Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S 180-295902 På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål: Svar: 1. Rettelse til udbudsmaterialet side 16, Der skal i [Udbudsbekendtgørelsesnummeret] stå 2012/S Kontrakt 2 som i det øvrige udbudsmateriale 2. Vedr. ovennævnte udbud har I mulighed for at sende os de dokumenter, skal udfyldes af os som udbudsbesvarelse i word-udgave? De er kun tilgængelige i PDF format på Jeres hjemmeside. 3. Krav 23: Hvad er baggrunden for minimumskravet? En server der overholder kravet har en væsentlig større initialomkostning. Samtidig vil en evt. senere fordobling af kapaciteten samlet blive væsentlig dyrere end en fysisk udvidelse med en ekstra server. 4. Skal krav 23 og 69 være gældende Skal krav 23 og 84 være gældende Skal krav 23 og 89 være gældende Dokumenterne er lagt ud i word-format på hjemmesiden til download Se svar på spørgsmål 4 Ad 1-4: MK 23 tilrettes således til MK 23 De fysiske servere skal være skalerbare til dobbelt ydeevne uden behov for fysisk udvidelse m.h.t. o Rack plads Side 1 af 15

2 Skal krav 23 og 94 være gældende Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S o RAM sockets Endvidere skal bundkort minimum have 2 CPU sockets. Skal krav 28 og 69 være gældende Skal krav 28 og 84 være gældende Skal krav 28 og 89 være gældende Ad 5 Ja Ad 6 Ja Ad 7 - Ja Ad 8 - Ja Skal krav 28 og 94 være gældende 5. MK 74 og 79: Ønsker ordregiver at spare penge på Oracle licenser ved at anvende CPU med få cores? Ordregiver fastholder MK 74, MK 79 og MK 28 Hvis Ja, betyder det at MK 28 bortfalder i kombination med MK74 og 79? 6. Er det muligt at få Bilag 3 / Aktindsigt som en redigerbart dokument til download p.t. er kun PDF tilgængeligt. 7. Udvidelser på server storage, vil disse også skulle have 4 års service? Nej Ordregiver ændrer følgende i udbudsgrundlaget: Ad 2 Udvidelsen Der skal tilbydes et udvidelsesscenarium, som har 80 TB disponibel plads og overholder samme krav til performance som hovedleveringen. Således den samlede kapacitet vil være 200 TB ved komplet udvidelse. Tilbuddet skal indeholde et unikt varenummer og tilhørende Side 2 af 15

3 varebeskrivelse for hver enkelt komponent/produkt i udvidelsen. Alle tilkøbsprodukter skal indeholde 4 års garanti gældende fra købsdatoen forstået som overtagelsesdatoen af den initiale levering/hovedleveringen. Således udløber alt garanti samtidigt. Alle licenser der indgår i udvidelsesscenariet skal opgives i tilbuddet og prissættes. Licenser til alle funktionalitet tilbudt (beskrevet i tilbudsmaterialet) skal således være beskrevet med varenumre i tilbuddet. Såfremt det senere måtte vise sig at andre licenser er påkrævet i løsningen for overholdelse af kontrakten, skal disse leveres af Tilbudsgiver uden beregning. For VMware, Citrix og MicroSoft skal disse opgives med varenumre men ikke prissættes. Er der VMware, Citrix og MicroSoft Licenser, der indgår i løsningen, som Ordregiver ikke allerede er i besiddelse af, skal dette markeres tydeligt. For VMware, Citrix og Microsoft licenser gælder at disse ikke skal prissættes af Tilbudsgiver, men det skal oplyses, hvilke der indgår i løsningen med unikke varenumre. Disse licenser vil af Ordregiver blive erhvervet via dennes rammekontrakt på softwarelicenser. Såfremt det senere måtte vise sig at andre licenser af denne type (VMware, Citrix og Microsoft) er påkrævet i løsningen for overholdelse af kontrakten, skal disse leveres af Tilbudsgiver uden beregning. 8. Ønsker i konsulent delen begrænset til datamigrering hvorfor i selv står for applikations migreringen? (Det er primært en VMware VM migrering!) Ordregiver henleder Tilbudsgivers opmærksomhed på Udbudsbetingelsernes s. 8 Ad 3 Option på migreringsarbejdet Den angivne timepris multipliceres med 50 timer og indgår med denne vægt i beregningen af tilbudssummen. Der kan ikke afgives Side 3 af 15

4 differentierede timepriser på forskellige typer konsulenter. Med migrering forstås datamigrering. Alt øvrig betragtes opsætning og installation betragtes som implementering og skal således være indeholdt i de tilbudte priser. 9. Antallet af HP C7000 enclosures er opfattet som et system? 10. Hvor gammel er HP C7000 og bestykningen som Virtual Connect moduler 11. Forgår der replikering mellem de to storage systemer i dag? 12. Det fremgår af udbudsdokumentet side 8, at indeholdt i prisen er desuden den tilbudte implementering og uddannelsesforløb samt levering, fysisk opsætning, Installation, implementering samt bortskaffelse af affald. Hvoraf fremgår kravspecifikation for installations- og implementeringsydelserne? Endvidere henviser Ordregiver til evalueringsparametrene til EP 19, EP 20, EP 21, EP 22 og EP 23. Ordregiver opfatter spørgsmålet som omhandlende, hvorvidt eksisterende HP C7000 kan genbruges i et nyt setup i så fald er svaret nej. Skal spørgsmålet opfattes således at flere c7000 enclosueres kan betragtes som et system i managementværktøjet - er svaret ja. Er fra 2006 Ordregiver henviser til svar på spørgsmål 9 Nej Ad 1 Disse håndteres ikke i kravspecifikationen men håndteres via EP er Ad 2 Ordregiver har tilrettet bilag 5 og valgt at lade prisen for levering, implementering og uddannelse indgå som en særskilt pris i bilag 5. Pris for levering, implementering og uddannelse (engangsbeløb) vil indgå med fuld vægt i den samlede prisevaluering. Og hvor skal disse prissættes i bilag 5? Side 4 af 15

5 13. Jf. udbudsdokumentets side 8 Ad 3 option på migreringsarbejdet: Omfatter dette flytning af alle nuværende servere til nye Servere, eller indebærer det en ny installation af f.eks. ny AD, Exchange, Citrix farm eller? Nej det er en migrering af servere. Ordregiver har ikke Exchange! 14. MK 1 for at kunne svare på om installationen kan rummes indenfor nuværende rammer også i en overgangsfase under installationen, vil vi bede tilbudsgiver oplyse den nuværende belastning på UPS og køl? 15. MK 39 - Løsningen skal indeholde muligheden for reclaim delete space. Gælder dette for alle applikationer eller kun udvalgte? Ordregiver henviser til bilag 8. Ordregiver ønsker at ændre MK 39: MK 39 Løsningen skal indeholde muligheden for reclaim delete space på Vmware Endvidere ønsker Ordregiver at ændre EP 11 til Underkriteriet Kvalitet og tekniske forhold delkriteriet Løsningens arkitektur 16. MK 45 Løsningen skal performe min IOPS i almindelig drift. Under hvilke forhold, hvilken read/write ratio, hvor stor en kapacitet trækker det høje i/o tal? EP 11 Beskriv mulighederne for tiering (antal niveauer (blokniveau) automatiseringsmulighed mv.) og muligheden for reclaim delete space på andre applikationer end Vmware Der henvises til bilag 12: IOPS overvejelser Ordregiver har ikke fundet det formålstjenligt at få lavet en måling på Side 5 af 15

6 IOPS på vores nuværende hardware ud fra flere betragtninger: Den nuværende hardware som er fra 2006 er fungerende, men presset i øjeblikket En måling foretaget af en given leverandør vil afspejle de målinger som denne leverandør i sit værktøj har prioriteret og vil sandsynligvis ikke give det samme billede for alle tilbudsgivere Ordregivers bud på forventet behov for IOPS kan derfor kun være et skøn ud fra det som Ordregiver antager, at HP udstyr af Ordregivers type fra leverandørens side forventes at kunne yde sammenholdt med beskrivelsen af de systemer der i øjeblikket afvikler på vores hardware. Ordregivers skøn er, at vi med de behov vi dækker i øjeblikket og de behov på den nye løsning har brug for IOPS. (MK 45) 17. MK 32 CPU er skal være introduceret på markedet senest Q Det betyder at der skal tilbydes CPU er der er minimum 1½ år gamle. Er mindstekravet, at der skal leveres CPU er der er introduceret før Q2/2011? Eller nyere CPU er der har en roadmap i hele kontraktperioden? MK32 er et mindstekrav derfor skal de senest være introduceret i Q og kan således maksimalt have været 1 ½ år på markedet. Således skal der leveres CPU er, der introduceret efter Q2/ MK 45 - Løsningen skal performe min IOPS i almindelig drift. Er dette krav Frontend IOPS eller backend IOPS? 19. MK er der alene tale om hardwaresupport (SAN, server, storage) og tilhørende firmware m.m. eller også f.eks. support på Microsoft, VMware og Citrix? Ordregiver vil have en løsning, hvor storage ikke er flaskehals derfor kan backend IOPS accepteres, hvis Tilbudsgiver garantere, at det ikke giver performance udfordringer. Der henvises generelt til EP erne i bilag 7 EP 1 til 15A. Der er alene tale om hardwaresupport Side 6 af 15

7 20. Vedr. kontraktens 22 bod: I forhold til manglende onsite garanti kan Ordregiver for hver time serviceteknikeren ikke er på lokationen og starter udbedringen af fejlen opkræve en bod på 1250 kr. såfremt Ordregiver har adgang til lokationen. Den maksimale bod for manglende service kan maksimalt udgøre kr. skal der ikke stå, såfremt ordregiver har givet kontrakthaver/servicetekniker adgang til lokationen? Tilbudsgiver anbefaler at teksten tilrettes, så boden frafaldes, såfremt serviceteknikeren ikke har adgang til lokationen. Ordegiver gør opmærksom nedenstående rettelse i forhold til Bod Såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides som følge af forhold, som kontrakthaver hæfter for i henhold til kontrakten ( 2), betaler kontrakthaveren en dagbod. Boden beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag af den samlede estimerede kontraktværdi af hovedleveringen. Boden udgør 0,25 % pr. arbejdsdag. Kontrakthaver har efter driftsprøven 20 arbejdsdage til at udbedre fejl og mangler, så kontraktgrundlaget efterleves. Såfremt driftsprøven ikke er afsluttet med det aftalte resultat inden for de 20 dage, svares bod for hver påbegyndt arbejdsdag efter samme retningslinjer som ved overskridelse af overtagelsesdagen. I forhold til de beskrevne tidsfrister beskrevet under punktet levering i nærværende kontrakt, vil Ordregiver betragte overskridelser som væsentlig mislighold. I forhold til manglende onsite garanti kan Ordregiver for hver time serviceteknikeren ikke er på lokationen og starter udbedringen af fejlen opkræve en bod på 1250 kr. såfremt kontrakthaver har adgang til lokationen. Den maksimale bod for manglende service kan maksimalt udgøre kr. Boden frafaldes, såfremt kontrakthaver ikke har adgang til lokationen. Såfremt Ordregiver ser sig nødsaget til at indkalde anden leverandør grundet manglende fremmøde fra Kontrakthaveren kan ordregiver viderefakturere den konkrete udgift til Kontrakthaver. Leveringstiden på udvidelseskomponenter/-produkter må ikke overstige 15 arbejdsdage. Såfremt dette overskrides som følge af forhold, som kontrakthaver hæfter for i henhold til kontrakten ( 2), betaler Side 7 af 15

8 kontrakthaveren en dagbod. Boden beregnes pr. påbegyndt arbejdsdag af den samlede estimerede kontraktværdi af hovedleveringen. Boden udgør 0,25 % pr. arbejdsdag. Alle bodsbeløb for forsinkelse kan dog tilsammen ikke overstige 10 % af den samlede kontraktværdi. Påløbet dagbod betales ugevis efter forsinkelsens opståen efter skriftligt krav fra Ordregiver. Har kontrakthaver ikke senest 12 måneder efter den aftalte overtagelsesdag modtaget skriftligt påkrav fra Ordregiver, bortfalder Ordregivers ret til boden. 21. Vedr. MK 1 Vi mangler oplysninger om eksisterende kølekapacitet. 22. Vedr. MK 2 Skal server systemet opkobles til Nexus 5548 med 10 GbE Fiber eller kan vi benytte 10 GbE Twinax kobber kabling? Hvis der skal benyttes 10 GbE fiber, skal vi så tilbyde 10 GbE optik til Nexus 5548? Hvor langt er der fra serverne til Cisco Nexus 5548? 23. Vedr. MK 5 Skal der leveres en ekstra Nexus 5548 for at gøre netværksinfrastrukturen redundant? Se svar på spørgsmål 14 Ad 1 Det er op til Tilbudsgiver at udnytte det eksisterende hardware. Tilbudsgiver skal levere alle de nødvendige komponenter og disse skal være godkendt til 5548 af Cisco. Ad 2 Tilbuddet skal overholde samtlige mindstekrav og formaliakrav. Ad 3 Mellem 5-12 meter Det afhænger af den tilbudte løsnings arkitektur. 24. Vedr. MK 10 Alle (leverede) porte til hovedlevering og udvidelsesscenariet skal være Side 8 af 15

9 Er der en speciel grund til dette krav? aktiveret. For evt. porte derudover accepteres det foreslåede. Hvis vi leverer en løsning hvor antallet af aktiverede porte modsvarer løsningens kapacitetsbehov, er der vel ingen grund til at alle porte aktiveres, da dette krav vil gøre den leverede løsning væsentlig dyrere uden at bibringe ekstra kapacitet. Alternativt er det muligt at dette krav ændres fra et Mindstekrav til et Prioriteret krav? 25. Vedr. MK 20 Dette krav er ikke muligt at opfylde for Intel baserede CPU løsninger uanset serverproducent pga. Intel s memory arkitektur. Vi foreslår at kravet ændres til RAM skal køre med minimum 1600 MHz i de tilbudte RAM konfigurationer hvilket vil give en endnu bedre løsning for Ikast- Brande Kommune. 26. Vedr. MK 23 Dette krav vedr. CPU og Rack plads vil gøre den tilbudte løsning urimelig dyr, da det vil betyde at der skal tilbydes 4 CPU servere udstyret med 2 CPU er hvilket vil give en meget dyrere løsning end de mest anvendte 2 CPU server løsninger. Alternativt er det muligt at dette krav ændres fra et Mindstekrav til et Prioriteret krav? MK 20 er et mindstekrav, hvorfor Tilbudsgiver i sagens natur kan acceptere 1600 MHz. Se svar på spørgsmål Vedr. MK 25 Ordregiver gør opmærksom på, at MK 25 alene omhandler fysiske server Side 9 af 15

10 Er der en speciel grund til, at udstyre beskrevet i bilag 6 og således ikke Vmware hosts. Bladeserver baserede VMware hosts med interne diske når der stilles krav om et FC baseret SAN, hvor SAN boot vil overflødiggøre interne diske? 28. Vedr. MK 28 & MK 30 Hvordan skal kravet vedr. CPU Mark forstås? Er det CPU Mark pr. CPU eller pr. server? Hvis det er CPU Mark pr. CPU, så vil det resultere i meget dyre servere da der så skal vælges de kraftigste Intel CPU er. Vi vil forslå at kravet sænkes til CPU Mark pr. CPU hvilket vil give en væsentlig billigere løsning. Alternativt er det muligt at dette krav ændres fra et Mindstekrav til et Prioriteret krav? 29. Vedr. MK 33 Hvis de ekstra fysiske servere leveres som blade servere er det vel ikke nødvendigt med ekstra ledige FC porte? 30. Vedr. MK 36 Hvordan skal de 120 TB kapacitet fordeles mellem SAS og SATA diske? 31. Vedr. MK 45 Med hvilken fordeling mellem skrive og læse IOPS skal storage systemet kunne levere IOPS? Hvilke storage protokoller skal kunne levere IOPS? Med hvilken latency skal storage systemet kunne levere IOPS? Ad 1 Pr. CPU Ad 2 Ordregiver fastholder kravet og gør opmærksom på, at det er gældende for de fysiske servere beskrevet i bilag 6 Ordregiver fastholder kravet. Ordregiver henviser til bilag 7. Således vil det adspurgte forhold være en del af evalueringen af underkriterium Kvalitet og tekniske forhold. Se svar på spørgsmål 16 Side 10 af 15

11 32. Vedr. MK Fysisk filserver Er der en speciel grund til at filserveren skal være fysisk er det ikke muligt at tilbyde denne server som virtuel server eller integreret i Storagesystem? 33. Vedr. MK 94 Er der en speciel grund til at genanvende HP MSA60? Skal dette storage system ikke erstattes af det nye SAN for mere optimal udnyttelse af storage? 34. Vedr. MK Adm server Er der en speciel grund til at denne server skal udstyres med 6 stk. diske hvis vi kunne nøjedes med 2 diske vil det være muligt at tilbyde denne server som blade server og dermed spare plads og strøm? Fastholder kravet og gør opmærksom på svar på spørgsmål 4. Ad 1 Ja Ad 2 Nej Ordregiver fastholder kravet takker for modtagelse af kontraktbilag 5-7 i Word-format. Idet også kontraktbilag 1 og kravspecifikationen i Udbudsbetingelserne skal besvares (udfyldes) i forbindelse med udbudsbesvarelsen vil vi høre om det også er muligt, at få disse tilsendt i Wordformat? Ordregiver gør Tilbudsgiver opmærksom på at sammenligning af tilbud på andre underkriterier end pris ikke er i overensstemmelse direktivets grundlæggende ligebehandlingsprincippet. I forhold til tilbudsopbygningen gør Ordregiver Tilbudsgiver opmærksom på, at tilbuddet skal overholde samtlige formaliakrav og mindstekrav. Idet Ikast-brande Kommune ikke har foreskrevet en tilbudsstruktur/- disponering, hvilket er tilrådeligt af hensyn til sammenlignelighed, ønskes det blot Side 11 af 15

12 bekræftet, at tilbudsopbygningen er valgfri men som minimum skal bestå af følgende dokumenter (udfyldt): Udbudsbetingelserne Kontraktbilag 1 Kontraktbilag 5 Kontraktbilag 6 Kontraktbilag Ordregiver gør opmærksom på, at der ikke eksisterer et MK 64. Dette er en notationsfejl fra Ordregivers side, som beklages. 37. Ordregiver gør opmærksom på at ingen andre dokumenter end bilag 5-7 vil blive gjort tilgængeligt i word-format dette ses som en uddybning af svar på spørgsmål Er det korrekt forstået, at der i jeres udbud på Server/Storage menes, at vi som leverandør bør have 15 mio. kroner i egenkapital? Det er delvist korrekt forstået. Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har en egenkapital på mere end 15 mio. danske kroner ved sidste regnskabsaflæggelse. Hvilket skal dokumenteres. Ordregiver gør dog opmærksom på udbudsdirektivets art. 47 stk. 2. En økonomisk aktør kan i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og disse enheder. Aktøren skal i så fald godtgøre over for den ordregivende myndighed, at han råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Det er således op til partnerne at godtgøre overfor Ordregiver, at de i forhold til økonomisk formåen forpligter hinanden. Side 12 af 15

13 39. Kravet på de CPU Mark pr. CPU er Ordregiver henviser til MK28 og MK 30 dette også gældende for de fysiske VMware hosts? 40. Spørgsmål til punkt 2.13 Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leveringerne og angivelse af kontaktpersoner og disses kontaktoplysninger, herunder mail og telefonnummer. Det er et minimumskrav til egnetheden, at tilbudsgiver indenfor de sidste 3 år har haft 3 kunder, som alle hver for sig har indkøbt server/storageløsninger til en værdi af mere end 2 mio. kr. svarende i størrelse og kvalitet til det ordregiver efterspørger, hvilket skal dokumenteres. Spørgsmål: Da vi er et nystartet firma, kan vi ikke selv imødekomme dette krav. Er det acceptabelt at vi stiller med referencer via producenten, som I kan kontakte? Vores konsulenter har i deres tidligere virke implementeret mange sager som disse. Ad 1 Der henvises til svaret på spørgsmål 38 og det præciseres: En økonomisk aktør kan i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og disse enheder. Aktøren skal i så fald godtgøre over for den ordregivende myndighed, at han råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. I forhold til virksomhedens formåen baseret på erfaringer fra ansattes tidligere virke anses dette også som opfyldelse, såfremt disse godtgøres overfor ordregiver. Ad 2 Nej, ordregiver kontakter ikke producenterne. Det er op til tilbudsgiver at godtgøre, at der leves på til minimumskravene i forhold til udvælgelseskriterierne. Side 13 af 15

14 Er det acceptabelt at vi stiller med referencer via producenten, som I kan kontakte? 41. Ordregiver gør opmærksom på følgende: I MK86 ændres operativsystem fra Windows2003 R2 std. Edition (x64) til Windows2008 R Ordregiver gør opmærksom på følgende: Tilbudsfristen i punkt 2.6 ændres til den 7.november 2012 kl Idet det som oftest forholder sig således at SAN-udvidelser primært sker med baggrund i et ændret lagerkapacitetsbehov og sjældent med baggrund i behov om højere IOPS performance hører vi gerne om der er en special årsag til at kapaciteten på udvidelsen skal levere samme IOPS performance? Ikast-Brande kan risikere at ende med et infrastrukturdesign, der ligefrem kræver at kapacitet og IOPS på udvidelsen skal være det samme, hvilket må betragtes som økonomisk uhensigtsmæssigt. Vi ønsker derfor at spørge om Ikast-Brande kunne være interesserede i at kravet om at udvidelsen ændres således at f.eks. kapacitetskravet fastholdes men at antallet af IOPS kunne være lavere? 44. Kravet om at hele diskhylder kan fejle uden påvirkning af driften er formuleret således, at Ikast-Brande Kommune forhindres i at få tilbudt Ordregiver fastholder kravet. Ordregiver fastholder kravet. Side 14 af 15

15 variende løsninger, der hver især løser behovet for redundans og tilgængelighed på forskellig vis. Moderne storage systemer med en virtualiseret arkitektur, adskiller sig markant fra andre storage systemer, dog uden at gå på kompromis med % oppetid, som kun opnås hvis de nødvendige redundante komponenter og andre sikkerheds funktioner er implementeret i den virtuelle storage arkitektur. Fastholder Ikast-Brande dette krav? Hvis ja begrund venligst Opdateret 31/ Side 15 af 15

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021920 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4. februar 2011 Klagenævnet for Udbud Jnr: 2010-0021920 (Erik P Bentzen, Knud Erik Busk, Vibeke Steenberg) 4 februar 2011 K E N D E L S E Intramed A/S (advokat Charlotte Friis Bach Ryhl, København) mod Region Nordjylland

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere