Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406"

Transkript

1 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Hvad skal vi have besked om? Ved ejerskifte Ved skade Anden forsikring Krigs-, jordskælvs- og atomskader Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Forsikringens varighed og opsigelse Besigtigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Bygningsforsikring 2.1. Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Hvordan beregner vi erstatningen? Selvrisiko Andre udgifter Erstatningens udbetaling Ansvarsforsikring 3.1. Forsikringens formål Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringssum Retshjælpsforsikring 4.1. Forsikringens formål Forsikringsbetingelser Hvordan beregner vi erstatningen? Kosmetisk forsikring 5.1. Hvilke genstande omfatter forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen? Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Hvordan beregner vi erstatningen? Erstatningens udbetaling Dækningsskema Ordforklaring Fortrydelsesblanket... 26

3 Vejledning Side 3 Husforsikring HU 1403 Hvad indeholder din forsikring? Din Husforsikring dækker skader på dit hus, men ikke de ting du har i dit hjem. Det er vigtigt, at du er klar over, hvad din forsikring dækker. Vi anbefaler derfor, at du læser dine betingelser igennem, da forsikringen ikke kan dække alle skader og tab, du kan komme ud for. Din Husforsikring består af din police og dine betingelser. Policen er din forsikringsaftale, hvor du kan se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Betingelserne beskriver, hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen. Forsikringen består af følgende faste dækninger: Bygningsbrandforsikring - Dækker dit hus ved brand og el-skader. Hus- og Grundejerforsikring - Dækker dit hus ved f.eks. voldsomt sky- og tøbrud, snetryk, storm og indbrud. Ansvarsforsikring - Dækker hvis du, som ejer eller bruger af huset, bliver gjort erstatningsansvarlig. Retshjælpsforsikring - Hjælper ved private retstvister. Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger: Insekt- og svampeskadeforsikring - Dækker skader i træværk pga. træødelæggende insekter, svamp og råd. Stikledningsforsikring - Dækker utætheder i rør i jorden. Udvidet rørskadeforsikring - Dækker utætheder i skjulte rør i bygningen. Udvidet vandskadeforsikring - Dækker hvis nedbør, herunder fygesne, trænger ind i din bolig. Kosmetisk forsikring - Dækker 50 % af udgifterne til at udbedre kosmetiske forskelle* efter en skade. Fredet hus - Dækker genopførelse efter krav fra fredningsmyndighederne. Hvad beskriver dine betingelser? Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan vi beregner erstatningen. Betingelserne beskriver alle de dækninger, der kan forekommer på forsikringen. I din police kan du se, hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring. Ordforklaring I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen, som du finder til sidst i betingelserne. Hvad dækker din forsikring? Din Husforsikring dækker skader på f.eks. dit hus, carport, udhus, haveanlæg, spejle og sanitet*. Dækningsskemaet viser, hvordan dit hus er dækket I betingelserne finder du et dækningsskema. I skemaet kan du se, hvordan vi dækker dit hus i forskellige situationer ved, f.eks. brand, storm, skybrud osv. Vandret i skemaet har vi listet de forskellige situationer, eksempelvis brand og storm. Lodret kan du se, hvad forsikringen omfatter i den enkelte situation. Felter, der beskriver, hvad forsikringen ikke dækker, er markeret med gråt.

4 Vejledning Side 4 Hvordan beregner vi erstatningen? For hver enkelt dækning kan du se, hvordan vi konkret beregner erstatningen for de skader, som forsikringen dækker. Du finder det i afsnittet "Hvordan beregner vi erstatningen?". Hvis du får en skade Forsøg efter bedste evne at begrænse skaden, og kontakt os hurtigst muligt. Behold de skadede bygningsdele, hvis det er praktisk muligt, og få dem heller ikke repareret, før du har talt med os. Har du haft indbrud, skal du også kontakte politiet. Du kan anmelde din skade via telefon Læs mere og få gode råd på På almbrand.dk kan du læse mere, få gode råd om skadeforebyggelse og også finde en klagevejledning.

5 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side 5 Ordforklaring I betingelserne er en række ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen, som du finder til sidst i betingelserne. Det kan desuden betyde, at prisen for forsikringen ændrer sig. Til trods for bestemmelsen i punkt Forsikringens varighed og opsigelse, kan Alm. Brand ved risikoforandring opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller pris med øjeblikkelig virkning. Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren* fortrydelsesret. Se side 26. Forsikringstageren er den, som har indgået forsikringsaftalen med Alm. Brand Hvem dækker forsikringen? Sikrede* er forsikringstageren* i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom entreprenører, når det drejer sig om brand- og stormskader ved om-, ny- og tilbygning medhjælp ved pasning af ejendommen men kun under Ansvarsforsikringen Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker på det forsikringssted*, der fremgår af policen Hvad skal vi have besked om? Alm. Brand skal hurtigst muligt have besked om det, når der foretages nybygning eller sker ændring i bygningernes størrelse, indretning eller anvendelse. Nybygning af eller forandring i udhuse, cykelskure, havehuse, carporte, garager og lignende på forsikringsstedet*, skal dog kun meddeles, hvis bygningernes samlede bebyggede areal overstiger 75 m 2, eller hvis bygningernes anvendelse ændres til beboelse eller erhverv hvis bygningernes tag ændres til rør-/stråtag eller fra rør-/stråtag til anden tagbelægning hvis der installeres halm- eller pillefyr Ved ejerskifte Ved ejerskifte ophører forsikringen. Ny ejer er dog dækket i 14 dage fra ejerskiftedatoen, med mindre der er oprettet en ny forsikring. Når ejendommen skifter ejer, skal Alm. Brand hurtigst muligt have besked om det. Hvis den faktiske overtagelsesdato ligger før den aftalte overtagelsesdato, betragter Alm. Brand den faktiske overtagelsesdato som ejerskiftedatoen. Hvis købsaftalens underskriftsdato ligger efter overtagelsesdatoen, betragter Alm. Brand slutsedlens underskriftsdato som ejerskiftedatoen. Bygningsbrandforsikringen kan ikke opsiges/ophøre, medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste panthavere giver samtykke til det, eller det skriftligt godtgøres, at ejendommen fra ophørsdagen - uden forringelse af panthavernes retsstilling - er forsikret i et andet forsikringsselskab, med tilladelse til oprettelse af bygningsbrandforsikring Ved skade Alle skader, tab eller uheld skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. Anmeldelse kan ske på: Telefon Tyveri og hærværk* skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Alm. Brand skal give samtykke, før skaden udbedres, og beskadigede rester og genstande fjernes. Hvis sikrede* ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen Anden forsikring Hvis sikrede* har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. Hvis Alm. Brand ikke får besked om disse forhold, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist.

6 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder jordskælv eller andre naturforstyrrelser udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Skader ved kernereaktioner, som anvendes til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, er dog dækket, hvis anvendelsen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. Indeksreguleringen* finder sted efter følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne: Prisen reguleres fra 1. januar. Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1. januar. Ændring får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring forinden. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden fra det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Alm. Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm. Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført. Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker. Bygningsbrandforsikringen kan dog ikke ophøre pga. manglende betaling. Til gengæld har Alm. Brand udpantningsret og kan foretage udlæg i den forsikrede ejendom for det skyldige beløb, påløbne renter og andre omkostninger I henhold til "Lov om afgift af skadesforsikringer" opkræver Alm. Brand skadeforsikringsafgift på statens vegne sammen med betalingen Til prisen kommer desuden de afgifter, Alm. Brand skal opkræve ifølge lovgivningen Alm. Brand kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser*, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand Indeksregulering* af pris, summer og selvrisiko* Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks reguleringsindeks for boligbyggeri Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag*, som fremgår af policen Alm. Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en betalingsdag. Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren* skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald*, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand. En bygningsbrandforsikring kan ikke opsiges/ophøre, medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste panthavere giver samtykke til det, eller det skriftligt godtgøres, at ejendommen fra ophørsdagen - uden forringelse af panthavernes retsstilling - er forsikret i et andet forsikringsselskab, med tilladelse til at tegne bygningsbrandforsikring Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist - skriftligt opsige forsikringen (dog ikke bygningsbrandforsikringen) med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm. Brand, indtil 14 dage efter at erstatnin-

7 Afsnit 1. Fællesbestemmelser Side 7 gen er betalt, eller efter at skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår. Det kan for eksempel ske ved at indføre en selvrisiko*, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren* kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Alm. Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft For bygning, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan Alm. Brand skriftligt opsige forsikringen med øjeblikkelig virkning. I forhold til eventuelle panthavere ophører bygningsbrandforsikringen først med 14 dages varsel Besigtigelse* Alm. Brand har i forsikringstiden ret til at besigtige* det forsikrede. Hvis der ved besigtigelsen konstateres risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan Alm. Brand fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden. Alm. Brand kan også med 14 dages varsel - opsige forsikringen, - forhøje prisen, - ændrer forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko* eller kræve bedre sikring. Bygningsbrandforsikringen kan med øjeblikkelig virkning opsiges, hvis bygningen er forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare (Se punkt og ) Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede* og Alm. Brand, skal sikrede igen henvende sig til Alm. Brand. Det gælder bl.a., hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm. Brand har brugt i afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt. Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm. Brand, kan sikrede klage til den klageansvarlige hos Alm. Brand. Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm. Brand - Ankenævnet for Forsikring - Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl og 16.00) Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. Finanstilsynets bekendtgørelse om bygningsbrandforsikring er ikke fraveget til ugunst for sikrede* og/eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i Alm. Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm. Brand. Alm. Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Alm. Brand klageskema Hvis sikrede* ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have klaget til den klageansvarlige hos Alm. Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring.

8 Afsnit 2. Bygningsforsikring Side Hvilke skader og genstande dækker forsikringen? Se dækningsskemaet Hvordan beregner vi erstatningen? Alm. Brand erstatter skaden på følgende måde: - Nyværdi, se punkt Særlige erstatningsregler, se punkt Restværdierstatning, se punkt Bygning som alene omfatter bygningsbrandforsikring, se punkt Kontanterstatning til fri rådighed, se punkt Bygning som henligger forladt, se punkt Bygning bestemt til nedrivning, se punkt Haveanlæg, se punkt Nyværdi Erstatning efter nyværdi udgør det beløb, som det ifølge priserne på skadedagen vil koste at istandsætte eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde på samme sted og til samme anvendelse. Når værdien skal fastsættes, kan der ikke anvendes priser for dyrere materialer og genstande end de beskadigede, og højst priser for standardbyggematerialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet (dvs. at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder). Anvendes billigere byggematerialer og byggemetoder, end hvad skaden blev opgjort til, nedsætter vi erstatningen tilsvarende. Skade af kosmetisk art (farve-, form-, mønster- eller materialeforskelle) mellem erstattede genstande og de ubeskadigede, erstattes ikke. I forbindelse med en dækningsberettiget skade, for eksempel på badeværelset, udskifter vi kun fliser/klinker i et afgrænset areal, der svarer til det gulv eller den væg, hvor skaden er sket. Har du valgt Kosmetisk forsikring, se afsnit 5. Hvis istandsættelse eller byggeri til samme anvendelse finder sted uden unødig forsinkelse, regulerer vi erstatningen i overensstemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode. Reguleringen for prisstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige de faktiske byggeomkostninger Særlige erstatningsregler For de følgende installationer og bygningsdele, fastsætter vi erstatningen til nyværdi (arbejdsløn og materialer m.m.), hvorfra vi foretager et fradrag, som vi beregner ud fra det beskadigedes alder på skadetidspunktet. Ved erstatning af de følgende installationer og bygningsdele, betaler vi ved reparation fuldt ud, dog højst den procent af det beskadiges nyværdi, der er nævnt i tabellen El-drevne* og -forbrugende genstande: Tabellen gælder kun ved el-skade (dækningsskemaets kolonne B). Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader og ovnglas: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Olie- og gasfyr, varmtvandsbeholdere, kedler og varmevekslere: Tabellen gælder ikke ved el-skade (dækningsskemaets kolonne B). Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-10 år 100 % år 60 % 20 år og derover 20 % Tagbelægning af rør/strå: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-20 år 100 % år 80 % år 50 % 40 år og derover 20 %

9 Afsnit 2. Bygningsforsikring Side Tagbelægning af pap/dug og undertag af plast, PVC og lignende materiale: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-15 år 100 % år 80 % år 50 % 30 år og derover 20 % Tagbelægning af plast/pvc, Onduline og udvendige antenneanlæg: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-7 år 100 % 7-10 år 50 % 10 år og derover 20 % Gulvtæpper: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-8 år 100 % 8-15 år 60 % 15 år og derover 20 % Restværdierstatning Er en bygning beskadiget mere end 50 % af nyværdien, kan forsikringstageren* vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var beskadiget. Ejendommens bygninger fremgår af BBR-registret. Vi beregner erstatningen efter reglerne om nyværdi i punkt De særlige erstatningsregler jf. punkt anvendes ikke. Det er en betingelse, at ubeskadigede rester rives ned, og at bygningen genopføres på samme sted, og til samme anvendelse. Vælger ejeren at få opført en ny bygning, dækker vi også udgifter til at fjerne anvendelige bygningsrester. Den værdi bygningsresterne har til anden anvendelse, eller kan indbringe ved salg, trækkes fra i erstatningen. Alm. Brand skal give samtykke til, at ubeskadigede rester må fjernes. For bygninger, som før skaden henlå forladt, var bestemt til nedrivning eller kun var omfattet af bygningsbrandforsikring, yder vi ikke erstatning for restværdi Bygning som kun omfatter bygningsbrandforsikring For bygninger, som kun er omfattet af bygningsbrandforsikring, fastsætter vi erstatningen til dagsværdi. Dagsværdi betyder, at vi opgør skaden til nyværdi (se punkt 2.2.1) med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes handelsværdi på skadedagen Kontanterstatning til fri rådighed Ønsker forsikringstager* ikke at anvende erstatningen til istandsættelse, genopførelse eller til byggeri på samme sted til samme anvendelse, opgør vi erstatningen til dagsværdi. Dagsværdi betyder, at vi opgør skaden til nyværdi (se punkt ) med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige det beskadiges handelsværdi på skadedagen Bygning som henligger forladt For bygninger, der henligger forladt, fastsætter vi erstatningen til dagsværdi. Dagsværdi betyder, at vi opgør skaden til nyværdi (se punkt ) med fradrag for alder, brug, forsømt vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige det beskadiges handelsværdi på skadedagen Bygning bestemt til nedrivning For bygninger eller dele heraf, som før skaden var bestemt til nedrivning/udskiftning, fastsætter vi erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede omkostninger til nedrivning Haveanlæg Det er en forudsætning for erstatning, at istandsættelse finder sted. Træer, buske og andre planter, som er op til 4 år gamle, erstattes inkl. omkostninger til nyplantning. Træer, buske og andre planter som er ældre end 4 år, erstatter vi med værdien af maksimalt 4 år gamle træer, buske eller planter, inkl. omkostninger til nyplantning Selvrisiko* Generel selvrisiko* Er forsikringen oprettet med en generel selvrisiko*, fremgår den af forsikringspolicen. Den generelle selvrisiko gælder pr. skade/skadeårsag Særlig selvrisiko* Glas og kumme m.v. Ved skade, som kun sker på forsikrede genstande, som er beskrevet i dækningsskemaets punkt 3, beregnes der ingen selvrisiko* Voldsomt sky- og tøbrud Ved skade, som skyldes voldsomt sky- og tøbrud, gælder en selvrisiko* på kr. Selvrisikoen gælder pr. skade/skadeårsag. Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, er det den, der gælder.

10 Afsnit 2. Bygningsforsikring Side Stikledningsforsikring For afløbsinstallationer udført i beton gælder en selvrisiko* på kr. Selvrisikoen gælder pr. skade/skadeårsag. Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, er det den, der gælder Råd Ved rådskade på vinduer og/eller døre gælder en selvrisiko* på kr. Selvrisikoen gælder pr. vindue og/eller dør Udvidet vandskadeforsikring Ved skade under Udvidet vandskadeforsikring gælder en selvrisiko* på kr. Selvrisikoen gælder pr. skade/skadeårsag Andre udgifter I forbindelse med en skade, som forsikringen dækker, betaler vi også Redning, bevaring og oprydning rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning, herunder omkostninger til at fjerne bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen Flytteomkostninger, merudgifter ved fraflytning og erstatning for mistet lejeindtægt Hvis forsikringsstedet* er helt eller delvist uanvendeligt efter en dækningsberettiget skade, betaler vi rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning og til opmagasinering*, i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen andre rimelige merudgifter i anledning af flytningen, i indtil 12 måneder fra fraflytningsdatoen dokumenteret tab af lejeindtægt, i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder fra fraflytningsdatoen. Istandsættes eller genopføres der ikke til samme anvendelse, betaler vi kun erstatning for det tidsrum, der ville gå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Forsikringstager* har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Ved større skade skal der hurtigst muligt ansøges bygningsmyndighederne om, at måtte istandsætte/genopføre på samme sted og til samme anvendelse. Hvis en forsinkelse skyldes forhold, som forsikringstager har indflydelse på, erstatter vi ikke det tab, der er forøget ved det Som alternativ kan forsikringstager* vælge at få dækket rimelige flytte- og handelsomkostninger i forbindelse med salg af den skadede ejendom og køb af en tilsvarende ejendom. Det er en forudsætning, at ejendommen er beskadiget mindst 50 %, og at den sælges, inden retablering finder sted. Erstatning efter punkt kan ikke overstige erstatning udregnet efter reglerne i punkt Lovliggørelseserstatning Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostninger regnet efter priserne på skadedagen der er forbundet med at opfylde krav (f.eks. bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion), som bygningsmyndighederne ifølge byggelovgivningen stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning til samme anvendelse, af samme størrelse og på nøjagtigt samme sted. Det er en forudsætning for erstatning, at de forøgede byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, vi yder erstatning for, og at dispensation fra bestemmelserne ikke kan opnås. Omkostninger til gennemførelse af krav, som er stillet, men ikke gennemført, eller krav, som kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af forsikringen Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10 % af den skaderamte bygnings nyværdi på skadedagen Lovliggørelseserstatningen bortfalder, hvis der ikke sker istandsættelse eller genopførelse Erstatningens udbetaling Alm. Brand udbetaler erstatningen når Alm. Brand har modtaget dokumentation for skadens udbedring, eller hvis der er lavet en aftale med Alm. Brand. Ved kontanterstatning til fri rådighed/ændret anvendelse (se punkt ), vil vi normalt kræve, at forsikringstageren* indsender tingbogsattest for ejendommen og skriftligt samtykke fra alle panthavere og andre adkomstberettigede.

11 Afsnit 3. Ansvarsforsikring (Denne forsikring er kun omfattet, hvis det fremgår af policen, at Hus- og grundejerforsikring er valgt) Side Forsikringens formål Forsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar*, og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Alm. Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling over for skadelidte*. Din anerkendelse af erstatningsansvar, forpligter kun dig selv ikke Alm. Brand. Du kan derfor, ved anerkendelse af erstatningsansvar, risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke er dækket af forsikringen Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel/skyldregel, står ikke i nogen lov, men er opstået efter århundreders retspraksis. Er skadevolder uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig, og for hændelige skader er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte* i en sådan situation selv bære tabet Hvilket ansvar dækker forsikringen? Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar*, som sikrede* i forsikringstiden pådrager sig for skade på person eller ting i sin egenskab af ejer eller bruger af ejendommen Skader omfattet af tingsforsikring Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes* familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar* ifølge erstatningsansvarsloven, medmindre skaden er forvoldt forsætligt* eller groft uagtsomt Hvad dækker forsikringen ikke? Aftaler Ansvar der udelukkende støttes på aftaler Beruselse/narkotika Ansvar for skade, der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika Erhverv Ansvar for skade i forbindelse med en i eller på ejendommen dreven erhvervsvirksomhed* Forsæt* Forsikringen dækker ikke ansvar for forsætlige* skader, heller ikke selvom at skadevolderen på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Derimod dækkes forsætlige skader, hvis skadevolderen er under 14 år Forurening Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand og derved forvoldt skade på ting (herunder dyr). Dog dækkes sådant ansvar, hvis skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og ikke er en følge af, at sikrede* har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Hunde Ansvar for skade forvoldt af hunde Motordrevne køretøjer Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af et motordrevet køretøj. Forsikringen dækker dog ansvar for motordrevne haveredskaber under 5 hk. Ansvar efter færdselsloven ved brug af disse motordrevne redskaber dækkes med færdselslovens summer Ny-, om- og tilbygning Ansvar for skade på ting, når skaden er sket under ny-, om- eller tilbygning til de forsikrede bygninger Sikredes* genstande Ansvar for skade på genstande, som ejes af en af de sikrede* Udgravningsarbejder m.m. Ansvar for skader forvoldt ved nedbrydnings- og udgravningsarbejder, pilotering, nedramning og optrækning af spunsvægge, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer Varetægt* Ansvar for skade på genstande, som en af de sikrede* har til brug eller har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt* Forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed* med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Ud over erstatning til den skadelidte* dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen på den måde overskrides.

12 Afsnit 4. Retshjælpsforsikring (Denne forsikring er kun omfattet, hvis det fremgår af policen, at Hus- og grundejerforsikring er valgt) Side Forsikringens formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes* erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem den advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm. Brand, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. I småsager indgiver sikrede* selv anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension og kan bestilles på hos Alm. Brand eller hos domstolene Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm. Brand. Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation Hvordan beregner vi erstatningen? Alm. Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed* som udgangspunkt begrænset til kr. Selvrisiko* udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst kr. For småsager beregnes ikke selvrisiko.

13 Afsnit 5. Kosmetisk forsikring (Det fremgår af policen, om denne forsikring er valgt) Side Hvilke genstande omfatter forsikringen? Forsikringen omfatter: Fliser og klinker, der er monteret som gulvbelægning eller vægbeklædning Glas og erstatningsmaterialer for glas, der er monteret som bygningsbestanddele Sanitet*, der er monteret på deres blivende plads Erstatningens udbetaling Alm. Brand udbetaler erstatningen når Alm. Brand har modtaget dokumentation for arbejdets udførelse, eller hvis der er lavet en aftale med Alm. Brand. For at få erstatning skal udskiftning finde sted Hvilke skader dækker forsikringen? Ved opgørelse af en erstatningsberettiget skade på Husforsikringen dækkes kosmetiske forskelle* mellem erstattede og ubeskadigede fliser og klinker i samme lokale i et afgrænset areal der svarer til gulv eller vægge afhængigt af, hvor skaden er sket kosmetiske forskelle* mellem erstattede og ubeskadigede glas eller erstatningsmaterialer for glas i samme vindues- og/eller dørparti kosmetiske forskelle* mellem erstattet og ubeskadiget sanitet* i samme lokale. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at anskaffe fliser, klinker, sanitet eller glas og erstatningsmaterialer for glas, der er identisk med det beskadigede Hvilke skader dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke ubeskadigede glas og erstatningsmaterialer for glas i drivhuse og pavilloner ubeskadigede indmurede badekar og spabade Hvordan beregner vi erstatningen? Erstatningen udgør 50 % af de udgifter, det koster at udskifte ubeskadigede fliser og klinker, glas og erstatningsmaterialer for glas, sanitet*.

14 Husforsikring Dækningsskema Side 14 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved (Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er valgt) A Bygningsbrandforsikring Brand mv. Skade ved ildsvåde* (brand). Skade ved eksplosion. Skade ved pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning, der er forskriftsmæssigt indrettet. Skade ved tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler til rumopvarmning. Skade ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Tab ved bortkomst af forsikrede genstande under brand mv. Forsikringen dækker ikke Skade ved svidning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand)*. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, ekskl. tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale for det, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. 5. Materialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

15 Husforsikring Dækningsskema Side 15 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved (Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er valgt) B Bygningsbrandforsikring El-skade Skade ved lynnedslag. Skade ved kortslutning. Skade ved overspænding. Skade ved induktion. Skade ved spændingsudsving. Skade ved statisk elektricitet. Forsikringen dækker ikke - Skade der er dækket af en garanti eller sælgers ansvar i henhold til købeloven. - Skade som følge af slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse*, fejlbehandling eller fejltilslutning. - Skade som følge af overbelastning. - Skade som følge af mekanisk ødelæggelse. - Følgeskader i form af opstigende grundvand. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, ekskl. tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale for det, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. 5. Materialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

16 Husforsikring Dækningsskema Side 16 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved (Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er valgt) C Hus- og grundejerforsikring Udstrømning af væsker, frostsprængning* og snetryk Vand, olie, kølervæske eller lignende, der tilfældigt strømmer ud (ikke udsivning eller dryp) fra faste installationer, akvarier og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Skade ved frostsprængning* af installationer og derved forvoldt vandskade. Skade som følge af snetryk. Snetryk er, når der er faldet så store mængder sne, at en konstruktion ikke kan klare trykket. Forsikringen dækker ikke - Frostsprængning* af installationer i lokaler, som sikrede* disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning*. - Skade som følge af frostsprængning af installationer i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. - Skade som følge af frost på udendørs svømmebassiner/ bassiner med tilhørende faste installationer. - Udgifter til optøning. - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. - Skade som følge af opstigende grundvand. - Skade som følge af opstigende væsker fra afløbsinstallationer. - Skade som følge af vand fra nedløbsrør og tagrender. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Tabet af selve væsken/afgifter. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, ekskl. tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale for det, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas i brusenicher og -kabiner. Ikke punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Derudover skade som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. 5. Materialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

17 Husforsikring Dækningsskema Side 17 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved (Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er valgt) D Hus- og grundejerforsikring Storm og voldsomt sky- og tøbrud Storm (vindstyrke 8, svarende til 17,2 m pr. sekund) og nedbørsskader som opstår i umiddelbar forbindelse hermed. Oversvømmelse af ejendommens bygninger, som følge af voldsomt sky- og tøbrud. Oversvømmelse af ejendommens bygninger, som følge af voldsomt tøbrud og samtidig nedbør. Opstigende væsker fra afløbsinstallationer, som følge af voldsomt sky- og tøbrud. Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at der minimum falder 40 mm nedbør inden for 24 timer. Nedbør, der falder med en intensitet på minimum 15 mm inden for 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud. Ved voldsomt tøbrud forstås smeltevand som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8 plusgrader, inden for maksimalt 24 timer. Ved voldsomt tøbrud og samtidig nedbør forstås en kombination af smelte- og regnvand, som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 6 plusgrader, og samtidig minimum 10 mm regn inden for maksimalt 24 timer. Forsikringen dækker ikke - Skade som følge af nedbør, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en stormskade. - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, ekskl. tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale for det, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas i brusenicher og -kabiner. Ikke punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Derudover skade som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. 5. Materialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

18 Husforsikring Dækningsskema Side 18 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved (Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er valgt) E Hus- og grundejerforsikring Pludselig skade Pludselig skade er en skade, som skyldes en udefrakommende og en øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal dermed ske samtidig. Skade som følge af indbrud, hærværk* eller påkørsel er eksempler på pludselig skade. Skade som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse*, slid, rust og tæring, sker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af forsikringen. Forsikringen dækker ikke - Skade som er dækket eller undtaget i kolonnerne A, B, C, D og K. - Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Skade som følge af opstigende grundvand. - Skade som følge af opstigende væsker fra afløbsinstallationer. - Skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en skade på bygning, der er omfattet af forsikringen. - Tyveri eller hærværk* på bygning under opførelse, ombygning eller renovering, medmindre ejendommen er beboet. - Skader som dyr forvolder. - Skader der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk. - Skade som følge af spild og tab af fødevarer og væsker. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, ekskl. tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale for det, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. 5. Materialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse. Ikke tyveri eller hærværk* på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads. Ikke punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder. Ikke skader der sker i forbindelse med reparation, ombygning eller montering af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger eller lignende. Ikke genstande i erhvervslokaler. Kun genstande, der er anbragt på deres blivende plads. Kun genstande der bliver ubrugelige pga. brud, afskalning, ridsning eller lignende. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Derudover skade som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. Ikke tyveri eller hærværk*.

19 Husforsikring Dækningsskema Side 19 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved (Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er valgt) F Hus- og grundejerforsikring Skade forvoldt af dyr Skade forvoldt af husmår, fugle og gnavere (Rodentia), f.eks. mus og rotter. Det er en forudsætning for dækningen, at både bekæmpelse af skadedyrene og forebyggelse mod skadedyrenes indtrængen sker, inden skaden udbedres. Forsikringen dækker ikke - Udgifter til bekæmpelse og forebyggelse. - Skade forvoldt af husdyr. - Skade på stråtag. - Lugtgener. - Fjernelse af ekskrementer. - Skade på bygninger der har været ubeboet i mere end 2 måneder. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, ekskl. tildækninger af en hver art. Kun ejendommens bygninger som ifølge BBR-registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale for det, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. 5. Materialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

20 Husforsikring Dækningsskema Side 20 Dækket Ikke dækket Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved (Det fremgår af policen, hvilke forsikringer der er valgt) G Insekt- og svampeskadeforsikring Insekt- og svampeangreb Skade i træværk forårsaget af aktiv træødelæggende svamp der medfører, at den nedbrudte bygningsdel viser tegn på væsentlig hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træødelæggende insekter. Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden, og indtil 6 måneder efter forsikringen er ophørt. Forsikringen dækker ikke - Skade som skyldes manglende/mangelfuld vedligeholdelse*. - Skade i synligt eller skjult bindingsværk og skade, der udbreder sig herfra. - Svampeskade på sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister. - Svampeskade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender. - Svampeskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger eller pergolaer. - Svampeskade på træfundamenter og træpilotering og skader, som stammer herfra. - Svampeskader på kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger, fodpaneler i kældre og underlag af træ for disse. - Skader af kosmetisk art, dvs. skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. misfarvning på grund af blåsplint. - Rådskader. Forsikrede genstande 1. Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl. fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte fundamenter over terræn. Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner specielt beregnet til nedgravning og bassiner fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation, ekskl. tildækninger af en hver art. 2. Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser. Gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen. Kun bygninger, som er opført på murede eller støbte fundamenter eller sokkelsten. Ved skade forvoldt af træødelæggende insekter betaler vi for udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, hvis det er påkrævet af hensyn til træets bæreevne. Ved husbukke betaler vi også for bekæmpelse af dem. 3. Glas, spejle og erstatningsmateriale for det, der er bygningsbestanddele, glaskeramiske kogeplader, glas i ovne, porcelænskøkkenvaske, wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, spabade, badekar og glas og erstatningsmaterialer for glas i brusenicher og -kabiner. 4. Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper. Kun forvoldt af bygningsdele ved en skade der er omfattet af forsikringen. Derudover skade, som er forvoldt af bygningsdele fra en anden ejendom. 5. Materialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under opførelse.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Side 1 af 46. Alm. Brand Husforsikring. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 46 Alm. Brand Husforsikring Betingelser Nr. HU 1703 Indholdsfortegnelse Side 2 af 46 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring.

Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. Forsikringsbetingelser Byggeskadeforsikring Forsikringsbetingelser B12 for Byggeskadeforsikring. 1. Hvem er sikret på policen Sikret er den eller de personer, som ejer den forsikrede bolig- eller erhvervsenhed

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere