Spareforslag Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015"

Transkript

1 Spareforslag Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Besparelse i budget Ajourført sparemål for direkte udgifter Nettoændring i driftsudgifter (Øget sparekrav ift. B2011) Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med budgettet for besluttede Byrådet besparelser på det administrative område. Kataloget over besparelsesforslag indeholdt et samlet forslag vedrørende digitalisering på det administrative område med sparemål på 5 mio. 10 mio. 20 mio mio. kroner i årene Det fremgik af budgetforliget, at der skal følges op på katalogets initiativer. Borgmesterens Afdeling har sammen med IT-styregruppen haft ansvaret for hovedparten af initiativerne. I august 2011 er der foretaget en opgørelse over realiserede og forventede besparelser for magistratsafdelingerne, fordelt på direkte besparelser og på anslåede tidsmæssige besparelser. Direkte besparelser omfatter initiativerne: Modernisering af den administrative arbejdsplads Digitalisering af ekstern post Billigere print El-besparelser på IT-udstyr Fælles telefoni og token løsning Ny aftale mobilt bredbånd Ny aftale telefoni De direkte besparelser for magistratsafdelingerne på disse områder udgør ca. Aarhus Kommune 2011 Side 1 af 14

2 7,9 mio. kroner i 2011 og forventes øget til ca. 16 mio. kroner i 2012 og yderligere i de efterfølgende år. Gennem supplerende initiativer med formål at reducere magistratsafdelingernes direkte udgifter, forventes at kunne opnås de i oversigten anførte ajourførte sparemål voksende til 35 mio. kroner i Foruden besparelser på de direkte omkostninger skønnes det, at der er positive effekter i form af reduceret tidsforbrug til de administrative arbejdsprocesser. Sådanne gevinster er vanskelige at måle nøjagtigt, idet de udgør en blanding af små tidsbesparelser ved enklere arbejdsgange fordelt på et meget stort antal medarbejdere, og i andre tilfælde store tidsbesparelser ved arbejdsgange, som omfatter et mindre antal medarbejdere. Hertil kommer, at nogle af arbejdstidsbesparelserne opstår ved arbejdsprocesser, som er pålagt de decentrale enheder uden kompensation. De indirekte gevinster i et reduceret tidsforbrug kan således alene vurderes på et overordnet niveau. Der forventes på sigt tidsmæssige gevinster i forbindelse med: Digitalisering af ekstern post Nemmere, bedre og billigere lønadministration Modernisering af den administrative arbejdsplads Skanning af post Nemmere, bedre og billigere brugeradministration Ovenstående initiativer forudsætter etablering og drift af nye IT-løsninger. Udgifterne hertil afholdes inden for eksisterende budgetter. De anførte direkte besparelser realiseres i form af mindreudgifter hos magistratsafdelingerne. Realisering af de mulige besparelser i form af et reduceret tidsforbrug til administrative arbejdsprocesser forudsætter en målrettet, organisatorisk indsats overalt i Aarhus Kommune for at udnytte de muligheder for effektivisering og kvalitetsforbedringer, som stilles til rådighed gennem ibrugtagning af nye ITløsninger og omlægning af arbejdsgange. Det foreslås, at den digitaliseringsindsats, som blev besluttet i Budget 2011, fortsætter og forstærkes i den ny budgetperiode, og at Direktørgruppen løbende følger op på resultaterne. Det er forventningen, at denne digitaliseringsindsats på sigt kan føre til en bedre opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse. I forlængelse heraf er det dernæst forventningen, at indsatsen kan understøtte forbedringer, der kan medvirke til at skabe et økonomisk råderum fra 2013 og fremefter i forhold til den udviklingspulje, der er foreslået i magistratens budgetindstilling. I takt med at der kontinuerligt arbejdes med de digitaliseringsindsatsen, vil det blive klargjort i hvilket omfang denne indsats kan aflaste reduktioner på serviceområderne. Aarhus Kommune 2011 Side 2 af 14

3 Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 3 af 14

4 Spareforslag Tværgående forslag T-02 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Koordineret udskiftning af pc er Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Besparelse på driftsudgifter Besparelse på løbende indkøb af pc er Investering i samlet udskiftning af pc er, som driftsfinansieret anlæg ) ) ) ) Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer ) ) ) ) Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Aarhus Kommune har ca administrative pc er. Hidtil er disse blevet udskiftet ukoordineret gennem små og store indkøb disponeret fra de enkelte arbejdspladser. I de seneste år er der udvist tilbageholdenhed med udskiftning, så der for eksempel i 2010 blev indkøbt ca pc er med et gennemsnit på kun 3 pr. ordre. Kommunens samlede installation består derfor af pc er fordelt på flere hundrede forskellige modeller, og en stor del gamle og utidssvarende. I forbindelse med outsourcing af driftsopgaven med at holde pc erne opdateret mv. er der sammen med driftsleverandøren foretaget en vurdering af gevinsterne ved en samlet fornyelse af pc erne. Der er udarbejdet en business case, som i juni 2011 er forelagt Direktørgruppen, som har tiltrådt en anbefaling af, at der foretages en samlet udskiftning, som finansieres af en driftsfinansieret anlægsbevilling. Det indebærer, at magistratsafdelingernes budgetter reduceres i årene svarende til forrentning og tilbagebetaling af investeringen. Den gennemsnitlige levetid for en pc ansættes til 4 år, idet nye pc er købes med 4 års fuld service inkluderet i købsprisen. Tidspunkt for en fremtidig genudskiftning er ikke bundet til tilbagebetalingsperioden. Aarhus Kommune 2011 Side 4 af 14

5 Byrådet har tidligere besluttet i indstilling fra februar 2010 som hovedregel at undlade at driftsfinansiere anlægsbevillinger som følge af likviditetsmæssige udfordringer. I samme indstilling er det fastlagt, at metoden kan anvendes ud fra konkrete argumenter herunder beløbsstørrelsen på investeringen samt investeringens betydning for at realisere effektiviseringsgevinster. Såvel den korte fireårige løbetid på investeringen som den betydelige tværgående effektiviseringsgevinst, medfører at det ud fra en konkret vurdering kan anbefales at driftsfinansiere investeringen i det konkret tilfælde. Ved en samlet udskiftning opnås en standardisering af den samlede installation, som giver driftsmæssige fordele der dels reducerer de eksterne udgifter, dels giver bedre driftsstabilitet til slutbrugerne og mindre tidsforbrug på driftsfejl, support og løbende ændringer. Den samlede vurdering viser, at der over en 4-årig periode vurderes at være direkte besparelser på driftsomkostningerne på ca. 11 mio. kroner ved en samlet udskiftning af pc er sammenlignet med en fortsættelse af sædvanlig praksis. Besparelserne er anført for 4-års perioden Forløbet vil afhænge af tidsplanen for udskiftning. Besparelsen udgøres af reduceret driftsvederlag til driftsoperatør for klargøring, installation, udviklingsomkostninger til driftsplatform, driftsydelser, licenser til operativsystemer samt strømbesparelser som følge af strømbesparende pc-modeller. Hertil kommer, at en samlet udskiftning vil give en forbedret driftskvalitet, og dermed undgås ekstra udgifter, som en uhensigtsmæssig drift kan påføre andre projekter med systemfornyelser. Her kan nævnes, at Kommunen står over for en samlet udskiftning af ESDH-systemet samt lønsystemerne. Disse udskiftninger er afhængige af en stabil drift af kommunens administrative pc er. Som en del af grundlaget for Direktørgruppens anbefaling af en samlet udskiftning af pc er lå desuden en vurdering fra Borgmesterens Afdeling af, at der ville kunne opnås en prisbesparelse på mindst 10% på priserne ved et samlet indkøb (volumenrabat). Besparelsen herved blev vurderet til ca. 4 mio. kroner. Magistratsafdelingerne har i august fastlagt et samlet udskiftningskøb ved valg af indkøb blandt nogle få pc-modeller, som sikrer standardisering, driftskvalitet og strømbesparelser. Med hidtil gældende indkøbspriser på pc er blev den samlede investering herefter beregnet til 44 mio. kroner. Den 8. september gennemførte Borgmesterens Afdeling en auktion blandt pc-leverandører, som skulle afgive samlet tilbud på en total udskiftning. Resultatet af auktionen blev, at der kan gennemføres en samlet udskiftning for 33,5 mio. kroner, hvilket er en besparelse på 11 mio. kroner i forhold til en løbende udskiftning til gældende prisniveau. Leverandørernes tilbud gælder i tre måneder. Aarhus Kommune Aarhus Kommune 2011 Side 5 af 14

6 er ikke forpligtet af auktionen, idet endelig købsordre forudsætter en anlægsbevilling. Leverandørerne forbedrede under auktionen deres tilbud til 30,9 mio. kroner under forudsætning af ordreafgivelse inden udgangen af september. Ved at koordinere udskiftning af kommunens administrative pc ere kan der opnås besparelser på 7,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. 2013, 4,9 mio. kr. i 2014 og 4,4 mio. kr. i Forligspartierne tilslutter sig forslaget, og besparelsen indgår som medfinansiering af det samlede budgetforlig. De angivne besparelser forudsætter, at der kan indgås en aftale inden den 1. oktober Borgmesterens Afdeling anmodes om at udarbejde indstilling om gennemførelse af forslaget, der forelægges Byrådet den 28. september Som en konsekvens af denne beslutning foretages der justeringer i afdelingernes budgetter som angivet i skemaet ovenfor. Besparelsen på driften på mellem 5 og 8 mio. kr. om året realiseres ved reduktioner i relevante budgetter og de hidtil afsatte driftsbudgetter til køb af pc ere på 11 mio. kr. årligt inddrages med henblik på at finansiere den samlet set fordelagtige aftale om en samlet udskiftning af pc ere. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 6 af 14

7 Spareforslag Tværgående spareforslag T-03 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Nemmere, bedre og billigere indkøb Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med budgettet for besluttede byrådet at udpege indkøb og udbud som et tværkommunalt indsatsområde. I forlængelse heraf blev der under direktørgruppen nedsat et program, som har til formål at sikre Nemmere, bedre og billigere indkøb i Aarhus Kommune. Det er afgørende, at programmet sikrer, at købekraften kan fastholdes decentralt på trods af den manglende prisfremskrivning, der allerede er indarbejdet i budgettet. Programmet indeholder en række tværkommunale initiativer, som tilsammen understøtter formålene Nemmere, bedre og billigere. I kommunen er der bred opbakning til programmet, der har sat en ny dagsorden for en styrket indsats på indkøb. Opfyldelse af programmets målsætninger kræver investering i form af en ekstraordinær indsats. Nemmere De decentrale institutioner er det centrale omdrejningspunkt i programmet. Jo nemmere det er for institutionerne at købe ind via indkøbsaftalerne, jo mere vil aftalerne bliver brugt. Derfor arbejdes der med at styrke kommunikationen og dialogen på indkøbsområdet og at forbedre IT-understøttelsen af indkøbene, så det bliver nemmere at gennemføre indkøb via indkøbsaftaler fra behovet opstår til regningen er betalt. I regi af det tværkommunale samarbejde er også igangsat arbejde med at styrke rolle- og ansvarsfordelingen på institutionsniveau, herunder mulighederne for at samarbejde på tværs af afdelinger. Arbejdet skal munde ud i en Aarhus Kommune 2011 Side 7 af 14

8 professionalisering af de decentrale indkøbsopgaver, så der bl.a. sikres bedre kendskab til indkøbssystemer og indkøbsaftaler. Bedre Ved i endnu højere grad at inddrage brugerne, når der indgås nye aftaler, sikres det, at brugerne får det optimale produkt til deres formål. Der arbejdes samtidig også med at udarbejde ledelsesinformation, der kan understøtte de decentrale ledere med viden om de lokale indkøb, herunder i hvor høj grad indkøb foretages via de indgåede aftaler. Dette danner igen grundlag for at indgå bedre aftaler fremadrettet. Billigere Det er målet, at flere indkøb konkurrenceudsættes og foretages under fælles indkøbsaftaler, så der kan gøres billigere indkøb. For at øge antallet af aftaler og forbedre leverandøropfølgningen arbejdes der med at sikre større koordination og synergi på tværs af indkøbsafdelinger, ligesom der er behov for at samarbejde med andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere. Det foreslås i den forbindelse, at Aarhus Kommune indgår i et revitaliseret og forpligtende 14-by-samarbejde om indkøb. Der er i tværgående spareforslag T- 04 om tværgående samarbejde om opgaveløsning stillet forslag om at samle de indkøbsfaglige opgaver i Aarhus Kommune. Hvis dette forslag gennemføres, må implementeringen heraf prioriteres forud for aktiv deltagelse i 14-by samarbejdet. Det foreslås derfor, at Aarhus Kommune tilslutter sig samarbejdet men først indtræder aktivt i 14-by samarbejdet, når den interne omstilling er gennemført. Finansiering af indsatsen Aarhus Kommunes deltagelse i det fornyede 14-by-samarbejde og anden ekstraordinær ressourceindsats under indkøbsprogrammet forudsætter særskilt finansiering. Det foreslås, at der kan opkræves finansieringsbidrag hertil, ved at indkøb under udvalgte kontrakter pålægges finansieringsbidrag, så en beskeden del af prisgevinsten reserveres til at finansiere indkøbsprogrammet. Direktørgruppen fastlægger rammerne for og følger op på denne finansieringsmodel, som udmøntes i samarbejde mellem magistratsafdelingerne i programstyregruppen for nemmere, bedre og billigere indkøb. Direktørgruppen bakkede d. 8. juni 2011 op om en pragmatisk anvendelse, hvor modellen kan anvendes ift. nye, tværgående udbud. Hensigten er en finansieringsmodel, der på én gang sikrer klare rammer for brugen af og størrelsen af finansieringsbidrag og samtidig bevarer incitament til at gode udbudsområder kan pålægges finansieringsbidrag, der kan investeres i yderligere indsatser der kan resultere i nemmere, bedre og billigere indkøb. Budget for området: Aarhus Kommune 2011 Side 8 af 14

9 Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 9 af 14

10 Spareforslag Tværgående spareforslag T-04 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Tværgående samarbejde om opgaveløsning Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: I forbindelse med B vedtog Byrådet at gennemføre besparelser indenfor kommunens administrative funktioner på 20 mio. kr. i 2011, 40 mio. kr. i 2012, 60 mio. kr. i 2013 og 75 mio. kr. i Byrådet vedtog med sparekataloget for besparelser på de administrative og tværgående funktioner på 97 mio. kr. i 2011 stigende til 144 mio. kr. i Med henblik på at opnå besparelserne blev der bl.a. peget på en række konkret områder, hvor der skulle arbejdes videre med at understøtte mulighederne for at opnå besparelser blandt andet vedrørende en effektivisering af lønadministrationen, samling af opgaver på bygningsområdet, samling af dele af kommunens kommunikationsindsats, samt samling af opgaver i servicefællesskaber på HR-området. Disse indsatsområder har der været arbejdet med siden budgetvedtagelsen for Hertil kommer, at Direktørgruppen i 2011 har taget initiativ til at sætte fokus på arbejdet med innovation og fornyelse. Desuden er der gennem de senere år påbegyndt forskellige former for samarbejde på en række områder, i form af deling af kompetencer, udlån af ekspertise, etablering af teams på tværs af afdelingerne, delt opgavevaretagelse og nye mere virtuelle samarbejdsrelationer. Dette har for eksempel medført en dynamisk løsning af en række juridisk komplekse udbud, tværgående samarbejde og opgaveløsning vedr. en række funktioner indenfor understøttelse af økonomisystemets ca brugere samt ved it-opgaver, indkøb og på bygningsområdet. Tilsvarende gør sig gældende på HR-området, for eksempel i forhold til den fælles le- Aarhus Kommune 2011 Side 10 af 14

11 deruddannelse (DOL). I lønopgaverne indgår der også nye former for samarbejde på tværs af afdelingerne. En afklaring af form og omfang af en kommende ændring af styreformen og den administrative opbygning i Aarhus Kommune afventer fortsat Folketingets behandling af et eventuelt lovforslag om ny styreform. Set i lyset af de allerede vedtagne administrative besparelser og udmøntning af besparelserne i forbindelse med budgettet for er der behov for at styrke den fortsatte metodeudvikling og erfaringsudveksling vedrørende samarbejdet om de administrative funktioner på tværs af den organisatoriske opbygning i Aarhus Kommune, herunder sikre at man komplementerer kompetencerne på tværs og dermed undgår dobbeltfunktioner. Det foreslås på baggrund heraf at forstærke det eksisterende samarbejde i den tværgående opgaveløsning i Aarhus Kommune. Med henblik på at opnå den størst mulige effekt af programmet Nemmere, bedre og billigere indkøb foreslås, at der skal gennemføres en samling af indkøbsfaglige kompetencer og ressourcer i et fælles indkøbskontor. Indkøbskontoret skal forestå kommunens tværgående udbudsplanlægning, udbud og opfølgning på indkøbsaftaler i et tæt samarbejde med magistratsafdelingerne. Magistratsafdelingerne skal indgå i samarbejdet med opgavemæssige kompetencer og skal herudover indgå i den løbende udformning af krav til kommunens udbud på indkøbsområdet samt den hertil knyttede opgave med dokumentation af de behov, som skal dækkes gennem udbud og indkøbsaftaler. Samlingen af kompetencer på indkøbsområdet ændrer ikke på, at magistratsafdelingerne fortsat selv forestår de konkrete indkøb under de indgåede aftaler. Det foreslås, at samlingen af indkøbskompetence gennemføres som et organisations-udviklingsforløb, hvor der i 2012 gennemføres en samling af indkøbsfunktionerne i tre magistratsafdelinger Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling. Erfaringerne med samlingen evalueres efterfølgende og det videre forløb fastlægges af Magistraten. På IT-området foreslås tilsvarende en samling af opgaver, kompetencer og ressourcer vedrørende de IT-opgaver, som er generelle på tværs af magistratsafdelingerne. Det omhandler opgaver i forhold til fælles IT-systemer, som anvendes i hele kommunen samt opgaver som ikke er specifikt knyttet til de faglige kerneopgaver i de enkelte afdelinger. Magistratsafdelingerne skal fortsat have ansvar, kompetencer og ressourcer til at sikre den IT-mæssige understøttelse af de enkelte afdelingers kerneopgaver. Borgmesterens Afdeling anmodes på den baggrund om at fremlægge et konkret forslag til styrkelse af det eksisterende samarbejde og fortsat erfaringsud- Aarhus Kommune 2011 Side 11 af 14

12 veksling, metodeudvikling og delt opgavevaretagelse for Direktørgruppen ultimo 2011, således at en række mere konkrete initiativer kan iværksættes primo Endvidere anmodes direktørgruppen om inden udgangen af 2011 at fremlægge et konkret forslag til sammenlægning af kompetencer og ressourcer på indkøbs- og it-området. Det er forventningen, at disse tværgående initiativer på sigt kan føre til en bedre opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse. I forlængelse heraf er det dernæst forventningen, at de tværgående initiativer kan understøtte forbedringer, der kan medvirke til at skabe et økonomisk råderum fra 2013 og fremefter i forhold til den udviklingspulje, der er foreslået i magistratens budgetindstilling. I takt med at der kontinuerligt arbejdes med de tværgående initiativer, vil det blive klargjort i hvilket omfang disse tværgående initiativer kan aflaste reduktioner på serviceområderne. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 12 af 14

13 Spareforslag Tværgående spareforslag T-05 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Udbud af sikringsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2012-priser i kr.) Forslag Nettoændring i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Det vurderes at der i Aarhus Kommune kan være et betydeligt besparelsespotentiale i en koordineret tværgående aftaledækning af hele sikringsområdet. Området foreslås derfor undersøgt nærmere blandet andet i forhold til behov, muligheder for udbud og synergi på tværs af de forskellige ydelser/varekøb indenfor sikringsområdet. Potentielle aftaleområder indenfor sikringsområdet er: - Alarmcentral modtagelse af alarmopkald - Vagtservice vægterrundering samt alarmtilkald (genudbud) - Videoovervågningssystemer - Sikringsudstyr sikringsskabe, sikringsudstyr til IT-udstyr mv. - Låseservice, adgangskontrolsystemer, nøglesystemer mv. (delvist genudbud) På området for alarmkald har størstedelen af kommunens bygninger installeret overvågningsalarmer. Kaldene går til en række forskellige leverandører. En stor del af alarmkaldene på daginstitutionsområdet går til Aarhus Brandvæsens alarmcentral, ligesom skolernes alarmkald ligeledes forventes at overgå hertil i løbet af Som led i en nærmere undersøgelse af området vil det således blive vurderet om der kan opnås fordele ved en yderligere samling af kommunens alarmkald hos én alarmcentral. Der er ikke foretaget en konkret afdækning af området, hvorfor forslaget ikke Aarhus Kommune 2011 Side 13 af 14

14 er værdisat. Dette vil ske som led i den foreslåede undersøgelse af området. Forslaget skal ses som et supplerende konkret initiativ i forlængelse af det tværgående forslag vedr. Nemmere, bedre og billigere indkøb (T-03). Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Aarhus Kommune 2011 Side 14 af 14

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere