Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole."

Transkript

1 Notat Dato: Sagsnr: G Skoleafdelingen Notat - oprettelse af 0. klasser , 25. februar Ifølge Styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter antallet af børnehaveklasser på de enkelte skoler i Frederiksberg Kommune. Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Elever, der ønsker en anden skole end distriktsskolen, kan optages, hvis der er plads på den ønskede skole. Dette er ligeledes gældende for elever, der er bosiddende udenfor kommunegrænsen. Kommunalbestyrelsen har i forlængelse heraf fastsat nogle retningslinjer for hvornår der kan ske optag på den enkelte skole på tværs af hhv. distrikts- og kommunegrænser. For elever der ønsker optag i børnehaveklasse 3. klasse, med bopæl i Frederiksberg Kommune: Når gennemsnittet i klasserne på det enkelte klassetrin på skolen er under 22, kan der optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg kommune. For elever der ønsker optag i børnehaveklasse 3. klasse, med bopæl i en anden kommune end Frederiksberg: Når gennemsnittet i klasserne på det enkelte klassetrin på skolen er under 20, kan der optages elever med bopæl i en anden kommune end Frederiksberg kommune.

2 Følgende prioriterede optagekriterier træder i kraft når der er flere ansøgere, end der er kapacitet til på den ønskede skole på det ønskede klassetrin: 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre 2. Nærmere boende går forud for fjernere boende I forbindelse med skolestart har det været praksis i Frederiksberg Kommune, at alle ønsker om anden skole end distriktsskolen begrundet i søskende er blevet imødekommet udover de generelle regler for frit skolevalg. Skoledistrikter Forud for indskrivningen af elever til skoleåret 2020/21 blev der foretaget skoledistriktsændringer. Skoledistriktsændringerne var nødvendige for at tilpasse elevtallet til kapaciteten på de enkelte folkeskoler i Frederiksberg Kommune og herudover tilpasse de enkelte skolers elevoptag i takt med udbygninger i skolestrukturen. Prognosen for antal klasser og elever for 0. klasser ved skoledistriktsændringerne viste følgende resultat: 0. klasse - prognose 2019 Søskende til søskende fra I alt inkl. søskende klasser Kvotient Skolen på Grundtvigsvej ,0 Lindevangskolen ,3 Ny Hollænderskolen ,5 Skolen på Duevej ,8 Skolen på la Cours Vej ,4 Skolen på Nyelandsvej ,3 Skolen ved Bülowsvej ,9 Skolen ved Søerne ,6 Søndermarkskolen ,8 I alt ,9 Ved Budgetforliget 2020 blev der afsat økonomi til klassedannelsen, så den enkelte skole kan prioritere at have maksimalt 26 elever i hver børnehaveklasse på beslutningstidspunktet for klasedannelse. Det betyder at prognosen for antal klasser giver en klasse mere på Skolen på la Cours Vej og altså et prognosticeret klassetal på 34 klasser. De efterfølgende modeller for imødekommelse af ønsker fra ventelisten er som konsekvens af budgetbeslutningen beregnet med et maksimalt antal elever i klasserne på 26 på beslutningstidspunktet. 2

3 25. februar 2020 (opdateres løbende) Forældrene har haft mulighed for at indskrive deres barn til skolestart fra d. 12. november En oversigt over disse tilbagemeldinger viser, at 780 (pr. 25. februar) ønsker at starte på en folkeskole i Frederiksberg Kommune. På nuværende tidspunkt er dette et lavere antal indskrivninger til en folkeskole i Frederiksberg kommune end prognosen forudsagde. Der vil komme flere indskrivninger frem mod skolestart, men på den anden side kan der også ske et frafald frem mod 5/9-20, hvor elevtallet endeligt opgøres. Forvaltningen vurderer på baggrund af tidligere års erfaringer at antallet af indskrivninger forbliver lavere end prognosen og cirka på niveau med det nuværende antal indskrivninger. I de senere år har væksten i elevtallet betydet udbygninger af skolestrukturen i Frederiksberg Kommune og i takt hermed adskillige skoledistriktsændringer. Herudover har et relativt højt antal børn fået imødekommet ønsker om anden skole end distriktsskolen udover de generelle regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune i forbindelse med skoleindskrivning. Dette har genereret et højt antal ønsker om anden skole end distriktsskolen begrundet i søskende. Disse søskendebørn har også været indregnet i den prognose, der ligger til grund for de seneste skoledistriktsændringer, i det omfang de kan registreres. Praksis i de senere år har været at imødekomme alle søskendeønsker af hensyn til børnefamiliernes hverdag. Nedenstående tabel viser status for indskrivningen pr. 25/2-20 med beregning af imødekommelse af søskendeønsker og ønsker i øvrigt imødekommet efter de gældende regler for frit skolevalg i Frederiksberg Kommune. Denne fordeling benævnes model 1: model 1 (22) 1 Klasser Kvotient Lindevangskolen , ,8 Ny Hollænderskolen , ,7 Skolen på Duevej , ,0 Skolen på Grundtvigsvej , ,0 Skolen på La Cours Vej , ,7 Skolen på Nyelandsvej , ,0 Skolen ved Bulowsvej , ,8 Skolen ved Søerne , ,3 Søndermarkskolen , ,5 I alt , ,9 3

4 Som det ses af tabellen er der behov for at oprette det samme antal klasser som i prognosen 34 klasser i alt. Forskellen mellem prognosen og de faktiske indskrivningstal er at Skolen på Duevej skal modtage 4 klasser i stedet for tre og Skolen ved Søerne skal modtage tre i stedet for fire klasser. Det er pladsmæssigt problematisk med 4 klasser på Skolen på Duevej, men vil kunne håndteres i et enkelt år. Det gråmarkerede felt indikerer, at alle ønsker til Søndermarkskolen er imødekommet. Muligheder for imødekommelse af ønsker om anden skole end distriktsskolen I de senere år har det været praksis at se på, om der er mulighed for at imødekomme flere ønsker om anden skole end distriktsskolen. Dette har været muligt ved at hæve (dispensere for) kvotientgrænsen i forhold til de gældende regler for frit skolevalg besluttet af kommunalbestyrelsen der fremgår øverst i dette notat (se bilag 1 for oversigt over de sidste 12 års beslutninger). Fordelen ved at imødekomme ønsker er, at flere borgere får deres ønske opfyldt. Ulempen er, at der, som tidligere nævnt, på længere sigt generes flere søskendebørn, hvilket i efterfølgende år giver endnu flere ønsker om anden skole end distriktsskolen. Dette kan i et vist omfang imødekommes ved at tage højde for disse søskendebørn ved skoledistriktsændringer i det omfang de kan registreres, men det betyder, at flere borgere blive berørt af kommende skoledistriktsændringer, da disse bliver mere geografisk omfattende. Der er pt. i alt 99 børn på venteliste til en anden skole end distriktsskolen (har ønsket anden skole end distriktsskolen ved skolestart, og det er ikke begrundet i søskende). Nedenfor præsenteres tre alternative modeller for imødekommelse af ønsker om anden skole end distriktsskolen, såfremt Kommunalbestyrelsen skulle ønske at dispensere for de gældende regler. De tre alternativer benævnes henholdsvis Model 2, Model 3 og Model 4 i overensstemmelse med de alternative modeller i sagsfremstillingen. 4

5 Model 2 Kvotientgrænsen hæves til 24 på skæringsdagen 16. marts (KB): model 2 (24) 2 Klasser Kvotient Lindevangskolen , ,0 Ny Hollænderskolen , ,0 Skolen på Duevej , ,0 Skolen på Grundtvigsvej , ,7 Skolen på La Cours Vej , ,7 Skolen på Nyelandsvej , ,0 Skolen ved Bulowsvej , ,0 Skolen ved Søerne , ,0 Søndermarkskolen , ,3 I alt , ,6 (Den endelige beregning laves den 16. marts forud for mødet i Kommunalbestyrelsen): Ved model 2 kan der imødekommes 38 ønsker fra ventelisten. Det bemærkes, igen, at tallene vil ændre sig i løbet af foråret. Denne model vil give 33 klasser da Skolen på Nyelandsvej kun har behov for at oprette 4 klasser. Såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2020 frem til beslutningstidspunktet den 16. marts medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26, så oprettes der en ekstra klasse. Skolerne kan i øvrigt fylde klasserne op til 28 derefter, hvis der kommer flere elever til. De gråmarkerede felter indikerer at alle ønsker til disse skoler er imødekommet ved denne model. 5

6 Model 3 Kvotientgrænsen hæves til 25 på skæringsdagen 16. marts (KB): model 3 (25) 3 Klasser Kvotient Lindevangskolen , ,0 Ny Hollænderskolen , ,0 Skolen på Duevej , ,0 Skolen på Grundtvigsvej , ,3 Skolen på La Cours Vej , ,0 Skolen på Nyelandsvej , ,0 Skolen ved Bulowsvej , ,8 Skolen ved Søerne , ,7 Søndermarkskolen , ,3 I alt , ,6 (Den endelige beregning laves således den 16. marts forud for mødet): Ved model 3 kan der imødekommes 59 ønsker fra ventelisten. Ved denne model er det nødvendigt at oprette 33 klasser. Såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2020 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26 den 16. marts, så oprettes der en ekstra klasse. Skolen kan derefter fylde klasserne op til 28 elever. De gråmarkerede felter indikerer at alle ønsker til disse skoler er imødekommet ved denne model. På nuværende tidspunkt er denne model anbefalelsesværdig da den giver klassekvotienter under 26 og der stadig er plads til ekstra-optag alle steder uden at det udløser ekstra klasser. Modellen holder sig også indenfor budgetrammen. Model 4 Kvotientgrænsen hæves til 26 på skæringsdagen 16. marts (KB): model 4 (26) 4 Klasser Kvotient Lindevangskolen , ,6 6

7 Ny Hollænderskolen , ,0 Skolen på Duevej , ,0 Skolen på Grundtvigsvej , ,0 Skolen på La Cours Vej , ,0 Skolen på Nyelandsvej , ,0 Skolen ved Bulowsvej , ,5 Skolen ved Søerne , ,3 Søndermarkskolen , ,0 I alt , ,2 (Den endelige beregning laves således den 16. marts forud for mødet): De gråmarkerede felter indikerer at alle ønsker til disse skoler er imødekommet ved denne model. Ved model 4 kan der imødekommes 80 ønsker fra ventelisten. Ved denne model er det kun nødvendigt at oprette 31 klasser, da Skolen på Grundtvigsvej og Søndermarkskolen afgiver børn til de andre skoler, så de kun har behov for at oprette hhv. 2 og 3 klasser. Ved denne model er der fem skoler der har en kvotient på 26. Det vil sige at der skal meget få børn til disse skoler før de skal oprette ekstra klasser. På nuværende tidspunkt kan denne model ikke anbefales, da der er stor risiko for en ekstra klasse på hele 5 skoler. Såfremt elevtalsudviklingen i foråret 2020 medfører, at den gennemsnitlige klassekvotient i 0. klasserne på en eller flere skoler overstiger 26 den 16. marts, så oprettes der en ekstra klasse. Skolen kan derefter fylde klasserne op til 28 elever. 7

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 25. februar 2019 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-19 Skoleafdelingen Notat - oprett 0. klasser 2019-20 Ifølge Styrelsestægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen, der

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 1. marts 2018 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-1-18 Skoleafdelingen Notat - oprettelse af 0. klasser 2018-19 Ifølge Styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient

Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient Elever Klasser Kvotient NOTAT Forslag til skoledistriktsændringer 2015/16 28. august 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0026336-1 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg:

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg: NOTAT Oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2013/14 7. januar 2013 Sagsbehandler: HPA Dok.nr.: 2013/0000488-1 Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. NOTAT 20. februar 2015 Sagsbehandler: Oprettelse af 0. klasser 2015/16 Dok.nr.: 2015/0005268-1 Børne- og ungeområdet Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Indskrivning til børnehaveklassen 2015/2016 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Indhold Antal indskrevne børn 2015/2016... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Ud over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning.

Ud over de 687 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017. Det svarer til niveauet ved sidste og forrige års indskrivning. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018 NOTAT Dato: 05.03.2017 Indhold Antal indskrevne børn 2017/2018... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Ud over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning.

Ud over de 697 ansøgere, er der seks omgængere fra skoleåret 2015/2016. Det svarer til niveauet ved sidste års indskrivning. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2016/2017 NOTAT Dato: 7. marts 2016 Indhold Antal indskrevne børn 2016/2017... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Antal indskrevne børn 2018/2019. Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019.

GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse NOTAT. Antal indskrevne børn 2018/2019. Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019. GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1, Indskrivning til børnehaveklassen 2018/2019 NOTAT Dato: 11.03.2018 Indhold Antal indskrevne børn 2018/2019... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen...

Læs mere

Bilag 1, supplerende data

Bilag 1, supplerende data Bilag 1, supplerende data I materialet vedrørende de unges uddannelsesstatus på ungdomsuddannelserne kan der ses forskel i tal fra Danmarks Statistik og i de oprindelige tal fra UU Frederiksberg. Baggrunden

Læs mere

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole

Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 316005 Brevid. 3241191 Forslag til ændringer af distriktsgrænsen mellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole 9. august 2019 Med budget 2019 blev det besluttet, at

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen

Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaveklassen GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Notat om indskrivningen til børnehavene 2014/2015 NOTAT Dato: 31. marts 2014 Indhold indskrevne børn 2014/2015... 1 Lovgivningens regler for indskrivning til børnehaven...

Læs mere

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter

Skoledistrikter. - Prognose for nye skoledistrikter Skoledistrikter - Prognose for nye skoledistrikter Udarbejdet af Tenna Arevad Larsen og Stine Dam Udgivelsesdato: 26-01-2018 Kontakt Stine Dam Analysekonsulent sda@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1273 Center

Læs mere

Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019

Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019 Notat 15. april 2019 Sagsbeh.:GBA J.nr.: 17.02.04-G01-2-18 Skoleafdelingen Spørgsmål og svar fra Undervisningsministeriet Svar fra Undervisningsministeriet den 3. april 2019 Kære Gorm Bagger Andersen Frederiksberg

Læs mere

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme

Emne: Bilag 1- Skolernes ramme Notatark Emne: Bilag 1- Skolernes ramme 25. september 2018 - Sagsnr. 18/13609 - Løbenr. 238334/18 1.1 Retningslinjer for frit skolevalg 1 I henhold til folkeskolelovens 36 er der frit skolevalg således,

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Princip for klassedannelse

Princip for klassedannelse Overordnet mål At gøre klassedannelsen gennemskuelig og give et arbejdsgrundlag, der sikrer dette, på Byskovskolen én skole, med ét skoledistrikt og to afdelinger. Princip Klasser på Byskovskolen dannes

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge

Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn, Familie og Unge Dagsorden Dato: Mandag den 19. marts 2018 Tidspunkt: 6:30 Sted: Leen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2018 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Åben dagsorden Dato: Onsdag den 21. marts 2018 Tidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Hillerød Kommune Sagsoversigt: 1. Klassedannelse skoleåret 2018-2019... 2 Bilagsoversigt...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret

Læs mere

Ikke parate elever kl 10.kl I alt Skole Piger Drenge Piger Drenge Ny Hollænder Skolen på Duevej 1 1 Nyelandsvej Skolen ved Søerne

Ikke parate elever kl 10.kl I alt Skole Piger Drenge Piger Drenge Ny Hollænder Skolen på Duevej 1 1 Nyelandsvej Skolen ved Søerne Ikke parate elever 2015 9.kl 10.kl I alt Skole Piger Drenge Piger Drenge Ny Hollænder 0 0 0 Skolen på Duevej 1 1 Nyelandsvej 2 4 6 Skolen ved Søerne 1 1 2 Lindevangsskolen 1 1 Skolen ved La Cours Vej 1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og

Læs mere

Til forældre med børn, som skal starte i børnehaveklasse 1/

Til forældre med børn, som skal starte i børnehaveklasse 1/ Til forældre med elever til kommende børnehaveklasse Dato: Sagsbehandler: J.nr.: 23. november 2010 Karin Schødt Til forældre med børn, som skal starte i børnehaveklasse 1/8-2011. Digital indskrivning til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 3: Grundscenariet, lokalekapacitet. Økonomi og Analyse

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 3: Grundscenariet, lokalekapacitet. Økonomi og Analyse GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 3: Grundscenariet, lokaleka og behov NOTAT Dato: 14. oktober 2011 Af: Thomas Gjedde Elevtal og lokaleka for den enkelte skole i forhold til grundscenariet Nedenfor

Læs mere

Budgetanalysen: Optimering af skoledistrikter

Budgetanalysen: Optimering af skoledistrikter Budgetanalysen: Optimering af skoledistrikter Kommissorium - se sagsnummer: 253-2019-11895/dokumentnummer: 253-2019-44620 Økonomiudvalget har på møde d. 11. juni 2019 ændret opdraget: Der ønskes en analyse

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Justere skoledistrikter

Justere skoledistrikter Børne- og Skoleudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 17/11773 Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: 22.02.2018 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Lærke Klintholm

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 18/19

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 18/19 Notat Modtager(e): Børne- og udvalget indskrivning - Elev- og klassetal 18/19 Notat til høring De børn, der skal starte i i Albertslund Kommune i 18/19, er nu blevet indskrevet. Dette notat redegør for

Læs mere

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet

Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019-2023 J.nr.: 17.01.04 A00 Sagsnr.: 18/2226 BESLUTNINGSTEMA Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen. På Børne-

Læs mere

Bilag 1: Skoledistriktsændringer. Bilag: Skoledistriktsændringer. Baggrund for høringsmateriale. Forslag som bringes i høring

Bilag 1: Skoledistriktsændringer. Bilag: Skoledistriktsændringer. Baggrund for høringsmateriale. Forslag som bringes i høring Bilag 1: Skoledistriktsændringer Bilag: Skoledistriktsændringer Bilag 1: Skoledistriktsændringer...1 Bilag: Skoledistriktsændringer...1 Baggrund for høringsmateriale...1 Forslag som bringes i høring...1

Læs mere

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole

NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole Skole og Klub Sagsnr. 282192 Brevid. 2504634 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Udvikling af Vindinge Skole 21. marts 2017 Resume Skole- og Børneudvalget besluttede 6. december 2016,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1%

Skolen på Duevej ,9% Skole på la Cours vej ,3% Lindevangskolen ,1% Ny Hollænderskolen ,1% DET STATISTISKE DATAGRUNDLAG Figur 1: Svarprocent Figur 2: Besvarelser fordelt på skolerne Skoleleder Administrativleder, pædagogiskleder eller lignende Lærer Pædagog eller pædagogmedhjæl per I alt Skolen

Læs mere

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne

NOTAT. Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne NOTAT 2. januar 2013 Sagsbehandler: ANGU Dok.nr.: 2012/0062501-6 Skoleafdelingen Forslag til økonomimodel, der understøtter øget inklusion på skolerne Kommunernes Landsforening og regeringen har aftalt,

Læs mere

Ændring af skoledistrikter i Tjørring PÅ BAGGRUND AF KAPACITETSUDFORDRINGEN PÅ TJØRRING SKOLE

Ændring af skoledistrikter i Tjørring PÅ BAGGRUND AF KAPACITETSUDFORDRINGEN PÅ TJØRRING SKOLE Ændring af skoledistrikter i Tjørring PÅ BAGGRUND AF KAPACITETSUDFORDRINGEN PÅ TJØRRING SKOLE Center for Børn og Læring HERNING KOMMUNE 2019 Indhold Indledning... 2 Lovgivning og kommunale beslutninger...

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Bilag 3 - Notat med modeller Center for Børn & Undervisning har på baggrund af et møde torsdag den 19. november 2015 mellem Uddannelsesudvalget, borgmester og gruppeformænd

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget Principper for oprettelse af klasser på folkeskolerne Baggrund Børne- og Skoleudvalget har bedt forvaltningen undersøgt om der er behov for at ændre i de nuværende

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

Bilag 1. Dette bilag præsenterer:

Bilag 1. Dette bilag præsenterer: Bilag Dette bilag præsenterer: Antal og andel af unge der har påbegyndt eller afsluttet en ungdomsuddannelse. Totalt og for den enkelte skole. Alene data for unge der er bosat i kommunen. Socioøkonomiske

Læs mere

Notat Vedrørende Supplerende forslag til nye skoledistrikter

Notat Vedrørende Supplerende forslag til nye skoledistrikter Dato:.08. Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk 1 Supplerende forslag til nye skoledistrikter Med de nuværende skoledistrikter vil udviklingen i befolkningen i Hørsholm Kommune

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. NY UDGAVE - Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 19/20

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. NY UDGAVE - Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 19/20 Notat Modtager(e): Børne- og udvalget NY UDGAVE - indskrivning - Elev- og klassetal 19/20 Notat til høring De børn, der skal starte i i Albertslund Kommune i 19/20, er nu blevet indskrevet. Dette notat

Læs mere

Udviklingen i samlet elevtal fra

Udviklingen i samlet elevtal fra Skoleprognose for Hvidovre Kommune 2018-31 I det følgende gennemgås den nye skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 16. april 2018 Principper for ændringer af skoledistrikter Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Oplæg til ny skolestruktur

Oplæg til ny skolestruktur Oplæg til ny skolestruktur Center for Skole Trine Rose tsros@slagelse.dk 30. november 2010 Indledning Oplægget tager udgangspunkt i: At der i gennemsnit skal være 22 elever pr. klasse Princippet: pengene

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen . Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet indstiller at Undervisningsudvalget indstiller at Kvalitetsrapport 2015 godkendes af Kommunalbestyrelsen Beskrivelse af sagen: I juni 2013 vedtog Folketinget

Læs mere

Møde i Byrådet. Åben Tillægsdagsorden. Dato: Onsdag den 21. marts Tidspunkt: 18:30

Møde i Byrådet. Åben Tillægsdagsorden. Dato: Onsdag den 21. marts Tidspunkt: 18:30 Møde i Byrådet Åben Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den 21. marts 2018 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Byrådssalen Susanne Due Kristensen (A), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Christina Høi Skovdal (A) Hillerød

Læs mere

Elever fordelt på køn og etnicitet Elever i alt Dansk Andet Dansk Andet

Elever fordelt på køn og etnicitet Elever i alt Dansk Andet Dansk Andet Bilag 3, elever med et særligt vejledningsbehov (+elever indstillet til optagelsesprøve i gymnasiet) Elever med et særligt vejledningsbehov har mange profiler. Behovet kan være begrundet i faglige, personlige

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens beføjelser og opgaver...7

Læs mere

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret

3. besluttede at spørgsmålet om nationale og kommunale test drøftes på dialogmødet til efteråret 8 84. Kvalitetsrapport 2015 Åbent - 17.01.11-G01-1-15 Resumé Kvalitetsrapport 2015 har været i høring i skolebestyrelsene. skal høringsbehandle Kvalitetsrapporten, for herefter at indstille den til godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 27. oktober Tirsdag 27.10.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Styrelsesvedtægt for skolerne 2 Velfærd frem for mursten - en

Læs mere

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere:

Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: Statsforvaltningen har den 14. december 2007 skrevet således til 2 borgere: 14-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Dem og ( ) i anledning

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole vurderer ikke, at den langsigtede strategi

Læs mere

NOTAT. Analyse - Skoledistrikter

NOTAT. Analyse - Skoledistrikter NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Skoledistrikter Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Resume og hovedkonklusioner Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for skoledistrikterne

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 17/18

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. Skoleindskrivning - Elev- og klassetal 17/18 Notat Modtager(e): Børne- og udvalget indskrivning - Elev- og klassetal 17/18 Notat til høring De børn, der skal starte i i Albertslund Kommune i 17/18, er nu blevet indskrevet. Dette notat redegør for

Læs mere

Høring om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud

Høring om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud NOTAT Dato: 19. november 2018 Høring om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget behandlede i møde d. 19. november 2018 sagen

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet Dragør Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Mie Friis Larsen, Skole- og Kulturafdelingen Jesper Tangbæk, direktør Karina Møller, Skole- og Kulturchef CC: Medlemmerne af Store Magleby Skoles bestyrelse Dragør,

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

Faktaark for Måløvhøj Skole

Faktaark for Måløvhøj Skole Faktaark for Måløvhøj Skole Opdateret 17. april 2019 Hvor intet andet er nævnt er tallene fra skoleåret 2018/19 Antal elever pr. spor/klassekvotient: 2017/18 (5. september 2017) Klasse Må Kl. Kvotient

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Notat vedr. indskrivning og status på skolerne i Kgs. Enghave. Klaus Mygind (SF) og Jan Andreasen (A) har bedt om følgende redegørelse

Notat vedr. indskrivning og status på skolerne i Kgs. Enghave. Klaus Mygind (SF) og Jan Andreasen (A) har bedt om følgende redegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedr. indskrivning og status på skolerne i Kgs. Enghave Klaus Mygind (SF) og Jan Andreasen

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter NOTAT RÅDHUSET Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato: 16. september 2014/jcp Tematisering

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere