KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS Udgave 1.2 Printdato Revisionsdato / gyldig fra PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : KEMIRA PAX XL-60 / IBC 1300 KG DEPOS PR-nr. : Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Anvendes som:, Vandbehandlingskemikalie, Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser der advares imod 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Telefon : Telefax : adresse : Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : til Giftlinien, Bispebjerg Hospital PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Fareklasse Farekategori Målorganer Faresætninger Alvorlig øjenskade Kategori H318 Ætsende på metaller Kategori H290 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. R /35 DA

2 Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol / Farekategori Lokalirriterende (Xi) Risikosætninger R41 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Vigtigste skadelige virkninger Menneskers sundhed : Hudkontakt kan forårsage følgende effekter:, Kan medføre hudirritation. Øjenkontakt kan forårsage følgende effekter:, Forårsager alvorlig øjenskade., Risiko for permanent øjenskade. Indtagelse kan forårsage følgende effekter:, Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré. Fysiske og kemiske farer Potentielle miljømæssige virkninger : Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:, hydrogenchlorid : Skadelige virkninger på vandlevende organismer grundet phændring Mærkningselementer Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 Faresymboler : Signalord : Fare Faresætninger : H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H290 Kan ætse metaller. Sikkerhedssætninger Forebyggelse : P264 Vask hænder grundigt efter brug. P261 Undgå indånding af spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion : P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. R21368 / Udgave 1.2 2/35 DA

3 Opbevaring : P406 Opbevares i ætsningsbestandig beholder med modstandsdygtig indvendig belægning. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: aluminiumchlorid, basisk 2.3. Andre farer Resultater af PBT og vpvb bedømmelser står i sektion PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Farlige komponenter Koncentration (%) Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Fareklasse / Farekategori Faresætninger Klassifikation (67/548/EØF) aluminiumchlorid, basisk CAS-Nr. : EF-Nr. : Registrering : xxxx >= 35 - <= 45 Eye Dam.1 Met. Corr.1 H318 H290 Lokalirriterende; Xi; R41 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Hvis det indåndes I tilfælde af hudkontakt I tilfælde af øjenkontakt Ved indtagelse. : Søg frisk luft. : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask med sæbe og vand. Søg læge ved vedvarende symptomer. : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 10 minutter. Søg læge. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge ved vedvarende symptomer Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer. R21368 / Udgave 1.2 3/35 DA

4 Effekter : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Behandles symptomatisk. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgængelig Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Farlige nedbrydningsprodukter dannet under opvarmning: Hydrogenchlorid gas 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige : Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger : Ingen yderligere information er tilgængelig PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninge r til beskyttelse af personer : For personlig beskyttelse se punkt beskyttelsesforanstaltninger beskyttelsesforanstalt ninger : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Stop udstrømningen/lækagen hvis det kan ske uden risiko. Opsug med inaktivt absorberende materiale. Skyl rester væk med rigeligt vand. Neutraliser med følgende produkt(er): kalk Se også afsnit 13: Bortskaffelse Henvisning til andre punkter Se afsnit 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se afsnit 8 for information om personlige værnemidler. Se afsnit 13 for information om affaldshåndtering. R21368 / Udgave 1.2 4/35 DA

5 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for god almen ventilation. Procesventilation kan være påkrævet. Nødbruser og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen. : Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares adskilt fra uforenelige stoffer. Se punkt 10. Krav til lager og beholdere : Egnede materialer for beholder: Plastmateriale; glasfiber; gummibelagt stål Opbevaringstemperatur : > 0 - < 30 C 7.3. Særlige anvendelser Særlige anvendelser : Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Komponent: aluminiumchlorid, basisk CAS-Nr Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL) DNEL Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Indånding : 20,2 mg/m3 DNEL Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indtagelse : 3,4 mg/kg kropsvægt/dag Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) Ferskvand : 0,3 µg/l Havvand : 0,03 µg/l Rensningsanlæg : 20 mg/l Jord : 1 mg/kg R21368 / Udgave 1.2 5/35 DA

6 Relateret til, tørvægt 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørg for god almen ventilation. Procesventilation kan være påkrævet. Hold så vidt muligt beholderne lukkede. Arbejdsplads og arbejdsmetode udformes så direkte kontakt med produktet undgåes. Personlige værnemidler Åndedrætsværn Anbefaling : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Kombinationsfilter:B-P2 Beskyttelse af hænder Anbefaling : Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid. Vælg korrekt beskyttelseshandske, for eksempel: Gummi- eller plasthandsker Beskyttelse af øjne Anbefaling : Sikkerhedsbriller Beskyttelse af hud og krop Anbefaling : Brug særligt arbejdstøj. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelt råd : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form : væske Farve : gullig Lugt : lugtfri Lugttærskel : ingen data tilgængelige ph-værdi : ca. 1,5 Krystalliseringspunkt : -30 C Kogepunkt/Kogepunktsinterval : C R21368 / Udgave 1.2 6/35 DA

7 Flammepunkt : ingen data tilgængelige Fordampningshastighed : ingen data tilgængelige Antændelighed (fast stof, luftart) : ingen data tilgængelige Højeste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige Laveste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige Damptryk : ingen data tilgængelige Relativ dampvægtfylde : ingen data tilgængelige Massefylde : 1,3-1,33 g/cm3 Vandopløselighed : helt opløselig Fordelingskoefficient: n- : log Pow < 3 oktanol/vand Selvantændelsestemperatur : ingen data tilgængelige Termisk spaltning : > 200 C Viskositet, dynamisk : ingen data tilgængelige Eksplosionsfare : ingen data tilgængelige Oxiderende egenskaber : ingen data tilgængelige 9.2. Andre oplysninger Ingen yderligere information er tilgængelig PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Anbefaling : Virker ætsende på metaller Kemisk stabilitet Anbefaling : Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner : Ætsende i kontakt med metaller Reagerer under varmeudvikling med alkaliske forbindelser Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås : Opbevares frostfrit Termisk spaltning : > 200 C R21368 / Udgave 1.2 7/35 DA

8 10.5. Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås : Chlorit, Sulfit, Stærke baser Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter : Farlige nedbrydningsprodukter dannet under opvarmning: hydrogenchlorid PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Oralt Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré. Indånding Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganer. Hud Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Irritation Hud Resultat : Hudkontakt kan forårsage irritation. Langvarig og gentagen eksponering kan forårsage smerte og rødmen. Øjne Resultat : Stænk i øjnene kan forårsage stærke smerter. Damp virker irriterende. Sensibilisering Resultat : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. CMR-virkninger CMR egenskaber R21368 / Udgave 1.2 8/35 DA

9 Carcinogenicitet : ingen data tilgængelige Mutagenicitet : ingen data tilgængelige Reproduktionstoksicit et : ingen data tilgængelige Specifik målorgantoksisitet Engangspåvirkning ingen data tilgængelige Gentagen påvirkning ingen data tilgængelige Andre toksikologiske egenskaber Toksicitet ved gentagen dosering ingen data tilgængelige Aspirationsfare ingen data tilgængelige Komponent: aluminiumchlorid, basisk CAS-Nr Akut toksicitet Oralt LD50 : > 2000 mg/kg (rotte) Indånding LC50 : > 20 mg/l (rotte; 4 h) Hud LD50 Hud : > 2000 mg/kg (rotte) Sensibilisering Resultat : Der er ikke kendskab til nogen allergifremkaldende virkning. R21368 / Udgave 1.2 9/35 DA

10 PUNKT 12: oplysninger Toksicitet Komponent: aluminiumchlorid, basisk CAS-Nr Akut toksicitet Fisk LC50 : > 1000 mg/l (Leuciscus idus (Guldemde); 96 h) LC50 : > 1000 mg/l (Danio rerio; 96 h) Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr EC50 : 98 mg/l (Daphnia magna; 48 h) NOEC : 40 mg/l (Dafnie) Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Resultat : Metoder til bestemmelse af bionedbrydelighed er ikke anvendelige for uorganiske stoffer Bioakkumuleringspotentiale Komponent: aluminiumchlorid, basisk CAS-Nr Bioakkumulering Resultat : Bioakkumulering er usandsynlig Mobilitet i jord Komponent: aluminiumchlorid, basisk CAS-Nr Mobilitet Resultat : Dette kemikalie er kendt for at udvaske gennem jorden til grundvandet under særlige forhold. R21368 / Udgave /35 DA

11 12.5. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultat : Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT)., Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vpvb) Andre negative virkninger Yderligere økotoksikologisk information Resultat : Skadelige effekter på akvatiske organismer grundet ph-ændring. Aluminiumsalte kan være skadelige for laks ved ph-værdi under 5,5. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb. Forurenet emballage : Bortskaf affald på samme måde som produktet. Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse ADR RID IMDG : ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Polyaluminiumchlorid) : ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Polyaluminiumchlorid) : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Aluminium chloride, basic) Transportfareklasse(r) ADR-Klasse : 8 R21368 / Udgave /35 DA

12 (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer; Tunnelrestriktions-kode) RID-Klasse (Faresedler; Klassifikationskode; Farenummer) IMDG-Klasse (Faresedler; EMS) 8; C1; 80; (E) : 8 8; C1; 80 : 8 8; F-A, S-B Emballage gruppe ADR RID IMDG : III : III : III farer Mærkning i overensstemmelse med ADR Mærkning i overensstemmelse med RID Mærkning i overensstemmelse med IMDG Klassificeret som miljøfarlig i overensstemmelse med IMDG : nej : nej : nej : nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IMDG : Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulativer : Hygiejniske grænseværdier i forhold til lokale regulativer Kemikaliesikkerhedsvurdering En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R21368 / Udgave /35 DA

13 Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H290 H318 Kan ætse metaller. Forårsager alvorlig øjenskade. Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder : Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad. Angiver opdateret afsnit. Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten. R21368 / Udgave /35 DA

14 Nr Kort titel Anvendelse som mellemprodukt (flydende) Anvendelse som mellemprodukt (flydende) Distribution af stoffet (flydende) Formulering og (om)pakning (flydende) Anvendelse i laboratorier (flydende) Anvendelse i laboratorier (flydende) Anvendelse som vandbehandlingskemik alie (flydende) Anvendelse som vandbehandlingskemik alie (flydende) Anvendelse som proceskemikalie (flydende) Anvendelse som proceskemikalie (flydende) Hovedb rugergr uppe (SU) 3 22 Anvend elsesse ktor (SU) 6b, 8, 9, 14 6b, 8, 9, 14 Produktka tegori (PC) NA NA 3 NA NA 3 10 NA Proceskate gori (PROC) 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15, 19 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15, 19 udle dningskat egori (ERC) 1, 2, 4, 5, 6a Artikelkat egori (AC) NA Specifikation ES a NA ES NA ES NA ES NA 15 4 NA ES NA 15 8a NA ES , 5, 6b, 10, 23 2, 5, 6b, 10, 23 6b, 8, 9, 14 6b, 8, 9, 14 NA NA NA NA 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 19 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 19 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 2, 4, 6b NA ES a, 8b, 8d 1, 2, 4, 5, 6a NA NA ES14370 ES a NA ES14348 R21368 / Udgave /35 DA

15 1. Eksponeringsscenariets korte titel 1: Anvendelse som mellemprodukt (flydende) Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier udledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg SU6b: Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU9: Fremstilling af finkemikalier SU14: Fremstilling af basismetaller, herunder legeringer PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens ERC1: Produktion af stoffer ERC2: Formulering af kemiske produkter ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler ERC5: Industriel anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i eller påføres på en grundsubstans ERC6a: Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Håndtér stof i et lukket system. Tøm overførselslinier før frakobling.(proc1, PROC2, PROC3) Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr.(proc3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15) Brug tromlepumper.(proc4, PROC8a, PROC8b) Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag.(proc4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15) Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. R21368 / Udgave /35 DA

16 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC1 PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25% produkt: 5% - 25% Inhalation 0,01mg/m³ 0,00 Inhalation 0,07mg/m³ 0,04 RCR 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. Ikke anvendelig. Helbred Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Bruk engangsmaske bare en gang. Masker til flergangsbrug rengøres efter hver brug og opbevares i en ren beholder i et rent område Åndedrætsværn skal ikke bruges mere en 2h/ dag. R21368 / Udgave /35 DA

17 1. Eksponeringsscenariets korte titel 2: Anvendelse som mellemprodukt (flydende) Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier udledningskategorier SU 22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) SU6b: Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU9: Fremstilling af finkemikalier SU14: Fremstilling af basismetaller, herunder legeringer PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Håndtér stof i et lukket system. Tøm overførselslinier før frakobling.(proc1, PROC2, PROC3) Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr.(proc3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15) Brug tromlepumper.(proc4, PROC8a, PROC8b) Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag.(proc4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15) Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. R21368 / Udgave /35 DA

18 Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC1 PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25% produkt: 5% - 25% Inhalation 0,01mg/m³ 0,00 Inhalation 0,07mg/m³ 0,04 RCR 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. Ikke anvendelig. Helbred Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Bruk engangsmaske bare en gang. Masker til flergangsbrug rengøres efter hver brug og opbevares i en ren beholder i et rent område Åndedrætsværn skal ikke bruges mere en 2h/ dag. R21368 / Udgave /35 DA

19 1. Eksponeringsscenariets korte titel 3: Distribution af stoffet (flydende) Hovedbrugergrupper Proceskategorier udledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC14: Fremstilling af kemiske produkterog artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed ERC2: Formulering af kemiske produkter 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC19 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Håndtér stof i et lukket system. Tøm overførselslinier før frakobling.(proc1, PROC2, PROC3) Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr.(proc3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15) Brug tromlepumper.(proc4, PROC5, PROC8a, PROC8b) Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag. Bliv i modvind/hold afstand fra kilde.(proc19) Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. Ved koncentration i blanding 5-25%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end 1 time. Ved koncentration i blanding 1-5%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end på 4 timer.(proc19) R21368 / Udgave /35 DA

20 Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC19 PROC19 PROC19 PROC1 PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25%, imellem 15 min - 1 time Stofkoncentration i produktet: 1% - 5%, i løbet af 1-4 timer Stoffkoncentration i produktet: < 1%, > 4 timer (halvt arbejdsskift) produkt: 5% - 25% produkt: 5% - 25% Inhalation 1,35mg/m³ 0,75 Inhalation 1,35mg/m³ 0,75 Inhalation 1,12mg/m³ 0,62 Inhalation 0,01mg/m³ 0,00 Inhalation 0,07mg/m³ 0,04 RCR 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. Ikke anvendelig. Helbred Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Bruk engangsmaske bare en gang. Masker til flergangsbrug rengøres efter hver brug og opbevares i en ren beholder i et rent område Åndedrætsværn skal ikke bruges mere en 2h/ dag. R21368 / Udgave /35 DA

21 1. Eksponeringsscenariets korte titel 4: Formulering og (om)pakning (flydende) Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier udledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg SU 10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering (bortset fra legeringer) PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC14: Fremstilling af kemiske produkterog artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering og pelletering PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed ERC2: Formulering af kemiske produkter 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC19 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa flydende < 10 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Håndtér stof i et lukket system. Tøm overførselslinier før frakobling.(proc1, PROC2, PROC3) Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr.(proc3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15) Brug tromlepumper.(proc4, PROC5, PROC8a, PROC8b) Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag. Bliv i modvind/hold afstand fra kilde.(proc19) Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. R21368 / Udgave /35 DA

22 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Ved koncentration i blanding 5-25%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end 1 time. Ved koncentration i blanding 1-5%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end på 4 timer.(proc19) Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC19 PROC19 PROC19 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25%, imellem 15 min - 1 time Stofkoncentration i produktet: 1% - 5%, i løbet af 1-4 timer Stoffkoncentration i produktet: < 1%, > 4 timer (halvt arbejdsskift) Inhalation 1,35mg/m³ 0,75 Inhalation 1,35mg/m³ 0,75 Inhalation 1,12mg/m³ 0,62 PROC1 --- Inhalation 0,01mg/m³ 0,00 PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC Inhalation 0,07mg/m³ 0,04 RCR 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. Helbred Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Bruk engangsmaske bare en gang. Masker til flergangsbrug rengøres efter hver brug og opbevares i en ren beholder i et rent område Åndedrætsværn skal ikke bruges mere en 2h/ dag. R21368 / Udgave /35 DA

23 1. Eksponeringsscenariets korte titel 5: Anvendelse i laboratorier (flydende) Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier udledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg SU9: Fremstilling af finkemikalier PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC4 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC15 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr. Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag. Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC15 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25% Inhalation 0,07mg/m³ 0,04 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet RCR Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. R21368 / Udgave /35 DA

24 Ikke anvendelig. Helbred Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Bruk engangsmaske bare en gang. Masker til flergangsbrug rengøres efter hver brug og opbevares i en ren beholder i et rent område Åndedrætsværn skal ikke bruges mere en 2h/ dag. R21368 / Udgave /35 DA

25 1. Eksponeringsscenariets korte titel 6: Anvendelse i laboratorier (flydende) Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier udledningskategorier SU 22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) SU9: Fremstilling af finkemikalier PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC15 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr. Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag. Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC15 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25% Inhalation 0,07mg/m³ 0,04 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet RCR Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. R21368 / Udgave /35 DA

26 Ikke anvendelig. Helbred Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Bruk engangsmaske bare en gang. Masker til flergangsbrug rengøres efter hver brug og opbevares i en ren beholder i et rent område Åndedrætsværn skal ikke bruges mere en 2h/ dag. R21368 / Udgave /35 DA

27 1. Eksponeringsscenariets korte titel 7: Anvendelse som vandbehandlingskemikalie (flydende) Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier udledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg SU2: Minedrift (inklusiv offshore-industri) SU5: Fremstilling af tekstiler, læder, skind SU6b: Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter SU 10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering (bortset fra legeringer) SU23: Electricitets-, damp-, gas- og vandforsyning samt spildevandsbehandling PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed ERC2: Formulering af kemiske produkter ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler ERC6b: Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC2, ERC4, ERC6b 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Håndtér stof i et lukket system.(proc2, PROC3) Tøm overførselslinier før frakobling.(proc2) Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr.(proc3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9) Brug tromlepumper.(proc4, PROC5, PROC8a, PROC8b) Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag. Bliv i modvind/hold afstand fra kilde.(proc19) Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. Ved koncentration i blanding 5-25%: R21368 / Udgave /35 DA

28 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end 1 time. Ved koncentration i blanding 1-5%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end på 4 timer.(proc19) Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC19 PROC19 PROC19 PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25%, imellem 15 min - 1 time Stofkoncentration i produktet: 1% - 5%, i løbet af 1-4 timer Stoffkoncentration i produktet: < 1%, > 4 timer (halvt arbejdsskift) produkt: 5% - 25% Inhalation 1,35mg/m³ 0,75 Inhalation 1,35mg/m³ 0,75 Inhalation 1,12mg/m³ 0,62 Inhalation 0,07mg/m³ 0, Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet RCR Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. Ikke anvendelig. Helbred Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Bruk engangsmaske bare en gang. Masker til flergangsbrug rengøres efter hver brug og opbevares i en ren beholder i et rent område Åndedrætsværn skal ikke bruges mere en 2h/ dag. R21368 / Udgave /35 DA

29 1. Eksponeringsscenariets korte titel 8: Anvendelse som vandbehandlingskemikalie (flydende) Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier udledningskategorier SU 22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) SU2: Minedrift (inklusiv offshore-industri) SU5: Fremstilling af tekstiler, læder, skind SU6b: Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter SU 10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering (bortset fra legeringer) SU23: Electricitets-, damp-, gas- og vandforsyning samt spildevandsbehandling PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC19: Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8b: Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer ERC8d: Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8b, ERC8d 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Menneskelige faktorer der ikke påvirkes af risikostyring Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Fysisk form (ved brugstidspunktet) Damptryk Dækker indhold af Aluminium i produktet op til 25% Vandopløsning <= 0,01 Pa flydende < 10 Pa Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Formodes brugt ved ikke mere end 20 C over omgivelsestemperatur. Rengør spild straks. Håndtér stof i et lukket system. Tøm overførselslinier før frakobling.(proc2, PROC3) Dræn og skyl systemet før åbning eller vedligehold af udstyr.(proc3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9) Brug tromlepumper.(proc4, PROC5, PROC8a, PROC8b) Generel eksponering Blandede aktiviteter (åbne systemer) Manuel Ved koncentration i blanding 1-5%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end 1 time. Ved koncentration i blanding: < 1%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end på 4 R21368 / Udgave /35 DA

30 Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde timer.(proc19) Sørg for driftspersonale er trænede til at minimere eksponeringerne. Rengør udstyr og arbejdsområdet hver dag.(proc4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19) Bliv i modvind/hold afstand fra kilde.(proc19) Brug egnet øjenbeskyttelse og handsker. Bær egnede handsker testet til EN374. Ved koncentration i blanding 5-25%: Undgå udførelse af arbejdsgangen i mere end 15 Generel eksponering minutter. Blandede aktiviteter eller (åbne systemer) Bær et åndedrætsværn der er i overensstemmelse Manuel med EN140 med type A/P2 filter eller bedre.(proc19) Arbejdstagere ECETOC TRA model v2 Bidragende scenarie PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 PROC19 PROC19 PROC19 PROC19 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se produkt: 5% - 25% produkt: 5% - 25%, halvmaske produkt: 5% - 25%, under 15 min Stofkoncentration i produktet: 1% - 5%, imellem 15 min - 1 time Stoffkoncentration i produktet: < 1% Inhalation 0,07mg/m³ 0,04 Inhalation 1,69mg/m³ 0,94 Inhalation 1,69mg/m³ 0,94 Inhalation 1,12mg/m³ 0,62 Inhalation 1,69mg/m³ 0,94 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet RCR Retningslinjerne baserer på antagne driftsbetingelser, som ikke nødvendigvis er anvendelige alle steder; det kan derfor være nødvendigt med en skalering for at bestemme passende forholdsregler for risikostyring. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. Ikke anvendelig. Helbred R21368 / Udgave /35 DA

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AquaDes Jod Udgave 2.0 Printdato 29.11.2012 Revisionsdato / gyldig fra 28.11.2012 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG Udgave 2.1 Printdato 18.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 18.02.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG

BENZALKONIUMCHLORID KAM 50 / DK 25KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : PR-nummer : 1266549 Brug : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

KEMIRA PIX 111 / DK 25 KG

KEMIRA PIX 111 / DK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KEMIRA PIX 111 / DK 25 KG Udgave 5.1 Printdato 06.12.2014 Revisionsdato / gyldig fra 26.11.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen

Læs mere

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 325797 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2206222 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG

ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ACID ONE FARM FE / PT 1100 KG Udgave 4.0 Printdato 20.06.2013 Revisionsdato / gyldig fra 14.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L Udgave 3.0 Trykdato 18.12.2015 Revisionsdato / gyldig fra 17.12.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PROPYLENGLYCOL /DK 25

PROPYLENGLYCOL /DK 25 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROPYLENGLYCOL /DK 25 Udgave 6.2 Printdato 11.09.2015 Revisionsdato / gyldig fra 10.09.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

Udgave 2.2 Printdato 30.04.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Udgave 2.2 Printdato 30.04.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : / IBC 1000 L PR-nr. : 2439464 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506240;506241;791439;1042307 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51

SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 Game Antifoam 51 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Game Antifoam 51 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 28.03.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 29-08-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Afløbsrens 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 2.0 Printdato 15.05.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Pepsin-Solution_791443-791444

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Pepsin-Solution_791443-791444 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 28-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Røgovnsvask PR-nummer:

Læs mere

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 2.2 Printdato 11.07.2015 Revisionsdato / gyldig fra 10.07.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator calcium hårdhe 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 FINOSOL 11445 / 11445P Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOSOL Alginat-isolering Artikelnummern: 11445 / 11445P Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Udgave 3.0 Printdato 22.10.2014. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Printdato 22.10.2014. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PER-AQUA / DK 22 KG Udgave 3.0 Printdato 22.10.2014 Revisionsdato / gyldig fra 21.10.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere