Dekanen gennemgik de udsendte økonomiske opgørelser for andet kvartal. Forbruget foregår i øjeblikke meget forventeligt, og de seneste resultatopgø-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dekanen gennemgik de udsendte økonomiske opgørelser for andet kvartal. Forbruget foregår i øjeblikke meget forventeligt, og de seneste resultatopgø-"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Akademisk Råd G O D K E N D T M Ø D E R E F E R A T 17. SEPTEMBER 2012 Forum Akademisk Råd LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt: 11. september kl Sted: NJALSGADE KØBENHAVN S. Referent: Henrik Friis TLF MOB Til stede: Bo Fritzbøger (formand), Mikkel Nordvig, Bastian A. L. Friborg, Pernille K. Rytterhuus, Jann Scheuer, Hans Lorenzen, Anne Fastrup, Erik Kimose Thomsen, Anne Marie E. Jeppesen, Hans-Christian Køie Poulsen, Klemens Kappel, Ulf Hedetoft (dekan), Henrik Friis (referent). Birgitte Grundtvig fra Strategienheden deltog under punkt 5. Fraværende med afbud: Margit Warburg. Dagsorden: Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. Ad 2) Orientering om økonomi Dekanen gennemgik de udsendte økonomiske opgørelser for andet kvartal. Forbruget foregår i øjeblikke meget forventeligt, og de seneste resultatopgø-

2 relse udløste alene to opmærksomhedspunkters ved økonomimødet med universitetsdirektøren: 1) budgettet kan virke ambitiøst i forhold til ansættelsesprocesser, og den prognosticerede udgift for HVIP, 2) Udgifter til TAP ligger stadig en anelse for høj i forhold til de omkostningsbegrænsninger, vi er underlagt fra ministeriets side. Til det sidste tillod dekanen sig at spørge om begrænsningerne overhovedet er realistiske med den vækst, vi oplever i uddannelse og forskning. SIDE 2 AF 6 Mikkel Nordvig spurgte til, hvad øgningen af urealiserede projekter skyldtes. Ulf Hedetoft svarede, at projekter ideelt set skal gå i nul. Hans Lorenzen bemærkede, at TAP-udgifter måske nok var steget men da D-TAP samtidig var faldet, så var der ingen overordnet øgning af administrationsudgifterne. Herefter gav dekanen et kort rids af budgettet for 2013, hvortil der ligger et udkast til 1. kørsel. Ved mødets afholdelse havde dette dog endnu ikke været drøftet i rektors Ledelsesteam, og orienteringen skulle derfor tages med alle mulige forbehold. De vigtigste hovedpunkter var: Den meget bratte budgetnedgang pga. bortfald af Globaliseringsmidler udebliver. Både KU som helhed og HUM specifikt ser det ud til at nå status quo. Ministeriet planlægger med årets finanslov at udstikke treårsbudgetter, hvilket kan give meget bedre planlægningshorisont. Det giver ingen garanti for at bevillingerne gives af Folketinget, men det er mere end en hensigtserklæring og mere forpligtende end de normale overslagsår. Takstforhøjelsen på tørre STÅ er bibeholdt de kommende tre år. Småfagsbevillingen fastholdes. 12-timers kravet skal honoreres, og det er der øremærket midler til på KU-niveau til HVIP-ansættelser. Med øget sikkerhed for kommende års budgetter bliver der en mulighed for at kunne bruge af egenkapitalen. Der er nedgange på deltidstaksametret og på BA- og KAbonustaksametrene som følge af reguleringer på sektorniveau. Som udgangspunkt udgør det en samlet øgning af HUMs budget på 3-4 mio. kr. i løbende priser. Anne Marie Ejdesgaard spurgte, om takstforhøjelserne denne gang kommer ud på institutterne, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at ekstramidler kommer direkte, så vidt muligt ubeskåret, ud til de optjenende enheder. Efter samme

3 princip som småfagsmidlerne. Klemens Kappel spurgte om der vil følge en kvalitetskontrol med øgningen af undervisningstiden. Ulf Hedetoft svarede, at fakultetet skal bruge 2013 på at opbygge en god mekanisme der er masser af spørgsmål, bl.a. i forhold til e-læring. SIDE 3 AF 6 Bastian A. L. Friborg fremhævede det vigtige og positive i den markante øgning af HVIP-bestanden, så det bliver forskningsbaseret undervisning i de ekstra timer. Ulf Hedetoft konstaterede, at målet for minimumstimetallet er veldefineret fra rektors side, og at det er nu ser ud til at være økonomisk realistisk at indføre minimum 12-timers undervisning på en fornuftig, fagligt forsvarlig måde. Desuden kommer der 2016-midler til undervisningsinitiativer der kommer en udmelding via institutlederne. Bo Fritzbøger undrede sig over, hvordan man reelt vil håndtere VIPudvidelser uden at have muligheden for at understøttet med TAP-ressourcer, hvortil Ulf Hedetoft præciserede, at udmeldinger er, at der ikke må øges i 2013, men i Mikkel Nordvig spurgte til dekanens analyse af årsagerne til frafald? Ulf Hedetoft svarede, at der i hvert fald er tre dele: initialfrafaldet (hvor det er svært at nå alle), frafald på 3. år, hvor koblingen af tilvalg og BA-projekt skaber studietidsforlængelse og sidst specialesumpen, hvor der er bedring. Anne Marie Ejdesgaard mente, at en tydelig grund har vist sig at være uklare jobmuligheder, mens Klemens Kappel fremhævede, at de, der bliver hængende, er blevet meget socialiserede på faget.anne Fastrup supplerede, at fastholdelse handler meget om kompetenceafklaring og vigtigheden af at have omverdensperspektivet med tidligt i studiet. Jann Scheuer bemærkede generelt til budgetudviklingen, at ph.d.-er er i meget høj kurs fra ministeriets side, hvortil dekanen svarede, at de netop også har en meget høj beskæftigelsesfrekvens. Han tilføjede, at der er overvejelser på KU om en ordning som supplement på ph.d.-området, hvilket formanden ønskede som punkt på et senere møde, når der foreligger noget konkret. Ad 3) Fastsættelse af ny forretningsorden Bo Fritzbøger forklarede, at det udsendte forslag var fremkommet ved at indføje nye formuleringer fra KU s standardforretningsorden til den eksisterende forretningsorden. Efter udsendelsen var det blevet klart, at 6, stk. 2. sidste sætning vedr. mødeledelse bør slettes.

4 Klemens Kappel bad om at få ændret ordet beslutningsreferat til referat konsekvent, da det er vigtigt at få medlemmernes synspunkter med. Hans Lorenzen påpegede, at KU s bestyrelse havde indsendt et ønske til FIVU om at gøre TAP-repræsentanter til fuldgyldige medlemmer. Det blev dog ikke imødekommet. Han ønskede alligevel at undgå grupperingerne i rådet, og talte derfor for, at dekanen kan blive valgt som næstformand. Formuleringen i 1 blev derfor til erstatning for de fire sidste linjer i stk. 1: SIDE 4 AF 6 Rådet vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Herefter blev forretningsordenen vedtaget, hvorefter formanden tilretter den og sender den til rektor. Ad 4) Høring om Institutråd Dekanen kunne indledningsvist berette om bred opbakning ved den tilsvarende høring i FSU. Bortset fra spørgsmålet om opgaveportefølje, som må kunne defineres positivt. Mikkel Nordvig fortalte, at de studerende havde samme overvejelser. En vanskelig rekrutteringssituation blev kun værre af upræcise opgaver. Klemens Kappel spurgte om, dekanen forestillede sig formelle kompetencer for rådene, hvilket han afkræftede, da det ikke er muligt inden for loven, men betonede samtidig at gode, fornuftige drøftelse vil altid have den rette påvirkning. Desuden pointerede han, at den konkrete organisatoriske forankring vil være forskellig på institutterne, men at opgaven om at rådgive institutlederen i den strategiske udvikling for instituttet bør indgå. Det er op de enkelte institutledere at indstille en model til godkendelse i dekanatet. Derefter vil der ske valg til rådene. Ad 5) 2016-puljen Klemens Kappel havde bedt om at få drøftet processen vedr. puljen, og ønskede, efter at været i instituttets forskningsråd, at dekanen bærer rådets synspunkter med til rektoratet. Bo Fritzbøger kritiserede, at de 400 mio. til tværfakultære forskningsprojekter blev udmeldt i begyndelsen af juli, mens der først kom præcise retningslinjer i begyndelsen af august efter interne frister på institutter. Birgitte Grundtvig kunne berette, at den samme erfaring fandtes på de øvrige fakulteter. Men selvom retningslinjerne var kommet sent, var ingen projekter blevet sor-

5 teret fra pga. formalia. Der havde desuden været forvirring om hvilke beslutningsgange, der lå på hvilke niveauer. SIDE 5 AF 6 Klemens Kappel fastslog, at involverede forskere har fundet både tidsrammen og formater kritisable. Desuden har det været uklart for mange involverede, om det har været fakultetsledelserne, der reelt skulle uddele, eller om bedømmelserne tæller i sidste ende. Desuden har folk hæftet sig ved, at der er en sammenblanding af ledelsesrollen og forskerrollen. Bl.a. deltager institutledere i projekter, hvilket kan virke mærkeligt, når man ser på beslutningsgangen. Ulf Hedetoft kunne berolige, så vidt som at institutledere ikke deltager i prioriteringen af projekter. Klemens Kappel præciserede, at kritikken ikke beroede på en konkret mistanke, men at den uklare proces in mente gav anledning til usikkerhed. Ulf Hedetoft kunne desuden forklare, at der ikke i LT har været diskussion om at prioritere bestemte typer af projekter. Udelukkende om målet om at få samarbejder opbygget på tværs. Processen er tilrettelagt sådan, at der skal være en reel konkurrencesituation. Derfor beder LT om udarbejdede projekter for et beløb, der er dobbelt så stort, som der reelt er midler til. Der skal derfor også tænkes i, om fakultetet kan hjælpe de gode projekter, der ikke ender med at få penge, videre. Anne Marie Ejdesgaard kunne berette, at det havde været givende og vigtigt at opleve, at den humanistiske viden kan bidrage i et anvendelsesperspektiv. Jann Scheuer spurgte dekanen, om rektor har ønsket reelle samarbejdsprojekter og projekter, der udgår fra HUM, hvilket Ulf Hedetoft bekræftede. Bo Fritzbøger understregede, at der er blevet anvendt rigtig mange timer i udarbejdelsen af forhåndstilkendegivelser, så det vil være rigtig vigtigt at samle nogle af de tabende projekter op. Ulf Hedetoft fortalte, at mange af de kritisable forhold allerede er gået videre til rektoratet, og at de ikke bliver ikke gentaget med uddannelsesdelen af 2016-puljen. Klemens Kappel udtrykte afslutningsvis sin bekymring med hensyn til, hvor meget tværfaglighed, der reelt kan realiseres. Processen har været, at HUM-forskere er blevet kontaktet af folk med meget store forskningsgrupper bag sig, og det gav en skævvridning i samtalerne. Han fremhævede at der formentlig er et stort og ikke særligt udnyttet potentiale i tør-tør-samarbejder mellem HUM, SAMF og Jura. Ulf Hedetoft mente, at der formentlig fandtes mere eller mindre velegnede områder, hvilket Annemarie Ejdesgaard tilsluttede sig.

6 Ad 6) Meddelelser SIDE 6 AF 6 - Klemens Kappel spurgte til behandlingen af Didaktikudvalgets rapport i LT. Ulf Hedetoft svarede, at den store drøftelse handler om, hvordan nye initiativer skal hænge sammen med eksisterende aktiviteter. Desuden er det uklart, om der skal oprettes en art teaching academy på centralt niveau. Men at LT generelt gav opbakning til rapporten. Ad 7) Eventuelt Decembermødet flyttes til 11. december. Mødeindkaldelser udsendes til de kommende møder via Outlook.

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Møde afholdt: 27. marts Sted: Henrik Friis. Referent: Til stede:

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Møde afholdt: 27. marts Sted: Henrik Friis. Referent: Til stede: D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Akademisk Råd M Ø D E R E F E R A T 2. MAJ 2012 Forum Akademisk Råd LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt: 27. marts

Læs mere

Gæster: HR- og personalechef Hanne Møller og tillidsrepræsentant for VIP Peter B. Andersen under punkt 4. Fuldmægtig Birger Lohse under punkt 6.

Gæster: HR- og personalechef Hanne Møller og tillidsrepræsentant for VIP Peter B. Andersen under punkt 4. Fuldmægtig Birger Lohse under punkt 6. D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Akademisk Råd G O D K E N D T M Ø D E R E F E R A T 20. JUNI 2012 Forum Akademisk Råd LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt:

Læs mere

Akademisk Råd (SAMF) Møde afholdt: 31. maj 2007 kl

Akademisk Råd (SAMF) Møde afholdt: 31. maj 2007 kl DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 2. JULI 2007 Forum: Akademisk Råd (SAMF) DEKANATET Møde afholdt: 31. maj 2007 kl. 13-15 Sted: Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Læs mere

Dekanen fremlagde det foreløbige årsresultat, der i fjerde kvartal indeholdt overraskelser. Resultatet har vist sig 15,2 mio.

Dekanen fremlagde det foreløbige årsresultat, der i fjerde kvartal indeholdt overraskelser. Resultatet har vist sig 15,2 mio. D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Akademisk Råd M Ø D E R E F E R A T 21. FEBRUAR 2012 Forum Akademisk Råd FAKULTETSSERVICE - Møde afholdt: 7. februar

Læs mere

Akademisk Råds møde. Forum. Møde afholdt: Den 2. december 2014 15B-0-07. Sted: Jesper Hede. Referent:

Akademisk Råds møde. Forum. Møde afholdt: Den 2. december 2014 15B-0-07. Sted: Jesper Hede. Referent: D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T - A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Akademisk Råds møde LEDELSESSEKRETARIAT Møde

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 2. juni 2009 kl Sted: Lokale

Møde afholdt: Tirsdag den 2. juni 2009 kl Sted: Lokale DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD K Ø BENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 2. juni 2009 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30 Referent:

Læs mere

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 1. A P R I L 2014 APRIL 2014 Deltagere:

Læs mere

Deltagere derudover fra administrationen: Julie Sommerlund, Kristian Boye Petersen og Mette Spliid (under pkt. 10 c.) Dagsorden

Deltagere derudover fra administrationen: Julie Sommerlund, Kristian Boye Petersen og Mette Spliid (under pkt. 10 c.) Dagsorden D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET G O D K E N D T M Ø D E R E F E R A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 3 0. A P

Læs mere

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede:

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HR- & P E R S O N A L E A F D E L I N G E N Ekstraordinært møde i FSU M Ø D E R E F E R A T 5. JANUAR 2016 Forum FSU Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, 11.00

Læs mere

Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden

Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 4. N O V EM- B E R 2014 2014 Deltagere:

Læs mere

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 2. S E P T E M - B E R 2014 2014 Deltagere:

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30

Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30 DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT 27. AUGUST 2007 Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl. 10.00. Sted: Lokale

Læs mere

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent).

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 3. S E P T E M B E R 2013

Læs mere

Prodekaner: afbud fra begge prodekaner. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent).

Prodekaner: afbud fra begge prodekaner. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 3. M A R T S 2015 2015 Deltagere: Ulf

Læs mere

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 2. oktober 2009 kl Sted: Referent: Susanne Kirst

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 2. oktober 2009 kl Sted: Referent: Susanne Kirst KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU FSU GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 2. oktober 2009 kl. 10-12 Sted: 10.1.30 Referent: Susanne

Læs mere

REFERAT. Tirsdag den 21. november 2017 kl

REFERAT. Tirsdag den 21. november 2017 kl 21. november 2017 J.nr. 17/1721 NIHA REFERAT Emne: Møde i Universitetsrådet Dato og tidspunkt: Tirsdag den 21. november 2017 kl. 14.00-16.00 Sted: SDU Odense, lokale O 77 Referent: Nisrin Adel Hamad Dagsorden:

Læs mere

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT (GODKENDT) 21. JANUAR 2010 Forum Akademisk Råd Mødedato: Tirsdag d. 5. januar 2010, kl. 12.00-14.00

Læs mere

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 1. O K T O B B E R 2013

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Palaver Hall Øster Voldgade 3, 1350 København K

Fakultetssekretariatet, Palaver Hall Øster Voldgade 3, 1350 København K D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Akademisk Råd MØDEREFERAT (GODKENDT) 27. MAJ 2008 Forum Akademisk Råd FAKULTETSSEKRETARIATET Møde afholdt:

Læs mere

Godkendt referat af FSU-møde (ekstraordinært).

Godkendt referat af FSU-møde (ekstraordinært). K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-møde (ekstraordinært). Dato: Torsdag den

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 27. april 2010 kl Sted: Lokale

Møde afholdt: Tirsdag den 27. april 2010 kl Sted: Lokale DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD K Ø BENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT 17. MAJ 2010 Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 27. april 2010 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 4. september Sted: Lokale

Møde afholdt: Tirsdag den 4. september Sted: Lokale DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 4. september 2007 Sted: Lokale 10.1.30 Referent: Mette

Læs mere

Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET

Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT 26. OKTOBER 2011 Forum Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET

Læs mere

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 27. november 2009 kl Sted: Referent: Susanne Kirst

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 27. november 2009 kl Sted: Referent: Susanne Kirst KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU FSU GODKENDT MØDEREFERAT 9. DECEMBER 2009 Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 27. november 2009 kl. 10-12 Sted: 10.1.30

Læs mere

Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent).

Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup Jensen (referent). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 6. O K T O B E R 2 015 2015 Deltagere:

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 3. juni 2008 kl Sted: Lokale

Møde afholdt: Tirsdag den 3. juni 2008 kl Sted: Lokale DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT 23. JUNI 2008 Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 3. juni 2008 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Medlemmerne af INSS institutråd MØDEREFERAT 1. MAJ 2016 Forum INSS institutråd Møde afholdt 28. april 2016, kl. 13-15 Sted Rasmus

Læs mere

og Mette Odel Spliid (øvrige dagsordenspunkter)

og Mette Odel Spliid (øvrige dagsordenspunkter) DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD K Ø BENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2010 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30 Referent:

Læs mere

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 27. maj 2011 kl Sted: Lokale Referent: Susanne Kirst.

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 27. maj 2011 kl Sted: Lokale Referent: Susanne Kirst. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 27. maj 2011 kl. 9-10 Sted: Lokale 19.1.1 Referent: Susanne Kirst

Læs mere

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) Fællesmøde mellem FAMU og FSU. Forum. Møde afholdt Fredag den 20. maj 2016 fra til 11.

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) Fællesmøde mellem FAMU og FSU. Forum. Møde afholdt Fredag den 20. maj 2016 fra til 11. KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T HR- & P E R S O N A L E A F D E L I N G E N Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) M Ø D E R E F E R A T 27. MAJ 2016 Forum Fællesmøde mellem FAMU og FSU Møde afholdt

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden

Prodekaner: Julie Sommerlund. Deltagere fra administrationen: Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 5. N O V E M B E R 2013 5. NOVEMBER

Læs mere

Akademisk Råd Ordinært møde. Akademisk Råd. Forum. Møde afholdt Tirsdag den 2. oktober kl B Sted. Dorthe Vejen Hansen.

Akademisk Råd Ordinært møde. Akademisk Råd. Forum. Møde afholdt Tirsdag den 2. oktober kl B Sted. Dorthe Vejen Hansen. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd Ordinært møde M Ø D E R E F E R A T 5. OKTOBER 2018 Forum Akademisk Råd Møde afholdt Tirsdag den 2.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

FSU. o rmøde afholdt: Fredag den 22. november 2013 u. Referent: Susanne Kirst

FSU. o rmøde afholdt: Fredag den 22. november 2013 u. Referent: Susanne Kirst K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU M Ø D E R E F E R A T 28. NOVEMBER 2013 Forum: FSU o rmøde afholdt: Fredag den 22. november 2013 u msted: 15B.0.07 Referent: Susanne Kirst Karen Blixens Vej

Læs mere

Til stede ved mødet: Ole Busck, Henrik Pedersen, Lise Dahlgaard, Thomas Bak, Lars Bo Larsen, Michael Eriksen.

Til stede ved mødet: Ole Busck, Henrik Pedersen, Lise Dahlgaard, Thomas Bak, Lars Bo Larsen, Michael Eriksen. Referat FSU TECH 2019 FSU-møde, 2. kvartal, 18. juni 2019 18-06-2019 13:00-18-06-2019 15:00 NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (5 min) Til stede ved mødet: Ole

Læs mere

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 8. S E P T E M B E R 2 015 2015 Deltagere:

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Til medlemmerne af Akademisk Råd SAMF. Akademisk Råd SAMF. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 11. marts 2010 kl

Til medlemmerne af Akademisk Råd SAMF. Akademisk Råd SAMF. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 11. marts 2010 kl DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Akademisk Råd SAMF MØDEREFERAT 15. MARTS 2010 Forum Akademisk Råd SAMF LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt: Torsdag den 11.

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

FSU. Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12. Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU FSU GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 12. juni 2009 kl. 10-12 Sted: 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

Læs mere

Akademisk Råd SAMF. Akademisk Råd SAMF. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 10. marts 2011 kl Sted: CSS, mødelokale

Akademisk Råd SAMF. Akademisk Råd SAMF. Forum. Møde afholdt: Torsdag den 10. marts 2011 kl Sted: CSS, mødelokale DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Råd SAMF MØDEREFERAT 11. MARTS 2011 Forum Akademisk Råd SAMF LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt: Torsdag den 10. marts 2011 kl. 13-15

Læs mere

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34 From: Henrik Friis Bach To: Dekan BSS Cc: Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Subject: Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september 2014 16:18:34 Universitetsledelsens udspil har været drøftet i Institut

Læs mere

Udvalgsværelse 4, Nørregade 10, 1017 København K (indgang via port A Frue Plads)

Udvalgsværelse 4, Nørregade 10, 1017 København K (indgang via port A Frue Plads) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET O P S A M L I N G 12. MARTS 2014 Forum Dialogforum REKTORSEKRETARIATET Mødedato: Sted: 12. marts 2014 kl.16.00 Udvalgsværelse 4, Nørregade 10, 1017 København K

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt, og der blev gennemført en præsentationsrunde af hensyn til det nye studentermedlem Michael Pallisgaard.

Dagsordenen blev godkendt, og der blev gennemført en præsentationsrunde af hensyn til det nye studentermedlem Michael Pallisgaard. D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 2 1. O K T O B E R 2014 2014 Deltagere:

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 1. april 2008 kl Sted: Lokale

Møde afholdt: Tirsdag den 1. april 2008 kl Sted: Lokale DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 1. april 2008 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30 Referent:

Læs mere

Afbud Professor Margit Warburg og specialkonsulent Hans Emborg Bünemann (TAP-observatør, ingen stemmeret)

Afbud Professor Margit Warburg og specialkonsulent Hans Emborg Bünemann (TAP-observatør, ingen stemmeret) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd Ordinært møde M Ø D E R E F E R A T 12. MARTS 2018 Forum Akademisk Råd Møde afholdt Tirsdag den 6. marts

Læs mere

Godkendt referat af FSU-seminar.

Godkendt referat af FSU-seminar. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg (FSU) Godkendt referat af FSU-seminar. Dato: Fredag den 28. oktober 2005

Læs mere

FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 1. februar 2013 kl Sted: Lokale Referent: Susanne Kirst

FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 1. februar 2013 kl Sted: Lokale Referent: Susanne Kirst D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU G O D K E N D T M Ø D E R E F E R A T Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 1. februar

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 5. februar 2013 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Ane Qvortrup (afbud), Hanne Knudsen, Charlotte

Læs mere

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 5. oktober 2012 kl Sted: Lokale Referent: Susanne Kirst

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 5. oktober 2012 kl Sted: Lokale Referent: Susanne Kirst DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 5. oktober 2012 kl. 10-12 Sted: Lokale 10.1.30 Referent: Susanne Kirst

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. IKS Institutforum Møde d. 11. december 2012 kl Mødelokale: 1453/513

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. IKS Institutforum Møde d. 11. december 2012 kl Mødelokale: 1453/513 IKS Institutforum Møde d. 11. december 2012 kl. 13.00-16.00 Mødelokale: 1453/513 REFERAT Til stede: Bjarke Paarup, Peter Lodberg, Else Marie Wiberg, Birte Poulsen, Armin Geertz, Felix Riede, Stine Knudsen,

Læs mere

Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015

Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015 Dato: 14. december 2015 Referat fra møde i Universitetsrådet tirsdag den 8. december 2015 Deltagere: Studerende Jesper Birch Carlsen Studerende Mikkel Warming Pedersen Studerende Charlotte Randa Allermand

Læs mere

Gæster Økonomichef Jan Pedersen, Økonomicenteret (dagsordenspunkt 2)

Gæster Økonomichef Jan Pedersen, Økonomicenteret (dagsordenspunkt 2) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd Ordinært rådsmøde M Ø D E R E F E R A T 9. NOVEMBER 2017 Forum Akademisk Råd LEDELSE OG KOMMUNIKATION

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. oktober 2012, kl. 14.00-16.00 Mødelokale: Kollokvierum Øst, Victor Albeck bygningen Fakultetets samarbejdsudvalg REFERAT Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

REFERAT. Møde den: 1. september 2017, kl Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 1. september 2017, kl. 11.30 13.30 Sted: Bygn 1260, lok 310 Møde i samarbejdsudvalget REFERAT Medlemmer: Klavs Madsen + Janni Mosgaard Jensen + Annette Bachmann + Eva Therkildsen + Niels Trolle

Læs mere

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30

Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 10. NOVEMBER 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: tirsdag den 9. november 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent:

Læs mere

DAGSORDEN. Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 6. september 2018, kl. 09:00 11:00 Sted: FIB5, lokale 35

DAGSORDEN. Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 6. september 2018, kl. 09:00 11:00 Sted: FIB5, lokale 35 DAGSORDEN Møde: FSU SAMF Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 6. september 2018, kl. 09:00 11:00 Sted: FIB5, lokale 35 Deltagere: Rasmus Antoft (RA), Jesper Lindgaard Christensen (JLC), Lis Carlsen (LC),

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Akademisk Råd Ordinært møde. Akademisk Råd. Forum. Møde afholdt Tirsdag den 8. maj 2018 kl B Sted. Dorthe Vejen Hansen.

Akademisk Råd Ordinært møde. Akademisk Råd. Forum. Møde afholdt Tirsdag den 8. maj 2018 kl B Sted. Dorthe Vejen Hansen. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd Ordinært møde M Ø D E R E F E R A T 10. MAJ 2018 Forum Akademisk Råd LEDELSE OG KOMMUNIKATION Møde afholdt

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Konsistoriums mødesal Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Fakultetssekretariatet, Konsistoriums mødesal Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T ( G O D K E N D T ) 12. MARTS 2013 Forum Akademisk Råd AR FAKULTETSSEKRETARIATET

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 13. december kl

Møde afholdt: Tirsdag den 13. december kl DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 14. DECEMBER 2011 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: Tirsdag den 13. december kl. 13 14.45 Sted: Referent:

Læs mere

FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 12. april 2013 kl. 10-12. Lokale 15B.0.07

FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 12. april 2013 kl. 10-12. Lokale 15B.0.07 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU G O D K E N D T M Ø D E R E F E R A T Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag, den 12. april

Læs mere

Godkendt Referat AARHUS UNIVERSITET. Institutforum den 5. november 2015 kl D

Godkendt Referat AARHUS UNIVERSITET. Institutforum den 5. november 2015 kl D Institutforum den 5. november 2015 kl. 10-12 D120 + 2113-252 Godkendt Referat Deltagere: Claus Holm, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Ida Juul, Ditte Winther- Lindqvist, Lejf Moos, Linda Kragelund, Laura

Læs mere

56. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 26. oktober 2011 kl Sted: Københavns Universitet, udvalgsværelse 1. Steen Ulrich, Anne Holme

56. bestyrelsesmøde. Forum. Møde afholdt: 26. oktober 2011 kl Sted: Københavns Universitet, udvalgsværelse 1. Steen Ulrich, Anne Holme KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT ÅBENT 27. OKTOBER 2011 Forum 56. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 26. oktober 2011 kl. 11.15-14.00 Sted: Københavns Universitet, udvalgsværelse 1 NØRREGADE

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017

IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 IKS LSU Ordinært møde d. 7. juni 2017 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 7. juni 2017 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jørn Borup Liselotte

Læs mere

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem.

Susanne Larsen deltager i et møde med formændene for DFIs råd i denne uge, hvor hun ville drøfte emnet med dem. REFERAT Referat af Det Danske Filminstituts bestyrelsesmøde 67 tirsdag den 1. september 2015, kl. 10.00 Tilstede: Bestyrelsen: Joachim Malling (formand), Susanne Larsen (næstformand), Jesper Boas Smith,

Læs mere

Til stede: A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Stig Andersen (driftschef)

Til stede: A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Stig Andersen (driftschef) KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU EKSTRAORDINÆRT MØDE I FSU/LSU-DRIFTSCENTRET GODKENDT MØDEREFERAT 5. DECEMBER 2008 Forum: Ekstraordinært møde i FSU FSU og LSU/Driftsafdelingen Møde

Læs mere

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby.

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby. I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 12. december 2012 M Ø D E R E F E R A T 13. DECEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Godkendt referat af ekstraordinært FSU-møde.

Godkendt referat af ekstraordinært FSU-møde. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Godkendt referat af ekstraordinært FSU-møde. Dato: Fredag den 18. marts 2005. Tidspunkt: 13.00-14.00 Lokale: 10.1.30.

Læs mere

Medlemmer og suppleanter i FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: 26. maj 2005 kl Sted: Fakultetssekretariatet

Medlemmer og suppleanter i FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg. Møde afholdt: 26. maj 2005 kl Sted: Fakultetssekretariatet D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Medlemmer og suppleanter i FSU M Ø D E R E F E R A T ( G O D K E N D T ) Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg

Læs mere

Akademisk Råd FAKULTETSSEKRETARIATET. Mødedato: Torsdag d. 15. september 2011, kl TAGENSVEJ 16

Akademisk Råd FAKULTETSSEKRETARIATET. Mødedato: Torsdag d. 15. september 2011, kl TAGENSVEJ 16 D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT 28. SEPTEMBER 2011 Forum Akademisk Råd FAKULTETSSEKRETARIATET Mødedato: Torsdag d. 15. september

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 6. maj 2008 kl Sted: Lokale

Møde afholdt: Tirsdag den 6. maj 2008 kl Sted: Lokale DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 6. maj 2008 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30 Referent: Mette

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Referat fra møde i Akademisk Råd

Referat fra møde i Akademisk Råd Det Humanistiske Fakultet Referat fra møde i Akademisk Råd 12. december 2017 kl. 13.15 22. december 2017 Tilstedeværende: Stig Børsen Hansen, Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Katrine Sofia Lind, Kathrin

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. maj 2013, kl. 10.30 12.00 Bygning 1431 021. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ekstraordinært FSU-møde Deltager: Brian Bech Nielsen, Stig Ravn, Olav W. Bertelsen, Leif Flensborg, Jens Barfod,

Læs mere

Til stede: A-siden: Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) og Hanne Møller (HR- og personalechef)

Til stede: A-siden: Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) og Hanne Møller (HR- og personalechef) KØBENHAVNS UNIVERSITET DET HUMANISTISKE FAKULTET FSU GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg FSU Møde afholdt: Fredag, den 31. oktober 2008 Sted: 10.1.30 Til stede: A-siden: Kirsten Refsing

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Prodekaner: Jens Erik Mogensen. Deltagere fra administrationen: Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden

Prodekaner: Jens Erik Mogensen. Deltagere fra administrationen: Ole Krarup Jensen (referent). Dagsorden D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T A K A D E M I S K R Å D K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET REFER A T A F A K A D E M I S K R Å D S M Ø D E D E N 6. M A J 2 0 1 4 2014 Deltagere: Ulf

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 8. januar 2008 kl Sted: Lokale

Møde afholdt: Tirsdag den 8. januar 2008 kl Sted: Lokale DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 10.00. Sted: Lokale 10.1.30 Referent:

Læs mere

FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag den 7. juni 2013 kl Lokale 15B.0.07

FSU. Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag den 7. juni 2013 kl Lokale 15B.0.07 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU G O D K E N D T M Ø D E R E F E R A T Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg Møde afholdt: Fredag den 7. juni 2013

Læs mere

Fakultetets SamarbejdsUdvalg. Møde i FSU. Forum. Møde afholdt Fredag den 24. november Lokale 15B Sted. Susanne Kirst. Referent.

Fakultetets SamarbejdsUdvalg. Møde i FSU. Forum. Møde afholdt Fredag den 24. november Lokale 15B Sted. Susanne Kirst. Referent. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Fakultetets SamarbejdsUdvalg M Ø D E R E F E R A T 28. NOVEMBER 2017 Forum Møde i FSU HRSC Møde afholdt Fredag den

Læs mere

Møde afholdt: Tirsdag den 2. marts 2010 kl

Møde afholdt: Tirsdag den 2. marts 2010 kl DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 8. MARTS 2010 Forum: FSU FAKULTETSSEKRETARIATET LEDELSESSEKRETARIAT Møde afholdt: Tirsdag den 2. marts 2010 kl. 13 14.30 Sted: Referent: Mødesal

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 4. JUNI 2013 Forum Studienævnsmøde

Læs mere

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 19. september 2012 M Ø D E R E F E R A T 19. SEPTEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS)

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences (Aarhus BSS) F O R R E T N I N G S O R D E N for Akademisk Råd, School of Business and Social Sciences () Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for akademiske råd, som rektor har fastsat, jf.

Læs mere