BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave

2 Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen 6 Adgangs- og transportveje 8 Sikring mod nedstyrtning 11 Sikring mod gennemstyrtning 12 Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 12 Arbejde i faldsikringsudstyr 13 Besigtigelse/inspektion 14 Montage og inddækning af ovenlys 15 Renovering 15 Vind- og vejrforhold 16 Orden og ryddelighed 16 Brandsikring 17 Førstehjælpsudstyr 18 Materialer 18 Placering 18 Transport til taget 19 Tunge løft og tekniske hjælpemidler 19 Tagpap og folie 20 Ovenlys 20 Gasflasker 20 Tunge løft og APV 21 El på byggepladsen 21 Stoffer og materialer 21 Generelle krav 22 Stoffer og materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler 22 Luftforureninger 23 Temperaturgrænser 23 Åndedrætsværn 24 Rengøring af materiel og værktøj 24 Andre personlige værnemidler 25 Velfærdsforanstaltninger 25 Uddannelse 26 Bilag: Anmeldelsesblanket

3 Forord Denne vejledning handler om alle de forhold, som er forudsætningen for, at arbejdet med tagdækning kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vejledningen erstatter BAR's tidligere vejledninger for "tagpapdækning" og "tagpapdækning og fugtisolering med bitumenholdige materialer" - begge fra I forhold til tidligere udgaver præciserer denne vejledning bl.a., hvilke krav og pligter der specielt stilles til projekterings- og planlægningsfasen. På BAR's hjemmeside er det muligt at hente hele vejledningen og printe den ud. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Tagdækning Forord 3

4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen Tagdækning kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, hvis de nødvendige forudsætninger er indarbejdet i projekterings- og planlægningsfasen. Dette kræver, at alle parter lever op til deres ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven. Bygherren Når mere end én arbejdsgiver på samme tidspunkt beskæftiger flere end 10 personer på byggepladsen, har bygherren ansvar og pligt til at sørge for: Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder. Koordinering af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder. Udarbejdelse og vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet. Bygherrens pligter kan overdrages, hvis forudsætningerne er i orden - men det kan ansvaret ikke. Yderligere information om Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) kan findes på Projekterende Den projekterende skal i projektmaterialet sikre at: arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med udførelsen og den efterfølgende vedligeholdelse, der er den fornødne plads og mulighed for, at tekniske hjælpemidler kan anvendes, farlige stoffer og materialer substitueres, hvis det er muligt, særlige risici er beskrevet. 4 Tagdækning Projektering og planlægning

5 Det betyder blandt andet, at: materialer placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til arbejdsstedet og adgangs- og køreveje for tekniske hjælpemidler, der etableres et friareal omkring bygningen, hvis det er nødvendigt af hensyn til de valgte sikkerhedsforanstaltninger, sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med senere serviceeftersyn etableres/forberedes i opførelsesfasen, der indgås en aftale om varmt arbejde, jf. bilag 1 sidst i denne vejledning, rækværker også skal kunne anvendes ved kantinddækning (se endvidere side 10). Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejde i højder over 5 meter er jf. Arbejdsmiljøloven særligt farligt arbejde. Det betyder at der altid skal udarbejdes en skriftlig vurdering af dette, fx i form af en APV for det konkrete arbejde. Når der er krav om PSS, indgår vurderingen heri. Projektgennemgangsmøde Selv når aftalegrundlaget (kontrakterne) er entydigt, kan det være nødvendigt, specielt på større opgaver, at holde et projektgennemgangsmøde for at få de sidste detaljer på plads vedrørende de mange aktiviteter, der indgår i det samlede projekt. På mødet bør følgende behandles og fastholdes i et referat: Grænseflader/koordinering mellem aktørerne. Tidsplanen. Fælles sikkerhedsforanstaltninger. Varmt arbejde. Opstartsfasen Selv om projektet er tydeliggjort i kontrakterne og evt. præciseret på projektgennemgangsmødet, skal tagdækkerne instrueres. Dette bør ske på et opstartsmøde. På opstartsmødet gennemgås virksomhedens APV, projektmaterialet, PSS, aftale om varmt arbejde (se bilag sidst i vejledningen) og andre relevante oplysninger. Tagdækning Projektering og planlægning 5

6 Sikkerhed i planlægningsfasen Adgangs- og tranportveje Generelt På terræn Til tag Flugtveje Skærm og overdækning Sikring mod nedstyrtning Generelle krav Hældningstage 15 0 eller derover Generelt Supplerende krav Hældningstage 34 0 eller derover Hældningstage over 60 0 Arbejde ved gavl Indhak i facaden Særlige forhold Gennemføringer Krav til rækværker/skærme Markeringer Sikring mod gennemstyrtning Adgangs- og transportveje Generelt Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt. På terræn Byggepladsen skal være indrettet med et tilstrækkeligt antal adgangs- og transportveje, således at personer altid kan færdes sikkert, og at materialer kan transporteres betryggende på arbejdspladsen. Adgangs- og transportveje skal være indrettet, så egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes. Det skal så vidt muligt sikres, at kørende og gående trafik holdes adskilt, og at kørevejene gøres ensrettede. Det skal endvidere sikres at: veje er bæredygtige uanset vejrliget, adgangsveje fra offentlig vej og fra parkeringsplads til omklædningsrum og veje mellem skure kan befærdes i normalt fodtøj, adgangsveje fra omklædningsrum til arbejdspladsen kan befærdes i arbejdsfodtøj (det skal fx ikke være nødvendigt at benytte gummistøvler for at komme på taget), adgangsveje for gående skal have en bredde på mindst 80 cm. Hvis der ikke transporteres materialer, kan bredden dog reduceres til 60 cm. 6 Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen

7 Til tag Der skal altid benyttes hensigtsmæssige adgangsveje til taget: Trapper i bygningen bør anvendes, hvis de er egnede. Trappetårn benyttes, når opgaven har en varighed på mere end 3 uger, og højden til taget overstiger 6 meter. Hvis der anvendes stillads som værn mod nedstyrtning, anvendes dette som adgangsvej. Stiger bør kun anvendes på mindre opgaver. Elevator (hejs) kan med fordel benyttes på særlige arbejdsopgaver, fx ved større opgaver på høje bygninger. Flugtveje Der skal altid være én flugtvej ud over adgangsvejen således, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Anvendes stiger som flugtvej/adgangsvej, skal de fastgøres. Elevatorer accepteres ikke som flugtvej. Flugtvejene skal altid holdes frit passable. Skærm og overdækning Over adgangs- og transportveje, hvor der er risiko for nedfaldende materialer, skal der anbringes skærme eller anden form for overdækning. Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen 7

8 Sikring mod nedstyrtning Generelle krav På byggepladser med mere end 1 udførende som arbejder på taget, betragtes taget som fællesområde. Bygherren afgrænser og koordinerer sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvis der er mere end 10 ansatte på pladsen. På mindre byggepladser samarbejder de udførende selv om sikkerhedsforanstaltningerne. Sikkerhedsforanstaltningerne skal udføres på en sådan måde, at de kan anvendes til alle arbejdsprocesser - også kantinddækning. Fx sceptre fastgjort i inserts i facade, beslag for sceptre i elementsamlinger, stillads eller lignende. Faldsikringsudstyr anvendes normalt kun, hvor andre sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan etableres. Anvendes der stillads, må stilladsdækket højst være placeret 0,5 m under tagfoden, og stilladset skal være forsynet med rækværk. Der skal ved tagfoden opsættes skærm, net eller lignende, som med sikkerhed kan standse en person og materialer, der falder ned fra taget. Arbejdet må under ingen omstændigheder påbegyndes, før ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger er i orden. Det gælder uanset, hvem der har ansvaret for at udføre foranstaltningerne. Hældningstage 15 0 eller derover Generelt Inden arbejdet påbegyndes, skal der etableres stillads, skærm eller lignende ved tagfoden, hvis: tagfodens højde over det omgivende underlag er mere end 2 m, og der skal foregår arbejde/færdsel i en højde af mere end 5 m over det omgivende underlag. Hvis taget er glat, skal der anvendes tagstiger - uanset arbejdshøjden. Ved tagdækning af tage over ca er anvendelse af skærm ved tagfod ikke velegnet. Her anbefales stillads, hvor der kan arbejdes fra, og hvor materiel kan placeres. 8 Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen

9 Supplerende krav Hældningstage 34 0 eller derover Arbejde og færdsel udføres fra tagstiger. Hvis den lodrette afstand fra arbejdsstedet til stillads overskrider 5 m, skal der samtidigt benyttes H-sele og line med faldstop. Hældningstage over 60 0 Arbejde og færdsel udføres fra tagstiger Hvis den lodrette afstand fra arbejdsstedet til stillads overskrider 2 m, skal stilladset føres med op. Arbejde ved gavl Ved arbejde på hældningstage på 15 0 eller derover kan der være en særlig fare for nedstyrtning ved gavlen. Foregår der arbejde eller færdsel nærmere end 2 m fra gavlen, og højden til det omgivende underlag er større end 2 m, skal denne fare imødegås. Dette kan ske ved: opsætning af stillads/rækværk langs gavl, eller undtagelsesvis og ved kortvarigt arbejde, brug af faldsikringsudstyr. Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen 9

10 Indhak i facaden Uregelmæssige ændringer i facadeprofilen (indhak) forøger risikoen for nedstyrtning og der skal altid etableres sikkerhedsforanstaltninger, når højden over terræn overstiger 2 m. Foranstaltningerne kan bestå af rækværk/stillads eller en markering 2 m fra tagfoden/- kanten. Særlige forhold Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at etablere sikring mod nedstyrtning uanset højden. Vær opmærksom på, at kældernedgange, lyskasser og lignende, som udgør en fare i forbindelse med nedstyrtning, i alle tilfælde vil kræve sikkerhedsforanstaltninger - uanset faldhøjden. Man skal endvidere være opmærksom på, at forholdene kan ændre sig undervejs i projektet, fx midlertidig placering af materiel og materialer langs facaden. Det kan derfor anbefales, at der etableres et friareal langs facaden, som friholdes for genstande, der kan udgøre en fare i forbindelse med nedstyrtning. Gennemføringer Alle åbninger i tagfladen, der udgør en fare, skal uanset størrelse og falddybde enten afdækkes, markeres eller afspærres. Det skal altid være aftalt (PSS), hvem der udfører og vedligeholder afdækninger og markeringer. Afdækninger/afspærringer skal udføres med materiale af tilstrækkelig styrke og være sikret mod enhver form for udskridning/forskydning. Krav til rækværker/skærme Rækværk skal være 1 m højt og bestå af hånd-, knæ- og fodliste. Rækværket skal kunne holde til følgende belastning midt mellem sceptrene: Vandret belastning på 30 kg, uden at rækværket udbøjes mere end 35 mm. Lodret belastning (+/- 10 grader) på 125 kg, uden at der sker brud eller det forskydes mere end 200 mm. Anvendes rækværk af træ (af god kvalitet) med en dimension på 31 x 125 mm, kan ovenstående normalt overholdes med en sceptreafstand på mellem 2,25-2,4 m. Fodlisten skal minimum være 31 x 150 mm. Fodlisten kan undværes, hvor der er en betonopkant. 10 Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen

11 Markeringer Markeringer skal udføres med tydeligt markeringsmateriel. Det kan fx være kegler med lægter, plastkæde eller lignende i 1 m højde. Plastbånd og minestrimmel må ikke benyttes, da det ikke opfylder kravet om holdbarhed. Markeringen skal anbringes minimum 2 m fra åbning/kant, og afstanden mellem markeringskeglerne anbefales at være max. 3 m. Sikring mod gennemstyrtning I forbindelse med renoveringsopgaver kan den eksisterende tagkonstruktion være svækket så meget, at der er risiko for gennemstyrtning. Forud for arbejdet undersøges, om taget er bæredygtigt. Eventuelle mangler udbedres, eller der etableres sikkerhedsforanstaltninger. Det skal fremgå af udbudsmaterialet, hvis taget ikke har den fornødne bæreevne. Tagdækning Sikkerhed i planlægningsfasen 11

12 Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen Arbejde i faldsikringsudstyr Kantinddækning Montage af ovenlys, lysbånd og shedlys mv. Servicearbejde Besigtigelse/inspektion Flade tage under 15 0 Hældningstage Montage og inddækning af ovenlys Montage Inddækning Renovering Sammenstyrtningsfarer Nedfaldende materialer Støv Vind- og vejrforhold Orden og rydelighed Brandsikring Førstehjælpsudstyr Arbejde i faldsikringsudstyr Arbejde i H-sele og line må normalt ske ved kortvarigt arbejde eller hvor faren ved etablering af de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger er større end den fare, de skal afværge. Jf. Arbejdstilsynets praksis kan brugen af H-sele og line normalt kun accepteres, hvis arbejdet har en varighed på mindre end 4 timer, fx servicearbejde, mindre reparationer og inspektion. Ved enkelte arbejdsopgaver kan nedstyrtningsfaren imidlertid kun forhindres ved brug af H-sele og line, og i disse situationer kan faldsikringsudstyr benyttes i mere end 4 timer. Eksempler på sådanne arbejdsopgaver er: Kantinddækning hvor der ikke kan indstøbes/-mures inserts i facaderne til montage af rækværkssceptre, hvor der ikke kan placeres beslag fx gennem elementsamlinger, hvor det ikke ud fra en teknisk/økonomisk betragtning med rimelighed kan anvendes andre foranstaltninger, fx stillads, ved tage, hvor der ikke kan anvendes rækværk med kontravægt, fordi der er tale om tage med murkroner, hvorpå rækværksseptre fastholdes med multitvinger, eller tage med ét eller flere lag isolering, hvor der ikke kan anvendes rækværk med kontravægt. 12 Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen

13 Montage af ovenlys, lysbånd og shedlys mv. hvor arbejdet med inddækning af disse ikke kan udføres jf. anvisningerne på side 14. Servicearbejde hvor det ikke ud fra en teknisk/økonomisk betragtning med rimelighed kan anvendes andre foranstaltninger, fx stillads. Besigtigelse/inspektion Flade tage under 15 0 Når det i forbindelse med besigtigelse, fejlfinding, opmåling eller lignende er nødvendigt at færdes på tage, kan det ske uden de normalt krævede sikkerhedsforanstaltninger, hvis færdslen ikke foregår nærmere end 2 m fra kanten. Færdsel fra adgangsvej og 2 meter ind på taget kan også ske uden de normale sikkerhedsforanstaltninger. Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 13

14 Er der behov for at komme nærmere kanten end 2 m, skal der som minimum anvendes H-sele og line. Hældningstage Hvor der er krav om sikkerhedsforanstaltninger, skal der som minimum anvendes H-sele med line og eventuelt tagstige. Montage og inddækning af ovenlys I forbindelse med montering og/eller inddækning af ovenlys er det næsten altid nødvendigt at afmontere den midlertidige afdækning eller den tilhørende kuppel, hvorved der opstår en øget risiko for nedstyrtning. Inden arbejdet påbegyndes, skal tagdækkeren derfor sikre sig, at alle materialer og alt værktøj er til stede, således at det ikke er nødvendigt at forlade arbejdsstedet, før arbejdet er færdigt og sikret igen. Montering og inddækning af ovenlys kan udføres uden umiddelbar sikring, når følgende forholdsregler er taget: Montage 1. Afdækningspladen fjernes, umiddelbart forinden karmen/kuplen monteres. 2. Karmen løftes på plads ved hjælp af hjælpehåndtag, som sikrer et lige løft tæt på kroppen (hvis hjælpehåndtag ikke kan anvendes ved montage af kuppel, kan disse undlades). 3. Afdækningspladen genmonteres eller erstattes med anden sikring straks efter, at karmen er monteret. Ved større ovenlys, såsom lysbånd, shedlys og lignende, skal der anvendes H-sele og line. Inddækning Kuppel eller afdækningsplade forskydes, så kun den side af karmen, der arbejdes på, er fri, og således at kun max 30 cm af udsparingen er åben. Afdækning/kuppel på ovenlys (60 cm x 60 cm og derunder) kan fjernes helt i forbindelse med inddækningen. Hvis arbejdsstedet forlades, selv for et kort tidsrum, skal der altid etableres en sikring. 14 Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen

15 Renovering Sammenstyrtningsfarer Ved renoveringsopgaver kan der være usikkerhed om tagets bæreevne. Hvor dette er tilfældet, skal der fortages en undersøgelse og træffes de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, fx afstivning eller afspærring eller brug af fx tagstiger. Særligt ved ikke-bæredygtige eternittage anvendes tagstiger eller lign. Nedfaldende materialer Ved afrivning af eksisterende tagbeklædning, isoleringsmaterialer, ovenlysvinduer og kantinddækning, skal der tages hensyn til risikoen for nedfaldende materialer. Støv Ved støvdannende arbejdsprocesser skal støvet fjernes, inden det når åndedrætszonen. Dette kan fx ske ved at anvende maskiner, der kan kobles til udsugning, således at støvet fjernes på udviklingsstedet. Alternativt kan der anvendes et velegnet åndedrætsværn. Ved afrivning af isoleringsmaterialer skal støvpåvirkningen begrænses. Der skal anvendes velegnet åndedrætsværn. Hvis der forekommer asbestholdige materialer, skal dette fremgå af udbudsmaterialet. Er der tvivl - så kontakt bygherre/entreprenør. Vind- og vejrforhold Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at udlægge pap, når vindhastigheden overstiger m/sek. Under sådanne forhold må der kun arbejdes på taget, hvis der er etableret værn mod nedstyrtning. I bygevejr kan der pludselig forekomme vindstød. Vær desuden opmærksom på særlige lokale forholde som fx høje bygninger, hvor der kan forekomme særligt voldsomme vindstød og turbulens (sug og tryk). Store folieduge/-baner, store isoleringsplader o.l. udgør en særlig risiko, idet de let gribes af vinden. Vindhastigheden kan måles på stedet, hvis firmaet har en vindmåler til rådighed. Alternativt kan den aktuelle vindhastighed oplyses hos Danmarks Meteorologisk Institut. Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 15

16 Orden og ryddelighed Der skal til stadighed være ordentligt og ryddeligt på arealer, hvor der foregår arbejde og færdsel. Der må således ikke placeres materialer og materiel i disse områder på en måde, der er til fare for de ansatte, eller som forhindrer transport og brug af tekniske hjælpemidler. Affald skal løbende fjernes. Om vinteren skal der foretages snerydning og evt. grusning. Brug aldrig salt på taget. Elkabler og ledninger skal anbringes i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen, og i øvrigt så de ikke er til fare for arbejde og færdsel. Rækværk, afskærmning, personlige værnemidler og lignende skal jævnligt efterses af brugeren jf. leverandørens anvisning. Hvis der konstateres fejl og mangler ved en sikkerhedsforanstaltning, er det brugerens ansvar omgående at medvirke til, at disse rettes, således at arbejde og færdsel til stadighed kan foregå på forsvarlig vis. Brandsikring Der skal medbringes mindst 2 stk. trykladede pulverslukkere på taget, når der arbejdes med åben ild. For hver igangværende asfaltgryde samt svejse-/tørbrænder, medbringes mindst 1 pulverslukker. På tage af brandbare materialer samt på alle tage med overliggende isolering af brandbare materialer, skal der anbringes mindst en ekstra pulverslukker ved arbejdsstedet. Der skal desuden altid forefindes en passende reservebeholdning på pladsen, så der kan suppleres umiddelbart efter forbrug. Pulverslukkere skal være DS-mærkede og have en ladning på mindst 6 kg ABC-pulver. Da pulverslukkere til udendørs arbejde udsætttes for vejrlig og hyppige transporter, skal serviceeftersyn foretages mindst hver halve år af DS-certificeret servicefirma, jf. Brandteknisk vejledning 10 A. På arbejdssteder, hvor der forekommer hulrum med brændbart materiale, skal der medbringes en vandfyldt håndsprøjte indeholdende mindst 10 liter vand, eventuelt vandslange eller vandfyldt slangevinde. Der må højst være et oplag på 200 kg gas (netto) i flasker på et tagafsnit. For yderligere anvisninger om brandsikring, henvises til brandteknisk vejledning nr. 10 A. 16 Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen

17 Førstehjælpsudstyr Der skal altid forefindes førstehjælpsudstyr på arbejdspladsen. Ved tagarbejder er det pga. af forbrændingsrisikoen af hud og øjne særligt påkrævet, at der altid er mulighed for at få fat i rigelige mængder koldt vand. Tagdækning Sikkerhedsforanstaltninger i udførelsesfasen 17

18 Materialer Placering Materialeplads på jorden Materialeplads på taget Transport til taget Placering Materialeplads på jorden Opbevaring af materialer på jorden skal foregå på et jævnt og stabilt underlag og med friholdte tilkørselsforhold, således at der kan benyttes truck, kran eller løftevogn, når materialerne skal transporteres videre. Materialeplads på taget Materialerne placeres på taget, så brugen af tekniske hjælpemidler ikke vanskeliggøres. Anvisningerne i brandteknisk vejledning nr. 10 A skal følges. Materialerne bør placeres i den rækkefølge, de skal anvendes og inden for rimelig transportafstand. Tagets bæreevne skal vurderes i forhold til den påtænkte belastning. Materialerne placeres, så de kan håndteres inden for de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret som sikring mod nedstyrtning. Transport til taget Der må kun ske manuel opbæring via stige af håndværktøj og lette håndterlige byrder, som kan bæres i én hånd. På de fleste tagarbejder er det mest hensigtsmæssigt at benytte kran til op- og nedhejsning af materialer samt til nedhejsning af affald. Der kan være tale om forskellige krantyper (fx tårnkran, mobilkran, lastbilkran) eller andre ophejseanordninger - fx Gedahejs. 18 Tagdækning Materialer

19 Tunge løft og tekniske hjælpemidler Tagpap og folie Isolering Ovenlys Gasflasker Tunge løft og APV Manuel håndtering af tunge byrder bør minimeres ved anvendelse af tekniske hjælpemidler eller arbejdsorganisatoriske ændringer. Hvor tung manuel håndtering ikke kan minimeres ved anvendelse af tekniske hjælpemidler, kan det være nødvendigt at iværksætte andre tiltag, som vist i de følgende eksempler. Tagpap og folie Belastende løft opstår når tunge tagdækningsruller løftes og transporteres manuelt. Det samme gør sig gældende i forbindelse med justering forud for fastgørelse. Hvor det er muligt, så brug: sækkevogn eller lignende til transport af tagdækningsruller frem til udlægningsstedet, og egnet tekniske hjælpemidler til justering af tunge tagdækningsruller forud for fastgørelse. Hvor dette ikke er muligt, så brug tagdækningsruller på max 25 kg. Tagdækningsruller placeres altid så tæt på udlægningsstedet som muligt. Isolering På grund af vægt og størrelse kan manuel udlægning af isoleringsmaterialer være belastende, når det udføres af én person. Der bør derfor altid anvendes tekniske hjælpemidler i forbindelse med udlægningen, når vægten af den enkelte isoleringsplade overstiger 15 kg. Alternativt kan vægten reduceres ved at udlægge isoleringen i flere lag eller minimere størrelsen på pladerne. Tagdækning Tunge løft og tekniske hjælpemidler 19

20 Ovenlys Meget store ovenlys som fx lysbånd, shedlys og lignende monteres ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Karm og kuppel til mindre ovenlys kan dog monteres manuelt af 2 eller flere personer, ved anvendelse af hjælpehåndtag. Kupler op til 1,2 m x 1,2 m kan monteres uden brug af håndtag. Større kupler bør monteres med faste håndtag, hvis hjælpehåndtag ikke kan anvendes. Gasflasker Håndteringen af gasflasker vurderes ikke at give anledning til tunge løft, såfremt de primært håndteres med tekniske hjælpemidler, fx flaske-/sækkevogn. Lettere manuel håndtering kan accepteres, hvis det sker med en kombination af træk, skub og rul. Det gælder også ved serviceopgaver, hvor flasken læsses på/af bilen, såfremt der max anvendes 22 kg (netto) flasker. På mindre opgaver minimeres belastningen ved manuel håndtering ved, at flaskerne placeres på terræn og der benyttes lange gasslanger. Tunge løft og APV Manuel håndtering af byrder bør undgås, og det skal vurderes, hvilke foranstaltninger der med fordel kan sikre dette. Forpligtelsen gælder alle parter og derfor skal: den projekterende i udbudsmaterialet beskrive, hvordan belastningerne ved manuel håndtering kan minimeres. leverandøren beskrive i brugsanvisningen, hvordan produkterne kan håndteres. virksomheden i deres APV tage stilling til, hvordan belastningerne ved manuel håndtering kan minimeres. 20 Tagdækning Tunge løft og tekniske hjælpemidler

21 El på byggepladsen Inden arbejdet påbegyndes, skal det sikres, at der er fremført tilstrækkelig elforsyning til arbejdsstedet, herunder at det aktuelle effektbehov kan dækkes. Der skal endvidere være etableret et tilstrækkeligt antal eltavler (strømkasser). Det skal jævnligt kontrolleres, at eltavler og kabler er i forsvarlig stand - min. hver 3. måned. Tavlerne skal være sikret med overdækning mod vand og fugt og i øvrigt opfylde kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Alt elektrisk håndværktøj skal efterses to gange om året. Stoffer og materialer Generelle krav Leverandørbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning APV og stoffer og materialer Stoffer og materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler Luftforureninger Temperaturgrænser Åndedrætsværn Rengøring af materiel og værktøj Andre personlige værnemidler Generelle krav Når der arbejdes med produkter der indeholder bitumen gælder bl.a. følgende krav: Leverandørbrugsanvisning I forbindelse med køb/salg af produktet skal leverandøren normalt udlevere en brugsanvisning - en såkaldt leverandørbrugsanvisning. Brugsanvisningen fortæller, hvilke forholdsregler der skal tages ved brug af produktet (fx om anvendelse af personlige værnemidler). Arbejdspladsbrugsanvisning For bitumenholdige produkter, som anvendes på arbejdspladsen, skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning på dansk. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder de samme punkter som leverandørbrugsanvisningen, men til forskel skal arbejdspladsbrugsanvisningen beskrive forhold vedrørende den konkrete brug på arbejdspladsen. En arbejdspladsbrugsanvisning er altså specifik for den enkelte arbejdsproces/-plads. Tagdækning El på byggepladsen/stoffer og materialer 21

22 APV og stoffer og materialer Når der anvendes farlige stoffer og materialer, fx produkter mærket med faresymbol, skal virksomheden udarbejde en særlig APV. Denne APV består af arbejdspladsbrugsanvisninger og en liste over de farlige stoffer og materialer, der anvendes. Det gælder også ved arbejde med bitumenholdige produkter, som skal opvarmes. Arbejdspladsbrugsanvisningerne udgør dokumentationen for dette APV-arbejde, og disse bør derfor samles i en mappe med en indholdsfortegnelse (liste) over alle produkterne, virksomheden arbejder med. Alle ansatte skal instrueres og have adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne for de produkter, de arbejder med. Her er mappen med arbejdspladsbrugsanvisningen et godt redskab. Stoffer og materialer, der indeholder organiske opløsningsmidler Bitumenprodukter med opløsningsmidler må generelt ikke påføres ved udsprøjtning. Ved broisolering kan udsprøjtning af bitumenprodukter med opløsningsmidler dog tillades i vinterperioden fra 1. oktober til 1. april, hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et andet produkt eller påføringsmetode på grund af særlige forhold vedrørende arbejdets karakter sammenholdt med trafikforhold. Luftforureninger Ved tagarbejde kan der opstå luftforurening fra støvbinding samt bitumenrøg i forbindelse med arbejdet fra bl.a. gryder og ved svejsning. Disse forureninger skal så vidt muligt fjernes eller begrænses på udviklingsstedet. Dette kan fx gøres ved at tage hensyn til vindretningen ved placering af materiel og ved tilrettelæggelse af arbejdsgangen. Gryder til opvarmning af bitumen skal være forsynet med termostat jf. Asfaltreglerne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. Det anbefales herudover, at der anvendes sikkerhedsgryder, som ved deres udformning minimerer risikoen for skoldning i forbindelse med ilægning af bitumenblokke. Ved brug af kold-flydende produkter skal de foreskrevne optørringstider overholdes. 22 Tagdækning Stoffer og materialer

23 Der skal træffes passende foranstaltninger, så andre håndværksgrupper ikke udsættes for gener og sundhedsfarlig påvirkning fra tagdækningsarbejdet. Når der arbejdes med foliemateriale, skal de anførte temperaturer for svejsning overholdes. Temperaturgrænser Temperaturen spiller en væsentlig rolle for dannelsen af luftforureningen. Ved arbejde med bitumenmaterialer skal temperaturerne derfor være så lave som muligt, og der må ikke arbejdes ved en højere temperatur end angivet i nedenstående skema: Temperaturgrænser for varme processer Tagdækning Oxyderet bitumen Broisolering Max. 230 (grader) C Max. 250 (grader) C Bitumentype: B 115/15-B 95/35 Kedlerne skal være forsynet med termostater, der sikrer, at temperaturen ikke overskrides på udlægningsstedet, ligesom kedlerne bør være afskærmede og indrettet således, at de ansatte er sikret mod at blive ramt af bitumenstænk i forbindelse med efterfyldning og eventuel overkogning. De ansatte skal endvidere have mulighed for at kontrollere anvendelsestemperaturen på selve udlægningsstedet. Åndedrætsværn Ved varmklæbning og svejsning skal arbejdet i røgfanen undgås. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis der arbejdes med opløsningsmiddelholdige produkter, skal luftforureningen undgås på anden måde eller der skal benyttes velegnet åndedrætsværn. Opvarmnings temperaturen har en afgørende betydning for udviklingen af røg og bør derfor holdes så lav som mulig, jf. forgående afsnit. Der skal normalt anvendes mindst halvmaske med filtertype A2P2 eller turbomaske med samme filtertype. Filtermaske må højst anvendes i sammenlagt 3 timer om dagen. Hvis arbejdet forventes at strække sig ud over 3 timer, skal der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn fra arbejdets begyndelse. Åndedrætsværn skal altid være til rådighed og normalt anvendes: Ved arbejde i lukkede rum. Hvor arbejdsstedet er overdækket. Når arbejdet foregår i røgfanen, og der ikke er tilstrækkelig naturlig ventilation. Ved arbejdsprocesser, hvor der anvendes bitumenprodukter med organiske opløsningsmidler. Ved arbejdsprocesser, hvor der foretages udlægning ved sprøjtning. Tagdækning Stoffer og materialer 23

24 Rengøring af materiel og værktøj Materiel og værktøj, der forurenes med bitumenmaterialer under arbejdet, skal rengøres jævnligt. Rengøringen skal foretages på en sådan måde, at forureningen spredes mindst muligt, og således at sundhedsskadelig påvirkning undgås. Vandbaserede rensemidler uden organiske opløsningsmidler bør anvendes, hvor det er muligt. Hvis man er nødt til at supplere rengøringen med brug af et opløsende rensemiddel, kan det fx gøres således: Håndværktøj og mindre effekter rengøres i lukket kar. Større maskiner, biler, trailere og lignende rengøres på vaskeplads med olieudskiller. Brugt rensemiddel og opløst bitumen skal bortskaffes som kemikalieaffald efter de gældende regler herfor. Ved rengøring af materiel og værktøj skal der bruges personlige værnemidler - se bl.a. leverandør- og arbejdspladsbrugsanvisningen for det anvendte rensemiddel. Andre personlige værnemidler Som arbejdstøj anbefales arbejdstøj i en kombination af bomuld og brandhæmmende benklæder. Gennemvædet og stærkt tilsmudset arbejdstøj giver øget risiko for hudkontakt med bitumen. Derfor: Start ikke arbejdsdagen med arbejdstøj, der er gennemvædet. Sørg for, at der er et ekstra sæt arbejdstøj til rådighed. Skift til det rene sæt ved gennemvædning/stærk tilsmudsning. Vask det forurenede tøj, før det bruges igen. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for den nødvendige rengøring og vedligeholdelse af arbejdstøj, og der kan ikke indgås aftaler om, at den ansatte selv påtager sig vask af forurenet arbejdstøj. Den ansatte skal efterlade arbejdstøjet på arbejdsstedet og må ikke medbringe det til eget hjem. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der anvendes egnede handsker og fodtøj, som tåler varme. Sikkerhedssko skal altid anvendes ved tagpaparbejde. Ved valg af sikkerhedssko skal der tages hensyn til, at fodtøjet har de rette værneegenskaber. Herudover skal fodtøjet vælges ud fra de forhold, der i øvrigt arbejdes under, fx temperatur, fugtighed, underlagets beskaffenhed mm. Sikkerhedssko skal desuden være tilpasset den enkelte bruger og dennes behov. 24 Tagdækning Stoffer og materialer

25 Velfærdsforanstaltninger Generelt skal alle de faciliteter, der er nævnt i det efterfølgende skema, være til rådighed for de ansatte, når der arbejdes med asfaltmaterialer. Start/slut på samlingssted eller varighed højst 3 arbejdsdage/ 6 mandage Serviceopgaver, varighed højst 3 dage/6 mandage Varighed over 3 arbejdsdage/ 6 mandage Lokalitet Faciliteter Byggeplads Samlingssted Servicebil Byggeplads Vand og håndrensemiddel Skal forefindes Skal forefindes Skal medbriges Forsvarlig opbevaring af tøj/ejendele 2 aflåselige skabe til omklædning Servicebil 2 aflåselige skabe til omklædning Toilet, håndvask I rimelig afstand fra arbejdsstedet Kun hvis den ansatte er der jævnligt Anvises af arbejdsgiveren Inden for 200 m eller 5 min. transport Passende spiseplads Letvogn eller bygninger Hvis den ansatte spiser her Indrettes i servicebil I skurvogn eller bygninger Bad og omklædning Hvor den ansatte starter og slutter Hvor den ansatte starter og slutter Hvor den ansatte starter og slutter Skal forefindes Uddannelse Alle, der arbejder med tagdækning, skal have gennemgået et godkendt kursus om arbejde med bitumenmaterialer inden for tagdækning, eller være instrueret om den sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige udførelse af arbejdet af en person, der har gennemgået et sådant kursus. Kurserne indgår i tagdækkeruddannelsen, men tilbydes også særskilt på erhvervsskolerne. Tagdækning 25 Velfærdsforanstaltninger/Uddannelse

26

27 Regler for udførelse af varmt arbejde Virksomhedens opgave er at: Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst en time efter, at arbejdet er gjort færdigt. Frakoble evt. automatiske brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg skal brandvæsnet give tilladelse til frakobling. Tilkoble evt. automatiske brandsikringsanlæg efter endt arbejde. Rengøre arbejdsstedet for brandbart materiale. Flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10 m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages. Tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved rørgennemføringer og andet brandbart materiale. Sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI. Informere håndværkere om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag m.v. Sikre at denne tilladelsesblanket bliver udfyldt og underskrevet samt at en kopi bliver forsvarligt arkiveret. Sikre sig at alarmering af brandvæsnet kan ske. Håndværkerens opgave er at: Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI. Kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet. Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brandbart materiale. Kontrollere at brandvagten har klargjort og opsat slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. Sikre sig at adgangsvej og flugtvej ikke blokeres ved en eventuel brand. Erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt. Underskrive denne tilladelsesblanket. Brandvagtens opgave er at: Være til stede og holde opsyn fra arbejdets begyndelse og til mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt. Være bekendt med gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10, 10A og 10B fra DBI. Kontrollere at arbejdsstedet er rengjort, og at brandfarligt materiale er flyttet, eller sikret på anden vis. Beskytte inventar og bygningsdele fx ved brug af gnistfang el.lign., således at dette ikke kan blive antændt. Klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevinder og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger. Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet - uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. Underskrive denne tilladelsesblanket.

28 Vil du vide mere? På kan du læse og printe vore branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Få de seneste nyheder - vælg punktet Nyhedsbrev og tilmeld dig. Branchevejledninger: Ud over de nævnte vejledninger kan du hente flere vejledninger på som mere specifikt handler om de enkelte faggrupper Arbejde med asfaltmaterialer Belysning og elforsyning på byggepladsen Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Byggeriets sikkerhedsmålinger Gode tekniske hjælpemidler Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg Indretning af skurvogne og lignende Publikationer - oversigt Sig fra! Sig stop! Kursusmaterialer: Arbejdsmiljømanual Kursusmappe for "Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder" Plancher for "Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder" og "Udførelse af APV i små bygge- og anlægsvirksomheder " Faktablade: På BARs hjemmeside kan der hentes faktablade for 16 forskellige faggrupper, som kort beskriver de væsentligste problemer og løsninger der er inden for hver faggruppe Tagdækning Andre materialer fra BAR: - oversigt over gode tekniske hjælpemidler. - hvordan ulykker kan forebygges. - redskab til bygherrer, rådgivere, projekterende og entreprenører. - om arbejdet med farlige stoffer og materialer. - anmeldelse af ulykker og arbejdsbetingede lidelser. Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken Videncenter for arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Tlf.: , fax: E-post: Internet: BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg ISBN: Varenummer Januar 2008 Bygmestervej København NV Telefon Telefax Omslag: Henrik Bang Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Opsætning:

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

REGLER FOR VARMT ARBEJDE SKADESTOP REGLER FOR VARMT ARBEJDE Bliv opdateret og læs mere om, hvordan de ændrede regler kan hjælpe med at forebygge unødvendige skader 1 Skadestop HVORFOR ÆNDRE REGLERNE FOR VARMT ARBEJDE? Hvert år

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BYGGERIETS SIKKERHEDSMÅLINGER ET VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG FORBEDRE ARBEJDSMILJØET PÅ BYGGEPLADSEN

BRANCHEVEJLEDNING OM BYGGERIETS SIKKERHEDSMÅLINGER ET VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG FORBEDRE ARBEJDSMILJØET PÅ BYGGEPLADSEN BRANCHEVEJLEDNING OM BYGGERIETS SIKKERHEDSMÅLINGER ET VÆRKTØJ TIL AT OVERVÅGE OG FORBEDRE ARBEJDSMILJØET PÅ BYGGEPLADSEN Indhold 5 Indledning Hvor bruges målemetoden 6 Metodebeskrivelse 7 Beslutning om

Læs mere