2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)"

Transkript

1 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/ Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 364 af 9. april 2014, foretages følgende ændringer: 1. I titlen udgår»(svu)«. 2. Overalt i loven ændres»styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte«til:»Styrelsen for Videregående Uddannelser«. 3. I 2, stk. 1, nr. 1, ændres»stk. 2«til:»stk. 5«. 4. 2, stk. 2 og 4, ophæves. Stk. 3, 5 og 6 bliver herefter stk I 2, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår»efter kapitel 3«. 6. I 2 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter 4, stk. 1.«7. I 4, stk. 2, udgår», herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4,«. 8. 4, stk. 3, ophæves. 9. I 5, stk. 1, 1. pkt., udgår», jf. dog 6«, og 2. pkt., ophæves , stk. 2 og 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk. 2. 1

2 11. I 5, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår»og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3« ophæves. 13. I 12, stk. 2, ændres» 5, stk. 1-3«til:» 5, stk. 1«. 14. I 13, stk. 5, udgår», om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-4,«. 15. I 16, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»vedkommende minister, jf. 1, kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at administration af krav om tilbagebetaling varetages af Statens Administration, og om at Statens Administration kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af SVU.«16. I 20, stk. 1 og 2, og 22, stk. 3, indsættes efter»styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte«:», Statens Administration«. 17. I 20, stk. 1, ændres»myndigheder,«til:»myndigheder og«, og»og arbejdsløshedskasser«udgår. 18. I 20, stk. 2, og 21, stk. 4, udgår»og arbejdsløshedskasserne« , stk. 1, affattes således:»vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om, at visse opgaver efter denne lov varetages af uddannelsesstederne.«20. I 21, stk. 2, udgår»og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes« , stk. 5, 2. og 3. pkt., ophæves. 22. I 21 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Videregående Uddannelser eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan kræve oplysninger fra uddannelsesstederne, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.«stk. 6 bliver herefter stk I 21, stk. 6, der bliver stk. 7, udgår»og arbejdsløshedskasser«. 24. I 22, stk. 1, udgår»eller arbejdsløshedskassen«. 25. I 22 a, 1. pkt., ændres»restanceinddrivelsesmyndigheden«til:»statens Administration«. Beskæftigelsesministeriet 2 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 26 b udgår»(svu)«. 2

3 Skatteministeriet I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2014, foretages følgende ændring: 1. Tre steder i 31, stk. 1, udgår»(svu)«. 3 Undervisningsministeriet 4 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved 9 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 47, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., udgår»(svu)«. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. 3

4 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Lovforslagets indhold 3.1. Ophør af arbejdsløshedskassernes virke som SVU-administrator Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Forenkling af beskæftigelseskrav Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3. Forenkling af støttesystemet for SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse Gældende ret Den foreslåede ordning 3.4. Harmonisering af kravet om antal ugentlige undervisningstimer ved SVU til deltidsuddannelse Gældende ret Den foreslåede ordning 3.5. Administration af krav om tilbagebetaling Gældende ret Den foreslåede ordning 3.6. Tilsyn Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget har til formål at forenkle ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) med henblik på at lette administrationen af og vejledningen om ordningen. Som led i opfølgningen på finansloven for 2014 blev SVU til videregående uddannelse med virkning fra den 1. februar 2014 målrettet uddannelsessøgende, der højst har gennemført en uddannelse på erhvervsakademiniveau. Målretningen har medført et stort fald i antallet af ansøgninger om SVU. Som en konsekvens heraf forslås med dette lovforslag en række administrative forenklinger, der bl.a. kan lette vejledningen og administrationen af ordningen uden at bryde med intentionerne bag SVU-ordningen. Det foreslås herunder, at vilkårene for at få støtte til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse i højere grad harmoniseres. 2. Lovforslagets baggrund og formål 4

5 Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU-loven) har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne kortuddannede på undervisningsministerens område kan deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og i gymnasial uddannelse, og at voksne på uddannelses- og forskningsministerens område kan deltage i videregående uddannelse. SVU-ordningen administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser (styrelsen) efter bemyndigelse fra henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministen. SVU-loven blev vedtaget som led i en samlet voksen- og efteruddannelsesreform og trådte i kraft den 1. januar I reformen blev de tre eksisterende godtgørelsesordninger for voksnes deltagelse i voksenog efteruddannelse (AMU-kursusgodtgørelse, voksenuddannelsesstøtte (VUS) og uddannelsesorlovsydelse) erstattet af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). For såvel SVU-loven som VEU-godtgørelsesloven gælder, at de i et vist omfang indeholder vilkår fra de tre tidligere godtgørelsesordninger. I SVU-loven skelnes mellem SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse (kapitel 3) og SVU til videregående uddannelse (kapitel 4). I reglerne om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse er der indarbejdet en række vilkår for tildeling af støtte fra den tidligere lov om voksenuddannelsesstøtte (VUS), mens reglerne for SVU til uddannelse på videregående niveau indeholder en række vilkår for tildeling af støtte, som stammer fra den tidligere lov om orlovsydelse til uddannelse. SVU-ordningen har således af historiske årsager en noget sammensat karakter med forskelle i støttebetingelserne alt efter, hvilken uddannelse der søges om støtte til. Denne kompleksitet kan medvirke til at vanskeliggøre vejledningen og administrationen af ordningen. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Ophør af arbejdsløshedskassernes virke som SVU-administrator Gældende ret SVU-ordningen administreres efter bemyndigelse fra henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren af Styrelsen for Videregående Uddannelser (styrelsen). Vedkommende minister kan herunder bestemme, at visse opgaver varetages dels af uddannelsesstederne, dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser. SVU-ordningen administreres decentralt af en række udvalgte uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser, de såkaldte SVU-administratorer. SVU-administratorerne vejleder uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger om SVU til styrelsen. Styrelsen vejleder SVU-administratorerne og træffer afgørelse om SVU. Det følger af bekendtgørelse nr. 917 af 3. juli 2013 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen), hvem der er SVU-administrator. De nuværende SVU-administratorer er: Anerkendte arbejdsløshedskasser. Voksenuddannelsescentre. Professionshøjskolen Lillebælt. Professionshøjskolen VIA University College. Professionshøjskolen University College Nordjylland. Professionshøjskolen University College Syddanmark. Professionshøjskolen Metropol. Ved ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse afleverer den uddannelsessøgende ansøgningen til vedkommendes arbejdsløshedskasse eller et voksenuddannelsescenter. Ansøgning om SVU til videregående uddannelse afleveres til en af de udvalgte professionshøjskoler eller til vedkommendes arbejdsløshedskasse. Arbejdsløshedskasserne modtager således både ansøgninger om 5

6 SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse, men modtager tilsammen kun 3-4 pct. af den samlede ansøgningsmængde. Arbejdsløshedskassernes mulighed for at være SVU-administrator stammer fra ordningens start, hvor også dagpengeberettigede ledige kunne modtage SVU. Der blev ikke ændret ved arbejdsløshedskassernes mulighed for at være SVU-administrator, da bestemmelserne om lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med virkning fra den 1. august 2009 blev flyttet fra Undervisningsministeriets lovgivning til Beskæftigelsesministeriets lovgivning, jf. lov nr. 478 af 12. juni 2009 om samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under Beskæftigelsesministeriet Den foreslåede ordning Med lovforslaget bortfalder arbejdsløshedskassernes mulighed for at virke som SVU-administrator. Da arbejdsløshedskasserne behandler få ansøgninger, har de forholdsmæssigt sværere ved at oparbejde viden og erfaring på området. Som følge heraf har arbejdsløshedskasserne behov for relativt mere vejledning end de administratorer, der behandler mange ansøgninger. Med forslaget samles det reducerede antal ansøgninger hos færre SVU-administratorer, som dermed har mulighed for at vedligeholde deres viden og erfaringsgrundlag. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr , 23 og Forenkling af beskæftigelseskrav Gældende ret Det er en betingelse for retten til SVU, at den uddannelsessøgende er beskæftiget uden offentligt tilskud på en arbejdsplads i Danmark. Udover kravet om at være aktuel beskæftiget i en uopsagt stilling, stilles der også krav om, at den uddannelsessøgende har været beskæftiget i en vis periode forud for uddannelsen med SVU. For at få SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år. For at få SVU til videregående uddannelse er det en betingelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse. De overfor beskrevne forskelle i beskæftigelseskravene kan føres tilbage til vilkårene fra de tidligere støtteordninger voksenuddannelsesstøtte (VUS) og uddannelsesorlovsydelsen Den foreslåede ordning SVU-ordningen blev som tidligere beskrevet indført i 2001, og der ses ikke længere at være et reelt behov eller begrundelse for at opretholde ligheder med de tidligere ordninger. For at lette vejledning og administration af ordningen og ikke mindst forståelsen hos de uddannelsesøgende foreslås det derfor at fastsætte samme beskæftigelseskrav for tildeling af SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse. Det foreslås, at det beskæftigelseskrav, som i dag er gældende ved ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, fremover også skal gælde ved ansøgning om SVU til videregående uddannelse. Kravet om, at den uddannelsesøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger umiddelbart før uddannelsen begynder, er enkelt at administrere og forstå. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 4 og Forenkling af støttesystemet for SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse 6

7 Gældende ret Det følger af 5 i SVU-loven, at SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse gives inden for et samlet støttesystem på højst 40 uger omregnet til heltid. SVU gives til forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, gymnasial uddannelse og anden uddannelse på tilsvarende niveau, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der kan gives støtte til. Undervisningsministeren kan desuden fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning. Efter de gældende regler i SVU-bekendtgørelsen kan der indenfor perioden på 40 uger højst gives støtte til forberedende voksenundervisning i op til 18 uger omregnet til heltid. SVU kan gives til uddannelsessøgende, der er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder. Dog kan årige uddannelsessøgende ud over den ovenfor nævnte periode på 40 uger, få SVU i indtil 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Uddannelsessøgende, der benytter muligheden for at få SVU, inden de fylder 25 år, har således mulighed for at få SVU i op til i alt 58 uger, mens uddannelsessøgende, der først søger om SVU efter at de er fyldt 25 år, højst kan få SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse i 40 uger. Baggrunden for, at der blev etableret en særlig støtteramme for unge under 25 år, skal ses i lyset af, at der med vedtagelsen af SVU-loven og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse blev indført en særlig støtteramme på 30 uger målrettet aldersgruppen under 25 år. Rammen på 30 uger var en fællesramme, hvori forbrug af henholdsvis SVU og VEU-godtgørelse blev fratrukket. Den fælles ramme udgik af SVU-loven, da bestemmelserne om lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse med lov nr. 478 af 12. juni 2009 blev flyttet fra Undervisningsministeriets lovgivning til Beskæftigelsesministeriets lovgivning. Voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter den lovgivning om støtte til voksenuddannelse, der var gældende forud for vedtagelsen af SVU-loven, skal efter de gældende regler i SVU-loven fradrages i støtterammen på 40 uger. Dog kan uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU inden for rammen på 40 uger, på grund af fradrag for tildelt støtte udbetalt før den 1. juli 2000, få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne Den foreslåede ordning Med lovforslaget forenkles reglerne for at modtage SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse afgørende. De mange forskellige rammer for tildeling af SVU medvirker til at gøre reglerne komplicerede at vejlede om og administrere, herunder understøtte digitalt. Det foreslås derfor, at den gældende bestemmelse i SVU-lovens 5, stk. 1, hvorefter SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse gives inden for et samlet støttesystem på højst 40 uger omregnet til heltid, fastholdes, mens de øvrige støtterammer foreslås ophævet. Undervisningsministeren fastsætter efter SVU-lovens 4, stk. 1, nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende uddannelsesområder kan gives SVU til: forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, gymnasial uddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende niveau. Efter den gældende bestemmelse i lovens 2, stk. 2, kan uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Med det foreslåede 2, stk. 5, bemyndiges undervisningsministeren til at fastsætte regler i en bekendtgørelse om, hvilke uddannelser efter lovens 4, stk. 1, uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til. Bemyndigelsen vil i første omgang blive anvendt til at fastsætte regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år kan få SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge med m.fl. SVU til de årige gives med forslaget inden for den samlede ramme på højst 40 uger omregnet til heltid. Med forslaget bortfalder således muligheden for at de årige unge kan udvide 40 ugers rammen med op til 18 uger. 7

8 Forenklingsforslagene indebærer også, at muligheden for at fastsætte regler om omfanget af de uddannelsessøgendes adgang til forberedende voksenundervisning med SVU ophæves. Med forslaget skal tildeling af SVU til forberedende voksenundervisning, som det er tilfældet for de øvrige SVU-berettigende uddannelser, alene kunne rummes inden for 40 ugers-rammen. Med forslaget ophæves endvidere bestemmelsen om, at voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, skal fradrages i rammen på 40 uger. De tidligere støtteordninger er i praksis for længst udfaset, og det kan ikke anses for hensigtsmæssigt at skulle opretholde og vedligeholde den digitale understøttelse af bestemmelsen. Tilsvarende forslås det, at den særlige ramme, hvorefter uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU på grund af fradrag for støtte udbetalt før den 1. juli 2000, kan få SVU til forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne, ophæves. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 3, 4, 6 og Harmonisering af kravet om antal ugentlige undervisningstimer ved SVU til deltidsuddannelse Gældende ret SVU gives som tilskud til dækning af den uddannelsessøgendes leveomkostninger for en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid. Der gives ikke SVU til uddannelse, der berettiger til mindre end svarende til 1 uges støtte omregnet til heltid. SVU tildeles på baggrund af en beregnet uddannelsestid og antallet af timer med fravær fra arbejdspladsen på grund af deltagelse i uddannelse med SVU. Der kan ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden. Undervisningsministeren kan efter SVU-loven fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskellig for de uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU. Det følger således af de gældende regler, at det som hovedregel er en betingelse for at få SVU til deltidsuddannelse, at den ugentlige uddannelsestid er mindst 6 timer. Dog blev der med lov nr af 22. december 2004 om udvidet adgang til SVU givet mulighed for SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne, når den ugentlige uddannelsestid er mindst 3 timer. Formålet med nedsættelse af kravet til den ugentlige nedsættelse af timetallet var at styrke indsatsen for de kortuddannedes deltagelse i efterog videreuddannelse. Kravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden blev tilsvarende nedsat til 3 timer ved deltagelse i ovennævnte uddannelser Den foreslåede ordning Med henblik på at forenkle vejledningen og administrationen af SVU-ordningen forslås det, at der fastsættes ét fælles mindstekrav til antallet af undervisningstimer ved ansøgning om SVU til deltidsuddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse. Det foreslås, at reglerne om den ugentlige uddannelsestid bliver udformet sådan, at der, uanset hvilken uddannelse der er tale om, alene stilles krav om mindst 3 ugentlige undervisningstimer ved deltagelse i uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse. Da der ikke kan gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden, foreslås det, at der fastsættes tilsvarende regler om fraværet fra arbejdspladsen på grund af deltagelse i uddannelse med SVU. Det forventes ikke, at den foreslåede ændring vil medføre ændringer i de uddannelsessøgendes adfærd, men regelforenklingen vil medføre væsentlige lettelser i forhold til vejledning af ansøgere og arbejdsgivere og til udvikling og vedligehold af den digitale understøttelse af administrationen. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 7 og Administration af krav om tilbagebetaling 8

9 Gældende ret Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt, og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette. Styrelsen for Videregående Uddannelser rejser krav om tilbagebetaling af SVU og oversender krav, der ikke betales, til inddrivelse i SKAT. SVU-loven blev oprindeligt vedtaget som opfølgning på finanslovsaftalen for I den forbindelse blev der indgået en aftale mellem den daværende Finansstyrelse og den daværende Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte om overførsel af administration af krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt SVU til Finansstyrelsen. Tilbagebetalingskravene blev oversendt til inddrivelse umiddelbart efter forfaldstidspunktet. Finansstyrelsen fusionerede med Økonomistyrelsen i 2003, der fortsatte inddrivelse af SVU tilbagebetalingskravene indtil 2008, hvor man skiftede it-systemer, der i en periode ikke længere kunne understøtte inddrivelse af kravene. Opgaven overgik i denne periode til SKAT. Økonomistyrelsen blev nedlagt i 2011 og opgaven vedrørende tilbagebetaling af f.eks. statens uddannelsesstøtte (SU) blev af finansministeren tillagt Statens Administration Den foreslåede ordning Med lovforslaget etableres der hjemmel til, at administrationen af tilbagebetalingskrav kan overføres til Statens Administration. Statens Administration administrerer også tilbagebetalingskrav i forhold til statens uddannelsesstøtte (SU). Da reglerne om tilbagebetaling af SU og SVU er enslydende, vil der være administrative fordele ved at lade krav om tilbagebetaling af SVU indgå i denne større sammenhæng. Det bemærkes, at antallet af SVU-tilbagebetalingskrav er faldende. Det skyldes dels, at SVU-ordningen blev begrænset ved lovændringen i 2010 om lavere støttesats og kortere støttetid, dels den yderligere begrænsning, der skete ved lovændring i januar 2014 om målretning af SVU til videregående uddannelse. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr og Tilsyn Gældende ret Styrelsen for Videregående Uddannelser fører efter bemyndigelse tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til SVU-administratorer og uddannelsessteder. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af arbejdsløshedskassernes opgaver. Tilsynet med arbejdsløshedskassernes SVU-administration sker ved, at arbejdsløshedskassernes revisorer afgiver revisionsprotokoller til styrelsen. Styrelsen gennemgår protokollater og påtaler eventuelt kritisable forhold over for arbejdsløshedskasserne. Tilsynet med SVU-administrationen på voksenuddannelsescentre og professionshøjskoler og med uddannelsesstedernes forpligtigelser efter SVU-loven sker ikke på samme måde. Her udfører styrelsen det direkte tilsyn ved blandt andet løbende driftstilsyn og fysiske besøg, hvor sagsgange og arkiv m.v. besigtiges Den foreslåede ordning Med lovforslaget bemyndiges henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler i en bekendtgørelse om tilsynet, herunder om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Det er hensigten, at tilsynet med uddannelsesstederne, herunder i deres opgavevaretagelse som SVU-administrator, fremadrettet sker ved, at institutionernes revisorer afgiver revisionsprotokollater til styrelsen om administrationen af deres opgaver efter SVU-loven. Styrelsen gennemgår protokollater og påtaler eventuelt kritisable forhold. Udgifterne til institutionernes revisorer afholdes af institutionerne selv. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr

10 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede harmonisering af beskæftigelseskravet, der medfører, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder, skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser, idet kravet blandt andet indebærer en stærkere aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Med lovforslaget forenkles reglerne for at modtage SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, idet bestemmelsen om, at SVU gives inden for et samlet støttesystem på højst 40 uger, fastholdes, mens de øvrige støtterammer foreslås ophævet. Forenklingen med en 40 ugers ramme indebærer teknisk set en mindre stramning, og en mulighed for at fremrykke ordblindeundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. På baggrund af den hidtidige adfærd vurderes det dog ikke i praksis at indebære en ændret adfærd, hvorfor forenklingen ikke vurderes at indebære økonomiske konsekvenser. Det foreslås, at den ugentlige uddannelsestid bliver på mindst 3 ugentlige undervisningstimer ved deltagelse i uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse. Da langt de fleste støttemodtagere har mere end 6 undervisningstimer om ugen, vurderes forenklingen ikke at indebære et ændret støtteomfang. Samlet set vurderes lovforslagets forenklinger ikke at indebære økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner. Lovforslaget medfører administrative forenklinger i styrelsen. Det vurderes, at lovforslaget ikke har administrative konsekvenser for kommuner og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden den 3. oktober 2014 til den 30. oktober 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Akademikerne, AK-Samvirke, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Danske Erhvervsskoler, Danske Regioner, Danske Universiteter, Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, Fagligt Fælles Forbund, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FTF, HK/Stat, Ingeniørforeningen i Danmark, KL, LO, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Rigsrevisionen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiet Dania, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi SydVest, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Københavns Erhvervsakademi, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen University College Lillebælt, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen University College Sjælland, Professionshøjskolen University College Syddanmark, Professionshøjskolen VIA University College, SIMAC, Svendborg, Skagen Skipperskole, Svendborg Søfartsskole, Århus Maskinmesterskole, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. 10

11 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Administrative forenklinger i sty-ingerelsen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Der er tale om en forenkling af lovens titel. Når der skal henvises til en lov, skal lovens fulde, autoritative titel normalt anvendes. Hvis en lov har en forkortet titel angivet i parentes efter den egentlige titel, kan den forkortede titel imidlertid anvendes. Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) har ikke en sådan forkortet titel angivet i parentes, men alene en parentes, der angiver forkortelsen for selve støtteordningen, og som indgår i lovens fulde, autoritative titel. Det foreslås derfor, at parentesen udgår af lovens titel, sådan at titlen fremover bliver lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Til nr. 2 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, der administrerer SVU-ordningen, blev den 1. oktober 2013 lagt sammen med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til en ny styrelse: Styrelsen for Videregående Uddannelser. Det foreslås derfor, at Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte overalt i loven ændres til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Til nr. 3 Lovens 2, stk. 2, om SVU til uddannelsessøgende i alderen fra 20 år og op til 25 år foreslås ophævet. I stedet foreslås der indsat en bemyndigelse til, at undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke uddannelser uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til. Som en konsekvens heraf foreslås det, at henvisningen til 2, stk. 2, i SVU-lovens 2, stk. 1, nr. 1, ændres til 2, stk. 5. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Med den forslåede ændring ophæves bestemmelsen i SVU-lovens 2, stk. 2, om, at uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU til forberedende voksenundervisning eller special- 11

12 undervisning for voksne. I stedet foreslås der indsat en bemyndigelse til, at undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvilke uddannelser uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til. Der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 6, og de almindelige bemærkninger til pkt Det foreslås endvidere at ophæve SVU-lovens 2, stk. 4. Det følger af bestemmelsen, at det er en betingelse for at få SVU til videregående uddannelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse, svarende til 37 timer om ugen. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Med de foreslåede ændringer i dette lovforslags 1, nr. 4 og 5, bliver det krav om forudgående beskæftigelse, der følger af lovens 2, stk. 3, fælles for ansøgninger om SVU til henholdsvis uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse. De nuværende forskelle i kravene til den forudgående beskæftigelse er med til at gøre reglerne komplicerede at vejlede om og administrere. Med et fælles krav til den forudgående beskæftigelse forenkles reglerne væsentligt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 5. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 5 Det er en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende er beskæftiget, og at den uddannelsessøgende har været beskæftiget i en periode forud for uddannelsens start. Kravene til omfanget af den forudgående beskæftigelse er imidlertid forskellige ved ansøgning om SVU til henholdsvis uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til videregående uddannelse. Det følger således af den gældende bestemmelse i SVU-lovens 2, stk. 3, som bliver 2, stk. 2, at det er en betingelse for at få SVU efter SVU-lovens kapitel 3 (SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse), at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år. For uddannelsessøgende, der søger om SVU efter SVU-lovens kapitel 4 (SVU til videregående uddannelse), er det en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Med lovforslaget foreslås det, at det krav om forudgående beskæftigelse, som i dag gælder for ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, også skal gælde ved ansøgning om SVU til videregående uddannelse. Der skal forsat være tale om beskæftigelse hos en arbejdsgiver i Danmark. Med forslaget forenkles reglerne om kravene til den forudgående beskæftigelse, og det vil som følge heraf blive nemmere at vejlede uddannelsessøgende og arbejdsgivere om ordningen, ligesom det vil forenkle administrationen af ordningen, herunder den digitale understøttelse, væsentligt. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 6 Det foreslås at bemyndige undervisningsministeren til at fastsætte regler i en bekendtgørelse om, hvilke uddannelser, jf. SVU-lovens 4, stk. 1, uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til. Bemyndigelsen vil i første omgang blive anvendt til at fastsætte regler i en bekendtgørelse om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der vil med forslaget blive bedre muligheder for tidlig danskundervisning for voksne udlændinge, der er i beskæftigelse. 12

13 Det følger af dette lovforslag, at SVU til årige uddannelsessøgende fremover gives inden for den samlede ramme på højst 40 uger omregnet til heltid, jf. 5, stk. 1, i SVU-loven. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 7 Undervisningsministeren kan efter SVU-lovens 4, stk. 2, fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, det vil sige forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, gymnasial uddannelse og anden uddannelse på tilsvarende niveau, og om at der kan tildeles SVU til deltagelse i en kombination af de nævnte uddannelser. Efter de gældende regler i 24 stk. 3, i bekendtgørelse nr. 917 af 3. juli 2013 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen) er det en betingelse for, at der kan gives SVU til deltidsuddannelse, at den ugentlige uddannelsestid er mindst 6 timer. Dog kan der efter 24, stk. 4, i SVU-bekendtgørelsen gives SVU til deltidsuddannelse til forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne, når den ugentlige uddannelsestid er mindst 3 timer. Tilsvarende fremgår det af 26, stk. 3, i SVU-bekendtgørelsen, at det er en betingelse for tildeling af SVU, at den ugentlige arbejdstid er nedsat med mindst 6 henholdsvis 3 timer. Bestemmelserne er udformet på baggrund af bemærkningerne til henholdsvis 13 i den oprindelige SVU-lov, jf. Folketingstidende , tillæg A, side 7209, hvoraf fremgår, at der ikke kan gives SVU til uddannelsestid, der er mindre end 6 timer om ugen, og bemærkningerne til 4 i lov nr af 22. december 2004 om udvidet adgang til SVU og særligt tilskud til virksomhedsrettet FVU, jf. Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, side 3105, hvoraf fremgår, at reglerne om den ugentlige uddannelsestid vil blive udformet sådan, at der som hovedregel fortsat stilles krav om mindst 6 timer om ugen, men således at der alene kræves 3 timer om ugen, når det drejer sig om forberedende voksenundervisning og specialundervisning for voksne. Med dette lovforslags 1, nr. 7, foreslås det, at bestemmelsen om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskellig, udgår. Reglerne om den ugentlige uddannelsestid ved deltagelse i uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse vil i SVU-bekendtgørelsen blive udformet sådan, at der, uanset hvilken uddannelse der er tale om, alene stilles krav om mindst 3 ugentlige undervisningstimer. Der er tale om en forenkling af reglerne, som vil lette vejledningen og administrationen af ordningen. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 8 SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse gives i op til 40 uger omregnet til heltid. Dog kan undervisningsministeren efter lovens 4, stk. 3, fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i forberedende undervisning. Efter de gældende regler i 12, stk. 3, i SVU-bekendtgørelsen kan der således højst gives SVU til forberedende voksenundervisning i 18 uger omregnet til heltid. Med forslaget udgår muligheden for at fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i forberedende voksenundervisning. SVU til forberedende voksenundervisning skal, som det det også er tilfældet for de øvrige uddannelser med SVU, alene kunne rummes inden for den samlede ramme på 40 uger omregnet til heltid. Der er i medfør af den gældende bemyndigelse i lovens 4, stk. 3, fastsat bestemmelser i SVU-bekendtgørelsens 12 om uddannelsessøgendes adgang til at deltage i forberedende voksenundervisning. Da hjemmelsbestemmelsen med dette lovforslags 1, nr. 8, ophæves, bortfalder SVU-bekendtgørelsens bestemmelser herom. Der vil blive udstedt en ny bekendtgørelse. 13

14 Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 9 Den foreslåede ændring i 5, stk. 1, 1. pkt., er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 12, hvor det foreslås, at 6, hvorefter voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse skal fradrages i perioden på 40 uger, ophæves. Med den foreslåede ændring, der ophæver 5, stk. 1, 2. pkt., bortfalder muligheden for at få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne ud over perioden på 40 uger omregnet til heltid, jf. 5, stk. 1, 1. pkt. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 10, der ophæver 5, stk. 2, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for uddannelsessøgende i alderen fra 20 år til 25 år og 5, stk. 3, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU på grund af fradrag for støtte udbetalt før 1. juli Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 10 Med den foreslåede ændring, der ophæver 5, stk. 2, bortfalder muligheden for, at uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU i indtil 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. De uddannelsessøgende i alderen fra 20 år og op til 25 år vil fortsat have mulighed for at få SVU, men nu inden for den samlede ramme på 40 uger, jf. lovens 5, stk. 1. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 4 og 6, og de almindelige bemærkninger pkt Med den foreslåede ændring, der ophæver 5, stk. 3, bortfalder muligheden for, at uddannelsessøgende, der ikke har flere klip i støtterammen på 40 uger som følge af fradrag for tidligere udbetalt voksenuddannelsesstøtte, kan få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 11 Den foreslåede ændring i 5, stk. 4, der bliver stk. 2, er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 10, der ophæver 5, stk. 2, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for uddannelsessøgende i alderen fra 20 år til 25 år og 5, stk. 3, om SVU i op til 18 uger til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne for uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU på grund af fradrag for støtte udbetalt før den 1. juli Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 10, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 12 Med lovforslaget ophæves 6 i SVU-loven. Det følger af den gældende bestemmelse, at voksenuddannelsesstøtte, der er udbetalt efter den hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse og tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, fradrages i det samlede støttesystem, hvorefter der kan gives SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse i op til 40 uger omregnet til heltid. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradraget. Bestemmelsen har på nuværende tidspunkt udtømt sit formål, da de tidligere støtteordninger i praksis er udfaset. Der er i medfør af den gældende be- 14

15 myndigelse i lovens 6 fastsat bestemmelser i SVU-bekendtgørelsens 12, stk. 5 og 6, om SVU til uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU på grund af fradrag for støtte udbetalt i medfør af lov om støtte til voksenuddannelse. Da hjemmelsbestemmelsen med dette lovforslags 1, nr. 12, ophæves, bortfalder SVU-bekendtgørelsens bestemmelser herom. Der vil blive udstedt en ny bekendtgørelse. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 13 Den foreslåede ændring i 12, stk. 2, er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 10, der ophæver SVUlovens 5, stk. 2 og 3. Det følger således af forslaget, at SVU gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i 40 uger omregnet til heltid, jf. SVU-lovens 5, stk. 1, og 9, stk. 1. Forslaget indgår som led i forenklingen af støttesystemet, og der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 10, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 14 SVU beregnes og tildeles på baggrund af en beregnet uddannelsestid og antallet af timer med fravær fra arbejdspladsen på grund af deltagelse i uddannelse med SVU. Der kan ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden. Med forslaget udgår muligheden for at fastsætte regler om, at den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregning af SVU til de uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, som der gives SVU til efter lovens 4. Der er i medfør af den gældende bemyndigelse i lovens 13, stk. 5, fastsat bestemmelser i SVU-bekendtgørelsens 26, stk. 3, om kravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden er forskellig alt efter, hvilken uddannelse der er tale om. Da hjemmelsbestemmelsen med dette lovforslags 1, nr. 14, ophæves, bortfalder SVU-bekendtgørelsens bestemmelser herom. Der vil blive udstedt en ny bekendtgørelse, hvori kravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden vil blive fastsat til mindst 3 ugentlige timer. Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagets 1, nr. 7, hvori det foreslås, at bestemmelsen i lovens 4, stk. 2, om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskellig, udgår. Reglerne om den ugentlige uddannelsestid ved deltagelse i uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse vil i SVU-bekendtgørelsen blive udformet sådan, at der, uanset hvilken uddannelse der er tale om, alene stilles krav om mindst 3 ugentlige undervisningstimer. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 15 Det følger af 16 i SVU-loven, at den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt, og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette. Styrelsen for Videregående Uddannelser rejser krav om tilbagebetaling af SVU og oversender krav, der ikke betales, til inddrivelse i SKAT. Med dette lovforslags 1, nr. 15, kan undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren efter forhandling med finansministeren fastsætte regler i en bekendtgørelse om Statens Administrations administration af krav om tilbagebetaling, og at Statens Administration kan træffe afgørelse om tilbagebetalingen. Statens Administration administrerer i forvejen tilbagebetalingskrav i forhold til statens uddannelsesstøtte (SU). Da reglerne om tilbagebetaling af SU og SVU er enslydende, vil der være administrative fordele ved at lade krav om tilbagebetaling af SVU indgå i denne større sammenhæng. Som hidtil vil styrelsen rejse krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte. De rejste krav om tilbagebetaling vil herefter blive oversendt til Statens Administration med henblik på inddrivelse. Klager over Statens 15

16 Administrations afgørelser om tilbagebetaling af SVU kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, jf. 22, stk. 3, i SVU-loven. Der henvises til bemærkningerne til dette lovforslags 1, nr. 16, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 16 Den foreslåede ændring i 20, stk. 1 og 2, og i 22, stk. 3, er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 15, om Statens Administrations administration af krav om tilbagebetaling af SVU. Med de foreslåede ændringer i 20, stk. 1 og 2, bemyndiges Statens Administration til at indhente og videregive de oplysninger om de uddannelsessøgende, der er nødvendige for tilbagebetaling af SVU. Det følger af den foreslåede ændring af 22, stk. 3, at afgørelser truffet af Statens Administration kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 15, og de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 17 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med de foreslåede ændringer i 20, stk. 1, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 18 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med de foreslåede ændringer i 20, stk. 2 og 21, stk. 4, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 19 Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren kan i medfør af de gældende regler bestemme, at visse opgaver efter SVU-loven varetages dels af uddannelsesstederne og dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser. SVU-ordningen administreres decentralt af en række udvalgte uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser, de såkaldte SVU-administratorer. SVU-administratorerne vejleder uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger om SVU til styrelsen. Styrelsen vejleder SVU-administratorerne og træffer afgørelse om SVU. Uddannelsessøgende, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, kan efter de gældende regler vælge, om ansøgning om SVU skal afleveres arbejdsløshedskassen eller til et af de uddannelsessteder, der virker som SVU-administrator. Arbejdsløshedskasserne modtager imidlertid tilsammen kun 3-4 pct. af den samlede ansøgningsmængde, og har som følge heraf forholdsvis svært ved at opretholde viden og erfaring på området. Det foreslås derfor, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administator. Vejledning og ansøgning om SVU vil fremover skulle ske ved henvendelse til henholdsvis et voksenuddannelsescenter ved ansøgning om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse og til en af de udvalgte professionshøjskoler ved ansøgning om SVU til videregående uddannelse. Voksenuddannelsescentrene og de udvalgte professionshøjskoler vil udføre de samme opgaver som hidtil. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr

17 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med den foreslåede ændring i 21, stk. 2, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 21 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med den foreslåede ændring, der ophæver 21, stk. 5, 2. og 3. pkt., udgår henvisningen til tilsynet med arbejdsløshedskasserne. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 22 Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at visse opgaver efter SVU-loven varetages af dels af uddannelsesstederne og dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser. Styrelsen for Videregående Uddannelser fører efter bemyndigelse tilsyn med de uddannelsesstedernes og arbejdsløshedskassernes varetagelse af opgaverne. Med dette lovforslags 1, nr. 22, der indsætter nyt stk. 6, bemyndiges henholdsvis undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren til at fastsætte regler om tilsynet, herunder om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Det er hensigten, at tilsynet med uddannelsessteder, herunder i deres opgavevaretagelse som SVU-administator, fremadrettet sker ved, at institutionernes revisorer afgiver revisionsprotokollater til styrelsen om administrationen af deres opgaver efter SVU-loven. Styrelsen gennemgår protokollater og følger op på eventuelt kritisable forhold. Styrelsen vil som hidtil kunne føre almindelig driftstilsyn og ad hoc-tilsyn med blandt andet udtræk af nøgletal og indkaldelse af sager. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 23 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med den foreslåede ændring i 21, stk. 6, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 24 Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 19, hvor det foreslås, at arbejdsløshedskasserne fremover ikke længere skal virke som SVU-administratorer. Med den foreslåede ændring i 22, stk. 1, udgår henvisningen til arbejdsløshedskasser. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 25 Den foreslåede ændring i SVU-lovens 22 a, stk. 1, er en konsekvens af den foreslåede ændring i dette lovforslags 1, nr. 15. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 1 Til 2 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at titlen til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foreslås forenklet, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Når der skal henvises til en lov, skal lovens fulde, autoritati- 17

18 ve titel normalt anvendes. Hvis en lov har en forkortet titel angivet i parentes efter den egentlige titel, kan den forkortede titel imidlertid anvendes. Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) har ikke en sådan forkortet titel angivet i parentes, men alene en parentes, der angiver forkortelsen for selve støtteordningen, og som indgår i lovens fulde, autoritative titel. Det foreslås derfor, at parentesen udgår af lovens titel, sådan at titlen fremover bliver lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Til nr. 1 Til 3 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at titlen til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foreslås forenklet, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Når der skal henvises til en lov, skal lovens fulde, autoritative titel normalt anvendes. Hvis en lov har en forkortet titel angivet i parentes efter den egentlige titel, kan den forkortede titel imidlertid anvendes. Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) har ikke en sådan forkortet titel angivet i parentes, men alene en parentes, der angiver forkortelsen for selve støtteordningen, og som indgår i lovens fulde, autoritative titel. Det foreslås derfor, at parentesen udgår af lovens titel, sådan at titlen fremover bliver lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Til nr. 1 Til 4 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at titlen til lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foreslås forenklet, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Når der skal henvises til en lov, skal lovens fulde, autoritative titel normalt anvendes. Hvis en lov har en forkortet titel angivet i parentes efter den egentlige titel, kan den forkortede titel imidlertid anvendes. Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) har ikke en sådan forkortet titel angivet i parentes, men alene en parentes, der angiver forkortelsen for selve støtteordningen, og som indgår i lovens fulde, autoritative titel. Det foreslås derfor, at parentesen udgår af lovens titel, sådan at titlen fremover bliver lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Til 5 Det foreslås med bestemmelsen i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. april Med den foreslåede bestemmelse i stk. 2 fastslås det, at loven ikke finder anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. 18

19 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget Uddannelses- og forskningsministeriet 1 I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 364 af 9. april 2014, foretages følgende ændringer: Lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), 1. I titlen udgår»(svu)«. 2. Overalt i loven ændres»styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte«til:»Styrelsen for Videregående Uddannelser«. 2. Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de 3. I 2, stk. 1, nr. 1, ændres»stk. 2«til»stk. 5«. 1) er fyldt 25 år og indtil nået folkepensionsalder efter 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2, --- Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. 5, stk. 2. Stk. 3. For at få SVU efter kapitel 3 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år. Stk. 4. For at få SVU efter kapitel 4 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse. Stk. 5 og Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden, herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i undervisning efter stk. 1, nr , stk. 2 og 4, ophæves. Stk. 3, 5 og 6 bliver herefter stk I 2, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår»efter kapitel 3«. 6. I 2 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter 4, stk. 1.«7. I 4, stk. 2, udgår», herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk.1, nr. 1-4,«. 8. 4, stk. 3, ophæves. 19

20 5. SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. 4, stk. 1, gives inden for et samlet støttesystem (klippekort til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) på højst 40 uger omregnet til heltid, jf. dog 6. Der kan herudover opnås SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne i de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3. Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan i indtil 18 uger omregnet til heltid få SVU til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne, jf. 2, stk. 2. Stk. 3. Uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU inden for den periode, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., på grund af fradrag efter 6, stk. 1, af støtte udbetalt før den 1. juli 2000, kan få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning eller specialundervisning for voksne. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet (klippekortet) og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og Voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter den hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse, jf. 23, stk. 2-4, og tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, fradrages i den periode, der er nævnt i 5, stk. 1, 1. pkt. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradraget Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i 5, stk. 1-3, og 9, stk. 1. Stk Stk Stk. 5. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte nærmere regler om beregning af SVU, om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-4, og om tildeling af SVU under kortere afbrydelser af undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold. Stk Stk. 2. Vedkommende minister, jf. 1, kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse. Stk I 5, stk. 1, 1. pkt., udgår», jf. dog stk. 6,«og 2. pkt., ophæves , stk. 2 og 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I 5, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår»og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3« ophæves. 13. I 12, stk. 2, ændres» 5, stk. 1-3«til:» 5, stk. 1«. 14. I 13, stk. 5, udgår», om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i 4, stk. 1, nr. 1-4,«. 15. I 16, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:»vedkommende minister, jf. 1, kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at administration af krav om tilbagebetaling varetages af Statens Administration, og om at Statens Administration kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af SVU.«20

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love 2009/1 LSF 151 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0020951 Fremsat den 3. marts 2010 af

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til

2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Styrelsen for videregående uddannelser, j.nr. 13/026591. Forslag. til 2013/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for forskning, innovation og videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere