der skiftes til energibesparende tilstand efter 30 minutter Batteridrift: Skærmen slukkes efter 5 minutter Der skiftes til energibesparende tilstand efter 15 minutter Computeren forlader energibesparende tilstand, når du trykker på tænd/sluk-knappen Strømsparefunktion (extra tilbehør) Du kan aktivere ECO-tilstanden for på den måde at spare på strømmen og forlænge batteriets levetid. Du kan aktivere hhv. deaktivere denne funktion med tastkombinationen Fn + F4. 24

25 8. Display 8.1. Sådan åbnes og lukkes displayet Displayet låses ved hjælp af displayhængslernes specielle konstruktion, så en ekstra låseanordning ikke er nødvendig. Luk displayet op til den ønskede position med tommelfingeren og pegefingeren. Fare for beskadigelse! Forsøg aldrig at åbne skærmen med magt. Ellers kan den blive beskadiget. Tag altid fat midt på skærmen, når du klapper den op, placerer den og lukker den. Klap ikke skærmen mere end 120 op. Lukning og åbning af displayet kan være tildelt forskellige funktioner via strømstyringen Berøringsfølsom skærm (valgfri) Din notebook er udstyrtet med en berøringsfølsom skærm. For at sikre en optimal betjening er det vigtigt, at du tager hensyn til følgende anvisninger: Betjening Rør ikke ved skærmen med spidse eller skarpe genstande for at undgå skader. Brug kun en stump inputpen eller en finger Håndbevægelser for den berøringsfølsomme skærm Her er en oversigt over de vigtigste håndbevægelser, som du kan bruge til at starte programmer og få adgang til din notebooks indstillinger: 25

26 Illustration Kommando Stryg fra venstre kant mod midten Hvis du vil have vist den seneste app, kan du stryge fra venstre kant mod skærmens midte. Stryg fra højre kant mod midten og tilbage igen Hvis du vil have vist alle åbne apps, skal du stryge fra skærmens venstre kant til skærmens midte og tilbage til den venstre kant uden at slippe. stryg fra højre kant Hvis du vil starte amuletlisten, skal du stryge fra skærmens højre kant mod skærmens midte. gør mindre Før to fingre sammen på den berøringsfølsomme skærm. gør større Træk to fingre væk fra hinanden på den berøringsfølsomme skærm. stryg fra den øverste kant og nedad Hvis du vil have vist Alle apps-listen, skal du på startskærmbilledet stryge fra skærmens øverste kant og nedad. I et kørende program vises programmets menu, når du stryger fra skærmens øverste kant og nedad. stryg med fingeren i alle retninger Med én finger kan du flytte skærmbilledet opad, nedad, til venstre og til højre. 26

27 Illustration Kommando Tryk ned Tryk/dobbelttryk Hvis du vil flytte en app-flise, skal du holde den nede og trække den til det nye sted. Hvis du vil lukke, skal du holde en kørende apps øverste kant nede og trække app'en til skærmens nederste kant. Hvis du vil starte en app, skal du trykke på den ønskede app. I skrivebordstilstand skal du dobbelttrykke på en app for at starte den Tilslutning af en ekstern skærm Din notebook har en VGA-indgang og en HDMI-indgang til en ekstern skærm. Luk din notebook ned. Tilslut den eksterne skærms signalkabel til VGA-indgangen på din notebook. Alternativt kan du bruge den digitale HDMI-indgang (High Definition Multimedia Interface) til overførsel af billed- og lydsignaler. Forbind den eksterne skærm med det elektrisk ledningsnet, og tænd den. Tænd derefter for din notebook. 9. Dataindtastning 9.1. Tastaturet Ved at tildele enkelte taster dobbelte funktioner har du samme antal funktioner til rådighed som på et almindeligt Windows-tastatur. Nogle funktioner indtastes med Fn-tasten, som er typisk for notebooks Notebookspecifikke tastekombinationer Fn + F1 Fn + Fn + F4 Slumre. Beskrivelse Flytilstand Med denne tastkombination kan du slå flytilstand til eller fra. Strømsparefunktion Med denne tastkombination kan du aktivere og deaktivere strømsparefunktionen. 27

28 Fn + F5 Fn + F6 Fn + F7 Fn + F8 Fn + F9 Fn + F10 Fn + F11 Fn + F12 Beskrivelse Mørkere Reducerer displayets lysstyrke Lysere Øger displayets lysstyrke. Baggrundsbelysning Slukker det indbyggede displays baggrundsbelysning for at spare strøm. Belysningen tændes ved at trykke på Fn + F7. Vis Skifter skærmvisningen mellem LCD, eksternt display og samtidig visning. Touchpad Tænder eller slukker touchpad en. Lydløs Aktiverer eller deaktiverer lydafspilning. Lavere Reducerer lydstyrkene. Højere Øger lydstyrke Touchpad en Fare for beskadigelse! Brug ikke kuglepenne eller andre genstande, fordi dette kan medføre en defekt på din touchpad. 28

29 Betjening af din touchpad med to fingre Din touchpad understøtter betjening med to fingre, der giver mulighed for at udføre bestemte kommandoer i nogle programmer. Du kan udføre følgende kommandoer med din touchpad: Illustration Kommando Funktion Saml to fingre, eller skil dem fra hinanden zoomer ud fra et objekt/ zoomer ind på et objekt Placer en finger i midten og tegn en cirkel med den anden finger Strejf to fingre samtidigt fra venstre mod højre/fra højre mod venstre Strejf nedad eller opad med to fingre samtidigt Strejf oppefra og nedad i touchpad'en Strejf fra yderst til højre i touchpad'en Roterer objektet mod uret Bladrer fremad/ tilbage Scroll-funktion. Anvendes i de fleste programmer til at rulle hen over skærmen uden at flytte markøren. Åbner kontekstmenuen på startskærmbilledet og fanebladene øverst og nederst i Internet Explorer Åbner menulinjen Strejf fra yderst til venstre i touchpad'en Bladrer gennem alle åbnede vinduer 29

30 10. Optiske drev (valgfri) Ilægning af en disk I modsætning til optiske drev i en desktop-pc, har din notebook en holder til fastlåsning af disken. Kontroller, at du trykker nøjagtigt på holderen, og at disken klikker på plads, når du lægger den i. Fare for beskadigelse! På grund af de høje hastigheder i drevet kan defekte medier gå i stykker og beskadige din enhed. Skader, der opstår på grund af defekte medier, er ikke omfattet af garantien og skal repareres mod betaling. Brug ikke ridsede, knækkede eller snavsede diske, og brug heller ikke diske af dårlig kvalitet. Sæt ikke beskyttelsesfilm eller andre etiketter med lim på diskene, da limen kan beskadige diskens overflade og ødelægge dine data. Undersøg diskene omhyggeligt, inden du sætter dem i drevet. Hvis en disk er beskadiget eller er snavset, må du ikke bruge den. Tryk på eject-knappen på det optiske drev for at åbne diskskuffen. Sæt disken i skuffen med mærkaten øverst, så disken ligger fladt. Kontroller, om disken kan dreje frit. Tryk forsigtigt mod skuffen, indtil modstanden er overvundet, og skuffen automatisk kører tilbage i det optiske drev. Ved leveringen er det optiske drev tildelt drevbogstavet E:\. Med Windows Stifinder (Computer) kan du nemt få adgang til dataene på dine diske. Start Windows Stifinder via genvejen på proceslinjen eller ved at trykke samtidig på Windows-tasten og tasten E. Hvis du får adgang til DVD-videoer (eller lyd- og videofiler på almindelige data-cd er), anvendes automatisk det forudinstallerede medieafspilningsprogram. 30

31 Datatab! Forsøg ikke at tage disken ud af drevet, mens din notebook henter data fra det optiske drev Nødåbning af en blokeret disk Hvis diskdrevet ikke længere kan åbnes automatisk, kan det åbnes manuelt, såfremt dit apparat har en nødåbning. Afslut Windows, og sluk din notebook. Før en lang spids genstand (f.eks. en papirclips, der er rettet ud) ind i nødåbningen, indtil du mærker modstand. Åbn diskdrevet med et let tryk. Tag disken ud, og start din notebook igen Afspilning/udlæsning af diske Dit optiske drev kan afspille lyd-cd er, dvd-film eller data-cd er/dvd er. Når du har sat en disk i, åbner et vindue med forskellige afspilningsfunktioner. Som regel er diverse programmer til rådighed. Hvis vinduet ikke åbnes, har du altid mulighed for at åbne det optiske drev via Explorer Regionale oplysninger om dvd-afspilning Afspilning af dvd-filmtitler omfatter dekodning af MPEG2-video, digitale AC3-lyddata og dekodning af CSS-beskyttet indhold. CSS (nogle gange også benævnt Copy Guard) er betegnelsen for et databeskyttelsesprogram, der anvendes af filmbranchen som en foranstaltning mod ulovlig kopiering. Blandt de mange regler for SCC-licenstagere er de vigtigste begrænsningerne i afspilning af landsspecifikt indhold. For at gøre geografisk begrænsede filmfrigivelser nemmere frigives dvd-titler til bestemte regioner. Copyright-lovene forlanger, at enhver dvd-film er begrænset til en bestemt region (primært den region, den sælges i). Dvd-filmversioner kan udgives i flere regioner, men CSS-reglerne forlanger, at ethvert system, der kan CSS-dekrypteres, kun må anvendes i én region. 31

32 Region-indstillingen kan ændres op til fem gange via visningssoftwaren, derefter er den sidste indstilling permanent. Hvis du derefter vil ændre regionsindstillingen igen, skal det gøres på fabrikken. Du skal selv betale omkostningerne til forsendelse og indstilling Om brænderen Dette afsnit relaterer kun til apparater, der leveres med en cd-rw-, et kombineret drev (kombination af cd-/dvd-drev). eller et dvd-rw-drev. Først får du informationer om de såkaldte brændbare cd er. Normale cd er presses af en Glasmaster og forsegles derefter. På brændbare cd er brændes digitale informationer i cd en med laseren. Derfor er de mere følsomme end almindelige diske. Undgå derfor altid følgende, især på brændbare cd er, der endnu ikke er skrevet på: Direkte sollys (UVA/UVB) Ridser eller skader Ekstreme temperaturer 32

33 11. Lydsystemet Din notebook er udstyret med et High Definition lydsystem med 2 højttalere (Dolby * * ). Via menuen Dolby i Højttaleregenskaber kan du lave personlige indstillinger. Dette sikrer en optimal understøttelse af alle almindelige programmer og spil Eksterne audiotilslutninger Din notebook er udstyret med en indbygget stereohøjttaler, så den altid kan afspille lyd uden ekstra udstyr. Brugen af eksterne tilslutninger giver dig en god mulighed for at forbinde din notebook med eksterne apparater. Med tastekombinationen Fn + F11 og Fn + F12 har du mulighed for at regulere lydstyrken. Audioudgang / Headsætstik ADVARSEL! For høj lydstyrke ved anvendelse af øretelefoner eller hovedtelefoner samt ændringer af de grundlæggende indstillinger for driveren, softwaren eller operativsystemet skaber et for højt lydtrykniveau og kan medføre tab af hørelsen. Indstil lydstyrken til den laveste værdi inden afspilningen. Start afspilningen, og øg lydstyrken til et niveau, der er behageligt for dig. Til gengivelse af lyd via eksterne stereoenheder som f.eks. højttalere (aktive) eller hovedtelefoner/headsæt samt til optagelse af lyd via en ekstern optager/et headsæt. * Dolby er et registreret varemærke, der tilhører Dolby Laboratories. 33

34 12. Netværksdrift Netværkstilslutning Tilslut den ene ende med RJ45-tilslutningen (Westernstik) til din notebooks netværksgrænseflade og den anden til en anden computer eller hub/switch. Du finder yderligere forklaringer til netværket i Windows -hjælp Wireless LAN (radio-netværk) Denne funktion giver dig mulighed for at oprette en netværksforbindelse til en modtager via radio. Læs de nødvendige forudsætninger. Wireless LAN-funktionen aktiveres og deaktiveres via Windows -menuen og er aktiveret fra fabrikken. Brug ikke WLAN-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Forudsætninger Som modtager kan man bruge et såkaldt LAN Access Point. Et Access Point er et trådløst netværk, der kommunikerer med din notebook, og som styrer adgangen til det lukkede netværk. LAN Access Points findes ofte i kontorlandskaber, lufthavne, på banegårde, universiteter eller internet-caféer. De giver mulighed for at få adgang til egne tjenester og netværker eller internettet. For det meste kræves der adgangsrettigheder, der som regel skal betales for. Ofte finder man Access Points med integreret DSL-modem. Disse såkaldte routere opretter forbindelse til eksisterende DSL-internetforbindelser og Wireless LAN. Der kan også oprettes forbindelse til andet terminaludstyr med Wireless LAN-funktionalitet uden Access Point. Netværket er dog uden router begrænset til direkte forbundne apparater. Hvis der anvendes kryptering til overførslen, skal den fungere på samme måde for alle apparater. Kryptering er en procedure, der beskytter netværket mod uautoriseret adgang. Transmissionshastigheden kan variere, alt efter afstanden til modtageren og dens udnyttelse. 34

35 12.3. Bluetooth Bluetooth-teknologien bruges til at etablere trådløse forbindelser på korte afstande. Bluetooth-apparatet overfører data via radiobølger, således at computere, mobiltelefoner, printere, tastaturer, mus og andre enheder kan kommunikere med hinanden uden kabel. Den trådløse Bluetooth-teknologi kan anvendes på mange forskellige måder. De følgende eksempler er kun et udvalg: Oprettelse af en trådløs forbindelse til internettet med en mobiltelefon. Overførsel af filer mellem computere eller mellem en computer og et andet apparat. Udskrivning med en Bluetooth-printer. Brug af et/en Bluetooth-tastatur og -mus. Forbindelse med et PAN (Personal Area Network). Den trådløse Bluetooth-teknologis dataoverførselshastighed kan variere, alt afhængig af apparatet eller omgivelsesfaktorer. Med et Bluetooth-apparat kan der overføres data gennem vægge, jakkelommer og attachétasker. Overførslen mellem Bluetooth-apparater foregår med en høj frekvens på 2,4 gigahertz (GHz). WLAN skal være aktiveret til Bluetooth High Speed-dataoverførsel, og modtageren skal også understøtte High Speed-tilstanden. Brug ikke Bluetooth-funktionen på steder (f.eks.: hospital, fly osv.), hvor der findes apparater, der er følsomme over for interferens. Tænd kun apparatet, hvis det er sikkert, at det ikke påvirker andet udstyr Flytilstand (Fn + ) Alle radioforbindelser deaktiveres med flytilstanden (f.eks. WLAN, Bluetooth). Som standard er flytilstand deaktiveret, så alle radioforbindelser er til rådighed. 35

36 13. Multikortlæser Hukommelseskort er medier, der f.eks. anvendes inden for digital fotografi. Et h ukommelseskorts form og kapacitet kan variere, alt efter producent. Din notebook understøtter følgende formater: SD (Secure Digital), SDHC, SDXC Kontroller, at kontakterne vender i den rigtige retning, når du sætter hukommelseskortet i, som beskrevet nedenfor. Hvis kortet sættes forkert i, kan kortlæseren og/eller kortet blive beskadiget. Korttype SD (Secure Digital) Isætning af et hukommelseskort Forbindelseskontakter vender nedad Hukommelseskort kan kun sættes i i én retning. Læs anvisningerne i afsnittet ovenfor. Skub kortet ind, indtil det klikker på plads Fjern hukommelseskortet For at fjerne SD-kort skal de først trykkes ind for at åbne låsen. Træk derefter kortet ud, og opbevar det et sikkert sted. 14. USB-indgang En Universal Serial Bus er standard for tilslutning af indlæseenheder, scannere og andet perifert udstyr. USB 3.0-indgangene er fuldstændig bagudkompatible. Din notebook er udstyret med 2 USB 3.0 -indgangen og 2 USB 2.0 -indgange. Tilslut altid dine USB-apparater til den indgang, de er installeret i, hvis muligt. Ellers får apparaterne et nyt ID, og en ny installation af driveren er nødvendigt. 36

37 15. Harddisk Harddisken er dit primære lagermedie, som forener høj lagerkapacitet med hurtig dataadgang. Med din notebook følger en OEM-version* af operativsystemet Microsoft Windows, som understøtter alle notebook ens funktioner fuldt ud. Vi har på forhånd konfigureret din notebook ens harddisk sådan, at du kan arbejde optimalt med den uden selv at skulle installere noget. Windows -operativsystemet skal bruge en del af kapaciteten til at administrere harddisken, og hele harddiskens kapacitet er derfor ikke tilgængelig. Dette er forklaringen på eventuelle forskellige mellem BIOS-oplysningerne og operativsystemets oplysninger. På harddisken findes notebook ens operativsystem, andre programmer og sikkerhedsfiler, og der er derfor på forhånd brugt en del af den samlede kapacitet. Datatab! Forsøg aldrig at slukke notebook en, mens den får adgang til harddisken, da dette kan føre til datatab Vigtige mapper Datatab! Du bør ikke slette eller ændre disse mapper eller deres indhold, da der ellers kan gå data tabt, og det kan ske, at systemet ikke længere fungerer korrekt. På den første partition (C:\) findes operativsystemet, programmerne og mappen Dokumenter for den konfigurerede bruger. Nedenfor finder du en oversigt over de vigtigste mapper og en beskrivelse af deres indhold. C:\Brugere Denne mappe indeholder en mappe for hver bruger, der er oprettet. I disse mapper findes vigtige filer og mapper, som er nødvendige for, at Windows kan starte og fungere. Ved leveringen er disse mapper skjult af sikkerhedshensyn. C:\Programmer I denne mappe findes de filer, der hører til de installerede programmer. * Original Equipment Manufacturer/programversioner, der er købt af producenten og som normalt sælges i forbindelse med terminalenheder. 37

38 C:\Windows Windows-installationens hovedmappe. Denne mappe indeholder operativsystemets filer. Den anden partition (D:\) bruges til sikkerhedskopiering og indeholder desuden din notebook s drivere (D:\Drivers) og serviceprogrammer (D:\Tools). Afhængigt af computerens konfiguration kan de yderligere partitioner have andre drevnavne. Derfor skal drevnavnet D:\ her blot forstås som en variabel. D:\Drivers Denne mappe indeholder en kopi af de drivere, som din notebook skal bruge. Disse filer er nødvendige efter en eventuel systemgendannelse. D:\Tools Her finder du tilbehørsprogrammer og yderligere dokumentation til din notebook. D:\Recover Her finder du gendannelsesdata, som du kan bruge til at gendanne fabrikstilstanden. Datatab! Desuden indeholder en række andre, skrivebeskyttede partitioner startfilerne til systemgendannelse samt Windows 10-installationsfilerne. Disse partitioner er ikke synlige og må ikke slettes. 38

39 16. Beskyttelse af din notebook Din nye notebook har software- og hardwareløsninger til uautoriseret adgang Adgangskode Du kan beskytte din notebook med en adgangskode mod uautoriseret adgang. Adgangskoden oprettes i UEFI-firmwareindstillingen. Opbevar din kode et sikkert sted. Hvis du glemmer din kode, har du ikke mulighed for at slette den. Kontakt i givet fald din kundeservice. Du kan også bruge Windows-sikkerhedsfunktionen til at beskytte dine data mod uautoriseret adgang Kensington-sikkerhedslås Du kan beskytte din notebook mod tyveri med et såkaldt Kensington-sikkerhedslås. Dette sikkerhedslås finder du med kabler som tilbehør i butikkerne. Vikl kablet omkring en stationær genstand, f.eks. et bordben, for at placere sikkerhedslåsen. Sæt låsen i Kensington-anordningen, og drej nøglen for at låse den. Opbevar nøglen et sikkert sted. 39

40 17. Nulstilling af din notebook til leveringstilstand Hvis dit system ikke reagerer korrekt, og det bliver nødvendigt at gendanne systemet, skal du alt afhængigt af din notebooks konfiguration enten bruge Cyberlink PowerRecover eller Windows egne gendannelsesværktøjer Gendannelse af systemet med PowerRecover Hvis der opstår problemer med installationen eller andre softwareproblemer, hvor det er nødvendigt at geninstallere softwaren, giver Windows dig flere muligheder for at geninstallere Windows på din notebook. Husk først at sikkerhedskopiere alle vigtige data eller programmer Start systemgendannelsen Tryk på tasten F11 efter genstart, eller start din notebook ved at holde F11-tasten nede for at starte PowerRecover. eller Klik på PowerRecover Windows desktop app for at starte programmet fra Windows desktoppen. Du har flere muligheder: At brænde drivere og værktøjer på en optisk disk At lave en Support Disc Opdater din notebook uden at beskadige dine data Opdatering af din notebook uden sletning af dine data. Gendan til leveringstilstand Vælg mellem to gendannelsesmuligheder: Nulstil til HDD - brugerdataene sikkerhedskopieres ikke Alle data på din notebook slettes uigenkaldeligt. Leveringstilstanden gendannes. Nulstil til HDD - med sikkerhedskopiering af brugerdata Leveringstilstanden oprettes, og alle brugerdata i C:\USER sikkerhedskopieres. 40

41 Udfør alle typer gendannelser med tilsluttet lysnetdel. Hvis du bruger valgmuligheden med sikkerhedskopierede brugerdata, tager gendannelsen meget lang tid. Det er kun de data, der findes i C:\USER, som sikkerhedskopieres. Alle andre data slettes. Derfor bør du regelmæssigt sikkerhedskopiere dine data på eksterne lagringsmedier. Krav om skadeserstatning for mistede data og deraf opståede følgeskader udelukkes. Klik på Næste, og følg anvisningerne på skærmen for at gendanne leveringstilstanden. Hvis dit system ikke reagerer på tryk på F11-tasten, men starter helt normalt, bruger dit system Windows egne gendannelsesværktøjer. I så fald skal du læse videre i kapitlet Gendannelse af systemet med Windows gendannelsesværktøjer Gendannelse af systemet med Windows gendannelsesværktøjer Hvis der opstår problemer med din enhed, kan du genopfriske eller nulstille den. Ved en genopfriskning af enheden geninstalleres Windows. Dine personlige filer og indstillinger bevares. Ved en nulstilling af enheden geninstalleres Windows. Dine filer, indstillinger og apps med undtagelse af de apps, der er forudinstalleret på enheden, slettes. Hvis notebooken tre gange i træk ikke starter korrekt, vises Windows gendannelsesmenu automatisk. 41

42 Sådan genopfrisker du din enhed Åbn menuen Start. Tryk eller klik på All apps. Vælg app en Settings på listen. Tryk eller klik på menupunktet Recovery. Tryk eller klik på Update & Security. Tryk eller klik under Reset this PC på Get started. Der vises et valgvindue. Her skal du vælge gendannelsesvalgmuligheden Keep my files for at genopfriske pc en Sådan nulstiller du din enhed Åbn menuen Start. Tryk eller klik på All apps. Vælg app en Settings på listen. Tryk eller klik på menupunktet Recovery. Tryk eller klik på Update & Security. Tryk eller klik under Reset this PC på Get started. Der vises et valgvindue. Her skal du vælge gendannelsesvalgmuligheden Remove everything for at geninstallere Windows helt. Foretag kun den ønskede gendannelse med strømforsyningen tilsluttet. 18. UEFI-firmwareindstilling I UEFI-indstillingerne (grundlæggende konfiguration af systemets hardware) har du en række muligheder for at indstille din notebooks virkemåde. Du kan for eksempel ændre grænsefladernes driftsmåde, sikkerhedsegenskaberne eller styringen af strømforsyningen. Din notebook er allerede indstillet på fabrikken, så en optimal drift er garanteret. Du må kun ændre indstillingerne, hvis det absolut er nødvendigt, og du er fortrolig med konfigurationsmulighederne Udførelse af UEFI-firmware-indstillingen Du kan kun udføre konfigurationsprogrammet lige efter systemstarten. Sluk din notebook, hvis den allerede er startet, og genstart den. Tryk på F2-funktionstasten for at starte UEFI-firmwareindstillingen. 42

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning

39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning 39,6 cm/15,6 notebook MEDION AKOYA E6416 (MD 99475) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning

29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning 29,5 cm/11,6 notebook MEDION AKOYA S2218 (MD 99630) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA C15x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x

25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x 25,4 cm / 10 Notebook MEDION AKOYA H90x Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283)

35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283) 35,6 cm / 14 Ultrabook MEDION AKOYA S4214 (MD 99283) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 12/11/13 E-Mail: service-denmark@medion.com 99283

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

43,9 cm / 17,3" Notebook

43,9 cm / 17,3 Notebook 43,9 cm / 17,3" Notebook MEDION Erazer X7820 (MD 99085) Betjeningsvejledning Åben PC 1 8 2 3 4 7 6 3 5 Forside 9 Venstre side 15 15 10 16 11 13 Højre side 12 14 16 16 17 Betegnelse 1 Mikrofon 2 LCD-skærm

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819,

39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION ERAZER X6811, X6812, X6813, X6814, X6817, X6819, X6821, X6823, X6825 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning

39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Multimode-Touch-Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Multimedie-pc-system MEDION AKOYA P2120 D (MD 8836) Betjeningsvejledning

Multimedie-pc-system MEDION AKOYA P2120 D (MD 8836) Betjeningsvejledning Multimedie-pc-system MEDION AKOYA P2120 D (MD 8836) Betjeningsvejledning Oversigt over forbindelser Forside Bagside 8 1 9 13 12 7 3 4 5 14 9 15 16 27 11 20 24 POS Beskrivelse af komponenterne se side 1

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA

29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA 29,5 cm / 11,6 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Installationssted... 6 Elektromagnetisk kompatibilitet... 6 Mus med laser-sensor... 7 Mus med laser-sensor...

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

Multimedie-pc-system. MEDION Akoya E2040 D. Betjeningsvejledning MD 8308

Multimedie-pc-system. MEDION Akoya E2040 D. Betjeningsvejledning MD 8308 Multimedie-pc-system MEDION Akoya E2040 D Betjeningsvejledning MD 8308 Tilslutninger bagside Forside J O N H D C A B E F R P L T M K B De her afbildede tilslutninger er symbolske Vigtigt: Deres computer

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet... 3 Sikkerhed ved tilslutning... 3 Strømforsyning... 3 Vedligeholdelse...

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA S42xx S46xx Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3.

Læs mere

Indhold Om denne brugsanvisning... 5 2. Sikkerhedsforskrifter... 7 3. Leveringsomfang... 9 Placering af pc'en... 9 5. Tilslutning...

Indhold Om denne brugsanvisning... 5 2. Sikkerhedsforskrifter... 7 3. Leveringsomfang... 9 Placering af pc'en... 9 5. Tilslutning... Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Oplysninger om overensstemmelse... 6 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010 120 x 200 cm 18 February 2010 Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Kabelforbindelser... 3 Konformitetsinformationer... 3 Vedligeholdelse... 4 Returnering

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

43,9 cm / 17,3 " Notebook

43,9 cm / 17,3  Notebook 43,9 cm / 17,3 " Notebook MEDION Akoya P7816 (MD 99075) Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark 12/05/12 Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com www.medion.dk

Læs mere

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning

35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA. Betjeningsvejledning 35,6 cm / 14 Notebook MEDION AKOYA Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning

20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Betjeningsvejledning 20,3 cm / 8 Tablet-PC MEDION LIFETAB Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 Notebook

Betjeningsvejledning. 43,9 cm / 17,3 Notebook Betjeningsvejledning 43,9 cm / 17,3 Notebook Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 5 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner

Tablet-PC. Sikkerhedsanvisigner Tablet-PC Sikkerhedsanvisigner Denne sikkerhedsbrochure er en del af din dokumentation. Opbevar denne sikkerhedsbrochure sammen med den øvrige dokumentation. MSN 4004 6476 1. Om denne brugsanvisning Læs

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6 Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Driftssikkerhed og installation...2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet...3 Sikkerhed ved tilslutning...4 Strømforsyning...4 Vedligeholdelse...5

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Læ s omhyggeligt denne vejledning helt igennem, inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt. 1 Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen

Tillykke med din nye ipad. Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Tillykke med din nye ipad Denne guide er til dig, der har et Apple-ID i forvejen Indhold Regler for brug af ipad... 3 Skærm lås... 3 Brug af Citrix... 3 Mail og kalender... 3 Dropboks... 3 Skype... 3 Generelt

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Dokumentets bestillingsnr.: 383058-082 Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af hardware Batteri......................................... 3 TouchPad og tastatur.............................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA P6670 (MD 99960)

Betjeningsvejledning. 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA P6670 (MD 99960) Betjeningsvejledning 39,6 cm / 15,6 Notebook MEDION AKOYA P6670 (MD 99960) Indhold 1. Om denne vejledning... 3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne betjeningsvejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere