Global antitrustvejledning. medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global antitrustvejledning. medarbejdere"

Transkript

1 Global antitrustvejledning for medarbejdere

2 Det er United Technologies Corporations (UTC) og dets tilknyttede selskabers og datterselskabers politik at overholde lovene i alle retsdistrikter, hvor vi driver forretning. Det inkluderer streng overholdelse af alle gældende antitrust-love. Alle medarbejdere er ansvarlige for at sikre, at forretning udføres i overensstemmelse med disse love og med UTC's etiske kodeks. Denne vejledning er udarbejdet til at hjælpe dig med at genkende forretningssituationer, som bringer antitrust-problemer op, så du kan få den nødvendige rådgivning. Denne vejledning er ikke et sammendrag af gældende antitrust-love, som kan være komplicerede og spidsfindige, når de gøres gældende i bestemte situationer. Den omtaler heller ikke de enkelte antitrust-love i alle de retskredse, hvor UTC driver forretning. Den gennemgår derimod generelle antitrustprincipper og styrer dig væk fra handlinger, som kunne skabe blot indtryk af en antitrust-betænkelighed. Alle handlinger, som bringer antitrust-spørgsmål op, skal drøftes med din juridiske afdeling på forhånd. Denne vejledning drøfter ikke antitrust-love angående opkøb, afhændelser, sammenslutninger og joint ventures. Hvis du overvejer en transaktion, hvor UTC vil købe eller afgive kontrol med en forretning eller dens aktiver, eller skabe eller deltage i et joint venture, eller købe eller sælge en minoritetsandel i en enhed, skal du rådføre dig med din juridiske afdeling. I. Derfor kræver antitrust-love vores opmærksomhed Manglende overholdelse af antitrust-love udgør alvorlige risici for firmaet, dets medarbejdere og dets aktionærer. Straffe for overtrædelser er alvorlige, inklusive fængselsstraf for enkeltpersoner, store bøder til enkeltpersoner og firmaet og dyb og langvarig skade på UTC's omdømme. Nogle af de potentielle farer omfatter: 1. Medarbejdere, som ikke overholder antitrust-love, vil blive genstand for disciplinær handling Afhængigt af, hvor alvorlig overtrædelsen er, kan sådan handling omfatte opsigelse. 2. Fængsel loven i nogle lande kan gøre en overtrædelse af antitrust-love til genstand for strafferetlige sanktioner. For eksempel er en overtrædelse af Sherman Act, den væsentligste føderale antitrust-vedtægt i USA, i mange tilfælde en strafbar kriminel handling. For hver forseelse kan en enkeltperson blive idømt fængsel i op til ti år og pålagt en bøde på op til 1

3 1 million dollars. Den amerikanske regering søger ihærdigt domfældelse for kriminelle handlinger og insisterer på betydelige fængselsstraffe for alvorlige antitrust-overtrædelser som f.eks. prisfiksering, licitationsfusk og kunde- eller markedstildeling. Selvom lovene i andre lande, inklusive Den Europæiske Union og Kina, ikke tillader strafferetlige sanktioner, kan overtrædelse af disse love stadig have alvorlige konsekvenser både for firmaet og dig personligt. 3. Store bøder økonomiske straffe varierer afhængigt af den retskreds, som bedømmer en overtrædelse af loven. I USA kan en virksomhed blive pålagt bøde på over 100 millioner dollars eller et beløb, som er to gange så stort som den økonomiske gevinst eller tab, som udspringer af forseelsen. I Den Europæiske Union kan bøder komme op på 10 % af UTC's globale indtjening. I den senere tid har bøder i flere retskredse (inklusive USA, EU, Mexico, Brasilien, Indien og Rusland) ligget fra ti til hundreder millioner dollars. 4. Store skadeserstatninger Skadeserstatninger i civile antitrust-sager kan løbe op i hundreder millioner dollars eller mere. I USA bliver sagsøgere, som får medhold, automatisk tildelt et beløb på tre gange de faktiske skader. Lokket af tredobbelte skadeserstatninger forsøger distributører, kunder og endda leverandører i USA ofte at gøre ordinære forretningsstridigheder til antitrust-overtrædelser. Et voksende antal retskredse uden for USA er også begyndt at anerkende retten til sagsanlæg af private sagsøgere, som påstår at være blevet skadet af konkurrenceforvridende handlinger. 5. Solidarisk og individuel hæftelse alle enkeltpersoner og virksomheder, som medvirker i en overtrædelse af antitrustlove, hæfter for 100 % af de pådragne skader eller overpriser, også selv om firmaet kun har en meget lille del af salget på det berørte marked. Derudover kan firmaet og dets forsikringsselskab ikke holde enkeltpersoner skadesløse for dette erstatningsansvar. 6. Påbud/retsaftaler Påbud, "påbud om ophør", andre retskendelser og rets- eller tvistaftaler kan indeholde forbud, som går ud over omfanget af den oprindelige overtrædelse. Sådanne forbud, som kan vare i årtier og kan kræve regelmæssig og nærgående statslig overvågning, kan være en alvorlig gene for fremtidige forretningsaktiviteter og -muligheder. 2

4 7. Globale antitrust-love Mange af USA's delstater, Den Europæiske Union og de fleste lande i verden - inklusive medlemslandene i EU, Brasilien, Canada, Kina, Indien, Japan, Korea, Mexico, Rusland, Sydafrika, Storbritannien og omkring 100 andre lande - har antitrust-love, som har lignende, men separate håndhævelsesmekanismer. En overtrædelse af lovene i en retskreds kan medføre en efterforskning af flere myndighedsinstanser eller retstvister vedrørende det samme forhold ved to eller flere domstole samtidigt, hvilket øger udgifterne forbundet med forsvar, tabt tid og skade på omdømme. 8. Udelukkelse fra statslige kontrakter UTC kan blive udelukket fra at indgå kontrakter med den amerikanske regering (vores største enkelte kunde i hele verden) samt andre forbunds-, stats-, lokale og udenlandske regeringer på grund af en strafferetlig eller civil overtrædelse af antitrustlovene. 9. Offentliggørelse af fortrolige oplysninger, ulejlighed og forlegenhed for forretningen -- Edserklæringer afgivet af firmaets ansatte og virksomhedsdokumenter, inklusive elektronisk post og personlige dagbøger fremskaffet før en retssag, kan blive offentliggjort i retten, andre offentlige fora eller i pressen. Sådanne offentliggørelser kan skade vores omdømme, også selv om den pågældende adfærd er lovlig. 10. Tabt tid Udover skadeserstatninger og udgifter lægger antitrust-tvister beslag på en masse tid og energi for firmaets medarbejdere og ledere, som skal være med til at forsvare sagen. Typiske handlinger omfatter at finde, gennemgå og fremskaffe mange af firmaets dokumenter og elektroniske filer, forberede vidneudsagn, besvare lange skriftlige spørgsmål, forhør under ed af modpartens advokater og vidne i en retssag. 11. Store udgifter til advokater Forsvar af antitrust-tvister og offentlige efterforskninger er dyrt og kræver assistance af kvalificerede antitrust-advokater og uddannede antitrustøkonomer, revisorer og andre vidner. Derudover tilkendes sagsøgere, som får medhold, advokatudgifter, også selv om den faktiske skadeserstatning er lille. Forsikringsdækning eksisterer måske ikke, eller er utilstrækkelig eller kan ikke anvendes til at betale advokatudgifterne. Konsekvensen kan være store træk på UTC's driftsbudget, også selv om firmaet ikke har gjort noget forkert. 3

5 II. Efterforskninger af offentlige myndigheder, ransagninger Offentlige myndigheder har stor efterforskningshjemmel. Offentlige tilsynsmyndigheder kan aflægge besøg hos firmaer uden varsel, i det som kaldes "overraskelsesrazzia", foretage eftersøgning på firmaets grund (og private boliger i nogle tilfælde) og tage kopier af alt materiale, som kan udgøre beviser. De kan indhente mundtlige udtalelser, kræve skriftlige svar på spørgsmål og afholde høringer, som inddrager de involverede firmaer, konkurrenter og andre tredjeparter for at fastslå sagens kendsgerninger. En inspektion af firmaets lokaler er selvfølgelig en alvorlig sag, men bør ikke give anledning til unødig uro. Det betyder ikke, at firmaet har overtrådt nogen love. Hvis de korrekte retningslinjer er fulgt, vil inspektionen kun betyde en minimal forstyrrelse. Ikke desto mindre er det vigtigt at håndtere en inspektion af firmaets lokaler af en offentlig myndighed varsomt og på passende måde. Du skal straks informere juridisk afdeling, hvis en offentlig myndighed anmoder dig om oplysninger eller søger efter dokumenter. Du skal gøre dit yderste for at sørge for, at en sagfører er tilstede, før du diskuterer noget som helst med inspektørerne eller efterforskerne, men du må ikke lægge hindringer i vejen for deres efterforskning. Du skal også føre omhyggelige optegnelser over hvilke dokumenter, myndighedspersonerne gennemgår og/eller kopierer. III. Forretningspraksis genstand for ransagelse: Fælles og ensidig adfærd Antitrust-love hviler på den forudsætning, at stærk konkurrence giver den bedste fordeling af økonomiske ressourcer, hvilket resulterer i produkter og tjenester til de laveste priser og den bedste kvalitet. For at støtte dette mål forbyder antitrust-love generelt to typer adfærd: (1) fælles handling, som på urimelig vis indskrænker konkurrence og (2) ureglementeret ensidig handling, som enten opretholder et firmas monopol eller sætter et firma i en monopolstilling eller på alvorlig vis truer med at gøre dette (også kaldet "misbrug af dominerende stilling"). Andre aspekter af antitrust-love forbyder visse former for diskrimination i prisfastsættelse og anden urimelig handelspraksis. Det følgende afsnit opsummerer og giver vejledning vedrørende de mest almindelige antitrust-problemer, som kan opstå i vores omgang med konkurrenter, kunder og leverandører: 4

6 A. Omgang med konkurrenter Kontakter og aftaler med konkurrenter rejser de vigtigste problemer iht. antitrust-love og er derfor genstand for den største overvågning fra offentlige myndigheders og private sagsøgeres side. Det er UTC's politik at træffe sine egne uafhængige beslutninger vedrørende, hvilke produkter og tjenester der skal tilbydes, hvor og hvordan de skal tilbydes, og hvor meget de skal koste. Du må aldrig involvere en konkurrent i beslutninger om, hvornår og hvordan produkter eller tjenester skal tilbydes kunder, med mindre det er godkendt på forhånd af juridisk afdeling. En konkurrent er en rival, som søger at vinde forretning fra firmaet. Firmaet handler med andre firmaer, som er kunder, leverandører eller partnere i nogle sammenhænge, men konkurrenter i andre. Hvis du har nogen spørgsmål om anvendelsen af firmaets politikker vedrørende omgang med konkurrenter i sådanne situationer, skal du straks kontakte juridisk afdeling. Antitrust-lovene forbyder generelt aftaler mellem konkurrenter, som begrænser konkurrencen. Begrebet "aftaler" fortolkes bredt, og medarbejdere skal derfor være yderst påpasselige ved al kontakt med en konkurrent. I mangel af et gyldigt, lovligt formål må der ikke være nogen aftale (eller forsøg på at indgå en aftale) med nogen repræsentanter for en konkurrent vedrørende priser, politik om prisfastsættelse, rabatter, indrømmelser eller andre salgsvilkår. Der er lignende forbud mod aftaler (eller forsøg på at indgå aftaler) med en konkurrent om at begrænse produktion, fordeling af kunder, markeder eller geografiske territorier, boykotte en kunde eller leverandør, eller undertrykke teknologiske udviklinger. For at undgå selv indtrykket af hemmelige aftaler må medarbejdere, som er kommet til UTC fra en konkurrent, ikke diskutere, dele eller bruge konkurrencemæssigt følsomme oplysninger eller ophavsretlige oplysninger fra deres tidligere arbejdsgiver. Dette omfatter oplysninger om tilbud, kundelister, prisfastsættelser eller økonomiske data, tekniske manualer, design, eller strategiske planer eller forretningsplaner. Hvis du har nogen spørgsmål om, hvorvidt oplysninger fra en tidligere arbejdsgiver ville blive betragtet som konkurrencemæssigt følsømme eller ophavsretlige, skal du rådføre dig med juridisk afdeling, før du bruger eller deler oplysningerne med andre. Hvad er en aftale? En aftale er en udveksling af forsikringer om, at aftalens parter vil handle eller ikke handle på en bestemt måde. Begrebet "aftale" i antitrust-love er bredt og går længere end 5

7 blot en udtrykkelig eller skriftlig aftale mellem konkurrenter om, f.eks. at forhøje eller stabilisere priser. En sagsøger kan bevise en "aftale" mellem konkurrenter uden bevis for en udtrykkelig eller skriftlig aftale. Juryer kan derimod udlede en aftale eller "forståelse" af forholdets fakta og omstændigheder. Nogle domstole og juryer finder, at der eksisterer en aftale, selv når deltagerne ikke kommunikerede direkte med hinanden om formålet eller detaljerne af den påståede aftale, eller måden, som aftalen ville blive udført på. Juryer kan udlede en aftale kun af adfærd eller markedsbegivenheder, f.eks. en prisstigning, som efter sigende var et resultat af kontakt med en konkurrent. Medarbejdere skal derfor undgå alle situationer, hvoraf andre kan udlede en aftale blandt konkurrenter. Den sikreste måde er at afslå at deltage i nogen møder eller kommunikationer med en konkurrent, medmindre du let kan bevise, at der er et gyldigt, lovligt formål. En medarbejder må aldrig diskutere oplysninger vedrørende priser, afgivne tilbud, bestemte kunder eller territorier eller nogen oplysninger vedrørende prisfastsættelse, udgifter, margener eller markedsføring af varer eller tjenester med en konkurrent. Hvis en konkurrent begynder at diskutere nogen af disse emner, skal du straks afvise af deltage, forlade mødet på en tydelig måde eller på anden måde bringe diskussionen til ophør og kontakte juridisk afdeling med det samme. Undtagelser til disse retningslinjer, som f.eks. legale leveringstransaktioner inden for firmaet eller joint ventures skal godkendes på forhånd af juridisk afdeling. Desuden må du ikke anvende tredjeparter, inklusive konsulenter og leverandører, til at formidle oplysninger til en konkurrent, som ville være ureglementerede, hvis de blev fortalt direkte til konkurrenten. Hvilke former for aftaler er ulovlige? Domstole har fastslået, at det er så sandsynligt at visse former for aftaler vil skade konkurrencen, at der ikke kræves nogen detaljeret undersøgelse til at vurdere dem. Disse former for aftaler behandles som værende ulovlige, fordi domstolene formoder, at de påvirker konkurrencen negativt, uden at tage deres formål eller virkning i betragtning. Selv et forsøg på at indgå en sådan aftale kan være ulovlig og imod UTC's politik. Prisfiksering. De mest fremtrædende aftaler, som anses for at være ulovlige, er aftaler, der drejer sig om at fiksere priser. Begrebet prisfiksering er bredt og omfatter forsøg på i fællesskab at afgøre tilbud, fiksere eller stabilisere priser, fastlægge en formel eller metode til beregning af priser, aftale standardrabatter eller rabatniveauer, sætte standard kreditvilkår eller garantier eller aftale tidspunktet for 6

8 annoncering af prisændringer. Sådan adfærd vil sandsynligvis blive retsforfulgt i en strafferet som ulovlig prisfiksering. I det yderst konkurrencepræget miljø, hvor UTC driver forretning, kan det være tilrådeligt at følge offentligt tilgængelige oplysninger om en konkurrents priser og reagere på andres prisændringer for at forblive konkurrencedygtig. Der er intet til hinder for, at vi træffer vores egne uafhængige beslutninger om prisfastsættelse, om at hæve priser som respons på markedsbetingelser eller sænke priser for at imødegå konkurrenternes priser. Medarbejdere kan således, medmindre det på anden måde er forbudt ved lov, indhente oplysninger om konkurrenters priser eller udgifter fra legitime kilder som f.eks. kunder, leverandører og branchepublikationer. Medarbejdere skal altid tydeligt dokumentere, hvor de indhentede oplysninger om konkurrenters priser og udgifter eller andre konkurrencemæssigt følsomme oplysninger. UTC's politik tillader imidlertid ikke udveksling af prislister, udgifter, tilbud eller overslag med konkurrenter. Sådan adfærd kan være med til at give udseende af en sammensværgelse, selv hvis der rent faktisk ikke var nogen prisrelateret aftale blandt konkurrenter. Fordeling af kunder eller territorier. Aftaler blandt konkurrenter om ikke at konkurrere om visse kunder eller territorier kan også kendes ulovlige som sådan. Undlad derfor at aftale eller forsøge at aftale med en konkurrent at sælge eller afstå fra at sælge til en kunde eller en gruppe kunder. Undlad at aftale eller forsøge at aftale med en konkurrent at sælge eller afstå fra at sælge i et geografisk område eller at fordele, opdele eller dele en kundes forretning. Du må heller aldrig indlade dig på adfærd, hvoraf en aftale om at fordele kunder kan udledes. Undtagelser angående distributionskanaler skal godkendes af juridisk afdeling på forhånd. Gruppeboykot og fælles afvisning af at handle. Aftaler blandt konkurrenter om at afvise at handle med en anden konkurrent (eller en kunde eller leverandør) kan som sådan være ulovlig i visse situationer, især hvor de enige konkurrenter har markedsindflydelse, eller hvor de nægter den ekskluderede part adgang til en facilitet, leverance eller marked, som denne skal bruge for at kunne konkurrere effektivt. For at undgå selv udseendet af upassende adfærd må du ikke diskutere tredjepartstvister eller klager med konkurrenter eller foreslå at samarbejde om at straffe, skade eller boykotte en leverandør, kunde eller konkurrent uden at rådføre dig med juridisk afdeling på forhånd. 7

9 Erhvervsforeninger. Nogle medarbejdere deltager ind imellem i forskellige erhvervsforeninger og professionelle organisationer. Erhvervsforeninger udfører legitime funktioner som at følge med i lovmæssige bestemmelser og forslå lovgivning eller sundheds- og sikkerhedsmæssige bestemmelser, som påvirker branchen eller forbedrer produktsikkerhed. Disse organisationer kan imidlertid, hvis de bruges på en ureglementeret måde, være en lejlighed for konkurrenter til at diskutere sager, som kan anses for at være konkurrencemæssigt følsomme. Det er derfor vigtigt, at al kommunikation ved møder i erhvervsforeninger eller andre fælles brancheaktiviteter kun indeholder oplysninger, som er nødvendige for gruppens legitime funktioner. Undgå diskussioner, som bagefter kunne medføre påstande om eller støtte den opfattelse, at en ulovlig aftale fandt sted. Den blotte tilstedeværelse ved et møde, hvor konkurrencemæssigt følsomme emner diskuteres, kan bruges som bevis for, at du og UTC er part i en ulovlig aftale, selv om du ikke deltog i disse diskussioner. For det første er det UTC's politik, at alle erhvervsforeninger, som UTC eller en medarbejder er medlem af, skal have juridiske rådgivere, som råder foreningen i problemer omkring antitrust-love. Enhver afvigelse fra denne politik kræver godkendelse af juridisk afdeling. For det andet skal følgende procedurer følges mht. alle møder blandt erhvervsforeningens medlemmer vedrørende emner af almindelig interesse for branchen: Der skal udsendes en dagsorden forud for hvert møde og, hvis det er muligt, skal den gennemgås af juridisk afdeling for at afgøre, om den indeholder konkurrencemæssigt følsomme emner. Deltag ikke i møder, hvis upassende emner er omfattet af dagsordenen. Hvis det ikke praktisk lader sig gøre at udsende en dagsorden forud for mødet, skal du give dagsordenen til juridisk afdeling efter mødet, så juridisk afdeling kan have dokumentation vedrørende foreningens aktiviteter. Erhvervsforeningen skal også gemme mødereferater, og firmaets repræsentant skal sende disse referater til juridisk afdeling efter modtagelsen. I tilfælde af at et konkurrencemæssigt følsomt emne bringes op på et møde, skal firmaets repræsentant straks og offentligt tage afstand på egne og firmaets vegne fra diskussionen, bede om at det noteres i mødereferatet, forlade mødet umiddelbart derefter og straks informere juridisk afdeling. 8

10 Vigtigst af alt må ingen repræsentant for firmaet indgå nogen aftale eller forståelse, formel eller uformel, vedrørende priser, margener, salgsvilkår og -betingelser, produktionsstørrelser forsknings- og udviklingsprojekter, kunder eller markeder. Derudover må der ikke udveksles nogen oplysninger vedrørende et enkelt firmas priser eller udgifter, markedsførings-, produktions- eller forskningsplaner eller nogen nylige salgs- eller forsendelsesstatistikker. Det kan være tilladt at oplyse visse historiske data til erhvervsforeningen for at generere generelle statistikker for branchen, forudsat at sådanne data, som oplyses til konkurrenter, er samlede og gjort anonyme. Før data deles med en erhvervsforening, skal du indhente juridisk afdelings gennemgang og godkendelse af de data, som skal deles. Alle medlemsskaber af en erhvervsforening skal godkendes på forhånd af den relevante forretningsenhed og juridisk afdeling og skal overholde disse retningslinjer og alle retningslinjer vedrørende erhvervsforeninger udgivet af forretningsenheden. Mange problemer omkring antitrust, som udspringer fra en erhvervsforenings aktiviteter, forekommer i uformelle eller sociale situationer i forbindelse med møder i erhvervsforeninger. Alle reglerne anført i dette afsnit angående erhvervsforeninger gælder både for formelle og uformelle aktiviteter og situationer. Kontakt med konkurrenter er den mest alvorlige og følsomme antitrust-betænkelighed, og der skal udvises stor omhu, hver gang der er anledning til sådan kontakt. Alle spørgsmål vedrørende passende kommunikation med konkurrenter eller deltagelse i en erhvervsforening skal henvises til juridisk afdeling. B. Omgang med kunder Visse aktiviteter med hensyn til kunder, som f.eks. prisfastsættelse under kostpris, prisdiskrimination, nedgøring af en konkurrents produkter eller tjenester, knytning af et produkt eller en tjeneste til en/et andet, enehandel, begrænsning af kundens vilkår mht. at videresælge, eller opsige en kunde uden lovlig grund, kan medføre antitrust-problemer. Mange af disse praksisser er særligt udsatte for antitrust-undersøgelser, hvor UTC's forretningsenhed har en betydelig eller dominerende markedsposition. Dette afsnit beskriver disse praksisser generelt og identificerer de situationer, hvor det er vigtigt at rådføre sig med juridisk afdeling, før nogen handling indledes. 9

11 Prisfastsættelse under kostpris. I visse situationer kræver antitrustlovene, at firmaer sætter prisen på deres produkter og tjenester over et passende omkostningsniveau, f.eks. gennemsnitlig, variabel omkostning. Det problem opstår, hvor et dominerende firmas prisfastsættelse under kostpris kunne drive mindre rivaler ud og derefter gøre det muligt for firmaet at hæve sine priser og genvinde sine udgifter og tabt fortjeneste. Antitrust-love på dette område er meget komplicerede, fordi antitrust-lovene søger at sikre en sund konkurrence, og juridisk afdeling skal kontaktes, hver gang nogen af vores priser kunne anses som værende under kostpris. Binding og pakkeordninger. Arrangementer med binding forekommer, når en sælger kræver, at en køber, som ønsker et produkt (eller en tjeneste), skal købe et andet produkt (eller tjeneste), som køberen ikke ønsker, som en betingelse for at købe det første produkt. Hvis sælgeren har en dominerende markedsposition inden for kundens ønskede produkt og nægter at sælge det produkt, medmindre kunden accepterer at købe de(t) andet(andre) produkt(er) eller de(n) anden(andre) tjeneste(r), risikerer sælgeren en påstand om, at arrangementet udgør et ulovligt arrangement med binding. Juridisk afdeling skal spørges til råds, før et sådant arrangement foreslås til en kunde. På samme måde forekommer pakkeordninger, når en sælger tilbyder en rabat til en kunde, som køber flere produkter (eller tjenester). Hvis sælgeren har en dominerende markedsposition inden for et af produkterne i "pakken" og tilbyder en rabat til kunden for at købe "pakken" med produkter, risikerer sælgeren en påstand om, at det udgør et arrangement med ulovlig pakkeordning. På den anden side er pakke-ordninger ofte konkurrencefremmende og lovlige, fordi de gør det muligt for kunder at købe produkter til lavere priser, end det normalt ville være tilfældet. Juridisk afdeling skal derfor spørges til råds, før der foreslås, hvad kan betegnes som en pakkeordning, til en kunde. Arrangementer som omfatter enehandel. Arrangementer, som omfatter enehandel, inkluderer kontrakter, hvor en køber indvilliger i at købe alle (eller næsten alle) sine behov for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste fra én leverandør. Sådanne arrangementer kan være konkurrencefremmende f.eks. når aftalen er af en begrænset varighed, og køberen nyder godt af at stabilisere den pris, som betales, eller ved at sikre tilgængelighed. I nogle tilfælde kan sådanne arrangementer imidlertid give anledning til antitrustproblemer, når de indgås af et firma med en betydelig markedsandel (kaldet et "dominerende" firma eller et firma med "markedsmagt") 10

12 i den grad, at de på urimelig vis reducerer en rivals muligheder. Derfor skal sådanne arrangementer godkendes af juridisk afdeling på forhånd. Klausuler om foretrukket land. Klausuler om "Foretrukket land" eller "MFN" (most favored nation) forpligter normalt en leverandør til at sælge produkter eller tjenester til en kunde til sælgerens laveste pris eller mest favorable vilkår. Sådanne klausuler kan give anledning til antitrust-betænkeligheder, hvis de skader konkurrencen (f.eks. ved at reducere en leverandørs motivation til at give rabat eller gøre koordineret prisfastsættelse lettere). Hvorvidt en bestemt kontraktlig forpligtelse er en MFN, som kan skade konkurrencen, kræver en undersøgelse af de faktiske forhold. Du skal derfor rådføre dig med juridisk afdeling, om hvorvidt et løfte til en modpart i en kontrakt udgør en MFN-forpligtelse, som kan skade konkurrencen, hvilket vil kræve yderligere juridisk analyse. Forhold til detailhandlere. Du må ikke indgå aftaler med distributører om detailpriser (minimum eller maksimum) for vores produkter. Anbefalede salgspriser er ofte tilladte, men du skal rådføre dig med juridisk afdeling, før du kommer med nogen anbefalinger af den art. Du må ikke vælge kunder med den forståelse, at de kun vil videresælge på markeder og i territorier eller til personer, som er specificeret af firmaet, uden juridisk afdelings forudgående godkendelse. Distribution af vores produkter gennem både uafhængige distributionskanaler og distributionskanaler ejet af firmaet (parallelle distributionsarrangementer) kan give anledning til antitrust-problemer, fordi firmaet på en gang kan være leverandør til vores kunder og en konkurrent til disse kunder. Loven kræver ikke, at uafhængige distributører og distributører ejet af firmaet behandles ens mht. priser, tildeling af produkter eller produktservice, men uafhængige distributører klager ofte, hvis de føler, at de ikke modtager samme vilkår og betingelser. Parallelle distributionsarrangementer er komplicerede, og du skal rådføre dig med juridisk afdeling, før du laver sådan et arrangement. Eftersom distributører, som er ejet af firmaet, ikke konkurrerer med uafhængige distributører, kan der heller ikke være nogen prisaftaler mellem dem. Opsigelser. Opsigelse af vores forhold til en kunde eller en distributør skal være baseret på legitime forretningsgrunde, som du skal dokumentere til fulde og diskutere med juridisk afdeling før opsigelse. 11

13 Ensidig afvisning af at handle. Firmaer kan generelt frit beslutte ensidigt ikke at handle med en kunde, konkurrent eller leverandør. En ensidig afvisning af at handle fra et firma med en betydelig markedsandel ("markedsmagt") kan imidlertid give anledning til antitrust-betænkeligheder i nogle situationer. Hvis f.eks. et firma har markedsmagt inden for et bestemt produkt, og det afviser at handle med distributører, som fører dets konkurrenters produkter, kan dets konkurrenter blive nægtet adgang til de distributører, de skal bruge for at konkurrere. På samme måde kan et firma overtræde antitrust-lovene i visse situationer, hvis det har markedsmagt, og det afviser at handle med en konkurrent imod firmaets egne kortsigtede, økonomiske interesser. Hvis du overvejer at afvise at handle, skal du rådføre dig med juridisk afdeling, før du fortsætter. Prisdiskrimination. En anden prisfastsættelsespraksis, som kan give anledning til antitrust- eller lovgivningsmæssige betænkeligheder, er diskriminering mellem forskellige købere angående pris, kampagneindrømmelser eller service for et produkt. I nogle situationer kan en domstol se på "nettoprisen" for et produkt solgt til forskellige købere efter fratrækkelse af værdien af incitamenter, indrømmelser og andre tjenester. På den anden side giver loven indrømmelser, hvis forskellige priser er nødvendige for at imødegå konkurrence eller afspejle forskellige udgifter forbundet med at gøre forretning. Diskriminerende prisfastsættelse er også her kompliceret, og du skal kontakte juridisk afdeling, hver gang nogen af vores priser kan anses for værende diskriminerende. Nedgøring. Selvom vi kan sammenligne vores produkter og tjenester med vores konkurrenters, skal vi være passe på i vores daglige kontakt med vores kunder ikke at komme med urimelige eller usande kommentarer eller sammenligninger vedrørende vores rivalers produkter eller tjenester. Det er generelt juridisk lovligt at forklare en kunde de negative aspekter ved en konkurrents produkter og tjenester, så længe beskrivelsen ikke er misvisende og er relevant for den pågældende salgssituation, men juridisk afdeling bør spørges til råds på forhånd. C. Omgang med leverandører Mange af de antitrust-principper, som gælder for vores omgang med kunder, gælder også for vores forhold til leverandører, især hvor firmaet har en betydelig eller dominerende markedsposition. Det omfatter binding og pakke-ordninger, prisdiskrimination, MFN, opsigelser og enehandel. Du skal rådføre dig med juridisk afdeling, før du indlader dig på sådan adfærd med leverandører. 12

14 Gengældelse. En aftale om at købe produkter eller tjenester fra en leverandør på betingelse af, at leverandøren også indvilliger i at købe produkter og tjenester fra os, er blevet betragtet som et antitrust-problem i visse situationer. Et firma med markedsmagt på et bestemt marked skal undgå at bruge denne markedsmagt til at tvinge dets leverandører til at købe dets produkter og tjenester. I de fleste tilfælde kan det være muligt at lave lovlige aftaler om at købe hinandens produkter. Alle aftaler af den art skal godkendes på forhånd af juridisk afdeling. Modtagelse af en diskriminerende pris. Under visse omstændigheder forbyder antitrust-love en køber bevidst at tilskynde en sælger til at tilbyde en diskriminerende pris til køberens konkurrent(er). På grund af deres komplicerede beskaffenhed skal alle diskriminerende prisfastsættelsesforhold henvises til juridisk afdeling for gennemgang. Leverandørers dobbeltroller. Du skal generelt være opmærksom på, at et firma kan fungere som en leverandør (eller kunde) i én handel med os og som en konkurrent i en anden situation. I alle situationer, hvor en leverandør (eller kunde) er eller kan være en potentiel konkurrent til os, skal du være omhyggelig med ikke at overføre oplysninger, som det er upassende at dele med en konkurrent eller indgå nogen aftaler vedrørende pris eller salgsvilkår vedrørende det konkurrerende produkt. Rådfør dig med juridisk afdeling om at udvikle sikkerhedsforanstaltninger beregnet til at forhindre overførsel af konkurrencemæssige oplysninger til en leverandør, som også er en konkurrent. IV. Vær opmærksom på tvetydige erklæringer, som kan misforstås. Antitrust-sager involverer ofte subjektive spørgsmål om hensigt og motiv, og juryer kan udlede aftaler eller tilstedeværelse af markedsmagt fra, hvad der siges i firmaets dokumenter. Eksempler på sætninger, som kan misforstås, er anført nedenfor: Vedrørende markedsposition: "Vores firma har planer om at opnå dominans på markedet for dimser." Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan misforstå "planer om at opnå dominans" som bevis på et ulovligt forsøg på at monopolisere et marked. Derudover har ordet "marked" eller "markedsandel" en særlig betydning i antitrust-lovgivning. 13

15 Brug af ordet "marked" ved beskrivelse af salg, et produkttilbud, en region eller et konkurrencepræget miljø kan føre til, at myndigheder eller sagsøgere bruger denne beskrivelse som baggrund for en antitrust-analyse uanset forfatterens tilsigtede formål. Vedrørende dine konkurrenter: "Vi burde afskære deres luftforsyning." Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan misforstå "afskære", "knuse", "blokere", "ødelægge" og andre lignende udtryk som indrømmelse af en plan om rovdrift eller udelukkelse til forskel fra aggressiv, legitim konkurrence baseret på fordele. Vedrørende prisfiksering: "Der lader til at være enighed om i branchen, at priserne vil stige." Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan fejlfortolke en legitim fortolkning af markedsbegivenheder og markedskræfter som en indrømmelse af, at konkurrenter har diskuteret og enedes om at hæve priser. Vedrørende respektive konkurrenceområder: "Lad dem blive på deres marked, det her er vores territorium." Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan misforstå sætningen "deres marked" og "vores territorium" som en angivelse af, at rivaler aftaler at fordele markeder. Vedrørende dine dokumenter: "Destruér venligst dette, når det er læst." Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan fejlfortolke denne sætning eller lignende sætninger til at vise, at dokumentet indeholdt upassende oplysninger eller til at antyde ulovlig adfærd. Opsummering: Vær omhyggelig både på skrift og i tale med at undgå noget udsagn selv om det er i sjov som kan misforstås. Alle dokumenter kan kræves tilvejebragt i en efterforskning eller retssag ført af de offentlige myndigheder, inklusive gamle kladder til breve og memoer (inklusive elektronisk opbevarede kladder), håndskrevne noter, telefonbeskeder, , tekst- eller direkte beskeder, personlige dagbøger, aftalebøger og kalendere samt erklæringer afgivet i sociale 14

16 medier. Desuden kan det være nødvendigt at sende dokumenter til myndighederne i forbindelse med antitrust-gennemgang af et foreslået opkøb eller joint venture. Det er yderst vigtigt at være bevidst om antitrust-principper, både på skrift og i tale og sikre, at du hele tiden skriver og taler korrekt. I tilfælde, hvor vi beder en tredjepart om at forberede et dokument på vores vegne eller til vores fordel, er det desuden vigtigt, at disse dokumenter fra tredjepart udformes med disse antitrust-principper i tankerne, da disse dokumenter også kan blive indstævnet i antitrust-sager. V. Juridisk afdelings rolle Under udførelse af dine arbejdsopgaver vil du ind i mellem støde på adfærd eller situationer, som bringer antitrust-problemer op. Hvis du står over for en situation, som kan involvere antitrust-problemer eller hvis du er usikker på, om en situation involverer antitrustproblemer må du ikke fortsætte denne adfærd eller samtale, før du har rådført dig med din overordnede og kontaktet juridisk afdeling. VI. Rapportering Alle medarbejdere har pligt til straks at rapportere alle mistænkte antitrust-overtrædelser. En af årsagerne til, at det er så vigtigt, er, at hvis firmaet skulle identificere et problem, har flere lande (inklusive USA) samarbejdsprogrammer, som lader virksomheder undgå kriminelt ansvar, hvis de er de første til at rapportere deltagelse i en kriminel antitrust-overtrædelse. En rapport kan afgives til enhver af følgende: Din overordnede, medmindre du har mistanke om, at din overordnede har deltaget i eller billiget overtrædelsen, Juridisk afdeling, Den ansvarlige leder for etik og overholdelse i din afdeling eller den globale repræsentant for etik og overholdelse, eller UTC's ombudsmand/dialog Program. 15

17 United Technologies Corporation One Financial Plaza Hartford, Connecticut USA GAG EN 03/2014

Indsamling af konkurrencemæssige oplysninger

Indsamling af konkurrencemæssige oplysninger Indsamling af konkurrencemæssige oplysninger UTC's Etisk Kodeks anerkender, at indsamling og brug af oplysninger vedrørende konkurrenter er en accepteret og almindelig forretningspraksis. Kodekset stipulerer

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program August 2018

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program August 2018 Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program August, 2018 DI s politik på konkurrenceområdet DI byder åben og effektiv konkurrence velkommen. Det er DI s målsætning og

Læs mere

United Technologies Corporation. Retningslinjer for medarbejdere om monopollovgivningen

United Technologies Corporation. Retningslinjer for medarbejdere om monopollovgivningen United Technologies Corporation Retningslinjer for medarbejdere om monopollovgivningen En besked fra den administrerende direktør Overholdelse af monopollovgivningen har højeste prioritet for United Technologies

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Grønbech & Sønner - Code of Conduct

Grønbech & Sønner - Code of Conduct Grønbech & Sønner - Code of Conduct Hvorfor har vi en Code of Conduct (CoC)? Vores ry for at være ærlige og fair er fundamental for vores fortsatte succes. For at vi som virksomhed kan agere fair, etisk

Læs mere

Cognizant Technology Solutions Erklæring om whistleblowere og repressalieforebygning

Cognizant Technology Solutions Erklæring om whistleblowere og repressalieforebygning Cognizant Technology Solutions Erklæring om whistleblowere og repressalieforebygning Ikrafttrædelse januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæring? Vi opfodrer aktivt medarbejdere til at rapportere deres betænkeligheder

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Dette dokument er oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (seqlegal.com)

Dette dokument er oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (seqlegal.com) I overensstemmelse med EUs Generelle Data Beskyttelses Forordning (GDPR) er vores virksomhed ISODAN ApS ejer af Cool Machine Europe forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Adfærdskodeks for 2Lift ApS

Adfærdskodeks for 2Lift ApS Adfærdskodeks for 2Lift ApS Virksomheden 2Lift ApS er dedikere til at efterleve de højeste principper for integritet, ærlighed og retfærdighed i alle dets forretninger og aktiviteter. Alle medarbejdere

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK EO-SERVICE

PERSONDATAPOLITIK EO-SERVICE PERSONDATAPOLITIK EO-SERVICE EO-Service, ejet af Erling Outzen tilbyder forskellige ydelser via vores hjemmeside, eller via personlig henvendelse. Brugen af disse ydelser kræver, at der afgives personoplysninger.

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger Politik til beskyttelse af personlige oplysninger Af s bestyrelse, 19. september 2010 Hos (herefter benævnt UNF) anerkender vi, at beskyttelse af personlige oplysninger er vigtigt. Denne Politik til beskyttelse

Læs mere

FORTROLIGHEDSERKLÆRING SYNBRA HOLDING B.V.

FORTROLIGHEDSERKLÆRING SYNBRA HOLDING B.V. FORTROLIGHEDSERKLÆRING SYNBRA HOLDING B.V. Ophavsret: Audittrail Klient : Synbra Holding B.V. Version : 1.0 Versionsdato: 02-03-2018 2018 Synbra Holding B.V. Det er ikke tilladt at dele og duplikere, medmindre

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Forslag. Lov om forretningshemmeligheder 1)

Forslag. Lov om forretningshemmeligheder 1) Til lovforslag nr. L 125 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. april 2018 Forslag til Lov om forretningshemmeligheder 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde definitioner

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Virksomhedens etik, integritet og social ansvarlighed 4. Vigtige oplysninger om vores regler 6. Vores principper 8.

Virksomhedens etik, integritet og social ansvarlighed 4. Vigtige oplysninger om vores regler 6. Vores principper 8. ETISK REGELSÆT ÍNDEX 03 Virksomhedens etik, integritet og social ansvarlighed 4 Vigtige oplysninger om vores regler 6 Vores principper 8 Vores værdier 9 Integritet 10 - Respekt for vores kunder og forretningspartnere

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. Aftalens omfang 1.1 Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. 1.2 Personoplysninger, der behandles af Leverandøren,

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK MONTAGEBUREAUET APS S AF PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK MONTAGEBUREAUET APS S AF PRIVATLIVSPOLITIK PRIVATLIVSPOLITIK MONTAGEBUREAUET APS S AF PRIVATLIVSPOLITIK Vores privatlivspolitik giver dig et tydeligt overblik over, hvordan vi behandler dine data, samt hvad du kan forvente, at vi bruger dem til.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Lov om forretningshemmeligheder 1)

Lov om forretningshemmeligheder 1) LOV nr 309 af 25/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 15/00326 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Adfærdskodeks Handicare Group

Adfærdskodeks Handicare Group Adfærdskodeks Handicare Group 1 Indledning Vores adfærdskodeks er en vigtig bestanddel af Handicare, og den definerer standarderne for hvordan vi driver vores forretning ansvarligt, og hvordan vi opfører

Læs mere

Databehandleraftale mellem

Databehandleraftale mellem Databehandleraftale mellem GolfBox A/S Reg.nr.: 27234704 Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg Danmark (I det følgende kaldet Databehandler ) og Søllerød Golf Klubs Proshop V/Christian Post Brillerne 9 2840

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Introduktion UTC køber materialer og servicer på grundlag af fortjeneste, idet både den bedste værdi og et stabilt forretningsforhold til

Læs mere

Adfærdskodeks. Have a safe journey

Adfærdskodeks. Have a safe journey Adfærdskodeks Have a safe journey Nøgleprincipper Saferoad skal drive forretning på grundlag af en sund, etisk forretningspraksis, sætte høje standarder for os selv og for vores indvirkning på miljøet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

DATABESKYTTELSESERKLÆRING. Kontor R1 Registrering og gennemsigtighed, Generaldirektoratet for konkurrence,

DATABESKYTTELSESERKLÆRING. Kontor R1 Registrering og gennemsigtighed, Generaldirektoratet for konkurrence, DATABESKYTTELSESERKLÆRING Denne erklæring omhandler behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelser af statsstøtte og opgaver af fælles interesse i forbindelse hermed udført af Kommissionen.

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Vilkår og privatlivspolitik

Vilkår og privatlivspolitik Vilkår og privatlivspolitik 1. Ansvar Beskyttelse af dine persondata har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser. Vi behandler

Læs mere

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Privatlivspolitik Denne politik om beskyttelse af persondata gælder vores hjemmesider og alle tjenester, der henviser til denne politik, uanset hvordan du får adgang til tjenesterne, herunder adgang via

Læs mere

Sag T-219/99. British Airways plc mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-219/99. British Airways plc mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-219/99 British Airways plc mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence misbrug af dominerende stilling Kommissionens kompetence forskelsbehandling af luftfartsselskaber relevant produkt-

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR] DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Grænser for brug af solohistorier

Grænser for brug af solohistorier Grænser for brug af solohistorier 11 Direktør Louise Vadheim Guldberg Souschef Jacob Christian Gaardhøje Når regeringen udsender et politisk budskab, sker det ofte i form af en solohistorie til et udvalgt

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Databehandlingsaftale

Databehandlingsaftale Databehandlingsaftale Dataansvarlig: Kunde lokaliseret inden for EU (den dataansvarlige ) og Databehandler: Europæisk repræsentant Virksomhed: ONE.COM (B-one FZ-LLC) One.com A/S Reg.nr. Reg.nr. 19.958

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R 24-01-2018 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig)

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig) DATABEHANDLERAFTALE Bilag til handelsaftale mellem Shopstart ApS (Databehandleren) og køber af webhotel tjeneste (Dataansvarlig) (Den Dataansvarlige og Databehandleren kaldes tilsammen Parterne og hver

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Forenede Koncernen. Politik for antikorruption og bestikkelse

Forenede Koncernen. Politik for antikorruption og bestikkelse Forenede Koncernen Politik for antikorruption og bestikkelse Forenede Koncernen fører forretning i Skandinavien, der historisk set er kendt for at være lande, hvor korruption og bestikkelse ikke er hverdagsbegivenheder.

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Wæde Consult ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Wæde Consult ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Wæde Consult ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Når du besøger vores hjemmeside eller gør brug af vores serviceydelser, betror du os dine

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KGH vil behandle personoplysninger, der er sendt af dig til KGH, samt personoplysninger som KGH indsamler fra dig.

KGH vil behandle personoplysninger, der er sendt af dig til KGH, samt personoplysninger som KGH indsamler fra dig. INTEGRITETSPOLITIK KGH Customs Services AB, en juridisk enhed etableret i Sverige med selskabsnummer 556096-7431, Skandiahamnen, Sydatlanten 6, SE-403 36 Gøteborg (i det følgende benævnt KGH ), behandler

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Vejledning vedrørende behandling af sager ved mistanke om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis på DTU

Vejledning vedrørende behandling af sager ved mistanke om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis på DTU Vejledning vedrørende behandling af sager ved mistanke om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis på DTU Indledende bemærkninger Behandling af sager ved mistanke om videnskabelig uredelighed

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Adfærdskodeks for medarbejdere (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 8/2011 den 12. september 2011)

Læs mere

INFORMATION OM GRUPPESØGSMÅLET MOD DANSKE BANK A/S m.fl.

INFORMATION OM GRUPPESØGSMÅLET MOD DANSKE BANK A/S m.fl. INFORMATION OM GRUPPESØGSMÅLET MOD DANSKE BANK A/S m.fl. Til de nuværende eller tidligere aktionærer i Danske Bank A/S, der har lidt tab på grund af hvidvask-skandalen i Danske Bank A/S. 1. Indledning

Læs mere

BILAG I. Del 1 TVISTBILÆGGELSES FUNKTION. Medlemsstat, hvor den eller de berørte personer er skattemæssigt hjemmehørende:

BILAG I. Del 1 TVISTBILÆGGELSES FUNKTION. Medlemsstat, hvor den eller de berørte personer er skattemæssigt hjemmehørende: DA BILAG I Del 1 STANDARDREGLER FOR DET RÅDGIVENDE UDVALGS ELLER UDVALGET FOR ALTERNATIV TVISTBILÆGGELSES FUNKTION (ARTIKEL 11, STK. 3, I DIREKTIV (EU) 2017/1852) [Udfyldes af de uafhængige, højt estimerede

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier

RÅDGIVNING. Gode råd om sociale medier RÅDGIVNING Gode råd om sociale medier Indhold Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 Medarbejderens relation til virksomheden på de sociale medier 4 Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed 5 Kontrol

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK: Lactalis Scandinavia

PERSONDATAPOLITIK: Lactalis Scandinavia PERSONDATAPOLITIK: Lactalis Scandinavia Om denne persondatapolitik Inden for Lactalis Scandinavia, som består af Lactalis Danmark, Lactalis Sverige, Lactalis Norge og Lactalis Finland (herefter benævnt

Læs mere

Læs venligst denne Persondatapolitik omhyggeligt da den indeholder vigtige informationer.

Læs venligst denne Persondatapolitik omhyggeligt da den indeholder vigtige informationer. PERSONDATAPOLITIK Denne Persondatapolitik gælder for levering af audio indhold via den Internet-baserede audio enhed ( Tjenesten ) som drives og leveres af Panasonic Corporation, Japan, med hjemsted på

Læs mere

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden.

1.1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden. Der indgås hermed følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem "Kunden"og MemberLink Aps (som driver Rokort.dk), Stenager 2, 6400 Sønderborg CVR 33381638 ("Leverandøren"), der samlet benævnes "Parterne"

Læs mere

GDPR-meddelelse om forbruger-persondata. Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

GDPR-meddelelse om forbruger-persondata. Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018 GDPR-meddelelse om forbruger-persondata Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018 Hvilke rammer er der for denne meddelelse om persondata? Denne meddelelse om persondata omhandler EU-forordningen om databeskyttelse

Læs mere