RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning"

Transkript

1 Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtede til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være garanterede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, webcam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og fremstillingsår fremgår af typeskiltet, der sidder på apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Udarbejdet af Leica Microsystems Ltd. Shanghai. Leica RM2125 RTS 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige oplysninger Symboler i teksten og deres betydning Brugergruppe Formålsmæssig anvendelse Apparattype Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Tekniske specifikationer Tekniske data Idrifttagning Betingelser for opstillingsstedet Leveringens omfang Udpakning og montering Montering af objektklemmer Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen Påsætning af knivholderstativ, stift Isættelse af knivholder, stiv Betjening Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Indstilling af frivinkel Prøveretraktion (objektfinindstilling) Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Snitning (trimning) af prøven Skæring Udskiftning af prøve Tilbehør Standard-objektklemmer (ekstra) Prismeindlæg (ekstra) Folie-spændeklemmer type 1 (ekstra) Universal-kassetteklemmer (ekstra) Rundprøveholder (ekstra) Brugsanvisning V RevC, 11/2013

5 Indholdsfortegnelse Knivholderstativ Knivholder N/NZ Knivholder E/E-TC Knivholder E Oversigt - tilbehør Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Ekstra tilbehør Problemløsninger Mulige fejl Funktionsfejl Ansvar for mangler og service Dekontamineringserklæring Leica RM2125 RTS 5

6 1. Vigtige oplysninger 1.1 Symboler i teksten og deres betydning (5) Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Henvisninger, dvs. vigtige oplysninger til brugeren står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Producent visning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. 1.3 Formålsmæssig anvendelse Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom til skæring af tynde skiver af prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutineog forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Det er konstrueret med henblik på skæring af både bløde paraffinprøver og hårdere prøver, i det omfang disse er egnet til manuel skæring. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! Fremstillingsdato Følg brugsanvisningen! Bestillingsnummer Serie-nummer Medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug Dette produkt opfylder kravene i Rådets direktiv 98/79/EF om medicinskudstyr til in-vitro-diagnostisk (IVD) brug. 1.2 Brugergruppe Leica RM2125 RTS må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsan- 1.4 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serie-nr. er fastgjort til venstre side af enheden (denne figur er kun symbolsk). Fig. 1 6 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leicaapparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Brugsanvisningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og kontrolleret i henhold til sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater: Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på internettet på hjemmesiden: For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af service-teknikere, der er autoriserede af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica RM2125 RTS 7

8 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsanvisninger, som er markerede med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Ved manglende overholdelse kan der opstå ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Ved transport af apparatet må det ikke bæres i håndhjulets greb, det store hjul til grovindstilling eller knappen til indstilling af snittykkelsen. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Det anbefales på det kraftigste at bære skærefaste sikkerhedshandsker (se ekstraudstyr). Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven op. Før hver manipulation på kniv og objekt samt før hver udskiftning af objekt og i arbejdspauserne skal håndhjulet altid låses fast og knivens skær dækkes til med fingerbeskyttelsen! Bær altid sikkerhedsbriller ved skæring i skøre materialer! Fare for splinter! Der må ikke trænge væske ind i apparatets indre under arbejdet! Paraffin, der er faldet på jorden, skal straks samles op og bortskaffes. Der er fare for at glide og dermed komme til skade! Når prøveretraktoren er aktiveret MÅ prøven IKKE rettes mod eller komme i nærheden af kniven under retraktionen. Det samme gælder også for vippedrift (Rocking Mode). Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kontrollér, før du begynder, om prøven er spændt korrekt op i prøvespændeklemmen. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for, at prøven bliver beskadiget. 8 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

9 2. Sikkerhed Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. UNDLAD at samle nedfaldet tilbehør op - der er fare for at komme til skade! Aktivér håndhjulsblokeringen før rengøring! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: 1 2 Fig. 2 Håndhjulsblokering Håndhjulet (15) kan blokeres i kl. 12-stilling (fig. 2). Når håndhjulsgrebet (1) skubbes til venstre, går håndhjulet i indgreb, næste gang det når kl. 12-stillingen, og er dermed blokeret mekanisk. Funktionskontrol: Håndhjulsgrebet aktiveres ved at (1) trykke det mod venstre. Håndhjulet er nu mekanisk blokeret i kl. 12-stilling og kan ikke mere drejes rundt. Håndhjulsgrebet deaktiveres ved at (1) trække det ud mod højre. håndhjulsbremsen Med armen (2) på den højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulsbremsen aktiveres i en vilkårlig håndhjulsstilling. Hvis armen trykkes opad, kan håndhjulet ikke bevæges mere. De to armstillinger er markeret med punkter på mikrotomgrundpladen (fig. 2). Arm i stilling = Håndhjul blokeret Arm i stilling = Håndhjul løsnet Leica RM2125 RTS 9

10 2. Sikkerhed Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (3, 5). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Knivholder N På fingerbeskyttelsen (3) på knivholder N er der anbragt greb til brug ved forskydning (4) (fig. 3). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. Fig. 3 5 Knivholder E Fingerbeskyttelsen på knivholder E består af en sammenklappelig bøjle (5). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (5) op som vist i fig. 4. Fig Brugsanvisning V RevC, 11/2013

11 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele 3. Apparatets komponenter og specifikationer Leica RM2125 RTS (fra højre) Knivholderstativ med lateralforskydning Universalkassetteklemme Knivholder E Spændearm til knivholderstativ Fig. 5 Prøveholder, orienterbar Håndhjulsgreb med blokeringsfunktion håndhjul Prøveretraktion TIL/FRA Arm til aktivering af håndhjulsbremsen Leica RM2125 RTS (fra venstre) Grovdrivhjul Vælg løberetning for det store drevhjul Drejeknap til indstilling af snittykkelsen Vindue til visning af snittykkelsen Knivholder N Arm til aktivering af mekanisk trimning Fig. 6 Knivholderstativ, fast Leica RM2125 RTS 11

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Leica RM2125 RTS er en håndbetjent rotationsmikrotom. Fremføringsmekanisme og bevægelsesmekanisme er forsynet med spil- og vedligeholdelsesfri krydsrulleføringer. Ligesom det store drevsystem er de anbragt i et støvbeskyttet kunststofkabinet. Håndhjulet kan låses fast i øverste position ved hjælp af håndhjulsgrebet. Derudover kan håndhjulet låses fast i alle positioner ved hjælp af spændearmen på grundpladen. Skæringen sker manuelt ved at dreje det letgående håndhjul, som er afbalanceret nøjagtigt ved hjælp af en udligningsvægt. Den grove fremføring aktiveres ved hjælp af det store drevhjul på apparatets venstre side. Grovdrivhjulets drejeretning kan vælges af brugeren - ud fra de enkelte krav (med uret, mod uret). Snittykkelsen indstilles ved hjælp af en drejeknap og kan aflæses nøjagtigt i kontrolvinduet. Indstilling af snittykkelse fra 0,5 til 60 µm. Apparatet er forsynet med en slidsafdækning, som forhindrer, at der trænger snitaffald ind i apparatet. Apparatet er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, som aktiveres ved hjælp af en følerarm. Skridt på 10 µm og 50 µm er mulige. En yderligere tillægsfunktion er prøveretraktionen, som skåner kniv og prøve. Retraktionsfunktionen kan aktiveres og deaktiveres af brugeren. I retraktionen trækker kniven prøven 40 µm tilbage i den øverste udgangsposition efter snitbevægelsen og under returbevægelsen. Før den nye snittykkelse indstilles, sker der først en fremføring med refraktionsværdien. 12 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

13 3.3 Tekniske data 3. Apparatets komponenter og specifikationer Betingelser for opstillingsstedet Driftstemperaturområde: 10 C - 35 C Temperaturområde ved opbevaring: 5 C - 55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 %, ikke-kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % Generelle oplysninger om apparatet Snittykkelsesområde: 0,5-60 µm Snittykkelsesindstillinger: Objektfremføring: Vertikalløft: Prøveretraktion: Mål og vægt Bredde Dybde Højde Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): fra 0-2 µm i 0,5 µm-trin fra 2-10 µm i trin på 1 µm fra µm i trin på 2 µm fra µm i trin på 5 µm 25 mm 59 mm TIL/ FRA 438 mm 472 mm 265 mm 105 mm 29 kg Ekstraudstyr og tilbehør Objekt-finindstilling (ekstraudstyr) horisontalt: 8 vertikalt: 8 Drejelighed: ± 90 Trimningstrin: 10 µm, 50 µm Forskydning af knivholderstativet med sideforskydning Nord-syd-forskydning: Øst/vest-forskydning: uden sideforskydning Nord-syd-forskydning: ± 25 mm ± 20 mm ± 25 mm Leica RM2125 RTS 13

14 4. Idrifttagning 4.1 Betingelser for opstillingsstedet - Apparatet skal bruge en afstillingsflade på ca. 438 x 472 mm - Rumtemperatur altid mellem +10 C og +35 C - Relativ luftfugtighed, maks. 80 % - ikke-kondenserende - Omgivelsestryk på 740 hpa til 1100 hpa - Højde: op til maks m.o.h. - Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. - Håndhjulet skal være frit og let tilgængeligt. - For at opnå en problemfri funktion skal det sikres, at der ikke opstilles apparater, som genererer vibrationer, i nærheden af apparatet. - Underlaget skal så vidt muligt være fri for vibrationer i relation til apparatets vægt og have tilstrækkelig evne til at bære apparatet. - Rystelser, direkte indfaldende og sollys og store temperatursvingninger skal undgås. - De kemikalier, der anvendes, er både letantændelige og sundhedsfarlige. Opstillingsstedet skal derfor være godt udluftet, og der må ikke forefindes antændelseskilder. 4.2 Leveringens omfang 1 Leica RM2125 RTS basisapparat Med basisapparatet medfølger altid følgende tilbehør: 1 Holdeanordning til prøveholder, orienterbar med lynskiftesystem til prøveklemmer (monteret på apparatet) 1 vedligeholdelsessæt, der består af: 1 unbrakonøgle med greb, str. 3 mm unbrakonøgle med greb, str. 4 mm unbrakonøgle, str. 8 mm flaske (50 ml) med olie til drevdele, type støvkappe brugsanvisning RM2125 RTS de/en (+ sprog-cd) blad "Ordering information" Dette og yderligere tilbehør, som du måtte have bestilt, finder du øverst i emballagen (se fig. 7). Kontrollér, om det leverede indhold stemmer overens med paklisten og din bestilling. Hvis De skulle konstatere afvigelser, bør De omgående henvende Dem til det Leicasalgsselskab, der er ansvarlig for leveringen. 14 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

15 4. Idrifttagning 4.3 Udpakning og montering Åbn emballagen. Tag samtlige tilbehørsdele (1) og brugsanvisningen ud. Tag unbrakonøglen str. 8 ud, og læg den til side. Tag papkarret (2) ud. Fjern fyldstoffet. Tag kartonlåget (3) af. Tag apparatet ud af papkassen ved hjælp af de to bæreseler (4) foran og bag på træpallen Fig. 7 Ved transport af apparatet må det ikke berøres på grebene til håndhjulet, på det store drevhjul eller på drejeknappen til indstilling af snittykkelse! Stil træpallen med apparatet på et stabilt bord. Hæv træpallen lidt ved at tage fat nederst foran. Løsn sikringsskruen (6) med spændeskive under træpallen med den medfølgende unbrakonøgle str. 8 (7). Skær hul i plastikovertrækket (5), og fjern det. Tag fat foran og bagved på apparatets grundplade for at løfte apparatet af træpallen. Placér apparatet på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (8) bag på grundpladen gør det lettere at skubbe apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glideelementerne. Leica RM2125 RTS 15

16 4. Idrifttagning 4.4 Montering af objektklemmer 10 Holdeanordningen til probeholderen fås i to udførelser, med og uden objektorientering. Objektorienteringen må kun udskiftes af service (se s. 50). Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. 15 Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel 5.9 "Betjening"), kan sættes ind i prøveholderen (10). Basisapparatet er fra fabrikken udstyret med orienterbar holder til prøveholder samt et lynskiftesystem til prøveklemmer. Gå frem på følgende måde: Kør prøveholderen (10) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (15) og aktivere håndhjulsblokeringen. Drej unbrakoskruen (11) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Skub styreskinnen (13) på objektklemmen (12) ind i svalehaleholderen (14) fra venstre indtil anslag. Drej unbrakoskruen (11) med uret indtil anslag for at spænde objektklemmen (12) fast. Fig Brugsanvisning V RevC, 11/2013

17 4. Idrifttagning 4.5 Direkte montering af objektklemmerne på prøveholderen 10 Objektklemmerne (standard- eller universalkassetteklemmer) kan også fastgøres direkte på prøveholderen Gå frem på følgende måde: Kør prøveholderen (10) til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Fjern så svalehaleholderen (14) fra prøveholderen (fig. 9.1). Løsn derefter de fire skruer (16) med en unbrakonøgle SW 3 (18), og drej den ud Skru de to skruer (17) ud af svalehaleføringen (fig. 9.2) for at fjerne svalehaleføringen (13) fra objektklemmen (12). Det skal du også bruge unbrakonøglen str. 3 til. Fig. 9 Sæt objektklemmen (12) på prøveholderen som vist (fig. 9.3), og fastgør den med de to skruer (17). Leica RM2125 RTS 17

18 4. Idrifttagning 4.6 Påsætning af knivholderstativ, stift 19 Drej spændearmen (20) mod uret for at løsne den. (stilling = løsnet) Skub universal-knivholderstativet (21) ind i T-stykket (19) på mikrotomgrundpladen (23) med noten (22) på undersiden. Drej spændearmen (20) med uret for at spænde knivholderstativet fast. (stilling = blokeret) 22 Fig Isættelse af knivholder, stiv Unbrakoskruen (24) løsnes ved at drejes mod uret. Sæt knivholderen (25) med not på T-stykket (26) på knivholderstativet (21). Drej unbrakoskruen (24) med uret for at spænde. 24 Fig Brugsanvisning V RevC, 11/2013

19 5. Betjening 5.1 Fastspænding af prøve Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Anbring objektklemmerne i den højeste position ved at dreje håndhjulet. Få håndhjulsgrebet til at gå i indgreb for at aktivere håndhjulsblokeringen. Sæt prøven i objektklemmen. Indsætning af prøven i de forskellige objektklemmer og prøveholdere er beskrevet udførligt i kapitel 5.9 "Betjening". 5.2 Fastspænding af kniven/engangsklingen Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Sæt forsigtigt kniv eller engangsklinge i knivholderen, og spænd den fast. Isætning af klinge/kniv i de enkelte knivholdere er beskrevet udførligt i kapitlet "Betjening 5.9.8, 5.9.9, ". Leica RM2125 RTS 19

20 5. Betjening 5.3 Indstilling af frivinkel 21 Detalje: Skaladeling til indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (27) sidder på knivholderens højre side (25). På den højre side af knivholderstativet (21) sidder der ligeledes en indeksstreg (28), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel. Løsn klemmen ved brug af knivholderstativet (stift) ved at dreje unbrakoskrue (24) med en unbrakonøgle str. 4 mod uret. Drej håndtaget ved brug af knivholderstativet (med lateral forskydning) på højre side af MH-stativet mod uret. Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Figuren viser en frivinkel på Fig. 12 Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E ligger på 1-3. Hold knivholderen fast i denne position, og drej grebet (24) eller unbrakoskruen (afhængigt af det anvendte knivholderstativ) til klemning med uret. 20 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

21 5. Betjening 5.4 Prøveretraktion (objektfinindstilling) Fig. 13 Fig. 13a For at undgå at kniven eller klingen under returbevægelsen berører den overskårne prøve i øverste endeposition, trækkes prøven 40 µm tilbage ved aktiveret retraktion. Prøveretraktionen kan aktiveres eller deaktiveres af brugeren. Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 13a), så det røde punkt peger mod "OFF" = Retraktion er deaktiveret. Når det røde punkt peger mod "ON" betyder det, at retraktionen er aktiveret. Vigtigt ved aktiveret retraktion: Prøven må IKKE orienteres, og du må IKKE komme i nærheden af den under retraktionen (hvis det sorte pkt. på håndhjulet - se detaljeret fig. 13 -er synligt, er du i skærefasen)! Før det efterfølgende snit indstilles den tilbagetrukne prøve med retraktionsværdien PLUS den indstillede snittykkelse. I den forbindelse er der risiko for, at prøve og kniv beskadiges som følge af et for tykt snit. Det samme gælder for vippedrift (Rocking Mode), hvor prøven trimmes via vippebevægelsen (ingen fuldstændig omdrejning på håndhjulet). Brug KUN "Rocking Mode" i skærefasen - ALDRIG i retraktionsfasen! Leica RM2125 RTS 21

22 5. Betjening 5.5 Finindstilling af prøven (kun prøveholdere, der kan finindstilles) Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Kør prøven til bageste endeposition ved at dreje grovdrivhjulet (se fig. 6, side 11). (se kapitel 5.6). Løsn spændearmen foran på mikrotomgrundpladen, og skub knivholderstativ med knivholder hen til lige før prøven. Se i denne forbindelse fig. 10,s.18 eller fig. 27, s Fig. 14 Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Kør prøveholderen til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) mod uret for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (31), og finindstil prøven i øst-vest-retning med stilleskrue (30). Drej excenterarmen (29) med uret for at fiksere finindstillingen. 22 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

23 5. Betjening 5.6 Snitning (trimning) af prøven 37 Fig. 15a Fig. 15 Stort drevhjul (37) Det store drevhjul bruges til hurtig, horisontal fremadbevægelse af objektet - i retning af kniven - og tilbage - i retning væk fra kniven. Apparatet kan anvendes med både højre- og venstreløb for det store drevhjul (37). Drej i den forbindelse med en unbrakonøgle med greb i str. 4 mm (medfølger) den skrue, der er vist på detailfotoet (fig. 15a), så: 1. det røde punkt peger mod kl. 3. Når du drejer det store drevhjul mod uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul med uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). 2. det røde punkt peger mod kl. 12. Når du drejer det store drevhjul med uret (se den bøjede pil), skubbes prøven frem. Når du drejer det store drevhjul mod uret, kører prøven tilbage (væk fra kniven). Når du har nået den bageste eller forreste endeposition, er det store drevhjul svært at dreje (hvis du alligevel drejer videre, springes drejemomentbegrænsningen over - ingen fejlfunktion!). Når mikrotomet når til det forreste endestop, ændres indstillingen ikke yderligere. Leica RM2125 RTS 23

24 5. Betjening Skæring af prøven med det store drevhjul Løsn håndhjulsblokeringen. Dette gør du ved at trykke håndhjulsgrebet (1) til højre og løsne bremsen med armen (2). Bremse fast Bremse løsnet 15 2 Kør prøven hen mod kniven ved at dreje på det store drevhjul (37, fig. 2), og skær ind til det ønskede prøveniveau ved samtidigt at dreje på håndhjulet (15). Fig. 16 Trimning af prøven gennem indstilling af en stor snittykkelse Indstil en tilsvarende stor snittykkelse (f.eks. 50 µm) med knappen til indstilling af snittykkelse (33) foran til højre på mikrotomen. Den aktuelle indstilling aflæses i snittykkelsesvinduet (34). Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. 24 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

25 5. Betjening Tilskæring med mekanisk trimningsfunktion Leica RM21525 RTS er forsynet med en mekanisk trimmefunktion, der aktiveres ved hjælp af trimmearmen (35). Trimmearmen har 3 raststillinger: 0 µm, 10 µm og 50 µm. Punkterne (36) markerer de to trimningstrin: = 10 µm = 50 µm Tryk armen nedad i den ønskede stilling, og hold den der, så trimmefunktionen aktiveres. Ved hver håndhjulsomdrejning sker der en indstilling på hhv. 10 µm og 50 µm. Når du giver slip på armen, går den tilbage til udgangspositionen (nulstilling) ved hjælp af en fjeder. Trimningsfunktionen er nu deaktiveret. 35 Den indstillede snittykkelse lægges ikke til den valgte trimningsværdi. Hvis den indstillede snittykkelse er større end den valgte trimningsværdi, ændres indstillingen til snittykkelsen. Kør prøven hen til kniven ved at dreje på det store drevhjul. Vælg det ønskede trimmeniveau. Skær ind i prøven ved at dreje håndhjulet (15), indtil du når det ønskede prøveniveau. Slip (35) trimmearmen. 36 Fig. 17 Leica RM2125 RTS 25

26 5. Betjening 5.7 Skæring Sørg for altid at dreje håndhjulet med en støt bevægelse. Håndhjulets drejehastighed skal være tilpasset til prøvens hårdhed. Ved prøver af en større hårdhed skal der arbejdes med en lavere hastighed. OBS! Håndhjulet har efterløb, hvis det slippes efter meget hurtig drejning - der er nu klemningsrisiko og fare for at komme til skade! Indstil den ønskede snittykkelse med knappen til indstilling af snittykkelsen (33) foran til højre på mikrotomen, eller kontrollér den indstillede værdi i kontrolvinduet (34). Den røde markør (38) angiver den valgte snittykkelse (på skalaen). 34 Ved skæring skal du bruge et andet sted på skæret end ved trimning. Fig. 18 For at gøre dette skal du forskyde knivholderen på knivholderstativet med sideforskydning tilsvarende (se kap ) eller forskyde hhv. kniven og engangsklingen i knivholderen ved anvendelse af knivholderstativet uden sideforskydning. Drej håndhjulet (15) støt med uret for at skære. Fjern snittene, og præparer dem. 5.8 Udskiftning af prøve Før hver manipulation på kniv og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Kør prøven til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Tildæk skæret med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklemmen, og isæt en ny prøve. Kør objektklemmen så langt tilbage med det store drevhjul, at der kan skæres i den nye prøve. 26 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

27 5. Betjening 5.9 Tilbehør Alle objektklemmer, der kan fås som tilbehør, kan monteres på både prøveholdere med og prøveholdere uden finindstillingsmulighed Standard-objektklemmer (ekstra) Standard-objektklemmen er egnet til optagelse af prøver på 40 x 40 mm. Den bruges til direkte fastspænding af rektangulære prøveblokke. Derudover fungerer den som holder for foliespændeklemmerne Drej fingerskruen (40) mod uret for at føre den nederste bevægelige kæbe (41) nedad. Anbring prøven (42) i den ønskede stilling. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig. 19 Ved opspænding af kassetter skal du sikre, at de ikke bliver spændt for hårdt op, da kassettekroppene kan blive bøjet, og der derved opstå tyk-tynde snit, eller hele prøven kan falde af og blive beskadiget. Leica RM2125 RTS 27

28 5. Betjening Prismeindlæg (ekstra) Prismeindlægget (44) sættes ind i standardobjektklemmens nederste bevægelige kæbe. Den bruges til fastspænding af runde prøver. Drej fingerskruen (40) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (14) nedad. Isæt prismeindlæggets (44) tap (43) i boringen (45) på den nederste kæbe (41). Isæt prøven i den ønskede position. Drej fingerskruen (40) med uret for at bevæge den nederste kæbe med prismeindlæg opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig Brugsanvisning V RevC, 11/2013

29 5. Betjening Folie-spændeklemmer type 1 (ekstra) Foliespændeklemmen, type 1, er egnet til meget små og tynde foliestykker samt flade, kantede prøver. Foliespændeklemmen sættes ind i standardobjektklemmen Fastspænding af folier Bevæg den bevægelige kæbe (48) mod højre ved at dreje gevindtappen med en unbrakonøgle SW 4 (49). Sæt folien (46) fast mellem den bevægelige kæbe (48) og den faste kæbe (47). Drej den bevægelige kæbe (48) mod den faste kæbe (47) med unbrakonøglen. Indsæt foliespændeklemmen (50) i standardobjektklemmen som vist. Drej fingerskruen (40) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt fast og sidder stabilt. Fastspænding af flade, kantede prøver Fig. 21 Ved kantede prøver indsættes den medfølgende korte gevindtap (52) i stedet for den lange gevindtap (51). Drej den lange gevindtap (51) ud ved at dreje den til venstre med unbrakonøglen SW 4 (49). Drej den korte gevindtap (52) ind i boringen. Anbring prøven (53) mellem den bevægelige kæbe (48) og den faste kæbe (47). Tryk den bevægelige kæbe (48) mod den faste kæbe (47) ved at skrue gevindtappen (52) i. Anbring foliespændeklemmen i standardobjektklemmen som vist. Drej fingerskruen (40) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt fast og sidder stabilt Fig. 22 Leica RM2125 RTS 29

30 5. Betjening Universal-kassetteklemmer (ekstra) 60 Laboratoriepersonalet SKAL kontrollere, at kassetten sidder godt fast i universal-kassetteklemmen, før skæringen påbegyndes. 61 Træk armen (60) fremad. Ilæg kassetten (61) horisontalt eller vertikalt. Slip armen for at spænde kassetten fast. Fig. 23 I universal-kassetteklemmen (UKK) kan Leica/Surgipath-kassetter med et minimummål på 39,8 x 28 mm og et maksimummål på 40,9 x 28,8 mm opspændes både lodret og vandret. Ved brug af andre - især tyndvæggede - kassetter kan der opstå deformation af kassetterne eller andre problemer med klemning. Hvis brugeren ved opspænding af kassetten konstaterer, at den ikke er klemt stabilt fast, skal der bruges en alternativ spændeklemme. Ved brug af kassetter med formet dæksel skal det, før dækslet fjernes, sikres, at brudkanten ikke forhindrer en stabil opspænding af prøven - i så fald skal prøven opspændes vandret. Fjern overskydende paraffin på ydersiden af kassetten, før kassetten spændes op i universalkassetteklemmen, så kassetten spændes op stabilt. Paraffin, der sidder fast på ydersiden af kassetten, kan resultere i tilsmudsning af universalkassetteklemmen. Tilsmudsning kan gøre det vanskeligt at spænde kassetten sikkert op og kan resultere i tyk-tynde snit, chatter inden for snittet og i værste fald resultere i skader på prøven. Brugeren skal kontrollere, at prøven er spændt sikkert op, før snittet påbegyndes, og om nødvendigt frigøre universal-kassetteklemmen før paraffinbelægninger i henhold til angivelserne i kapitel 8.1 "Rengøring og vedligeholdelse - universal-kassetteklemme". 30 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

31 5. Betjening Rundprøveholder (ekstra) Holderen til runde prøver bruges til at holde runde objekter fast med. Der findes indsatser til runde prøver med en diameter på 6, 15 og 25 mm Fjern spænderingen (66) ved at dreje mod uret, så du kan indsætte den tilsvarende indsats (62, 63, 64) Læg den nødvendige indsats i spænderingen (66), og skru spænderingen på gevindet (69) ved at dreje den med uret. Indsæt prøven (70), og drej spænderingen (66) med uret. Indsæt stiften (67) i boringen (68), og drej den mod uret for at løsne klemmemekanismen, så du kan foretage de nødvendige finindstillinger for den fastspændte prøve. Nu kan prøven drejes, så den ønskede side peger opad. 68 Drej stiften (67) med uret for at fiksere finindstillingen. Fig. 24 Leica RM2125 RTS 31

32 5. Betjening Knivholderstativ 39 Knivholderstativ med Lateral forskydning Knivholderstativ uden sideforskydning Knivholderstativ uden sideforskydning Knivholderstativet uden sideforskydning (21.1), der består af én del, kan kun forskydes frem og tilbage på mikrotomgrundpladen. Forskydning i nord-syd-retning Nord-syd-forskydningen gør det muligt at bringe knivholderen hen til prøven i den optimale skæreposition. Drej spændearmen (20, fig. 26) foran på mikrotomgrundpladen mod uret for at løsne klemmemekanismen. Skub knivholderstativet med knivholder frem eller tilbage. Drej spændearmen med uret (20) for at spænde knivholderstativet fast Fig. 25 Fig. 26 Knivholderstativ med sideforskydning Knivholderstativet med sideforskydning (21.2) består af to dele og kan derfor forskydes frem og tilbage samt sideværts på mikrotomgrundpladen. Øst-vest-retning Sideforskydningen gør det muligt at udnytte hele klingens skær i dens fulde længde uden derved at ændre på knivholderens indstillinger. Tryk spændearmen (39, fig. 25, 26) på venstre side af knivholderstativet fremad. Forskyd knivholderstativet med knivholder sideværts. Tryk armen (39) bagud for at klemme. 32 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

33 5. Betjening Knivholder N/NZ Knivholderne N og NZ er velegnede til standardknive af stål og hårdmetal, profil c og d, op til en længde på 16 cm. Højdeindstillingen gør det muligt at anvende knive, som er blevet efterslebet flere gange, uden problemer. Montering af knivstøtte Skub fingerbeskyttelsen (8) indad. Monter knivstøtten (46) i den viste position på skruerne til højdeindstilling (skjult). De flade ender på skruerne til højdeindstilling skal sidde i slidserne på begge ender af knivstøtten. Før kniven isættes, skal knivholderen og knivholderstativet være monteret i apparatet! Detalje: Kniv isat og indstillet Knivholder N Til fastholdelse af konventionelle knive op til en længde på 16 cm Knivholder NZ Til fastholdelse af konventionelle knive og hårdmetalknive op til en længde på 16 cm. Knivtilholderplade (56) for ekstrem stabilitet og fuld udnyttelse af knivskæret Fig. 27 Leica RM2125 RTS 33

34 5. Betjening Ilægning af kniven Højdeindstilling af kniven Forskydning af kniven Drej fingermøtrikkerne (48) på højre og venstre side af knivholderen fremad modsat hinanden, og bevæg knivstøtten helt ned ved hjælp af skruerne til højdeindstilling, så knivskæret ikke beskadiges, når kniven isættes. Drej klemskruerne (49 mod uret, så de rager langt ud. Tag fat om kniven (47) på knivryggen, og før den forsigtigt ind fra siden med skæret opad. Ved indstilling af frivinklen skal knivens skær sidde så nøjagtigt som muligt i knivholderens drejningsakse. Anlægskanten på de bageste spændekæber (39) bruges til orientering ved indstilling af den rigtige knivhøjde. Knivens skær skal være justeret parallelt hermed. Drej fingermøtrikkerne (48) ensartet bagud, indtil knivskæret ligger parallelt med anlægskanten (39) (se detail-fig.) på de bageste spændekæber. Drej de to klemskruer (49) regelmæssigt ind med uret for at spænde kniven fast (47). Skub fingerbeskyttelsen (8) indad. Klemskruerne (49) løsnes ved at drejes mod uret. Forskyd kniven (47) sideværts mod højre eller venstre. Spænd kniven (47) fast ved altid at dreje den af de to klemskruer (49) med uret, som sidder på den side, som kniven blev forskudt til. 34 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

35 5. Betjening Knivholder E/E-TC Knivholderen E-TC er egnet til TC-65-engangsklinger af hårdmetal. Før klingen isættes, skal knivholderen og knivholderstativet være monteret i apparatet! 9 Knivholder E-TC 10 Fig. 28 Isætning af klinge, knivholder E og E-TC Klap fingerbeskyttelsen (9) ned. Den højre spændearm (10) skal vippes ned, før klingen kan isættes. Skyd forsigtigt klingen ind fra siden. Sørg for, at klingen spændes op fuldstændigt parallelt med den øverste kant af tilholderpladen. Klap spændearmen (10) op for at spænde klingen fast. Leica RM2125 RTS 35

36 5. Betjening Knivholder E Knivholder E er velegnet til konventionelle engangsklinger af alle gængse fabrikater. Den fås i to udførelser (til smalbåndsklinger (77) længde: 80 mm x højde: 8 mm x tykkelse: 0,25 mm og bredbåndsklinger (78) længde: 80 mm x højde: 14 mm x tykkelse: 0,317 mm), som adskiller sig i bageste tilholderplade (80). Der kan fås en tilholderplade til den anden klingetype som tilbehør, som uden videre kan erstatte den medfølgende Fig. 29 Isætning af klinge Før klingen isættes, skal knivholderen og knivholderstativet være monteret i apparatet! Klap fingerbeskyttelsen (5) ned. Spændearmen (81) skal klappes ned, før klingen kan isættes. Skyd klingen (77 eller 78) forsigtigt ind fra siden. Klap spændearmen (81) op for at spænde klingen fast Udskiftning af de bageste tilholderplader (80) Løsn fire skruer (82) på bagsiden af knivholderen med en unbrakonøgle SW 4, og skru dem ud. Tag tilholderpladen (80) af. Fastgør den nye tilholderplade med de fire skruer (82). Spænd kun skruerne så hårdt fast, at det stadig er muligt at justere tilholderpladen i højde og parallellitet. 83 Fig Brugsanvisning V RevC, 11/2013

37 5. Betjening Justering af de bageste tilholderplader Efter hver afmontering/udskiftning skal det kontrolleres, at tilholderpladen sidder korrekt. Denne skal om nødvendigt justeres på ny. Den bageste tilholderplade (80) ligger på to tapskruer (83, fig. 31), som gør det muligt at foretage en højde- og paralleljustering. De er tilgængelige gennem boringer på undersiden af knivholderen. Til justeringen skal der bruges en unbrakonøgle SW ,1-0,2 mm Monter tilholderpladen (80), og spænd lige netop skruerne (82) så meget, at tilholderpladen forbliver bevægelig. Juster tilholderpladen med de to tapskruer (83 - se fig. 31), så anlægsfladen (84) for klingen (77) står ca. 0,1-0,2 mm højere end grundfladen for knivholderens kæber (85). Dette er først og fremmest vigtigt ved apparater, hvis knivholderstativ ikke har sideforskydning. Sørg for, at tilholderpladen står parallelt med knivholderens kæber ved justering. Skru skruerne (82) fast Fig. 31 Leica RM2125 RTS 37

38 5. Betjening Justering af den forreste tilholderplade Den forreste tilholderplade kan justeres i højden med tapskruerne (87) på undersiden af knivholderen. De er tilgængelige gennem boringer på undersiden af knivholderen. Til justeringen skal der bruges en unbrakonøgle SW Anbring tilholderpladen (86) i den rigtige position, monter spændearmen (89), og klem kun ganske let på tilholderpladen med spændearmen Juster tilholderpladen i højden med skruerne (87). De øverste kanter på de to tilholderplader (86) og (80) skal stå i samme højde og parallelt med hinanden. 0,4-0,8 mm Den forreste tilholderplades frivinkel (86) justeres med en tapskrue (88), der er tilgængelig skråt indefra gennem en boring på undersiden af knivholderen (fig. 32/ ). ca. 0,05 mm Isæt en klinge (77), og klem let med spændearmen (89). Fig. 32 Juster tilholderpladen (86) med skruen (88), så kun tilholderpladen trykker på klingen. Der skal være et synligt mellemrum mellem tilholderplade og klinge (fig. 32/ ). Der skal bruges en lille skruetrækker (ca. 3,0 x 70) til justeringen. Kontrollér ved justeringen, at afstanden mellem de to tilholderplader i åbnet tilstand er ca. 0,4-0,8 mm (fig. 32/ ). 38 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

39 Folie spændeklemme type I Prismeindlæg til runde prøver Standard objektklemme 5. Betjening Oversigt - tilbehør Universalkassetteklemme Prøveholder, orienterbar Standard Kassette Knivholder N til knive af stål og hårdmetal Rundprøveholder Prøveholder, fast tilholderplade, udskiftelig Knivholderstativ, fast Leica RM2125 RTS Basisapparat Knivholder E til klinger knivholderstativ med sideforskydning Fig. 33 Leica RM2125 RTS 39

40 6. Rengøring og vedligeholdelse 6.1 Rengøring af apparatet Før afmontering af knivholderen skal man altid først fjerne kniven eller klingen! Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og de laboratorieforskrifter, der gælder i det pågældende brugerland, ved omgangen med rengøringsmidler. Brug aldrig sprit, spritholdige rengøringsmidler (glasrens), skurepulver eller slibende midler eller acetone-, klor- eller xylolholdige opløsningsmidler til rengøring af apparatets udvendige flader! De lakerede flader er ikke xylol- eller acetonebestandige! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Udfør altid følgende før rengøring: Kør objektklemmen til det øverste endestop, og aktivér håndhjulsblokeringen. Tag klingen ud af knivholderen, og skub den ind i holderrummet i bunden af dispenseren, eller tag kniven ud af knivholderen, og læg den i knivkassen. Afmonter knivholderstativ og knivholder, når de skal rengøres. Tag prøven ud af objektklemmen. Fjern alt snitaffald med en tør pensel. Afmonter objektklemmen, og rengør den separat. Apparat og udvendige flader Hvis det er nødvendigt, kan de lakerede udvendige flader rengøres med et mildt almindeligt husholdningsrengøringsmiddel eller sæbelud og derefter tørres af med en fugtig klud. 40 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

41 6. Rengøring og vedligeholdelse Knivholder E Skil knivholderen ad for at rengøre den. Til rengøring kan den forreste tilholderplade tages ud. Gå frem på følgende måde: Klap fingerbeskyttelsen (5) ned. Drej klingens spændearm (89) nedad. Tag forsigtigt klingen ud, og bortskaf den korrekt. Tag spændearmen (89) ud sideværts. Tag tilholderpladen (86) af. Rengør alle knivholderens dele. Ved rengøring af flere knivholdere samtidigt må enkeltdelene ikke forbyttes! Manglende overholdelse fører til snitproblemer! 5 Til rengøring og fjernelse af paraffin må der ikke bruges xylol eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol (f.eks. glasrengøringsmiddel). 80 Læg de afmonterede dele på et sugende klæde i et tørreskab (op til maks. 65 C), og lad paraffinurenhederne løbe af Når du tager delene ud af tørreskabet (65 C) er der fare for forbrænding. Det anbefales at bære beskyttelseshandsker! Når knivholderens bevægelige dele er rengjort, skal de indsmøres i et tyndt lag olie til drevdele (se også kap. 6.2). Fig. 34 Leica RM2125 RTS 41

42 6. Rengøring og vedligeholdelse Adskillelse i omvendt rækkefølge! Sørg for ved montering, at tilholderpladens overkant (86) står parallelt med og i samme højde som den bageste tilholderplade (80) (se fig. 30/31, side 35). Juster om nødvendigt tilholderpladerne (kap ). Universal-kassetteklemme Tag kassettespændeklemmen (13) ud, og fjern paraffinresterne ved en grundig rengøring. Til rengøring må der ikke anvendes xylol, men erstatningsmidler for xylol eller paraffinfjerner (f.eks. "Para Gard"). Kassettespændeklemmen (13) kan også lægges i et varmt tørreskab (maks. 65 C), indtil det flydende voks løber af. 90 Når du tager delene ud af tørreskabet (65 C) er der fare for forbrænding. Det anbefales at bære beskyttelseshandsker! Fig. 35 Fjern voksrester med en tør klud. Efter en sådan rengøring i ovnen skal spændearmens (60) aksel og fjeder altid smøres ind i olie (se også kap. 6.2). 42 Brugsanvisning V RevC, 11/2013

43 6. Rengøring og vedligeholdelse 6.2 Vedligeholdelsesanvisninger Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Apparatet er i stort omfang vedligeholdelsesfrit i brug. For at sikre, at apparatet fungerer over en længere periode, anbefales det gøre følgende: Apparatet skal inspiceres mindst 1x året af en tekniker, som Leica har autoriseret. At indgå en serviceaftale, når garantiperioden er udløbet. Du kan få nærmere oplysninger herom hos din serviceorganisation. Rengør apparatet dagligt En gang om måneden skal følgende dele smøres med den medfølgende olie nr. 405 (1-2 dråber er nok): - Prøveholderens (10) og svalehaleholderens (14) bevægelige dele. - T-stykket (19) på mikrotomgrundpladen. - Spændearmen (2) og (20) på mikrotomen. - Knivholderstativets føringer (91) på mikrotomgrundpladen. - Spændearmen (39) og (24) til højre og venstre på knivholderstativet. - Sideforskydningens føring (92) på knivholderstativet (21). - T-stykket (26) på knivholderstativet (21). - Fingerbeskyttelsens (3) og fingerskruernes (57) glideflader på knivholder N. - Spændearmen (89) på knivholder E Aksen (90) på kassetteklemmens spændearm (se fig. 36). Fig. 36 Leica RM2125 RTS 43

44 7. Ekstra tilbehør Knivholderstativ, stift, sølv Knivholderstativ, kan forskydes lateralt, sølv Knivholder N, sølv Knivholder NZ, sølv Knivholder E, til SB-mikrotomklinger, sølv Knivholder E, til BB-mikrotomklinger, sølv Knivholder, tilholderplade, til SB-mikrotomklinger Knivholder, tilholderplade, til BB-mikrotomklinger Knivholder E-TC til hårdmetal-envejsklinger, sølv Envejsklinger - smalbånd 1 pakke a 50 stk Envejsklinger - smalbånd 10 pakker a 50 stk Envejsklinger - bredbånd 1 pakke a 50 stk Envejsklinger - bredbånd 10 pakker a 50 stk Envejsklinger Leica TC Kniv 16 cm - Profil c - stål Kniv 16 cm - Profil d - stål Kniv 16 cm - Profil d - hårdmetal Kniv 16 cm - Profil c - hårdmetal Knivkasse, variabel Prøveholder, stift, sølv Standardspændeklemme, sølv Prismeindlæg, sølv Universal-kassetteklemme, sølv Foliespændeklemme, type I, sort Rundprøveholder, med 3 spænderinge, sølv Affaldsbakke Støvkappe Sikkerhedshandsker, snitfast, str. S Sikkerhedshandsker, snitfast, str. M Brugsanvisning V RevC, 11/2013

45 7. Ekstra tilbehør Knivholderstativ, fast sølv til knivholder N, NZ, E og E-TC Bestil.nr Fig. 37 Knivholderstativ, kan forskydes lateralt til RM2125 RTS, sølv til knivholder N, NZ, E og E-TC inkl. spændearm Bestil.nr Fig. 38 Knivholder N, sølv, til optagelse af almindelige knive med en længde på op til 16 cm, Højdejustering af knivskæret, separat frivinkelindstilling, bevægelig fingerbeskyttelse. Bestil.nr Fig. 39 Leica RM2125 RTS 45

46 7. Ekstra tilbehør Knivholder NZ, sølv til optagelse af almindelige knive og hårdmetalknive med en længde på op til 16 cm, knivtilholderplade til ekstrem stabilitet og fuld udnyttelse af knivskæret, højdejustering af knivskæret, separat frivinkelindstilling, bevægelig fingerbeskyttelse. Bestil.nr Fig. 40 Knivholder E til SB-mikrotomklinger (80 x 8 x 0,25 mm), til RM2125 RTS, sølv Hurtigklemmesystem, frivinkelindstilling, bevægelig fingerbeskyttelse Medfølgende værktøjssæt: - 1 unbrakonøgle med tapper, str unbrakonøgle med greb, str skruetrækker 3 x Fig. 41 Bestil.nr Brugsanvisning V RevC, 11/2013

47 7. Ekstra tilbehør Knivholder E, til BB-mikrotomklinger (80 x 14 x 0,317 mm), RM2125 RTS, sølv, hurtigklemmesystem frivinkelindstilling, bevægelig fingerbeskyttelse Medfølgende værktøjssæt: - unbrakonøgle med tapper, str unbrakonøgle med greb, str Skruetrækker 3 x Fig. 42 Bestil.nr Knivholder-tilholderplade S 22, til smalbånd mikrotomklinger Bestil.nr , til bredbånd mikrotomklinger Bestil.nr Fig. 43 Knivholder E-TC til hårdmetal-envejsklinger TC-65, sølv Hurtigklemmesystem, rustfri klemplade i specialstål, bageste tilholderplade i hårdmetal Bestil.nr Fig. 44 Leica RM2125 RTS 47

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Leica RM2235. Rotationsmikrotom Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V 2.3, Dansk - 09/2016 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Betjeningsvejledning. meywalk 4 Model Medium og Large. meyland smith. mobility and more

Betjeningsvejledning. meywalk 4 Model Medium og Large. meyland smith. mobility and more Betjeningsvejledning meywalk 4 Model Medium og Large meyland smith mobility and more 2 Indhold Kære kunde! Denne betjeningsvejledning indeholder information om, hvordan Meywalk 4 samles og indstilles,

Læs mere

Softboot-inliner rulleskøjter til børn

Softboot-inliner rulleskøjter til børn Softboot-inliner rulleskøjter til børn Delta-Sport-Nr.: KS-1465 Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Leverancensomfang 3 Specifikationer 3 Formålsbestemt anvendelse 3 Pure by HeiQ 3 Sikkerhedsregler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15

Babysæde. Betjeningsvejledning DANSK. www.croozer.com. til Croozer Kid Croozer Kid Plus. fra 2016. BabysædeKidKidPlus16-DK-9-15 til Croozer Kid Croozer Kid Plus fra 2016 Babysæde Betjeningsvejledning DANSK 124 007 916 www.croozer.com 1 IMPRESSUM Udgiver: Croozer GmbH Oskar-Jäger-Str. 125 D-50825 Köln Tyskland Alle rettigheder til

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE GLD 250 - GLD 300 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning DK Betjeningsvejledning hængeparasol Indledning parasollen fra SUN-GARDEN er et teknisk avanceret produkt af høj kvalitet og med en lang levetid. Den er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi og

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv

VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Brugsanvisning VT1200 / VT1200 S Mikrotom med vibrerende kniv Leica VT1200 / VT1200 S V 1.4 RevC, dansk - 09/2013 Bestil.nr.: 14 0481 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Af- og påmontering af ruderamme

Af- og påmontering af ruderamme Af- og påmontering af ruderamme Page 1 of 1 Af- og påmontering af ruderamme Afmontering Kør ruden ned indtil anslag. Afmonter dørbeklædningen Reparationsgruppe70. Løsn isoleringsmåtten -1- i det øverste

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Leica RM2125 Leica RM2125 RT

Leica RM2125 Leica RM2125 RT Leica RM2125 Leica RM2125 RT Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2125 / RM212 5 RT V2.3 Dansk 02/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere