Direktionen Juni Ny organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen Juni 2008. Ny organisation"

Transkript

1 Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin

2 Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første skridt på vejen til at blive en udviklingskmmune, var en frenkling af ledelsesstrukturen, afskaffelsen af frvaltningsbegrebet ansættelsen af en ny tværgående helhedsdirektin g igangsættelsen af et rganisatinsudviklingsprjekt med det frmål at skabe g implementere et fælles værdi g ledelsesgrundlag. Direktinen har, sm en af sine første pgaver, fået ansvaret fr at definere g implementere de frandringer i rganisatinen sm nødvendigt følger af, at Slagelse kmmune skal ændre sit fkus fra at anskue sig selv sm en rganisatin sammenlagt af fire enheder, til at pfatte sig selv sm en kncern med udvikling sm fælles mdrejningspunkt. Denne rganisatinsbeskrivelse sætter rammen, strukturen g målsætningerne fr Slagelse sm udviklingskmmune. Beskrivelsen her er direktinens bud på Hvr vi skal hen g hvad der skal til i første fase af den kntinuerlige bevægelse, sm blev sat i gang med beslutningen m, at vi er en udviklingskmmune. Organisatinsbeskrivelsen er blevet til gennem flere direktinsseminarer g med inddragelse af centercheferne g stabscheferne. At beskrive hvad der skal til fr at gøre Slagelse til en udviklingskmmune er et kmplekst tema, sm mfatter mange vervejelser. Det kan både handle m struktur, relatiner, målsætninger, strategier, plitikker, indsatsmråder, kmmunikatin, kmpetencer, g ressurcer. Men ikke mindst handler det m hldninger g handlinger. Der en meget tæt sammenhæng mellem alle de værktøjer vi bruger sm styrings- g udviklingsværktøjer i Slagelse kmmune g det er afgørende at ønsket m at være en udviklingskmmune er i fkus uanset m det handler m værdier eller styrefrm. Direktinens billede af det skridt Slagelse kmmune skal tage kan rummes i fire - lidt karikerede, men klare budskaber. Vi skal sammen i Slagelse skabe bevægelsen, der gør at vi går: Fra kmmunekntr til kncern Fra Hvem bestemmer ver hvem til hvem er bedst til hvad Fra Hvad havde vi i går til hvr vil vi hen i mrgen Fra at følge udviklingen til at skabe udviklingen 2

3 Fremtidige udfrdringer fr Slagelse kmmune Slagelse kmmune vil i fremtiden, ligesm resten af kmmunerne i det nye kmmunale landskab, møde flere udfrdringer. Ngle af de udfrdringer sm direktinen i løbet af de første år har pririteret en høj fkus på er: Skabelsen af attraktive kmmunale arbejdspladser Fasthldelse g rekruttering af ledere g medarbejdere Udvikling med fkus på en effektiv udnyttelse af alle ressurcer Udvikling af en fælles kncernkultur g selvfrståelse sm en str kmmune Skabelsen af nye muligheder g rammer fr vækst i kmmunen Bæredygtig g heldhedsrienteret øknmi Direktinen har, med udgangspunkt i venstående udfrdringer g med fkus på Slagelse sm en fremtidig udviklingskmmune, frmuleret følgende målsætninger: Målsætninger fr Slagelse sm udviklingskmmune Slagelse er en synlig g aktiv spiller både i det natinale, det reginale g i det kmmunale landskab Det betyder at, vi indtager vres plads sm en af de stre kmmuner på Sjælland g vi frhlder s aktivt til muligheder fr at skabe udvikling i kmmunen g på tværs af kmmunegrænser. Det gør vi bl.a. ved at: Vi arbejder på at skabe synlige sammenhænge i vres initiativer g planlægning indenfr bsætning, erhverv, uddannelse, turisme, infrastruktur, fritids- g kulturplevelser Vi arbejder på at styrke Slagelse kmmunes samarbejde mkring udviklingspgaver med stat, regin, andre kmmuner, interesserganisatiner g private investrer Vi er med til at sætte dagsrdenen i det tværkmmunale g reginale samarbejde, bl.a. sm aktiv deltager i Vækstfrum, væksthuset g i bilateralt kmmunesamarbejde Vi skaber sammenhænge i vres tværgående plitikker g vi arbejder med fælles indsatsmråder på tværs af alle mråder i 2008 er sundhed, integratin g bæredygtighed (aganda 21) de udvalgte indsatsmråder Brgerbetjeningen i Slagelse er præget af fleksibilitet g helhed til gavn fr brgerne Det betyder at, vi sikrer at brgeren er i fkus g at brgerne plever kmmunen sm en prfessinel g effektiv sparringspartner. Det gør vi bl.a. ved at: 3

4 Vi arbejder med udgangspunkt i én indgang til kmmunen fr brgerne Vi har en rganisering, der understøtter en maksimal videndeling g faglig bæredygtighed Udgangspunktet er at pgaverne bliver løst, der hvr kmpetencen er g vi understøtter udvikling af tværgående kmpetencer hs kmmunens ledere g medarbejdere Vi har rden i eget hus g sikrer dkumentatin på en enkel g synlig måde Vi udnytter digitale muligheder sm udgangspunkt fr kvalitetsudvikling af vres brgerbetjening Arbejdsfrmen i Slagelse er udviklings- g prjektrienteret Det betyder at, vi løser pgaver på tværs af mråder g afdelinger g at vi ser rganisatinen sm en helhed: Det betyder gså, at vi ligger vægt på at: Vi har en fælles prjektmetde g prjektsprg Der udføres prjektledelse på alle niveauer Opgaver løses på tværs af stabe, centre g virksmheder Der er netværk på alle niveauer enten temabaserede eller pgaverelaterede Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem kmmandveje g pgaverelatiner Opgaver g ressurcer kan flyttes på tværs af mråder, centre g stabe efter behv Vi udnytter digitale muligheder til at understøtte prjektarbejdsfrmen Opgaveløsningen i Slagelse er ratinel g nytænkende g der er til stadighed fkus på at ptimere arbejdsprcesserne Det betyder at, vi udviser parathed på alle niveauer i rganisatinen til at skabe kntinuerlige frbedringer g tilpasninger. Måden vi gør det på er ved at: Vi altid har fkus på en ratinal ressurceanvendelse Vi vervejer ved igangsætning af nye pgaver, hvr g hvrdan de løses mest hensigtsmæssigt Alle centre, stabe g virksmheder gennemgår deres pgaver, arbejdsgange g arbejdsprcesser med henblik på at afskaffe parallelfunktiner g skabe luft til udvikling af nye kmpetencer Vi ligger vægt på dkumentatin g evaluering af vres pgaver på en enkel g verskuelig måde Vi evaluerer med udgangspunkt i ønsket m læring i rganisatinen g har en selvkritisk tilgang til skabte resultater 4

5 Ledelsen i Slagelse er værdibaseret med fkus på helhed g krte kmmandveje Det betyder at, vres ledere er dygtige til at agere i krydsfeltet mellem værdier g styring. Det betyder gså, at vi i vres ledelsesfilsfi trr på delegering g inddragelse af medarbejderne. Vi ligger bl.a. vægt på at: Vi har en tydelig ledelsesstruktur med få ledelseslag g krte kmmunikatinsveje Vi sætter tydelige krav til ledelse g ledere g vi følger p på hvrdan kravene efterleves Lederne er rllemdeller i implementering af værdierne g gså når værdierne kmmer under pres i dagligdagen Lederne giver hinanden sparring g pbakning på tværs af mråder g virksmheder Der er en høj grad af uddelegering af pgaver g ansvar til medarbejderne er et grundlag fr kmpetenceudvikling Styringsfilsfien i Slagelse bygger på tanken m at vi er en kncern med decentrale virksmheder Det betyder at, vres decentrale virksmheder er selvkørende kntraktstyrede enheder, der agerer indenfr et kncernfællesskab. Vi har fkus på at: Kntraktstyringen er frankret i den plitiske rganisatin Der er klare mål, resultatkrav g rammer fr den decentrale ledelse Stabene understøtter udviklingen i hele kncernen Der arbejdes med en høj grad af decentralisering af beslutningskmpetencen til virksmhedslederne Det frventes at lederen arbejder sm virksmhedsleder indenfr rammerne af Slagelse Kmmune sm kncern Slagelse er en værdibaseret rganisatin, der har fkus på at skabe attraktive arbejdspladser fr ledere g medarbejdere Det betyder at, vi har fkus på at skabe arbejdsglæde g begejstring i hverdagen. Det betyder gså at vi: Har en MED-rganisatin, der fungerer At vi har en tydelig kmmunikatin i rganisatinen, hvr der er klarhed ver hvem, der har ansvar fr at kmmunikere hvad g hvrnår At infrmatinsniveauet matcher behvet i frhld til pgaveløsningen At vi arbejder aktivt fr at tiltrække g fasthlde gde medarbejdere At vi tilbyder udvikling af medarbejderne i verensstemmelse med de krav g behv sm rganisatinen har 5

6 At vi afhlder MUS g at ledere g medarbejdere gensidigt følger p på de fastsatte udviklingsmål At vi løbende er pmærksmme på g måler trivslen i rganisatinen Organisatin g ledelsesstruktur På baggrund af venstående mål kan der frmuleres 3 hvedprincipper fr Slagelse Kmmunes rganisatin: 1. Den administrative rganisatin består af tre ledelsesniveauer: a. Direktinen med kmmunaldirektøren i spidsen, der er persnaleledere fr centercheferne g stabscheferne g har ansvaret fr at sikre den verrdnede strategiske udvikling, plitikudvikling g helhedstænkning i kmmunen b. Center- g stabscheferne der er persnaleledere fr virksmhedslederne, kntrchefer g medarbejdere i stabe g centre g har det administrative budget- g resultatansvar på plitikmrådeniveau g den plitiske betjening af udvalg c. Virksmhedslederne der er persnaleledere fr medarbejdere eller mråde/afdelingsledere i virksmhederne g har budget- g resultatansvar fr virksmheden 2. Kntraktstyring bliver den verrdnede styringsmdel, der sikrer udførelsen g pfølgningen på plitikker, mål g resultatkrav g indehlder mdeller fr dialg mellem plitikere, centerchefer 3. Centrale stabe skal medvirke til at sikre en effektiv g faglig kmpetent betjening på stabsmråderne g facilitering af en helheds- g udviklingsrienteret rganisatin Den nye administrative rganisering er gengivet i dette diagram, der kan ses sm en cirkel der viser direktin, centre g stabe i midten der sikrer helhed g sammenhæng i pgaveløsningen g virksmhederne sm kmmunens ansigt udadtil. Illustratinen kan gså ses sm en kegle set ppefra, g dermed illustrerer den både ledelsesstrukturen i rganisatinen g det frhld kmmunens frskellige plitikmråder hænger sammen g påvirker hinanden. 6

7 En nærmere gennemgang af pgaver g institutiner vil blive udarbejdet senere, g lagt på intranet g hjemmeside sm bilag til rganisatinsbeskrivelsen. I det følgende skitseres de verrdnede rller g pgaver fr de frskellige niveauer i rganisatinen. Direktinen verrdnede rller g pgaver Direktinens verrdnede pgaver er at stå i spidsen fr rganisatinens strategiske udvikling, sikre krdinatin på tværs af centrene g den generelle ledelsesmæssige udvikling. Endvidere har direktørerne et særligt krdineringsansvar g persnaleledelsen af center g stabscheferne. 7

8 I spidsen fr rganisatinens strategiske udvikling Betyder at direktinen har ansvaret fr at udvikle kncernplitikker g styring. Det gælder både fr de dele der hører under øknmiudvalgets mråde (dvs. penge, persnale g plan) g sm understøtning fr udviklingen af verrdnede plitikker g resultatkrav på fagplitikmråderne. Denne pgave udmøntes gennem dels direktinens strategiplan g specifikt gennem kmmunens kncernplitikker Sikring af krdinatin g helhed i hele rganisatinen Betyder at direktinen har et særligt ansvar fr at sikre krdinatin g helhedstænkning på tværs af kmmunens plitikmråder. Målet er at snitflader mellem frskellige enheder håndteres med fkus på brgeren i centrum g med et mål m at helhedens interesser pririteres ver den enkelte sektrs. Direktinen trækker endvidere samlet på de tværgående stabe i frbindelse med disse pgaver. Persnaleleder g krdinerings- g udviklingsansvar fr et direktørmråde Hver direktør har et særligt ansvar fr et antal centre eller stabe i den nye rganisatin. Det mråde der hører ind under én direktør kaldes et direktørmråde. I hvert direktørmråde er direktøren persnaleleder fr center g stabscheferne g har et særligt ansvar fr krdinatin g udvikling indenfr det mråde. Krdinatinen mfatter et særligt fkus på snitfalder g helhedstænkning indenfr direktørmrådet g udviklingen mfatter, at direktøren dels frmidler beslutninger fra direktinen videre til cheferne g dels at direktøren bistår de plitiske udvalg med at fastsætte plitikker, mål, g resultatkrav til mråderne. I mdsætning til en klassisk frvaltningsknstruktin indebærer et direktørmråde dg ikke en rganisatrisk pbygning med en stab, ligesm det ikke er givet at chefmødestrukturen i alle tilfælde følger direktørmrådet. Center- g stabschefer - verrdnede rller g pgaver Chefer under service- g velfærdsdirektøren benævnes centerchefer g under udviklings- g øknmidirektøren benævnes de stabschefer. Centerchefernes verrdnede rller g pgaver er at varetage betjeningen af plitiske udvalg, at varetage udviklings-, krdinatins- budget- g resultatansvar indenfr eget mråde g endelig at være persnaleleder fr virksmhedsledere g kntrchefer, der er persnaleledere fr medarbejdere i administratinen. Budgetansvaret gælder både fr administrativt budget g sm verrdnet budgetansvar fr eventuelle decentrale virksmheder på mrådet. Stabschefernes verrdnede rller g pgaver er at varetage den tværgående servicering af centrene indenfr stabspgaverne g at sikre udviklingen af g gennemførelsen at kncernplitikker g prjekter i rganisatinen. Derudver er stabscheferne persnaleleder fr medarbejdere g kntrchefer i stabene. 8

9 Stabschefer g centerchefer er rganisatrisk ligestillede g medlemmer af afdelingschefgruppen. Virksmhedsledere Ledere af kmmunens decentrale enheder, sm skler, dagtilbud, ældrecentre mv. kaldes virksmhedsledere. Med titlen virksmhedsledere signaleres at lederne har et strt ledelsesrum, g at de frventes at lede deres enhed sm var det egen virksmhed. Samtidig frventes det dg gså, at man sm virksmhedsleder ser sig selv sm en del af en samlet kncern nemlig Slagelse Kmmune. På den måde har man et dbbelt lederskab sm fx skleleder g leder (g dermed repræsentant fr ledelsen) i Slagelse Kmmune. De verrdnede pgaver fr virksmhedslederne er at varetage udviklings-, krdinatins- budget- g resultatansvar indenfr egen virksmhed g endelig at være persnaleleder fr egne medarbejdere eller mrådeledere/afdelingsleder mv. Derudver varetager virksmhedslederne samarbejdet med brugerbestyrelser. Virksmhedsledernes budget g resultatkrav styres af en kntrakt der indgås mellem dem g relevante afdelingschef. Styring g evaluering i rganisatin Kncernstyring, decentrale virksmheder g ledelsesrum Slagelse Kmmunes verrdnede styringsmdel kan karakteriseres med 3 begreber: Kncernstyring, decentrale virksmheder g ledelsesrum. Kncernstyring betyder fr Slagelse Kmmune, at der: etableres et fælles kncept fr styring g dkumentatin i rganisatinen arbejdes med fælles indkøb, frsikring, ejendmme, servicekrps mv. dvs. at der arbejdes med kncernstyring fr alle periferiydelser rundt m den kmmunale kerneydelse arbejdes med kntraktstyring frankret i den plitiske rganisatin Decentrale virksmheder betyder fr Slagelse Kmmune, at: Hver virksmhed får pstillet mål g resultatkrav i en kntrakt Der arbejdes med en høj grad af decentralisering af beslutningskmpetencen til virksmhedslederne Det frventes at lederen arbejder sm virksmhedsleder indenfr rammerne af Slagelse Kmmune sm kncern Ledelsesrum betyder fr Slagelse Kmmune: At der bliver et tydeligt g strt ledelsesrum fr den enkelte virksmhedsleder At ledelsen leder indenfr ngle rganisatinsværdier g ikke en række regelbaserede detailplitikker 9

10 Kntraktstyring i Slagelse Rygraden i Slagelse Kmmunes styringsmdel vil være en kntraktstyring i 2 niveauer. Udvalgene indgår kntrakter på plitikmrådeniveau med relevante centerchefer g centercheferne indgår videre kntrakt med virksmhedslederne, der udmønter den verrdnede kntrakt med udvalget. Der kan endvidere på ngle mråder indgås kntrakter direkte mellem udvalg g virksmheder. Udvalgskntrakten indgås mellem fagudvalget g centerchefen g indehlder øknmiske rammer g krav til mål g resultater fr det kmmende år. Kntrakten indgås endeligt i frbindelse med budgetvedtagelsen g gdkendes dermed af byrådet ved samme lejlighed. Kntrakten indehlder de 3-5 plitiske mål g indsatsmråder, der skal pririteres det enkelte år g en række status/servicemål der præciserer krav til serviceniveauet på mrådet. Direktøren understøtter udvalgenes arbejde med udfrmningen af udvalgskntrakten med centercheferne indenfr mrådet. Virksmhedskntrakten indgås mellem centerchefer g virksmhedsledere g udmønter de plitiske mål g resultatkrav fra udvalgskntrakten på de enkelte virksmheder. Derudver kan der være særlige mål fr den enkelte enhed, der inddrages. Kntrakten indgås i 4. kvartal sm en udmøntning af udvalgskntrakten. Sm pfølgning udarbejdes en årsrapprt der gennemgår pnåelse af øknmi- g resultatkrav. Virksmhedsplaner udarbejdes kun efter eget ønske sm redskab til virksmhedens egen planlægning g frelægges ikke plitisk. 10

11 Udvalg Direktinen Centerchef Udvalgskntrakt Virksmhedskntrakt Virksmhedsleder 11

12 Kntraktstyringsmdellen skal endelig afklares i løbet af efteråret 2008 mhp. at kntraktfrslagene kan udfrmes i løbet af 2009 efter nedenstående verrdnede tidsplan, i sammenhæng med budgetlægningen g mhp. at kntrakter kan træde i kraft 1. januar Styringsmdellen 4. kvartal Januar Budgettidsplan 1. kvartal Indgåelse af virksmhedskntrakter Evaluering af kntrakter fra frrige år Budgetvedtagelse g vedtagelse af udvalgskntrakter Oktber Øknmiske rammer fr budgettet April Visinsseminar byrådet Temaer fr årets budgetlægning 1. Behandling af budget Styringsprjektet skal på baggrund af venstående skelet fr styringsmdellen afklare g tydeliggøre: 2. kvartal a) Hvedmdellen b) Styringsprincipper c) Målhierarki d) Kntraktmdel e) Dialgmdel f) Årets gang Budgetseminar 95% af budgettet færdigt g) Opfølgning/ evalueringsmdel Juli Dialg mellem udvalg g brugere Udvalgsbehandling af Budget g kntraktsfrslag 2. kvartal Stabene Slagelse kmmune har 7 tværgående centrale stabe, hvis primære pgave er at understøtte såvel den centrale styring sm den decentrale ledelse. Stabene har en nøglefunktin i kraft af deres tværgående sigte i frhld til den verrdnede udvikling af rganisatinen. 12

13 De syv stabe er: Budget g regnskab Finans g betaling Prjekt g analyse HR g persnale IT g digitalisering Ledelsessekretariatet (betjening g kmmunikatin) Plan g Erhverv Stabene er direktinens stabe g det er derfr den samlede direktin såvel sm de enkelte direktører, der bestiller pgaver hs stabene. Stabene har gså service g knsulentfunktiner fr resten af rganisatinen. Budget g regnskab, Finans g betaling samt Prjekt g analyse refererer til øknmidirektøren. Plan g erhverv, HR g persnale, IT g digitalisering samt ledelsessekretariat refererer til Udviklingsdirektøren. De verrdnede principper fr rganiseringen af stabene er: Stabene skal være i stand til at understøtte prjektarbejdsfrmen, prjektrganisering g prjektstyring Stabene er rganiseret på baggrund af et ønske m at styrke de faglige fællesskaber g at muligheder fr knsulentfunktiner udbygges Stabene er rganiseret på baggrund af et ønske m bæredygtighed g en entydig struktur. Stabene skal danne grundlag fr mere analytisk g udviklingsrienteret muskelkraft i kmmunen Stabene skal være attraktive arbejdspladser fr nuværende g kmmende udviklingsmedarbejdere Stabene skal kunne understøtte de decentrale enheder g frudsættes således at have kmpetencer på ekspertniveau Stabene er både en servicefunktin g en styringsfunktin i frhld til det decentrale niveau Stabsmedarbejdere kan være placeret i staben eller være placeret decentralt i perider f.eks. i frbindelse med prjekter. Stabene ledes af stabschefer, sm er en del af det strategiske ledelsesfrum sammen med direktin g centerchefer. 13

14 Stabscheferne er sm udgangspunkt direkte persnaleansvarlige fr medarbejderne i stabene. Der kan være fagkrdinatrer i de enkelte stabe, men de har sm udgangspunkt ikke persnaleansvar. Møde- g infrmatinsstruktur Slagelse kmmune skal være præget af ønsket m åbenhed g et højt infrmatinsniveau på alle niveauer. Infrmatin er kilden til at pbygge viden g videndeling er en af grundstenene i at være en udviklingskmmune. Slagelse kmmunes møde g infrmatinsstruktur er baseret på åbenhed g tilgængelighed. Alle dagsrdener g referater fra relevante fra er således tilgængelige på Intranettet. Direktinsmøder: Direktinen hlder møde hver trsdag. Direktinens dagsrdener har en tdelt pdeling. Første del af dagsrdenen fkuserer på emner af mere strategisk karakter sm enten har udgangspunkt i direktinens årsplan eller sm er en pstart af større prjekter/pgaver. Større sager med særlig plitisk bevågenhed kmmer gså på denne del af dagsrdenen. Anden del af dagsrdnen er mindre sager, gensidig rientering g pfølgning på igangværende aktiviteter mv. Direktinens møder kan gså være temabaserede eller være planlagt sm styregruppemøder fr større prjekter. Direktinen arbejder fremadrettet på en kmmunikatinsstrategi, der skal danne udgangspunkt fr den måde sm Slagelse kmmune tænker infrmatin g kmmunikatin på både i frhld til kncernkmmunikatin g kmmunikatin indenfr g mellem direktørmråderne. Chefen fr ledelsessekretariatet er sekretær fr direktinen g ansvarlig fr at relevant infrmatin gøres tilgængelig. Herudver afhlder direktinen et antal temadage årligt med fkus på Slagelse kmmunes frtsatte udvikling. Centerchefer g stabschefer bliver indkaldt til at deltage på temadagene efter behv. Temadagene erstatter ugens direktinsmøde. Strategisk cheffrum: Direktin, centerchefer g stabschefer. Mødes en gang månedligt, 4. trsdag i måneden fra Strategisk cheffrum er en mødefrm, hvr kmmunens strategiske ledelsesgruppe drøfter emner af verrdnet, tværgående g ledelsesmæssig karakter. 14

15 Dagsrdenen er tdelt, således at både direktin g chefer kan sætte sager på dagsrdenen. Udgangspunktet fr strategisk cheffrum er gensidig rientering, dialg inddragelse g krdinering mellem mråder. Strategisk frum har en fast sekretær fra ledelsessekretariatet Stabschefmøder: Øknmidirektøren g udviklingsdirektøren hlder fælles stabschefmøde en gang månedligt, hvr alle stabschefer deltager. Dagsrdenen fr møderne har udgangspunkt i emner af tværgående karakter, herunder gså arbejdsfrm, serviceniveau, pgavesnitflader mv. Både direktører g stabschefer kan sætte punkter på dagsrdenen. Stabschefmøderne har en fast sekretær fra ledelsessekretariatet. Herudver hlder udviklingsdirektøren g øknmidirektøren ugentlige chefmøder med cheferne indenfr deres respektive mråde, hvr dagsrdenen har udgangspunkt i direktinens dagsrden, verserende sager g gensidig infrmatin. Centerchefmøder: Velfærdsmrådet: Velfærdsdirektøren hlder fælles centerchefmøde en gang ugentligt, hvr dagsrdenen har udgangspunkt i direktinens dagsrden, fælles pgaver g gensidig infrmatin. Et fælles temamøde fr centercheferne afhldes en gang månedligt resten af 2008 med fkus på de strategiske linier g tværgående prjekter. Individuelt møde mellem direktør g centerchef afhldes hver tredje uge. Servicemrådet: Servicedirektøren hlder hver anden uge fællesmøde fr alle centerchefer med udgangspunkt i emner relateret til ledelsesspørgsmål, direktinens dagsrden mv. Hver anden uges hldes herudver en times individuelt dialgmøde mellem chef g direktør. Drøftelserne tager udgangspunkt i fagmrådet g udfrdringer g aktuelle emner relateret hertil. 15

16 Det frudsættes at centerchefer g stabschefer sikrer at der afhldes regelmæssige persnalemøder, g at de enkelte chefer understøtter et højt infrmatinsniveau g grundlag fr videndeling blandt ledere g medarbejdere indenfr eget mråde. 16

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service

Center for HR og Udvikling og Center for Økonomi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service Center fr HR g Udvikling g Center fr Øknmi Bilag 1, Organisering af Administrativ Service TAO prgramgruppe 18. maj 2015 Baggrund Slagelse Kmmune har besluttet at gennemføre g realisere et identificeret

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL CHEF FOR SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN FOR

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Organisations- og ledelsesstruktur

Organisations- og ledelsesstruktur Rapprt vedrørende Organisatins- g ledelsesstruktur, DNV-Gødstrup Januar 2013 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 1. Hvrfr verveje at lave nget m... 4 2. Hvad vil vi pnå... 5 3. Visin fr ledelse ledelsestrekanten...

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere