Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.htc.com Brugervejledning"

Transkript

1 Brugervejledning

2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER PILLER VED ENHEDENS YDRE KASSE. BEGRÆNSNINGER OMKRING PRIVATE OPLYSNINGER Visse lande kræver fuld redegørelse omkring optagede telefonsamtaler, og stipulerer at du skal informere personen du taler med om, at samtalen optages. Du skal altid overholde de relevante love og bestemmelser i dit land når du bruger optagelsesfunktionen på din PDA-telefon. OPLYSNINGER OM RETTIGHEDER Copyright 2008 High Tech Computer Corp. Alle rettigheder forbeholdes.,,, ExtUSB, and HTC Care er varemærker og/eller varemærker for tjenesteydelser, der tilhører High Tech Computer Corp. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, Windows Live, MSN, Hotmail, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote og Windows Media er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Bluetooth og Bluetooth-logoet er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Java, J2ME og alle Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og i andre lande. Copyright 2008, Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Opera Mobile fra Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. Alle rettigheder forbeholdes. Google er et registreret varemærke, og Google Maps er et varemærke, der tilhører Google, Inc. i USA og andre lande. YouTube er et varemærke, der tilhører Google, Inc. Sprite Backup er et varemærker eller et varemærke for tjenesteydelser, der tilhører Sprite Software.

3 Copyright , Spb Software House. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 2008, Esmertec AG. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright , ArcSoft, Inc. og dets licensgivere. Alle rettigheder forbeholdes. ArcSoft og ArcSof-logoet er registrerede varemærker, der tilhører ArcSoft, Inc. i USA og i andre lande. Copyright , Ilium Software, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre navne på virksomheder, produkter og tjenester, der er nævnt heri, er varemærker, registrerede varemærker eller varemærker for tjenesteydelser, der tilhører deres respektive ejere. HTC er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige eller efterfølgende beskadigelser, opstået fra anvendelsen af dette materiale. Oplysningerne er givet som de er, uden garanti af nogen som helst slags, og kan ændres uden varsel. HTC forbeholder sig også retten til at revidere indholdet af dette dokument, når som helst, uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må reproduceres eller overføres på nogen måde eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, inklusiv fotokopiering, optagelse eller lagring i et gendannelsessystem, eller oversættes til andre sprog i noget som helst format, uden forudgående tilladelse fra HTC. Ansvarsfraskrivelse OPLYSNINGER OM VEJR, SAMT DATA OG DOKUMENTATION, ER OPGIVET SOM DET ER, OG UDEN GARANTI ELLER TEKNISK SUPPORT FRA HTC AF NOGEN SOM HELST SLAGS. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV GØR DET MULIGT, FRASKRIVER HTC OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER sig udtrykkeligt alle repræsentationer og garantier, udtrykte eller implicitte, der måtte forefindes lovgivningsmæssigt eller på anden måde, angående oplysninger om vejr, samt data og dokumentation, og alle andre produkter og services, inklusiv, og ikke begrænset til, enhver udtrykt eller implicit garanti af salgbarhed, samt udtrykt eller implicit brugsegnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kvalitet, nøjagtighed, komplethed, effektivitet, pålidelighed, egnethed, at oplysningerne om vejr, samt data og/eller dokumentation, vil være fejlfri, eller implicitte garantier, der måtte opstå i forbindelse med handel eller i forbindelse med funktionen.

4 4 Uden at begrænse overstående er det videre forstået, at HTC og dets leverandører ikke er ansvarlige for din anvendelse af, eller misbrug af, oplysninger om vejr, samt data og/eller dokumentation, eller resultaterne fra en sådan anvendelse. HTC og dets leverandører giver ikke nogen udtrykte eller implicitte garantier eller bekræftelser på, at oplysninger om vejr er korrekte, eller var korrekte, som rapporterne, vejudsigterne, dataene og oplysningerne repræsenterer eller viser, og HTC og dets leverandører har ikke noget ansvar eller nogen forpligtelse af nogen som helst slags til nogen personer eller enhed, parter eller ikke-parter, for nogen uoverensstemmelser, unøjagtigheder eller undladelser omkring vejr eller begivenheder, forudsagt eller vist, reporteret, pågående eller efter det har pågået. UDEN AT BEGRÆNSE DEN GENERELLE MENING AF OVENSTÅENDE, ACCEPTERER DU, AT OMLYSNINGERNE OM VEJR, SAMT DATA OG/ELLER DOKUMENTATIONEN, KAN INKLUDERE UNØJAGTIGHEDER, OG DU VIL BRUGE DIN SUNDE FORNUFT OG FØLGE STANDARD FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHEDEN I FORBINDELSE MED BRUGEN AF OPLYSNINGERNE OM VEJR, SAMT DATA OG DOKUMENTATION. Begrænsning af skader I DET OMFANG GÆLDENDE LOV GØR DET MULIGT, ER HTC OG DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE OVERFOR BRUGERNE ELLER EN TREDJEPART FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SPECIEL, EFTERFØLGENDE, TILFÆLDIGE ELLER PØNALE SKADER AF NOGEN SLAGS, I KONTRAKT ELLER UDENFOR AFTALEFORHOLD, INKLUSIV, OG IKKE BEGRÆNSET TIL, PERSONSKADE, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF GOODWILL, TAB AF FORRETNINGSMULIGHED, TAB AF DATA, OG/ELLER TAB AF FORTJENESTE, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED, ELLER RELATERET TIL, BRUGEN, PÅ NOGEN SOM HELST MÅDE; ELLER LEVERINGEN, FUNKTIONEN ELLER MANGLENDE FUNKTION AF UDSTYRET, ELLER ANVENDELSE AF OPLYSNINGER OM VEJR, SAMT DATA ELLER DOKUMENTATION, HERUNDER UANSET OM DET VAR FORUDSIGELIGT.

5 Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger Under brug af produktet skal man følge sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor for at undgå mulige lovmæssige ansvar og skader. Gem og følg alle produktets sikkerheds- og betjeningsvejledninger. Overhold alle advarsler i produktets vejledninger. Reducer risikoen for fysisk skade, elektrisk stød, brand og beskadigelse af udstyret ved at overholde følgende forholdsregler. ELEKTRISK SIKKERHED Dette produkt er beregnet til brug med en strømforsyning fra de designerede batterier eller fra strømforsyningsenheden. Anden anvendelse kan være farlig og ugyldiggøre produktets godkendelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED KORREKT INSTALLATION MED JORDFORBINDELSE FORSIGTIG: Hvis enheden sluttes til udstyr, der ikke har korrekt jordforbindelse, kan det resultere i, at enheden bliver udsat for elektrisk chok. Produktet er udstyret med et USB-kabel, så det kan sluttes til en desktopeller notebook-computer. Du skal sikre dig, at din computer har korrekt jordforbindelse inden enheden sluttes til computeren. Desktop- eller notebook-computerens elledning har en leder for udstyret og et jordben. Stikket skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse, der er installeret af en elektriker i overensstemmelse med alle normer og bestemmelser. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR STRØMFORSYNINGSENHEDEN Brug den korrekte, eksterne strømforsyning Et produkt må kun bruges når det er tilsluttet den type strømforsyning, der er angivet på den elektriske mærkningsetiket. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der kræves, skal du rådføre dig med din autoriserede serviceleverandør eller det lokale strømselskab. For produkter, der kører på batteristrøm eller lignende, henvises der til brugsvejledningerne, inkluderet med produktet. 5

6 Håndter batteripakker forsigtigt Dette produkt indeholder et Li-ion batteri. Der er risiko for brand og forbrænding, hvis batteripakken håndteres forkert. Forsøg ikke at åbne eller servicere batteripakken. Batteripakken må ikke skilles ad, eller knuses, punkteres, kortslutte de eksterne terminaler, afskaffe med ild eller vand eller udsættes for temperaturer højere end 60 C (140 F). ADVARSEL: Fare for eksplosion hvis batteriet udskiftes forkert. For at reducere risikoen for brand og forbrændinger må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, terminalerne må ikke kortsluttes, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60 C (140 F), eller bortskaffes vha. ild eller vand. Må kun udskiftes med de specificerede batterier. Genbrug eller afskaf brugte batterier i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser eller retningslinjer, der fulgte med produktet. Tag ekstra forholdsregler Batteriet skal holdes tørt og væk fra vand eller anden væske, da det ellers kan være årsag til en kortslutning. Hold metalgenstande væk, så de ikke før kontakt med batteriets ellers dets konnektorer, da det kan føre til en kortslutning under brug. Brug ikke et batteri, der er synligt beskadiget, deformt eller misfarvet, eller hvis batterihuset har rust, overophedes eller udsender en dårlig lugt. Hold altid batteriet uden for små børns rækkevidde for at undgå, at de sluger batteriet. Kontakt straks en læge hvis batteriet sluges. Hvis batteriet har en lækage: Undgå, at huden eller beklædningen får kontakt med den lækkende væske. Hvis huden eller beklædningen har været i kontakt med den lækkende væske, skal det berørte område straks skylles med rent vand, og man skal søge lægehjælp.

7 Undgå, at øjnene får kontakt med den lækkende væske. Hvis øjnene har været i kontakt med den lækkende væske, må man IKKE tørre sig i øjnene. Der skal straks skylles med rent vand, og man skal søge lægehjælp. Vær ekstra forsigtig ved at sikre, at et lækkende batteri holdes væk fra ild, da der er mulighed for antændelse eller eksplosion. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED DIREKTE SOLLYS Hold produktet væk fra overdreven fugtighed og ekstreme temperaturer. Efterlad ikke produktet eller dets batteri i et køretøj eller på steder, hvor temperaturen kan overstige 60 C (140 F), som f. eks. på bilens instrumentbræt, i en vindueskarm, eller bag glas, der er udsat for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys, i længere tidsperioder. Det kan beskadige produktet, overophede batteriet, eller udgøre en risiko for køretøjet. FOREBYGGELSE AF HØRETAB FORSIGTIG: Der kan opstå permanent tab af hørelsen, hvis øretelefoner eller hovedtelefoner bruges i længere tid med lydstyrken skruet højt op. BEMÆRK: For Frankrig er øretelefonen (anført nedenfor) til denne enhed blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravet til lydtrykniveau i standarderne NF EN :2000 og/eller NF EN :2003, således som det kræves i den franske artikel L Earphone, manufactured by HTC, Model HS S300. SIKKERHED I LUFTFARTØJER Produktet kan muligvis forstyrre et luftfartøjs navigeringssystem og dets kommunikationsnetværk og derfor er brugen af denne enheds telefonfunktion ikke tilladt i et fly i de fleste lande. Hvis du vil bruge enheden i et luftfartøj, skal du huske at slå telefonen fra ved at skifte til Flytilstand.

8 8 MILJØMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER Produktet må ikke bruges på tankstationer, brændstoflagre, kemiske fabrikker, hvor der blæses eller på steder med potentielt eksplosive dampe, såsom områder til påfyldning af brændstof, opbevaringssteder for brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel og opbevaring af brændstof og kemikalier, samt områder hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. Vær opmærksom på, at i sådanne områder kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. EKSPLOSIVE DAMPE Når du opholder dig i et område med potentielt eksplosive dampe eller hvor der findes brandfarlige materialer, skal produktet være slukket og brugeren skal følge alle skilte og vejledninger. I sådanne område kan gnister forårsage en eksplosion eller brand, der kan føre til personskade eller død. Det anbefales, at du ikke bruger udstyret hvor der påfyldes brændstof som på service- og tankstationer, og at du endvidere er mådeholden med brug af radioudstyr i brændstoflageret, kemiske fabrikker eller hvor der udføres blæsning. Områder med potentielt eksplosive dampe er ofte, men ikke altid, tydeligt markerede. Disse områder inkluderer områder til påfyldning af brændstof, under båddæk, faciliteter til overførsel eller opbevaring af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. SIKKERHED PÅ VEJEN Det er ikke tilladt en fører af et køretøj at bruge telefonitjenester med bærbare enheder under kørsel, undtaget i nødsituationer. I visse lande er brugen af håndfri enheder tilladt som et alternativ. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR RF-UDSÆTTELSE Undgå at bruge telefonen nær metalstrukturer (f. eks. en bygnings bærende stålkonstruktion). Undgå at bruge telefonen nær stærkt elektromagnetiske kilder, som f. eks. mikrobølgeovne, højtalere, tv og radio. Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten, eller tilbehør, der ikke indeholder metal. Brugen af tilbehør, der ikke er godkendt af producenten, er muligvis ikke i overensstemmelse med de lokale retningslinjer for RFudsættelse, og bør undgås.

9 FORSTYRRELSER AF FUNKTIONER I MEDICINSK UDSTYR Produktet kan forårsage, at der opstår funktionsfejl i medicinsk udstyr. Det er forbudt at bruge enheden i de fleste hospitaler og medicinske klinikker. Hvis du bruger andre personlige, medicinske apparater skal du rådføre dig med apparatets producent for at fastlægge, om apparatet er tilstrækkeligt afskærmet mod ekstern RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at finde disse oplysninger. SLUK for telefonen i hospitaler og plejefaciliteter, hvor der er opsat skilte, eller det på anden vis er angivet, at enheden skal slukkes. Hospitaler og plejefaciliteter bruger muligvis udstyr, der kunne være følsomt overfor RF-energi. HØREAPPARATER Visse digitale, trådløse telefoner kan forårsage interferens med høreapparater. Hvis denne form for interferens forekommer, kan du forsøge at rådføre dig med din tjenesteudbyder, eller ringe til kundeservice og diskutere alternativer. IKKE-IONISERENDE STRÅLING Din enhed har en intern antenne. Produktet må kun betjenes i dets normale anvendelsesposition for at sikre korrekt strålingsfunktion og sikkerhed mod forstyrrelse. Som med andre mobile radiosendere anbefales det brugeren - for tilfredsstillende betjening af udstyret og for personsikkerheden - at igen del af den menneskelige krop kommer for tæt på antennen under brug af udstyret. Brug kun den medfølgende, integrerede antenne. Brugen af uautoriserede eller modificerede antenner kan forringe opkaldskvaliteten og beskadige telefonen, samt forårsage funktionstab og SAR-niveauer, der overstiger de anbefalede grænser, såvel som medføre manglende overholdelse af lokale, lovgivningsmæssige krav i dit land. 9

10 10 For at sikre den optimale funktion af telefonen, samt sikre, at den menneskelig udsættelse for RF-energi er indenfor retningslinjerne, som beskrevet i de relevante standarder, skal du altid bruge enheden i dets normale anvendelsesposition. Kontakt med antenneområdet kan forringe opkaldskvaliteten, og forårsage, at enheden fungerer med et højere strømniveau end nødvendigt. Hvis du undgår kontakt med antenneområdet når telefonen ER I BRUG, optimeres antennens funktion og batteriets levetid forlænges. Generelle forholdsregler Antennens placering Undgå at bruge stort tryk på enheden Tryk ikke for kraftigt på skærmen og enheden for at undgå skader på dem, og fjern enheden fra din bukselomme, før du sætter dig ned. Det anbefales også, at du lægger enheden i en beskyttelsestaske og kun bruger enhedens pen eller din finger, når du skal berøre skærmen. Skærme, der er revnet på grund af forkert håndtering, er ikke dækkes af garantien. Enheden bliver varm efter lang brugstid Når du bruger enheden i længere tidsperioder, f.eks. når du taler i telefon, oplader batteriet eller søger på nettet, kan enheden blive varm. I det fleste tilfælde er det normalt, og bør derfor ikke fortolkes som, at der er et problem med enheden. Tag hensyn til servicemærkningerne Undtaget hvor det er forklaret andetsteds i brugs- og servicevejledningen, må produktet ikke serviceres af dig selv. Hvis der er komponenter indeni enheden, der har behov for service, skal det udføres af en autoriseret tekniker eller leverandør.

11 Beskadigelse, der kræver service Træk produktets ledning ud af stikkontakten og henvis serviceringen til en autoriseret servicetekniker eller leverandør under de følgende omstændigheder: Der er spildt væske på, eller en genstand er faldet ind i, produktet. Produktet har været udsat for regn eller vand. Produktet er tabt eller på anden måde beskadiget. Der er synlige tegn på overophedning. Produktet fungerer ikke normalt når du følger betjeningsvejledningerne. Undgå varme områder Produktet bør anbringes væk fra varmekilder såsom radiatorer, varmemålere, en kamin eller andre varmekilder (inklusiv forstærkere). Undgå våde områder Brug aldrig produktet i et vådt sted. Undgå at bruge produktet efter en stor ændring i temperaturen Når du flytter enheden fra et miljø til et andet med en helt anden temperatur/fugtighedsgrad, kan der forekomme kondens indeni enheden. For at undgå, at enheden beskadiges, skal du vente tilstrækkeligt længe, inden du bruger enheden, for at sikre at fugtigheden er fordampet. BEMÆRK: Når du tager enheden fra et sted med lave temperaturer til et sted med varmere temperatur, eller omvendt, skal du give enheden tid til at klimatisere til omgivelsernes temperatur, inden du tænder for enheden. Skub ikke genstande ind i enheden Skub aldrig genstande af nogen slags ind i kabinettets åbninger, eller andre åbninger i produktet. Slidser og åbninger er kun til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Montering af tilbehør Produktet må ikke bruges på et ustabilt bord, vogn, stander, trefod eller holder. Montering af produktet skal være i overensstemmelse med producentens vejledninger og der skal anvendes det monteringstilbehør, der er anbefalet af producenten. Undgå ustabil montering Anbring ikke produktet på en flade, der er ustabil. 11

12 12 Produktet skal bruges sammen med godkendt udstyr Produktet må kun bruges med pc er og ekstraudstyr, der er identificeret som egnet til brug med dit udstyr. Juster lydstyrken Skrue ned for lydstyrken inden du bruger hovedtelefoner eller andet lydudstyr. Rengøring Træk produktets ledning ud af væggen inden rengøring. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåser. Brug en fugtig klud og brug ALDRIG vand til at rengøre LCD-skærmen. For magnetiske enheder Undgå at placere medier, der indeholder magneter (f.eks. magnetkort, kreditkort, bankkort, audio- /videobånd og magnetiske hukommelsesenheder), direkte på enheden eller pennen uden den nødvendige afstand. Det anbefales kraftigt at lægge medier med magneter mindst 5 cm væk af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du har en pung eller en tegnebog, der indeholder magnetkort, ved siden af enheden eller penne, kan oplysninger, der er lagret på disse kort, blive ødelagt. Sørg for, at der er en tilstrækkelig afstand mellem enheden eller pennen og andre magnetisk følsomme enheder, f.eks. et mekanisk ur eller måleinstrumenter. For pacemakere Pacemakeres funktion kan påvirkes af enheden og dens pen. Hold altid enheden og dens pen på en rimelig afstand af en pacemaker (mindst 5 cm). Under alle omstændigheder bør du ikke bære enheden og/ eller dens pen i forlommerne på din skjorte eller jakke. Oplysninger om andre lægeligt aktive implantater fås ved henvendelse til producenten eller en læge, så du sikrer, at sådanne aktive implantater ikke påvirkes af magnetfelter.

13 Indhold Kapitel 1 Introduktion Sådan bruger du din berøringstelefon og dens tilbehør Toppanel...22 Venstre panel...22 Højre panel...22 Frontpanel...23 Bagpanel...24 Bundpanel...24 Tilbehør Installation af SIM-kortet og batteriet SIM-kort...25 Batteri Opladning af batteriet Anvendelse af remholderen Start Tænd og sluk for enheden...30 Automatisk konfiguration af dataforbindelsens indstillinger...30 Skift til Slumretilstand, når enheden ikke bruges Navigation på enheden Berøringsstyring...31 Pen...33 Navigationsstyring Startskærmbilledet Statusikoner Menuen Start Hurtigmenu LED-advarsler Justering af lydstyrken Anvendelse af enheden som et USB-drev

14 14 Kapitel 2 Sådan bruges telefonens funktioner Anvendelse af telefonen Skærmen Telefon...46 Indtast din pinkode Stemmeopkald Foretage et opkald...47 Besvar et opkald...48 Afslutning af et opkald...51 Opkaldsoversigt...52 Hurtigopkald...52 Tænd og sluk for telefonfunktionen Videoopkald Foretage et videoopkald...53 Bevare et videoopkald...54 Afslutte et videoopkald...54 Skifte indstillinger Smart Dial Foretag et opkald eller send en SMS-besked med Smart Dial Konfiguration af Bluetooth SIM-adgang for bilsættelefoner Kapitel 3 TouchFLO 3D Om TouchFLO 3D Anvendelse af startskærmbilledet i TouchFLO 3D Start...64 Personer...65 Beskeder...67 Post...68 Billeder og videoer...69 Musik...70 Internet...74 Vejr...74 Indstillinger...76 Programmer Fingerbevægelser Rul med fingeren...78

15 Zoom med fingeren...79 Panorering med finger...79 Kapitel 4 Indtaste tekst Valg af en inputmetode Anvendelse af det Fuldstændig QWERTY-tastatur Anvendelse af det kompakte QWERTY-tastatur Anvendelse af telefonens tastatur Anvendelse af tilstandende Multitryk og T Multitryk-tilstand...86 T9-tilstand Anvendelse af numerisk tilstand og symboltilstand Kapitel 5 Synkroniser oplysninger med din computer Om synkronisering Synkroniseringsmetode Konfiguration af Windows Mobile Device Center på Windows Vista Konfigurer synkronisering i Windows Mobile Device Center...91 Brug Windows Mobile Device Center Konfiguration af ActiveSync på Windows XP Installer ActiveSync...93 Konfigurer synkronisering i ActiveSync Synkronisering med din computer Sådan startes og standses synkronisering...94 Ændre hvilke oplysninger der synkroniseres...95 Fejlfinding af problemer med synkroniseringens forbindelse Synkronisering via Bluetooth Synkroniser musik og video Kapitel 6 Udveksle meddelelser Meddelelser SMS-beskeder Oprettelse af en ny tekstmeddelelse Opret og send en SMS-besked Håndtering af tekstmeddelelser MMS

16 16 Ændre indstillinger for MMS Opret og send MMS-beskeder Visning og besvarelse af MMS-meddelelser Forskellige typer -konti Konfigurer dit enhed, så den kan synkronisere Outlook med computeren Tilføjelse af en -konto Guiden Konfigurer Konfiguration af en internet- -konto Konfiguration af med brugerdefineret domæne Anvendelse af Oprettelse af en nu Skriv og send en Filtrer meddelelseslisten i indbakken Vis og besvar meddelelser Synkroniser s Tilpas -indstillinger Kapitel 7 Sådan arbejder du med dit firmas og mødeaftaler Synkronisering med Exchange Server Konfigurer en Exchange-serverforbindelse Start synkronisering Arbejde med virksomheds- s Automatisk synkronisering gennem Direct Push Planlagt synkronisering Hent øjeblikkeligt med Fetch Mail Søg efter s på Exchange-serveren Marker dine meddelelser Ikke tilstede autosvar Håndtering af mådeindkaldelser Find kontaktpersoner i firmaadressekartoteket Kapitel 8 Internet Metoder til oprettelse af forbindelse af internettet Wi-Fi

17 GPRS/3G Opkald via modem Start en dataforbindelse Anvendelse af Opera Mobile Visning af websider Opera Mobile-menuen Anvendelse af YouTube Søg efter videoer Se videoer Bogmærker Oversigt Anvendelse af Streaming medie Anvendelse af Windows Live Konfigurer Windows Live Windows Live interfacet Windows Live Messenger Start Messenger og log på Tilføj Windows Live kontaktpersoner Anvendelse af enheden som et modem (Deling af internetforbindelse) Brug af RSS Hub Abonnere på og organisere nyhedskanaler Vis og organiser overskrifter Visning af nyhedsoversigten Kapitel 9 Bluetooth Bluetooth-tilstande Bluetooth-partnerskab Tilslutning af et Bluetooth håndfrit eller Stereo-hovedsæt Overfør oplysninger med Bluetooth Bluetooth Explorer og Bluetooth fildeling Udskrivning af filer via Bluetooth Kapitel 10 Navigering på vejen Google Maps Åbn Google Maps

18 18 Søg efter et sted af interesse Retningslinjer og forberedelse til brug af GPS Download af satellitdata via QuickGPS Hent indstillinger Kapitel 11 Oplevelse af multimedier Tage billeder og optage videoer Optagelsestilstande Kamerakontroller Knapper og indikatorer på skærmen Menupanel Zooming Skærmen Gennemgang Avancerede indstillinger Visning af foto og videoer ved hjælp afalbum Vælg et foto eller en video til visning Vis et billede Afspil video Luk album Brug af Windows Media Player Mobile Om knapfunktionerne Om skærme og menuer Synkroniser video- og lydfiler Afspil medier Afspilningslister Fejlfinding Brug af FM Radio FM radioens kontrolknapper Enhedens kontrolknapper, der bruges i FM radio Gem forudindstillinger Startmenuen FM radio Brug af Audio Booster Brug af MP3 Trimmer Kapitel 12 Programmer Programmer på din enhed

19 12.2 Tilføjelse og fjernelse af programmer Adobe Reader LE Kalender Opret aftaler Vis aftaler Send aftaler Kontaktpersoner Tilføj nye kontaktpersoner Organiser og søg efter kontaktpersoner Del kontaktoplysninger Comm Manager Microsoft Office Mobile Noter Java Installer og start MIDlets/MIDlet-suiter Styr MIDlets/MIDlet-suiter SIM-administrator Spb GPRS Monitor Installer GPRS Monitor GPRS Monitor-ikonet og pop op-vinduet Konfigurer monitorering og meddelelser Vis diagrammer og rapporter Sprite Backup Opgaver Taleoptagelse Lynopkald med stemme ZIP Kapitel 13 Gør din enhed sikker Kopiering og styring af filer Indstillinger på enheden Fanen Personlig Fanen System Fanen Forbindelser Ændring af standardindstillinger

20 20 Dato og tidspunkt Internationale indstillinger Indstillinger for skærm Enhedsnavn Indstillingerfor ringetone Alarmer og meddelelser Telefontjenester Brug af Konfiguration af forbindelse Brug af Jobliste Beskyttelse af enheden Beskyt dit SIM-kort med en pinkode Beskyt enheden med en adgangskode Administration af hukommelse Nulstilling af enheden Soft-nulstilling Hard-nulstilling Ryd lager Windows Update Tip til at spare på batteriet Tillæg 257 A.1 Specifikationer A.2 Bemærkninger om regler Indeks 267

21 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Sådan bruger du din berøringstelefon og dens tilbehør 1.2 Installation af SIM-kortet og batteriet 1.3 Opladning af batteriet 1.4 Anvendelse af remholderen 1.5 Start 1.6 Navigation på enheden 1.7 Startskærmbilledet 1.8 Statusikoner 1.9 Menuen Start 1.10 Hurtigmenu 1.11 LED-advarsler 1.12 Justering af lydstyrken 1.13 Anvendelse af enheden som et USB-drev

22 22 Introduktion 1.1 Sådan bruger du din berøringstelefon og dens tilbehør Toppanel TÆND/SLUK Tryk for at lukke for displayet midlertidigt. Sluk for enheden ved at trykke og holde knappen nede i 5 sekunder. Se Start i dette kapitel for yderligere oplysninger. Højtaler Venstre panel Højre panel LYDSTYRKE OP Tryk på denne knap under et opkald eller når du afspiller musik for at skrue op for lydstyrken. LYDSTYRKE NED Tryk på denne knap under et opkald eller når du afspiller musik for at skrue ned for lydstyrken. Pen (Du kan finde flere oplysninger under Pen i dette kapitel).

23 Frontpanel Hovedtelefon Lyt til et telefonopkald herfra. Introduktion 23 Sekundære kamera Brug dette kamera til videoopkald eller til at tage selvportrætter. Berøringsskærm START Tryk for at gå tilbage til startskærmbilledet. Du kan finde flere oplysninger i kapitel 3. TILBAGE Tryk for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. SAMTALE/SEND Tryk for at besvare et indgående opkald eller dreje et nummer. Under et opkald skal du trykke og holde nede for at slå højtalertelefonen til og fra. Tryk og hold nede for at bruge Lynopkald med stemme. (Se kapitel 12 for yderligere oplysninger). Bemærk Navigationsstyring Denne navigationsstyring er både trykfølsom og berøringsfølsom. Du kan finde flere oplysninger under Navigationsstyring senere i dette kapitel. AFSLUT Tryk for at afslutte et opkald eller gå tilbage til startskærmbilledet. Tryk og hold for at låse enheden. (Du kan finde flere oplysninger under Tryk/hold Slut-tast under Indstilling på enheden i kapitel 13). Når du bruger de fire knapper START, TILBAGE, SAMTALE/SEND og AFSLUT samt navigationsstyringen, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler: Sørg for at trykke på de fire knappers ikoner for at opnå den bedste præcision. Når du trykker på navigationsstyringen, skal du sørge for at trykke på de ydre områder tæt på knappen ENTER for at opnå retningsstyring. Du får de bedste resultater ved at trykke med fingerspidsen. Bær ikke handsker.

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Din HTC One Brugervejledning

Din HTC One Brugervejledning Din HTC One Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC One 7 SIM-kort 8 Oplade batteriet 10 Tænde/slukke 10 Vil du have lidt hurtig vejledning i brugen af telefonen? 11 Konfigurere din telefon Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere