Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier:"

Transkript

1 Budget Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier: A - Socialdemokraterne V - Venstre O Dansk Folkeparti F Socialistisk Folkeparti C Konservative Folkeparti På trods af forsat pres på Slagelse Kommunes økonomi har forligspartierne indgået et bredt forlig, som fastholder velfærden og beskæftigelsen Slagelse Kommune. Der er tale om et budget som konsoliderer vores drift og yderligere styrker vores anlæg og investeringer i 2014 til glæde for beskæftigelse og den generelle aktivitet i kommunen. Særligt i forhold til visionen er der afsat øgede anlægsmidler med henblik på at fremme Slagelse som Vestsjællands uddannelsesby. Et fagligt løft af folkeskolen Forudsætningen for at realisere folkeskolereformen er, at der sker et kompetenceløft for lærere og pædagoger. Forligspartierne afsætter derfor ekstra 5 mio. kr. årligt i til efteruddannelse af lærere og pædagoger samt implementering af folkeskolereformen. Arbejdsmarkedsområdet Forligspartierne har taget til efterretning, at der i 2014 og overslagsårene er en stigning på overførselsudgifterne som følge af de store reformer vedrørende kontanthjælp, førtidspension og arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Forligspartierne ønsker, som led i strategien for at få ledige i beskæftigelse, at kompetenceudvikling af ledige ufaglærte og kortuddannede gives særlig prioritet. Blandt andet ved at etablere rotationsordninger med private virksomheder i kommunen. Dette skal styrke de lediges mulighed for at komme ind på det ordinære arbejdsmarked, og det skal understøtte virksomhedernes kompetenceudvikling af medarbejdere, med de vækstmuligheder det giver. Udvidet skoletid/lektiecafe fritidsordninger Slagelse Byråds tidligere beslutning vedrørende pasningsgaranti til og med 4. kl. opretholdes efter indførelse af skolereformen. Det betyder at forældre kan vælge mellem at deres børn deltager i skolernes lektiecafetilbud eller SFO/fritidshjem. Lederne af tilbuddene skal sikre en fleksibel tilrettelæggelse af personalets ressourcer i tilbuddene. Forebyggende sundhedsindsats Forligspartierne er enige om, at det øgede tilskud til forebyggende sundhedsindsatser fra Økonomiaftalen udmøntes som følgende: - Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke indsatsen for nybagte børnefamilier. - Der afsættes ½ mio. kr. til øget fokus på det gode borgerforløb på tværs af kommune og region - De resterende 2,7 mio. kr. udmøntes af Sundhed- og Omsorgsudvalget Styrkelse Handicap- og Socialpsykiatri Der er afsat midler til en omsorgskoordinator under Handicap og socialpsykiatriudvalget som kan understøtte borgere med komplekse sagsforløb. 1

2 Bymidteforskønnelse Forskønnelse af bymidten i Korsør fremrykkes til Der skal udarbejdes en undersøgelse af mulighederne og pris for at etablere en cykel-gangbro mellem stationen og fæstningen uden at forringe vilkårene for forsat at drive erhvervshavn. Øget investering til energirenovering Forligspartierne har besluttet at øge investeringer til energirenovering i 2014 for understøtte grøn omstilling og samtidig understøtte den lokale beskæftigelse. Cykelstier Investeringerne til etablering af cykelstier, der forbinder de 3 købstæder, øges, herunder midler til færdiggørelse af cykelsti ved Stillinge. Mobilt bredbånd Forligspartierne afsætter penge til at etablere 4 sendemaster for at understøtte den digitale udvikling 1 på Omø og 3 på fastlandet. Hensigtserklæringer Forligspartierne er enige om at bede Teknik og Miljøudvalget om at få foretaget en nærmere undersøgelse af udførelsen af den nuværende asfaltkontrakt, herunder fokus på samarbejdet med leverandøren. I samarbejde med MED-organisation ønsker forligspartierne at videreudvikle decentraliseringen og økonomistyringen. Korsør, den 30. august 2014 Flemming Erichsen (A) Sten Knuth (V) Michael Gram (O) Lene Wibroe (F) Niels Jørgensen (C) Lis Tribler, Borgmester (A) 2

3 Resultatopgørelse Budget Budgetprioritering Skattefinansieret område Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Plan- og Byggeudvalget Børn-, Uddannelse og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicap- og Socialpsykiatriudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn-, Unge- og Familieudvalget Skattefinansieret drift P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Anlæg fra Investeringsoversigten (bilag 8) Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område Resultat - i alt Resultat fra resultatopgørelsen før renter Renter Resultat efter renter Finansiering Optagne lån Optagne lån ældreboliger og handicapboliger Afdrag på lån Finansforskydninger Budgetbalance Overførelsesudgifter (bilag 1) Lov & Cirkulæreprogram (bilag 2) Udefra kommende forhold (bilag 3) Økonomiaftalen (bilag 4) Uafklaret forhold i øvrigt (bilag 5) Tværgående handlemuligheder (bilag 6) Finansiering (bilag 7) Nye Anlægsønsker (bilag 8) Afledt drift af nye anlægsønsker (bilag 9) Øvrige muligheder (bilag 10) Drifts ønsker (bilag 11) Ny budgetbalance Tal er i Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud Indtægtsgrundlag er beregnet ultimo juli 2013 ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. 3

4 (Bilag 1) Overførelsesudgifter (1) BUI Udgifter til Integrationsprogram BUI Udgifter til kontanthjælp til udlændinge SOU Tilpasning af budget til boligstøtte SOU Beregnet mindre udgift på personlige tillæg HSU Merudgifter til voksne EIA Dagpenge til Forsikrede ledige (medfinansiering) EIA Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige EIA Førtidspension (gammel lov med 50% refusion) - mindre udgifter EIA Førtidspension ( gammel lov med 35% refusion) - mindre udgifter EIA Førtidspension (ny lov med 35% refusion) EIA og 75 Overførselsudgifter til kontanthjælpsmodtagere EIA Udgifter til ressourceforløb (ny lovgivning) EIA Udgifter til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse EIA Udgifter til seniorjobordningen EIA Kontanthjælpsreformen

5 (Bilag 2) Lov & Cirkulære program (2) ØK Besparelser vedr. fælles indkøb for det kommunale redningsberedskab (12) ØK Øgede administrationsudgifter ifm. aktindsigt (10) ØK Administrationsudgifter vedr. reform af førtidspension og fleksjob (46) ØK Administration af tilskud og tandbehandling (30) BUI Udgifter til integrationsplan og obligatorisk helbredsundersøgelse (26) SOU Flytning af myndighedsansvar for høreapparater (38) SOU Handlingsplan for den ældre medicinske patient (40) SOU Kræftplan III - Screening for tyk- og endetarmskræft (35) HSU Nyt socialtilsyn for bedre kvalitet for udsatte børn og voksne (28) EIA Tilskud til tandpleje til personer (30) BUF Forebyggelse og beskyttelse af børn og unge mod overgreb (27) BUF Nyt socialtilsyn for bedre kvalitet for udsatte børn og voksne (28)

6 (Bilag 3) Udefra kommende forhold (3) TMU Fremskrivning af udgifter til funktionskontrakter på asfaltvedligeholdelse TMU Overtagelse af Rute 22 gennem Slagelse By TMU Fremskrivning af udgifter til saltkontrakter og entreprenørydelser SOU Udgifter til Aktivitetsbestemt medfinansiering SOU Udgifter til Vederlagsfri fysioterapi EIA Andel af tilskud til Væksthus Sjælland EIA Løntilskud til forsikrede ledige i ansat kommunen

7 (Bilag 4) Økonomiaftalen (4) BUI Ø1 Økonomiaftalen - Skoleområdet permanet tilskud BUI Ø2 Økonomiaftalen - Skoleområdet SOU Ø3 Økonomiaftalen - Sundhed ØK Ø4 Økonomiaftalen - Befordring

8 (Bilag 5) Uafklaret forhold (5) SOU Mellemkommunale betalinger - ældre KFU Breddeidrætskommune

9 (Bilag 6) Tværgående handlemuligheder (6) ØK T Reduktion i puljer ØK T Forpagtning ØK T Omstillings- og digitaliseringspulje, Administrationen ØK T Omstillings- og digitaliseringspulje - øvrig organisation ØK T Sygefravær ØK T Gevinstrealisering af gennemførte udbud fremadrettet ØK T Generel nedjustering af serviceramme på ½ procent

10 (Bilag 7) Finansiering (7) ØK F Afdrag ØK F Renteudgifter ØK F Renteindtægter ØK F Tilpasning af leasingydelser på skoleområdet (BUI) ØK F Frigivelse af deponering vedr. sale and leaseback ØK F Frigivelse af deponering - kvalitetsfondsområdet

11 (Bilag 8) Investeringsoversigt (8) Nr. Udvalg Tekst I alt Investeringsoversigten eksisterende anlæg ØK Pulje til IT- teknologi ØK Tropebyen, attraktion med dyr og planter ØK Nørrevangsskolen ØK Anlægspulje PBU Projektudarbejdelser PBU Slagelse som uddannelsesby BUI IT-udstyr til skolerne BUI Skoleudbygning BUI Ny institution Oasen i Dalmose BUI Flytning af Humlebien BUI Slotsbjergby integreret institution nybygning til 120 børn KFU Ny Trelleborg, udvikling-/ udbygning af nuvær. museum KFU Projekt Teater KFU Renovering af hovedbygning på Guldagergård KFU Dansk Kulturarv TMU Projekt ELENA (Tilskud til projektering af energibesparende foranstaltn.) TMU Forskønnelse af parker TMU Læskure TMU Hovedistandsættelse af broer TMU Støjvold langs motorvejen Slagelse TMU Vestlig omfartsvej Slagelse TMU Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger TMU Tilgængelighedsfremmende tiltag TMU Vejbidrag til SK forsyning TMU Rundkørsel ved Grønningen, Slagelse TMU Renovering af bymidterne - Korsør TMU Anlæg af nye cykelstier TMU Katodiske beskyttelsesanlæg TMU Uddybning af havneanlæg TMU Udvidelse af Omø Havn TMU Implementering af klimaplan TMU Natura TMU Renergy EU projekt TMU Tude Å projekt TMU Tude Ådal - genslyngning af Tude Å genn. Sortesvælgsrenden TMU Vandrammedirektiver TMU Infrastrukturændring ifm sygehusudbygningen

12 (Bilag 8) Investeringsoversigt (8) Nr. Udvalg Tekst HSU 25 almene boliger - Autismecentret (almene boligere) HSU 25 almene boliger - Autismecentret (servicearealer) HSU 20 boliger Vejsgården Vemmelev (servicearealer) EIA Projektudarbejdelser Nye anlæg ØK Campus BUI Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler BUI Baggesensskolen Energirenovering ifm AT-påbud BUI Storebæltsskolen - skift af vinduer BUI Storebæltsskolen - indgangsparti BUI Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering BUI Skælskør Skole - reetablering af legeplads BUI Dalmose Skole - udemiljø BUI Hashøjskolen - etablering af udemiljø BUI Renovering af Hashøjskolen - scenarie A BUI Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler KFU Flytning af Musikskolen i Skælskør KFU Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen KFU Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal KFU Nyt gulv Skælskør Badmintoncenter KFU Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion TMU Følgeomkostninger ved energiforanstaltninger TMU Olieforurening på Slagelse Materielgård TMU Offentligt toilet Skælskør TMU Salg af stillestedet i Kr. Stillinge SOU Velfærdsteknologi BUF Tværkommunalt orto-samarbejde med Sorø Kommune TMU Pendlerparkering SOU EL cykler ØK Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster

13 (Bilag 9) Afledt drift af anlæg (9) BUI Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler BUI Baggesensskolen - enerigrenovering ifm. AT-påbud BUI Storbæltsskolen - skift af vinduer BUI Storbæltsskolen indgangsparti BUI Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering BUI Renovering af Hashøjskolen - scenarie A BUI Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler KFU Flytning af Musikskolen i Skælskør KFU Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen KFU Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion TMU Offentligt toilet Skælskør BUF Tværkommunalt orto-samarbejde med Sorø Kommune

14 (Bilag 10) Øvrige muligheder (10) Udvalg Tekst ØK Tilskud efter 17 (406 mio. kr.) til kommuner med områder med sociale problem

15 (Bilag 11) Drifts ønsker (11) Udvalg Tekst BUI Efteruddannelse af lærere og implementering af skolereformen HSU Omsorgskoordinator til komplekse borgersager TMU Grønne områder - forskønnelse (justering fra sidste budget) SOU Styrke muligheden omkring den personligpleje f.eks. bad ugentligt

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353. Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget 2016-2019 Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2016-2019 Budget Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 SKATTEFINANSIERET

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17 Investering i fremtiden

Budget 2014-17 Investering i fremtiden Svendborg, den 21. september 2013 Budget 2014-17 Investering i fremtiden Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere