Spareforslag Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015"

Transkript

1 Spareforslag Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Besparelse i budget Ajourført sparemål for direkte udgifter Nettoændring i driftsudgifter (Øget sparekrav ift. B2011) Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med budgettet for besluttede Byrådet besparelser på det administrative område. Kataloget over besparelsesforslag indeholdt et samlet forslag vedrørende digitalisering på det administrative område med sparemål på 5 mio. 10 mio. 20 mio mio. kroner i årene Det fremgik af budgetforliget, at der skal følges op på katalogets initiativer. Borgmesterens Afdeling har sammen med IT-styregruppen haft ansvaret for hovedparten af initiativerne. I august 2011 er der foretaget en opgørelse over realiserede og forventede besparelser for magistratsafdelingerne, fordelt på direkte besparelser og på anslåede tidsmæssige besparelser. Direkte besparelser omfatter initiativerne: Modernisering af den administrative arbejdsplads Digitalisering af ekstern post Billigere print El-besparelser på IT-udstyr Fælles telefoni og token løsning Ny aftale mobilt bredbånd Ny aftale telefoni De direkte besparelser for magistratsafdelingerne på disse områder udgør ca. Aarhus Kommune 2011 Side 1 af 14

2 7,9 mio. kroner i 2011 og forventes øget til ca. 16 mio. kroner i 2012 og yderligere i de efterfølgende år. Gennem supplerende initiativer med formål at reducere magistratsafdelingernes direkte udgifter, forventes at kunne opnås de i oversigten anførte ajourførte sparemål voksende til 35 mio. kroner i Foruden besparelser på de direkte omkostninger skønnes det, at der er positive effekter i form af reduceret tidsforbrug til de administrative arbejdsprocesser. Sådanne gevinster er vanskelige at måle nøjagtigt, idet de udgør en blanding af små tidsbesparelser ved enklere arbejdsgange fordelt på et meget stort antal medarbejdere, og i andre tilfælde store tidsbesparelser ved arbejdsgange, som omfatter et mindre antal medarbejdere. Hertil kommer, at nogle af arbejdstidsbesparelserne opstår ved arbejdsprocesser, som er pålagt de decentrale enheder uden kompensation. De indirekte gevinster i et reduceret tidsforbrug kan således alene vurderes på et overordnet niveau. Der forventes på sigt tidsmæssige gevinster i forbindelse med: Digitalisering af ekstern post Nemmere, bedre og billigere lønadministration Modernisering af den administrative arbejdsplads Skanning af post Nemmere, bedre og billigere brugeradministration Ovenstående initiativer forudsætter etablering og drift af nye IT-løsninger. Udgifterne hertil afholdes inden for eksisterende budgetter. De anførte direkte besparelser realiseres i form af mindreudgifter hos magistratsafdelingerne. Realisering af de mulige besparelser i form af et reduceret tidsforbrug til administrative arbejdsprocesser forudsætter en målrettet, organisatorisk indsats overalt i Aarhus Kommune for at udnytte de muligheder for effektivisering og kvalitetsforbedringer, som stilles til rådighed gennem ibrugtagning af nye ITløsninger og omlægning af arbejdsgange. Det foreslås, at den digitaliseringsindsats, som blev besluttet i Budget 2011, fortsætter og forstærkes i den ny budgetperiode, og at Direktørgruppen løbende følger op på resultaterne. Det er forventningen, at denne digitaliseringsindsats på sigt kan føre til en bedre opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse. I forlængelse heraf er det dernæst forventningen, at indsatsen kan understøtte forbedringer, der kan medvirke til at skabe et økonomisk råderum fra 2013 og fremefter i forhold til den udviklingspulje, der er foreslået i magistratens budgetindstilling. I takt med at der kontinuerligt arbejdes med de digitaliseringsindsatsen, vil det blive klargjort i hvilket omfang denne indsats kan aflaste reduktioner på serviceområderne. Aarhus Kommune 2011 Side 2 af 14

3 Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 3 af 14

4 Spareforslag Tværgående forslag T-02 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Koordineret udskiftning af pc er Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Besparelse på driftsudgifter Besparelse på løbende indkøb af pc er Investering i samlet udskiftning af pc er, som driftsfinansieret anlæg ) ) ) ) Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer ) ) ) ) Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Aarhus Kommune har ca administrative pc er. Hidtil er disse blevet udskiftet ukoordineret gennem små og store indkøb disponeret fra de enkelte arbejdspladser. I de seneste år er der udvist tilbageholdenhed med udskiftning, så der for eksempel i 2010 blev indkøbt ca pc er med et gennemsnit på kun 3 pr. ordre. Kommunens samlede installation består derfor af pc er fordelt på flere hundrede forskellige modeller, og en stor del gamle og utidssvarende. I forbindelse med outsourcing af driftsopgaven med at holde pc erne opdateret mv. er der sammen med driftsleverandøren foretaget en vurdering af gevinsterne ved en samlet fornyelse af pc erne. Der er udarbejdet en business case, som i juni 2011 er forelagt Direktørgruppen, som har tiltrådt en anbefaling af, at der foretages en samlet udskiftning, som finansieres af en driftsfinansieret anlægsbevilling. Det indebærer, at magistratsafdelingernes budgetter reduceres i årene svarende til forrentning og tilbagebetaling af investeringen. Den gennemsnitlige levetid for en pc ansættes til 4 år, idet nye pc er købes med 4 års fuld service inkluderet i købsprisen. Tidspunkt for en fremtidig genudskiftning er ikke bundet til tilbagebetalingsperioden. Aarhus Kommune 2011 Side 4 af 14

5 Byrådet har tidligere besluttet i indstilling fra februar 2010 som hovedregel at undlade at driftsfinansiere anlægsbevillinger som følge af likviditetsmæssige udfordringer. I samme indstilling er det fastlagt, at metoden kan anvendes ud fra konkrete argumenter herunder beløbsstørrelsen på investeringen samt investeringens betydning for at realisere effektiviseringsgevinster. Såvel den korte fireårige løbetid på investeringen som den betydelige tværgående effektiviseringsgevinst, medfører at det ud fra en konkret vurdering kan anbefales at driftsfinansiere investeringen i det konkret tilfælde. Ved en samlet udskiftning opnås en standardisering af den samlede installation, som giver driftsmæssige fordele der dels reducerer de eksterne udgifter, dels giver bedre driftsstabilitet til slutbrugerne og mindre tidsforbrug på driftsfejl, support og løbende ændringer. Den samlede vurdering viser, at der over en 4-årig periode vurderes at være direkte besparelser på driftsomkostningerne på ca. 11 mio. kroner ved en samlet udskiftning af pc er sammenlignet med en fortsættelse af sædvanlig praksis. Besparelserne er anført for 4-års perioden Forløbet vil afhænge af tidsplanen for udskiftning. Besparelsen udgøres af reduceret driftsvederlag til driftsoperatør for klargøring, installation, udviklingsomkostninger til driftsplatform, driftsydelser, licenser til operativsystemer samt strømbesparelser som følge af strømbesparende pc-modeller. Hertil kommer, at en samlet udskiftning vil give en forbedret driftskvalitet, og dermed undgås ekstra udgifter, som en uhensigtsmæssig drift kan påføre andre projekter med systemfornyelser. Her kan nævnes, at Kommunen står over for en samlet udskiftning af ESDH-systemet samt lønsystemerne. Disse udskiftninger er afhængige af en stabil drift af kommunens administrative pc er. Som en del af grundlaget for Direktørgruppens anbefaling af en samlet udskiftning af pc er lå desuden en vurdering fra Borgmesterens Afdeling af, at der ville kunne opnås en prisbesparelse på mindst 10% på priserne ved et samlet indkøb (volumenrabat). Besparelsen herved blev vurderet til ca. 4 mio. kroner. Magistratsafdelingerne har i august fastlagt et samlet udskiftningskøb ved valg af indkøb blandt nogle få pc-modeller, som sikrer standardisering, driftskvalitet og strømbesparelser. Med hidtil gældende indkøbspriser på pc er blev den samlede investering herefter beregnet til 44 mio. kroner. Den 8. september gennemførte Borgmesterens Afdeling en auktion blandt pc-leverandører, som skulle afgive samlet tilbud på en total udskiftning. Resultatet af auktionen blev, at der kan gennemføres en samlet udskiftning for 33,5 mio. kroner, hvilket er en besparelse på 11 mio. kroner i forhold til en løbende udskiftning til gældende prisniveau. Leverandørernes tilbud gælder i tre måneder. Aarhus Kommune Aarhus Kommune 2011 Side 5 af 14

6 er ikke forpligtet af auktionen, idet endelig købsordre forudsætter en anlægsbevilling. Leverandørerne forbedrede under auktionen deres tilbud til 30,9 mio. kroner under forudsætning af ordreafgivelse inden udgangen af september. Ved at koordinere udskiftning af kommunens administrative pc ere kan der opnås besparelser på 7,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 4,4 mio. kr. i Forligspartierne tilslutter sig forslaget, og besparelsen indgår som medfinansiering af det samlede budgetforlig. De angivne besparelser forudsætter, at der kan indgås en aftale inden den 1. oktober Borgmesterens Afdeling anmodes om at udarbejde indstilling om gennemførelse af forslaget, der forelægges Byrådet den 28. september Som en konsekvens af denne beslutning foretages der justeringer i afdelingernes budgetter som angivet i skemaet ovenfor. Besparelsen på driften på mellem 5 og 8 mio. kr. om året realiseres ved reduktioner i relevante budgetter og de hidtil afsatte driftsbudgetter til køb af pc ere på 11 mio. kr. årligt inddrages med henblik på at finansiere den samlet set fordelagtige aftale om en samlet udskiftning af pc ere. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 6 af 14

7 Spareforslag Tværgående spareforslag T-03 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Nemmere, bedre og billigere indkøb Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med budgettet for besluttede byrådet at udpege indkøb og udbud som et tværkommunalt indsatsområde. I forlængelse heraf blev der under direktørgruppen nedsat et program, som har til formål at sikre Nemmere, bedre og billigere indkøb i Aarhus Kommune. Det er afgørende, at programmet sikrer, at købekraften kan fastholdes decentralt på trods af den manglende prisfremskrivning, der allerede er indarbejdet i budgettet. Programmet indeholder en række tværkommunale initiativer, som tilsammen understøtter formålene Nemmere, bedre og billigere. I kommunen er der bred opbakning til programmet, der har sat en ny dagsorden for en styrket indsats på indkøb. Opfyldelse af programmets målsætninger kræver investering i form af en ekstraordinær indsats. Nemmere De decentrale institutioner er det centrale omdrejningspunkt i programmet. Jo nemmere det er for institutionerne at købe ind via indkøbsaftalerne, jo mere vil aftalerne bliver brugt. Derfor arbejdes der med at styrke kommunikationen og dialogen på indkøbsområdet og at forbedre IT-understøttelsen af indkøbene, så det bliver nemmere at gennemføre indkøb via indkøbsaftaler fra behovet opstår til regningen er betalt. I regi af det tværkommunale samarbejde er også igangsat arbejde med at styrke rolle- og ansvarsfordelingen på institutionsniveau, herunder mulighederne for at samarbejde på tværs af afdelinger. Arbejdet skal munde ud i en Aarhus Kommune 2011 Side 7 af 14

8 professionalisering af de decentrale indkøbsopgaver, så der bl.a. sikres bedre kendskab til indkøbssystemer og indkøbsaftaler. Bedre Ved i endnu højere grad at inddrage brugerne, når der indgås nye aftaler, sikres det, at brugerne får det optimale produkt til deres formål. Der arbejdes samtidig også med at udarbejde ledelsesinformation, der kan understøtte de decentrale ledere med viden om de lokale indkøb, herunder i hvor høj grad indkøb foretages via de indgåede aftaler. Dette danner igen grundlag for at indgå bedre aftaler fremadrettet. Billigere Det er målet, at flere indkøb konkurrenceudsættes og foretages under fælles indkøbsaftaler, så der kan gøres billigere indkøb. For at øge antallet af aftaler og forbedre leverandøropfølgningen arbejdes der med at sikre større koordination og synergi på tværs af indkøbsafdelinger, ligesom der er behov for at samarbejde med andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere. Det foreslås i den forbindelse, at Aarhus Kommune indgår i et revitaliseret og forpligtende 14-by-samarbejde om indkøb. Der er i tværgående spareforslag T- 04 om tværgående samarbejde om opgaveløsning stillet forslag om at samle de indkøbsfaglige opgaver i Aarhus Kommune. Hvis dette forslag gennemføres, må implementeringen heraf prioriteres forud for aktiv deltagelse i 14-by samarbejdet. Det foreslås derfor, at Aarhus Kommune tilslutter sig samarbejdet men først indtræder aktivt i 14-by samarbejdet, når den interne omstilling er gennemført. Finansiering af indsatsen Aarhus Kommunes deltagelse i det fornyede 14-by-samarbejde og anden ekstraordinær ressourceindsats under indkøbsprogrammet forudsætter særskilt finansiering. Det foreslås, at der kan opkræves finansieringsbidrag hertil, ved at indkøb under udvalgte kontrakter pålægges finansieringsbidrag, så en beskeden del af prisgevinsten reserveres til at finansiere indkøbsprogrammet. Direktørgruppen fastlægger rammerne for og følger op på denne finansieringsmodel, som udmøntes i samarbejde mellem magistratsafdelingerne i programstyregruppen for nemmere, bedre og billigere indkøb. Direktørgruppen bakkede d. 8. juni 2011 op om en pragmatisk anvendelse, hvor modellen kan anvendes ift. nye, tværgående udbud. Hensigten er en finansieringsmodel, der på én gang sikrer klare rammer for brugen af og størrelsen af finansieringsbidrag og samtidig bevarer incitament til at gode udbudsområder kan pålægges finansieringsbidrag, der kan investeres i yderligere indsatser der kan resultere i nemmere, bedre og billigere indkøb. Budget for området: Aarhus Kommune 2011 Side 8 af 14

9 Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 9 af 14

10 Spareforslag Tværgående spareforslag T-04 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Tværgående samarbejde om opgaveløsning Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: I forbindelse med B vedtog Byrådet at gennemføre besparelser indenfor kommunens administrative funktioner på 20 mio. kr. i 2011, 40 mio. kr. i 2012, 60 mio. kr. i 2013 og 75 mio. kr. i Byrådet vedtog med sparekataloget for besparelser på de administrative og tværgående funktioner på 97 mio. kr. i 2011 stigende til 144 mio. kr. i Med henblik på at opnå besparelserne blev der bl.a. peget på en række konkret områder, hvor der skulle arbejdes videre med at understøtte mulighederne for at opnå besparelser blandt andet vedrørende en effektivisering af lønadministrationen, samling af opgaver på bygningsområdet, samling af dele af kommunens kommunikationsindsats, samt samling af opgaver i servicefællesskaber på HR-området. Disse indsatsområder har der været arbejdet med siden budgetvedtagelsen for Hertil kommer, at Direktørgruppen i 2011 har taget initiativ til at sætte fokus på arbejdet med innovation og fornyelse. Desuden er der gennem de senere år påbegyndt forskellige former for samarbejde på en række områder, i form af deling af kompetencer, udlån af ekspertise, etablering af teams på tværs af afdelingerne, delt opgavevaretagelse og nye mere virtuelle samarbejdsrelationer. Dette har for eksempel medført en dynamisk løsning af en række juridisk komplekse udbud, tværgående samarbejde og opgaveløsning vedr. en række funktioner indenfor understøttelse af økonomisystemets ca brugere samt ved it-opgaver, indkøb og på bygningsområdet. Tilsvarende gør sig gældende på HR-området, for eksempel i forhold til den fælles le- Aarhus Kommune 2011 Side 10 af 14

11 deruddannelse (DOL). I lønopgaverne indgår der også nye former for samarbejde på tværs af afdelingerne. En afklaring af form og omfang af en kommende ændring af styreformen og den administrative opbygning i Aarhus Kommune afventer fortsat Folketingets behandling af et eventuelt lovforslag om ny styreform. Set i lyset af de allerede vedtagne administrative besparelser og udmøntning af besparelserne i forbindelse med budgettet for er der behov for at styrke den fortsatte metodeudvikling og erfaringsudveksling vedrørende samarbejdet om de administrative funktioner på tværs af den organisatoriske opbygning i Aarhus Kommune, herunder sikre at man komplementerer kompetencerne på tværs og dermed undgår dobbeltfunktioner. Det foreslås på baggrund heraf at forstærke det eksisterende samarbejde i den tværgående opgaveløsning i Aarhus Kommune. Med henblik på at opnå den størst mulige effekt af programmet Nemmere, bedre og billigere indkøb foreslås, at der skal gennemføres en samling af indkøbsfaglige kompetencer og ressourcer i et fælles indkøbskontor. Indkøbskontoret skal forestå kommunens tværgående udbudsplanlægning, udbud og opfølgning på indkøbsaftaler i et tæt samarbejde med magistratsafdelingerne. Magistratsafdelingerne skal indgå i samarbejdet med opgavemæssige kompetencer og skal herudover indgå i den løbende udformning af krav til kommunens udbud på indkøbsområdet samt den hertil knyttede opgave med dokumentation af de behov, som skal dækkes gennem udbud og indkøbsaftaler. Samlingen af kompetencer på indkøbsområdet ændrer ikke på, at magistratsafdelingerne fortsat selv forestår de konkrete indkøb under de indgåede aftaler. Det foreslås, at samlingen af indkøbskompetence gennemføres som et organisations-udviklingsforløb, hvor der i 2012 gennemføres en samling af indkøbsfunktionerne i tre magistratsafdelinger Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling. Erfaringerne med samlingen evalueres efterfølgende og det videre forløb fastlægges af Magistraten. På IT-området foreslås tilsvarende en samling af opgaver, kompetencer og ressourcer vedrørende de IT-opgaver, som er generelle på tværs af magistratsafdelingerne. Det omhandler opgaver i forhold til fælles IT-systemer, som anvendes i hele kommunen samt opgaver som ikke er specifikt knyttet til de faglige kerneopgaver i de enkelte afdelinger. Magistratsafdelingerne skal fortsat have ansvar, kompetencer og ressourcer til at sikre den IT-mæssige understøttelse af de enkelte afdelingers kerneopgaver. Borgmesterens Afdeling anmodes på den baggrund om at fremlægge et konkret forslag til styrkelse af det eksisterende samarbejde og fortsat erfaringsud- Aarhus Kommune 2011 Side 11 af 14

12 veksling, metodeudvikling og delt opgavevaretagelse for Direktørgruppen ultimo 2011, således at en række mere konkrete initiativer kan iværksættes primo Endvidere anmodes direktørgruppen om inden udgangen af 2011 at fremlægge et konkret forslag til sammenlægning af kompetencer og ressourcer på indkøbs- og it-området. Det er forventningen, at disse tværgående initiativer på sigt kan føre til en bedre opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse. I forlængelse heraf er det dernæst forventningen, at de tværgående initiativer kan understøtte forbedringer, der kan medvirke til at skabe et økonomisk råderum fra 2013 og fremefter i forhold til den udviklingspulje, der er foreslået i magistratens budgetindstilling. I takt med at der kontinuerligt arbejdes med de tværgående initiativer, vil det blive klargjort i hvilket omfang disse tværgående initiativer kan aflaste reduktioner på serviceområderne. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 12 af 14

13 Spareforslag Tværgående spareforslag T-05 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Udbud af sikringsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Det vurderes at der i Aarhus Kommune kan være et betydeligt besparelsespotentiale i en koordineret tværgående aftaledækning af hele sikringsområdet. Området foreslås derfor undersøgt nærmere blandet andet i forhold til behov, muligheder for udbud og synergi på tværs af de forskellige ydelser/varekøb indenfor sikringsområdet. Potentielle aftaleområder indenfor sikringsområdet er: - Alarmcentral modtagelse af alarmopkald - Vagtservice vægterrundering samt alarmtilkald (genudbud) - Videoovervågningssystemer - Sikringsudstyr sikringsskabe, sikringsudstyr til IT-udstyr mv. - Låseservice, adgangskontrolsystemer, nøglesystemer mv. (delvist genudbud) På området for alarmkald har størstedelen af kommunens bygninger installeret overvågningsalarmer. Kaldene går til en række forskellige leverandører. En stor del af alarmkaldene på daginstitutionsområdet går til Aarhus Brandvæsens alarmcentral, ligesom skolernes alarmkald ligeledes forventes at overgå hertil i løbet af Som led i en nærmere undersøgelse af området vil det således blive vurderet om der kan opnås fordele ved en yderligere samling af kommunens alarmkald hos én alarmcentral. Der er ikke foretaget en konkret afdækning af området, hvorfor forslaget ikke Aarhus Kommune 2011 Side 13 af 14

14 er værdisat. Dette vil ske som led i den foreslåede undersøgelse af området. Forslaget skal ses som et supplerende konkret initiativ i forlængelse af det tværgående forslag vedr. Nemmere, bedre og billigere indkøb (T-03). Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 14 af 14

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 14. maj 2009 Århus Kommune Byrådsservice Borgmesterens Afdeling Byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår it-løsning og uddannelse i byrådsperioden 2010-2013 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud

Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling Den 25.06.2013 Aarhus Kommune HovedMedUdvalget Sundhed og Omsorg Høringssvar vedr. udkast til indstilling om Etablering af Fælles Indkøb og Udbud Borgmesterens afdeling har via magistraten

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006.

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel

Læs mere

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland

Samarbejde A/S. Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland Samarbejde A/S Notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland 1 Forord Dette notat er udarbejdet af direktørkredsen i Forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 4. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Flemming Nielsen Indstilling

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer

Læs mere

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats Orientering om hjemtagelse af løn fra KMD - Økonomiudvalget den 16. december 2013 Brugerundersøgelse november 2013 viser: Øget utilfredshed med lønadministrationen hos KMD BPO Øget tilfredshed med lønsystemerne

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 10. juni 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 10. juni 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 10. juni 2008 1. Resume Byrådet har besluttet, at IT-driftsopgaverne, som udføres af den fælles driftsenhed IT-SOS (IT-Service og

Læs mere

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. oktober 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sundhed og Omsorg Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje 1. Resume

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 9. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2104 Jour. nr.: M0/2004/03090-011

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G Åbyhøj ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Skatteforvaltningen i Århus - Søren Frichs Vej 36 G - 8230 Åbyhøj INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. oktober 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 4227 Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Konkurrence og effektivisering

Konkurrence og effektivisering Til Magistraten, til drøftelse Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. august 2014 Konkurrence og effektivisering De økonomiske rammer for kommunerne må forventes at være under forsat pres i de kommende år.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Konkurrenceudsættelsesprogrammet

Konkurrenceudsættelsesprogrammet Konkurrenceudsættelsesprogrammet Dagsorden Tidsplan Status Konkurrenceudsættelsens effekt på IT-driftsomkostninger Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK Kommunernes IT-driftsomkostninger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Økonomisk politik for Aarhus Kommune

Økonomisk politik for Aarhus Kommune Økonomisk politik for Aarhus Kommune Side 1 af 10 Indledning Den økonomiske politik definerer overordnede økonomiske mål og styringsprincipper i Aarhus Kommune. Den økonomiske politik er vedtaget af Byrådet,

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. august 2017 En koordineret indsats omkring datadrevne indtægtsoptimeringsprojekter, der følger de generelle principper for

Læs mere