Tredje opfølgning på Aftale om budget 2019 for Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tredje opfølgning på Aftale om budget 2019 for Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 ØKONOMI Dato: 9. oktober 2019 Tlf. dir.: Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: S Tredje opfølgning på Aftale om budget 2019 for Teknik- og Miljøudvalget Læsevejledning Opfølgningen på Aftale om budget 2019 sker ved, at der gives smileys, på henholdsvis indsats og økonomi. Der følges op på aftalen fire gange årligt. Dette sker i forbindelse med de tre budgetopfølgninger samt en endelig opfølgning pr. 31. december Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvordan de indsatte smileys skal forstås. Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. e er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det en-delige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen. Er milepælen fx, at der skal være udarbejdet en analyse, følges der op på, om analysen er udarbejdet, og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg. Definition af smileys på indsats: : en er nået. : en er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at målet nås inden for budgetperioden. : en er ikke nået, og det er ikke realistisk, at milepælen nås inden for budgetperioden under de givne forudsætninger. For at milepælen nås, skal der træffes beslutning om en korrigerende handling. Hvis den forrige opfølgning på en indsats gav en glad smiley, og der ikke er nogen milepæl at følge op på i denne opfølgning, sættes en glad smiley. Hvis den forrige opfølgning på en indsats gav en mellemfornøjet eller sur smiley, og der ikke er nogen milepæl at følge op på i denne opfølgning, skal der følges op i forhold til den forrige smiley. Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Herefter vil opfølgningen på økonomien være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Definition af smileys på økonomi: : Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået. : Budgettet er ikke overholdt eller besparelsen er ikke opnået inden for budgetperioden. Side 1

2 1. Vi skaber fremtiden sammen - Værdighed i Ballerup/alle aldre Tilgængelighed - Bedre sammenhæng på tværs af banen Anlæg Tid Smiley Udviklingen af Ballerup Bymidte skal også medføre øget tilgængelighed for borgerne. En barriere for god tilgængelighed i bymidten er banen og stationen, som pt. ikke kan krydses på en nem måde. Der skal udarbejdes forslag til en god og sikker løsning, der sikrer bedre muligheder for krydsning af banen, fx via en elevator ved DSBarealerne ved busholdepladsen eller ved broen bag biblioteket. Forslagene fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget. Der afsættes yderligere 4,5 mio. kr. i 2020 til finansiering af projektet. Opmærksomhed på, at selve udmøntningen skal ske ved en selvstændig sag, så det er tydeligt for alle parter, hvad der konkret indstilles til beslutning. Forslag er præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget. Status: Forslaget er ikke forelagt, da midlerne først er afsat i 2020, og initiativet indgår i den politiske prioritering af bruttoanlægsrammen for Status: Forslaget er ikke forelagt, da midlerne først er afsat i 2020, og initiativet indgår i den politiske prioritering af bruttoanlægsrammen for budgetopfølgning 2019 Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

3 Økonomi Der er ikke afsat økonomi i Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

4 4. En grøn by i balance 4.1. Gågaden - Ballerup Bymidte Anlæg Tid Smiley I 2020 gennemfører vandforsyningsselskabet Novafos et stort gravearbejde i Centrumgaden i forbindelse med etablering af klimasikring i området via separatkloakering. Dermed er der en mulighed for at gentænke udformningen af Centrumgaden til gavn for erhvervslivet, de handlende, beboerne i området og andre med ærinde i bymidten. Parterne ønsker en bred involvering i projektet, således at der udvikles et godt projektforslag, som også har lokal forankring og opbakning. Der indtænkes også toiletløsninger. Forslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Til udvikling af Centrumgaden afsættes 25 mio. kr. i Inddragelse af aktører i og omkring Centrumgaden pågår. Resultater af inddragelsesproces er forelagt Teknikog Miljøudvalget, og proces frem til anlæg er vedtaget. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Der er ikke afsat økonomi i Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

5 4.3. Hold-an Vej Drift Tid Smiley Hold-an Vej er på en afgrænset strækning blevet indsnævret til et spor i hver retning for dermed at skabe flere parkeringspladser ved Ballerup Bymidte til gavn for handelslivet, handlende eller pendlere. De første erfaringer er rigtig gode, idet der ikke er problemer med afviklingen af trafikken i de nu kun to spor, og parterne er enige om at følge erfaringerne videre for evt. i de kommende års budgetforhandlinger at tage stilling til, hvorvidt indsnævringen skal gøres permanent og udvides til en større strækning af Hold-an Vej. Erfaringerne på indsnævringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget. 3. budgetopfølgning Økonomi Der er ikke afsat økonomi. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

6 4.4. Måløv Bymidte Drift Tid Smiley Næste fase i udviklingen af Måløv er udbygning af den nuværende stationsplads til boliger og evt. detailhandel. En forudsætning herfor er flytningen af de nuværende p-pladser foran stationen over til området vest for stationen, hvormed der dels skabes rum til byudvikling foran stationen og dels skabes flere pendlerparkeringspladser på den nye parkeringsplads. Det vil også kræve en ny stationsforplads. Parterne er enige om, at de kommunale midler til muliggørelse af yderligere udvikling af Måløv stationsplads drøftes og aftales, når der er et konkret projekt og ønske fra en privat investor om at påbegynde boligudbygningen. Projektet udvikles i dialog med eksterne parter. Ballerup Kommune har ikke indflydelse på realisering af byggeri, men kan tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. Andre planer (Hindsgaul og P-pladser), der skal frem politisk. Kommuneplan er vedtaget med rummelighed for byggeri. Status: Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i foråret budgetopfølgning Økonomi Der er ikke afsat økonomi. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

7 4.6. DTU Campus Ballerup Drift Tid Smiley DTU Ballerup er en af regionens største uddannelsesinstitutioner. For at understøtte Ballerup som en levende uddannelsesby arbejder kommunen aktivt for at realisere private investorers ønsker om at bygge et stort antal ungdomsboliger i tilknytning til DTU Ballerup. Dermed kan der skabes et egentligt campusområde, som vil gøre det attraktivt at studere og bo i Ballerup, ligesom det også kan skabe mere liv i Lautrup og dermed understøtte intentionerne om at gøre Lautrup til et endnu mere attraktivt område at arbejde og drive virksomhed i. Parterne er enige om, at kommunen skal være en aktiv part i etableringen af disse ungdomsboliger, og forpligter sig også på at understøtte dette ved at foretage de nødvendige trafikale udbedringer. Lokalplanforslag er forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Status: Arbejdet med helhedsplan forløber godt. Lokalplanforslaget forelægges politisk i september budgetopfølgning Økonomi Der er ikke afsat økonomi. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

8 4.7. Østerhøj og Jonstruplejren Drift Tid Smiley Østerhøj og Jonstrup er attraktive boligområder, som i de kommende år står over for en spændende udvikling bl.a. via boligbyggeri på Forsvarets nuværende arealer på Jonstruplejren. For at sikre, at denne udvikling sker på baggrund af en helhedsorienteret tilgang, hvor en række forskellige forhold indgår (boliger, trafik, rekreative områder osv.) igangsættes et forløb med at lave en samlet udviklingsplan for Østerhøj og Jonstrup. Der er allerede afsat midler til udarbejdelsen af denne plan, og der kan komme nødvendige kommunale udgifter til trafikale tiltag i takt med det stigende antal boliger i området. Digitaliseringssekretariatet Projektet udvikles i dialog med eksterne parter. Ballerup Kommune har ikke indflydelse på realisering af byggeri, men kan tilvejebringe det nødvendige plangrundlag. Økonomi Kommuneplan er vedtaget med rummelighed for byggeri. Status: Kommuneplanen forventes endeligt vedtaget i foråret Trafikløsninger er forelagt for Teknik- og Miljøudvalget. Der er ikke afsat økonomi. 3. budgetopfølgning Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

9 4.11. Skraldespande og nudging af brug Drift Tid Smiley Liv i byen skaber risiko for større mængder skrald i gaderne, og parterne er enige om, at der skal opsættes flere skraldespande i byen, ligesom der skal tænkes i, hvordan man tilskynder borgere til at bruge disse skraldespande. Til etablering af skraldespande, løbende drift af disse samt nudging afsættes 0,16 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, og 0,05 mio. kr. i Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Forslag til koncept (herunder effektvurderinger) forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Skraldespandene er etableret og nudging-kampagnen er gennemført. Status: Projektet blev stoppet i forbindelse med opbremsning på servicerammen. Leverandøren/samarbejdspartner kan først levere i første halvdel af budgetopfølgning Økonomi Der er afsat 0,05 mio. kr. på anlæg, og der er afsat 0,16 mio. kr. på driften i Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

10 4.12. Flere bænke Drift Tid Smiley Der etableres flere bænke ved busstoppesteder. Der afsættes 0,3 mio. kr. til flere bænke i Placeringen af bænkene besluttes i Teknik- og Miljøudvalget. Placering af bænkene er besluttet af Teknik- og Miljøudvalget. 3. budgetopfølgning 2019 Bænkene ved busstoppestederne er etableret Økonomi Der er afsat 0,3 mio. kr. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

11 4.13. Fortove - Ballerup Boulevard Anlæg Tid Smiley Flere steder i kommunen mangler der fortove, fx på strækningerne nord og syd for Malmparken St., langs Ballerup Boulevard og langs Ballerup Byvej. Parterne ønsker i samarbejde med grundejerne at forbedre forholdene for fodgængere på bl.a. disse strækninger. I budgetaftalen for 2018 blev der bevilget i alt 4 mio. kr. til etablering og forbedring af fortove. Parterne er enige om at disponere midlerne således: 1,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr Placeringen af fortovene besluttes i Teknik- og Miljøudvalget. Digitaliseringssekretariatet Forslag til placering af fortovene er forelagt Teknikog Miljøudvalget. 3. budgetopfølgning 2019 Delstrækninger er anlagt Økonomi Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 og Der er afsat 1 mio. kr. i Status ved anden og tredje opfølgning: I forbindelse med tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2019 blev der udskudt 0,5 mio. kr. fra 2019 til Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

12 4.14. Måløvaksen Anlæg Tid Smiley Med budgetaftalen for 2018 blev der afsat 1 mio. kr. til opgradering af Måløvaksen for at skabe øget tryghed og til forbedring af oversigtsforholdene. For at realisere de politiske ambitioner om gode forhold i Måløvaksen afsættes yderligere 0,8 mio. kr. i 2019 til forbedringer af Måløvaksen. Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget. Projektet er fremlagt, og besluttet af Teknik- og Miljøudvalget. 3. budgetopfølgning 2019 Projektet er gennemført Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

13 Økonomi Der er afsat 0,8 mio. kr. Status ved anden opfølgning: Teknik- og Miljøudvalget har den 7. maj 2019, Punkt 7, valgt en dyrere model, end der er afsat budget til. Den 4. juni 2019, Punkt 6, forelagde Center for By, Erhverv og Miljø et forslag til finansiering af merforbruget til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget ønsker, at sagen undersøges nærmere, og der skal derfor forelægges en ny sag. Status ved tredje opfølgning: Den 3. september 2019 har Center for By, Erhverv og Miljø forelagt et nyt forslag til finansiering af merforbruget, som blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2019, Punkt 15, forslaget til finansieringen af merforbruget Cykelsti på Lundebjerg Anlæg Tid Smiley Lundebjerggårdsvej er skolevej for mange børn i Skovlunde. På strækningen mellem Ballerup Boulevard og Skovlunde Skole Nord er der ikke cykelsti, og på grund af parkerede biler er det en utryg skolevej. Derfor skal det undersøges, hvordan der kan skabes bedre cykelforhold på strækningen mellem Skovlunde Skole Nord og Ballerup Boulevard på den vestlige side ind mod erhvervsområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. i Midlerne udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

14 3. budgetopfølgning 2019 Det er besluttet, hvordan der skabes bedre cykelforhold på strækningen Økonomi Der er ikke afsat økonomi i Hastighedsdæmpning i Digterparken Drift Tid Smiley Digterparken benyttes af mange trafikanter både biler, cyklende og gående. For at forbedre sikkerheden i området etableres hastighedsdæmpende tiltag i Digterparken. Inden for det allerede afsatte budget i 2019 til diverse vejændringer prioriteres 0,8 mio. kr. i 2019 projektet. Projektet er afsluttet. 3. budgetopfølgning Økonomi Der er afsat 0,8 mio. kr Græsarealer udlægges Drift Tid Smiley For at skabe større biodiversitet i kommunens grønne arealer er parterne enige om at ophøre græsslåning og plejen af en del af disse. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

15 Som konsekvens heraf spares der 0,1 mio. kr. årligt på driften af grønne arealer. Beslutningen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget. Der er taget politisk beslutning om, hvor pleje og græsslåning ophører. Status: Det er på Teknik og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2019 besluttet, at administrationen udmønter besparelsen på kr. via kr. på driften af skov og kr. på ophør af græsslåning. 1. budgetopfølgning budgetopfølgning Økonomi Der opnås en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt Kolonihaver Anlæg Tid Smiley Ballerup Kommune har mange kolonihaver, og parterne er enige om at igangsætte en samlet indsats, der skal sikre, at Ballerup Kommunes kolonihaveområder fortsat opfylder deres rekreative formål og ikke udvikler sig til beboelsesområder. Det indebærer, at der skal arbejdes for, at kolonihaver er et økonomisk realistisk tilbud til alle dele af befolkningen, at modvirke helårsbeboelse i kolonihaveområder, sikre korrekte oplysninger som grundlag for beskatning af kolonihaver samt sikre overholdelse af deklarationer og lokalplaner i områderne. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til arbejdet med kolonihaver. Social og Sundhed samt Politik og Borgerservice Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

16 Der er indledt en dialog med kolonihaveforeninger om mulige tiltag, der kan modvirke ulovligt byggeri og ulovlig beboelse. Der er taget initiativ til dialog med andre kommuner og øvrige interessenter. Afdækning af ulovligt byggeri påbegyndt. 1. budgetopfølgning 2019 Afdækning af ulovlig beboelse påbegyndt. Udkast til lokalplan for kolonihaveområderne er sendt i høring. Status: Udkastet til lokalplan forventes sendt i høring ultimo 2019/primo budgetopfølgning 2019 Udkast til lokalplan for kolonihaveområderne er forelagt for Kommunalbestyrelsen Økonomi Der er afsat 1 mio. kr. årligt i perioden Naturkvalitet Drift Tid Smiley Ballerup er en grøn kommune, og parterne er enige om, at det nyudpegede Naturkvalitetsudvalg skal komme med forslag til at skabe endnu mere natur i Ballerup Kommune. Til øget naturkvalitet afsættes 0,2 mio. kr. årligt i årene Naturkvalitetsudvalget indstiller forslag til anvendelsen af midlerne, som derefter udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

17 Forslag fra Naturkvalitetsudvalget er forelagt for Teknik- og Miljøudvalget. 3. budgetopfølgning Økonomi Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt i perioden Ekstra vedligeholdelse af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde Anlæg Tid Smiley Parterne er enige om at opprioritere den løbende vedligehold af kommunens veje, cykelstier, fortove og vejbrønde. Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til øget vedligehold. Sag om prioritering af vedligeholdelsesmidler forelægges Teknik- og Miljøudvalget. 3. budgetopfølgning Økonomi Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 til øget vedligehold. Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: S

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 4. juli 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 12. oktober 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Teknik- og Miljøudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 18. marts 2019 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. juli 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Teknik- og

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. april 2019 Tlf. dir.: 2498 1032 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs-

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ØKONOMI OG STYRING Dato: 4. juli 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Læsevejledning

Læs mere

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og s område

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSRAMME 10.30 Bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. maj, Punkt 16, at sammenlægge bevillingsrammerne

Læs mere

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udmøntning af, og status på Aftale om budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 16. marts 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: Jonk@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Udmøntning af, og status på Aftale om budget 2017 Erhvervs- og Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017

Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017 ØKONOMI OG STYRING Dato: 27. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 2206 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Vibeke Romney Lauridsen Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2017 Læsevejledning

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 3. juli 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-6-16 Anden opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og s område

Læs mere

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18 10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Revideret: 13. januar 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og s ansvarsområde

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. oktober 2016 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Tredje opfølgning på Social-

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Revideret: 12. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Anden

Læs mere

Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018

Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 1 Borgmesteren Jesper Würtzens tale ved andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018 Pkt. 2. Anden behandling af årsbudget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune Og som tidligere

Læs mere

Dialogmøde i Måløv Hovedtema: Udvikling af stationsområdet

Dialogmøde i Måløv Hovedtema: Udvikling af stationsområdet Dialogmøde i Måløv Hovedtema: Udvikling af stationsområdet Tirsdag den 13. marts 2018 www.ballerup.dk Aftenens program Aftenens program: Velkomst Status på igangværende projekter og orientering om kommende

Læs mere

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16 Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Erhvervs-

Læs mere

FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE. www.ballerup.dk

FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE. www.ballerup.dk FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE Borgermøde den 9. april i Skovlunde www.ballerup.dk Program 1. Velkomst v. Kommunaldirektør Eik Møller 2. Gennemgang af baggrund, proces og de nye planer for Skovlunde Bymidte

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant

Læs mere

Høringsoplæg HØRINGSPERIODE FRA 1. MARTS TIL 5. APRIL Forudgående høring om udvikling af stationsområdet i Måløv

Høringsoplæg HØRINGSPERIODE FRA 1. MARTS TIL 5. APRIL Forudgående høring om udvikling af stationsområdet i Måløv Høringsoplæg HØRINGSPERIODE FRA 1. MARTS TIL 5. APRIL 2018 Forudgående høring om udvikling af stationsområdet i Måløv Oplæg til byomdannelse Baggrund Ballerup Kommune har fået bearbejdet vinderforslaget

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Anden opfølgning på Aftale om budget 2019 for Økonomiudvalget

Anden opfølgning på Aftale om budget 2019 for Økonomiudvalget ØKONOMI Dato: 1. august 2019 Tlf. dir.: 2498 1032 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen Sagsid: 00.30.10-S00-2-19 Anden opfølgning på Aftale om budget 2019 for udvalget Læsevejledning

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar vedr. høring af Planstrategi 2018

Bemærkninger til høringssvar vedr. høring af Planstrategi 2018 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 6. november 2018 Tlf. dir.: 7230 9541 E-mail: tarb@balk.dk Kontakt: Tarra Jane Sandemann Butler Sagsid: 01.02.03-P22-1-18 Bemærkninger til høringssvar vedr. høring af Planstrategi

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv

Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv Høringsperiode fra 6. marts til 5. april 2018. Der afholdes offentligt møde om planerne i starten af marts (dato indsættes). Forside:

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Planudvalget

Referat fra mødet i By- og Planudvalget Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts

Læs mere

Notat. Oplæg til ny anlægsstyring

Notat. Oplæg til ny anlægsstyring ØKONOMI OG STYRING Dato: 13. november 2018 Revideret: 22.november 2018 Tlf. dir.: 44772209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-A21-1-18 Notat Oplæg til ny anlægsstyring

Læs mere

4. Befolkning og boliger

4. Befolkning og boliger 4. Befolkning og boliger 4.1. Udvikling af bymidterne Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg) Tid Smiley Parterne er enige om at videreføre processen med udvikling af Ballerup Bymidte. Kickstartprojektet,

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Notat Lokalplanlægning - delegation

Notat Lokalplanlægning - delegation Til: Kommunalbestyrelsen BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 20. juli 2017 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: byogbolig@balk.dk Kontakt: Steen Pedersen Notat Lokalplanlægning - delegation Indledning og resume Det fremgår

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i

Læs mere

HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv

HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv HELHEDSPLAN Stationsvej_Kulturtorv i Måløv Helhedsplan Stationsvej/Kulturtorv Måløvringen fra udviklingplanen af Tredie Natur fra 2016 HELHEDSPLAN - REGISTRERING & ANALYSE HELHEDEN & SKALAEN MÅLØV HOVEDGADE

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN

KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN Baggrund Byrådet blev ved temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer for havneområdet. På temamødet blev drøftet,

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender:

Borgmesterforvaltningen indstiller i samarbejde med Vollsmose 2020-bestyrelsen til udvalget, at byrådet godkender: 6. "Fremtidens Vollsmose" - Byudvikling og Infrastrukturplan Åbent - 2014/133021 Sagsresumé Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose under den forudsætning,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Forslag til prioritering af Forskønnelses projekter Marts 2018

Forslag til prioritering af Forskønnelses projekter Marts 2018 Forslag til prioritering af Forskønnelses projekter Marts 2018 Landsbyerne Pulje til landsbyerne 0,5 0,5 Forslag til landsbyerne 0,5 0,5 Forskønnelsespuljen og Kommunes landsbyer Mange landsbyer har en

Læs mere

PARKERING I HAVNEOMRÅDET. Parkeringsmøde 2. november 2017

PARKERING I HAVNEOMRÅDET. Parkeringsmøde 2. november 2017 PARKERING I HAVNEOMRÅDET Parkeringsmøde 2. november 2017 Dagsorden 1) Baggrund for mødet 2) Projektforslag for p-pladser ved Havnevej 3) Alternative placeringsforslag 4) Det videre forløb Baggrund for

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune Den 8. oktober 2018 Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018 10 Teknik- og Miljøudvalget 154.114 70.502 29.305 85.247 19.995 17.295 255.105 002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 200

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven.

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven. Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 23. februar 2017 1 Sagsnr.: 17/5675 Analyse af trafikken ved Slotshaven Introduktion I forbindelse med etablering af nye boliger samt udbygning af VUC, er Vej og Trafik blevet

Læs mere

INDSATS TEKNIK & MILJØ

INDSATS TEKNIK & MILJØ INDSATS TEKNIK & MILJØ Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi i sundheds-politikken 2019-2022) Indsatsen vedrører følgende to målsætninger fra Hjørring kommunes sundhedspolitik (side 7) Sikre

Læs mere

Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx

Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx Projektaftale Projekt Udvikling af Næstved Bymidte 2025 Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 Bilag: Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018 DRIFT 3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år 3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling 762 938 900 900 3.02. Barnets

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

STRATEGISK MIDTBYPLAN

STRATEGISK MIDTBYPLAN STRATEGISK MIDTBYPLAN RANDERS MIDTBY INDSATSER RANDERS MIDTBY FORANDRER SIG DETAILHANDEL Detailhandel er med til at skabe byliv og grundlag for andre funktioner fx restauranter og service. Hvor vil vi

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Helhedsplan for udviklingen af BALLERUP BYMIDTE

Helhedsplan for udviklingen af BALLERUP BYMIDTE Helhedsplan for udviklingen af BALLERUP BYMIDTE Ballerup Kommune, november 2018 Helhedsplan for Ballerup Bymidte Vision: Ballerup bymidte skal være et attraktivt sted at bo og bosætte sig, leve, arbejde,

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 16 STRATEGISK MØDE OM BYPLANLÆGNING. Fra vision Til vækst

TEKNIK & MILJØ 16 STRATEGISK MØDE OM BYPLANLÆGNING. Fra vision Til vækst TEKNIK & MILJØ 16 STRATEGISK MØDE OM BYPLANLÆGNING Fra vision Til vækst KOLDING En historisk by i historisk vækst BYUDVIKLING Grobund for bosætning BYUDVIKLING Projekter i støbeskeen mere end 1000 nye

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER

IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER IGANGSATTE BYUDVIKLINGSPROJEKTER Assens Kommune en del af den fynske udvikling - StrategiFYN 2014-2017 - Ny strategifyn 2018-2021 på vej Vision 2018 Vi vil have flere til at bo i vores kommune, fordi Vision

Læs mere

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar

Læs mere

ROLIGHEDSVEJ BALLERUP STATUS COBE

ROLIGHEDSVEJ BALLERUP STATUS COBE ROLIGHEDSVEJ BALLERUP STATUS 17.12.2015 COBE INTRODUKTION Plangrundlag - arkitektkonkurrence og Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Ballerup Kommune har i 2010 gennemført en arkitektkonkurrence

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere