Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E"

Transkript

1 Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem

2 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem er udgivet af FOA Fag og Arbejde, maj 2013 Redaktion: Fokusgruppe bestående af edere i Socia- og Sundhedssektoren: Rose Marie Borg Demuth, Aino Lybæk, Connie Vejø, Torben Kitmøer Homann samt Stig Ove Jensen, næstformand Socia-og Sundhedssektoren, FOA Lone Zibrandtsen og Jeanette Wién Staffedt, fagige konsuenter, FOA Poitisk ansvarig: Stig Ove Jensen, næstformand i Socia- og Sundhedssektoren Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder Grafisk tiretteæggese: GraFOA Maja Line Honoré Tryk: FOAs trykkeri & Pjec1heden, maj 2013 Yderigere information fås hos Jeanette Wién Staffedt, FOA E-mai: Teefon: FOA Fag og Arbejde

3 Indhodsfortegnese Forord: Udfordringer er en de af arbejdsivet side 5 DEL 1: Udfordringer side 7 1. Egenomsorg side 8 2. Lederidentitet side Ledesesrum side Samarbejde med egen eder side Samarbejde med andre side Loyaitet side Kompetencer under pres side Forventninger side Tiden side 42 DEL 2: Sådan tacker du udfordringerne side 45 Etabering af netværk meem edere side 46 Forberedese ti APV side 47 Kortægningsskema ti eder-apv side 49 Handepan og opføgning side 51 Materiaer og inks side 53 FOA Fag og Arbejde 3

4 4 FOA Fag og Arbejde

5 F O R O R D Udfordringer er en de af arbejdsivet Ædreomsorg og -peje er et af de store vefærdsområder i kommunerne, og området er derfor ofte i spi, når der træffes poitiske besutninger omkring økonomi, serviceniveau, omstrukturering og nedskæringer. Det er krævende på mange forskeige niveauer, at være meemeder på et område med så store forandringer og så mange forskeige interessenter eksempevis borgere, pårørende, medarbejdere og kommunabestyrese. FOA gennemførte i apri 2012 en stor undersøgese bandt FOAs edergrupper omkring edernes eget arbejdsmijø. Resutaterne understreger, at omstiinger og dynamik stier store krav ti FOAs edergrupper generet, og på mange måder udfordrer deres psykiske arbejdsmijø i det dagige arbejde. Som meemeder kommer man et ti at føe sig fanget meem modsatrettede krav fra poitikere, øverste edese på den ene side og medarbejdere, borgere og pårørende på den anden. Ska man kunne navigere effektivt i dette krydspres, uden at det får personige negative konsekvenser i form af eksempevis stress og udbrændthed, er det vigtigt, at man er bevidst om sine egne opgaver, kompetencer og den tid, der er ti rådighed. Mange faktorer har indfydese på, om man opever jobbet som berigende eer som beastende fx kan uddannese, sparring, netværk, information og opbakning fra nærmeste eder være med ti at styrke ederens psykiske arbejdsmijø. Formået med denne pjece er at give noge gode råd ti de 9 største udfordringer, som FOAs edere på ædreområdet opever i dag. De gode råd er overordnede, og det er sevføgeig individuet, hvike den enkete har mest gæde af. Pjecen bygger på fokusgruppeinterviews, på FOAs medemsundersøgese fra apri 2012, samt på en undersøgese bandt FOAs edere i Region Sjæand fra foråret Tak ti fokusgruppen for gode input og konstruktiv diaog. God arbejdsyst FOA Fag og Arbejde 5

6 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ta om det ta sammen Kommunikation og diaog er het centrae nøger, hvis vi ska trives som edere i ædrepejen. Leder i ædrepejen Mange FOA-edere med stress Hver anden eder (49 procent) føer sig i en eer anden grad stresset. Kun 13 procent af ederne angiver, at de set ikke føer sig stressede. FOAs medemsundersøgese, apri FOA Fag og Arbejde

7 De 1 Udfordringer FOA Fag og Arbejde 7

8 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 1. udfordring Egenomsorg 8 FOA Fag og Arbejde

9 E G E N O M S O R G Mange edere i ædrepejen gemmer deres eget psykiske arbejdsmijø i hverdagen. De er så optaget af at indfri de forventninger, som de mange interessenter måtte have ti seve øsningen af opgaven. Det gæder forventninger des fra borgerne, medarbejderne, de pårørende, og ikke mindst kommunapoitikerne. Mange af forventningerne er direkte modstridende, og det kan opeves, som om det er ederens ansvar aene, at afkare og præcisere serviceniveau og kvaiteten af opgaven. Som eder i ædrepejen må man hee tiden øse opgaver med en dobbet fagighed. Det vi sige, at ederen på den ene side træffer besutninger med sin ederfagighed, men på den anden side også må inddrage sin fag-fagighed i sine besutninger. Disse to fagigheder kan i mange tifæde virke modstridende, når ederen ska finde en god øsning i en given situation, da de ofte opstier forskeige rammer for opgaveøsningen. Som menneske er det svært at eve op ti de mange forventninger, og det kan et opeves som om, man ikke er god ti sit arbejde. Det er meget svært, at indfri modsatrettede forventninger som fx poitiske besutninger om nedskæringer og på samme tid borgernes forventning om fere ydeser. En eder ska trives for at kunne være en god eder for andre. Det er som i fyet, hvor du biver instrueret i sev at tage itmasken på, inden du hjæper dem, der ikke sev kan finde ud af det. Denne form for egoisme igger dog ofte angt fra den sevforståese, mange edere i ædrepejen er opdraget med. Leder i ædrepejen På ædreområdet kan medarbejderstaben være meget sammensat. Ud over det fagigt uddannede pejepersonae er der også medarbejdere, som er ufagærte eer kortuddannede, og der biver i stigende grad ansat personae i forskeige beskæftigesesmæssige ordninger. En sammensat medarbejderstab med mange fagigt dygtige medarbejdere, men også med medarbejdere, som kan være udfordret i deres arbejde, stier større krav ti ederens evne ti at sikre ae medarbejdere et godt arbejdsiv, og at ederen på samme tid formår at afgrænse sig i forhod ti deres udfordringer og probemer. Det er en udfordrende baancegang. Som førsteinjeedere står FOA-edere ofte aene med en masse probemer i forhod ti mange medarbejdere, der refererer direkte ti dem og i forhod ti de ti stadighed nye opgaver. Undersøgese bandt 405 FOA-edere i Region Sjæand, foråret 2013 FOA Fag og Arbejde 9

10 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Det kan være en edesesmæssig udfordring at sikre, at medarbejdernes kompetencer udvikes og udnyttes bedst muigt i en hverdag med stigende forventninger/krav ti kvaiteten af servicen. Timed er ædreområdet ofte i spi, når der taes om bespareser og omstruktureringer. Det er en udfordring at få øgede krav og mangende kvaifikationer ti at gå op i en højere enhed. Vi har ige undersøgt, hvor mange hjæpere, vi kan sende på efteruddannese, og det var kun en tredjede, der havde de nødvendige forudsætninger. Leder i ædrepejen Sæt rammer op for din omsorg Det er vigtigt at kunne håndtere arbejdet professionet og sætte kare grænser. Som eder bør man kende sine grænser, så de ikke jævnigt overtrædes af forskeige grupper og personer i hverdagen. Det er vigtigt at have viden om og at kunne forhode sig ti andres probemer eer forventninger uden at give køb på det professionee ederskab og dermed undgå at bive at for invoveret så invoveret, at det kan opeves som psykisk beastende. Interne, ikke arbejdsreaterede probemer og udfordringer påvirker ofte arbejdsmijøet generet og kommer et ti at fjerne fokus og energi fra hovedopgaverne. Biver inen for ang, og tager omsorgen for andre overhånd, kan det komme ti at gå ud over både medarbejdernes og ederens trivse og psykiske arbejdsmijø. Jeg er ikke deres ven. Hos mig kan man ikke ette sit hjerte gratis. Og mine medarbejdere ved, at går de ti mig, vi der atid bive handet på det, uanset om kagen gæder noget privat eer en koega. Leder i ædrepejen Men mange edere smider at, hvad de har i hænderne, hvis en medarbejder har probemer. Men for stor rummeighed over for de medarbejdere, der har mange probemer, vi tappe ederen for energi og overskud. Lederen må derfor ære at baancere sin energi i forhod ti medarbejderen og vise sin grænse. I stedet kan man som eder sætte sig ind i, hvordan man kan henvise medarbejdere videre ti professionee som fx psykooger, æger e.., hvor de kan få den rette hjæp. 10 FOA Fag og Arbejde

11 E G E N O M S O R G Vi er en faggruppe, der er bevet uet ind i en forestiing om, at en god eder er rummeig og atomfavnende. Mange påtager sig gerne opgaven med at øse ae medarbejdernes probemer. Det kan side fok op, hvis ikke de har refekteret over, hvad ederroen indebærer og formår at sige fra. Leder i ædrepejen Ska der være pads ti at trives i ederroen, er det afgørende, at man er sig bevidst, at ederkasketten hee tiden indebærer at træffe vag, at prioritere og at sætte grænser. Det er samtidig vigtigt, at man som eder gør dette kart og forståeigt for medarbejderne, fx hvor ens grænse går eer hvornår det er okay at komme ti ederen med probemer. På denne måde biver der pads ti både at passe på medarbejderne og på sig sev som eder. Mine medarbejdere sætter pris på, at jeg stier krav og er tydeig som eder. De har råderum, men ved også, hvor grænsen går. Jeg er meget bevidst om min roe, og at det jeg kan tibyde som eder, er ikke at øse privativets probemer, men en god arbejdspads med et godt arbejdsiv hver dag. Leder i ædrepejen Når jeg giver pads ti, at medarbejderne kan komme ti mig, så er de også feksibe over for mig. Det fungerer fint for os, og personigt vi jeg ikke være denne gensidighed foruden. Men sevføgeig er det en baancegang. Leder i ædrepejen Prioriter og uddeeger Ledere i ædrepejen påtager sig generet meget ansvar, og det gæder ikke kun for medarbejderne, men også i forhod ti at øse opgaverne og hode et acceptabet serviceniveau. Men der er en grænse for, hvor mange opgaver og hvor stort et ansvar, man kan påtage sig. Hvis ressourcerne er knappe og enderne ikke kan nå sammen, er det vigtigt at mede ud og sige fra, i stedet for at forsøge at nå det hee. Udfordringen i professione medarbejderedese er først og fremmest at sætte egne grænser, men også at stie krav ti den øverste edese og ikke mindst uddeegere opgaverne i stedet for sev at påtage sig det hee. FOA Fag og Arbejde 11

12 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Som eder er man ikke ansvarig for medarbejdernes iv, kun for deres arbejdsiv. Leder i ædrepejen Mange offentige edere har svært ved at uddeegere, enten fordi de ikke har overskud ti det eer ikke vi beaste andre. Men erfaringerne fra bandt andet projektet i Region Sjæand viser, at der i uddeegeringen igger gode, uudnyttede ressourcer. Medarbejdere, der inddrages, ærer af at have fået ansvaret. Uddeegering opeves ofte af medarbejderne som en anerkendese og som udtryk for tiid, og i hverdagen kan det betyde optima udnyttese af ressourcerne. Jeg går i skoe, og jeg kan jo ikke være to steder på en gang. Så nok mest af nød er jeg bevet meget bedre ti uddeegerer fx søgning af hjæpemider. Og jeg opever, at ae meget gerne vi afaste mig. Jo mere tiid jeg viser, jo mere yst har de, og jo bedre og dygtigere biver de. Leder i ædrepejen Hvis den eder man sammenigner sig med, har et ryddet skrivebord og atid er færdig ti at gå hjem kokken 16, mens ens egne bunker atid er store, biver man et usikker. Er man dårigere ti sit job? Eer er det vikårene, der er for dårige? Denne sammenigning med andre er også underminerende for trivsen. Leder i ædrepejen Omsorgen for egen trivse hander også om, at skaffe sig det frirum, der er behov for i øbet af arbejdsdagen. Det er vigtigt at kunne ukke døren, afsætte tid ti at panægge og prioritere i fred og ro. Pauser er ikke spidtid, men nødvendige, hvis man ska bevare overbikket og hode ti arbejdspresset. Man ska kunne hode fri fra ederroen og kobe af, så det er muigt at fyde den nye energi på, der er behov for. Mange edere i ædrepejen har svært ved at ave denne prioritering. De er så optaget af og engageret i deres arbejde, at både omsorgen for medarbejderne og øsning af opgaverne meget et kan krave ind over ae døgnets 24 timer. 12 FOA Fag og Arbejde

13 E G E N O M S O R G Mange moderne mennesker føer sig pressede. Det hee kommer ikke fra arbejdsivet. Mange stier generet at for store krav ti sig sev om at det, de ska kunne, at det de ska nå. De ska være fantastiske forædre, ægtefæer, arbejde 90 timer om ugen. Se på dit iv, det er vigtigt at skie tingene ad for at se, hvor skoen trykker, så man kan håndtere stressen, hvor den er. Leder i ædrepejen Gode råd Vær ige så god ved dig sev, som du er ved dine medarbejdere. Accepter at du ikke hee tiden kan være på toppen, så hoder du ængere. Besut hvor grænserne går meem arbejdstid og privativ og suk arbejdsteefonen, når du går hjem. Sæt hver dag tid af ti panægning af dine opgaver prioriter, hvad der er vigtigt at nå i dag, og hvad der kan vente ti en anden dag. Vis dine medarbejdere, at du er der for dem men sørg for, at medarbejderne er het kar over, hvor du står og hvike forventninger du har ti dem, og ikke mindst hvad de kan forvente af dig. Erkend at der er grænser for, hvor meget du kan rumme. Du er eder for dine medarbejdere, og ska sikre den bedst muige øsning af opgaven ikke en personig ven. Har medarbejderne store probemer, må du henvise ti andre instanser, der kan hjæpe professionet det er også i sig sev en stor hjæp. Inddrag og de ansvaret med dine medarbejdere. Du får tid, de vises tiid, får kompetencer og udfordringer. FOA Fag og Arbejde 13

14 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 2. udfordring Lederidentitet 14 FOA Fag og Arbejde

15 L E D E R I D E N T I T E T Den dobbete fagighed Mange af FOAs edere i ædrepejen har en baggrund som socia- og sundhedshjæpere eer - assistenter og har senere efteruddannet sig ti edere. På denne karrierevej er det nødvendigt bevidst at omdefinere sin fagighed og påtage sig ederidentiteten. Det yder måske enket, men for mange FOA-edere er det et vanskeigt skifte. Deres fagighed stikker dybt, og det kan føes som et stort diemma, hvis man som eder må tage besutninger, der strider mod ens egen opfattese af god fagighed. Det er ikke usædvanigt, at edere i ædrepejen fortsat præsenterer sig som socia- og sundhedshjæper eer -assistent. Men sprogbruget er et vigtigt signa om, hvordan man opfatter sig sev og sin roe. Ligger edertiten forkert i munden, kan det være et tegn på, at man måske ikke føer sig tipas i ederroen, og at der er behov for at finde ud af, hvorfor det skurrer. Mange FOA-edere har svært ved at kade sig edere. Jeg har ofte opevet, at de præsenterer sig som socia- og sundhedshjæper eer -assistent. Og ofte sniger der sig endda et ie kun ind. Konsuent for FOAs ederprojekt i Region Sjæand Som meemeder vi man atid befinde sig meem afgørende poitiske besutninger på den ene side og udøvese af service og medarbejderedese på den anden. Det er en udfordrende og ofte ensom position. Forudsætningen for at trives på denne post og foretage de gode vag, er, at man er ti stede i ederroen og står ved de besutninger, man ska tage. At være eder indebærer bandt andet, at man ikke ængere er en de af koegaskabet bandt medarbejderne. Det kan godt være hårdt, at man ikke ængere hører ti på samme måde, som før man bev eder. Men det er nødvendigt at tage sit vag på sig, hvis man ska trives i en position, hvor man både ska være professione fagig eder, sikre gode arbejdsforhod for medarbejdere, og samtidig engang imeem være den, der ska stå bag ubehageige besutninger. Da mange edere rekrutteres fra egne rækker, er det ofte nødvendigt med uddannese i håndtering af ederroen. Det er vigtigt, at den enkete eder har den viden og de redskaber, der ska ti for at håndtere forventninger, krav og opgaver i ederroen. Stå ikke aene med ansvaret Mange edere i ædrepejen har ikke ederkoeger inden for rækkevidde i dagigdagen. Hvis der er igestiede edere, har de muigvis en anden fagig baggrund, måske opfattes de igefrem som konkurrenter i tider, hvor der skæres ned og sammenægges afdeinger og funktioner. Det kan derfor føes næriggende at identificere sig med og trække på sine medarbejdere, fordi det er bandt dem, man har sin hverdag. Men det er vigtig, at ederen hee tiden husker på, at der er tae om et edesesforhod, hviket betyder, at der er forskeige interesser på spi. Et personigt og tæt forhod meem eder og medarbejdere kan skabe utisigtede probemer. FOA Fag og Arbejde 15

16 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Hver fjerde eder eer 27 procent modtager edercoaching. Lederne med personaeansvar for mange medarbejdere modtager i højere grad edercoaching end edere med personaeansvar for få medarbejdere. FOAs medemsundersøgese, apri 2012 Diaog og kommunikation er centrae begreber i a trivse, og det gæder også i forhod ti at skabe sig sit ståsted som eder. Noge kommuner tibyder deres edere coaching, hvor ederroen kan skærpes og udvikes. Knap 7 ud af 10 edere eer 69 procent indgår i et edernetværk. Ledere med personaeansvar for mange medarbejdere indgår oftere i edernetværk end edere med personaeansvar for få medarbejdere. FOAs medemsundersøgese, apri 2012 Professione sparing kan være en stor støtte i arbejdet med at skabe og udvike sin ederidentitet. Men ae mennesker har desuden behov for igeværdige samtaepartnere eer netværk, hvor udfordringer og probemer kan vendes fordomsfrit. For edere i ædrepejen er det derfor vigtigt også at opsøge eer skabe reevante ederfora, måske på tværs af arbejdspadser eer kommunegrænser. Gode råd Sørg for at få de redskaber og kompetencer, du opever som nødvendige for dig, for at håndtere ederroen. Tibyder din kommune coachingforøb, så benyt dig af tibuddet. Hvis du har et godt forhod ti din nærmeste eder, så brug ham eer hende som sparringspartner i dagigdagen. Opsøg koegiae netværk også gerne uden for egen arbejdspads hvor du kan vende spørgsmå og svære besutninger med igesindede. Eksisterer det ikke i forvejen, så tag sev initiativ ti at skabe netværk 16 FOA Fag og Arbejde

17 L E D E R I D E N T I T E T FOA Fag og Arbejde 17

18 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 3. udfordring Ledesesrum 18 FOA Fag og Arbejde

19 L E D E L S E S R U M Begrebet edesesrum bruges ofte ti at beskrive muigheder og begrænsninger i edernes handefrihed. Er grænserne for handemuighederne ikke kart defineret, svingende eer udfydende, biver man meget et usikker, og med usikkerheden føger både dårigere edese og risiko for stress. 66 procent af de edere, der opever at have et dårigt arbejdsmijø opyser, at et ukart defineret edesesrum er en af årsagerne herti. FOAs medemsundersøgese, apri 2012 Friheden ti at hande som eder i ædrepejen er påvirket af rigtigt mange forskeige faktorer. Den økonomiske og poitiske virkeighed sætter automatisk noge grænser. Men herudover er der rigtig mange grupper, der har forventninger og krav ti ederen og ti den ydese, de forventer og derfor også medvirker ti at definere rammerne for edesesrummet Fx borgere, pårørende og medarbejdere. Kare og vedefinerede rammer for edesesrummet sikrer, at arbejdstiden udnyttes hensigtsmæssigt, og at ederen kan arbejde mere frit og ikke tage ansvaret for ting, som burde igge på andres bord. Biver man presset fra mange sider i sit edesesrum, griber man et ti kontro. Kontro opeves umiddebart som et mere effektivt og trygt styringsværktøj end fx at tro på det bedste i fok. Kontro for kontroens skyd kan bive en stor beastning. Leder i ædrepejen Er man som eder angst for ikke at så ti eer måske endda at miste sit job, er man tibøjeig ti ikke at fyde sit edesesrum het ud eer udvike det, som man gerne vi. Man fristes så ofte ti at erstatte de kreative, åbne øsninger med det, man er het sikker på og tryg ved. Det betyder måske, at man heere forhoder sig ti regerne, end man tager en snak med sin nærmeste edese om urimeige beastninger eer med den medarbejder, der tydeigvis har noge probemer. Biver man presset i sit edesesrum, kraver man ned i maskinrummet og sætter fx heere hakker ved sygefravær, end man guider en medarbejder, der er idt for ofte syg. Ukare rammer indsnævrer udsynet, og det er jo ikke tifredsstiende for nogen. Leder i ædrepejen FOA Fag og Arbejde 19

20 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ligesom edesesrummet kan bive for snævert, kan det også bive at for udfydende. Ska man trives som eder, ska man såedes både have muighed for og tryghed ti at fyde edesesrummet ud og sige fra, hvis der biver hædt for meget på. Et defineret edesesrum er også en kar ansvarsfordeing, hvor det er o.k. at sige fra, hvis opgaverne bare hober sig op, Gode råd Sørg for jævnige møder med egen chef, hvor der er muighed for b.a. at drøfte rammerne for din edese. I får i fæesskab og øbende afkaret forventningerne og rammerne for din edese. Find ud af hvike kompetencer hos dig sev, det er vigtigst at styrke i forhod ti eventuet at øge dit edesesrum. Marker rammerne for dit edesesrum, så det er tydeigt både for dig sev, din eder, medarbejdere og brugere hvad du tager dig af, og hvad der må afkares andre steder. 20 FOA Fag og Arbejde

21 L E D E L S E S R U M FOA Fag og Arbejde 21

22 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 4. udfordring Samarbejde med egen eder 22 FOA Fag og Arbejde

23 S A M A R B E J D E M E D E G E N L E D E R I ædrepejen er det den dagige eder, som ska føre de besutninger ud i virkeigheden, som poitikere og øverste edese træffer. Derfor er det også denne eder, som ofte kommer ti at stå på må for disse besutninger og konsekvenserne af dem i forhod ti såve medarbejdere, borger, pårørende som andre samarbejdspartnere. 60 procent af de edere, der opever at have et dårigt arbejdsmijø opyser, at mangende hjæp og støtte fra nærmeste eder er en af årsagerne. FOAs medemsundersøgese, apri 2012 For at trives i denne position er det vigtigt, at man har den nødvendige information, de rigtige kompetencer samt opbakning og støtte fra poitikere, den øverste edese og ikke mindst fra sin egen nærmeste eder. Knap 4 ud af 10 edere eer 38 procent diskuterer ikke deres psykiske arbejdsmijø med deres nærmeste eder. FOAs medemsundersøgese, apri 2012 Godt samarbejde med den nærmeste eder er med ti at skabe den nødvendige tryghed og sikre, at kommandoveje og ansvarsfordeing atid er krystakare. En god diaog, hvor man aktivt og kontinuerigt inddrages, og gerne er med ti at finde øsningerne, er et godt og konstruktivt udgangspunkt for edese. Mange af ædrepejens edere opever, at de ofte ikke inddrages, men bot modtager en mai på tre injer, når der på et andet niveau i organisationen er taget en besutning. Det er ikke tifredsstiende og er med ti at underminere ederens handemuigheder og beaster i særig grad det psykiske arbejdsmijø, idet hee baggrunden, forkaringerne og konsekvenserne ikke er beskrevet, så det konstruktivt kan føres ud i ivet. Hvis ederen ikke reet har været inddraget i processen, er det meget svært at føre besutningerne ud i ivet og at give de nødvendige forkaringer og informationer ti medarbejderne. God edese på ae niveauer er meget afgørende. Som meemeder opever jeg mig sev som et fiter meem den øverste edese, de poitiske besutninger og mine medarbejdere. Det fiter ska passes og pejes, eers ryger at jo bare ufitreret videre ti medarbejderne. Leder i ædrepejen FOA Fag og Arbejde 23

24 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Som nævnt er ædresektoren et af de områder i samfundet, der opever de største og hyppigste forandringer. Denne virkeighed stier sevføgeig store krav ti den enkete eder, og ska man kunne evere god edese, forudsætter det, at skiftende opgaver, ansvar og ressourcer jævnigt afstemmes. Kommunikationen med den nærmeste eder er såedes afgørende for, at edesesrummet passer ti opgaverne, og at der er den nødvendige baance, så det ikke er arbejdspresset eer ukare prioriteringer, der underminerer en eders psykiske arbejdsmijø. Fire gange om året kommer min eder ud og sammen gennemgår vi arbejdspadsen, det fagige, medarbejdere og opgaveøsninger. Diaogen giver en gensidig forventningsafkaring, men den giver mig også tryghed, og jeg føer mig anerkendt og set som eder. Leder i ædrepejen Der er stor forske på, hvordan man på de enkete arbejdspadser formaiserer samarbejdet meem ædrepejens eder og dennes nærmeste eder. Mange opever, at kontakten er at for sparsom og savner muigheder for, at der også er fokus på ederens egen trivse og psykiske arbejdsmijø. Mange har tæt operativ diaog med nærmeste chef men ikke taktisk eer strategisk. Eksempevis afhodes kun i mindre grad MUS med edere, og ederne er ikke trænet i at markedsføre sig sev og det store arbejde, de udøver. Undersøgese bandt 405 FOA-edere i Region Sjæand, foråret 2013 Mange steder gennemføres der ikke MUS-samtaer med ederen. Det kan være med ti at øge føesen af at stå aene ikke kun med de dagige opgaver, men også med sin egen udviking og trivse. Mange steder manger et forum, hvor et personigt og fagigt perspektiv i forhod ti fx kompetenceudviking og afkaring af fremtiden, kan diskuteres. Ikke mindst er det meget få steder, der gennemføres Arbejdspadsvurdering (APV) separat for ederne. De biver som rege sået sammen med medarbejdernes APV, hviket betyder, at de edesesmæssige arbejdsmijøprobemer ikke syniggøres, og at der heer ikke handes på dem. 24 FOA Fag og Arbejde

25 S A M A R B E J D E M E D E G E N L E D E R Gode råd Sti krav ti din nærmeste eder om diaog og sparring. Formaiser samarbejdet med din nærmeste eder, så der er tid ti kontinuerigt både at vende praktiske opgaver og snakke trivse og psykisk arbejdsmijø. Bed om at der udarbejdes en APV for ederne på samme område og samme niveau som dig. Bed om MUS-samtaer, som kan åbne for en muighed for din udviking og fremtidsperspektiver. Træk på HR-afdeingen. Få sparring og supervision. Det er deres opgave at sikre og fjerne forhindringer for god edese. FOA Fag og Arbejde 25

26 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 5. udfordring Samarbejde med andre 26 FOA Fag og Arbejde

27 S A M A R B E J D E M E D A N D R E Som eder i ædrepejen har man mange samarbejdspartnere. Foruden edese og medarbejdere, ska diaogen med borgere, pårørende og andre sektorer også være vefungerende. Kommunikationen meem den primære og den sekundære sundhedssektor kan være en af de store udfordringer. Korte indæggesestider betyder, at ædrepejen ofte modtager borgere, der stadig er meget syge, når de udskrives og har brug for umiddebar hjæp eer peje. Er diaogen med hospitaet dårig, kan det indebære uforudset arbejde og i værste fad en ringere hjæp ti den pågædende borger. Når hospitaet pudseig uden varse har udskrevet en borger, som måske både ska have hjæpemider og peje, fredag eftermiddag, ja, så er der ige tre ekstra arbejdstimer, som går fra famiien, for det ska jo øses. Det mangende samarbejde er meget frustrerende. Leder i ædrepejen Samarbejdet med egen eder, er et vigtigt fundament. Er samarbejdet internt i organisationen dårigt, kan det være vanskeigt sev at være den gode eder, man gerne vi være. Derti kommer, at samarbejdet med den øvrige edese kan have et eement af konkurrence, der kan presse en i forvejen kemt eder. Der er mange konkurrenceparametre i hverdagen, en af dem kan fx være registrering af ansigt ti ansigt-tid. Det biver man som eder måt på. Vi afeverer rapport hver tirsdag, og deri igger da et konkurrenceeement, som kan være idt opsidende. Leder i ædrepejen Et dårigt samarbejde med pårørende, der måske ikke vi acceptere de muigheder, man kan tibyde, kan udøse store probemer, hvad enten det er kager ti medarbejderen, ederen eer ti toppen af systemet. Der er mange føeser i spi, når man arbejder med mennesker. De pårørende ser gerne at der er tid ti deres nærmeste. Tid er ofte en mangevare og god kvaitet i ydesen et ønske for både eder, pejer, borger og pårørende, og det er rigtig svært at forkare, at forventninger kan være svære at indfri, og at bugetter og økonomi kan sætte begrænsninger for ydeserne. Pårørende kan reagere med vrede eer bive meget kede af det i afmagt, og det kræver en professione tigang ti diaogen fra både ederens og medarbejderens side. FOA Fag og Arbejde 27

28 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ledere i ædrepejen siger, at sådanne situationer er en af de udfordringer, som virkeig kan presse deres eget psykiske arbejdsmijø. De beskriver, at de ofte står i en situation, hvor de på den ene side godt kan forstå og er enig i borgernes frustration, men på den anden side ikke har mider og muighed for at øse opgaven tistrækkeigt. Utifredse pårørende kan ægge et massivt pres. Man ved jo godt, at det muiges kunst måske ikke ser ud af meget. Det er frustrerende at få kager over noget, man ikke kan gøre noget ved, og så tager det af den dyrebare tid ti de egentige opgaver. Leder i ædrepejen Pårørende opever jo magtesøshed. Men smider de den over på medarbejderne og ederen, kan de spitte en he gruppe ad og ægge arbejdsmijøet ned. Og hvis vi prøver at skærme medarbejderne ved fx at ade dem skiftes idt ti at komme i et hjem med store beastninger, ja så kommer kagerne fra pårørende: Nu har der været syv forskeige på en uge. Leder i ædrepejen Tiidsrepræsentanter og arbejdsmijørepræsentanter er noge af de samarbejdspartnere ederen har, som i det dagige kan være med ti at skabe gode arbejdsvikår. Det er vigtigt, at der øbende er et godt samarbejde, da disse to medarbejderrepræsentanter kan være gode sparringspartnere, og eventuet være med ti at finde gode øsninger. Tiidsrepræsentanter kan fx være gode sparringspartnere ved svære samtaer og arbejdsmijørepræsentanterne kan hjæpe i forbindese med APV. De har begge en stor viden inden for deres fet, og de har kendskab ti, hvor der kan søges yderigere råd og vejedning, fx I FOAs okae afdeing og på nettet. Jeg har en månedigt samtae med tiidsrepræsentanten, hvor vi snakker om, hvad der rør sig derude. Det er givende for os begge. Leder i ædrepejen 28 FOA Fag og Arbejde

29 S A M A R B E J D E M E D A N D R E Gode råd Sørg for en god kommunikation med din nærmeste eder. Formaiser jeres møder, så du jævnigt har muighed for sparring om både praktiske udfordringer og dit eget psykiske arbejdsmijø. Træk på tiids- og arbejdsmijørepræsentanter. De kan være rigtig gode sparringspartnere i hverdagen. Sørg for at du har viden og kompetencer ti at håndtere diaogen med pårørende, og vær het afkaret med din argumentation. Sørg for at du har et netværk med edere i samme båd som dig, hvor i kan vende og forhode jer ti samarbejdet med de mange grupper og interessenter på ædreområdet. FOA Fag og Arbejde 29

30 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 6. udfordring Loyaitet 30 FOA Fag og Arbejde

31 L O Y A L I T E T Loyaitet over for arbejdspads og arbejdsgiver er en het afgørende egenskab for en eder. Men oyaitet kan også være noget af det, der beaster det psykiske arbejdsmijø aermest. Det kan være svært at være oya, hvis man er uenig i, ikke forstår eer ikke er inddraget tistrækkeigt i forhod ti de besutninger, der tages poitisk eer edesesmæssigt. Ofte er det biede, som ederen har af, hvad besutningerne betyder i praksis, ikke det samme, som besutningstagerne har. Ska jeg oyat kunne udføre svære besutninger, er jeg nødt ti at have de rigtige informationer og argumenter. De tre injer, der noge gange føger med en poitisk besutning, er måske ikke nok. Med indsigt og viden biver det at andet ige nemmere at forkare andre, hvad der sker, og hvike konsekvenser det har også sev om jeg måske ikke er enig. Leder i ædrepejen Et forringet serviceniveau, bespareser, fyringer, omstruktureringer som eder ska man ofte oyat udføre besutninger, som i praksis betyder forringet serviceniveau, forringet kvaitetsniveau, forringeser for arbejdsmijøet omkring medarbejderne mv. Oveni er man også ofte den person, der ska tage imod og oyat forsvare, når pårørende eer borgere er utifredse med serviceniveauet. Ind imeem kræver oyaiteten endog, at man ska være med ti at udføre besutninger, som i sidste ende kan skade en sev. Udmeding om udicitering er et eksempe på, at man som eder sev er i spi, og at konsekvensen måske kan bive, at man sev mister sit arbejde. Det kan være svært at skabe et forhod ti medarbejderne som bygger på anerkendese, respekt og tiid i situationer, hvor der er tae om omstruktureringer, nedskæringer, eer hvis de nu ska øbe stærkere, biver at for pressede og i reaiteten har svært ved at udføre deres arbejde fagigt forsvarigt. De feste offentige edere kender ti oyaitetskonfikterne. Det kan gøre oprigtig ondt og være uamindeigt svært ift. medarbejderne, når det er de ubehageige besutninger, der ska tages og føres ud i praksis. I situationer, hvor der ska skæres i budgetterne, føer mange edere sig aene med oyaitetskravet i forhod ti arbejdsgiverne. De manger et forum af igesindede, hvor de kan vende dette diemma. Undersøgese bandt 405 FOA-edere i Region Sjæand, foråret 2013 FOA Fag og Arbejde 31

32 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Loyaiteten over for sig sev er måske den sværeste udfordring af dem ae. Som tidigere nævnt, er det vigtigt at finde sin baance som eder, så man både kan udføre arbejdet godt og samtidig være tro mod sig sev. Det kræver noge gode ederkoeger, man kan æne sig op af, og som man kan sparre med i de svære situationer og på den måde bive mere afkaret om egne grænser og forventninger i jobbet. Man ska hee tiden huske sig sev på, at det jo bare er et arbejde. Leder i ædrepejen Noget af det, der er mest ødeæggende for trivse og psykisk arbejdsmijø er, hvis man overskrider sine egne grænser, ikke ængere kan stå inde for det arbejde, man ska udføre. Sker det, kan det bive nødvendigt at spørge sig sev, om man er på sin rigtige hyde, om man stadig har hjertet med, om man er ansat i den rigtige roe i, den rigtige organisation. Gode råd Sti krav om at du øbende er inddraget/informeret om besutninger, der har betydning for din edese. Det er ettere at være oya, hvis du er inddraget og opever en sammenhæng meem besutningerne og din udførese af dem. Sørg for at du har muighed for at sparre med dine ederkoeger. Det giver muighed for at høre fere sider af samme sag, forskeige vurderinger og ikke mindst refeksion på dine egne føeser og opeveser. Hvis dine medarbejdere ska være oyae overfor dig, ska du kunne give dem ordentige svar på spørgsmå i svære situationer. 32 FOA Fag og Arbejde

33 L O Y A L I T E T FOA Fag og Arbejde 33

34 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 7. udfordring Kompetencer under pres 34 FOA Fag og Arbejde

35 K O M P E T E N C E R U N D E R P R E S Uddannese og opkvaificering er på samfundets dagsorden for medarbejdere på ae niveauer. Der er øgede krav ti kvaitet og mere effektiv ædreservice, samtidig med at ædrepejen må håndtere mere skrøbeige borgere og dermed kompicerede probemstiinger. At sammen stier det øbende krav ti udviking af edernes kompetencer. Man må øbende uddanne sig, hvis man ska hode sig ajour og behode sit ederjob. Det er jo smadderfot, at man tibydes en virkeig god uddannese. Men hvis ikke der er muighed for eer tid ti at udmønte bagefter, biver det jo meget et indkapset viden. I stedet for at være denne fine anerkendese af eer investering i ederen, biver det for mange bare en ekstra beastning. Det er jo synd. Leder i ædrepejen Mange af ædrepejens edere føer sig ofte mere pressede end begejstrede, når det besuttes, at nu ska ederne opkvaificeres, og at det i øvrigt forventes, at ae medarbejdere tager mere uddannese/kurser. Det betyder, at der ska panægges endnu hårdere, og da der ofte ikke er afsat tid i forvejen ti udviking og efteruddannese, presser det på ydeserne ti borgerne, vagtpanerne mv. Mange edere opever jo, at det kan de ikke magte, ve vidende at det har konsekvenser, hvis de siger nej tak. Men vi ska jo stadig væk ægge en fud arbejdsindsats ved siden af uddannesen, og mange tabes på guvet. Leder i ædrepejen I en sektor, hvor der er pres på ydeserne kan det mærkes, når noge både edere og medarbejdere må trækkes ud af vagtpanerne for at koncentrere sig om efteruddannese/kurser. For ederne kommer tibuddet om dipomuddanneser osv. derfor et ti at føes som en ekstraopgave, for sevom man kan uddeegere noge arbejdsopgaver, ska der stadig edes, mens man sidder på skoebænken. For første gang i mit iv har jeg mærket en snert af stress, jeg har prøvet at igge vågen, det har jeg adrig gjort før. Jeg er i gang med en dipomuddannese. Det er spændende og min eder bakker mig op. Jeg er hjæperuddannet og får nu en uddannese, der også øger mine chancer for at få et andet job. Det er vidt anerkendende. Men jeg ska stadig passe mit arbejde og have tid ti famiien. Presset er nok idt for stort. Leder i ædrepejen FOA Fag og Arbejde 35

36 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R For manges vedkommende har de ikke siddet på skoebænken i en de år, og for mange kan det opeves som svært at gå i gang med en uddannese. For mange edere, er det mange år siden, de har siddet på skoebænken, og tibuddet føges sjædent af et tibud om at bive uddannesesparat igen. Og det betyder jo, at man må bruge en masse ekstra tid bare på at gå i krig med det nye stof. Vi er ikke højtuddannede i forvejen. Det er en beastning for ederens psykiske arbejdsmijø, og mange siger simpethen fra. Leder i ædrepejen Sevom uddannesesforventningen som udgangspunkt er en enestående muighed for den enkete eder ti at bive dygtigere og desuden åbner for nye muigheder for at søge andre jobs, opeves det af mange som et ekstra meget stort krav, en beastning. Og når man ikke samtidig tibydes arbejdsmæssig afastning, kan det endog opeves som mangende anerkendese af den store indsats, ederne udfører, når uddannese bare biver hædt oveni edesesarbejdet. Probemet er, at ae ska uddannes på samme tid. Hvem ska afaste, hvis koegaen også er på uddannese? Man biver jo nødt ti at acceptere, at hjernen ægges et andet sted for en tid. Det er ikke tifredsstiende, men virkeighed for mange meemedere i disse år. Leder i ædrepejen Herti kommer, at mange kommuner indgår i en ang række udvikingsprojekter, og det kan være beastende at få ae de dagige opgaver og ydeser ti at hænge sammen med nye projekter og forsøg. Det forventes, at der sties både edese- og personaeressourcer ti rådighed. I en arbejdsdag, der i forvejen er presset, er udvikingsprojekter ikke atid vekomne, og mange opever, at det ikke er atid, mået med projekterne står krystakart. 36 FOA Fag og Arbejde

37 K O M P E T E N C E R U N D E R P R E S Gode råd Sørg for at du og dine medarbejdere er inddraget i nye projekter og kræv evt. kompensation. Sti krav om øbende efteruddannese i takt med omstruktureringer, nedskæringer og udviking i dit arbejdsområde at ige fra it, redskaber ti håndtering af omstruktureringsprocesser osv. Tag initiativ ti at mødes med edere i samme situation som dig og eventuet snakke med nogen, der aerede har taget uddannesen. Det er ofte en hjæp at sparre med nogen. Lav kare aftaer med din nærmeste eder, så der er accept af, at efteruddannese tager tid og ressourcer fra dine nuværende arbejdsopgaver. Inden du starter efteruddannese, overvej om der opgaver, du kan uddeegere ti en eer fere medarbejdere. FOA Fag og Arbejde 37

38 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 8. udfordring Forventninger 38 FOA Fag og Arbejde

39 F O R V E N T N I N G E R Man måes og vejes som eder, og det kan opeves som et stort pres i hverdagen. Der er stor forske på mennesker, også når man arbejder som eder. De synige edere har ettere ved at gøre opmærksom på sig sev og det, de præsterer. Men man kan sagtens være en supergod eder, sevom man ikke er så synig eer god ti at manifestere sig og råbe højt. Når man ikke kan få hverdagen ti at hænge sammen og man ikke kan eve op ti måtaene, hvis skyd er det så? Er det mig som eder, der ikke er dygtig nok, eer er det måene der er uopnåeige? Leder i ædrepejen Det er vigtigt, at man er het kar over hvike forventninger, der er ti de må, man ska opfyde som eder, og at forventninger og kompetencer er afstemt med den nærmeste eder. Hvor er grænserne og hvor er muighederne? Er edesesrummet ikke afgrænset, kan det være svært at gennemskue, hvike opgaver der ska øses, og hvordan man ska prioritere i arbejdsopgaverne. Dårige samarbejdsreationer og ukare kommandoveje meem de forskeige edesesag skaber ukare forventninger. Det er vigtigt som eder i ædrepejen at erkende, at forventningerne både er af poitisk og fagig karakter. Hvis man er meget optaget af, at fagigheden ska være i orden, og gemmer at den poitisk-strategiske de også spier en stor roe, farer man et vid i ederroen. Det er ikke atid ti at gennemskue, og derfor er det vigtigt med en god reation ti den nærmeste eder, hvor man frit kan drøfte de poitiske-strategiske krav og udmedinger. Eer hvis det ikke kan ade gøre, så søg ind i et netværk med edere fra samme områder hvor der er muighed for sparring. Som tidigere nævnt kan det være meget svært at eve op ti forskeige forventninger ti kvaitet i ydeserne, serviceniveau, medarbejderne forventninger mv. Mange edere opever, at der er stor forske på de krav, der er ti ydeserne og de ressourcer, der i praksis er tirådighed, og det kan opeves som et stort pres, hvis ens egne forventninger ti at evere en fagig god peje og omsorg ikke kan ade sig gøre i de givne rammer. Mange edere er i disse år også presset af en fremtid, ingen kender. Hvike forventninger igger forude? Hvordan ruster man sig ti dem? Kortere iggetid på hospitaerne, som i reaiteten fytter mere af det sygepejefagige fra hospitaerne ti b.a. ædrepejen, kan betyde nye opgaver og nye krav ti ederens kompetencer i fremtiden. For edere, der fx har en uddannese som socia- og sundhedshjæper, kan det være en bekymring, hvorvidt man også fremover vi kunne eve op ti kravene, eer om man vi bive erstattet af faggrupper med en ængere uddannese. FOA Fag og Arbejde 39

40 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Udvikingen i arbejdsudbuddet har også betydning. Når der er fere edige edere, biver det et traditionee kvaifikationer som fx uddannesens ængde, der kan bive afgørende for, hvem der ansættes i ederstiinger måske på bekostning af de gode ederegenskaber. Det kan være et stort pres både personigt men også arbejdsmæssigt at kaste sig ud i videreuddannese. Omstruktureringer i kommunerne indebærer også bespareser på edesesniveau. Afdeinger ægges sammen og meemedere fyres. Og her biver det et de måbare kvaifikationer, der biver udsagsgivende for vaget meem, hvem der ska bive, og hvem der ska fyres. 71 procent af de edere, der opever at have et dårigt arbejdsmijø angiver pres for at eve op ti arbejdspadsens forventede serviceniveau som en af årsagerne. FOAs medemsundersøgese, apri 2012 Gode råd Indsti dig på øbende efteruddannese. Sti krav om øbende efteruddannese. Sørg for at du har et eer fere edernetværk, med forskeige må. Netværk er gode ti sparring og drøfteser men også gode, hvis man står ti afskedigese og har brug for et andet job. Vær ikke nervøs for at stå frem med ae dine kvaifikationer, tidigere arbejdsopgaver, må du har indfriet, medarbejdertifredshed mv. 40 FOA Fag og Arbejde

41 F O R V E N T N I N G E R FOA Fag og Arbejde 41

42 D E L 1 : U D F O R D R I N G E R 9. udfordring Tiden 42 FOA Fag og Arbejde

43 T I D E N Tid er en mangevare på mange niveauer i ædrepejen. For mange edere betyder omstrukturering hee tiden fere nye opgaver, uden at der nødvendigvis er andre, der forsvinder. Det er de færreste edere, der kan hode en såkadt amindeig arbejdsdag. Hvordan man tacker tidspresset, om man trives med at have travt og er god ti at sikre, at der også er pads ti privativ, er meget forskeigt. 40 procent af de edere, der opever at have et dårigt arbejdsmijø opyser mangende tid ti at udføre arbejdsopgaverne som en af årsagerne. FOAs medemsundersøgese, apri 2012 Tidsforbrug og prioritering af tidsforbruget ti de forskeige opgaver er en vigtig faktor i edernes psykiske arbejdsmijø. Feksibiiteten, der føger med ederjobbet, kan være en stor forde, og det er meget individuet, hvordan man hest tiretteægger sin arbejdstid, men ansvaret stier også krav ti den enkete. For mange edere er overarbejde bevet en de af ederjobbet, men uanset om man er eder eer medarbejder, ska der være sammenhæng meem den tid der er ti rådighed og de opgaver, der ska varetages. Men i og med man sev har ansvaret for tiretteæggesen af arbejdstiden, så opever mange at det er dem sev, der ikke er i stand ti at øse ae opgaverne inden for normeret tid. Det betyder, at man som eder ska være kar over hvike opgaver, man sev har ansvaret for, kunne sige fra, argumentere og give ansvar videre for ikke at brænde ud og gå ned med eksempevis stress. Vi ever i et kommunikationssamfund, er onine Det stier ekstra krav ti ederen om at afgrænse sin tigængeighed. Det er nemt at tage det arbejde med hjem, man ikke kan nå, og det er et at kommunikere arbejdsreateret, når børnene fx er agt i seng. Men hvis man ska hode ti et krævende ederjob, er det vigtigt at besutte noge grænser meem arbejde og privativ. Hvor de ska gå, er meget individuet, men det hander om at være bevidst om at finde en baance, og ikke mindst kompensere for at for meget overarbejde. Min teefon ukker kokken 16, og med mindre jeg er bagvagt, tager jeg ikke arbejdsteefonen. Det ved medarbejderne, så det giver ingen probemer. Leder i ædrepejen FOA Fag og Arbejde 43

44 D E L 2 : S Å D A N T A C K L E R D U U D F O R D R I N G E R N E Gode råd Start hver morgen med at prioritere opgaverne, se ugen igennem. Overbik skaber ro i hverdagen. Hvis du har meget overarbejde i en periode, så husk at hode fri på andre tidspunkter. Besut og med ud hvornår du er tigængeig, og hvornår arbejdsteefonen ukker. Sæt tid af i kaenderen, hvor du æser mai, panægger og/eer forbereder dig ti vigtige møder mv. Boker den tid, du mener, er nødvendig, så det er dig der panægger din arbejdstid. 44 FOA Fag og Arbejde

45 De 2 Sådan tacker du udfordringerne FOA Fag og Arbejde 45

46 D E L 2 : S Å D A N T A C K L E R D U U D F O R D R I N G E R N E Etabering af netværk meem edere Arbejdet som eder/meemeder kan ti tider opeves som ensomt. Der er mange og meget forskeige spørgsmå, der øbende dukker op. Der er mange ting, man ska sætte sig ind i og vide noget om. For at skabe noge arbejdsvikår, hvor den enkete eder ikke opever at være aene, kan etabering af netværk være en god ide. Et netværk kan skabe et godt forum for sparring og inspiration. Et netværk kan være et ie frirum, hvor man der kan tænkes højt, afprøves ideer, og hvor hverdagsopeveser kan bive vendt og drejet af andre koeger i samme situation. Det er meget forskeigt, hvad man vi opnå med et netværk. Noge netværk etaberes for at skabe rum for erfaringer og drøfteser, andre netværk er etaberet for at coache hinanden på skift, andre igen for at forhode sig udeukkende ti fagige emner. Det besutter detagerne i netværket. Hvis I som edere/meemedere i ædrepejen besutter jer for at etabere et netværk, kan det være vigtigt at afkare, om det er et, der fungerer i jeres fritid, og som I derfor sev råder og kan bestemme over, eer om det er et netværk, som arbejdsgiveren har etaberet og hvor de har stor indfydese på dagsordenen. Den okae FOA-afdeing kan være behjæpeig med okaer mv. og støtter jer gerne i etabering af netværk. Et netværk betyder, at I sammen kan sætte fokus på jeres eget psykiske arbejdsmijø og på den måde få den arbejdsgæde tibage, der sommetider kan være på vej ti at drukne i driftsopgaver. Der er mange gode grunde ti at mødes i et netværk: I kan dee begejstring og bekymring over edesesopgaven. I kan udvekse erfaringer med igesindede. I kan udfordre og udvike hinanden. I kan speje hinanden som roemodeer. I kan få støtte, når probemer truer med at tage noget af arbejdsgæden. I kan stå sammen og inspirere ti fæes øsninger, ikke mindst når der sker forandringer i organisationen. I kan professionaisere jeres opgave med at udvike og inspirere medarbejderne. I kan opeve en positiv forske, når edere, der er på vej, mødes med edere, der har mange års erfaring. I kan få het nye erfaringer i mødet med edere, der har en het anden fagig baggrund end jeres. 46 FOA Fag og Arbejde

47 F O R B E R E L D S E T I L A P V Forberedese ti APV Som forberedese ti din eder-apv kan du overveje dine egne arbejdsforhod såsom: n Hvad er dine rammer, vikår, reationer og udfordringer på arbejdspadsen n Hvad påvirker dit psykiske arbejdsmijø din gæde ved dit job som eder? Nedenfor er opstiet en række spørgsmå, som er gode at stie sig sev inden arbejdet med APV en går i gang. Tænk på poitikerne, embedsmænd og direktion: n Kender du ti deres formuering af overordnede må og rammer? Hvor kart er de formueret? n Hvordan er disse må og rammer med ti at bestemme måsætninger, som din nære organisation ska eve op ti? Hvordan er de med ti at styre rammerne for kvaiteten af det fagige arbejde og ressourcerne? n Hvordan er dine muigheder for at påvirke rammerne? n Hvor fri opever du dig i forhod ti må og rammer? Tænk på dine reationer ti nærmeste edese i forvatning, center eer ignende: n På hviken måde får du støtte og opbakning? n På hviken måde sties der ressourcer ti rådighed for din udviking som eder? n Hvor kar er ansvarsfordeingen meem de opgaver, du ska øse, og de opgaver, din nærmeste edese ska øse? n Kan du eve op ti kravene? n Vi du? Tænk på de reationer du har ti edere på samme niveau i organisationen: n Hvor gode er I ti udveksing af erfaringer? n Hvor gode er I ti at yde hinanden koegia sparring eer coaching? n Hviken type opgaver øser I sammen? n Hvordan kan I støtte hinanden i at arbejde med at udvike jeres psykiske arbejdsmijø n Er der typer af opgaver, du nødigt invoverer gruppen i? n Er du åben og tryg i gruppen? Eer føer du dig udeukket og isoeret? Tænk på din egen arbejdspads, din roe som eder i afdeingen/ institutionen: n Hvordan er dit eget råderum (tid og ressourcer) i forhod ti at kunne udvike dine ederkvaifikationer? n Hvordan er dine muigheder for at finde en baance meem at være personaeeder, fagig eder og administrator? n Føer du dig somme tider isoeret i din roe som eder? Tænk på dine reationer ti dit personae: n Hvad kendetegner jeres samarbejde? n Hvordan vi du beskrive din ederroe? n Hvordan tror du, dit personae vi beskrive den? FOA Fag og Arbejde 47

48 D E L 2 : S Å D A N T A C K L E R D U U D F O R D R I N G E R N E Tænk på brugerne, patienterne, kienterne, borgerne, børnene, de unge, de pårørende: n Hvordan opever du, at du som eder af arbejdspadsen ever op ti deres forventninger og behov? n Hvike sags udfordringer giver brugergruppen dig som eder? n Hvike vanskeigheder? n Hvike gæder? Tænk på dig sev: n Er jeg på rette spor, er jeg på rette hyde? n Hvike prioriteringer tager jeg i mit iv ige nu? n Bruger jeg mine ressourcer på en måde, jeg sev er gad for og tifreds med? n Hvor går grænsen meem mit arbejdsiv og mit privativ? n Er jeg tifreds med baancen? (Inspirationskide: APV for edere BUPL 2004) 48 FOA Fag og Arbejde

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

avis Venire 15. udgave December 2013

avis Venire 15. udgave December 2013 avis Venire 15. udgave December 2013 Virkekraft er en rettighedserkæring Det eksempariske Organisatorisk og menneskeig virkekraft VIRKE KRAFT Leder Af Frederikke Larsen Denne avis er fydt med tre forskeige

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Dagplejen hjem for værdier Pædagogisk sektor Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator Forsidelayout:

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER Tværfat'g samarbejcsmøder for at v.ur.der.e, køerdinere øg wt. nytænie i'aii!jsatsep cg tibed eg dermed bar~ e vejenfør ien ø ASkede fe.famj!ifg

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke.

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke. Vekommen som træner i HSF-Fodbodafdeing Kubben er etaberet i 1945, og har siden starten stie og roigt udvidet sit medemsta. Der er nu ca. 430 aktive spiere i HSF-fodbodafdeing. Kubben er en bredde kub,

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os?

Sorø Kommune. Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Sorø Kommune Skal der også navn i strømperne? Hvad kan vi forvente af dagpasningen - og de af os? Start på vuggestue/børnehave Det er helt nyt land, når man for første gang skal aflevere sit barn til pasning

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.203 JORD OG BELÆGNING NORDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MAJ 2013 Denne edningsprotoko

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Bilag 7: Meningskondensering af interview med pædagogisk konsulent

Bilag 7: Meningskondensering af interview med pædagogisk konsulent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vi havde forud for interviewet med den pædagogiske konsulent udformet ti spørgsmål.

Læs mere