Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner"

Transkript

1 Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

2

3 Indholdsfortegnelse Forord side 2 Arbejdsgruppen side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed side 4 Procesplan for UPV på 8. årgang side 6 Notatpapir side 7 Aktivitetsplan for 8. kl. side 8 Uddannelsesparathed i 9. og 10. kl. side 9 Procesplan for 9. årgang side 10 Inspirationer til aktiviteter i 9. kl. side 1 1 Uddannelse og job side 12 Forskellen på kollektiv vejledning og U & J side 13 Inspiration til årsplan for vejledning 8 kl. side 14 Inspiration til UU-vejl. 9. kl. side 15 Læseplan for uddannelse og job side 16 Rammesætning for U & J side 1 7 Progression i U & J side 19 U & J Kompetenceområder 3 faser side 2 1 Aftaler og partnerskaber side 24 Inspiration uddannelsesmuligheder side 25 1

4 Forord En arbejdsgruppe har i skoleåret 2014/2015 arbejdet med realiseringen af folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen. Arbejdsgruppen udgav et inspirationshæfte efteråret 2014 til 8. klasserne. Dette hæfte er nu omskrevet således, at det rummer inspiration til hele overbygningen i forhold til uddannelsesparathedsvurdering og arbejdet med det obligatoriske emne Uddannelse og job i de 3 faser indskoling, mellemtrin og udskoling. Arbejdsgruppen har vurderet, at den bedste kompetenceudvikling for lærerne på nuværende tidspunkt er møder mellem UU-vejledere og årgangsteam på de enkelte skoler lige før eller efter sommerferien UU og skolerne aftaler mødetidspunkt. Arbejdsgruppen vil i det kommende skoleår bearbejde erfaringerne med uddannelsesparathedsvurderingerne og opfølgende handleplaner i forhold til de ikke uddannelsesparate. Arbejdsgruppens deltagere: Anne Marie Nyborg, UU-center Sydfyn Hanne Skov Christiansen / Anders Stricker, UU-center Sydfyn Nicoline Misser / Susan Momme, UU-center Sydfyn Ole Bay, Stokkebækskolen Birgitte Østergaard, Rantzausminde Skole Lina Johansen, Tåsingeskolen Signe Broe, Vestermarkskolen Ole Møller, Issøskolen Karin Lundgaard, Skårup Skole Charlotte Løkke, Nymarkskolen Anne Katrine Duch, Ørkildskolen Ulrik Lindorf Christensen, Ørstedskolen Jes Jørgensen, Ærø Kommune Lone Bjerregård, Langelands Kommune Annette Danbjørg, Skoleafdelingen i Svendborg Kommune 2

5 Stikord fra kommissoriet Det er arbejdsgruppens opgave at beskrive sammenfald, snitflader og/eller udviklingsmuligheder mellem folkeskolereformen og erhvervsskolereformen, når det gælder kollektiv vejledning og det obligatoriske emne uddannelse og job ideer til, hvordan der kan arbejdes med de 20 %, som ikke er uddannelsesparate kompetenceløft til det enkelte årgangsteam forældrenes inddragelse i at hjælpe de unge med E-vejledning aktivitetsplan for 8. og 9. skoleår Arbejdet omfatter endvidere inspirationer til det obligatoriske emne uddannelse og job. 3

6 Uddannelsesparathed Arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse I 8. klasse skal alle elevers uddannelsesparathed vurderes (forkortes UPV) i forbindelse med den første karaktergivning i 8. klasse. Denne vurdering sker med udgangspunkt i skolens fag herunder undervisningen i uddannelse og job, elevens personlige forudsætninger, det sociale liv i og udenfor skolen samt de løbende elevsamtaler. Formålet er at målrette vejledningsindsatsen til elever med behov for det. Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: 1) en faglig vurdering af eleven Når elevens 8. kl. karaktergennemsnit er over 4 er eleven uddannelsesparat. Er karaktergennemsnittet under 4 gives individuel vejledning fra UU med henblik på at blive uddannelsesparat. Der foretages også en vurdering, hvis skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, eller eleven søger en anden type ungdomsuddannelse. 2) en personlig og social vurdering af eleven - i tvivlstilfælde kan UU-vejlederen inddrages Personlige forudsætninger kan være - kender eleven sine evner, styrkesider, svagheder og er realistisk i forhold til sine uddannelsesmuligheder? - er eleven motiveret, engageret og viser lyst til at lære? - er eleven stabil i fremmøde, passer sine lektier og afleverer opgaver? - tager eleven positive initiativer både på egne og andres vegne? - mestrer eleven sit helbred? Sociale forudsætninger kan være - trives eleven i fællesskaber? - kan eleven samarbejde med andre om opgaver? - har elever opbakning fra hjemmet i forhold til skolearbejdet? - overholder eleven aftaler? - har eleven kompetencer til konflikthåndtering? - er eleven klar til at omstille sig til nye fællesskaber, lærere, elever og andre måder at blive undervist på? Når et lærerteam vurderer, at en elev ikke er uddannelsesparat, er det lærerteamets opgave i samarbejde med UU-vejlederen at tilbyde en særlig skolemæssig og vejledningsindsats. Efter et passende tidsrum revurderes alle elevers uddannelsesparathed. 4

7 Vurderingsområder Motivation Engagement Samarbejdsevne Selvstændighed Mødestabilitet Mod Mening Muligheder Konflikthåndtering Ansvarlighed Respekt Valgkompetence Folkeskoleloven 13, stk. 6: Der gives standpunktskarakterer mindst 2 gange om året på 8. og 9. klassetrin. 3 Karaktergennemsnittet. 5

8 Procesplan for UPV på 8. årgang Aktiviteter Form Ansvarlig Dato Step 1 Elevernes og forældrene orienteres mundtligt og skriftligt om UPV en Orienteringsmøde og informationsskrivelse Ledelsen UU-vejleder Aug. Step 2 Elevernes uddannelsesønsker efter folkeskolen afdækkes I klasserne Spørgeskema Opsamlingsark UU-vejleder Sept./Okt. Step 3 Elevernes aktuelle uddannelsesparathed vurderes og føres ind i oversigtsarket Møde Arbejdsdokument (cirkel) Oversigtsark (lyskurve) Digitale elevplaner Lærerteamet Ledelsesrepr. Nov. Step 4 Forslag til indsatser overfor elever i gul og rød zone drøftes/koordineres Møde Lærerteamet UU-vejleder Ledelsesrepr. Forældrene Nov. Step 5 Elever og forældre orienteres om uddannelsesparathed Skole/hjemkontakt Lærerteamet UU-vejleder* Nov. Step 6 Åben virksomhed Besøg Unge Forældre UU-vejleder Nov. Step 7 De endelige aftaler med elever/forældre føres over i elevplanerne Digitale elevplaner Lærerteamet Nov. Step 8 UPV-resultaterne føres ind på Ministeriets hjemmeside ( Digitale registrering Kontoret Senest d. 1/12 * UU-vejleder deltager i skole-/hjemsamtalerne med de elever, som aktuelt vurderes som ikke uddannelsesparate (gul og rød zone). 6

9 Uddannelsesparathed for 8. klasse - lærerens/vejlederens notatpapir til 1. vurdering og 2. vurdering Navn Cpr. nr. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Dato Udd. Ønske Indsats Ansvarlig > 4 (karaktérgns.) Ansvarlighed Konflikthåndtering Motivation Respekt Selvstændighed Samarbejdsevne Mødestabilitet Opbakning fra hjem Valgkompetence Trivsel i fællesskabet Helbred Omstillingsparat Engagement Digitale kompetencer Innovation Kreativitet 7

10 Inspiration til aktivitetsplan for 8. klasse August Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Klasselærer Karakter 1. gang Revurdering af udd. parathed Klasselærer og UU-vejl. mødes Planlægning af året evt. juni el. uge 32 UU. vejl. præsenteres i klassen Orientering om og vurdering af udd. parathed Liste over ikke udd. parate til UU 1. dec. Revurdering af udd. parathed Klasselærer og UU-vejl. Forældre og Unge Forældremøde. Orientering om uddannelseparathed. Folde deles ud. Vejlednings opgaver vises. Tilbagemelding til forældrene Plan for ikke UP. Færdig den 15. januar Lærer + vejl. Uddannelse og job Undervisning i en el. anden form Uddannelsesstederne og virksomhederne Åbent virksomhed UU Sydfyn koordinerer besøgsrunden. Uge 8-13 Intro til uddannelse Lærer, forældre, unge og vejl. De ikke udd. parate møde De ikke udd. parate møde 3 partssam. el. møde Klasselærer og UU vejl. Individuelle udviklingsplaner. UU vejl kan indgå. Praktik Vejl. lektiehjælp Ungdomsskole 8

11 Arbejdet med Uddannelsesparathedsvurdering i 9. eller 10. kl. Hvis den unge blev vurderet uddannelsesparat ved uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, og der ikke er sket ændringer bliver hun/han anset for at være parat til at tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, medmindre det faglige niveau nu er faldet. Der gennemføres UPV, hvis eleven var ikke uddannelsesparat i 8. kl. eller det faglige niveau er faldet. Uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse bliver foretaget i forhold til den type ungdomsuddannelse, som den unge ønsker at fortsætte på efter skolen. Ønsker eleven en erhvervsuddannelse, foretages vurderingen i forhold til erhvervsuddannelserne. Ønsker eleven en gymnasial uddannelse, foretages vurderingen i forhold til de gymnasiale uddannelser. Har eleven både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse blandt sine uddannelsesønsker, bliver vurderingen foretaget i forhold til begge disse typer af ungdomsuddannelser. For elever, der søger en erhvervsuddannelse, skal eleven have mindst 2,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik, for at opfylde de faglige krav til at være uddannelsesparat. For elever, der søger en gymnasial uddannelse, foretages en konkret vurdering af elevens faglige niveau, hvis det er faldet i forhold til niveauet i 8. klasse. Der foretages endvidere en ny vurdering, hvis skolens leder har vurderet: at de sociale og eller de personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning Hvis eleven blev vurderet ikke-uddannelsesparat af UU-vejlederen i 8. klasse, skal UU-vejlederen foretage en ny uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse. Selvom vurderingen var ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, kan eleven godt være blevet parat til en ungdomsuddannelse nu, hvis de ovenfor nævnte kriterier er opfyldt

12 Procesplan for UPV på 9. årgang Aktiviteter Form Ansvarlig Dato Step 1 Koordinerende opstartsmøde mellem skole og UU om plan for året og opgavefordeling. Fyraftensmøde Leder og UU August Step 2 Samarbejdsmøde med klasseteam. Elevgennemgang. Opmærksomhedspunkter. Arbejdsmøde Klasselærer, leder og UU-vejleder Juni og august Obligatorisk brobygning afhængig af UPV Step 3 Forældremøde med deltagelse af UU-vejleder. Præsentation af vejledningsaktiviteter og evt. info om uddannelsessystemet. Undervisning og kollektiv vejledning Klasselærer UU-vejl. De unge September Step 4 UU-vejl. i klassen. Præsentation af vejledningsaktiviteter. Undervisning og kollektiv vejledning Klasselærer UU-vejl. De unge September Step 5 Uddannelsesparathedsvurdering. Vurdering Klasselærer UU-vejl. De unge/ forældrene Efter første karaktergivning og senest den 1. dec. Step 6 Endelige uddannelsesplaner skrives og der gennemføres individuelle samtaler med alle elever. Undervisning og dialog el. vejl. af enkeltelever Klasselærer UU-vejl. De unge Okt., nov. og dec. Step 7 Fyraftensmøde med forældre og unge om optagelse.dk Info. møde Alle parter Januar Step 8 Samtalerunde med de ikke uddannelsesparate eller de uafklarede. Samtaler Klasselærer og UU-vejl. Januar Step 9 Optagelse.dk Indtastning Den unge og forældrene Februar Deadline 1. marts Step 10 Særlige indsatser for de ikke uddannelsesparate. Forskellige aktiviteter Klasselærer UU-vejl. Forældre De unge selv Marts og april Step 11 Samtaler med unge, der fortryder deres valg. Samtale og vejledning UU-vejleder Marts og april 10

13 Inspirationer til aktiviteter i 9. kl. Juni og august September Okt., nov. og dec. Januar Marts og april/maj UU og årgangsteam Klasselærer Karaktergivn. Klasselærer og UU Planlægning af året UPV Liste med ikke udd. parate inden 1. dec Arbejde med at blive UP Revurdering af ikke udd. parate Klasselærer, UU, forældre og unge Lærer og vejl. Præsentation af aktiviteter i året på forældremøde Præsentation vejledningsaktiviteter Generel orientering om kollektiv vejledning og uddannelse og job. Forventningsafklaring Uddannelsessteder Lærere, unge, forældre og vejl. Obl. brobygning Fyraftensmøde Evt. praktik Klasselærer og UU-vejleder UU-vejleder Samtalerunde med ikke udd. parate Samtalerunde med de unge der skifter valg Virksomheder Elever Forældre UU-vejleder Åben virksomhed 11

14 Uddannelse og Job 12

15 Hvad er forskellen på kollektiv vejledning og Uddannelse og Job? Kollektiv vejledning forstås som en formidlingsorienteret aktivitet. Målet er at opnå en udviklingsorienteret vejledningsforståelse, der opbygger valg- og handlekompetence. Ifølge vejledningsloven BEK nr. 840 Stk. 5. I den kollektive vejledning skal indgå: 1) Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf. 2) Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse. 3) Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til evejledningen 4) Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. Den kollektive vejledning skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen, og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder. Uddannelse og job er et obligatorisk emne fra børneklasse til 9. klasse Undervisning og løbende vejledning Ansvar: Lærerne og forældre Uddannelse og job Obligatorisk emne Ansvar: Lærerne og UU-vejlederne samarbejder fra 7. klasse Kollektiv vejledning Ansvar: UU-vejlederne

16 Inspiration til Årsplan for vejledning - Uddannelse og job 8. klasse Aktiviteter Tidspunkt Deltagere Planlægningsmøde med lærere UPV drøftes - ansvarsfordeling Datoer for aktiviteter fastsættes August UU-vejleder, lærere, leder Forældremøde Leder orienterer om reformen UPV UU-vejleder orienterer om kollektiv vejledning, uddannelse og job, introuge m. m. Statusmøde Vurdering af uddannelsesparathed på baggrund af karaktergennemsnit. For ikke uddannelsesparate elever laves indsatsplan Oktober Ultimo oktober Forældre, lærere, leder, UU-vejleder Lærere, leder, UU-vejleder Skole-hjemsamtaler Individuel vejledning af de ikke uddanelsesparate elever (IUP) Uddannelse og job samt kollektiv vejledning Revurdering af IUP elever evt. nye November November - marts Uge 13 Lærere, forældre, UU kun ved IUP elever IUP elever, lærere, UU-vejleder Elever, lærere, UU-vejleder Introduktionsuge på uddannelsessteder Uge 16 Elever, lærere Evaluering af uddannelsesuge Uge 17 Individuel vejledning af IUP-elever Marts - juni IUP elever, lærere, UU-vejleder 14

17 Inspiration til UU-vejledning i 9. klasse Juni - August Samarbejdsmøde med klasseteam Elevgennemgang/ opmærksomhedskoder Frivillig brobygning September Okt. Nov. Dec. Deltage i forældremøde Præsentation af vejledningsaktiviteter. Evt. info om uddannelsessystemet. Besøg i klassen Præsentation af vejledningsaktiviteter, herunder vejledningsaktiviteter. Okt. - jan. uddannelsesplan og individuelle samtaler for alle elever. Afvikling af frivillig brobygning og erhvervspraktik. Opfølgende samtale med UU og klasselærere om uddannelsesønsker og parathed. Evt. UU deltagelse ved skole/ hjem samtale. Åbent virksomhed Januar Februar Marts April Maj Juni Fyraftensmøde primo januar Fokus på forældrenes opgave i forhold til optagelse.dk 2. runde af individuelle samtaler de uafklarede eller ikke uddannelsesparate Åbent hus arrangementer på uddannelsesstederne Optagelse.dk skal være færdig 1. marts Endelig uddannelsesplan Marts/april arbejde med ikke uddannelsesparate elever Tale med elever, der fortryder deres uddannelsesvalg 15

18 Læseplan for emnet uddannelse og job Udkast Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklassen - 3. kl., 4-6. kl., og 7-9. klasse. I Uddannelse og job skal eleven opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål. Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i praktiske arbejdsfunktioner have en central placering i undervisningen. Emnet skal fortolkes bredt og i et helhedsorienteret perspektiv. Tidligere kunne man regne med, at eleverne havde en basis af fortællinger om arbejdslivet med hjemmefra, men ændringer i familiemønstret, uddannelses- og arbejdslivet, nye medievaner mv. har bevirket, at dette ikke mere er givet. Derfor er det vigtigt, at det hele liv med fokus på uddannelse, job og karriere, inddrages i undervisningen og i uddannelses- og erhvervsvejledningen. Emnet er kendetegnet ved anvendelsen af mange aktiviteter uden for skolen, herunder bl.a. studie- og virksomhedsbesøg, introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, praktik i virksomheder, kontakt til ungdomsuddannelser, organisationer, brancher mv. Uddannelse og Job er et af folkeskolens tre obligatoriske emner fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. Emnet er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, herunder i den understøttende og i den fagopdelte undervisning og som en del af den åbne skole, dvs. inden for den obligatoriske undervisnings timetalsramme. 16

19 Rammesætning for emnet uddannelse og job Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolelen fra børnehaveklasse 5 til 9. klasse. I Læseplan for emnet uddannelse og job 6 fremgår, at eleverne skal opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål. Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i praktiske arbejdsfunktioner have en central placering i undervisningen. Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. Emnet er kendetegnet ved anvendelsen af mange aktiviteter uden for skolen, herunder bl.a. studie- og virksomhedsbesøg, introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, praktik i virksomheder, kontakt til ungdomsuddannelser, organisationer, brancher mv. Det fremgår af både folkeskoleloven 7 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. 8, at undervisningen skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. I uddannelse og job skal eleverne især i udskolingen udfordres på deres uddannelsesvalg. 5 Bekendtgørelse af Lov om Folkeskolen 7, stk. 1: I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner 1) Færdselslære 2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 3) uddannelse og job Bekendtgørelse af Lov om Folkeskolen 7, stk. 2: Undervisningen i uddannelses og job skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

20 Fokuseringen af emnet sker bl.a. ved, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i højere grad samarbejder med lærerne i udskolingen, så den almindelige undervisning og længere skoledag kan spille bedre sammen med de forskellige vejledningsaktiviteter, herunder bl.a. den kollektive vejledning, introduktionskurser til ungdomsuddannelse, brobygning, virksomhedsbesøg mv. Herigennem kan grundlaget for elevernes valgparathed understøttes bedre i den daglige undervisning. Skolen etablerer i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et tæt samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedets parter m.fl. Derudover skal eleverne i særlig grad generelt kunne søge og anvende tilgængelige og relevante vejledningsinformationer og - tilbud, herunder it-baserede tilbud. Læringsrummet for uddannelse og job skal være præget af: aktualitet, relevans og variation. Elevernes udbytte af undervisningen i uddannelse og job danner endvidere grundlaget for den vejledning, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) forestår fra 7. Klasse. Svendborg Kommune indgår i et samarbejde med det lokale erhvervsliv i projekt Åben virksomhed, hvor forældre og unge kan besøge op til 3 virksomheder en bestemt dag i november med henblik på at få viden om mange forskellige jobs. Emnet kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Som led i at styrke elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet kan den længere og varierede skoledag anvendes til at arbejde mere systematisk med læringsmålene. Trinforløb, kompetenceområder, omsætning til læringsmål. 18

21 Progression i uddannelse og job Indskoling Mellemtrin Udskoling Forløbet fra børnehaveklassen til 9. klasse er inddelt i trinforløb: 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 2. trinforløb for klassetrin 3. trinforløb for klassetrin og tager afsæt i følgende kompetenceområder: - Personlige valg - Fra uddannelse til job - Arbejdsliv På EMU kan der hentes supplerende inspirationer Kompetenceområde 3. klasse 8. klasse 9. klasse Personlige valg Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Fra uddanelse til job Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Arbejdsliv Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Kilde: 19

22 Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinmål og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er lærerens opgave at nedbryde eller omsætte Fælles Mål til konkrete mål for, hvad eleverne skal kunne ved afslutningen af et undervisningsforløb. Kompetencemål flerårige læringsmål Færdigheds- og vidensmål etårige læringsmål Læringsmål for undervisningsforløb Læringsmål Evaluering Undervisningsaktivitet Tegn på læring 20

23 Uddannelse og job Færdigheds- og vidensmål (efter 3. kl.) Uddannelse og job Færdigheds- og vidensmål (efter 3. kl.) Kompetence-områder Personlige valg Kompetencemål Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger Faser Færdigheds- og vidensmål 1. fase Mine mål Mine muligheder Mine valg Eleven kan udtrykke egen drømme og forestillinger om voksenliv. Eleverne har viden om voksenliv og voksenroller Eleverne kan beskrive forskellige livsformer. Eleven har viden om livsformer Eleven kan træffe enkle beslutninger. Eleven har viden om betydning af at træffe beslutninger. Fra uddannelse til job Arbejdsliv Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer 1. fase Fase 1 Fra uddannelse til job Information Uddannelse- og jobkendskab Eleverne kan beskrive uddannelsesveje for kendte jobs. Eleven har viden om korte og lange uddannelser og jobtyper, som uddannelserne fører til. Eleverne kan indsamle enkele informationer om uddannelse og job i eget nærmiljø. Eleven har viden om informationskilder om uddannelse og job. Eleverne kan beskrive uddannelæse og job fra eget nærmiljø. Eleven har viden om uddannelse og job. Arbejdsvilkår Arbejdsnmarked Arbejdsliv Eleven kan skelne mellem typer af arbejde. Eleven har viden om lønnet og ulønnet arbejde. Eleven kan beskrive arbejdsmarkedsd fra eget nærmiljø. Eleven har viden om roller og funktioner på arbejdsmarkedet. Eleven kan beskrive sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv. Eleven har viden om livs-og arbejdsformer. Færdigheds- og vidensmål (efter 6. kl.) Kompetence-områder Personlige valg Kompetencemål Fase Færdigheds- og vidensmål Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fase 1 Mine mål Eleven kan beskrive sammenhænge mellem egne ønsker, interesser og mål. Eleven har viden om egne styrkesider og interesser. Mine muligheder Mine valg Eleven kan beskrive forskellige menneskers karriereforløb. Eleven har viden om variation af karriereforløb. Eleven kan vurdere baggrund for valg, eleven træffer. Eleven har viden om faktorer, der påvirker deres valg. Fra uddannelse til job Eleven kan beskrive sammenhængen mellem uddannelse og job fase 1 Fra uddannelse til job Information Eleven kan beskrive sammenhæng mellem skolegang og senere uddannelse og job. Eleven har viden om krav i forskellige uddannelser og job. Eleven kan søge generel information om uddannelse og job. Eleven har viden om metoder til at søge infoemationer om uddannelse og job. Uddannelse- og jobkendskab Eleven kan beskrive uddannelse og job inden for brancheområder. Eleven har viden om uddannelse, job og brancher. Arbejdsliv Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv fase 1 Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv Eleven kan diskutere arbejdsvilkår og arbejdsforhold før og nu. Eleven har viden om regler og vilkår for grupper på arbejdsmarkedet. Eleven kan diskitere betydning af et rummeligt arbejdsmarked. Eleven har viden om ligestilling, ligeværd, arbejdsmiljø og arbejdskuklturer. Eleven kan diskutere sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv. Elevn har viden om arbejdsliv og deres betydning for mennesker. Færdigheds- og vidensmål (efter 9. kl.) Kompetence-områder Kompetencemål Fase Færdigheds- og vidensmål 21

24 Personlige valg Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger 1. fase Eleven kan udtrykke egen drømme og Eleverne kan beskrive forskellige livsformer. forestillinger om voksenliv. Eleverne har viden om Eleven har viden om livsformer voksenliv og voksenroller Eleven kan træffe enkle beslutninger. Eleven har viden om betydning af at træffe beslutninger. Fra uddannelse til job Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Uddannelse og Eleven job kan beskrive forskellige typer Arbejdsliv arbejde og arbejdsformer Færdigheds- og vidensmål (efter 6. kl.) 1. fase Fase 1 Fra uddannelse til job Information Uddannelse- og jobkendskab Eleverne kan beskrive uddannelsesveje for kendte Eleverne kan indsamle enkele informationer om jobs. Eleven har viden om korte og lange uddannelse og job i eget nærmiljø. Eleven har uddannelser og jobtyper, som uddannelserne fører viden om informationskilder om uddannelse og til. job. Eleverne kan beskrive uddannelæse og job fra eget nærmiljø. Eleven har viden om uddannelse og job. Arbejdsvilkår Arbejdsnmarked Arbejdsliv Eleven kan skelne mellem typer af arbejde. Eleven Eleven kan beskrive arbejdsmarkedsd fra eget Eleven kan beskrive sammenhænge mellem familiehar viden om lønnet og ulønnet arbejde. nærmiljø. Eleven har viden om roller og funktioner, fritids- og arbejdsliv. Eleven har viden om livs-og på arbejdsmarkedet. arbejdsformer. Færdigheds- og vidensmål (efter 6. kl.) Kompetence-områder Personlige valg Kompetencemål Fase Færdigheds- og vidensmål Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fase 1 Mine mål Eleven kan beskrive sammenhænge mellem egne ønsker, interesser og mål. Eleven har viden om egne styrkesider og interesser. Mine muligheder Mine valg Eleven kan beskrive forskellige menneskers karriereforløb. Eleven har viden om variation af karriereforløb. Eleven kan vurdere baggrund for valg, eleven træffer. Eleven har viden om faktorer, der påvirker deres valg. Fra uddannelse til job Eleven kan beskrive sammenhængen mellem uddannelse og job fase 1 Fra uddannelse til job Information Uddannelse- og jobkendskab Eleven kan beskrive sammenhæng mellem Eleven kan søge generel information om Eleven kan beskrive uddannelse og job inden for skolegang og senere uddannelse og job. Eleven uddannelse og job. Eleven har viden om metoder brancheområder. Eleven har viden om uddannelse, har viden om krav i forskellige uddannelser og job. til at søge infoemationer om uddannelse og job. job og brancher. Arbejdsliv Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv fase 1 Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv Eleven kan diskutere arbejdsvilkår og arbejdsforhold før og nu. Eleven har viden om regler og vilkår for grupper på arbejdsmarkedet. Eleven kan diskitere betydning af et rummeligt arbejdsmarked. Eleven har viden om ligestilling, ligeværd, arbejdsmiljø og arbejdskuklturer. Eleven kan diskutere sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv. Elevn har viden om arbejdsliv og deres betydning for mennesker. Færdigheds- og vidensmål (efter 9. kl.) Kompetence-områder Personlige valg Fra uddannelse til job Arbejdsliv Kompetencemål Fase Færdigheds- og vidensmål Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af ønsker og forudsætninger. Eleven kan vurdere sammenhæng mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder. Eleven kan vurdere sammenhængen mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdliv og karriere. Fase 1 Fase 1 Fase 1 Mine mål Mine muligheder Mine valg Eleven kan formulerepersonlige mål for uddannelse, job og karrieremuligheder. Eleven har viden om egne resurser, forudsætninger og karriereønsker. Fra uddannelse til job Eleven kan redegøre for mulige sammnhænge mellem uddannelse og job. Eleven har viden om Uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt. Eleven kan vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job. Eleven har viden om rammer, betingelser og muligheder for ansatte, selvstændige og iværksættere. Eleven kan koble egne mål med uddannelses-, jobog karrieremuligheder. Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder. Information Eleven kan vurdere information om uddannelse og job. Eleven har viden om kildekritisk informationssøgning om uddannelse og job. Eleven kan træffe begrundede valg af uddannelse i et job- og karriereperspektiv. Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder. Uddannelse- og jobkendskab Eleven kan vurdere muligheder i uddannelse, job og former for iværksætteri. Eleven har viden om indhold og krav i uddannelser og job og forudsætninger for iværksætteri. Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv Eleven kan vurdere betydning af vilkår og Eleven kan vurdere betydningen af livslang læring forandringer på arbejdsmarkedet. Eleven har viden og innovation i arbejdsliv og karriere. Eleven har om et foranderligt arbejdsmarked. viden om livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere. 22

25 Personlige valg mellem personlige mål og uddannelse og job egne styrkesider og interesser. karriereforløb. deres valg. Fra uddannelse til job Eleven kan beskrive sammenhængen mellem uddannelse og job fase 1 Fra uddannelse til job Information Eleven kan beskrive sammenhæng mellem skolegang og senere uddannelse og job. Eleven har viden om krav i forskellige uddannelser og job. Eleven kan søge generel information om uddannelse og job. Eleven har viden om metoder til at søge infoemationer om uddannelse og job. Uddannelse- og jobkendskab Eleven kan beskrive uddannelse og job inden for brancheområder. Eleven har viden om uddannelse, job og brancher. Uddannelse og Eleven job kan beskrive sammenhænge Arbejdsliv mellem job, arbejdsliv og fritidsliv Færdigheds- og vidensmål (efter 9. kl.) fase 1 Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv Eleven kan diskutere arbejdsvilkår og arbejdsforhold før og nu. Eleven har viden om regler og vilkår for grupper på arbejdsmarkedet. Eleven kan diskitere betydning af et rummeligt arbejdsmarked. Eleven har viden om ligestilling, ligeværd, arbejdsmiljø og arbejdskuklturer. Eleven kan diskutere sammenhænge mellem familie-, fritids- og arbejdsliv. Elevn har viden om arbejdsliv og deres betydning for mennesker. Færdigheds- og vidensmål (efter 9. kl.) Kompetence-områder Personlige valg Fra uddannelse til job Arbejdsliv Kompetencemål Fase Færdigheds- og vidensmål Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af ønsker og forudsætninger. Eleven kan vurdere sammenhæng mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder. Eleven kan vurdere sammenhængen mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdliv og karriere. Fase 1 Fase 1 Fase 1 Mine mål Mine muligheder Mine valg Eleven kan formulerepersonlige mål for uddannelse, job og karrieremuligheder. Eleven har viden om egne resurser, forudsætninger og karriereønsker. Fra uddannelse til job Eleven kan redegøre for mulige sammnhænge mellem uddannelse og job. Eleven har viden om Uddannelsesveje og senere jobmuligheder lokalt, nationalt og internationalt. Eleven kan vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job. Eleven har viden om rammer, betingelser og muligheder for ansatte, selvstændige og iværksættere. Eleven kan koble egne mål med uddannelses-, jobog karrieremuligheder. Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder. Information Eleven kan vurdere information om uddannelse og job. Eleven har viden om kildekritisk informationssøgning om uddannelse og job. Eleven kan vurdere betydning af vilkår og forandringer på arbejdsmarkedet. Eleven har viden om et foranderligt arbejdsmarked. Eleven kan træffe begrundede valg af uddannelse i et job- og karriereperspektiv. Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder. Uddannelse- og jobkendskab Eleven kan vurdere muligheder i uddannelse, job og former for iværksætteri. Eleven har viden om indhold og krav i uddannelser og job og forudsætninger for iværksætteri. Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv Eleven kan vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere. Eleven har viden om livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere. 23

26 Aftaler mellem x-skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning om arbejdet med det obligatoriske emne: Aftaler mellem skole og erhvervsvirksomhed (Åben skole): Aftaler mellem skole og ungdomsuddannelserne: 24

27 Inspiration fra Tåsinge

28 svb 3221

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed Procesplan for UPV på

Læs mere

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser:

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: Vi har samlet materialet i denne lille folder for helhedens skyld. Alle siderne vedlægges i word dokumenter, således at den enkelte skole kan tilpasse materialet i forhold til egen virkelighed. 1. Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelses- parathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Indhold Forord 3 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 4 8. klasse

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE:

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: Kollektiv vejledning i 7., 8. og 9. kl. UU-vejlederen kommer i klassen i 1-2 moduler. Forældremøder i 8. kl. Introduktionskurser i 8. kl.

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685.

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685. Uddannelse og job - konference, Munkebjerg, 25. august 2015 Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Side 1 PROGRAM 10.00: Velkomst og præsentation af program Uddannelse og job i folkeskolen

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Overskrift Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Fredericia Kommune Kompetencemålene 9. klasse Kompetenceområde Det personlige valg Fra uddannelse til job Arbejdsliv Job og uddannelse Kompetencemål

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

UDDANNELSESPARAT. Indledning

UDDANNELSESPARAT. Indledning UDDANNELSESPARAT Indledning Skolerne har ansvaret for at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. Vurderingen sker i tæt samarbejde med elever, forældre og UU-vejledere. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD.

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD. FAGLIG STANDARD FOR INDHOLD Introduktion 2 Uddannelsesparathed 2 Faser i arbejdet med uddannelsesparathed 4 Ledelsens rolle 5 Lærernes og pædagogernes roller 5 UU-vejledernes rolle 6 Elevernes rolle 6

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Uddannelse og job klasse

Uddannelse og job klasse Uddannelse og job 6.- 9. klasse Skjoldhøjskolen skoleåret 2015-16 De tre kompetenceområder skal udforme sig med progression skoleforløbet igennem. Kompetenceområderne skal bidrage til, at eleverne kender

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde august 2013 - februar 2014 STEP 1 Politik og strategidannelse: Målsætning og resultatmål i Lolland Kommune STEP 2.1. Fælles implementerings

Læs mere

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet.

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet. 1 INDLEDNING Reformer af uddannelsesområdet har sat sit store aftryk de seneste par år og gør det stadig. En folkeskolereform, en erhvervsuddannelsesreform, en fremdriftsreform, en kontanthjælpsreform

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere