Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK"

Transkript

1 Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper... Tri-dæksøm... Dæksøm med to nåle og tre tråde... Kædestingssyning... V. Syning... 5 VI. Vedligeholdelse... 9 VII. Specifikationer... 9 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ: ÐÓÑÑÊÈÉ I. Íàèìåíîâàíèÿ àñòåé ìàøèíû è èõ ôóíêöèè... II. Ïîäãîòîâêà ïåðåä çàïîðàâêîé íèòåé... 8 III. Çàïðàâêà íèòåé... 9 IV. Òèïû ñòðî åê... Ïëîñêîøîâíûé ñòåæîê, âûïîëíÿåìûé òðåìÿ èãëàìè è åòûðüìÿ íèòÿìè... Ïëîñêîøîâíûé ñòåæîê, âûïîëíÿåìûé äâóìÿ èãëàìè è òðåìÿ íèòÿìè... Âûïîëíåíèå öåïíîãî ñòåæêà... V. Øèòüå... 5 VI. Òåõíè åñêîå îáñëóæèâàíèå... 9 VII. Òåõíè åñêèå äàííûå ìàøèíû... 9 ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

2 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Når symaskinen er i brug, bør de grundlæggende sikkerhedsregler altid følges, inklusive følgende: Læs denne brugsanvisning, før du tager symaskinen i brug. FARLIGT Sådan undgår du at få elektrisk stød.. Symaskinen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er sat i stikkontakten. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring.. Tag altid stikket ud, før pæren udskiftes. Udskift pæren med en af samme type (5 watt). ADVARSEL Sådan undgår du forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade.. Brug ikke denne maskine som legetøj. Hold øje med symaskinen, når den bruges af børn eller står i nærheden af børn.. Brug kun symaskinen som beskrevet i denne brugsanvisning. Benyt kun det tilbehør, der anbefales af fabrikanten og som er beskrevet i denne brugsanvisning.. Symaskinen må ikke bruges, hvis en ledning eller et stik er defekt, hvis den ikke virker korrekt, hvis den har været tabt eller beskadiget eller været under vand. Indlever symaskinen til den nærmeste autoriserede forhandler eller til servicecenteret, så de kan undersøge symaskinen, reparere den eller justere de elektriske eller mekaniske dele.. Brug aldrig symaskinen, hvis lufthullerne er blokerede. Ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen skal holdes rene for trævler, støv og stofrester. 5. Undgå at tabe eller indsætte objekter i åbningerne. 6. Brug ikke denne symaskine udendørs. 7. Symaskinen må ikke bruges på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor luften er iltfattig. 8. Sluk symaskinen ved at dreje hovedkontakten hen på mærket (sluk). Tag derefter stikket ud af stikkontakten. 9. Tag ikke ledningen ud ved at trække i den. Tag fat i stikket i stedet for ledningen. 0. Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær særlig forsigtig omkring symaskinenålen.. Brug altid den korrekte nåleplade. En forkert nåleplade kan knække nålen.. Brug aldrig bøjede nåle.. Skub eller træk ikke i stoffet under syning. Dette kan bøje nålen og få den til at knække.. Sluk symaskinen ved at dreje hovedkontakten om på, når du skal foretage justeringer i nåleområdet, f.eks. hvis du skal tråde en nål, udskifte en nål eller udskifte trykfoden eller lignende. 5. Træk altid stikket ud af kontakten, før du fjerner dæksler, smører, eller når du foretager andre brugerjusteringer, der er nævnt i brugsanvisningen. 6. Symaskinen må ikke bruges af børn eller syge personer uden opsyn. 7. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med denne symaskine. FORSIGTIG Dette apparat har et polariseret stik (det ene ben er bredere end det andet). Stikket passer kun i en polariseret vægkontakt på én måde dette mindsker risikoen for at få elektrisk stød. Hvis stikket ikke kan sættes i vægkontakten, skal du vende stikket. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en elektriker, der kan installere den korrekte vægkontakt. Du må ikke ændre på stikket. GEM DENNE BRUGSANVISNING Symaskinen er kun beregnet til brug i hjemmet.

3 Når du efterlader symaskinen uden opsyn, skal maskinens hovedkontakt slukkes, eller stikket skal tages ud af vægkontakten. Når der udføres vedligeholdelse på symaskinen, eller når du fjerner dæksler eller udskifter pærer, skal symaskinen afbrydes fra strømforsyningen, ved at stikket tages ud af vægkontakten. DANSK

4 TILLYKKE MED DENNE KOMPAKTE COVERLOCK Denne symaskine er et brugervenligt kvalitetsprodukt. Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt for at få fuldt udbytte af funktionerne. Hvis du får brug for flere oplysninger om brugen af symaskinen, står din nærmeste autoriserede forhandler altid til rådighed. God fornøjelse! FORSIGTIG! NÅR DU SKAL TRÅDE MASKINEN ELLER UDSKIFTE EN NÅL ELLER PÆREN, SKAL DU SLUKKE HOVEDKONTAKTEN PÅ SYMASKINEN. NÅR SYMASKINEN IKKE ER I BRUG, ANBEFALES DET, AT DU TAGER STIKKET UD AF VÆG- KONTAKTEN FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ULYKKER. Bemærkninger om motoren Symaskinens normale hastighed er.000 sting i minuttet, hvilket er ret hurtigt sammenlignet med den normale hastighed på 00 til 800 sting i minuttet på almindelige fodbetjente symaskiner. Lejerne i motoren er fremstillet af en særlig sintret, olieimprægneret legering, der er monteret i olievædet filt, så den kan klare længerevarende uafbrudt brug. Længerevarende brug af symaskinen kan medføre, at området omkring motoren bliver varmt, men uden at det går ud over ydelsen. Det er vigtigt at holde stof og papir væk fra ventilationsåbningerne på bagsiden og siderne af symaskinen, så der kan komme luft ind i disse. Når motoren kører, kan der ses gnister gennem ventilationsåbningen i motorkonsollen på siden over for håndhjulet. Disse gnister genereres af kulbørsterne og kommutatoren og er en del af symaskinens normale drift. FORSIGTIG NÅR DU SKAL TRÅDE MASKINEN, UDSKIFTE EN NÅL, ELLER NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, ANBEFALER VI, AT DU TAGER STIKKET UD AF VÆGKONTAKTEN FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ULYKKER.

5 I. Navne på dele og deres funktioner A P 8 7 B G N H I M D L J K O F E C Trådstang Trådplade Justeringsskrue til trykfodstryk Spolepind 5 Spolepude 6 Spolestykke 7 Nåletrådningsdæksel 8 Materialepladedæksel 9 Nåle 0 Justeringshjul til differentialtransport A Justeringshjul til stinglængde B Trykfod C Frontdæksel D Håndhjul E Hovedkontakt og lyskontakt F Trykfodsløftearm G Spoleholder H Venstre trådspændingshjul I Midterste trådspændingshjul J Højre trådspændingshjul K Trådspændingshjul til griber L Trådstyr M Griber N Udløserarm til griber O Gribertrådningsdel P Fodpedal: J (0/0 V-området) XA60605 (0/0 V-området) XA60805 (Storbritannien) XA6005 (Australien, New Zealand) XA6005 (Tyskland) DANSK Medfølgende tilbehør Betræk X Tilbehørspose 9900 Pincet X Trådnet () X Trådspolehætte () X Spolemåtte () XB Rensebørste X Unbrakonøgle XB Nålesæt: SCHMETZ 0/705H (90/#): stk. XB600 0 Specialtrykfod (LC) XB6500 Denne specialtrykfod bruges, når der anvendes en tilbehørsdel, der fås som ekstraudstyr.

6 Start af symaskinen Motorens drejeretning Forberedelse Sæt trebensstikket i stikket nederst til højre på symaskinen. Sæt netstikket i en stikkontakt. Hovedkontakt og sylampekontakt Denne kontakt tænder og slukker strømmen og sylampen. Skub den mod -mærket for at tænde. Skub den mod -mærket for at slukke. Hovedkontakt og sylampekontakt Betjening Når der trædes let på pedalen, kører symaskinen ved lav hastighed. Jo længere pedalen trykkes ned, jo hurtigere kører maskinen. Når du slipper pedalen, standser maskinen. Fodpedal: Model N Motoren og håndhjulet på denne maskine drejer mod uret (i pilens retning). Det er samme retning som almindelige symaskiner til hjemmebrug. Håndhjul Åbning og lukning af frontdækslet Frontdækslet skal åbnes, når symaskinen skal trådes. Åbn frontdækslet ved at skubbe det mod højre og trække den øverste del hen mod dig selv. BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager skal du sørge for, at frontdækslet er lukket, når du bruger symaskinen. Sådan sætter du trykfoden på og tager den af C A B FORSIGTIG Sørg altid for at slukke strømmen, før du gør dette. Sluk hovedkontakten, eller tag netstikket ud. ()Træk op i trykfodsarmen. () Placer nålen i den højeste position ved at dreje håndhjulet mod uret. ()Tryk på knappen på trykfodsholderen, hvorefter standardfoden frigøres. () Træk trykfoden længere op ved at skubbe trykfodsarmen op. Fjern derefter trykfoden, og læg den et sikkert sted. (5) Træk trykfoden længere op igen ved at skubbe trykfodsarmen op. Placer nu en trykfod lige under trykfodsholderen A, så rillen i bunden af trykfodsholderen B placeres ud for og får fat i stangen øverst på foden C. Skub derefter trykfodsarmen ned, så foden sættes fast.

7 Stinglængde Sådan ændres stinglængden: () Find justeringshjulet til stinglængde i venstre side af maskinen. () Drej justeringshjulet til stinglængde frem for at forlænge stinglængden til maks. mm. Drej justeringshjulet til stinglængde tilbage for at forkorte stinglængden til min. mm. ()Den normale indstilling for stinglængde er mm til mm Vejledning til mekanismen for differentialtransport () () Denne symaskine er udstyret med to sæt transportører under trykfoden, der fører stoffet gennem maskinen. Differentialtransporten styrer både den forreste og bageste transportørbevægelse. Når den er indstillet til, bevæger transportørerne sig med samme hastighed (i forholdet ). Når differentialtransporten er indstillet til under, bevæger de forreste transportører sig langsommere end de bageste transportører, så stoffet strækkes, mens det syes. Dette er nyttigt til tynde stoffer, der har en tendens til at rynke. Når differentialtransporten er indstillet til over, bevæger de forreste transportører sig hurtigere end de bageste transportører, så stoffet samles, mens det syes. Denne funktion gør det nemmere at fjerne bølger under arbejdet med strækstoffer. DANSK Sådan justeres differentialtransporten. () Find justeringsarmen til differentialtransport i venstre side af maskinen. ()Den normale indstilling for justeringsarmen til differentialtransporten er,0. ()Skub armen tilbage, hvis du vil indstille den til under,0. ()Skub armen frem, hvis du vil indstille den til over,0. Transport Hovedtransport (bagest) Differentialtransport (forrest) Virkning Anvendelse 0,7,0 Stoffet strammes. Forhindrer tynde stoffer i at rynke,0 Uden differentialtransport. Normal syning,0,0 Stoffet samles eller skubbes sammen. Forhindrer strækstoffer i at blive strakt eller rynke 5

8 Et eksempel, hvor justering er påkrævet Når der syes i strækstof uden differentialtransport, bliver det bølget. Du kan gøre stoffet glattere ved at justere transporten fra,0 mod,0. (Den krævede transport afhænger af stoffets elasticitet.) Jo mere elastisk stoffet er, jo tættere på,0 skal transporten indstilles. Lav en prøvesyning med en stofrest for at finde den rigtige indstilling. FORSIGTIG Når du syer i tykt stof, der ikke giver sig, f.eks. denim, må du ikke bruge differentialtransporten, idet du risikerer at ødelægge stoffet. Trykfodstryk 5 0mm Trykfodens tryk kan justeres ved at dreje justeringsskruen til tryk øverst til venstre på symaskinen. Maskinen er allerede indstillet til et tryk, der er passende til tynde til mellemtykke stoffer, så der er ikke behov for yderligere justering, medmindre der syes i meget tykke eller meget tynde stoffer. Når der syes i meget lette stoffer, skal trykfodens tryk normalt løsnes. Når der syes i meget tykke materialer, skal trykfodens tryk normalt strammes. Justeringsskrue til tryk Mindre tryk Mere tryk Justeringsskrue til tryk 5(Standardhøjde for mellemtykt stof) 6

9 Nål 5 Symaskinen anvender en standardnål til husholdningssymaskiner. Den anbefalede nål er SCHMETZ 0/705H (90/#) BEMÆRK: Når frontnålene er sat rigtigt i, kan du se det øverste af nålen i vinduet (5) oven over hver nål. FORSIGTIG Sørg altid for at slukke strømmen, før du gør dette. FORSIGTIG Pas på, du ikke taber nålen og nålens stilleskrue ned i maskinen, da dette kan ødelægge den. Sådan fjernes nålen ()Sæt hovedkontakten på OFF (slukket). ()Drej håndhjulet mod uret med hånden, indtil nålen placeres i den højeste position. ()Løsn nålens stilleskrue med unbrakonøglen, og tag nålen af. Sådan sættes nålen i ()Sæt hovedkontakten på OFF (slukket). ()Drej håndhjulet, indtil nålestangen placeres i den højeste position. ()Hold nålen, så den flade side vender væk fra dig, og stik den så langt op som muligt. ()Stram nålens stilleskrue godt med unbrakonøglen. Nålens stilleskrue Stram Løsn Unbrakonøgle 5Vindue 6Venstre nål 7Midternål 8Højre nål DANSK Nåleoversigt Sådan kontrolleres nålen Bagside Forside Flad side Rille 5 6 5Plan overflade 6Placer nålen på den flade side, og kontroller, at mellemrummet er parallelt. BEMÆRK: Forholdsregler mod ødelæggelse af stof. Du kan mindske risikoen, for at stoffet ødelægges, ved at bruge kuglenålen SCHIMETZ 0/705H SUK (90/#) BALL POINT. 7

10 II. Forberedelse før trådning Trådstang Placer den udtrækkelige trådstang i den højeste position. Kontroller, at trådholderne er i lige linje over spolepindene som illustreret til venstre. Trådholder på trådstang Spolepind Spolepude Korrekt placering Trådspole Fremgangsmåden til placering af trådspolen på spolepinden afhænger af spolens facon. Type A Type B Hvis du syer med løst spundet nylontråd, anbefaler vi, at du dækker spolen med det medfølgende net for at forhindre, at tråden glider af spolen. Form nettet, så det passer til spolens facon. Spolestykke Spolepude Net Spolestykke Spolemåtte Spolehætte Nåleposition () () Sluk hovedkontakten af sikkerhedsmæssige årsager. () ()Placer nålestangen i den højeste position ved at dreje håndhjulet mod dig selv. Drej håndhjulet, indtil du finder den position, der er nemmest at tråde i. 8

11 III. Trådning Nåletrådning FORSIGTIG Sørg altid for at slukke strømmen, før du gør følgende. F 6 5 G Før hver tråd fra til som vist i denne illustration. Før tråden gennem det relevante trådstyr. Skub udløserknappen til trådspænding mod højre, og hold den der. Før derefter tråden gennem spændingsskiven, der sidder i kanalen ved siden af justeringshjulet til spænding. Slip knappen. FSpændingsskive GUdløserknap til trådspænding ()Følg nedenstående fremgangsmåde for at tråde nålen. Trådning af venstre nål Tråd tråden i den illustrerede rækkefølge, idet du følger den gule farve og tallene ud for hvert trådpunkt. (-9) Trådning af midternålen Tråd tråden i den illustrerede rækkefølge, idet du følger den pink farve og tallene ud for hvert trådpunkt. (-9) Trådning af højre nål Tråd tråden i den illustrerede rækkefølge, idet du følger den grønne farve og tallene ud for hvert trådpunkt. (-9) FORSIGTIG Når du tråder, skal du altid gøre det i denne rækkefølge: Venstre nål, midternål og derefter højre nål. ATil venstre nål BTil midternål CTil højre nål DForgreningsplade ETræk ca. 6 cm af tråden gennem nåleøjet. 999 Fra forside til bagside DANSK A D B C E 999 9

12 Gribertrådning FORSIGTIG Sørg altid for at slukke strømmen, før du gør følgende. A 6 5 B Før hver tråd fra til som vist i denne illustration. Før tråden gennem det relevante trådstyr. Skub udløserknappen til trådspænding mod højre, og hold den der. Før derefter tråden gennem spændingsskiven, der sidder i kanalen ved siden af justeringshjulet til spænding. Slip knappen. ASpændingsskive BUdløserknap til trådspænding ()Følg nedenstående fremgangsmåde for at tråde griberen. 5 Åbn frontdækslet ved at skubbe det mod højre og trække den øverste del hen mod dig selv. Tråd tråden i den illustrerede rækkefølge, idet du følger den blå farve og tallene ud for hvert trådpunkt. (-0) Når tråden er ført til 0, skal du trække i udløserarmen A og derefter føre tråden gennem B og C. Når der er trukket ca. 0 cm tråd gennem nåleøjet som vist i D i illustrationen, skal du skubbe griberen tilbage i pilens retning for at låse den. 5 Luk frontdækslet. C B D 7 BEMÆRK: Hvis du bruger tyk tråd, f.eks. en dekorativ tråd, som gribertråd, skal du føre tråden igennem som vist i illustrationen A A 9 0 Før ikke tråden gennem A.

13 IV. Stingtyper Tri-dæksøm (dæksøm med tre nåle og fire tråde) Brug fire tråde, tre frontnåle og gribertråden til at sy en dæksøm på 6 mm. Brug: Ideel til sømfolder og til dekorative sting. Trådning Du kan få flere oplysninger om trådning af symaskinen under III. Trådning på side 9 til 0. < Trådning af venstre nål, midternål og højre nål > < Gribertrådning > A Spændingsjusteringer () Start med at indstille hvert trådspændingshjul til nedenstående tal. ASpændingsvalg Hjul til venstre nål (gult) Hjul til højre nål (grønt) Hjul til midternål (pink) Hjul til gribernål (blåt) DANSK FORSIGTIG Kontroller, at tråden sidder rigtigt i spændingsdiskene ved at holde udløserknappen til trådspænding mod højre, mens du fører tråden gennem spændingsskiverne. ()Sy et prøvesting. (Se V. Syning på side 5.) ()Juster spændingen for hver tråd afhængig af stingets udseende. Stingretning Afbalanceret spænding Nåletråden syer en lige søm på oversiden, og gribertråden danner løkker på undersiden af stoffet. Nåletråden er for løs Drej justeringshjulet til nåletråden til et højere tal. Eller drej justeringshjulet til griberen til et lavere nummer, så spændingen løsnes. Nåletråden er for stram Drej justeringshjulet til nåletråden til et lavere tal. Eller drej justeringshjulet til griberen til et højere nummer, så spændingen strammes.

14 Dæksøm med to nåle og tre tråde 6 mm (bred) Brug tre tråde, to frontnåle og gribertråden til at sy en dæksøm på 6 mm eller mm. Brug: Ideel til sømfolder og til dekorative sting. Nåle og trådning Du kan få oplysninger om, hvordan du sætter nålen i og tager den ud, under Nål på side 7. Venstre nål Højre nål A VIGTIGT!! Stram skruen let ved den nåleposition, der ikke er i brug, så den ikke falder ud under syningen. Du kan få flere oplysninger om trådning af symaskinen under III. Trådning på side 9 til 0. < Trådning af venstre og højre nål > < Gribertrådning > mm (smal) Nåle og trådning Du kan få oplysninger om, hvordan du sætter nålen i og tager den ud, under Nål på side 7. Venstre nål Midternål VIGTIGT!! Stram skruen let ved den nåleposition, der ikke er i brug, så den ikke falder ud under syningen. A Du kan få flere oplysninger om trådning af symaskinen under III. Trådning på side 9 til 0. < Trådning af venstre nål og midternål > < Gribertrådning >

15 Spændingsjusteringer () Start med at indstille hvert trådspændingshjul til nedenstående tal. ASpændingsvalg 6 mm (bred) Hjul til venstre nål (gult) Hjul til højre nål (grønt) Hjul til midternål (pink) Hjul til gribernål (blåt) mm (smal) Hjul til venstre nål (gult) Hjul til højre nål (grønt) Hjul til midternål (pink) Hjul til gribernål (blåt) FORSIGTIG Kontroller, at tråden sidder rigtigt i spændingsdiskene ved at holde udløserknappen til trådspænding mod højre, mens du fører tråden gennem spændingsskiverne. DANSK ()Sy et prøvesting. (Se V. Syning på side 5.) ()Juster spændingen for hver tråd afhængig af stingets udseende. Stingretning Afbalanceret spænding Nåletråden syer en lige søm på oversiden, og gribertråden danner løkker på undersiden af stoffet. Nåletråden er for løs Drej justeringshjulet til nåletråden til et højere tal. Eller drej justeringshjulet til griberen til et lavere nummer, så spændingen løsnes. Nåletråden er for stram Drej justeringshjulet til nåletråden til et lavere tal. Eller drej justeringshjulet til griberen til et højere nummer, så spændingen strammes.

16 Kædestingssyning (dobbelt kædesting med en nål og to tråde) Brug to tråde. Tråden i midternålen og gribertråden. Brug: Til lige sting, risting og dekorative kædesting. A Nål og trådning Du kan få oplysninger om, hvordan du sætter nålen i og tager den ud, under Nål på side 7. Midternål VIGTIGT!! Stram skruen let ved den nåleposition, der ikke er i brug, så den ikke falder ud under syningen. Du kan få flere oplysninger om trådning af symaskinen under III. Trådning på side 9 til 0. < Trådning af midternålen > < Gribertrådning > Spændingsjusteringer () Start med at indstille hvert trådspændingshjul til nedenstående tal. ASpændingsvalg Hjul til venstre nål (gult) Hjul til højre nål (grønt) Hjul til midternål (pink) Hjul til gribernål (blåt) 5 FORSIGTIG Kontroller, at tråden sidder rigtigt i spændingsdiskene ved at holde udløserknappen til trådspænding mod højre, mens du fører tråden gennem spændingsskiverne. ()Sy et prøvesting. (Se V. Syning på side 5.) ()Juster spændingen for hver tråd afhængig af stingets udseende. Stingretning Afbalanceret spænding Nåletråden syer en lige søm på oversiden, og gribertråden danner løkker på undersiden af stoffet. Nåletråden er for løs Drej justeringshjulet til nåletråden til et højere tal. Eller drej justeringshjulet til griberen til et lavere nummer, så spændingen løsnes. Nåletråden er for stram Drej justeringshjulet til nåletråden til et lavere tal. Eller drej justeringshjulet til griberen til et højere nummer, så spændingen strammes.

17 V. Syning Syning på flade stoffer (f.eks. prøvesyning) ()Træk trykfoden op, og læg derefter stoffet der, hvor nålen går ned. () ()Sænk trykfoden, drej håndhjulet mod dig selv et par gange med hånden, og træd derefter let på fodpedalen for at begynde syningen. () DANSK BEMÆRK: Når du begynder at sy, eller efter at du har skiftet tråden, skal du sy med nåletråden placeret under trykfoden, så du sikrer, at nåletråden kommer oven på trykfoden. Drej om nødvendigt håndhjulet mod dig selv et par gange med hånden, og klip derefter tråden som vist i illustrationen. BEMÆRK Fjernelse af stoffet fra symaskinen ()Drej håndhjulet med hånden mod dig selv, indtil nålen placeres i den højeste position. AHer er nålen i den højeste position. () A ()Træk op i trykfoden. () 5

18 ()Tag godt fat i stoffet med hånden, og skub udløserknappen til tråden mod højre for den tråd, der i brug, for at åbne trådspændingsskiven. BEMÆRK: Lad være med at tage fat i sømmen. () FORSIGTIG Pas på, når du tager fat i stoffet, idet pæren er meget varm. ()Træk langsomt stoffet i pilens retning med (). BEMÆRK: Sørg for at trække stoffet bagud. () (5)Klip nåletråden, der stikker ud på stoffets overside. (5) (6)Træk igen stoffet langsomt i pilens retning, så enden af nåletrådene trækkes ud bag stoffet. (6) (7)Klip gribertråden. (7) (8)Alle tråden trækkes ud på bagsiden. Bind alle trådene sammen, og klip. 6 (8)

19 Syning af dæksøm 5 6 ()Bestem, hvor meget af stoffet der skal foldes op. ()Fold stoffet op efter ønske, og stryg det derefter på plads. ()Brug en lineal til at måle, og brug derefter en stofblyant til at mærke det øverste af stoffet, så du kan se, hvor kanten af det foldede stof er placeret. ()Sæt bunden af trykfoden oven på stoffet, og kontroller derefter, at det tegnede mærke er lige til højre for venstre nål. (5)Sy lige oven på mærket. (6)Når du er færdig med at sy, skal du læse Fjernelse af stoffet fra symaskinen under V. Syning på side 5 for at få oplysninger om, hvordan du passer på tråden. Stof (overflade) Mærke tegnet med stofblyant Venstre nål (lige til venstre for mærket) Højre nål 5Stof 6Nål Syning af cylinderformede emner (f.eks. ærmer) ()Træk trykfoden op, sæt stoffet i som vist i illustrationen, sænk trykfoden, og begynd derefter at sy. DANSK () ()Afslut syningen ved at lade ca. cm af starten og slutningen af stingene overlappe. BEMÆRK: Når du syer cylinderformede emner, kan du forhindre sømmen i at blive revet itu ved at lade starten og slutningen af stingene overlappe med ca. cm. () ()Tag stoffet ud som beskrevet i Fjernelse af stoffet fra symaskinen under V. Syning på side 5. 7

20 Eksempler på syning af dæksøm med to nåle og tre tråde ) Sømfolder på T-shirts (enkle sting) ) Søm (pyntesømme/ribning/bærestykker) ) Påsætning af tape (kravekanter osv.) (kantning) ) Dekorative sting (dekorative sting) 5) Påsætning af elastik (sømfold med indsyet elastik) 6) Påsætning af blonde (patchwork) 7) Bæltestropsyning (bæltestropsyning) Eksempler på syning af dæksøm med tre nåle og fire tråde ) Almindelige sting ) Sømfolder ) Påsætning af tape ) Cirkulære sømfolder 5) Påsætning af elastisk blonde 8

21 VI. Vedligeholdelse Udskiftning af pæren 5 FORSIGTIG Sørg altid for at slukke strømmen, før du gør følgende. Glaspladen over pæren er varm, umiddelbart efter at symaskinen har været i brug. Det anbefales derfor, at du venter, indtil pæren er kølet ned, før du skifter den. Udskiftning af pæren. Fjern lampedækslet som vist i illustrationen. Løsn stilleskuren til pæredækslet, træk pæredækslet op, og fjern det. Tag pæren ud, og udskift den med en ny. Skrue Lampedæksel Skrue Pæredæksel 5Pære DANSK VII. Specifikationer Sting Dobbelt kædesting med en nål og to tråde Dæksøm med to nåle og tre tråde (6 mm bred/ mm smal) Dæksøm med tre nåle og fire tråde (6 mm) Syhastighed.000 sting i minuttet Stinglængde (afstand) mm til mm Trykfod Frit tryk Trykfodsløft 5 mm til 6 mm Nål SCHMETZ 0/705H (90/#) Nettovægt 7,0 kg. 9

22 ÂÀÆÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Ïðè ýêñïëóàòàöèè øâåéíîé ìàøèíû ñëåäóåò âñåãäà ñîáëþäàòü îñíîâíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè, âêëþ àÿ ñëåäóþùåå: Ïåðåä íà àëîì ýêñïëóàòàöèè âíèìàòåëüíî ïðî òèòå âñå èíñòðóêöèè ÎÏÀÑÍÎ - òîáû óìåíüøèòü îïàñíîñòü ýëåêòðè åñêîãî óäàðà:. Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå øâåéíóþ ìàøèíó áåç ïðèñìîòðà ïðè âñòàâëåííîé â ðîçåòêó âèëêå ñåòåâîãî øíóðà. Ñðàçó æå ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ øâåéíîé ìàøèíû, èëè ïåðåä åå î èñòêîé âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó ñåòåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè.. Ïåðåä çàìåíîé ëàìïî êè ïîäñâåòêè âñåãäâ âûíèìàéòå âèëêó ñåòåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè. Çàìåíÿéòå ëàìïî êó ïîäñâåòêè òîëüêî íà ëàìïó òîé æå íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè - 5 Âò. ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ - Äëÿ óìåíüøåíèÿ ðèñêà îæîãîâ, âîçãîðàíèÿ, ýëåêòðè åñêîãî óäàðà èëè òðàâìèðîâàíèÿ:. Íå ïîçâîëÿéòå èñïîëüçîâàòü ìàøèíó, êàê èãðóøêó. Ïðè íåîáõîäèìîñòè áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû, êîãäà ìàøèíà èñïîëüçóåòñÿ äåòüìè, èëè, âî âðåìÿ ðàáîòû íà ìàøèíå, ðÿäîì íàõîäÿòñÿ äåòè.. Èñïîëüçóéòå ìàøèíó òîëüêî ïî åå ïðÿìîìó íàçíà åíèþ, êàê îïèñàíî â íàñòîÿùåì ðóêîâîäñòâå. Èñïîëüçóéòå òîëüêî òå ïðèíàäëåæíîñòè, êîòîðûå ðåêîìåíäîâàíû ïðîèçâîäèòåëåì è óêàçàíû â äàííîì ðóêîâîäñòâå.. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå øâåéíóþ ìàøèíó, åñëè ó íåå ïîâðåæäåí ñåòåâîé øíóð èëè âèëêà, åñëè ìàøèíà ïëîõî ðàáîòàåò, åñëè åå óðîíèëè èëè ïîâðåäèëè, åñëè ìàøèíà ïîïàëà â âîäó. Â ýòèõ ñëó àÿõ ìàøèíó ñëåäóåò îòïðàâèòü îôèöèàëüíîìó äèëåðó êîìïàíèè BROTHER âàøåãî ðåãèîíà èëè â óïîëíîìî åííûé ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ ïðîâåðêè, ðåìîíòà è íàëàäêè åå ýëåêòðè åñêîé èëè ìåõàíè åñêîé àñòè.. Íèêîãäà íå ðàáîòàéòå íà ìàøèíå ïðè çàêðûòûõ âåíòèëÿöèîííûõ îòâåðñòèÿõ. Ñîäåðæèòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ ìàøèíû è íîæíóþ ïåäàëü ñâîáîäíûìè îò ïûëè, ãðÿçè, îáðûâêîâ òêàíè è âîðñà. 5. Íå ðîíÿéòå â îòâåðñòèÿ ìàøèíû è íå âñòàâëÿéòå â íèõ íèêàêèõ ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ. 6. Íå èñïîëüçóéòå ìàøèíó âíå ïîìåùåíèÿ. 7. Íå èñïîëüçóéòå ìàøèíó â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ ðàñïûëÿþò òå èëè èíûå àýðîçîëè èëè ïðèìåíÿþò êèñëîðîä. 8. Äëÿ îòêëþ åíèÿ ìàøèíû îò ýëåêòðè åñêîé ñåòè ïåðåêëþ èòå ñåòåâîé âûêëþ àòåëü íà ñèìâîë, ñîîòâåòñòâóþùèé âûêëþ åíèþ, à çàòåì âûíüòå âèëêó ñåòåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè. 9. Íå îòêëþ àéòå ìàøèíó îò ñåòè, âûòÿãèâàÿ âèëêó çà øíóð. Âîçüìèòåñü çà âèëêó è âûíüòå åå èç ýëåêòðè åñêîé ðîçåòêè. 0. Äåðæèòå ïàëüöû âäàëè îò äâèæóùèõñÿ àñòåé ìàøèíû. Áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû ïðè ðàáîòå ðÿäîì ñ èãëîé.. Ïðèìåíÿéòå òîëüêî ñîîòâåòñòâóþùóþ èãîëüíóþ ïëàñòèíêó. Èñïîëüçîâàíèå íåñîîòâåòñòâóþùåé èãîëüíîé ïëàñòèíêè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå èãëû.. Íå èñïîëüçóéòå ïîãíóòûå èãëû.. Íå òÿíèòå è íå òîëêàéòå òêàíü âî âðåìÿ øèòüÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îòêëîíåíèþ èãëû è åå ïîëîìêå.. Âûêëþ èòå ìàøèíó (óñòàíîâèâ ñåòåâîé âûêëþ àòåëü íà ñèìâîë ), ïðè âûïîëíåíèè ëþáîé íàëàäêè â ðàéîíå èãëû, íàïðèìåð, ïðè çàïðàâêå íèòè, çàìåíå èãëû èëè øïóëüêè èëè ñìåíå ïðèæèìíîé ëàïêè. 5. Âñåãäà îòêëþ àéòå ìàøèíó îò ýëåêòðè åñêîé ñåòè ïðè ñíÿòèè êðûøåê, ñìàçêå èëè âûïîëíåíèè ëþáûõ äðóãèõ ðåãóëèðîâîê, ðàçðåøåííûõ ïîëüçîâàòåëþ è îïèñàííûõ â äàííîì ðóêîâîäñòâå. 6. Ýòà øâåéíàÿ ìàøèíà íå ïðåäíàçíà åíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äåòüìè èëè ïîæèëûìè ëþäüìè áåç äîëæíîãî ïðèñìîòðà. 7. Ñëåäèòå çà äåòüìè. Óáåäèòåñü â òîì, òî îíè íå èãðàþò ñî øâåéíîé ìàøèíîé. ÂÍÈÌÀÍÈÅ - Â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ îïàñíîñòè ýëåêòðè åñêîãî óäàðà ýòî èçäåëèå ñíàáæåíî ïîëÿðèçîâàííîé ñåòåâîé âèëêîé, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü âñòàâëåíà â ïîëÿðèçîâàííóþ ðîçåòêó åäèíñòâåííûì îáðàçîì. Åñëè âèëêà íå âõîäèò â ðîçåòêó, ïåðåâåðíèòå âèëêó. Åñëè âèëêà âñå ðàâíî íå âõîäèò â ðîçåòêó, îáðàòèòåñü ê êâàëèôèöèðîâàííîìó ýëåêòðèêó íà ïðåäìåò óñòàíîâêè íàäëåæàùåé ðîçåòêè. Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêèõ ìîäèôèêàöèé ñåòåâîé âèëêè. ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ ÝÒÎ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ Ýòà øâåéíàÿ ìàøèíà ïðåäíàçíà åíà òîëüêî äëÿ áûòîâîãî ïðèìåíåíèÿ 0

23 Îñòàâëÿÿÿ øâåéíóþ ìàøèíó áåç ïðèñìîòðà, ñëåäåò âûêëþ èòü ñåòåâîé âûêëþ àòåëü, èëè âûíóòü âèëêó ñåòåâîãî øíðà èç ðîçåòêè. Íà âðåìÿ òåõíè åñêîãî îáñëóæèâàèíÿ ìàøèíû èëè ïðè ñíÿòèè êðûøåê, èëè çàìåíå ëàìïû ïîäñâåòêè, ñëåäóåò îáåñòî èòü ìàøèíó, âûíóâ âèëêó ñåòåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè. ÐÓÑÑÊÈÉ

24 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÂÛÁÎÐÎÌ ÝÒÎÉ ÊÎÌÏÀÊÒÍÎÉ ÏËÎÑÊÎØÎÂÍÎÉ ØÂÅÉÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ Âàøà ìàøèíà ÿâëÿåòñÿ âûñîêîêà åñòâåííûì è ëåãêèì â ýêñïëóàòàöèè èçäåëèåì. Äëÿ òîãî, òîáû â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü âñå åå äîñòîèíñòâà, ðåêîìåíäóåì âàì âíèìàòåëüíî èçó èòü íàñòîÿùåå ðóêîâîäñòâî. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ êàêÿ-ëèáî äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, êàñàþùàÿñÿ èñïîëüçîâàíèÿ âàøåé ìàøèíû, âàø áëèæàéøèé óïîëíîìî åííûé äèëåð âñåãäà ê âàøèì óñëóãàì. Æåëàåì ïðèÿòíîé ðàáîòû! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÅÐÅÄ ÒÅÌ, ÊÀÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÜ ÇÀÏÐÀÂÊÓ Â ÌÀØÈÍÓ ÍÈÒÅÉ, ÇÀÌÅÍÓ ÈÃË ÈËÈ ËÀÌÏÎ ÊÈ ÏÎÄÑÂÅÒÊÈ, ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÊËÞ ÈÒÅ ÑÅÒÅÂÎÉ ÂÛÊËÞ ÀÒÅËÜ. ÅÑËÈ ÌÀØÈÍÀ ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß Â ÒÅ ÅÍÈÅ ÄËÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ ÂÐÅÌÅÍÈ, ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÎÏÀÑÍÎÑÒÅÉ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß ÂÛÍÓÒÜ ÂÈËÊÓ ÑÅÒÅÂÎÃÎ ØÍÓÐÀ ÌÀØÈÍÛ ÈÇ ÐÎÇÅÒÊÈ. ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÄÂÈÃÀÒÅËß Íîðìàëüíàÿ ðàáî àÿ ñêîðîñòü ýòîé øâåéíîé ìàøèíû ñîñòàâëÿåò 000 ñòåæêîâ â ìèíóòó, òî ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî áîëüøîé ñêîðîñòüþ ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàáî èìè ñêîðîñòÿìè îáû íûõ ìàøèí, óïðàâëÿåìûõ ïðè ïîìîùè íîæíîé ïåäàëè, ñîñòàâëÿþùèìè îò 00 äî 800 ñòåæêîâ â ìèíóòó. Ïîäøèïíèêè äâèãàòåëÿ èçãîòîâëåíû èç ñïåöèàëüíîãî ñïå åííîãî, ïðîïèòàííîãî ìàñëîì ñïëàâà, è óñòàíîâëåíû â ïðîìàñëåíííîì ôåòðå, òî îáåñå èâàåò èõ ìíîãî àñîâóþ íåïðåðûâíóþ ðàáîòó. Äëèòåëüíàÿ íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà øâåéíîé ìàøèíû ìîæåò ïðèâîäèòü ê íàêîïëåíèþ òåïëà â îáëàñòè äâèãàòåëÿ, îäíàêî ýòî íå îêàçûâàåò íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðàáîòó ìàøèíû. Âî âðåìÿ ðàáîòû íà ìàøèíå ñëåäèòå, òîáû òêàíü è áóìàãà íå çàêðûâàëè âåíòèëÿöèîíííûå îòâåðñòèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà çàäíåé ñòîðîíå ìàøèíû è ïî áîêàì. Âî âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ, åðåç âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ â êðîíøòåéíå äâèãàòåëÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîé ìàõîâèêó ñòîðîíå ìîãóò áûòü âèäíû èñêðû. Ýòè èñêðû âîçíèêàþò ïðè êîíòàêòå óãîëüíûõ ùåòîê ñ âðàùàþùèìñÿ êîëëåêòîðîì äâèãàòåëÿ, è ÿâëÿþòñÿ íîðìàëüíûì ÿâëåíèåì. ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÐÈ ÇÀÏÐÀÂÊÅ ÌÀØÈÍÛ, ÇÀÌÅÍÅ ÈÃËÛ, ÈËÈ ÊÎÃÄÀ ÌÀØÈÍÀ ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß, ÂÎ ÈÁÅÆÀÍÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÎÏÀÑÍÎÑÒÅÉ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ ÎÁÅÑÒÎ ÈÒÜ ÌÀØÈÍÓ, ÂÛÍÓ ÂÈËÊÓ ÑÅÒÅÂÎÃÎ ØÍÓÐÀ ÈÇ ÐÎÇÅÒÊÈ.

25 I. Íàèìåíîâàíèÿ àñòåé ìàøèíû è èõ ôóíêöèè 9 0 A P B Ïðèëàãàåìûå ïðèíàäëåæíîñòè 5 6 G N H I M D L J K F O E C Ñòîéêà äëÿ íèòåé Íàïðàâëÿþùàÿ ïëàñòèíêà Âèíò ðåãóëèðîâàíèÿ äàâëåíèÿ ïðèæèìíîé ëàïêè Øòèôò äëÿ óñòàíîâêè êàòóøêè ñ íèòüþ 5 Ïîäóøêà êàòóøêè 6 Îïîðà êàòóøêè ñ íèòüþ 7 Êðûøêà íèòåïðèòÿãèâàòåëÿ 8 Ïëèòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèàëà 9 Èãëû 0 Ðåãóëÿòîð ñîîòíîøåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è A Ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà B Ïðèæèìíàÿ ëàïêà C Ïåðåäíÿÿ êðûøêà D Ìàõîâèê E Ñåòåâîé âûêëþ àòåëü è âûêëþ àòåëü ïîäñâåòêè F Ðû àã ïîäúìà ïðèæèìíîé ëàïêè G Ñòîéêà äëÿ êàòóøåê ñ íèòüþ H Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íèòè ëåâîé èãëû I Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íèòè öåíòðàëüíîé èãëû J Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íèòè ïðàâîé èãëû K Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íèòè ïåòëèòåëÿ L Íàïðàâëÿþùàÿ íèòè M Ïåòëèòåëü N Ðû àæîê îñâîáîæäåíèÿ ïåòëèòåëÿ O Íàòÿæèòåëü íèòè ïåòëèòåëÿ P Íîæíàÿ ïåäàëü J (0/0Â) XA60605 (0/0Â) XA60805 (äëÿ Âåëèêîáðèòàíèè) XA6005 (äëÿ Àâñòðàëèè è Íîâîé Çåëàíäèè) XA6005 (äëÿ Ãåðìàíèè) Ìÿãêèé åõîë X Ñóìêà äëÿ ïðèíàäëåæíîñòåé 9900 Ïèíöåò X Ñåòêà äëÿ êàòóøêè () X Êîëïà îê êàòóøêè () X Ïîäñòàâêà ïîä êàòóøêó () XB Ùåòêà X Øåñòèãðàííûé êëþ XB Íàáîð èãë. SCHMETZ 0/705H (90/#): øò. XB600 0 Ñïåöèàëüíàÿ ïðèæèìíàÿ ëàïêà (LC) XB6500 Ñïåöèàëëüíàÿ ïðèæèìíàÿ ëàïêà èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðèìåíåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ïèñïîñîáëåíèÿ (îïöèÿ). ÐÓÑÑÊÈÉ

26 Âêëþ åíèå ìàøèíû Íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ Ïîäãîòîâêà Âñòàâüòå òðåõêîíòàêòíûé ðàçúåì â ãíåçäî, ðàñïîëîæåííîå â íèæíåé ïðàâîé àñòè ìàøèíû. Çàòåì âñòàâüòå âèëêó ñåòåâîãî øíóðà â ðîçåòêó. Ãëàâíûé ñåòåâîé âûêëþ àòåëü è âûêëþ àòåëü ïîäñâåòêè Ïðè ïîìîùè ýòîãî âûêëþ àòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ âêëþ åíèå è âûêëþ åíèå ìàøèíû. òîáû âêëþ èòü ìàøèíó, íàæìèòå â íàïðàâëåíèèè çíà êà. òîáû âûêëþ èòü, íàæìèòå â íàïðàâëåíèèè çíà êà. Ãëàâíûé ñåòåâîé âûêëþ àòåëü è âûêëþ àòåëü ïîäñâåòêè Óïðàâëåíèå Ïðè ëåãêîì íàæàòèè íà ïåäàëü ìàøèíà ðàáîòàåò íà ìàëîé ñêîðîñòè. Ïî ìåðå äàëüíåéøåãî íàæàòèÿ íà ïåäàëü ñêîðîñòü óâåëè èâàåòñÿ. Ïðè îòïóñêàíèè ïåäàëè ìàøèíà îñòàíàâëèâàåòñÿ. Íîæíàÿ ïåäàëü: Ìîäåëü N Äâèãàòåëü è ìàõîâèê ýòîé ìàøèíû âðàùàþòñÿ ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè (â íàïðàâëåíèè, ïîêàçàííîì ñòðåëêîé íà èëëþñòðàöèè). Ýòî íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ òàêîå æå, êàê íà îáû íûõ áûòîâûõ øâåéíûõ ìàøèíàõ. Ìàõîâèê Îòêðûâàíèå è çàêðûâàíèå ïåðåäíåé êðûøêè Ïåðåäíþþ êðûøêó ìàøèíû íåîáõîäèìî îòêðûòü äëÿ òîãî, òîáû ïðîèçâåñòè çàïðàâêó â ìàøèíó íèòè. Îòêðîéòå ïåðåäíþþ êðûøêó, ñäâèíóâ åå âïðàâî, è íàïðàâëÿÿ åå âåðõíþþ àñòü íà ñåáÿ. ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè ïåðåä íà àëîì ðàáîòû íà ìàøèíå óáåäèòåñü â òîì, òî ïåðåäíÿÿ êðûøêà çàêðûòà. Ñíÿòèå è óñòàíîâêà ïðèæèìíîé ëàïêè ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ïåðåä âûïîëíåíèåì ýòîé îïåðàöèè âñåãäà âûêëþ àéòå ìàøèíó. C A B Âûêëþ èòå ñåòåâîé âûêëþ àòåëü èëè âûíüòå âèëêó ñåòåâîãî øíóðà èç ðîçåòêè. () Ïîäíèìèòå ðû àã ëàïêè. ()Ïîâîðà èâàÿ ìàõîâèê ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè, óñòàíîâèòå èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå. () Íàæìèòå êíîïêó íà äåðæàòåëå ëàïêè, è ñòàíäàðòíàÿ ïðèæèìíàÿ ëàïêà îñâîáîäèòñÿ. ()Ïîäíèìèòå äåðæàòåëü ëàïêè åùå äàëüøå, íàæàâ íà ðû àã ëàïêè ââåðõ. Çàòåì ñíèìèòå ëàïêó è óáåðèòå åå â íàäåæíîå ìåñòî. (5) Ñíîâà ïîäíèìèåò äåðæàòåëü ëàïêè äàëüøå, íàæàâ ðû àã ëàïêè ââåðõ. Çàòåì ïîìåñòèòå ëàïêó ïîä äåðæàòåëåì A òàê, òîáû êàíàâêà B â íèæíåé àñòè äåðæàòåëÿ áûëà ñîâìåùåíà ñî ñòåðæåíüêîì C â âåðõíåé àñòè ëàïêè è çàõâàòûâàëà åãî. Çàòåì, òîáû óñòàíîâèòü ïðèæèìíóþ ëàïêó, îïóñòèòå ðû àã ëàïêè.

27 Äëèíà ñòåæêà òîáû èçìåíèòü äëèíó ñòåæêà: ()Íàéäèòå ðåãóëÿòîð äëèíû ñòåæêà íà ëåâîé ñòîðîíå ìàøèíû. () òîáû óâåëè èòü äëèíó ñòåæêà äî ìàêñèìàëüíîãî çíà åíèÿ ìì, ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð âïåðåä. òîáû óìåíüøèòü äëèíó ñòåæêà äî ìèíèìàëüíîãî çíà åíèÿ ìì, ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð íàçàä. () Íîðìàëüíîå çíà åíèå äëèíû ñòåæêà ñîñòàâëÿåò îò äî ìì. Ìåõàíèçì äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è () () Ýòà ìàøèíà îñíàùåíà äâóìÿ ãðóïïàìè ñîáà åê òðàíñïîðòåðà òêàíè, ðàñïîëîæåííûìè ïîä ïðèæèìíîé ëàïêîé, è ïðåäíàçíà åííûìè äëÿ ïîäà è ìàòåðèàëà âî âðåìÿ ðàáîòû. Ìåõàíèçì äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è óïðàâëÿåò ïåðåìåùåíèåì êàê ïåðåäíèõ, òàê è çàäíèõ ñîáà åê òðàíñïîðòåðà. Åñëè ðåãóëÿòîð ñîîòíîøåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è óñòàíîâëåí íà, ñîáà êè òðàíñïîðòåðà äâèæóòñÿ ñ îäèíàêîâîé ñêîðîñòüþ (ñîîòíîøåíèå ). Åñëè ðåãóëÿòîð óñòàíîâëåí íà çíà åíèå ìåíüøå, ïåðåäíèå ñîáà êè äâèæóòñÿ ìåäëåííåå, åì çàäíèå, òî ïðèâîäèò ê ðàñòÿãèâàíèþ ìèàòåðèàëà âî âðåìÿ øèòüÿ. Ýòî ýôôåêòèâíî ïðè øèòüå ëåãêèõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ìîãóò âî âðåìÿ øèòüÿ ñìîðùèâàòüñÿ. Åñëè ðåãóëÿòîð óñòàíîâëåí íà çíà åíèå áîëüøå, ïåðåäíèå ñîáà êè äâèæóòñÿ áûñòðåå, åì çàäíèå, òî ïðèâîäèò ê ïðèñáàðèâàíèþ ìàòåðèàëà. Ýòî ïîìîãàåò èçáåæàòü âîëíèñòîñòè ìàòåðèàëà ïðè îáìåòêå ýëàñòè íûõ ìàòåðèàëîâ. òîáû îòðåãóëèðîâàòü ñîîòíîøåíèå äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è: ()Íàéäèòå ðû àæîê ðåãóëÿòîðà äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è íà ëåâîé ñòîðîíå ìàøèíû. () Íîðìàëüíàÿ óñòàíîâêà ðåãóëÿòîðà ñîñòàâëÿåò,0. () òîáû óñòàíîâèòü ñîîòíîøåíèå äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è ìåíüøå,0, ñäâèíüòå ðû àæîê ðåãóëÿòîðà íàçàä. () òîáû óñòàíîâèòü ñîîòíîøåíèå äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è áîëüøå,0, ñäâèíüòå ðû àæîê ðåãóëÿòîðà âïåðåä. ÐÓÑÑÊÈÉ Ñîîòíîøåíèå äèôô. ïîäà è 0,7 -,0 Ãëàâíàÿ ïîäà à (çàäíèå ñîáà êè Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ïîäà à (ïåðåäíèå ñîáà êè) Ýôôåêò Ìàòåðèàë íàòÿãèâàåòñÿ. Ïðèìåíåíèå Ïðåäîòâðàùàåò ñìîðùèâàíèå ìàòåðèàëà,0 Áåç äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è. Íîðìàëüíîå øèòüå,0 -,0 Ìàòåðèàë ïðèñáàðèâàåòñÿ. Ïðåäîòâðàùàåò ðàñòÿæåíèå èëè ñìîðùèâàíèå ýëàñòè íûõ ìàòåðèàëîâ 5

28 Ïðèìåð, êîãäà íåîáõîäèìà ðåãóëèðîâêà Êîãäà ýëàñòè íûé ìàòåðèàë øüåòñÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è, âîìîæíî îáðàçîâàíèå âîëíèñòîñòè. òîáû èçáåæàòü ýòîãî, ïåðåâåäèòå ðû àæîê ðåãóëÿòîðà ñ.0 â íàïðàâëåíèè.0. (Íåîáõîäèìîå ñîîòíîøåíèå äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è çàâèñèò îò ýëàñòè íîñòè ìàòåðèàëà.) åì áîëåå ýëàñòè åí ìàòåðèàë, òåì áëèæå ê.0 äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî ñîîòíîøåíèå äèôôåðåíöèàëüíîé ïîäà è. ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ïðè øèòüå òîëñòûõ, íåýëàñòè íûõ ìàòåðèàëîâ íå èñïîëüçóéòå äèôôåðåíöèàëüíóþ ïîäà ó, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü òêàíü. Äàâëåíèå ïðèæèìíîé ëàïêè 5 0 ìì Äàâëåíèå ïðèæèìíîé ëàïêè ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ ïóòåì ïîâîðîòà ðåãóëèðîâî íîãî âèíòà, ðàñïîëîæåííîãî â âåðõíåé ëåâîé àñòè ìàøèíû. Ïîñêîëüêó äàâëåíèå ïðèæèìíîé ëàïêè îòðåãóëèðîâàíî íà çàâîäå äëÿ øèòüÿ ëåãêèõ è ñðåäíèõ ìàòåðèàëîâ, êàêîé-ëèáî äîïîëíèòåëüíîé ðåãóëèðîâêè íå òðåáóåòñÿ çà èñêëþ åíèåì øèòüÿ î åíü òåæåëûõ èëè î åíü ëåãêèõ ìàòåðèàëîâ. Îáû íî ïðè øèòüå î åíü ëåãêèõ ìàòåðèàëîâ äàâëåíèå ïðèæèìíîé ëàïêè äîëæíî áûòü óìåíüøåíî. Ïðè øèòüå î åíü òÿæåëûõ ìàòåðèàëîâ äàâëåíèå ïðèæèìíîé ëàïêè äîëæíî áûòü óâåëè åíî. Âèíò ðåãóëèðîâêè äàâëåíèÿ ïðèæèìíîé ëàïêè Óìåíüøåíèå äàâëåíèÿ Óâåëè åíèå äàâëåíèÿ Âèíò ðåãóëèðîâêè äàâëåíèÿ ïðèæèìíîé ëàïêè 5(Ñòàíäàðòíàÿ âûñîòà äëÿ øèòüÿ ñðåäíèõ ìàòåðèàëîâ) 6

29 Èãëà 5 Äëÿ ýòîé ìàøèíû èñïîëüçóþòñÿ ñòàíäàðòíûå èãëû äëÿ áûòîâûõ øâåéíûõ ìàøèí. Ðåêîìåíäóåìàÿ èãëà - SCHMETZ 0/705H (90/#). Ñíÿòèå èãëû () Âûêëþ èòå ìàøèíó ïðè ïîìîùè ñåòåâîãî âûêëþ àòåëÿ. () Ïîâîðà èâàÿ ìàõîâèê ìàøèíû ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè, óñòàíîâèòå èãëó â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå. ()Îñëàáüòå óñòàíîâî íûé âèíò ïðè ïîìîùè øåñòèãðàííîãî êëþ à è âûíüòå èãëó ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Êîãäà ïåðåäíèå èãëû âñòàâëåíû ïðàâèëüíî, âû ìîæåòå âèäåòü âåðõíþþ àñòü èãëû â îêíå 5 íàä êàæäîé èãëîé. ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ïåðåä âûïîëíåíèåì ýòîé îïåðàöèè âñåãäà âûêëþ àéòå ìàøèíó. ÂÍÈÌÀÍÈÅ Íå ðîíÿéòå èãëó è óñòàíîâî íûé âèíò âíóòðü ìàøèíû - ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê åå ïîâðåæäåíèþ. Óñòàíîâêà èãëû () Âûêëþ èòå ìàøèíó ïðè ïîìîùè ñåòåâîãî âûêëþ àòåëÿ. () Ïîâîðà èâàÿ ìàõîâèê ìàøèíû ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè, óñòàíîâèòå èãîëüíûé ñòåðæåíü â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå. () Äåðæà èãëó ïëîñêîé àñòüþ îò ñåáÿ, âñòàâüòå åå ââåðõ äî óïîðà. () Íàäåæíî çàòÿíèòå óñòàíîâî íûé âèíò øåñòèãðàííûì êëþ îì. Óñòàíîâî íûé âèíò Çàòÿæêà Îñëàáëåíèå Øåñòèãðàííûé êëþ 5Îêíî 6Ëåâàÿ èãëà 7Öåíòðàëüíàÿ èãëà 8Ïðàâàÿ èãëà Îïèñàíèå èãëû Êàê ïðîâåðèòü ñîñòîÿíèå èãëû Çàäíÿÿ àñòü Ïåðåäíÿÿ àñòü Ïëîñêàÿ àñòü Êàíàâêà 5Ïëîñêàÿ ïîâåðõíîñòü 6Ïîëîæèòå èãëó íà åå ïëîñêóþ àñòü è óáåäèòåñü â òîì, òî ïðîñâåò îäèíàêîâ ïî âñåé äëèíå. ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Ìåðû ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ ìàòåðèàëà. Óìåíüøèòü ðèñê ïîâðåæäåíèÿ ìàòåðèàëà âî âðåìÿ øèòüÿ âû ìîæåòå, ïðèìåíÿÿ èãëó SCHMETZ 0/705H (90/#) BALL POINT (Èãëà ñ øàðèêîâûì êîí èêîì). 5 6 ÐÓÑÑÊÈÉ 7

30 II. Ïîäãîòîâêà ïåðåä çàïðàâêîé íèòåé Ñòîéêà äëÿ íèòåé Ïîäíèìèòå òåëåñêîïè åñêóþ ñòîéêó â åå êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå. Óáåäèòåñü â òîì, òî äåðæàòåëè íèòåé ñîâìåùåíû ñ øòèôòàìè äëÿ êàòóøåê, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè ñëåâà. Äåðæàòåëü íèòè íà ñòîéêå Øòèôò äëÿ êàòóøêè ñ íèòüþ Ïîäóøêà êàòóøêè Ïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå Øòèôò äëÿ êàòóøêè ñ íèòüþ Ïðîöåäóðà óñòàíîâêè êàòóøêè ñ íèòüþ íà øòèôò ðàçëè àåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû êàòóøêè. Òèï A Òèï B Åñëè âû øüåòå íåïëîòíî íàìîòàííîé íåéëîíîâîé íèòüþ, ðåêîìåíäóåì íàäåòü íà êàòóøêó ïðèëàãàåìóþ ê ìàøèíå ñåòêó, òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñîñêàëüçûâàíèå íèòè ñ êàòóøêè. Ïîäðåæüòå ñåòêó â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé êàòóøêè. Îïîðà êàòóøêè Ïîäóøêà êàòóøêè Ñåòêà Îïîðà êàòóøêè Ïîäñòàâêà ïîä êàòóøêó Êîëïà îê êàòóøêè Ïîëîæåíèå èãëû () () Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè âûêëþ èòå ñåòåâîé âûêëþ àòåëü ìàøèíû. () ()Ïîâîðà èâàÿ ìàõîâèê ìàøèíû íà ñåáÿ, óñòàíîâèòå èãîëüíûé ñòåðæåíü â êðàéíåå âåðõíåå ïîëîæåíèå. Ïîâîðà èâàÿ ìàõîâèê ìàøèíû, íàéäèòå íàèáîëåå óäîáíîå ïîëîæåíèå äëÿ çàïðàâêè íèòè â èãëó. 8

31 III. Çàïðàâêà íèòåé Çàïðàâêà íèòè â èãëó ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ïåðåä âûïîëíåíèåì ñëåäóþùåé îïåðàöèè âñåãäà âûêëþ àéòå ìàøèíó. F 6 5 G Ïðîâåäèòå êàæäóþ íèòü èç â, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè. Ïðîâåäèòå íèòü åðåç ñîîòâåòñòâóþùóþ íàïðàâëÿþùóþ. Ñäâèíüòå êíîïêó ñíÿòèÿ íàòÿæåíèÿ íèòè âïðàâî è, óäåðæèâàÿ êíîïêó, ïðîâåäèòå íèòü åðåç íàòÿæèòåëüíûé äèñê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â êàíàëå ðÿäîì ñ ðåãóëÿòîðîì íàòÿæåíèÿ íèòè. Çàòåì îòïóñòèòå êíîïêó. FÍàòÿæèòåëüíûé äèñê GÊíîïêà ñíÿòèÿ íàòÿæåíèÿ íèòè () Çàïðàâêà íèòè â èãëó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðîé, îïèñàííîé íèæå. Çàïðàâêà íèòè â ëåâóþ èãëó Ïðîâåäèòå íèòü, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè, ñëåäóÿ æåëòîìó öâåòó, è öèôðàì ðÿäîì ñ êàæäîé òî êîé òðàêòà çàïðàâêè. (-9) Çàïðàâêà íèòè â öåíòðàëüíóþ èãëó Ïðîâåäèòå íèòü, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè, ñëåäóÿ ðîçîâîìó öâåòó, è öèôðàì ðÿäîì ñ êàæäîé òî êîé òðàêòà çàïðàâêè. (-9) Çàïðàâêà íèòè â ïðàâóþ èãëó Ïðîâåäèòå íèòü, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè, ñëåäóÿ çåëåíîìó öâåòó, è öèôðàì ðÿäîì ñ êàæäîé òî êîé òðàêòà çàïðàâêè. (-9) ÂÍÈÌÀÍÈÅ Çàïðàâêà íèòåé â èãëû âñåãäà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: ëåâàÿ èãëà, öåíòðàëüíàÿ èãëà, è çàòåì ïðàâàÿ èãëà. A D B C AÊ ëåâîé èãëå BÊ öåíòðàëüíîé èãëå CÊ ïðàâîé èãëå DÐàçâåòâèòåëüíàÿ ïëàñòèíà EÂûòÿíèòèå èç èãîëüíîãî óøêà ïðèìåðíî 6 ñì íèòè. 999 Ñïåðåäè íàçàä ÐÓÑÑÊÈÉ 888 E 999 9

32 Çàïðàâêà ïåòëèòåëÿ ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ïåðåä âûïîëíåíèåì ñëåäóþùåé îïåðàöèè âñåãäà âûêëþ àéòå ìàøèíó. A 6 5 B Ïðîâåäèòå êàæäóþ íèòü èç â, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè. Ïðîâåäèòå íèòü åðåç ñîîòâåòñòâóþùóþ íàïðàâëÿþùóþ. Ñäâèíüòå êíîïêó ñíÿòèÿ íàòÿæåíèÿ íèòè âïðàâî è, óäåðæèâàÿ êíîïêó, ïðîâåäèòå íèòü åðåç íàòÿæèòåëüíûé äèñê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â êàíàëå ðÿäîì ñ ðåãóëÿòîðîì íàòÿæåíèÿ íèòè. Çàòåì îòïóñòèòå êíîïêó. AÍàòÿæèòåëüíûé äèñê BÊíîïêà ñíÿòèÿ íàòÿæåíèÿ íèòè () Çàïðàâêà ïåòëèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðîé, îïèñàííîé íèæå. Îòêðîéòå ïåðåäíþþ êðûøêó, ñäâèíóâ åå âïðàâî, è íàïðàâëÿÿ åå âåðõíþþ àñòü íà ñåáÿ. Ïðîâåäèòå íèòü â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïîêàçàííîé íà èëëþñòðàöèè, ñëåäóÿ ãîëóáîìó öâåòó è öèôðàì ðÿäîì ñ êàæäîé òî êîé òðàêòà çàïðàâêè. (-0) Ïðîïóñòèâ íèòü åðåç òî êó 0, îòòÿíèòå ðû àæîê A, è ïðîâåäèòå íèòü åðåç òî êè B è C. Âûòÿíóâ èç èãîëüíîãî óøêà ïðèìåðíî 0 ñì íèòè, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè (D), ñäâèíüòå ïåòëèòåëü íàçàä, â íàïðàâëåíèè, ïîêàçàííîì ñòðåëêîé, òîáû çàêðûòü åãî. 5 Çàêðîéòå ïåðåäíþþ êðûøêó. 5 C B D 7 ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Ïðè èñïîëüçîâàíèè òîëñòîé íèòè, íàïðèìåð, äåêîðàòèâíîé íèòè, ïðîâåäèòå íèòü, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè íèæå A A 9 0 Íå ïðîâîäèòå íèòü åðåç A.

33 IV. Òèïû ñòðî åê Ïëîñêîøîâíûé ñòåæîê, âûïîëíÿåìûé òðåìÿ èãëàìè è åòûðüìÿ íèòÿìè Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïëîñîêîøîâíîãî ñòåæêà øèðèíîé 6 ìì èñïîëüçóþòñÿ òðè ïåðåäíèõ èãëû, è íèòü ïåòëèòåëÿ. Ïðèìåíåíèå: èäåàëåí äëÿ ïîäøèâêè è â êà åñòâå äåêîðàòèâíîé ñòðî êè. Çàïðàâêà íèòåé Äåòàëè çàïðàâêè íèòåé ñì. â ðàçäåëå III. Çàïðàâêà íèòåé íà ñòð. 9, 0. <Çàïðàâêà íèòåé â ëåâóþ, öåíòðàëüíóþ è ïðàâóþ èãëû> <Çàïðàâêà íèòè â ïåòëèòåëü> A Ðåãóëèðîâêà íàòÿæåíèÿ íèòåé () Ñíà àëà óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ êàæäîé íèòè íà öèôðó, ïîêàçàííóþ íèæå. AÌåòêà âûáîðà íàòÿæåíèÿ íèòè Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ëåâîé íèòè (æåëòûé) öåíòðàëüíîé íèòè (ðîçîâûé) Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ïðàâîé íèòè (çåëåíûé) íèòè ïåòëèòåëÿ (ãîëóáîé) ÂÍÈÌÀÍÈÅ Óáåäèòåñü â òîì, òî íèòü íàäëåæàùèì îáðàçîì ïîñàæåíà â íàòÿæèòåëüíûõ äèñêàõ, ñäâèíóâ êíîïêó ñíÿòèÿ íàòÿæåíèÿ âïðàâî, è ïðîâîäÿ íèòü åðåç íàòÿæèòåëüíûå äèñêè. ()Ïðîøåéòå ïðîáíûé ñòåæîê. (ñì. ðàçäåë V. Øèòüå íà ñòð. 5). ()Îòðåãóëèðóéòå íàòÿæåíèå êàæäîé íèòè â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïîëó åííîãî ñòåæêà. Íàïðàâëåíèå ñòðî êè Ñáàëàíñèðîâàííîå íàòÿæåíèå Èãîëüíàÿ íèòü ïðîøèâàåò ïðÿìîé øîâ íà âåðõíåé ñòîðîíå, à íèòü ïåòëèòåëÿ ôîðìèðóåò ïåòëè íà íèæíåé ñòîðîíå ìàòåðèàëà. Ñëèøêîì ñëàáîå íàòÿæåíèå èãîëüíîé íèòè Ïîâåðíóâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ èãîëüíîé íèòè, óñòàíîâèòå åãî íà áîëüøåå çíà åíèå. Èëè îñëàáüòå íàòÿæåíèå íèòè ïåòëèòåëÿ, óñòàíîâèâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íà ìåíüøåå çíà åíèå íàòÿæåíèÿ. ÐÓÑÑÊÈÉ Ñëèøêîì áîëüøîå íàòÿæåíèå èãîëüíîé íèòè Ïîâåðíóâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ èãîëüíîé íèòè, óñòàíîâèòå åãî íà ìåíüøåå çíà åíèå. Èëè óâåëè üòå íàòÿæåíèå íèòè ïåòëèòåëÿ, óñòàíîâèâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íà áîëüøåå çíà åíèå íàòÿæåíèÿ.

34 Ïëîñêîøîâíûé ñòåæîê, âûïîëíÿåìûé äâóìÿ èãëàìè è òðåìÿ íèòÿìè Øèðèíà ñòðî êè 6 ìì (øèðîêàÿ) A Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïëîñêîøîâíîãî ñòåæêà øèðèíîé 6 ìì, èëè ìì èñïîëüçóþòñÿ äâå ïåðåäíèõ èãëû, è íèòü ïåòëèòåëÿ. Ïðèìåíåíèå: èäåàëåí äëÿ ïîäøèâêè è â êà åñòâå äåêîðàòèâíîé ñòðî êè. Èãëû è çàïðàâêà íèòåé Èíôîðìàöèþ î ñíÿòèè è óñòàíîâêå èãë ñì. â ðàçäåëå Èãëà, ñòð. 7. Ëåâàÿ èãëà Ïðàâàÿ èãëà ÂÀÆÍÎ!! Ñëåãêà çàòÿíèòå óñòàíîâî íûé âèíò íåèñïîëüçóåìîé èãëû, òîáû îí íå âûïàë âî âðåìÿ øèòüÿ. Äåòàëè çàïðàâêè íèòåé â ìàøèíó ñì. â ðàçäåëå III. Çàïðàâêà íèòåé, ñòð. 9, 0. <Çàïðàâêà íèòè â ëåâóþ è ïðàâóþ èãëû> <Çàïðàâêà ïåòëèòåëÿ> Øèðèíà ñòðî êè ìì (óçêàÿ) Èãëû è çàïðàâêà íèòåé Èíôîðìàöèþ î ñíÿòèè è óñòàíîâêå èãë ñì. â ðàçäåëå Èãëà, ñòð. 7. Ëåâàÿ èãëà Ïðàâàÿ èãëà ÂÀÆÍÎ!! Ñëåãêà çàòÿíèòå óñòàíîâî íûé âèíò íåèñïîëüçóåìîé èãëû, òîáû îí íå âûïàë âî âðåìÿ øèòüÿ. A Äåòàëè çàïðàâêè íèòåé â ìàøèíó ñì. â ðàçäåëå III. Çàïðàâêà íèòåé, ñòð. 9, 0. <Çàïðàâêà íèòè â ëåâóþ è öåíòðàëüíóþ èãëû> <Çàïðàâêà ïåòëèòåëÿ>

35 Ðåãóëèðîâêà íàòÿæåíèÿ íèòåé () Ñíà àëà óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ êàæäîé íèòè íà öèôðó, ïîêàçàííóþ íèæå. AÌåòêà âûáîðà íàòÿæåíèÿ íèòè Øèðèíà ñòðî êè 6 ìì (øèðîêàÿ) Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ëåâîé íèòè (æåëòûé) öåíòðàëüíîé íèòè (ðîçîâûé) - Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ïðàâîé íèòè (çåëåíûé) íèòè ïåòëèòåëÿ (ãîëóáîé) Øèðèíà ñòðî êè ìì (óçêàÿ) Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ëåâîé íèòè (æåëòûé) öåíòðàëüíîé íèòè (ðîçîâûé) Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ïðàâîé íèòè (çåëåíûé) íèòè ïåòëèòåëÿ (ãîëóáîé) - ÂÍÈÌÀÍÈÅ Óáåäèòåñü â òîì, òî íèòü íàäëåæàùèì îáðàçîì ïîñàæåíà â íàòÿæèòåëüíûõ äèñêàõ, ñäâèíóâ êíîïêó ñíÿòèÿ íàòÿæåíèÿ âïðàâî, è ïðîâîäÿ íèòü åðåç íàòÿæèòåëüíûå äèñêè. ()Ïðîøåéòå ïðîáíûé ñòåæîê. (ñì. ðàçäåë V. Øèòüå íà ñòð. 5.) ()Îòðåãóëèðóéòå íàòÿæåíèå êàæäîé íèòè â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïîëó åííîãî ñòåæêà. Íàïðàâëåíèå ñòðî êè Ñáàëàíñèðîâàííîå íàòÿæåíèå Èãîëüíàÿ íèòü ïðîøèâàåò ïðÿìîé øîâ íà âåðõíåé ñòîðîíå, à íèòü ïåòëèòåëÿ ôîðìèðóåò ïåòëè íà íèæíåé ñòîðîíå ìàòåðèàëà. Ñëèøêîì ñëàáîå íàòÿæåíèå èãîëüíîé íèòè Ïîâåðíóâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ èãîëüíîé íèòè, óñòàíîâèòå åãî íà áîëüøåå çíà åíèå. Èëè îñëàáüòå íàòÿæåíèå íèòè ïåòëèòåëÿ, óñòàíîâèâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íà ìåíüøåå çíà åíèå íàòÿæåíèÿ. ÐÓÑÑÊÈÉ Ñëèøêîì áîëüøîå íàòÿæåíèå èãîëüíîé íèòè Ïîâåðíóâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ èãîëüíîé íèòè, óñòàíîâèòå åãî íà ìåíüøåå çíà åíèå. Èëè óâåëè üòå íàòÿæåíèå íèòè ïåòëèòåëÿ, óñòàíîâèâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íà áîëüøåå çíà åíèå íàòÿæåíèÿ.

36 Âûïîëíåíèå öåïíîãî ñòåæêà (äâîéíîé öåïíîé ñòåæîê, âûïîëíÿåìûé îäíîé èãëîé è äâóìÿ íèòÿìè) A Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîãî ñòåæêà èñïîëüçóþòñÿ äâå íèòè - íèòü öåíòàëüíîé èãëû è íèòü ïåòëèòåëÿ. Ïðèìåíåíèå: Äëÿ ïðÿìîé ñòðî êè, íàìåòêè è â êà åñòâå äåêîðàòèâíîé ñòðî êè. Èãëû è çàïðàâêà íèòåé Èíôîðìàöèþ î ñíÿòèè è óñòàíîâêå èãë ñì. â ðàçäåëå Èãëà, ñòð. 7. Öåíòðàëüíàÿ èãëà ÂÀÆÍÎ!! Ñëåãêà çàòÿíèòå óñòàíîâî íûé âèíò íåèñïîëüçóåìîé èãëû, òîáû îí íå âûïàë âî âðåìÿ øèòüÿ. Äåòàëè çàïðàâêè íèòåé â ìàøèíó ñì. â ðàçäåëå III. Çàïðàâêà íèòåé, ñòð. 9, 0. <Çàïðàâêà íèòè â öåíòðàëüíóþ èãëó> <Çàïðàâêà ïåòëèòåëÿ> Ðåãóëèðîâêà íàòÿæåíèÿ íèòåé () Ñíà àëà óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ êàæäîé íèòè íà öèôðó, ïîêàçàííóþ íèæå. AÌåòêà âûáîðà íàòÿæåíèÿ íèòè Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ëåâîé íèòè (æåëòûé) öåíòðàëüíîé íèòè (ðîçîâûé) - Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ Ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ ïðàâîé íèòè (çåëåíûé) íèòè ïåòëèòåëÿ (ãîëóáîé) - 5 ÂÍÈÌÀÍÈÅ Óáåäèòåñü â òîì, òî íèòü íàäëåæàùèì îáðàçîì ïîñàæåíà â íàòÿæèòåëüíûõ äèñêàõ, ñäâèíóâ êíîïêó ñíÿòèÿ íàòÿæåíèÿ âïðàâî, è ïðîâîäÿ íèòü åðåç íàòÿæèòåëüíûå äèñêè. ()Ïðîøåéòå ïðîáíûé ñòåæîê. (ñì. ðàçäåë V. Øèòüå íà ñòð. 5). ()Îòðåãóëèðóéòå íàòÿæåíèå êàæäîé íèòè â çàâèñèìîñòè îò âèäà ïîëó åííîãî ñòåæêà. Íàïðàâëåíèå ñòðî êè Ñáàëàíñèðîâàííîå íàòÿæåíèå Èãîëüíàÿ íèòü ïðîøèâàåò ïðÿìîé øîâ íà âåðõíåé ñòîðîíå, à íèòü ïåòëèòåëÿ ôîðìèðóåò ïåòëè íà íèæíåé ñòîðîíå ìàòåðèàëà. Ñëèøêîì ñëàáîå íàòÿæåíèå èãîëüíîé íèòè Ïîâåðíóâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ èãîëüíîé íèòè, óñòàíîâèòå åãî íà áîëüøåå çíà åíèå. Èëè îñëàáüòå íàòÿæåíèå íèòè ïåòëèòåëÿ, óñòàíîâèâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íà ìåíüøåå çíà åíèå íàòÿæåíèÿ. Ñëèøêîì áîëüøîå íàòÿæåíèå èãîëüíîé íèòè Ïîâåðíóâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ èãîëüíîé íèòè, óñòàíîâèòå åãî íà ìåíüøåå çíà åíèå. Èëè óâåëè üòå íàòÿæåíèå íèòè ïåòëèòåëÿ, óñòàíîâèâ ðåãóëÿòîð íàòÿæåíèÿ íà áîëüøåå çíà åíèå íàòÿæåíèÿ.

37 V. Øèòüå Øèòüå ïëîñêîé òêàíè (íàïðèìåð, ïðîáíîå øèòüå) () Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó è ïîìåñòèòå ìàòåðèàë â òî êå âõîäà èãëû. () () Îïóñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó, íåñêîëüêî ðàç âðó íóþ ïîâåðíèòå ìàõîâèê ìàøèíû íà ñåáÿ, è ñëåãêà íàæìèòå íîæíóþ ïåäàëü, òîáû íà àòü øèòü. () ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Ïðè íà àëå øèòüÿ, èëè ïîñëå çàìåíû íèòè, òîáû èãîëüíàÿ íèòü íàõîäèëàñü ïîâåðõ ïðèæèìíîé ëàïêè, íà íèòå øèòü ñ íèòüþ, íàõîäÿùåéñÿ ïîä ëàïêîé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè íåñêîëüêî ðàç ïîâåðíèòå ìàõîâèê ìàøèíû âðó íóþ íà ñåáÿ, à çàòåì îáðåæüòå íèòü, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè. ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ Ñíÿòèå ìàòåðèàëà ñ ìàøèíû () Ïîâåðíèòå ìàõîâèê ìàøèíû íà ñåáÿ òàê, òîáû èãëà îêàçàëàñü â êðàéíåì âåðõíåì ïîëîæåíè. AÈãëà íàõîäèòñÿ â êðàéíåì âåðõíåì ïîëîæåíèè. ÐÓÑÑÊÈÉ () A ()Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó. () 5

38 () Êðåïêî âçÿâøèñü çà ìàòåðèàë ðóêîé, ñäâèíüòå âïðàâî êíîïêó îñâîáîæäåíèÿ èñïîëüçóåìîé íèòè, òîáû ðàñêðûòü íàòÿæèòåëüíûé äèñê. ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Íå áåðèòåñü çà øîâ. () ÂÍÈÌÀÍÈÅ Áåðÿñü çà ìàòåðèàë, áóäüòå îñòîðîæíû, ïîñêîëüêó ëàìïà ïîäñâåòêè î åíü ãîðÿ àÿ. ()Ìåäëåííî âûòÿíèòå ìàòåðèàë â íàïðàâëåíèè, ïîêàçàííîì ñòðåëêîé, âûïîëíÿÿ óêàçàíèÿ ï (). ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Âûòÿãèâàéòå ìàòåðèàë òîëüêî íàçàä. () (5) Îáðåæüòå èãîëüíóþ íèòü, êîòîðàÿ âûõîäèò íà âåðõíþþ ñòîðîíó ìàòåðèàëà. (5) (6)Ñíîâà ìåäëåííî ïîòÿíèòå ìàòåðèàë â íàïðàâëåíèè, ïîêàçàííîì ñòðåëêîé, òàê òîáû êîíöû èãîëüíûõ íèòåé âûòÿãèâàëèñü çà ìàòåðèàëîì. (6) (7) Îáðåæüòå íèòü ïåòëèòåëÿ. (7) (8) Âñå íèòè âûòÿíóòû ñ çàäíåé ñòîðîíû. Ñâÿæèòå âñå íèòè âìåñòå è îáðåæüòå èõ. 6 (8)

39 Âûïîëíåíèå ïîäíøèâêè 5 6 ()Îïðåäåëèòå, ñêîëüêî ìàòåðèàëà ñëåäóåò ïîäîãíóòü. ()Ïîäîãíèòå ìàòåðèàë è ïðîãëàäüòå åãî. () Ïðè ïîìîùè ëèíåéêè èçìåðüòå âåëè èíó ïîäãèáà, à çàòåì ìàðêåðîì äëÿ òêàíè ïðîâåäèòå ëèíèþ íà âåðõíåé ñòîðîíå ìàòåðèàëà, òîáû âèäåòü, ãäå íàõîäèòñÿ êðàé ïîäîãíóòîé àñòè ìàòåðèàëà. ()Îïóñòèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó íà âåðõíþþ ñòîðîíó ìàòåðèàëà, è óáåäèòåñü â òîì, òî ïðîâåäåííàÿ ëèíèÿ íàõîäèòñÿ íåìíîãî ïðàâåå ëåâîé èãëû. (5) Øåéüòå òî íî ïî ïðîâåäåííîé ëèíèè. (6)Ïî îêîí àíèè øèòüÿ ñíèìèòå ìàòåðèàë. Ñì. ðàçäåë Ñíÿòèå ìàòåðèàëà ñ ìàøèíû, ñòð. 5, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà óêàçàíèÿ, êàñàþùèåñÿ îáðàùåíèÿ ñ íèòÿìè. Ìàòåðèàë (âåðõíÿÿ ñòîðîíà) Ëèíèÿ, ïðîâåäåííàÿ ìàðêåðîì Ëåâàÿ èãëà (íàõîäèòñÿ óòü ëåâåå ëèíèè íàìåòêè) Ïðàâàÿ èãëà 5Ìàòåðèàë 6Èãëû Îáðàáîòêà òðóá àòûõ äåòàëåé (íàïðèìåð, ìàíæåò) () Ïîäíèìèòå ïðèæèìíóþ ëàïêó, óñòàíîâèòå ìàòåðèàë, êàê ïîêàçàíî íà èëëþñòðàöèè, îïóñòèòå ëàïêó è íà íèòå øèòü. () () () Çàêîí èòå øèòüå ñ ïåðåêðûòèåì íà àëà è êîíöà ñòðî êè ïðèìåðíî íà ñì. ÏÐÈÌÅ ÀÍÈÅ: Ïðè îáðàáîòêå òðóá àòûõ äåòàëåé ïåðåêðûòèå íà àëà è êîíöà ñòðî êè ïðèìåðíî íà ñì ïðåäîòâðàòèò ðàçðûâ øâà. () Ñíèìèòå ìàòåðèàë ñ ìàøèíû, êàê îïèñàíî â ðàçäåëå Ñíÿòèå ìàòåðèàëà ñ ìàøèíû, ñòð. 5. ÐÓÑÑÊÈÉ 7

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Kompakt maskine til syning af overlocksøm

Kompakt maskine til syning af overlocksøm Brugsanvisning Kompakt maskine til syning af overlocksøm Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Bruksanvisning Compact Overlockmaskin Product Code (Produktkode): 884-B0 / B03 Dansk Norsk Sørg for at

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER

MO-50e/51e BRUGSANVISNING 2-NÅLS, 3/4-TRÅDET OVERLOCKER 2-NÅLS, 3/-TRÅDET OVERLOCKER MO-50e/51e BRUGSANVISNING VIGTIGT Denne brugsanvisning bør læses nøje med forståelse for øje inden produktet tages i brug. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig brug. VIGTIGE

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

Vejledninger vedrørende den etniske stil

Vejledninger vedrørende den etniske stil Vejledninger vedrørende den etniske stil www.mybernette.com Vejledninger vedrørende den etniske stil Etnisk kjole Størrelse one size Du skal bruge: - 2,10 m taftstof rosa (stofbredde mindst 0,9 m) - stofrester

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser Perfekt til Små Steder & Store Oplevelser Lad dig inspirere PFAFF passport modellerne leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring.

Læs mere

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO VEJLEDNING 80IO VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug Flydende overfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele... 16

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det!

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! 10 trin til dig fra BaliQuilt, som hjælper dig på vej til at quilte på maskine. BONUS: Tre øvelser til at komme i gang på. Trin nr. 1 tilbehør Der er tilbehør

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

Liko Hygiejnevest, mod. 50, 55

Liko Hygiejnevest, mod. 50, 55 Liko Hygiejnevest, mod. 50, 55 Brugsanvisning PR7DK160159-01 Mod. 50 Mod. 55 Liko Hygiejnevest Liko Hygiejnevest er et sikkert løftesejl, som kan løse problemer ved løft til og fra toilet. Hygiejnevesten

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere