BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave

2 Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen 6 Adgangs- og transportveje 8 Sikring mod nedstyrtning 11 Sikring mod gennemstyrtning 12 Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 12 Arbejde i faldsikringsudstyr 13 Besigtigelse/inspektion 14 Montage og inddækning af ovenlys 15 Renovering 15 Vind- og vejrforhold 16 Orden og ryddelighed 16 Brandsikring 17 Førstehjælpsudstyr 18 Materialer 18 Placering 18 Transport til taget 19 Tunge løft og tekniske hjælpemidler 19 Tagpap og folie 20 Ovenlys 20 Gasflasker 20 Tunge løft og APV 21 El på byggepladsen 21 Stoffer og materialer 21 Generelle krav 22 Stoffer og materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler 22 Luftforureninger 23 Temperaturgrænser 23 Åndedrætsværn 24 Rengøring af materiel og værktøj 24 Andre personlige værnemidler 25 Velfærdsforanstaltninger 25 Uddannelse 26 Bilag: Anmeldelsesblanket

3 Forord Denne vejledning handler om alle de forhold, som er forudsætningen for, at arbejdet med tagdækning kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen erstatter BAR's tidligere vejledninger for "tagpapdækning" og "tagpapdækning og fugtisolering med bitumenholdige materialer" - begge fra I forhold til tidligere udgaver præciserer denne vejledning bl.a., hvilke krav og pligter der specielt stilles til projekterings- og planlægningsfasen. På BAR's hjemmeside er det muligt at hente hele vejledningen og printe den ud. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Tagdækning Forord 3

4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen Tagdækning kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i projekterings- og planlægningsfasen. Dette kræver, at alle parter lever op til deres ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven. Bygherren Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen, har bygherren ansvar og pligt til at sørge for: Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder. Koordinering af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder. Udarbejdelse og vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Bygherrens pligter kan overdrages, hvis forudsætningerne er i orden - men det kan ansvaret ikke. Yderligere information om Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) kan findes på Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med udførelsen og den efterfølgende vedligeholdelse, der er den fornødne plads og mulighed for, at tekniske hjælpemidler kan anvendes, farlige stoffer og materialer substitueres, hvis det er muligt, særlige risici er beskrevet. 4 Tagdækning Projektering og planlægning

5 Det betyder blandt andet, at: materialer placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til arbejdsstedet og adgangs- og køreveje for tekniske hjælpemidler, der etableres et friareal omkring bygningen, hvis det er nødvendigt af hensyn til de valgte sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med senere serviceeftersyn etableres/forberedes i opførelsesfasen, der indgås en aftale om varmt arbejde, jf. bilag 1 sidst i denne vejledning, rækværker også skal kunne anvendes ved kantinddækning (se endvidere side 10). Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejde i højder over 5 meter er jf. Arbejdsmiljøloven særligt farligt arbejde. Det betyder at der altid skal udarbejdes en skriftlig vurdering af dette, fx i form af en APV for det konkrete arbejde. Når der er krav om PSS, indgår vurderingen heri. Projektgennemgangsmøde Selv når aftalegrundlaget (kontrakterne) er entydigt, kan det være nødvendigt, specielt på større opgaver, at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads vedrørende de mange aktiviteter, der indgår i det samlede projekt. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: Grænseflader/koordinering mellem aktørerne. Tidsplanen. Fælles sikkerhedsforanstaltninger. Varmt arbejde. Opstartsfasen Selv om projektet er tydeliggjort i kontrakterne og evt. præciseret på projektgennemgangsmødet, skal tagdækkerne instrueres. Dette bør ske på et opstartsmøde. På opstartsmødet gennemgås virksomhedens APV, projektmaterialet, PSS, aftale om varmt arbejde (se bilag sidst i vejledningen) og andre relevante oplysninger. Tagdækning Projektering og planlægning 5

6 Sikkerhed i planlægningsfasen Adgangs- og tranportveje Generelt På terræn Til tag Flugtveje Skærm og overdækning Sikring mod nedstyrtning Generelle krav Hældningstage 15 0 eller derover Generelt Supplerende krav Hældningstage 34 0 eller derover Hældningstage over 60 0 Arbejde ved gavl Indhak i facaden Særlige forhold Gennemføringer Krav til rækværker/skærme Markeringer Sikring mod gennemstyrtning Adgangs- og transportveje Generelt Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt. På terræn Byggepladsen skal være indrettet med et tilstrækkeligt antal adgangs- og transportveje, således at personer altid kan færdes sikkert, og at materialer kan transporteres betryggende på arbejdspladsen. Adgangs- og transportveje skal være indrettet, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes. Det skal så vidt muligt sikres, at kørende og gående trafik holdes adskilt, og at kørevejene gøres ensrettede. Det skal endvidere sikres at: veje er bæredygtige uanset vejrliget, adgangsveje fra offentlig vej og fra parkeringsplads til omklædningsrum og veje mellem skure kan befærdes i normalt fodtøj, adgangsveje fra omklædningsrum til arbejdspladsen kan befærdes i arbejdsfodtøj (det skal fx ikke være nødvendigt at benytte gummistøvler for at komme på taget), adgangsveje for gående skal have en bredde på mindst 80 cm. Hvis der ikke transporteres materialer, kan bredden dog reduceres til 60 cm. 6 Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen

7 Til tag Der skal altid benyttes hensigtsmæssige adgangsveje til taget: Trapper i bygningen bør anvendes, hvis de er egnede. Trappetårn benyttes, når opgaven har en varighed på mere end 3 uger, og højden til taget overstiger 6 meter. Hvis der anvendes stillads som værn mod nedstyrtning, anvendes dette som adgangsvej. Stiger bør kun anvendes på mindre opgaver. Elevator (hejs) kan med fordel benyttes på særlige arbejdsopgaver, fx ved større opgaver på høje bygninger. Flugtveje Der skal altid være én flugtvej ud over adgangsvejen således, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Anvendes stiger som flugtvej/adgangsvej, skal de fastgøres. Elevatorer accepteres ikke som flugtvej. Flugtvejene skal altid holdes frit passable. Skærm og overdækning Over adgangs- og transportveje, hvor der er risiko for nedfaldende materialer, skal der anbringes skærme eller anden form for overdækning. Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen 7

8 Sikring mod nedstyrtning Generelle krav På byggepladser med mere end 1 udførende som arbejder på taget, betragtes taget som fællesområde. Bygherren afgrænser og koordinerer sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvis der er mere end 10 ansatte på pladsen. På mindre byggepladser samarbejder de udførende selv om sikkerhedsforanstaltningerne. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres på en sådan måde, at de kan anvendes til alle arbejdsprocesser - også kantinddækning. Fx sceptre fastgjort i inserts i facade, beslag for sceptre i elementsamlinger, stillads eller lignende. Faldsikringsudstyr anvendes normalt kun, hvor andre sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan etableres. Anvendes der stillads, må stilladsdækket højst være placeret 0,5 m under tagfoden, og stilladset skal være forsynet med rækværk. Der skal ved tagfoden opsættes skærm, net eller lignende, som med sikkerhed kan standse en person og materialer, der falder ned fra taget. Arbejdet må under ingen omstændigheder påbegyndes, før ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger er i orden. Det gælder uanset, hvem der har ansvaret for at udføre foranstaltningerne. Hældningstage 15 0 eller derover Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der etableres stillads, skærm eller lignende ved tagfoden, hvis: tagfodens højde over det omgivende underlag er mere end 2 m, og der skal foregår arbejde/færdsel i en højde af mere end 5 m over det omgivende underlag. Hvis taget er glat, skal der anvendes tagstiger - uanset arbejdshøjden. Ved tagdækning af tage over ca er anvendelse af skærm ved tagfod ikke velegnet. Her anbefales stillads, hvor der kan arbejdes fra, og hvor materiel kan placeres. 8 Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen

9 Supplerende krav Hældningstage 34 0 eller derover Arbejde og færdsel udføres fra tagstiger. Hvis den lodrette afstand fra arbejdsstedet til stillads overskrider 5 m, skal der samtidigt benyttes H-sele og line med faldstop. Hældningstage over 60 0 Arbejde og færdsel udføres fra tagstiger Hvis den lodrette afstand fra arbejdsstedet til stillads overskrider 2 m, skal stilladset føres med op. Arbejde ved gavl Ved arbejde på hældningstage på 15 0 eller derover kan der være en særlig fare for nedstyrtning ved gavlen. Foregår der arbejde eller færdsel nærmere end 2 m fra gavlen, og højden til det omgivende underlag er større end 2 m, skal denne fare imødegås. Dette kan ske ved: opsætning af stillads/rækværk langs gavl, eller undtagelsesvis og ved kortvarigt arbejde, brug af faldsikringsudstyr. Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen 9

10 Indhak i facaden Uregelmæssige ændringer i facadeprofilen (indhak) forøger risikoen for nedstyrtning og der skal altid etableres sikkerhedsforanstaltninger, når højden over terræn overstiger 2 m. Foranstaltningerne kan bestå af rækværk/stillads eller en markering 2 m fra tagfoden/- kanten. Særlige forhold Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at etablere sikring mod nedstyrtning uanset højden. Vær opmærksom på, at kældernedgange, lyskasser og lignende, som udgør en fare i forbindelse med nedstyrtning, i alle tilfælde vil kræve sikkerhedsforanstaltninger - uanset faldhøjden. Man skal endvidere være opmærksom på, at forholdene kan ændre sig undervejs i projektet, fx midlertidig placering af materiel og materialer langs facaden. Det kan derfor anbefales, at der etableres et friareal langs facaden, som friholdes for genstande, der kan udgøre en fare i forbindelse med nedstyrtning. Gennemføringer Alle åbninger i tagfladen, der udgør en fare, skal uanset størrelse og falddybde enten afdækkes, markeres eller afspærres. Det skal altid være aftalt (PSS), hvem der udfører og vedligeholder afdækninger og markeringer. Afdækninger/afspærringer skal udføres med materiale af tilstrækkelig styrke og være sikret mod enhver form for udskridning/forskydning. Krav til rækværker/skærme Rækværk skal være 1 m højt og bestå af hånd-, knæ- og fodliste. Rækværket skal kunne holde til følgende belastning midt mellem sceptrene: Vandret belastning på 30 kg, uden at rækværket udbøjes mere end 35 mm. Lodret belastning (+/- 10 grader) på 125 kg, uden at der sker brud eller det forskydes mere end 200 mm. Anvendes rækværk af træ (af god kvalitet) med en dimension på 31 x 125 mm, kan ovenstående normalt overholdes med en sceptreafstand på mellem 2,25-2,4 m. Fodlisten skal minimum være 31 x 150 mm. Fodlisten kan undværes, hvor der er en betonopkant. 10 Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen

11 Markeringer Markeringer skal udføres med tydeligt markeringsmateriel. Det kan fx være kegler med lægter, plastkæde eller lignende i 1 m højde. Plastbånd og minestrimmel må ikke benyttes, da det ikke opfylder kravet om holdbarhed. Markeringen skal anbringes minimum 2 m fra åbning/kant, og afstanden mellem markeringskeglerne anbefales at være max. 3 m. Sikring mod gennemstyrtning I forbindelse med renoveringsopgaver kan den eksisterende tagkonstruktion være svækket så meget, at der er risiko for gennemstyrtning. Forud for arbejdet undersøges, om taget er bæredygtigt. Eventuelle mangler udbedres, eller der etableres sikkerhedsforanstaltninger. Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvis taget ikke har den fornødne bæreevne. Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen 11

12 Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen Arbejde i faldsikringsudstyr Kantinddækning Montage af ovenlys, lysbånd og shedlys mv. Servicearbejde Besigtigelse/inspektion Flade tage under 15 0 Hældningstage Montage og inddækning af ovenlys Montage Inddækning Renovering Sammenstyrtningsfarer Nedfaldende materialer Støv Vind- og vejrforhold Orden og rydelighed Brandsikring Førstehjælpsudstyr Arbejde i faldsikringsudstyr Arbejde i H-sele og line må normalt ske ved kortvarigt arbejde eller hvor faren ved etablering af de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger er større end den fare, de skal afværge. Jf. Arbejdstilsynets praksis kan brugen af H-sele og line normalt kun accepteres, hvis arbejdet har en varighed på mindre end 4 timer, fx servicearbejde, mindre reparationer og inspektion. Ved enkelte arbejdsopgaver kan nedstyrtningsfaren imidlertid kun forhindres ved brug af H-sele og line, og i disse situationer kan faldsikringsudstyr benyttes i mere end 4 timer. Eksempler på sådanne arbejdsopgaver er: Kantinddækning hvor der ikke kan indstøbes/-mures inserts i facaderne til montage af rækværkssceptre, hvor der ikke kan placeres beslag fx gennem elementsamlinger, hvor det ikke ud fra en teknisk/økonomisk betragtning med rimelighed kan anvendes andre foranstaltninger, fx stillads, ved tage, hvor der ikke kan anvendes rækværk med kontravægt, fordi der er tale om tage med murkroner, hvorpå rækværksseptre fastholdes med multitvinger, eller tage med ét eller flere lag isolering, hvor der ikke kan anvendes rækværk med kontravægt. 12 Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen

13 Montage af ovenlys, lysbånd og shedlys mv. hvor arbejdet med inddækning af disse ikke kan udføres jf. anvisningerne på side 14. Servicearbejde hvor det ikke ud fra en teknisk/økonomisk betragtning med rimelighed kan anvendes andre foranstaltninger, fx stillads. Besigtigelse/inspektion Flade tage under 15 0 Når det i forbindelse med besigtigelse, fejlfinding, opmåling eller lignende er nødvendigt at færdes på tage, kan det ske uden de normalt krævede sikkerhedsforanstaltninger, hvis færdslen ikke foregår nærmere end 2 m fra kanten. Færdsel fra adgangsvej og 2 meter ind på taget kan også ske uden de normale sikkerhedsforanstaltninger. Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 13

14 Er der behov for at komme nærmere kanten end 2 m, skal der som minimum anvendes H-sele og line. Hældningstage Hvor der er krav om sikkerhedsforanstaltninger, skal der som minimum anvendes H-sele med line og eventuelt tagstige. Montage og inddækning af ovenlys I forbindelse med montering og/eller inddækning af ovenlys er det næsten altid nødvendigt at afmontere den midlertidige afdækning eller den tilhørende kuppel, hvorved der opstår en øget risiko for nedstyrtning. Inden arbejdet påbegyndes, skal tagdækkeren derfor sikre sig, at alle materialer og alt værktøj er til stede, således at det ikke er nødvendigt at forlade arbejdsstedet, før arbejdet er færdigt og sikret igen. Montering og inddækning af ovenlys kan udføres uden umiddelbar sikring, når følgende forholdsregler er taget: Montage 1. Afdækningspladen fjernes, umiddelbart forinden karmen/kuplen monteres. 2. Karmen løftes på plads ved hjælp af hjælpehåndtag, som sikrer et lige løft tæt på kroppen (hvis hjælpehåndtag ikke kan anvendes ved montage af kuppel, kan disse undlades). 3. Afdækningspladen genmonteres eller erstattes med anden sikring straks efter, at karmen er monteret. Ved større ovenlys, såsom lysbånd, shedlys og lignende, skal der anvendes H-sele og line. Inddækning Kuppel eller afdækningsplade forskydes, så kun den side af karmen, der arbejdes på, er fri, og således at kun max 30 cm af udsparingen er åben. Afdækning/kuppel på ovenlys (60 cm x 60 cm og derunder) kan fjernes helt i forbindelse med inddækningen. Hvis arbejdsstedet forlades, selv for et kort tidsrum, skal der altid etableres en sikring. 14 Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen

15 Renovering Sammenstyrtningsfarer Ved renoveringsopgaver kan der være usikkerhed om tagets bæreevne. Hvor dette er tilfældet, skal der fortages en undersøgelse og træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, fx afstivning eller afspærring eller brug af fx tagstiger. Særligt ved ikke-bæredygtige eternittage anvendes tagstiger eller lign. Nedfaldende materialer Ved afrivning af eksisterende tagbeklædning, isoleringsmaterialer, ovenlysvinduer og kantinddækning, skal der tages hensyn til risikoen for nedfaldende materialer. Støv Ved støvdannende arbejdsprocesser skal støvet fjernes, inden det når åndedrætszonen. Dette kan fx ske ved at anvende maskiner, der kan kobles til udsugning, således at støvet fjernes på udviklingsstedet. Alternativt kan der anvendes et velegnet åndedrætsværn. Ved afrivning af isoleringsmaterialer skal støvpåvirkningen begrænses. Der skal anvendes velegnet åndedrætsværn. Hvis der forekommer asbestholdige materialer, skal dette fremgå af udbudsmaterialet. Er der tvivl - så kontakt bygherre/entreprenør. Vind- og vejrforhold Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at udlægge pap, når vindhastigheden overstiger m/sek. Under sådanne forhold må der kun arbejdes på taget, hvis der er etableret værn mod nedstyrtning. I bygevejr kan der pludselig forekomme vindstød. Vær desuden opmærksom på særlige lokale forholde som fx høje bygninger, hvor der kan forekomme særligt voldsomme vindstød og turbulens (sug og tryk). Store folieduge/-baner, store isoleringsplader o.l. udgør en særlig risiko, idet de let gribes af vinden. Vindhastigheden kan måles på stedet, hvis firmaet har en vindmåler til rådighed. Alternativt kan den aktuelle vindhastighed oplyses hos Danmarks Meteorologisk Institut. Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 15

16 Orden og ryddelighed Der skal til stadighed være ordentligt og ryddeligt på arealer, hvor der foregår arbejde og færdsel. Der må således ikke placeres materialer og materiel i disse områder på en måde, der er til fare for de ansatte, eller som forhindrer transport og brug af tekniske hjælpemidler. Affald skal løbende fjernes. Om vinteren skal der foretages snerydning og evt. grusning. Brug aldrig salt på taget. Elkabler og ledninger skal anbringes i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, og i øvrigt så de ikke er til fare for arbejde og færdsel. Rækværk, afskærmning, personlige værnemidler og lignende skal jævnligt efterses af brugeren jf. leverandørens anvisning. Hvis der konstateres fejl og mangler ved en sikkerhedsforanstaltning, er det brugerens ansvar omgående at medvirke til, at disse rettes, således at arbejde og færdsel til stadighed kan foregå på forsvarlig vis. Brandsikring Der skal medbringes mindst 2 stk. trykladede pulverslukkere på taget, når der arbejdes med åben ild. For hver igangværende asfaltgryde samt svejse-/tørbrænder, medbringes mindst 1 pulverslukker. På tage af brandbare materialer samt på alle tage med overliggende isolering af brandbare materialer, skal der anbringes mindst en ekstra pulverslukker ved arbejdsstedet. Der skal desuden altid forefindes en passende reservebeholdning på pladsen, så der kan suppleres umiddelbart efter forbrug. Pulverslukkere skal være DS-mærkede og have en ladning på mindst 6 kg ABC-pulver. Da pulverslukkere til udendørs arbejde udsætttes for vejrlig og hyppige transporter, skal serviceeftersyn foretages mindst hver halve år af DS-certificeret servicefirma, jf. Brandteknisk vejledning 10 A. På arbejdssteder, hvor der forekommer hulrum med brændbart materiale, skal der medbringes en vandfyldt håndsprøjte indeholdende mindst 10 liter vand, eventuelt vandslange eller vandfyldt slangevinde. Der må højst være et oplag på 200 kg gas (netto) i flasker på et tagafsnit. For yderligere anvisninger om brandsikring, henvises til brandteknisk vejledning nr. 10 A. 16 Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen

17 Førstehjælpsudstyr Der skal altid forefindes førstehjælpsudstyr på arbejdspladsen. Ved tagarbejder er det pga. af forbrændingsrisikoen af hud og øjne særligt påkrævet, at der altid er mulighed for at få fat i rigelige mængder koldt vand. Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 17

18 Materialer Placering Materialeplads på jorden Materialeplads på taget Transport til taget Placering Materialeplads på jorden Opbevaring af materialer på jorden skal foregå på et jævnt og stabilt underlag og med friholdte tilkørselsforhold, således at der kan benyttes truck, kran eller løftevogn, når materialerne skal transporteres videre. Materialeplads på taget Materialerne placeres på taget, så brugen af tekniske hjælpemidler ikke vanskeliggøres. Anvisningerne i brandteknisk vejledning nr. 10 A skal følges. Materialerne bør placeres i den rækkefølge, de skal anvendes og inden for rimelig transportafstand. Tagets bæreevne skal vurderes i forhold til den påtænkte belastning. Materialerne placeres, så de kan håndteres inden for de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret som sikring mod nedstyrtning. Transport til taget Der må kun ske manuel opbæring via stige af håndværktøj og lette håndterlige byrder, som kan bæres i én hånd. På de fleste tagarbejder er det mest hensigtsmæssigt at benytte kran til op- og nedhejsning af materialer samt til nedhejsning af affald. Der kan være tale om forskellige krantyper (fx tårnkran, mobilkran, lastbilkran) eller andre ophejseanordninger - fx Gedahejs. 18 Tagdækning Materialer

19 Tunge løft og tekniske hjælpemidler Tagpap og folie Isolering Ovenlys Gasflasker Tunge løft og APV Manuel håndtering af tunge byrder bør minimeres ved anvendelse af tekniske hjælpemidler eller arbejdsorganisatoriske ændringer. Hvor tung manuel håndtering ikke kan minimeres ved anvendelse af tekniske hjælpemidler, kan det være nødvendigt at iværksætte andre tiltag, som vist i de følgende eksempler. Tagpap og folie Belastende løft opstår når tunge tagdækningsruller løftes og transporteres manuelt. Det samme gør sig gældende i forbindelse med justering forud for fastgørelse. Hvor det er muligt, så brug: sækkevogn eller lignende til transport af tagdækningsruller frem til udlægningsstedet, og egnet tekniske hjælpemidler til justering af tunge tagdækningsruller forud for fastgørelse. Hvor dette ikke er muligt, så brug tagdækningsruller på max 25 kg. Tagdækningsruller placeres altid så tæt på udlægningsstedet som muligt. Isolering På grund af vægt og størrelse kan manuel udlægning af isoleringsmaterialer være belastende, når det udføres af én person. Der bør derfor altid anvendes tekniske hjælpemidler i forbindelse med udlægningen, når vægten af den enkelte isoleringsplade overstiger 15 kg. Alternativt kan vægten reduceres ved at udlægge isoleringen i flere lag eller minimere størrelsen på pladerne. Tagdækning Tunge løft og tekniske hjælpemidler 19

20 Ovenlys Meget store ovenlys som fx lysbånd, shedlys og lignende monteres ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Karm og kuppel til mindre ovenlys kan dog monteres manuelt af 2 eller flere personer, ved anvendelse af hjælpehåndtag. Kupler op til 1,2 m x 1,2 m kan monteres uden brug af håndtag. Større kupler bør monteres med faste håndtag, hvis hjælpehåndtag ikke kan anvendes. Gasflasker Håndteringen af gasflasker vurderes ikke at give anledning til tunge løft, såfremt de primært håndteres med tekniske hjælpemidler, fx flaske-/sækkevogn. Lettere manuel håndtering kan accepteres, hvis det sker med en kombination af træk, skub og rul. Det gælder også ved serviceopgaver, hvor flasken læsses på/af bilen, såfremt der max anvendes 22 kg (netto) flasker. På mindre opgaver minimeres belastningen ved manuel håndtering ved, at flaskerne placeres på terræn og der benyttes lange gasslanger. Tunge løft og APV Manuel håndtering af byrder bør undgås, og det skal vurderes, hvilke foranstaltninger der med fordel kan sikre dette. Forpligtelsen gælder alle parter og derfor skal: den projekterende i udbudsmaterialet beskrive, hvordan belastningerne ved manuel håndtering kan minimeres. leverandøren beskrive i brugsanvisningen, hvordan produkterne kan håndteres. virksomheden i deres APV tage stilling til, hvordan belastningerne ved manuel håndtering kan minimeres. 20 Tagdækning Tunge løft og tekniske hjælpemidler

21 El på byggepladsen Inden arbejdet påbegyndes, skal det sikres, at der er fremført tilstrækkelig elforsyning til arbejdsstedet, herunder at det aktuelle effektbehov kan dækkes. Der skal endvidere være etableret et tilstrækkeligt antal eltavler (strømkasser). Det skal jævnligt kontrolleres, at eltavler og kabler er i forsvarlig stand - min. hver 3. måned. Tavlerne skal være sikret med overdækning mod vand og fugt og i øvrigt opfylde kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Alt elektrisk håndværktøj skal efterses to gange om året. Stoffer og materialer Generelle krav Leverandørbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning APV og stoffer og materialer Stoffer og materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler Luftforureninger Temperaturgrænser Åndedrætsværn Rengøring af materiel og værktøj Andre personlige værnemidler Generelle krav Når der arbejdes med produkter der indeholder bitumen gælder bl.a. følgende krav: Leverandørbrugsanvisning I forbindelse med køb/salg af produktet skal leverandøren normalt udlevere en brugsanvisning - en såkaldt leverandørbrugsanvisning. Brugsanvisningen fortæller, hvilke forholdsregler der skal tages ved brug af produktet (fx om anvendelse af personlige værnemidler). Arbejdspladsbrugsanvisning For bitumenholdige produkter, som anvendes på arbejdspladsen, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning på dansk. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder de samme punkter som leverandørbrugsanvisningen, men til forskel skal arbejdspladsbrugsanvisningen beskrive forhold vedrørende den konkrete brug på arbejdspladsen. En arbejdspladsbrugsanvisning er altså specifik for den enkelte arbejdsproces/-plads. Tagdækning El på byggepladsen/stoffer og materialer 21

22 APV og stoffer og materialer Når der anvendes farlige stoffer og materialer, fx produkter mærket med faresymbol, skal virksomheden udarbejde en særlig APV. Denne APV består af arbejdspladsbrugsanvisninger og en liste over de farlige stoffer og materialer, der anvendes. Det gælder også ved arbejde med bitumenholdige produkter, som skal opvarmes. Arbejdspladsbrugsanvisningerne udgør dokumentationen for dette APV-arbejde, og disse bør derfor samles i en mappe med en indholdsfortegnelse (liste) over alle produkterne, virksomheden arbejder med. Alle ansatte skal instrueres og have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne for de produkter, de arbejder med. Her er mappen med arbejdspladsbrugsanvisningen et godt redskab. Stoffer og materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler Bitumenprodukter med opløsningsmidler må generelt ikke påføres ved udsprøjtning. Ved broisolering kan udsprøjtning af bitumenprodukter med opløsningsmidler dog tillades i vinterperioden fra 1. oktober til 1. april, hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et andet produkt eller påføringsmetode på grund af særlige forhold vedrørende arbejdets karakter sammenholdt med trafikforhold. Luftforureninger Ved tagarbejde kan der opstå luftforurening fra støvbinding samt bitumenrøg i forbindelse med arbejdet fra bl.a. gryder og ved svejsning. Disse forureninger skal så vidt muligt fjernes eller begrænses på udviklingsstedet. Dette kan fx gøres ved at tage hensyn til vindretningen ved placering af materiel og ved tilrettelæggelse af arbejdsgangen. Gryder til opvarmning af bitumen skal være forsynet med termostat jf. Asfaltreglerne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. Det anbefales herudover, at der anvendes sikkerhedsgryder, som ved deres udformning minimerer risikoen for skoldning i forbindelse med ilægning af bitumenblokke. Ved brug af kold-flydende produkter skal de foreskrevne optørringstider overholdes. 22 Tagdækning Stoffer og materialer

23 Der skal træffes passende foranstaltninger, så andre håndværksgrupper ikke udsættes for gener og sundhedsfarlig påvirkning fra tagdækningsarbejdet. Når der arbejdes med foliemateriale, skal de anførte temperaturer for svejsning overholdes. Temperaturgrænser Temperaturen spiller en væsentlig rolle for dannelsen af luftforureningen. Ved arbejde med bitumenmaterialer skal temperaturerne derfor være så lave som muligt, og der må ikke arbejdes ved en højere temperatur end angivet i nedenstående skema: Temperaturgrænser for varme processer Tagdækning Oxyderet bitumen Broisolering Max. 230 (grader) C Max. 250 (grader) C Bitumentype: B 115/15-B 95/35 Kedlerne skal være forsynet med termostater, der sikrer, at temperaturen ikke overskrides på udlægningsstedet, ligesom kedlerne bør være afskærmede og indrettet således, at de ansatte er sikret mod at blive ramt af bitumenstænk i forbindelse med efterfyldning og eventuel overkogning. De ansatte skal endvidere have mulighed for at kontrollere anvendelsestemperaturen på selve udlægningsstedet. Åndedrætsværn Ved varmklæbning og svejsning skal arbejdet i røgfanen undgås. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis der arbejdes med opløsningsmiddelholdige produkter, skal luftforureningen undgås på anden måde eller der skal benyttes velegnet åndedrætsværn. Opvarmnings temperaturen har en afgørende betydning for udviklingen af røg og bør derfor holdes så lav som mulig, jf. forgående afsnit. Der skal normalt anvendes mindst halvmaske med filtertype A2P2 eller turbomaske med samme filtertype. Filtermaske må højst anvendes i sammenlagt 3 timer om dagen. Hvis arbejdet forventes at strække sig ud over 3 timer, skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn fra arbejdets begyndelse. Åndedrætsværn skal altid være til rådighed og normalt anvendes: Ved arbejde i lukkede rum. Hvor arbejdsstedet er overdækket. Når arbejdet foregår i røgfanen, og der ikke er tilstrækkelig naturlig ventilation. Ved arbejdsprocesser, hvor der anvendes bitumenprodukter med organiske opløsningsmidler. Ved arbejdsprocesser, hvor der foretages udlægning ved sprøjtning. Tagdækning Stoffer og materialer 23

24 Rengøring af materiel og værktøj Materiel og værktøj, der forurenes med bitumenmaterialer under arbejdet, skal rengøres jævnligt. Rengøringen skal foretages på en sådan måde, at forureningen spredes mindst muligt, og således at sundhedsskadelig påvirkning undgås. Vandbaserede rensemidler uden organiske opløsningsmidler bør anvendes, hvor det er muligt. Hvis man er nødt til at supplere rengøringen med brug af et opløsende rensemiddel, kan det fx gøres således: Håndværktøj og mindre effekter rengøres i lukket kar. Større maskiner, biler, trailere og lignende rengøres på vaskeplads med olieudskiller. Brugt rensemiddel og opløst bitumen skal bortskaffes som kemikalieaffald efter de gældende regler herfor. Ved rengøring af materiel og værktøj skal der bruges personlige værnemidler - se bl.a. leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisningen for det anvendte rensemiddel. Andre personlige værnemidler Som arbejdstøj anbefales arbejdstøj i en kombination af bomuld og brandhæmmende benklæder. Gennemvædet og stærkt tilsmudset arbejdstøj giver øget risiko for hudkontakt med bitumen. Derfor: Start ikke arbejdsdagen med arbejdstøj, der er gennemvædet. Sørg for, at der er et ekstra sæt arbejdstøj til rådighed. Skift til det rene sæt ved gennemvædning/stærk tilsmudsning. Vask det forurenede tøj, før det bruges igen. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for den nødvendige rengøring og vedligeholdelse af arbejdstøj, og der kan ikke indgås aftaler om, at den ansatte selv påtager sig vask af forurenet arbejdstøj. Den ansatte skal efterlade arbejdstøjet på arbejdsstedet og må ikke medbringe det til eget hjem. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der anvendes egnede handsker og fodtøj, som tåler varme. Sikkerhedssko skal altid anvendes ved tagpaparbejde. Ved valg af sikkerhedssko skal der tages hensyn til, at fodtøjet har de rette værneegenskaber. Herudover skal fodtøjet vælges ud fra de forhold, der i øvrigt arbejdes under, fx temperatur, fugtighed, underlagets beskaffenhed mm. Sikkerhedssko skal desuden være tilpasset den enkelte bruger og dennes behov. 24 Tagdækning Stoffer og materialer

25 Velfærdsforanstaltninger Generelt skal alle de faciliteter, der er nævnt i det efterfølgende skema, være til rådighed for de ansatte, når der arbejdes med asfaltmaterialer. Start/slut på samlingssted eller varighed højst 3 arbejdsdage/ 6 mandage Serviceopgaver, varighed højst 3 dage/6 mandage Varighed over 3 arbejdsdage/ 6 mandage Lokalitet Faciliteter Byggeplads Samlingssted Servicebil Byggeplads Vand og håndrensemiddel Skal forefindes Skal forefindes Skal medbriges Forsvarlig opbevaring af tøj/ejendele 2 aflåselige skabe til omklædning Servicebil 2 aflåselige skabe til omklædning Toilet, håndvask I rimelig afstand fra arbejdsstedet Kun hvis den ansatte er der jævnligt Anvises af arbejdsgiveren Inden for 200 m eller 5 min. transport Passende spiseplads Letvogn eller bygninger Hvis den ansatte spiser her Indrettes i servicebil I skurvogn eller bygninger Bad og omklædning Hvor den ansatte starter og slutter Hvor den ansatte starter og slutter Hvor den ansatte starter og slutter Skal forefindes Uddannelse Alle, der arbejder med tagdækning, skal have gennemgået et godkendt kursus om arbejde med bitumenmaterialer inden for tagdækning, eller være instrueret om den sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige udførelse af arbejdet af en person, der har gennemgået et sådant kursus. Kurserne indgår i tagdækkeruddannelsen, men tilbydes også særskilt på erhvervsskolerne. Tagdækning 25 Velfærdsforanstaltninger/Uddannelse

26

27 Regler for udførelse af varmt arbejde Virksomhedens opgave er at: Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst en time efter, at arbejdet er gjort færdigt. Frakoble evt. automatiske brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg skal brandvæsnet give tilladelse til frakobling. Tilkoble evt. automatiske brandsikringsanlæg efter endt arbejde. Rengøre arbejdsstedet for brandbart materiale. Flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10 m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages. Tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer og andet brandbart materiale. Sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI. Informere håndværkere om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag m.v. Sikre at denne tilladelsesblanket bliver udfyldt og underskrevet samt at en kopi bliver forsvarligt arkiveret. Sikre sig at alarmering af brandvæsnet kan ske. Håndværkerens opgave er at: Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI. Kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet. Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brandbart materiale. Kontrollere at brandvagten har klargjort og opsat slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. Sikre sig at adgangsvej og flugtvej ikke blokeres ved en eventuel brand. Erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt. Underskrive denne tilladelsesblanket. Brandvagtens opgave er at: Være til stede og holde opsyn fra arbejdets begyndelse og til mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt. Være bekendt med gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI. Kontrollere at arbejdsstedet er rengjort, og at brandfarligt materiale er flyttet, eller sikret på anden vis. Beskytte inventar og bygningsdele fx ved brug af gnistfang el.lign., således at dette ikke kan blive antændt. Klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevinder og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet - uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. Underskrive denne tilladelsesblanket.

28 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder - vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Branchevejledninger: Ud over de nævnte vejledninger kan du hente flere vejledninger på som mere specifikt handler om de enkelte faggrupper Arbejde med asfaltmaterialer Belysning og elforsyning på byggepladsen Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Byggeriets sikkerhedsmålinger Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg Indretning af skurvogne og lignende Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Kursusmaterialer: Arbejdsmiljømanual Kursusmappe for "Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder" Plancher for "Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder" og "Udførelse af APV i små bygge- og anlægsvirksomheder " Faktablade: På BARs hjemmeside kan der hentes faktablade for 16 forskellige faggrupper, som kort beskriver de væsentligste problemer og løsninger der er inden for hver faggruppe Tagdækning Andre materialer fra BAR: - oversigt over gode tekniske hjælpemidler. - hvordan ulykker kan forebygges. - redskab til bygherrer, rådgivere, projekterende og entreprenører. - om arbejdet med farlige stoffer og materialer. - anmeldelse af ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Januar 2008 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING November 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold INDHOLD 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Februar Branchevejledning om TAGDÆKNING. Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

Februar Branchevejledning om TAGDÆKNING. Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Februar 2018 Branchevejledning om TAGDÆKNING Branchefællesskab for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Adgangs- og transportveje Generelt...5 På terræn...5 Til tag...5 Flugtveje...6

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Tunge løft Vejledning 5

Tunge løft Vejledning 5 Tunge løft Vejledning 5 Byggekomponentbrugsanvisning for tagpap Tagpapbranchens Oplysningsråd JANUAR 2006 Tunge løft 1 Vejledning 5 Indledning Denne vejledning omhandler håndtering af tagpap på flade tage

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Bilag 4 - Arbejde med asfaltmaterialer

Bilag 4 - Arbejde med asfaltmaterialer Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1391 af 4. december 2017 Bilaget omfatter arbejde med nedennævnte arbejdsprocesser med anvendelse af de angivne asfaltmaterialer. Dog gælder følgende bestemmelser

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder I medfør af 11a, 15, stk. 2, 33, stk. 1, 35, 56 og 67 i Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Arbejdstilsynets regler for byggepladser

Arbejdstilsynets regler for byggepladser Arbejdstilsynets regler for byggepladser 1. Adgang til skurbyen. Det skal være muligt at færdes i almindeligt fodtøj mellem parkeringsplads og skurbyen. 2. Adgang fra skurbyen til byggepladsen og rundt

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT

Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT 12/2015 Branchevejledning om UDLÆGNING AF VEJASFALT Indhold INDHOLD 5 INDLEDNING 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...6 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...7

Læs mere

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning Faktaark 1 - Planlægningsværktøj I får her et planlægningsværktøj, som I fremover kan bruge, når I udregner tilbud på nye byggeopgaver og planlægger kommende

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Brug de personlige værnemidler, der er beskrevet i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter.

Brug de personlige værnemidler, der er beskrevet i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter. Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg MALERARBEJDE Ved spartling og maling af diverse overflader kan man især udsættes for kemi, belastende arbejdsstillinger, ensidigt gentaget belastende

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT

BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT BRANCHEVEJLEDNING OM UDLÆGNING AF ASFALT 2. udgave 2008 Indhold 4 Indledning 5 Ansvar for arbejdsmiljøet Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte 8 Hvem gør hvad 10 Tilrettelæggelse af arbejdet

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder At-meddelelse nr. 1.03.1 September 1998 Erstatter: Juli 1997 Baggrund Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning. Denne At-meddelelse oplyser

Læs mere

Bilag 24 BYGHERRE tjekliste journal som logbog

Bilag 24 BYGHERRE tjekliste journal som logbog Vejledning og tjekliste til indhold i journal i udførelsesfasen og for den færdige bygning Denne vejledning og tjekliste 2.1.1 for journal beskriver brugen af journal som en logbog. Der findes på Byggesagsstyring.nu

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen

Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen Foto: Brian Berg Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen Foto: Alex Tran 2 Tænk arbejdsmiljø allerede i udbudsfasen Et godt tilbud bygger på et godt udbud. Når en entreprenør skal give et godt tilbud

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF VINDUER OG GLASFACADER Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE i Bygge & Anlæg Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE Indhold INDHOLD 4 Indledning Bygherrens ansvar...4 5 Planlægning 6 Eksempler på metoder til anhugning

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Værktøjer 12 1. Ordremodtagelse Dette værktøj skal I bruge, når I f.eks. modtager mindre arbejdsopgaver pr. telefon eller mail. I skal bruge værktøjet, hver gang I modtager nye ordrer. Formålet med ordremodtagelsen

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Værktøjer 12 1. Ordremodtagelse Dette værktøj skal I bruge, når I f.eks. modtager mindre arbejdsopgaver pr. telefon eller mail. I skal bruge værktøjet, hver gang I modtager nye ordrer. Formålet med ordremodtagelsen

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Branchevejledning om Færdsel på byggepladsen. transportveje

Branchevejledning om Færdsel på byggepladsen. transportveje Branchevejledning om - Adgangsog transportveje Indhold InDhold 4 Indledning Byggepladsveje... 5 Køreveje... 5 Gangveje... 6 Afskærmning af nedfaldende genstande... 7 8 Indendørs adgangsveje 9 Lodrette

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Gør varmt arbejde ved tagdækning til sikkert arbejde

Gør varmt arbejde ved tagdækning til sikkert arbejde Gør varmt arbejde ved tagdækning til sikkert arbejde Kend sikkerhedsreglerne og din virksomheds ansvar! Ring gerne til os på 70 12 12 22 eller besøg www.if.dk/varmtarbejde Blot en enkelt gnist kan ulme

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1)

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) BEK nr 1516 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20100045510 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere