Spareforslag Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015"

Transkript

1 Spareforslag Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Besparelse i budget Ajourført sparemål for direkte udgifter Nettoændring i driftsudgifter (Øget sparekrav ift. B2011) Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med budgettet for besluttede Byrådet besparelser på det administrative område. Kataloget over besparelsesforslag indeholdt et samlet forslag vedrørende digitalisering på det administrative område med sparemål på 5 mio. 10 mio. 20 mio mio. kroner i årene Det fremgik af budgetforliget, at der skal følges op på katalogets initiativer. Borgmesterens Afdeling har sammen med IT-styregruppen haft ansvaret for hovedparten af initiativerne. I august 2011 er der foretaget en opgørelse over realiserede og forventede besparelser for magistratsafdelingerne, fordelt på direkte besparelser og på anslåede tidsmæssige besparelser. Direkte besparelser omfatter initiativerne: Modernisering af den administrative arbejdsplads Digitalisering af ekstern post Billigere print El-besparelser på IT-udstyr Fælles telefoni og token løsning Ny aftale mobilt bredbånd Ny aftale telefoni De direkte besparelser for magistratsafdelingerne på disse områder udgør ca. Aarhus Kommune 2011 Side 1 af 14

2 7,9 mio. kroner i 2011 og forventes øget til ca. 16 mio. kroner i 2012 og yderligere i de efterfølgende år. Gennem supplerende initiativer med formål at reducere magistratsafdelingernes direkte udgifter, forventes at kunne opnås de i oversigten anførte ajourførte sparemål voksende til 35 mio. kroner i Foruden besparelser på de direkte omkostninger skønnes det, at der er positive effekter i form af reduceret tidsforbrug til de administrative arbejdsprocesser. Sådanne gevinster er vanskelige at måle nøjagtigt, idet de udgør en blanding af små tidsbesparelser ved enklere arbejdsgange fordelt på et meget stort antal medarbejdere, og i andre tilfælde store tidsbesparelser ved arbejdsgange, som omfatter et mindre antal medarbejdere. Hertil kommer, at nogle af arbejdstidsbesparelserne opstår ved arbejdsprocesser, som er pålagt de decentrale enheder uden kompensation. De indirekte gevinster i et reduceret tidsforbrug kan således alene vurderes på et overordnet niveau. Der forventes på sigt tidsmæssige gevinster i forbindelse med: Digitalisering af ekstern post Nemmere, bedre og billigere lønadministration Modernisering af den administrative arbejdsplads Skanning af post Nemmere, bedre og billigere brugeradministration Ovenstående initiativer forudsætter etablering og drift af nye IT-løsninger. Udgifterne hertil afholdes inden for eksisterende budgetter. De anførte direkte besparelser realiseres i form af mindreudgifter hos magistratsafdelingerne. Realisering af de mulige besparelser i form af et reduceret tidsforbrug til administrative arbejdsprocesser forudsætter en målrettet, organisatorisk indsats overalt i Aarhus Kommune for at udnytte de muligheder for effektivisering og kvalitetsforbedringer, som stilles til rådighed gennem ibrugtagning af nye ITløsninger og omlægning af arbejdsgange. Det foreslås, at den digitaliseringsindsats, som blev besluttet i Budget 2011, fortsætter og forstærkes i den ny budgetperiode, og at Direktørgruppen løbende følger op på resultaterne. Det er forventningen, at denne digitaliseringsindsats på sigt kan føre til en bedre opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse. I forlængelse heraf er det dernæst forventningen, at indsatsen kan understøtte forbedringer, der kan medvirke til at skabe et økonomisk råderum fra 2013 og fremefter i forhold til den udviklingspulje, der er foreslået i magistratens budgetindstilling. I takt med at der kontinuerligt arbejdes med de digitaliseringsindsatsen, vil det blive klargjort i hvilket omfang denne indsats kan aflaste reduktioner på serviceområderne. Aarhus Kommune 2011 Side 2 af 14

3 Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 3 af 14

4 Spareforslag Tværgående forslag T-02 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Koordineret udskiftning af pc er Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Besparelse på driftsudgifter Besparelse på løbende indkøb af pc er Investering i samlet udskiftning af pc er, som driftsfinansieret anlæg ) ) ) ) Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer ) ) ) ) Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Aarhus Kommune har ca administrative pc er. Hidtil er disse blevet udskiftet ukoordineret gennem små og store indkøb disponeret fra de enkelte arbejdspladser. I de seneste år er der udvist tilbageholdenhed med udskiftning, så der for eksempel i 2010 blev indkøbt ca pc er med et gennemsnit på kun 3 pr. ordre. Kommunens samlede installation består derfor af pc er fordelt på flere hundrede forskellige modeller, og en stor del gamle og utidssvarende. I forbindelse med outsourcing af driftsopgaven med at holde pc erne opdateret mv. er der sammen med driftsleverandøren foretaget en vurdering af gevinsterne ved en samlet fornyelse af pc erne. Der er udarbejdet en business case, som i juni 2011 er forelagt Direktørgruppen, som har tiltrådt en anbefaling af, at der foretages en samlet udskiftning, som finansieres af en driftsfinansieret anlægsbevilling. Det indebærer, at magistratsafdelingernes budgetter reduceres i årene svarende til forrentning og tilbagebetaling af investeringen. Den gennemsnitlige levetid for en pc ansættes til 4 år, idet nye pc er købes med 4 års fuld service inkluderet i købsprisen. Tidspunkt for en fremtidig genudskiftning er ikke bundet til tilbagebetalingsperioden. Aarhus Kommune 2011 Side 4 af 14

5 Byrådet har tidligere besluttet i indstilling fra februar 2010 som hovedregel at undlade at driftsfinansiere anlægsbevillinger som følge af likviditetsmæssige udfordringer. I samme indstilling er det fastlagt, at metoden kan anvendes ud fra konkrete argumenter herunder beløbsstørrelsen på investeringen samt investeringens betydning for at realisere effektiviseringsgevinster. Såvel den korte fireårige løbetid på investeringen som den betydelige tværgående effektiviseringsgevinst, medfører at det ud fra en konkret vurdering kan anbefales at driftsfinansiere investeringen i det konkret tilfælde. Ved en samlet udskiftning opnås en standardisering af den samlede installation, som giver driftsmæssige fordele der dels reducerer de eksterne udgifter, dels giver bedre driftsstabilitet til slutbrugerne og mindre tidsforbrug på driftsfejl, support og løbende ændringer. Den samlede vurdering viser, at der over en 4-årig periode vurderes at være direkte besparelser på driftsomkostningerne på ca. 11 mio. kroner ved en samlet udskiftning af pc er sammenlignet med en fortsættelse af sædvanlig praksis. Besparelserne er anført for 4-års perioden Forløbet vil afhænge af tidsplanen for udskiftning. Besparelsen udgøres af reduceret driftsvederlag til driftsoperatør for klargøring, installation, udviklingsomkostninger til driftsplatform, driftsydelser, licenser til operativsystemer samt strømbesparelser som følge af strømbesparende pc-modeller. Hertil kommer, at en samlet udskiftning vil give en forbedret driftskvalitet, og dermed undgås ekstra udgifter, som en uhensigtsmæssig drift kan påføre andre projekter med systemfornyelser. Her kan nævnes, at Kommunen står over for en samlet udskiftning af ESDH-systemet samt lønsystemerne. Disse udskiftninger er afhængige af en stabil drift af kommunens administrative pc er. Som en del af grundlaget for Direktørgruppens anbefaling af en samlet udskiftning af pc er lå desuden en vurdering fra Borgmesterens Afdeling af, at der ville kunne opnås en prisbesparelse på mindst 10% på priserne ved et samlet indkøb (volumenrabat). Besparelsen herved blev vurderet til ca. 4 mio. kroner. Magistratsafdelingerne har i august fastlagt et samlet udskiftningskøb ved valg af indkøb blandt nogle få pc-modeller, som sikrer standardisering, driftskvalitet og strømbesparelser. Med hidtil gældende indkøbspriser på pc er blev den samlede investering herefter beregnet til 44 mio. kroner. Den 8. september gennemførte Borgmesterens Afdeling en auktion blandt pc-leverandører, som skulle afgive samlet tilbud på en total udskiftning. Resultatet af auktionen blev, at der kan gennemføres en samlet udskiftning for 33,5 mio. kroner, hvilket er en besparelse på 11 mio. kroner i forhold til en løbende udskiftning til gældende prisniveau. Leverandørernes tilbud gælder i tre måneder. Aarhus Kommune Aarhus Kommune 2011 Side 5 af 14

6 er ikke forpligtet af auktionen, idet endelig købsordre forudsætter en anlægsbevilling. Leverandørerne forbedrede under auktionen deres tilbud til 30,9 mio. kroner under forudsætning af ordreafgivelse inden udgangen af september. Ved at koordinere udskiftning af kommunens administrative pc ere kan der opnås besparelser på 7,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 4,4 mio. kr. i Forligspartierne tilslutter sig forslaget, og besparelsen indgår som medfinansiering af det samlede budgetforlig. De angivne besparelser forudsætter, at der kan indgås en aftale inden den 1. oktober Borgmesterens Afdeling anmodes om at udarbejde indstilling om gennemførelse af forslaget, der forelægges Byrådet den 28. september Som en konsekvens af denne beslutning foretages der justeringer i afdelingernes budgetter som angivet i skemaet ovenfor. Besparelsen på driften på mellem 5 og 8 mio. kr. om året realiseres ved reduktioner i relevante budgetter og de hidtil afsatte driftsbudgetter til køb af pc ere på 11 mio. kr. årligt inddrages med henblik på at finansiere den samlet set fordelagtige aftale om en samlet udskiftning af pc ere. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 6 af 14

7 Spareforslag Tværgående spareforslag T-03 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Nemmere, bedre og billigere indkøb Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med budgettet for besluttede byrådet at udpege indkøb og udbud som et tværkommunalt indsatsområde. I forlængelse heraf blev der under direktørgruppen nedsat et program, som har til formål at sikre Nemmere, bedre og billigere indkøb i Aarhus Kommune. Det er afgørende, at programmet sikrer, at købekraften kan fastholdes decentralt på trods af den manglende prisfremskrivning, der allerede er indarbejdet i budgettet. Programmet indeholder en række tværkommunale initiativer, som tilsammen understøtter formålene Nemmere, bedre og billigere. I kommunen er der bred opbakning til programmet, der har sat en ny dagsorden for en styrket indsats på indkøb. Opfyldelse af programmets målsætninger kræver investering i form af en ekstraordinær indsats. Nemmere De decentrale institutioner er det centrale omdrejningspunkt i programmet. Jo nemmere det er for institutionerne at købe ind via indkøbsaftalerne, jo mere vil aftalerne bliver brugt. Derfor arbejdes der med at styrke kommunikationen og dialogen på indkøbsområdet og at forbedre IT-understøttelsen af indkøbene, så det bliver nemmere at gennemføre indkøb via indkøbsaftaler fra behovet opstår til regningen er betalt. I regi af det tværkommunale samarbejde er også igangsat arbejde med at styrke rolle- og ansvarsfordelingen på institutionsniveau, herunder mulighederne for at samarbejde på tværs af afdelinger. Arbejdet skal munde ud i en Aarhus Kommune 2011 Side 7 af 14

8 professionalisering af de decentrale indkøbsopgaver, så der bl.a. sikres bedre kendskab til indkøbssystemer og indkøbsaftaler. Bedre Ved i endnu højere grad at inddrage brugerne, når der indgås nye aftaler, sikres det, at brugerne får det optimale produkt til deres formål. Der arbejdes samtidig også med at udarbejde ledelsesinformation, der kan understøtte de decentrale ledere med viden om de lokale indkøb, herunder i hvor høj grad indkøb foretages via de indgåede aftaler. Dette danner igen grundlag for at indgå bedre aftaler fremadrettet. Billigere Det er målet, at flere indkøb konkurrenceudsættes og foretages under fælles indkøbsaftaler, så der kan gøres billigere indkøb. For at øge antallet af aftaler og forbedre leverandøropfølgningen arbejdes der med at sikre større koordination og synergi på tværs af indkøbsafdelinger, ligesom der er behov for at samarbejde med andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere. Det foreslås i den forbindelse, at Aarhus Kommune indgår i et revitaliseret og forpligtende 14-by-samarbejde om indkøb. Der er i tværgående spareforslag T- 04 om tværgående samarbejde om opgaveløsning stillet forslag om at samle de indkøbsfaglige opgaver i Aarhus Kommune. Hvis dette forslag gennemføres, må implementeringen heraf prioriteres forud for aktiv deltagelse i 14-by samarbejdet. Det foreslås derfor, at Aarhus Kommune tilslutter sig samarbejdet men først indtræder aktivt i 14-by samarbejdet, når den interne omstilling er gennemført. Finansiering af indsatsen Aarhus Kommunes deltagelse i det fornyede 14-by-samarbejde og anden ekstraordinær ressourceindsats under indkøbsprogrammet forudsætter særskilt finansiering. Det foreslås, at der kan opkræves finansieringsbidrag hertil, ved at indkøb under udvalgte kontrakter pålægges finansieringsbidrag, så en beskeden del af prisgevinsten reserveres til at finansiere indkøbsprogrammet. Direktørgruppen fastlægger rammerne for og følger op på denne finansieringsmodel, som udmøntes i samarbejde mellem magistratsafdelingerne i programstyregruppen for nemmere, bedre og billigere indkøb. Direktørgruppen bakkede d. 8. juni 2011 op om en pragmatisk anvendelse, hvor modellen kan anvendes ift. nye, tværgående udbud. Hensigten er en finansieringsmodel, der på én gang sikrer klare rammer for brugen af og størrelsen af finansieringsbidrag og samtidig bevarer incitament til at gode udbudsområder kan pålægges finansieringsbidrag, der kan investeres i yderligere indsatser der kan resultere i nemmere, bedre og billigere indkøb. Budget for området: Aarhus Kommune 2011 Side 8 af 14

9 Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 9 af 14

10 Spareforslag Tværgående spareforslag T-04 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Tværgående samarbejde om opgaveløsning Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: I forbindelse med B vedtog Byrådet at gennemføre besparelser indenfor kommunens administrative funktioner på 20 mio. kr. i 2011, 40 mio. kr. i 2012, 60 mio. kr. i 2013 og 75 mio. kr. i Byrådet vedtog med sparekataloget for besparelser på de administrative og tværgående funktioner på 97 mio. kr. i 2011 stigende til 144 mio. kr. i Med henblik på at opnå besparelserne blev der bl.a. peget på en række konkret områder, hvor der skulle arbejdes videre med at understøtte mulighederne for at opnå besparelser blandt andet vedrørende en effektivisering af lønadministrationen, samling af opgaver på bygningsområdet, samling af dele af kommunens kommunikationsindsats, samt samling af opgaver i servicefællesskaber på HR-området. Disse indsatsområder har der været arbejdet med siden budgetvedtagelsen for Hertil kommer, at Direktørgruppen i 2011 har taget initiativ til at sætte fokus på arbejdet med innovation og fornyelse. Desuden er der gennem de senere år påbegyndt forskellige former for samarbejde på en række områder, i form af deling af kompetencer, udlån af ekspertise, etablering af teams på tværs af afdelingerne, delt opgavevaretagelse og nye mere virtuelle samarbejdsrelationer. Dette har for eksempel medført en dynamisk løsning af en række juridisk komplekse udbud, tværgående samarbejde og opgaveløsning vedr. en række funktioner indenfor understøttelse af økonomisystemets ca brugere samt ved it-opgaver, indkøb og på bygningsområdet. Tilsvarende gør sig gældende på HR-området, for eksempel i forhold til den fælles le- Aarhus Kommune 2011 Side 10 af 14

11 deruddannelse (DOL). I lønopgaverne indgår der også nye former for samarbejde på tværs af afdelingerne. En afklaring af form og omfang af en kommende ændring af styreformen og den administrative opbygning i Aarhus Kommune afventer fortsat Folketingets behandling af et eventuelt lovforslag om ny styreform. Set i lyset af de allerede vedtagne administrative besparelser og udmøntning af besparelserne i forbindelse med budgettet for er der behov for at styrke den fortsatte metodeudvikling og erfaringsudveksling vedrørende samarbejdet om de administrative funktioner på tværs af den organisatoriske opbygning i Aarhus Kommune, herunder sikre at man komplementerer kompetencerne på tværs og dermed undgår dobbeltfunktioner. Det foreslås på baggrund heraf at forstærke det eksisterende samarbejde i den tværgående opgaveløsning i Aarhus Kommune. Med henblik på at opnå den størst mulige effekt af programmet Nemmere, bedre og billigere indkøb foreslås, at der skal gennemføres en samling af indkøbsfaglige kompetencer og ressourcer i et fælles indkøbskontor. Indkøbskontoret skal forestå kommunens tværgående udbudsplanlægning, udbud og opfølgning på indkøbsaftaler i et tæt samarbejde med magistratsafdelingerne. Magistratsafdelingerne skal indgå i samarbejdet med opgavemæssige kompetencer og skal herudover indgå i den løbende udformning af krav til kommunens udbud på indkøbsområdet samt den hertil knyttede opgave med dokumentation af de behov, som skal dækkes gennem udbud og indkøbsaftaler. Samlingen af kompetencer på indkøbsområdet ændrer ikke på, at magistratsafdelingerne fortsat selv forestår de konkrete indkøb under de indgåede aftaler. Det foreslås, at samlingen af indkøbskompetence gennemføres som et organisations-udviklingsforløb, hvor der i 2012 gennemføres en samling af indkøbsfunktionerne i tre magistratsafdelinger Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling. Erfaringerne med samlingen evalueres efterfølgende og det videre forløb fastlægges af Magistraten. På IT-området foreslås tilsvarende en samling af opgaver, kompetencer og ressourcer vedrørende de IT-opgaver, som er generelle på tværs af magistratsafdelingerne. Det omhandler opgaver i forhold til fælles IT-systemer, som anvendes i hele kommunen samt opgaver som ikke er specifikt knyttet til de faglige kerneopgaver i de enkelte afdelinger. Magistratsafdelingerne skal fortsat have ansvar, kompetencer og ressourcer til at sikre den IT-mæssige understøttelse af de enkelte afdelingers kerneopgaver. Borgmesterens Afdeling anmodes på den baggrund om at fremlægge et konkret forslag til styrkelse af det eksisterende samarbejde og fortsat erfaringsud- Aarhus Kommune 2011 Side 11 af 14

12 veksling, metodeudvikling og delt opgavevaretagelse for Direktørgruppen ultimo 2011, således at en række mere konkrete initiativer kan iværksættes primo Endvidere anmodes direktørgruppen om inden udgangen af 2011 at fremlægge et konkret forslag til sammenlægning af kompetencer og ressourcer på indkøbs- og it-området. Det er forventningen, at disse tværgående initiativer på sigt kan føre til en bedre opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse. I forlængelse heraf er det dernæst forventningen, at de tværgående initiativer kan understøtte forbedringer, der kan medvirke til at skabe et økonomisk råderum fra 2013 og fremefter i forhold til den udviklingspulje, der er foreslået i magistratens budgetindstilling. I takt med at der kontinuerligt arbejdes med de tværgående initiativer, vil det blive klargjort i hvilket omfang disse tværgående initiativer kan aflaste reduktioner på serviceområderne. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 12 af 14

13 Spareforslag Tværgående spareforslag T-05 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Udbud af sikringsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Det vurderes at der i Aarhus Kommune kan være et betydeligt besparelsespotentiale i en koordineret tværgående aftaledækning af hele sikringsområdet. Området foreslås derfor undersøgt nærmere blandet andet i forhold til behov, muligheder for udbud og synergi på tværs af de forskellige ydelser/varekøb indenfor sikringsområdet. Potentielle aftaleområder indenfor sikringsområdet er: - Alarmcentral modtagelse af alarmopkald - Vagtservice vægterrundering samt alarmtilkald (genudbud) - Videoovervågningssystemer - Sikringsudstyr sikringsskabe, sikringsudstyr til IT-udstyr mv. - Låseservice, adgangskontrolsystemer, nøglesystemer mv. (delvist genudbud) På området for alarmkald har størstedelen af kommunens bygninger installeret overvågningsalarmer. Kaldene går til en række forskellige leverandører. En stor del af alarmkaldene på daginstitutionsområdet går til Aarhus Brandvæsens alarmcentral, ligesom skolernes alarmkald ligeledes forventes at overgå hertil i løbet af Som led i en nærmere undersøgelse af området vil det således blive vurderet om der kan opnås fordele ved en yderligere samling af kommunens alarmkald hos én alarmcentral. Der er ikke foretaget en konkret afdækning af området, hvorfor forslaget ikke Aarhus Kommune 2011 Side 13 af 14

14 er værdisat. Dette vil ske som led i den foreslåede undersøgelse af området. Forslaget skal ses som et supplerende konkret initiativ i forlængelse af det tværgående forslag vedr. Nemmere, bedre og billigere indkøb (T-03). Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 14 af 14

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats Orientering om hjemtagelse af løn fra KMD - Økonomiudvalget den 16. december 2013 Brugerundersøgelse november 2013 viser: Øget utilfredshed med lønadministrationen hos KMD BPO Øget tilfredshed med lønsystemerne

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014

Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 Århus den 17. september 2010 Budgettet for 2011 med overslagsårene 2012-2014 Århus er en by i vækst og en by i udvikling. Beskæftigelsen i Århus har udviklet sig relativt gunstigt i forhold til landsgennemsnittet,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere