Kvartalsrapport. 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014"

Transkript

1 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal oktober 2014

2 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K-3K K-3K 2013 Ændring i % 3K K 2013 Ændring i % Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er anført) Nettoomsætning 589,3 621,1 (5,1) 194,4 211,5 (8,1) EBITDA 203,7 224,4 (9,2) 64,3 83,0 (22,5) Resultat af primær drift (EBIT) 76,6 102,5 (25,3) 23,1 41,2 (43,8) Finansielle poster, netto (16,1) (18,2) 11,3 (5,2) (6,0) 14,1 Periodens resultat før skat 60,5 84,4 (28,3) 18,0 35,1 (48,8) Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 185,5 202,7 (8,5) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (94,5) (87,4) (8,1) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -81,0 (75,6) (7,1) Nøgletal Bruttomargin % 88,9 87,5-89,0 87,5 - EBITDA-margin % 34,6 36,1-33,1 39,3 - EBIT-margin % 13,0 16,5-11,9 19,5 - Egenkapitalforrentning (ROE) *) % 4,7 7, ROIC *) % 3,1 4, Finansiel gearing % 27,4 35,6-27,4 35,6 - Rentebærende gæld, netto 258,5 328,7 (21,4) 258,5 328,7 (21,4) Rentebærende gæld, netto/ebitda *) x 1,0 1, Soliditetsgrad % 56,0 52,8-56,0 52,8 - Gennemsnitlig antal medarbejdere antal , ,7 EBITDA *)/Gns. antal medarbejdere t.kr (11,1) (10,7) Driftskapital Tilgodehavender fra salg 59,8 66,9 (10,6) 59,8 66,9 (10,6) Omsætningsaktiver 246,3 266,4 (7,6) 246,3 266,4 (7,6) Kortfristede forpligtelser 193,1 170,7 (13,1) 193,1 170,7 (13,1) Net working capital 53,2 95,7 (44,5) 53,2 95,7 (44,5) Produktionsdata Pakker Stk , ,3 Breve kg (6,2) (6,6) Mobilt bredbånd 1 Antal (1,0) (1,0) Bredbånd via fastnet (ADSL) Antal , ,9 Telefonlinjer Antal (16,4) (16,4) Mobil abonnementer (GSM og Tusass) Antal , ,2 *) Løbende 12 mdr. 2 af 12

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt kvartalsrapporten pr. 30. september 2014 for. Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Nuuk, den 10. december 2014 Direktion Steen Montgomery-Andersen Konstitueret adm. direktør Bestyrelse Agner N. Mark Formand Paneeraq Olsen Næstformand Emil Kleemann Edda Lyberth Svend Aage Olsen Søren Voigt 3 af 12

4 Ledelsesberetning Økonomi Resultatet før skat for kvartal 2014 udgør 60,5 mio. kr. mod 84,4 mio. kr. i samme periode i Tages reparationsomkostningerne til to søkabelbrud i 2013 på ca. 14 mio. kr. i betragtning, er den reelle tilbagegang i resultat før skat ca. 38 mio. kr. Gennemførte prisnedsættelser er en væsentlig årsag til nedgangen i resultatet. Den 30. september 2014 udgør egenkapitalen 944,3 mio. kr. mod 922,9 mio. kr. den 30. september 2013, og soliditetsgraden er 56,0 % mod 52,8 % pr. 30. september Udvikling i forretningen Nettoomsætningen i kvartal 2014 er faldet med 31,8 mio. kr. i forhold til samme periode i Væsentlige prisnedsættelser på mobiltelefoni og Bredbånd Erhverv (MPLS) samt tilbagegang i omsætningen på fastnet ligger bag denne udvikling. Ændring i nettoomsætning kvartal K-3K ,3 mio. kr. Bredbånd privat (ADSL) + 5,1 Post + 2,7 Mobiltelefoni - 24,4 Fastnet - 9,0 Bredbånd erhverv (MPLS) - 5,4 Mobilt Bredbånd - 0,9 Øvrige + 0,1 1K-3K ,1 mio. kr. 4 af 12

5 Trafikken på Bredbånd Privat (ADSL) er i løbet af det seneste år steget med ca. 65 %, hvilket skyldes en stadig udvidelse af produktpakkerne og lavere priser. Omsætningen i kvartal i 2014 er desuden steget med 5,1 mio. kr. (6,5 %). Kraftige prisfald pr. 1. maj 2014 kombineret med indførelse af EU roaming priser for kundernes brug udenfor Grønland betyder, at der i perioden kvartal er sket et fald i omsætningen på 24,4 mio. kr. i forhold til sidste år. Det samlede antal kunder er siden udgangen af 3. kvartal sidste år steget med 2,2 %, og udgør nu ca abonnenter. Som følge af indførelsen af attraktive pakker med sms, tale og data, er der sket en forskydning fra forudbetalte kunder (Tusass) til kunder med fast abonnementer. Prisfaldene gennemført den 1. maj 2014 har på 5 måneder medført en fordobling af mobildata trafikken(internet) på mobiltelefonerne. Antallet af kunder som fravælger fastnet fortsætter, hvilket resulterer i en faldende omsætning med 9,0 mio. kr. i kvartal af 2014 i forhold til sidste år. I de seneste 3 måneder er der således sket en reduktion i antallet af abonnenter med 569, svarende til en nedgang på ca. 190 abonnenter pr. måned. På 12 måneder er antallet af abonnenter faldet med 16 %. Trafikken i MPLS produkterne er stigende, men de gennemførte prissænkninger pr. 1. juni betyder 5,4 mio. kr. lavere omsætning på Bredbånd Erhverv (MPLS) for de første 9 måneder af 2014 set i forhold til Omsætningen på POST er steget med 2,7 mio. kr. i kvartal i 2014 i forhold til samme periode 2013, og skyldes en mindre stigning i antallet af pakker på 3 %. Der har været et fald i mængden af breve på 6 %, hvor omsætningen er kompenseret med højere portotakster. Driftsudgifterne er faldet med 7,4 mio. kr. i i kvartal i 2014 i forhold til samme periode i 2013, hvilket dog primært skyldes omkostningerne fra søkabelreparationen i Driftsudgifterne i 3. kvartal er på niveau med 3. kvartal i af 12

6 Sassarta Fokus er rettet mod kunderne med nye produkter, lavere priser og store investeringer i nye, kundevendte IT-systemer for at effektivisere virksomheden og samtidig give bedre kundeservice. Netværket i Nuuk er blevet opgraderet i 3. kvartal, således at flaskehalse er minimeret, med det resultat at kvaliteten af internettrafikken er forbedret. Fra september måned er der i byerne Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq nu muligt at benytte 4G på mobiltelefonen med en downloadhastighed på 10 Mbit/s., og allerede ved udgangen af september var der mere end håndsæt på 4G. Internettrafikken på søkablet er i de første 9 måneder af året steget med ca. 70 %. Drift I slutningen af juli oplevede Sisimiut endnu et nedbrud af radiokæden, hvor de fleste tjenester blev afbrudt. Fejlen blev rettet i løbet af 7 timer, da det var muligt at flyve til DYE ONE stationen syd for Sisimiut. Radiokæde systemet fra Nuuk til Aasiaat er i august softwaremæssigt opgraderet til nyeste version, hvormed risikoen for lignende situationer i fremtiden formindskes. Kapitalberedskab Koncernens likvide beholdninger og kreditfaciliteter sammenholdt med forventningen til likviditetsudviklingen i resten af 2014 betyder, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkeligt. Resultatudvikling 6 af 12

7 Forventningen til årets resultat fastholdes i niveau mio. kr. i Øgede omkostninger til forberedelse af liberaliseringen der trådte i kraft 1. november 2014, betyder at resultat før skat vil være i den lave ende af ovenstående spænd. Omkostninger til liberalisering har siden foråret udgjort knapt 2 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af koncernens økonomiske stilling. 7 af 12

8 Resultatopgørelse Koncern 1K-3K K-3K 2013 Ændring i % 3K K 2013 Ændring i % Nettoomsætning (5,1) (8,1) Anlægsproduktion (17,2) (14,1) Andre driftsindtægter (2,3) (18,6) Omkostninger til vareforbrug og fremmede tjenesteydelser (80.802) (94.299) 14,3 (27.120) (33.324) 18,6 Andre eksterne omkostninger ( ) ( ) 5,4 (53.047) (49.552) (7,1) Lønninger og andre personale omkostninger ( ) ( ) (5,9) (55.222) (52.072) (6,0) Afskrivninger ( ) ( ) (4,3) (41.173) (41.825) 1,6 Andre driftsomkostninger (1.128) (1.120) (0,7) (374) (370) (1,1) Resultat af primær drift (EBIT) (25,3) (43,8) Finansielle poster, netto (16.121) (18.168) 11,3 (5.164) (6.100) 15,3 Resultat før skat (28,3) (48,8) Skat af periodens resultat (19.661) (27.169) 27,6 (5.955) (11.359) 47,6 Periodens resultat (28,6) (49,4) 8 af 12

9 Balance TELE Greenland t.kr. Koncern Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver under udførelse Bygninger Teleanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Kapitalandele i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt af 12

10 Balance (fortsat) TELE Greenland t.kr. Koncern Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Overkursfond Udbytte Overført overskud Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Offentlige lån Gæld, Realkreditinstitutter Gæld, Bank Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet forpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Afledte finansielle instrumenter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt af 12

11 Pengestrømsopgørelse TELE Greenland t.kr. Koncern 1K-3K K-3K 2013 Ændring i % Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) (9,2) Ændring i driftskapital (1.896) (3.444) - Pengestrømme fra drift før finansielle poster (8,7) Renteindbetalinger og lignende indbetalinger ,9 Renteudbetalinger og lignende udbetalinger (17.872) (19.147) 6,7 Pengestrømme fra ordinær drift (8,4) Betalt selskabsskat (147) (96) - Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) (8,5) Salg af materielle anlægsaktiver (100,0) Køb af materielle anlægsaktiver (94.511) (88.473) (6,8) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (94.511) (87.416) (8,1) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (34.008) (614) (5.438,8) Udbetalt udbytte (47.000) (75.000) 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (81.008) (75.614) (7,1) Pengestrømme i alt (74,8) Likvide midler primo Likvide midler ultimo (5,9) 11 af 12

12 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for -koncernen opfylder årsregnskabslovens bestemmelser for halvårsrapporter gældende for statslige aktieselskaber. Kvartalsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2013, dog uden noteapparat og uden enkelte mellemtotaler. Der henvises til årsrapporten for 2013 for en nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Formler, der er anvendt til beregning af nøgletal, kan ses nedenstående: EBITDA = Resultat før afskrivninger, renter og skat EBIT = Resultat før renter og skat (resultat af primær drift) Bruttomargin = EBITDA-margin = EBIT-margin = Egenkapitalens forrentning (ROE) = ROIC = Finansiel gearing = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning EBITDA x 100 Nettoomsætning EBIT x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Årets resultat x 100 Investeret kapital Rentebærende gæld, netto x 100 Egenkapital Rentebærende gæld, netto = Rentebærende gæld - likvider Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 Balancesum Gennemsnitligt antal medarbejdere = Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte (årsværk) udregnes efter normtimer, da ATP-metoden ikke kan anvendes i Grønland Net working capital = Omsætningsaktiver - kortfristede forpligtelser 12 af 12

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere