Delårsrapport 3. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2012"

Transkript

1 Overblik Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Begivenheder i 3. kvartal 2012 Begivenheder efter 3. kvartal 2012 Aktive kliniske studier med belinostat Regnskabsberetning Ledelsespåtegning Regnskab Koncerntotalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Delårsrapport 3. kvartal 2012

2 Overblik Begivenheder i 3. kvartal 2012 Den 30. august 2012 foretog Topotarget ændringer i direktionen og indledte en strategisk gennemgang Den 21. september 2012 meddelte Topotarget, at det primære effektmål i det pivotale BELIEF-studie (CLN-19) om en objektiv responsrate på mindst 20 % var opfyldt Den 17. september 2012 blev det meddelt, at der på ESMO 2012 ville blive præsenteret positive kliniske data om belinostat til behandling af akut myeloid leukæmi Hovedtal for perioden 1. januar 30. september 2012 Periodens omsætning udgjorde DKK 3,4 mio. mod DKK 67,7 mio. i samme periode sidste år Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde i perioden DKK 38,0 mio. mod DKK 44,5 mio. i samme periode sidste år Administrationsomkostninger i perioden udgjorde DKK 27,7 mio. mod DKK 29,9 mio. i samme periode i 2011 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter før skat var et underskud på DKK 63,3 mio. kr. mod et underskud på DKK 9,7 mio. i samme periode sidste år De finansielle poster udgjorde en finansiel indtægt på DKK 0,1 mio. i perioden mod en omkostning på DKK 1.6 mio. i samme periode sidste år Koncernen havde pr. 30. september 2012 likvide beholdninger på i alt DKK 54,1 mio. (DKK 114,3 mio. pr. 31. december 2011) Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Overblik 2

3 Hoved-og nøgletal Hoved-og nøgletal for koncernen Total DKK 000 Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger (38.037) (44.497) (54.345) Administrationsomkostninger (27.689) (29.852) (40.765) Driftsresultat (63.398) (8.045) (31.352) Finansielle poster 123 (1.629) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (63.275) (9.674) (30.265) Periodens resultat af ophørte aktiviteter - (5.001) (3.999) Periodens totalindkomst (63.275) (15.007) (33.011) Aktuel og udvandet EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,48) (0,08) (0,22) Aktuel og udvandet EPS, (DKK) af fortsættende og ophørende aktiviteter - (0,04) (0,25) Koncernbalancer Likvide beholdninger og værdipapirer Egenkapital Balancesum Koncernpengestrømsopgørelser Pengestrømme fra driftsaktivitet (59.964) (73.044) (88.847) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (261) 95 (1.919) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Koncernnøgletal Antal fuldt indbetalte aktier, ultimo Gennemsnitlige antal aktier i perioden Aktiver/egenkapital 1,1 1,1 1,1 Børskurs ultimo (DKK) 2,35 1,95 2,51 Indre værdi pr. aktie (DKK) 2,22 2,92 2,79 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Forventninger til 2012 Topotarget forventer et underskud før skat på ca. DKK mio. for indeværende regnskabsår (eksklusive potentielle milepæle). Likviditeten forventes ved årets udgang at udgøre DKK mio. De opdaterede forventninger ligger inden for det interval, der blev udmeldt den 14. marts 2012 i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2011 og igen den 29. august 2012 i delårsrapporten for 2. kvartal Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Hoved-og nøgletal 3

4 Ledelsens beretning Der indtraf to vigtige begivenheder i årets tredje kvartal. For det første opfyldte det pivotale studie med belinostat til behandling af perifert T-celle lymfekræft (PTCL) det primære effektmål om en objektiv responsrate på 20 %. For det andet indledte selskabet forud for denne begivenhed en strategisk gennemgang med henblik på at maksimere værdien for aktionærerne. BELIEF-studiet opfyldte det primære effektmål Den 21. september 2012 meddelte vi, at det primære effektmål var opfyldt i det pivotale BELIEF-studie, hvor belinostats effekt og sikkerhed evalueres i behandlingen af patienter med recidiverende/resistent PTCL. Dette er en vigtig milepæl for Topotarget, da det er en forudsætning for at opnå den såkaldte Special Protocol Assessment (SPA), som de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) har givet til belinostat til behandling af PTCL. Vores samarbejdspartner i Nordamerika, Spectrum Pharmaceuticals, er ansvarlig for at indsende en registreringsansøgning (NDA) for belinostat til behandling af patienter med PTCL i USA. Spectrum Pharmaceuticals forventer at offentliggøre top-line resultater fra studiet ved udgangen af 4. kvartal 2012 og venter desuden at indsende en NDA-ansøgning til FDA medio Efter den potentielle NDA-ansøgning vil Topotarget være berettiget til at modtage en million aktier i Spectrum Pharmaceuticals samt et tocifret kontant millionbeløb i USD, hvis Spectrum Pharmaceuticals opnår accept fra FDA til at indsende registreringsansøgningen for belinostat. Hvis belinostat godkendes af FDA, vil Topotarget yderligere modtage et tocifret kontant millionbeløb i USD samt royalties af fremtidige salgsindtægter. Vi ser frem til at offentliggøre yderligere oplysninger om PTCL BELIEF-studiet sammen med vores amerikanske partner samt at meddele eventuelle beslutninger vedrørende selskabets strategiske gennemgang til vores aktionærer. CEO, Anders Vadsholt Strategisk gennemgang Med henblik på at undersøge det fulde potentiale af belinostat samt maksimere værdien for vores aktionærer indledte bestyrelsen ved udgangen af august en strategisk gennemgang for at kunne undersøge og efterleve forskellige strategiske muligheder. Disse muligheder kan omfatte en partneraftale for belinostat uden for Spectrum Pharmaceuticals' geografiske område, en fusion med en industriel partner eller et salg af selskabet. En række interesserede selskaber har været i kontakt med Topotarget, men der ikke truffet beslutning om at indgå i en bestemt transaktion på dette tidspunkt. For at afspejle det nuværende fokus for selskabets aktiviteter samt forberede selskabet på udfaldet af ovennævnte strategiske gennemgang er det besluttet at ændre direktionens sammensætning. Anders Fink Vadsholt blev udnævnt til adm. direktør samtidig med, at han beholder sit ansvarsområde som CFO. Topotargets bestyrelsesformand, Bo Jesper Hansen fungerer nu som arbejdende bestyrelsesformand. I den forbindelse vil der på den kommende ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2012 blive stillet forslag om at ændre retningslinjerne for incitamentsaflønning, således at bestyrelsesformanden kan aflønnes med en opgavebestemt kontantbonus i ekstraordinære tilfælde. Med henblik på at give selskabet størst mulig økonomisk fleksibilitet såvel under som efter den strategiske gennemgang vil der endvidere på den ekstraordinære generalforsamling blive stillet forslag om, at selskabet ad en eller flere gange efter bestyrelsens beslutning optager lån ved udstedelse af konvertible obligationer, som giver ret til at tegne aktier i selskabet. Såfremt de konvertible obligationer udnyttes, skal de udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som samlet svarer mindst til markedskursen på aktierne på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Der henvises til selskabsmeddelelsen af 2. november 2012 for en komplet beskrivelse af forslaget. Den kommende periode I 4. kvartal og fremefter ser Topotarget frem til at offentliggøre yderligere oplysninger om BELIEF-studiet i PTCL sammen med Spectrum Pharmaceuticals samt meddele eventuelle beslutninger vedrørende selskabets strategiske gennemgang. Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Ledelsens beretning 4

5 Begivenheder i 3. kvartal 2012 Topotarget indleder strategisk gennemgang og ændrer direktionen I august meddelte Topotarget, at selskabet havde engageret en investeringsbank til at undersøge og rådgive om selskabets strategiske muligheder. I relation hertil besluttede bestyrelsen og direktionen at ændre ledelsens struktur og størrelse for at afspejle det nuværende omfang af selskabets aktiviteter. CLN-19 PTCL BELIEF I det pivotale BELIEF-studie (CLN-19), hvor belinostats effekt og sikkerhed evalueres i behandlingen af patienter med recidiverende/resistent PTCL, er det primære effektmål opfyldt. I henhold til en såkaldt Special Protocol Assessment (SPA) hos de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) kræves det, at der i BELIEF-studiet opnås en objektiv responsrate på mindst 20 %, og dette mål blev nået. Data fra studiet analyseres nu yderligere og forventes at blive offentliggjort i løbet af 4. kvartal Klinisk resumé om belinostat på ESMO 2012 Der blev på konferencen ESMO 2012 (European Society for Medical Oncology) præsenteret positive kliniske data for belinostat til behandling af akut myeloid leukæmi. De præsenterede resultater viser anti-leukæmisk aktivitet for belinostat i kombination med idarubicin og tyder på, at bestemte patientundergrupper potentielt kan have gavn af behandling med belinostat i kombination med idarubicin baseret på en analyse af gen-ekspressionsprofilering. Det videnskabelige resumé kan ses i Selskabsmeddelelse nr , som blev offentliggjort den 17. september Meddelelsen kan ses på vores hjemmeside CLN-17 CUP Efter offentliggørelsen af top-line resultater den 29. juni 2012 offentliggjorde Topotarget en yderligere eksplorativ analyse fra dets randomiserede fase II undersøgelse med belinostat til behandling af patienter med CUP (kræft med ukendt primærtumor) den 28. august Selvom studiet ikke opfyldte dets primære effektmål om en signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse, var den signifikante stigning i den objektive responsrate kombineret med en gunstig separation af kurverne for gennemsnitlig overlevelse efter otte måneder positiv. Både BelCaPkombinationen (belinostat i kombination med carboplatin og paclitaxel) og vedligeholdelsesbehandlingen med oralt indgivet belinostat var generelt veltolererede. Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Begivenheder i 3. kvartal

6 Begivenheder efter 3. kvartal 2012 Belinostat resumé på ASH 2012 Et videnskabeligt belinostat resumé blev i november offentliggjort på The American Society of Hematologys hjemmeside i forbindelse med konferencens årsmøde. Resuméet indeholder en opdatering af resultaterne opnået i et investigator-initieret fase I studie med henblik på at bestemme de anbefalede doser af belinostat i kombination med bortezomib til et fase II for behandling af patienter med blodkræftsygdomme. Kombinationen viser klinisk aktivitet (blandt 22 evaluérbare patienter har én patient opnået komplet respons, to patienter har opnået delvis respons og otte patienter har opnået stabil sygdom) og er veltolereret i patienter med tilbagefald eller refraktær akut leukemi (AML), myelodysplastisk syndrom (MDS) eller kronisk myelogen leukemi hvor patienten har et kritisk forhøjet niveau af umodne celler (blasts). Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Den 2. november blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Topotarget, som afholdes den 26. november Hovedpunkterne på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er et forslag om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af konvertible obligationer samt godkendelse af reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion. Orphan Drug-status Den 15. oktober tildelte Europa-Kommissionen Orphan Drug-status for belinostat til behandling af PTCL i EU en vigtig milepæl i bestræbelserne på at opnå registrering for belinostat for denne sjældne og livstruende form for non-hodgkins lymfom. Orphan Drug-status tildeles lægemidler, som har potentiale til at behandle sjældne, livstruende eller kronisk invaliderende lidelser, hvortil der ikke findes nogen effektiv behandling. Orphan Drug-betegnelsen medfører vigtige incitamenter som f.eks. afgiftsreduktion for diverse regulatoriske aktiviteter og tildelingen af 10 års eksklusiv ret på markedet i EU, efter lægemidlet er godkendt. Foruddefinerede protokolkriterier opfyldt i CLN-14-studiet De foreløbige resultater fra et klinisk fase II studie med belinostat i kombination med doxorubicin til behandling af patienter med bløddelssarkom opfyldte de i protokollen definerede kriterier om patienter med respons blandt 20 patienter med bløddelssarkom i fase II-delen for at fortsætte til videre klinisk udvikling. Blandt de 20 patienter opnåede én patient et komplet respons og to havde et partielt respons. Endvidere opnåede yderligere 12 patienter sygdomsstabilisering. Dette svarer til en objektiv responsrate på 15 % og en sygdomskontrolrate på 75 %. Alle 15 patienter havde fortsat sygdomskontrol ved kontrolanalysen efter tre måneder. Dette er opmuntrende resultater, da patienter med sarkom har en meget dårlig prognose og kun få behandlingsmuligheder. Et sarkom er en gruppe solide kræftsvulster i kroppens bindevæv, som behandles med kirurgi, kemoterapi og/eller strålebehandling. Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Begivenheder efter 3. kvartal

7 Aktive kliniske studier med belinostat ( Topotarget eller Spectrum pharmaceuticals) Rekrutte- Tids- Indikation Studie Sponsor Fase I Fase II Pivotal Target # ringsstatus Milepæl horisont PTCL BELIEF Top-line resultater Q SPPI 100 Afsluttet (CLN-19) Indsendelse af NDA H Fase II, Resultater Solide + STS CLN-14 TT 55 stadie I fase II, H gennemført stadie I Drug-drug CLN-20 SPPI/TT 39 Rekruttering Top-line resultater H interaktion pågår NSCLC SPI-1014-Bel SPPI/TT 35 Rekruttering pågår Rekruttering afsluttet i/a Note: TT = Topotarget / SPPI = Spectrum Pharmaceuticals Perifert T-celle lymfekræft (PTCL) BELIEF (CLN-19) Belinostat undersøges i øjeblikket i et pivotalt studie vedrørende behandling af recidiverende eller resistent PTCL. PTCL er en blodkræftsygdom og omfatter en heterogen gruppe af kræftsygdomme med T-celle oprindelse, som udgør omkring % af alle tilfælde af non-hodgkins lymfom. Det er en aggressiv og alvorlig kræftform med en dårlig prognose og en forventet overlevelse uden behandling på ca. to år fra diagnosetidspunktet. Estimater over årlige kræftforekomster peger på nye tilfælde af PTCL i USA, Japan og de fem største lande i EU. Studiet blev påbegyndt af Topotarget og finansieres, gennemføres og afsluttes af vores samarbejdspartner Spectrum Pharmaceuticals. Der blev nået en væsentlig milepæl i september 2011, hvor studiet blev lukket for rekruttering, efter at 129 patienter var blevet inkluderet. Der er opnået en såkaldt Special Protocol Assessment hos FDA, og i henhold til disse betingelser skal der i studiet opnås en responsrate på mindst 20 % som det primære effektmål. Studiet opfyldte dette primære effektmål i september Der behandles fortsat patienter i studiet, og vi forventer, at der vil være top-line data tilgængelige ved udgangen af 4. kvartal Spectrum Pharmaceuticals forventes herefter medio 2013 at indsende en registreringsansøgning (NDA) til FDA. Efter FDA's accept af registreringsansøgningen vil Topotarget være berettiget til at modtage en million aktier i Spectrum Pharmaceuticals samt et tocifret kontant millionbeløb i USD. Hvis belinostat godkendes af FDA, vil Topotarget yderligere modtage et tocifret kontant millionbeløb i USD. Solide tumorer og bløddelssarkom (STS) CLN-14 Efter at den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med doxorubicin blev etableret i patienter med solide tumorer, blev der igangsat en udvidet kohorte af patienter med STS. Kohorteudvidelsen blev planlagt i to stadier, hvor der blev inkluderet 20 patienter i det første stadie og 20 patienter i det andet stadie. De foreløbige resultater opfylder protokollens kriterier og blev præsenteret i en pressemeddelelse i september Studiet vil fortsat evaluere den objektive responsrate og responsvarighed, sygdomskontrolrate og gennemsnitlig overlevelse for de inkluderede patienter. Yderligere kliniske ud- Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Aktive kliniske studier med belinostat 7

8 viklingsplaner vil blive baseret på de data, der opnås i dette studie samt på videnskabelig rådgivning fra kompetente myndigheder. Rekrutteringen til første stadie af fase II er afsluttet, og de fuldstændige top-line resultater forventes at foreligge i 1. halvår Interaktion med andre lægemidler (drug-drug) CLN-20 Formålet med CLN-20 er at understøtte registreringsansøgningen med sikkerhedsdata om potentielle interaktioner med andre lægemidler. Studiet foretages i samarbejdet mellem Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals og styres af Spectrum Pharmaceuticals. Der forventes rekrutteret ca. 39 patienter i studiet. Rekrutteringen forløber planmæssigt, og der forventes top-line resultater i 2. halvår Ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) SPI-2014 Dette er et fase I/II studie til evaluering af den maksimalt tålte dosis af belinostat i kombination med carboplatin plus paclitaxel (BelCaP) til behandling af patienter med stadie IV NSCLC, der ikke reagerer på kemoterapi. Studiet blev påbegyndt i marts 2011, og der forventes rekrutteret op til 35 patienter. Der er indtil videre undersøgt flere dosisniveauer. Topotarget/ Spectrum Pharmaceuticals finansierer studiet i fællesskab, og Spectrum Pharmaceuticals styrer det amerikansk-baserede studie. NCI-sponsorede studier National Cancer Institute (NCI) er et anerkendt og globalt førende institut inden for onkologisk forskning og finansierer en lang række studier inden for onkologi og blodkræftsygdomme. Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals samarbejder med NCI om afprøvninger af belinostat og undersøgelser af behandlingsmuligheder i flere forskellige indikationer, hvor der er et stort udækket behandlingsbehov. Disse studier foretages som støtte til det af Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals finansierede udviklingsprogram. NCI finansierer og gennemfører studierne i eget regi, og tidsplanerne og kommunikation/publicering kontrolleres derfor af NCI. NCI-sponsorerede studier i samarbejde med Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals Studie Initieret NCI7251: Et fase I studie med PXD101 (belinostat) i kombination med 1 3-cis-retinoidsyre til behandling af fremskredne solide kræftsvulster Q NCI8238: Et fase I studie med belinostat i kombination med cisplatin og etoposid til behandling af voksne patienter med fremskredne kræftsygdomme Q NCI8602: Et fase I/II studie med PXD-101 (belinostat) i kombination med cisplatin, doxorubicin og cyclofosfamid som førstelinjebehandling af fremskreden eller recidiverende tymisk karcinom. Q NCI8846: Et fase I farmakokinetisk studie af belinostat til behandling af solide tumorer og lymfekræftsygdomme hos patienter med forskellig grader af svækket leverfunktion. Q Det skal bemærkes, at NCI er ansvarlig for enhver kommunikation vedrørende ovennævnte studier. Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Aktive kliniske studier med belinostat 8

9 Regnskabsberetning for 3. kvartal 2012 Delårsrapporten for 3. kvartal 2012 omfatter moderselskabet Topotarget A/S og de fire 100 % ejede datterselskaber Topotarget UK Ltd, Topotarget Germany AG, Topotarget Switzerland S.A. og Topotarget Netherlands B.V. (koncernen). Medmindre andet er anført, er regnskabsberetningen baseret på de konsoliderede regnskabsoplysninger for perioden 1. juli til 30. september 2012 med sammenligningstal for koncernen for samme periode i Resultatopgørelse Totalindkomsten for perioden var på DKK -22,0 mio. kr. mod DKK -17,3 mio. i samme periode sidste år. Nettoomsætning Periodens omsætning udgjorde DKK 1,2 mio. mod DKK 10,3 mio. i samme periode sidste år Omsætningen består primært af royaltyindtægter i henhold til vores aftale med SpePharm Holding omkring Savene samt indtægter under vores samarbejdsaftale med Spectrum Pharmaceuticals. Den store omsætningsnedgang kan direkte henføres til ophøret af de udskudte indtægter fra upfront milepælsbetalingen fra Spectrum Pharmaceuticals som beskrevet i vores delårsrapport for 1. kvartal Omkostninger Produktionsomkostningerne udgjorde DKK 0,4 mio. (DKK 0,6 mio. i samme periode i 2011) og omfatter personaleomkostninger i Topotarget vedrørende samarbejdsaftalen med Spectrum Pharmaceuticals. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 12,2 mio. mod DKK 15,3 mio. i samme periode sidste år. Reduktionen i omkostningerne på 20 % kan primært henføres til afslutningen af kliniske projekter. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 10,0 mio. mod DKK 7,6 mio. i samme periode sidste år. Omkostningsstigningen vedrører en engangsomkostning på DKK 3,1 mio. i forbindelse med ændringer i ledelsen. Ophørte aktiviteter består af frasalg af aktiviteter fra koncernens amerikanske dattervirksomhed, som blev solgt i december Som følge af salget i 2011 er der ikke vist sammenligningstal for Finansielle poster, netto De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på DKK 0,6 mio. i perioden mod en omkostning på DKK 1,7 mio. i samme periode sidste år. De finansielle omkostninger kan primært henføres til valutakursudsving i US dollar. Balance De samlede aktiver udgjorde DKK 294,4 mio. pr. 30. september 2012 mod DKK 386,7 mio. på samme tidspunkt sidste år. Koncernens likvide beholdninger pr. 30. september 2012 udgjorde DKK 54,1 mio. mod DKK 114,3 mio. pr. 31. december 2011, og egenkapitalen var på DKK 268,2 mio. mod DKK 330,7 mio. ved udgangen af De langfristede forpligtelser udgjorde pr. 30. september 2012 DKK 3,1 mio. mod DKK 14,7 mio. ved udgangen af september Det store fald kan henføres til omklassificering af lånet fra CuraGen fra langfristede forpligtelser til kortfristede forpligtelser på i alt DKK 11,1 mio. (jf. note 1). Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Regnskabsberetning for 3. kvartal

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt Topotargets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til udarbejdelsen af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september Inden for de næste 12 måneder forventer ledelsen at modtage betragtelige milepælsbetalinger fra såvel Apricus Biosciences som Spectrum Pharmaceuticals, som vil gøre det muligt at videreudvikle belinostat efter medio Topotarget har derfor udarbejdet sit regnskab på en going-concern basis. Ledelsen er klar over, at denne strategi indebærer en række risici, som er beskrevet under Anvendt regnskabspraksis i note 1 til dette delårsregnskab. Vi anser delårsberetningen for at give en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, 12. November 2012 Direktion Anders Vadsholt CEO Bestyrelse Bo Jesper Hansen Formand Anker Lundemose Gisela Schwab Ingelise Saunders Jeffrey H. Buchalter Karsten Witt Per Samuelsson Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Ledelsespåtegning 10

11 Koncerntotalindkomstopgørelse DKK kvartal 3. kvartal Total Nettoomsætning Produktionsomkostninger (381) (627) (1.062) (1.428) (1.840) Forsknings- og udviklingsomkostninger (12.172) (15.305) (38.037) (44.497) (54.345) Administrationsomkostninger (9.974) (7.592) (27.689) (29.852) (40.765) Driftsresultat (21.375) (13.207) (63.398) (8.045) (31.352) Financielle indtægter og udgifter (610) (1.746) 123 (1.629) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (21.985) (14.953) (63.275) (9.674) (30.265) Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter - (333) - (333) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (21.985) (15.286) (63.275) (10.007) (29.012) Periodens resultat af ophørte aktiviteter - (2.031) - (5.001) (3.999) Periodens totalindkomst (21.985) (17.316) (63.275) (15.007) (33.011) Fordeling af periodens resultat Moderselskabets aktionærer (21.985) (17.316) (63.275) (15.007) (33.011) Minoritetsinteresser Periodens totalindkomst (21.985) (17.316) (63.275) (15.007) (33.011) Aktuel og udvandet EPS, (DKK) af fortsættende aktiviteter (0,17) (0,12) (0,48) (0,08) (0,22) Aktuel og udvandet EPS, (DKK) af fortsættende og ophørende aktiviteter - (0,02) - (0,04) (0,25) Gennemsnitligt antal medarbejdere Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Koncerntotalindkomstopgørelse 11

12 Sammendraget balance DKK Sept. 30. Sept. Total Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Sammendraget balance 12

13 Sammendraget pengestrømsopgørelse DKK Sept. 30. Sept. Total Driftsresultat af fortsættende aktiviteter (63.398) (13.045) (31.352) Driftsresultat af ophørte aktiviteter - - (6.560) Tilbageførsel af aktiebaseret vederlæggelse Afskrivninger og nedskrivninger Ændringer i driftskapital (832) (64.228) (58.458) Pengestrømme fra primær driftsaktivitet (61.491) (71.661) (92.435) Modtagne og betalte renter mv (1.383) Selskabsskatterefusion Pengestrømme fra driftsaktivitet (59.964) (73.044) (88.847) Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver (344) 95 (2.283) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet (261) 95 (1.919) Pengestrømme fra financieringsaktivitet Ændring i likvider (60.225) (72.950) (90.766) Likvider 1. januar Likvider 30. september Likvide beholdninger Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Sammendraget pengestrømsopgørelse 13

14 Egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar til 30. september 2012 Aktiebaseret Antal Aktie- veder- Overført Koncern aktier kapital læggelse resultat I alt DKK 000 DKK 000 DKK 000 DKK 000 Egenkapital 1. januar Periodens resultat (63.275) (63.275) Anden totalindkomst for perioden Totalindkomst for perioden (63.275) (63.275) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 30. september Aktiekapitalen er en bunden reserve, mens de øvrige reserver er frie til udbytteformål med forbehold af bestemmelserne i selskabsloven. Egenkapitalopgørelse for koncernen for perioden 1. januar september 2011 Egenkapital 1. januar Periodens resultat (15.007) (15.007) Anden totalindkomst for perioden Totalindkomst for perioden (15.007) (15.007) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Tilbageførsel af udløbne warrants Udvidelse af aktiekapital ved warrants Egenkapital 30. september Aktiekapitalen er en bunden reserve, mens de øvrige reserver er frie til udbytteformål med forbehold af bestemmelserne i selskabsloven. Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar til 30. september

15 Noter Ledelsens væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er udarbejdet efter kravene i IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber og de yderligere oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til Topotargets årsrapport for 2011 og i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er udarbejdet på en going-concern basis. Delårsrapporten er udarbejdet i danske kroner, som er moderselskabets funktionelle valuta. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag Delårskoncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de nye og ændrede standarder (IFRS/IAS) samt fortolkningsbidrag (IFRIC), der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2012 eller senere. Standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft På tidspunktet for offentliggørelsen af delårsrapporten for perioden 1. januar september 2012 er en række nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag endnu ikke trådt i kraft og derfor ikke indarbejdet i rapporten: Disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag forventes ikke at medføre nogen ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Going concern Det er ledelsens bedste vurdering, at følgende risikofaktorer kan påvirke milepælsbetalingerne fra henholdsvis Apricus Biosciences og Spectrum Pharmaceuticals. En forsinkelse af Apricus Biosciences teknologioverførsel af Totect til en anden producent kan påvirke tidspunktet for modtagelsen af milepælsbetalingen på USD 2 mio. Topotarget er berettiget til at modtage væsentlige milepælsbetalinger, hvis og når FDA accepterer en registreringsansøgning for belinostat. CLN-19 studiet har opfyldt det primære effektmål. En forsinkelse i indsendelsen af registreringsansøgningen vil få negativ indvirkning på den budgetterede likviditet, afhængig af om og hvornår FDA accepterer ansøgningen. Hvis nogen af de forventede milepæle forsinkes, har Topotarget mulighed for at nedbringe omkostningerne, så likviditeten kan strækkes til de forventede milepælsbetalinger. Topotarget har derfor udarbejdet sit regnskab på en going-concern basis, uanset de ovenfor beskrevne tydelige risici forbundet med denne strategi. Indtægtskriterium Omsætning indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og disse økonomiske fordele kan måles pålideligt. Indregning kræver endvidere, at alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejerskab af de rettigheder eller serviceydelser, der er omfattet af transaktionen, er overført til køber. Indtjeningen fra aftaler med flere elementer, hvor de enkelte elementer ikke kan adskilles, indregnes over aftaleperioden. Indregning kræver endvidere, at alle væsentlige risici og fordele knyttet til ejerskab af de rettigheder eller serviceydelser, der er omfattet af transaktionen, er overført til køber. Hvis ikke alle risici og fordele er overført, indregnes omsætningen som periodeafgrænsningsposter, indtil alle elementer i transaktionen er gennemført. Finansielle forpligtelser Indeholdt i langfristede og kortfristede forpligtelser er den potentielle betaling af USD 3,0 mio. til CuraGen i relation til tilbagekøbet af de fulde belinostat-rettigheder i april Omklassificeringen fra langfristede forpligtelser vedrører en potentiel delbetaling, som forfalder inden for 12 måneder. Topotarget Delårsrapport 3. kvartal 2012 Noter 15

16 Topotarget A/S Fruebjergvej København Ø Danmark Tlf: Fax: CVR-nr.:

Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2014 Overblik Begivenheder i 1. kvartal 2014 6. februar 2014: De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) accepterer registreringsansøgningen for Beleodaq (belinostat)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for de første seks måneder af 2006

Delårsrapport for de første seks måneder af 2006 Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 28-06 / København, 16. august 2006 TopoTarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 Copenhagen Denmark Tel: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013 Topotarget A/S Aktionærmøde juni 2013 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2007 Til OMX Fondsbørsmeddelelse nr. 38-07 / København, 7. november 2007 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2007 TopoTarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 Copenhagen Denmark Tel: +45 39

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Hoved- og nøgletal for 1. kvartal 2012 Periodens omsætning udgjorde DKK 1,2 mio. mod DKK 28,9 mio. i samme periode sidste år Koncernresultatet for perioden blev et underskud

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for de første ni måneder af 2006

Delårsrapport for de første ni måneder af 2006 Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 38-06 / København, 15. november 2006 TopoTarget A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 Copenhagen Denmark Tel: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr:

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Strategi for 2012 og frem

Strategi for 2012 og frem Årsrapport 2011 Strategi for 2012 og frem Topotarget fokuserer på at gøre belinostat til en af de mest effektive HDAChæmmere i udvalgte indikationer. Vi ønsker i særdeleshed at: Afslutte senfasestudierne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere