TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale"

Transkript

1 0

2 0

3 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført en undersøgelse af TAPansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 190 ud af 249 skoler har deltaget i undersøgelsen svarende til en svarprocent på 76,3 %, og i alt 1256 personer indgår. Skolernes administration har besvaret spørgsmålene ud fra antallet af TAP-ansatte pr. 1. november 2014 samt deres løn- og pensionsniveau pr. 1. november Kun medarbejdere, der var ansat den 1. november 2014, indgår i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater Fordeling på områder De TAP-ansatte fordeler sig med 40 % på køkkenområdet, der udgør den største andel af TAP-ansatte på efterskolerne, 21 % på kontorområdet, 27 % på området bygninger og arealer og 9 % på rengøringsområdet. Området andet, der bl.a. omfatter skolemor, staldmester, handicaphjælpere og coach udgør 3 % af den samlede TAP-gruppe og har så forskelligartede arbejdsområder, at det ikke har givet mening, at lade gruppen indgå i selve løn- og pensionsanalysen. 68 % af de TAP-ansatte er kvinder. en blandt TAP-ansatte er meget traditionel; pedeller og pedelmedhjælpere er mænd, mens kontor-, køkkenarbejde og rengøring varetages af kvinder. Dog er stigningen i andelen af mænd i køkkenet fra 5,4 % i 2012 til 8,1 % i 2014 måske udtryk for en ny tendens, hvor vi vil se et stigende antal mænd i skolernes køkkener. I forhold til undersøgelsen i 2008 er antallet af mænd steget både på kontorog køkkenområdet. Aldersfordeling Den yngste gruppe i den arbejdsdygtige alder på mellem 18 og 25 år er med en andel på 2 % sparsomt repræsenteret på efterskolerne. 8 % er mellem 26 og 35 år gamle, 27 % er mellem 36 og 45 år gamle, de årige topper med en andel på 40 %, mens 23 % er fyldt 56. På kontorområdet er 69 % mellem 36 og 55 år, på køkkenområdet er 73 % mellem 36 og 55 år. På pedelområdet er gennemsnitsalderen højere med 71 % mellem 46 og 65 år, og det samme gør sig gældende på rengøringsområdet med 69 % mellem 46 og 65 år. Anciennitet Ancienniteten er høj på efterskolerne. 1/3 har været ansat i over 10 år på efterskolen (33 %), heraf 8 % i over 20 år, og næsten 1/3 (28 %) har været ansat på skolen mellem 5 og 10 år. 9 % har været ansat under 1 år. Uddannelsesmæssig baggrund Blandt kontoransatte har 78 % en egentlig kontorfaglig uddannelse fra kontor, bank, revisionsfirma eller HA/HD/kandidat. På køkkenområdet har 73 % en køkkenfaglig uddannelse. Blandt pedeller og pedelmedhjælpere har 72 % en håndværksfaglig eller anden faglært uddannelsesmæssig baggrund, mens 26 % har en specialarbejder- eller anden faguddannelse indenfor rengøringsområdet. 1

4 Ledelsesansvar 23 % har ledelse af andre. Det er typisk pedeller, forretningsførere/kontorledere og køkkenledere. Heraf har 33 % ledelse af 1 medarbejder, 47 % ledelse af 2-3 medarbejdere, 11 % har ledelse af 4 medarbejdere, 9 % har ledelse af mellem 4 og 8 medarbejdere og 1 % har ledelse af mere end 12 medarbejdere. Kombineret ansættelse 8 % er ved siden af deres ansættelse på TAP-vilkår ansat som lærer på skolen, en stigning på 1 % siden 2012 og 2008, hvor 7 % havde en kombineret ansættelse. Varetager man læreropgaver, fx som underviser i madlavning eller håndværkmæssige færdigheder, skal man have en læreransættelse ved siden af. Elever Elever udgør med 12 køkkenelever 1 % af de ansatte, der indgår i undersøgelsen. Der er ikke elever på nogle af de øvrige områder. Lønudvikling Lønudviklingen har nogenlunde fulgt den løntilbageholdende udvikling på det statslige område, hvor der ved overenskomstfornyelsen i 2013 blev aftalt en samlet ramme på 0,0 pct. i 2013 og en generel lønstigning på 0,41 pct. i Tillæg 31 % har fået engangstillæg inden for de seneste 12 måneder svarende til 383 personer. Gennemsnittet for det lavest udbetalte engangsvederlag er på kr. (pedelmedhjælpere), mens gennemsnittet for det højest udbetalte engangsvederlag er på kr. (forretningsfører/kontorleder). De fleste, der modtager engangsvederlag, får i gennemsnit udbetalt mellem 7- og kr. Pensionsordning En markant ændring i forhold til den første TAP-undersøgelse i 2008 er andelen af ansatte med en pensionsordning. Fra 12 % i 2008 uden pensionsordning til 7,3 % i 2012 er der nu kun 4 %, der ikke har en pensionsordning. Af de 4 % er knap 1 % ansat på særlige vilkår. 42 % har deres pensionsordning i Topdanmark, som pensionsmæglerfirmaet Willis har en aftale med, 13 % har pensionsordning i Danica, 5 % har en pensionsordning hos PFA- Pension, som De Frie Skolers Indkøb har indgået aftale med, og 36 % har en pensionsordning hos andre end Danica eller Topdanmark, fx Pension Danmark, PKA, Efterlønskassen (pedeller med over 20 års ansættelsesanciennitet) eller i deres bank. Ansættelseskontrakt 69 % er ansat med udgangspunkt i Efterskoleforeningens standardkontrakt for TAP-ansatte. Kontrakten sikrer, at lovgivningens krav til kontrakter overholdes, og at der ikke kan opstå usikkerhed om hvilke regler man er omfattet af fx vedrørende arbejdstid, ferie, barsel og opsigelse. Socialt kapitel/socialt ansvar Efterskolerne tager fortsat et betydeligt socialt ansvar på sig ved at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet, selv om de ikke kan arbejde på almindelige vilkår. Skolerne beskæftiger næsten 1/5 af alle TAP-ansatte på særlige vilkår. 81 % er ansat i ordinære stillinger, mens 19 % er ansat på særlige vilkår i 2014 mod 21 % i 2012 og 18 % i Et lille fald, der kan skyldes statistisk varians, fordi færre indgår i undersøgelsen denne gang, eller måske er det udtryk for, at færre ansættes som fleksjobber efter fleksjobreformen. 29 % af de ansatte på bygningsområdet er ansat på særlige vilkår. På rengøringsområdet er 28 % ansat på særlige vilkår, på kontorområdet 14 % og på køkkenområdet 11 %. Hele 43 % af de ansatte med andre stillingskategorier er ansat på særlige vilkår. 2

5 En særlig udfordring for undersøgelsen har været, at der indgår fleksjobansatte på henholdsvis gammel og ny ordning. Efter den nye ordning betaler skolen den faktiske lønudgift i forhold til den reelle arbejdspræstation. Dvs. en fleksjobansat kan godt have en ansættelseskontrakt på 20 timer om ugen, men kan fx pga. nødvendige pauser kun arbejde effektivt 15 timer om ugen. Kommunen betaler et supplerende fleksløntilskud direkte til den fleksjobansatte. Tallene er dermed så usikre, at vi har valgt ikke at lave løn- og pensionsanalyse på ansatte på særlige vilkår, og heller ikke vil gøre det i fremtidige lønanalyser. Bilag 1 viser løn- og pensionsforhold for ansatte på hvert enkelt arbejdsområde og stillingskategori, mens bilag 2 viser undersøgelsens overordnede resultater. Medianløn - definition Af statistikkerne i bilag 1 fremgår begreberne: 25 %, median, 75 % og gennemsnit. Disse lønninger er beregnet for at vise spredningen i lønninger, tillæg og pension. 50 % - kvartilen kaldes også medianen, og derved forstås lønnen for den midterste besvarelse, når besvarelserne ordnes i rækkefølge efter lønnens størrelse. 25 % -kvartilen er den løn, den lavest lønnede fjerdedel har eller ligger under, mens 75 % -kvartilen er den løn, som den højst lønnede fjerdedel har eller ligger over. Halvdelen af lønningerne ligger således altid i intervallet mellem 25 % - og 75 % -kvartilen. Ofte vil medianen være mere repræsentativ for gruppen end gennemsnitslønnen, da den ikke påvirkes af usædvanligt høje eller lave lønninger. Dette gælder navnligt, hvis der er relativt få besvarelser i gruppen. Kontorområdet Den månedlige medianløn eksklusiv pension udgør for en forretningsfører/kontorleder på ordinære vilkår kr., for bogholdere kr. og for sekretærer/assistenter kr. For forretningsførere/kontorledere er medianlønnen siden 2012 steget med 5 procentpoint, for bogholdere med 0,4 procentpoint og for sekretærer/assistenter med 1 procentpoint. IT-medarbejdere på kontorområdet indgår ikke i lønanalysen pga. for lille datagrundlag. Alle har pensionsordning og medianen for den samlede pensionsindbetaling er for en forretningsfører/kontorleder 17,3 %, for sekretærer/assistenter 15,8 % og for bogholdere 15,5 %. Pensionen er steget en anelse med 0,3 procentpoint for forretningsførere/kontorledere fra 17 % til 17,3 % og 0,5 procentpoint for bogholdere fra 15 % til 15,5 %. Pensionsmedianen for sekretærer/assistenter er gået en anelse ned med 0,2 procentpoint fra 16 % til 15,5 %. Ser man på gennemsnittet, er pensionsprocenten for sekretærer/assistenter dog steget med 0,5 procentpoint. 12 ud af 227 svarpersoner på kontorområdet er også ansat som lærere, heraf 5 forretningsførere/kontorledere og 7 sekretærer/assistenter. Køkkenområdet Den månedlige medianløn eksklusiv pension udgør for køkkenledere kr. og for kokke kr. Økonomaer ligger lønmæssigt en anelse over kokke med en medianløn på kr. Køkkenassistenter (der er faglærte) har en månedlig medianløn på kr. og køkkenmedhjælpere får kr. Køkkenlederne har haft en lønudvikling siden 2012 svarende til det statslige område. Både kokke og økonomaers medianløn er faldet med over 2 procentpoint, men til gengæld er pensionsprocenten steget for begge grupper. Ser man imidlertid på gennemsnitslønnen i stedet for medianlønnen, er lønnen steget med 3 procentpoint. Køkkenassistenter har siden 2012 oplevet en lønstigning i medianlønnen på 2,6 procentpoint, mens køkkenmedhjælpere har haft en lønfremgang på 1,2 procentpoint. 6 køkkenmedhjælpere og køkkenassistenter ansat på ordinære vilkår har ikke en pensionsordning. 3

6 Medianen for pensionsprocent er for køkkenledere på 16 %, for økonomaer 18 % svarende til den statslige overenskomst, mens kokkene med en median på 15 % har ringere pension end både køkkenledere og økonomaer, men svarende til den statslige overenskomst for kokke. Køkkenassistenters pensionsmedian er på 15 % og køkkenmedhjælperes på 12,5 %. Pensionsprocenten er steget for alle grupper, dog mest for kokke der har haft en stigning i pensionsprocenten på 1,2 procentpoint siden Det eneste område i køkkenet med næsten lige kønsfordeling er blandt ansatte med titlen kok, hvor 13 er mænd og 9 er kvinder. 36 ud af 434 svarpersoner på køkkenområdet er også ansat som lærere, heraf 8 kokke og 17 køkkenledere. Området bygninger og arealer Den månedlige medianløn eksklusiv pension udgør for en pedel ansat på ordinære vilkår kr. og for pedelmedhjælpere kr. Pedeller har oplevet en lønfremgang på 1 % siden 2012, lidt højere end den generelle lønstigning på statens område, mens medianlønnen for pedelmedhjælpere er faldet med 1,8 procentpoint, hvilket modvares og formentligt også kan forklares af en tilsvarende stigning i pensionsprocenten. En større del af lønnen indbetales med andre ord til pensionsopsparingen. Pedeller har i forhold til 2012 og 2008 en uændret pensionsmedian på 15 %. 37 pedeller og 4 pedelmedhjælpere ud af 239 svarpersoner er også ansat som lærere. Rengøringsområdet Den månedlige medianløn eksklusiv pension udgør for en rengøringsleder kr. og for rengøringsassistenter kr. Rengøringsledere har oplevet et svagt fald i medianlønnen siden 2012 på 0,1 procentpoint som mere end modsvares af en stigning i pensionsprocenten på 0,5 procentpoint fra 14,5 % til 15 %. Rengøringsassistenter har oplevet den næststørste procentuelle lønfremgang blandt alle grupper af ansatte med 3,1 procentpoint siden Også pensionen er steget en anelse med 0,4 procentpoint fra 12,3 % til 12,7 %. 2 ud af 82 svarpersoner på rengøringsområdet er også ansat som lærere. Begge er ansat som rengøringsassistenter. Andre stillingskategorier Datamaterialet vedrørende denne gruppe er for småt og stillingerne for varierede til, at der meningsfuldt kan udarbejdes en egentlig løn-og pensionsstatistik. Gruppen udgør 35 svarpersoner svarende til 3 % af alle TAP-ansatte i undersøgelsen. Analysemetode Undersøgelsen er for første gang gennemført i systemet Enalyzer Survey Solution og blev lanceret som en link-lancering. Hver skole har udfyldt ét spørgeskema pr. medarbejder og givet oplysninger for op til 4 medarbejdere inden for kategorien kontor, køkken, bygninger og arealer, rengøring samt andre stillingskategorier. På baggrund af den store interesse for sammenhængen mellem uddannelsesmæssig baggrund, anciennitet, ledelsesansvar og løn, er disse spørgsmål tilføjet dette års undersøgelse. Det er alene løn- og pension fordelt på de forskellige teknisk-administrative områder, der fremgår af denne undersøgelse, mens det øvrige materiale bearbejdes i en separat analyse. 4

7 Bilag 1. Løn- og pensionsforhold Kontor-området I alt 227 svarpersoner på kontorområdet Forretningsfører/kontorleder, ordinære vilkår Sekretær/assistent, ordinære vilkår : 52 : % median 75% Gns. 25% median 75% Gns. Månedsløn. Hvad udgjorde fuldtidslønnen (37 t/uge) i kr. pr. måned pr. 1. november 2014 inkl. alle midlertidige/faste tillæg, men uden pension af nogen art. Medarbejderens eventuelle eget pensionsbidrag skal heller ikke medregnes Samlet pension. Hvor mange procent af lønnen udgør pensionen samlet for ansat og arbejdsgiver. 15,3 17,3 17,3 16,5 15,0 15,8 17,3 15,6 Årligt engangstillæg. Hvor meget er der gennemsnitligt udbetalt i engangstillæg i kr. (ikke over- eller merarbejde) indenfor de seneste 12 måneder (fordelt på hele gruppen) udbetalte engangstillæg kr kr Gns. udbetalt årligt engangstillæg (kun dem, der har fået tillæg) kr. + 5 % + 0,3 36 timer 9 mænd, 43 kvinder kr. +1 % - 0,2 34 timer 2 mænd, 145 kvinder Bogholder, ordinære vilkår : 28 25% median 75% Gns. Månedsløn. Hvad udgjorde fuldtidslønnen (37 t/uge) i kr. pr. måned pr. 1. november 2014 inkl. alle midlertidige/faste tillæg, men uden pension af nogen art. Medarbejderens eventuelle eget pensionsbidrag skal heller ikke medregnes Samlet pension. Hvor mange procent af lønnen udgør pensionen samlet for ansat og arbejdsgiver. 15,0 15,5 17,3 15,5 Årligt engangstillæg. Hvor meget er der gennemsnitligt udbetalt i engangstillæg i kr. (ikke over- eller merarbejde) indenfor de seneste 12 måneder (fordelt på hele gruppen) Lønudvikling siden 2008 (median) udbetalte engangstillæg Gns. udbetalt årligt engangstillæg (kun dem, der har fået tillæg) kr. +10,3% kr. + 0,4% +0,5 34 timer 2 mænd, 26 kvinder TAP-undersøgelsen 2014 Kontor

8 Køkkenområdet I alt 434 svarpersoner på køkkenområdet Køkkenleder, ordinære vilkår Kok, ordinære vilkår : 133 : 22 25% median 75% Gns. 25% median 75% Gns. Månedsløn. Hvad udgjorde fuldtidslønnen (37 t/uge) i kr. pr. måned pr. 1. november 2014 inkl. alle midlertidige/faste tillæg, men uden pension af nogen art. Medarbejderens eventuelle eget pensionsbidrag skal heller ikke medregnes Samlet pension. Hvor mange procent af lønnen udgør pensionen samlet for ansat og arbejdsgiver. 12,7 16,0 17,3 15,2 12,0 15,0 16,5 14,0 Årligt engangstillæg. Hvor meget er der gennemsnitligt udbetalt i engangstillæg i kr. (ikke over- eller merarbejde) indenfor de seneste 12 måneder (fordelt på hele gruppen) udbetalte engangstillæg kr Gns. udbetalt årligt engangstillæg (kun dem, der har fået tillæg) kr kr. +1,2 % - 2,7 % ,2 36 timer 34 timer 14 mænd, 119 kvinder 13 mænd, 9 kvinder Økonoma, ordinære vilkår : 7 25% median 75% Gns. Månedsløn. Hvad udgjorde fuldtidslønnen (37 t/uge) i kr. pr. måned pr. 1. november 2014 inkl. alle midlertidige/faste tillæg, men uden pension af nogen art. Medarbejderens eventuelle eget pensionsbidrag skal heller ikke medregnes Samlet pension. Hvor mange procent af lønnen udgør pensionen samlet for ansat og arbejdsgiver. 15,1 18,0 18,0 16,6 Årligt engangstillæg. Hvor meget er der gennemsnitligt udbetalt i engangstillæg i kr. (ikke over- eller merarbejde) indenfor de seneste 12 måneder (fordelt på hele gruppen) udbetalte engangstillæg Gns. udbetalt årligt engangstillæg (kun dem, der har fået tillæg) kr kr. - 2,1 % + 0,7 35 timer 7 kvinder Køkkenassistent, ordinære vilkår Køkkenmedhjælper, ordinære vilkår : 231 : 41 25% median 75% Gns. 25% median 75% Gns. Månedsløn. Hvad udgjorde fuldtidslønnen (37 t/uge) i kr. pr. måned pr. 1. november 2014 inkl. alle midlertidige/faste tillæg, men uden pension af nogen art. Medarbejderens eventuelle eget pensionsbidrag skal heller ikke medregnes Samlet pension. Hvor mange procent af lønnen udgør pensionen samlet for ansat og arbejdsgiver. 12,0 15,0 17,3 14,6 12,0 12,5 15,0 13,3 Årligt engangstillæg. Hvor meget er der gennemsnitligt udbetalt i engangstillæg i kr. (ikke over- eller merarbejde) indenfor de seneste 12 måneder (fordelt på hele gruppen) udbetalte engangstillæg kr kr Gns. udbetalt årligt engangstillæg (kun dem, der har fået tillæg) kr. + 2,6 % + 1,0 34 timer 7 mænd, 224 kvinder kr. + 1,2 % + 0,5 30 timer 1 mand, 40 kvinder TAP-undersøgelsen 2014 Køkken

9 Bygninger og arealer I alt 239 svarpersoner på området bygninger og arealer Pedel, ordinære vilkår Pedelmedhjælper, ordinære vilkår : 197 : 42 25% median 75% Gns. 25% median 75% Gns. Månedsløn. Hvad udgjorde fuldtidslønnen (37 t/uge) i kr. pr. måned pr. 1. november 2014 inkl. alle midlertidige/faste tillæg, men uden pension af nogen art. Medarbejderens eventuelle eget pensionsbidrag skal heller ikke medregnes Samlet pension. Hvor mange procent af lønnen udgør pensionen samlet for ansat og arbejdsgiver. 12,0 15,0 17,3 14,5 12,0 14,5 16,5 13,9 Årligt engangstillæg. Hvor meget er der gennemsnitligt udbetalt i engangstillæg i kr. (ikke over- eller merarbejde) indenfor de seneste 12 måneder (fordelt på hele gruppen) udbetalte engangstillæg Gns. udbetalt årligt engangstillæg (kun dem, der har fået tillæg) kr kr kr kr. +1 % - 1,8 % Uændret + 1,8 36 timer 195 mænd, 2 kvinder 31 timer 40 mænd, 2 kvinder Rengøringsområdet I alt 82 svarpersoner på rengøringsområdet Rengøringsleder, ordinære vilkår Rengøringsassistent, ordinære vilkår : 10 : 72 25% median 75% Gns. 25% median 75% Gns. Månedsløn. Hvad udgjorde fuldtidslønnen (37 t/uge) i kr. pr. måned pr. 1. november 2014 inkl. alle midlertidige/faste tillæg, men uden pension af nogen art. Medarbejderens eventuelle eget pensionsbidrag skal heller ikke medregnes Samlet pension. Hvor mange procent af lønnen udgør pensionen samlet for ansat og arbejdsgiver. 12,0 15,0 15,0 14,0 12,0 12,7 15,0 13,4 Årligt engangstillæg. Hvor meget er der gennemsnitligt udbetalt i engangstillæg i kr. (ikke over- eller merarbejde) indenfor de seneste 12 måneder (fordelt på hele gruppen) udbetalte engangstillæg Gns. udbetalt årligt engangstillæg (kun dem, der har fået tillæg) kr kr kr kr. - 0,1 % + 3,1 % + 0,5 + 0,4 35 timer 30 timer 2 mænd, 8 kvinder 3 mænd, 69 kvinder TAP-undersøgelsen 2014 Bygninger, arealer og rengøring

10 Bilag 2. Oversigtsrapport Tabel 1 Medarbejderens køn Kvinde 68% 852 Mand 32% % 1256 Tabel 2 Medarbejderens arbejdsområde Kontor 21% 268 Køkken 40% 500 Bygning og arealer (pedel o.l.) 27% 337 Rengøring 9% 116 Andet 3% % 1256 Tabel 3 Stillingsbetegnelse Kontor Forretningsfører/kontorleder 20% 53 Sekretær/assistent 68% 182 Bogholder 11% 29 Kontorelev 0% 0 it-medarbejder 1% 4 100% 268 Tabel 4 Stillingsbetegnelse Køkken Køkkenleder 27% 136 Kok 5% 23 Økonoma 2% 8 Køkkenassistent 49% 243 Køkkenmedhjælper 16% 78 Køkkenelev 2% % 500 Tabel 5 Stillingsbetegnelse Bygninger og arealer Pedel 62% 210 Pedelmedhjælper 38% % 337 Tabel 6 Stillingsbetegnelse Rengøring Rengøringsleder 11% 13 Rengøringsassistent 89% % 116 Tabel 7 Uddannelsesmæssig baggrund - kontor Kontoruddannet 60% 160 Bankuddannet 6% 16 Revisionsuddannet 9% 25 HA/HD/Kandidatuddannet 3% 9 Anden uddannelse 19% 52 Ingen uddannelse 2% 6 100% 268 1

11 Tabel 8 Uddannelsesmæssig baggrund - køkken Køkkenleder 20% 98 Økonoma 6% 32 Kok 11% 56 Køkkenassistent/ernæringsassistent 36% 182 Anden uddannelse 15% 76 Ingen uddannelse 11% % 500 Tabel 9 Uddannelsesmæssig baggrund - Bygninger og arealer Håndværksmæssig uddannelse 60% 201 Anden faglært uddannelse 12% 39 Ingen uddannelse 11% 38 Anden uddannelse 6% 20 Ved ikke 12% % 337 Tabel 10 Uddannelsesmæssig baggrund rengøring Grundskole 13% 15 Gymnasial uddannelse 2% 2 Specialarbejder eller anden faguddannelse 26% 30 Ved ikke 59% % 116 Tabel 11 Hvor mange år har medarbejderen pr. 1. november 2014 været ansat på skolen? Under 1 år 9% 114 Mere end 1 og under 3 år 17% 213 Mere end 3 og under 5 år 14% 172 Mere end 5 og under 10 år 28% 349 Mere end 11 og under 20 år 25% 311 Over 20 år 8% 97 Ved ikke 0% 0 100% 1256 Tabel 12 Indeholder stillingen ledelsesansvar overfor andre ansatte? Ja 23% 289 Nej 77% % 1256 TAP-undersøgelsen

12 Tabel 13 Hvor mange ansatte har medarbejderen ledelsesansvar overfor? 1 33% % % % % 7 6 3% 8 7 2% 5 8 2% 5 9 0% % % % % % % 1 100% 289 Tabel 14 Var medarbejderen pr. 1. november 2014 ansat på særlige vilkår (fx i fleksjob, med løntilskud e.l.) Nej, ansat på ordinære vilkår 81% 1020 Ja, ansat på særlige vilkår 19% % 1256 Tabel 15 Har medarbejderen ud over sin TAP-ansættelse også en ansættelse som lærer på skolen, fx som timelærer? Nej 92% 1152 Ja, er også ansat som lærer 8% % 1256 Tabel 16 Er der en pensionsordning knyttet til ansættelsen? Nej, der er ingen pensionsordning 4% 50 Ja, i Danica Pension 13% 164 Ja, i Topdanmark 42% 531 Ja, i PFA-Pension 5% 63 Ja, i banken 13% 163 Ja, men ved ikke hvilket 4% 52 Ja, i andet pensionsselskab - skriv hvilket 19% % 1256 Tabel 17 Er medarbejderen ansat med udgangspunkt i Efterskoleforeningens standardkontrakt for TAPansatte? Ja 69% 864 Nej 18% 224 Ved ikke 13% % 1256 TAP-undersøgelsen

13 Tabel 18 Hvor mange år har medarbejderen pr. 1. november 2014 været ansat på skolen? Kontor Køkken Medarbejderens arbejdsområde Bygning og arealer (pedel o.l.) Under 1 år 7% 18 9% 44 9% 30 16% 18 11% 4 9% 114 Mere end 1 og under 3 år 15% 41 16% 82 15% 52 24% 28 29% 10 17% 213 Mere end 3 og under 5 år 12% 31 14% 68 15% 52 14% 16 14% 5 14% 172 Mere end 5 og under 10 år 29% 79 29% % 90 23% 27 20% 7 28% 349 Mere end 11 og under 20 år 28% 75 23% % 91 18% 21 20% 7 25% 311 Over 20 år 9% 24 9% 43 7% 22 5% 6 6% 2 8% 97 Ved ikke 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Rengøring Andet (skriv venligst) Række total (Respondenter) 21% % % 337 9% 116 3% 35 Kolonne total (Respondenter) Tabel 19 Kolonne total Medarbejderens arbejdsområde (Respondenter) Bygning og arealer (pedel Aldersspredning Kontor Køkken Rengøring Andet (skriv venligst) o.l.) år 0% 0 3% 13 1% 4 2% 2 0% 0 2% år 7% 18 11% 55 5% 16 9% 10 14% 5 8% år 30% 81 31% % 72 20% 23 23% 8 27% år 39% % % % 48 40% 14 40% år 23% 62 14% 71 30% % 33 23% 8 22% og derover 1% 2 0% 1 1% 4 0% 0 0% 0 1% 7 Række total (Respondenter) 21% % % 336 9% 116 3% 35 Tabel 20 Var medarbejderen pr. 1. november 2014 ansat på særlige vilkår (fx i fleksjob, med løntilskud e.l.) Kontor Køkken Medarbejderens arbejdsområde Bygning og arealer (pedel o.l.) Nej, ansat på ordinære vilkår 86% % % % 83 57% 20 81% 1020 Ja, ansat på særlige vilkår 14% 38 11% 53 29% 97 28% 33 43% 15 19% 236 Rengøring Række total (Respondenter) 21% % % 337 9% 116 3% 35 Andet Kolonne total (Respondenter) 4

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP)

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Hvilket stedtillægsområde ligger skolen i: (86% II (intet stedtillæg) (11%) III (1%) IV (2%)

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer

Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Øget økonomisk ghettoisering i Danmarks storbyer Den stigende fattigdom i Danmark forekommer ikke kun i yderkantsområderne. Storbyerne København, Århus og Odense er alle relativt opdelte byer, hvor de

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

SFI s undersøgelse af lønforskelle

SFI s undersøgelse af lønforskelle Sagsnr. Ref. NBO Den 18. december 2000 SFI s undersøgelse af lønforskelle Social Forsknings Instituttet har udarbejdet en analyse om ligeløn. Den har titlen: mænd og kvinder i Danmark. SFI har udført undersøgelsen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2000 3.3.8 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune "1. undersøgelse"

Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune 1. undersøgelse Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune "1. undersøgelse" Gennemført i perioden 19. juni - 2. september 2004 18-10-2004 Powered by Enalyzer Survey Solution Formål: Undersøgelsens primære formål var at få afdækket,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj).

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj). Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen en statuskortlægning november 2015, Dansk Skoleidræt 2015. Dansk

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Statens personale i tal. Juni 2007

Statens personale i tal. Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Udgivet juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere