01 Forord. Alle Med. Fritids- og Foreningspolitik Udkast til: V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Forord. Alle Med. Fritids- og Foreningspolitik Udkast til: V"

Transkript

1 Udkast til: V Sagsnr P Dato: Fritids- og Foreningspolitik Forord Alle Med Foreningslivet i Horsens er stærkt, fuldt af engagerede ildsjæle og frivillige. Horsens Kommune ønsker at støtte den fortsatte udvikling af fritids- og foreningslivet, så endnu flere kan få glæde af de brede aktivitetstilbud i foreninger og aftenskoler. Horsens er en vækstkommune, vi bliver flere. I Horsens har vi indgået en visionsaftale med den organiserede idræt om, at vi skal være flere, der bevæger os, og flere i foreningerne. Det er således med dagsordenen om, at flere er med, at Horsens Kommune nu kan præsentere en sammenhængende Fritids- og Foreningspolitik. Fritids- og foreningslivet skal være i balance. Det handler om, at det skal være let at være forening, og at foreningerne kan bruge deres ressourcer på at udvikle aktiviteter. Det skal være muligt for alle at finde en fritidsinteresse, uanset om det er i organiserede foreninger eller selvorganiseret, og uanset om aktiviteten eller undervisningen styrker den fysiske eller mentale sundhed. faciliteter, og de skal bruges både om dagen, om aftenen og i weekenden. Det er dejligt at blive flere, og derfor skal vi have fundet balancen, der gør, at foreninger og aftenskoler kan rumme de flere inden for rammerne. Det er netop ambitionen med denne fritids- og foreningspolitik at give svar herpå. Politikken sættes i et samspil med Horsens Kommunes øvrige politikker og strategier. Der sættes mål for deltagelse i foreninger, aftenskoler og øvrige fællesskaber ligesom politikken forholder sig til de selvorganiserede aktive. Rammer og faciliteter er væsentlige for udviklingen af foreningslivet, det samme er foreningslivets snitflader mod andre lignende aktiviteter. Politikken beskriver brugerinddragelse bl.a. gennem Folkeoplysningsrådet og Eliteidrætsrådet. Tre aktivitetsområder er prioriteret særligt højt, det er Fritids- og Foreningspolitikkens fokusområder. Der skal være balance i vores facilitetsudbud. Vi skal have gode

2 02 Samspil med øvrige politikområder Fritids- og Foreningspolitikken indgår i et større kompleks af aftaler og strategier, der omfatter idræts-, fritids-, frivillig- og foreningsområdet. Fritids- og Foreningspolitikken har større overlap med: Civilsamfundsstrategien Bevæg dig for livetvisionsaftalen med DIF og DGI Friluftsstrategien Team Danmark-aftalen Fritids- og Foreningspolitikken skal ses i tæt sammenhæng med de fire aftaler/strategier samt en kommende facilitetsstrategi. Fritids- og Foreningspolitikken erstatter Idrætspolitikken af 2012 og Folkeoplysningspolitikken af Fritids- og Foreningspolitikken er Horsens Kommunes politik for den folkeoplysende virksomhed. Team Danmark aftalen 2019 FRITIDS- OG FORENINGS- POLITIK Facilitetsstrategi 2021 FRILUFTSSTRATEGI 2020 CIVILSAMFUNDSSTRATEGI 2019 BEVÆG DIG FOR LIVET 2019 Side 2

3 Den folkeoplysende virksomhed har herudover snitflader med en række andre politikker og strategier, hvor områderne supplerer hinanden: Biblioteksstrategien Bosætningsstrategien Børne- og Ungepolitikken Handicappolitikken Integrationspolitikken Kulturstrategien Planstrategien Sundhedspolitikken Side 3

4 03 De foreningsaktive Målsætning for deltagelse : Fritids- og foreningslivet er borgernes nære og selvvalgte rum til selvrealisering, fordybelse og motion. Fritids- og foreningslivet giver den enkelte mulighed for at dygtiggøre sig, skabe netværk, forfølge sin interesse og sit talent. Dette foregår i et forpligtende fællesskab i foreningerne, i aftenskolerne, blandt venner og i mere løse interessefællesskaber. Foreningslivet, herunder aftenskolerne, har en særlig plads i organiseringen af kommunens fritidstilbud. I foreningerne findes kontinuiteten. Det handler ikke kun om at skabe konkrete aktiviteter og undervisning for de nuværende medlemmer. Foreningerne har en historie og et ønske om en fremtid. I foreningerne opvokser medlemmerne med traditioner, en praksis for aktiviteten og i et fællesskab; men foreningerne står ikke stille, de uddanner fremtidens ledere, trænere og instruktører. Alle borgere i Horsens Kommune skal have mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet og være del af et fællesskab, som ligger ud over arbejde/skole og deres nære familie. Bevæg dig for livet målene 75 % af borgerne i Horsens Kommune er bevægelsesaktive i foreninger, aftenskoler, selvorganiserede og i kommercielle tilbud. 50 % af borgerne i Horsens Kommune er aktive i foreningerne Aftenskolemål Flere borgere skal være en del af aftenskolernes almene undervisning, og alle aftenskoler udbyder debatskabende arrangementer. Målet for aftenskoleområdet er læste undervisningstimer. Talentudviklingsmål I de Team Danmark prioriterede idrætter tilbydes de talentfulde idrætsudøvere stærke, udviklende og sammenhængende talentudviklingsmiljøer, hvor sport og uddannelse kombineres. Alle med målene Tæt på alle borgere er del af et fritids- eller foreningsfællesskab

5 04 De selvorganiserede aktive En lang række borgere ønsker en mere fleksibel tilgang til deres fritidsaktivitet, end de finder i de forpligtende fællesskaber i foreningerne. Halvdelen af de motionsaktive voksne bruger naturen som arena for deres idræt. I byerne giver veje, torve og parker plads til skatere, BMX, løbehjul m.fl. Nogle finder fællesskaber og faste træningstider uden at være bundet op på medlemskaber og foreningsvedtægter. Med Fritids- og Foreningspolitikken anerkender Horsens Kommune, at ikke alle ønsker en fast organiseret fritidsaktivitet. Horsens Kommune ønsker at understøtte de selvorganiserede grupper med partnerskaber eller understøtte den gode ide gennem Folkeoplysningsrådets udviklingspulje, så de selvorganiserede kan få den hjælpende hånd, der nogle gange kan være afgørende for at føre en idé eller et projekt det sidste stykke i mål. Samtidig er det ikke alle aktiviteter eller fællesskaber, som skal støttes med kommunale midler. Borgerne i civilsamfundet kan og skal tage eget ansvar for deres fritidsinteresser. I praksis betyder det, at Horsens Kommune anerkender de selvorganiserede fritids- og idrætsaktiviteter som vigtige for en alsidig og fleksibel bredde af fritidstilbud. at en aktiv brug af naturen som arena for fritidsaktiviteter rammesættes i Friluftsstrategien at Folkeoplysningsrådet kan støtte selvorganiserede grupper, der tilbyder nye aktiviteter til nye målgrupper at voksne borgere i hovedreglen fortsat selv skal finansiere og etablere sig, som det passer aktiviteten bedst. Borgerne har et eget ansvar for eget fritidsliv. Det gør vi ved, at sætte et øget fokus på benyttelse af naturen til fritidsaktiviteter, bl.a. gennem øgede støttefaciliteter til naturens brugere - både i den grønne og i den blå natur. at Horsens Kommune indgår i flere partnerskaber med organiserede og selvorganiserede grupper om fx anlæggelse af mountainbikespor, streetanlæg, vandre- og løberuter, overnatningsfaciliteter i naturen mm. at Folkeoplysningsrådet understøtter selvorganiserede via udviklingspuljen.

6 05 Rammer og faciliteter De rigtige rammer er en væsentlig forudsætning for, at foreningslivet kan udvikle sig og tiltrække flere medlemmer til det fællesskab, som kendetegner de frivillige foreninger og aftenskolerne. Horsens Kommune støtter foreningslivet for børn og unge med tilskud til aktiviteter og kurser, og aftenskolernes undervisning af voksne med tilskud til lærer- og lederløn. Administrationen af tilskud og lokaler skal være så let som muligt. Kommunale lokaler stilles således vederlagsfrit til rådighed for godkendte, folkeoplysende foreninger og for øvrige foreninger og løsere organiserede grupper, når lokalerne er ledige og egnede til aktiviteten. Horsens Kommune prioriterer, at offentlige lokaler udnyttes bedst muligt gennem lokalefællesskaber og transparens omkring benyttelsen. Når de rette kommunale lokaler ikke kan anvises, så yder Horsens Kommune tilskud til folkeoplysende foreningers udgifter til egne eller lejede lokaler efter Folkeoplysningslovens bestemmelser og Horsens Kommunes retningslinjer. Private lokaler skal også udnyttes så godt, som det er muligt. Horsens Kommune er af en størrelse, hvor man kan forvente, at der er faciliteter til de fleste idræts- og fritidsaktiviteter, herunder også en række specialfaciliteter. Det er en forudsætning for at kunne have gode faciliteter med en vis bredde, at ikke alle byområder og lokalsamfund nødvendigvis har de samme typer af faciliteter. På den længere bane er det et grundvilkår, at borgerne i Horsens Kommune bevæger sig efter faciliteterne. Nye målgrupper og nye aktivitetsformer i både foreningslivet og blandt de selvorganiserede betyder, at Horsens Kommune understøtter nye typer af faciliteter, hvor mange kan bevæge sig, også selvom faciliteterne ikke nødvendigvis er egnede til konkurrence.

7 I praksis betyder det, at udvikling af foreningerne og deres rekruttering af flere medlemmer prioriteres i de kommunale tilskud og adgangen til de fysiske rammer at tilskudsadministrationen for foreningerne skal være så let som muligt, og at tilskudsreglerne ikke opstiller barrierer for, at foreningerne kan tiltrække flere medlemmer eller fastholde de nuværende at den faktiske udnyttelse af de eksisterende faciliteter skal kunne dokumenteres, både når Horsens Kommune benytter faciliteterne til kommunale institutioner og skoler, samt når fritidsbrugerne benytter faciliteterne at Horsens Kommune fokuserer på faciliteter, som mangler, frem for at alle har det samme. Det gør vi ved, at kontingenter og egenbetaling fortsat er grundlaget for drift af fritids- og foreningsaktiviteter, og at tilskud og støtte fortrinsvist målrettes særlige indsatser og mål-/aldersgrupper. at der i tilknytning til Fritids- og Foreningspolitikken vedtages justerede retningslinjer for tilskud og haltimefordeling, som understøtter politikken og de overlappende aftaler og strategier. at aftenskoleområdet analyseres med henblik på at skabe incitament til at flere kan deltage i den almindelige aftenskoleundervisning at brugen af kommunale og støttede faciliteter monitoreres gennem automatiske systemer og afrapporteringer fra brugerne, så der kan skabes en konkret viden om benyttelsen af de forskellige faciliteter. at udvide brugen af det elektroniske bookingsystem at der i 2021 udarbejdes en facilitetsstrategi med baggrund i konkrete data om benyttelsen af faciliteterne indhentet gennem Facilitetsstrategien skal have fokus på udnyttelse af eksisterende faciliteter, de nødvendige og tilgængelige faciliteter til både almindelige og mere specielle idræts- og fritidsfaciliteter samt faciliteter til selvorganiseret brug. Side 7

8 06 Snitflader og samarbejde I Horsens Kommune er der et stort alsidigt tilbud vedrørende borgernes fritidsinteresser. Tilbud, der udbydes af foreninger, aftenskoler, kommunale institutioner og kommercielle aktører m.fl. Horsens Kommune understøtter de almennyttige aktører med faciliteter og tilskud inden for Folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer ifølge heraf. Der bruges kommunale midler på aktiviteter gennem de kommunale institutioner, mens de kommercielle aktører tilbyder fritidsaktiviteter på markedsvilkår. Med mål om, at alle er med i et fritidsfællesskab, og at 75% af befolkningen er bevægelsesaktive, skal de forskellige sektorer byde ind der, hvor de er stærkest, og hvor de kan understøtte og supplere hinanden. Midlerne på fritids-og foreningsområdet skal kanaliseres derhen, hvor de gør størst gavn, så der i Horsens Kommune er brede tilbud, hvor alle kan finde en interessant fritidsinteresse. De fritidstilbud, som kan klare sig selv, skal fortsat gøre det. I praksis betyder det, at kommunale institutioner er opmærksomme på ikke at underbyde foreningslivets tilbud at Horsens Kommune primært støtter de almennyttige foreningsaktiviteter, der adskiller sig fra kommercielle aktiviteter. Det gør vi ved, at kommunale institutioner tager initiativ til at drøfte kommunens engagement i aktivitetsudbud og målgrupper med det folkeoplysende foreningsliv at Horsens Kommune i sine tilskudsrammer forholder sig til, om aktiviteter lokalt udbydes af kommercielle aktører på et rimeligt grundlag.

9

10 07 Brugerinddragelse og udvikling Brugerinddragelsen på fritids- og foreningsområdet er vigtig for Horsens Kommune. Det er foreningerne - de frivillige og ildsjælene, som skaber området og tilbyder aktiviteter til den meget store andel af borgere, som er aktive på fritids- og foreningsområdet. Horsens Kommune har oprettet et Folkeoplysningsråd, der repræsenterer de folkeoplysende foreninger og -aktører bredt. Rådet inddrages i sager af generel betydning på området og yder tilskud til udviklingsarbejde på området gennem Folkeoplysningsrådets udviklingspulje. 7.1 Folkeoplysningsrådet Folkeoplysningsrådet udpeges af Horsens Byråd og består af 7 repræsentanter: 2 repræsentanter for Horsens Byråd, valgt blandt byrådets medlemmer 2 repræsentanter for organiseret idræt, indstillet af Sport Horsens 1 repræsentant for den folkeoplysende voksenundervisning, indstillet af aftenskolerne 1 repræsentant for spejderorganisationerne, indstillet af de uniformerede korps 1 repræsentant for øvrige foreninger eller selvorganiserede initiativtagere, indstillet fra området. Til hvert medlem indstilles en personlig suppleant. Rådet udpeges for en fireårig periode, der følger Byrådets valgperiode. Folkeoplysningsrådet vælger af sin midte en formand og næstformand. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, heri antallet af møder, dog afholdes mindst to årlige møder. Folkeoplysningsrådet uddeler midler fra Folkeoplysningsrådets udviklingspulje. Rådet fastsætter retningslinjerne for puljen. 7.2 Beslutningskompetence Horsens Kommunes politik for folkeoplysende virksomhed, regler for tilskud og kommunens budget for folkeoplysende virksomhed fastlægges af Horsens Byråd efter forudgående inddragelse af Folkeoplysningsrådet. Administrationen træffer beslutninger på folkeoplysningsområdet på vegne af kommunalbestyrelsen ud fra lovgivningen samt ud fra vedtagne politikker og regler. I principielle sager på området kan administrationen inddrage Folkeoplysningsrådet, inden der træffes beslutning. 7.3 Fravigelse af deltagerbetaling og lukkede hold Administrationen kan give foreninger tilladelse til at fravige kravet om deltagerbetaling og indsendelse af årlig beretning om foreningens folkeoplysende virksomhed. Administrationen kan efter konkret vurdering tillade, at foreninger etablerer lukkede hold i op til et år, hvis det har som formål at nå ud til nye grupper, der ellers kun i begrænset omfang benytter folkeoplysende tilbud.

11 7.4 Eliteidrætsrådet Horsens Kommune har etableret et Eliteidrætsråd med opgave om at fremme og udvikle eliteidrætten og talentudviklingen i Horsens Kommune. Horsens Eliteidrætsråd sammensættes for en fireårig periode, der følger Byrådets valgperiode. Horsens Eliteidrætsråd har følgende sammensætning: 2 repræsentanter for Horsens Kommunes Kultur- og Civilsamfundsudvalg 2 repræsentanter for sponsorer/erhvervsliv 1 repræsentant for medvirkende folkeskoler 3 repræsentanter for Team Danmark prioriterede idrætsgrene 1 repræsentant for lokalt prioriterede idrætsgrene 2 repræsentanter for ungdomsuddannelser (Sportscollege Horsens) 1 repræsentant for Team Danmark (observatørstatus) 7.5 Øvrig brugerinddragelse Horsens Kommune kan facilitere netværksmøder og inspiration for foreninger og civilsamfundsorganisationer samt Horsens Kommunes natur-, fritids- og kulturrettede indsatser, fx i form af et Fritids Forum. Netværket kan bidrage til nye samarbejdsformer for at fremme frilufts-, fritids- og kulturelle aktiviteter for alle. I Bevæg dig for livet-projektet er nedsat et advisory board med bred repræsentation fra foreningsliv m.fl. Side 11

12 08 Fokusområder Med fokusområderne fremhæves nogle fritids- og foreningsområder, som i politikkens periode fra prioriteres særligt højt. 8.1 Fokusområde Bevæg dig for livet Horsens Kommune har indgået en visionsaftale med idrættens hovedorganisationer om at understøtte visionen om, at Danmark bliver verdens mest bevægelsesaktive nation. I Horsens kommune betyder det, at mindst 75% af borgerne er bevægelsesaktive. I Bevæg dig for livet-aftalen er visionsmålene understøttet af konkrete indsatser, og i aftaleperioden udarbejdes der løbende konkrete handleplaner mod målene. Bevæg dig for livet-målene kan kun nås, hvis alle aktører på området arbejder sammen om dem: I idrætsforeningerne, aftenskolerne, spejderne og øvrige fritidsforeninger, de selvorganiserede og de kommercielle aktører. I praksis betyder det, at foreningslivet udvikler sine aktiviteter til at kunne fastholde medlemmer og inkludere flere i foreningerne at udsatte og sårbare grupper får samme muligheder i fritids- og foreningslivet som de grupper af borgere, der i dag dominerer foreningerne. Tilsvarende gælder for de fysisk og psykisk handicappede, der skal have en let adgang til et aktivt fritids- og foreningsliv at de mange gode eksisterende fritids- og foreningstilbud skal synliggøres for borgere og tilflyttere. Det gør vi ved, at understøtte, at bevægelsesaktiviteter skal være sjove og tilpasset deltagerne, således at alle kan finde et tilbud, der passer til den enkeltes fysiske niveau at støtte sårbare gruppers deltagelse i idræts- og foreningslivet, så der skabes lige adgang til fritids- og foreningsaktiviteter at understøtte foreningerne i det gode værtskab og foreningernes tilgang til at modtage nye medlemmer at foreningerne tilbydes udviklingsforløb og kurser, der er målrettet foreningernes arbejde med at skabe de rette interne rammer for at kunne vækste med de øgede medlemmer at understøtte foreningerne i at arbejde sammen med skolerne om udbredelse af kendskabet til de mangeartede idræts- og fritidsaktiviteter og de traditioner, der ligger i træningsmetoder og organisering af aktiviteterne. Samarbejdet foregår inden for rammerne af den åbne skole. Side 12

13 8.2 Fokusområde - friluftsaktiviteter Horsens Kommune ligger naturskønt. Skovene, fjorden, det åbne land, søer og Gudenåen er tæt på. Rigtig mange borgere benytter sig af naturen og de mere bynære friluftsmuligheder i parker og stisystemer. Naturen er Horsens Kommunes største arena for fysisk bevægelse. Over halvdelen af de bevægelsesaktive voksne bruger naturen til deres idræt og fritidsaktivitet. Friluftsliv er også hovedaktiviteten for en stor del af det organiserede foreningsliv: spejdere, rollespillere, orienteringsløbere, vandre- og løbeklubber samt vandsporten. Horsens Kommune prioriterer, at det aktive udeliv understøttes i perioden ved bl.a. i samarbejde med private lodsejere at lette adgange til og mellem friluftsområder samt udvikle området med understøttende faciliteter. Kommunikationen til foreninger og selvorganiserede om faciliteter og aktiviteter i naturen skal styrkes. I praksis betyder det, at friluftslivet i højere grad kommer til at omfatte nye brugergrupper, og at der i brugen tages hensyn til såvel de eksisterende som de nye aktiviteter at friluftsbrugerne bliver tætte samarbejdspartnere med hinanden og Horsens Kommune på samme måde som idræts- og fritidsforeningerne er det i dag at dele af naturen betragtes som en facilitet, hvor brugen planlægges med hensyn til udvikling og vedligehold, og at såvel organiserede som selvorganiserede brugergrupper involveres i prioriteringerne. Det gør vi ved, at rammesætte naturområder, der er egnede til en kraftigere benyttelse, hvor der kan etableres friluftsaktiviteter, fx i træerne, på stier i skoven og med adgang til åer, søer og fjorden at prioritere støttefaciliteter til friluftsforeninger og selvorganiserede brugere, fx trailcentre, primitive opholdshuse og overnatningsmuligheder samt aktivitetsudstyrsdepoter at etablere eller åbne op for eksisterende grejbanker, hvor foreninger og selvorganiserede begyndere kan låne eller leje friluftsudstyr at Horsens Kommune tager initiativ til at invitere friluftsforeninger og brugere til et friluftsnetværk at synliggøre faciliteter, overnatningsmuligheder, stier, ruter, spor mm. via skiltning og digitale kort.

14 8.3 Fokusområde talentudvikling Horsens er Team Danmark elitekommune. VærdiHUSET, Team Danmarks værdisæt for talentudvikling, er platformen for talentudviklingen i Horsens Kommune. Talentudviklingen understøttes af uddannelsestilbud til unge idrætstalenter og eliteidrætsudøvere, og der etableres arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere, der gør det muligt at kombinere idræt på et højt niveau med en kompetencegivende uddannelse. Horsens Kommune prioriterer i samarbejde med Team Danmark udvalgte idrætsgrene med henblik på at styrke idrætsgrenene og om muligt løfte idrætsgrenene mod national eller international elite. Forum Horsens og Casa Arena Horsens videreudvikles som et naturligt omdrejningspunkt for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. I praksis betyder det. at samarbejdet skal udvikles mellem kommunens eliteklubber, eliteudøvere, Talent-idrætsklasser på Langmarkskolen, Sportscollege Horsens og de videregående uddannelser, der tilbydes lokalt og regionalt at der i miljøet omkring Forum Horsens sker en udvikling af idrætsfaciliteterne til gavn for hele idrætsområdet for breddeidrætten og eliteidrætten at foreninger, der har ambitioner om at arbejde målrettet med talentudvikling kan blive en del af vidensdelingsnetværket for udviklingen af eliteidrætten i Horsens Kommune, ligesom Horsens Kommune vil hjælpe med sparring omkring udviklingsretning for ambitiøse foreninger. Det gør vi ved, at Horsens Kommune i samarbejde med Eliteidrætsrådet tilstræber optimale muligheder for eliteaktive børn, unge og voksne, der i relation til Team Danmark aftalen konkurrerer på højeste nationale eller internationale niveau at Horsens Kommune i samarbejde med Eliteidrætsrådet tilstræber at sikre adgang til det nødvendige antal trænings- og konkurrencetimer på optimale tidspunkter for unge talenter i Horsens Kommune, så der leves op til de aldersrelaterede træningskoncepter indenfor de prioriterede idrætter at der skal arbejdes for, at kompetenceniveauet hos trænere og ledere, der varetager daglig træning af talenter, sikres, og at der sker løbende klubudvikling i de prioriterede samarbejdsklubber.

15 Appendiks Civilsamfundsstrategien: Bevæg dig for livet-visionsaftalen: et%20-%20underskrevet.pdf Friluftsstrategien: [Under udarbejdelse] Team Danmark-aftalen: /media/institutioner/eliteidraet/teamdanmark/team_danmark_aftale_ _underskrevet_pdf.ashx?la=da [Ny på vej] Side 15

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE

FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE FRITID I SVENDBORG KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK I SVENDBORG KOMMUNE 2018-2022 INDHOLDSFORTEGN ELSE Forord 3 Formål 4 Vision 5 Rammer 6 Handicappede 7 Voksenundervisning 8 Foreningsarbejde 9 Rådigheds-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 2 Folkeoplysningspolitik Indholdsfortegnelse Mangfoldighed, Fællesskab og Medbestemmelse Vision 4 Samspil med øvrige politikområder 4 Afgrænsning i forhold til konkurrerende aktiviteter 5 Målsætning og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune 2015-2025 2 Folkeoplysningspolitik - Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Forord Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget 4 Forord Finn Andersen,

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE 2019-21 VISION AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET GØRE BORGERNE TIL MEDSKABERE Fritidspolitikken skal udvikles med

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FORORD TIL GULDBORGSUND KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGS- POLITIK Danmark bliver kaldt foreningernes land. Og vi er overbeviste om, at det folkeoplysende foreningsliv og det fællesskab,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Idémøde Idéer til handleplan, som har til formål at styrke og udvikle de folkeoplysende aktiviteter. Udarbejdet på idémøde den 1. november 2011. Deltagere: Medlemmer fra foreninger og aftenskoler Idéer

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune

Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune Folkeoplysningspolitik for Jammerbugt Kommune Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og en forudsætning for kommunens udvikling

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik

Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik Udkast til revideret Folkeoplysningspolitik KULTUR OG FRITID 17. januar 2019 Målsætning Frederikssund Kommune understøtter foreningslivet, som dækker kommunen bredt såvel facilitetsmæssigt og økonomisk

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidspolitik T S A K D U Idræts- og fritidspolitik INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 INDSATSOMRÅDER... 8 Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Ønsket er, at politikken skal fremstå vedkommende, relevant, værdifuld og retningsskabende for hele området Forord Brønderslev Kommune har en ambition om,

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik 2008

Fritids- og idrætspolitik 2008 Fritids- og idrætspolitik 2008 Forslag Indledning Fritids- og idrætslivet er under forandring i disse år. Tilslutningen til foreningslivet er stagnerende og befolkningen vælger i stigende grad aktiviteter

Læs mere

Lyst til at gøre en forskel. Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik

Lyst til at gøre en forskel. Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik Lyst til at gøre en forskel Vesthimmerlands Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012-2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Folkeoplysning i Vesthimmerlands Kommune... 5 Vision... 6 Folkeoplysningsloven

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Idræts- og fritidspolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Idræts- og fritidspolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Idræts- og fritidspolitik 2017-2020... 4 Det gode foreningsliv... 7 Frivillige... 9 Det aktive ungdomsliv...11

Læs mere

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013

Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslag til revision af Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune 2013 Forslaget er udarbejdet af Bornholms Idrætsråd 20-01-2013 1 Idrætspolitik for Bornholms Regionskommune Det er Bornholms Regionskommunes

Læs mere

Folkeoplysningsstrategi

Folkeoplysningsstrategi Kultur og Fritid Folkeoplysningsstrategi 2013-2017 Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 18.14.00-P22-2-11 Ref.: Maria Grønhøj Bisgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK. Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK Godkendt af Struer Byråd Den 24. november 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Folkeoplysningspolitik i Struer Kommune Efter Folkeoplysningslovens 34 vedtager og offentliggør

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

FMK ser derfor ikke folkeoplysningen som et isoleret politikområde men som et afgørende og integreret element i kommunens fremtidige udvikling.

FMK ser derfor ikke folkeoplysningen som et isoleret politikområde men som et afgørende og integreret element i kommunens fremtidige udvikling. Ny Folkeoplysningspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne tekst er baseret på input fra opstartsmøder i en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget i 2015. Arbejdsgruppen blev sat i bero pga. manglende

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab. Det er kommunernes rolle

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Kolding Kommune Fritids- og Idrætspolitik

Kolding Kommune Fritids- og Idrætspolitik Kolding Kommune Fritids- og Idrætspolitik 2019-21 Vision Aktive fællesskaber gennem hele livet 2 3 Kolding Kommune Senior- og Sundhedsforvaltningen, Fritid og Idræt Fritids- og Idrætspolitik 2019-21 Forord

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune. I høring i perioden 29. marts 2019 1. maj 2019 Fritid & Fællesskab Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid &

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Idræts- og fritidspolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Idræts- og fritidspolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Idræts- og fritidspolitik 2017-2020... 4 Det gode foreningsliv... 7 Frivillige... 9 Det aktive ungdomsliv...11

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik. Kolding Kommune

Fritids- og idrætspolitik. Kolding Kommune Fritids- og idrætspolitik Kolding Kommune 2019 2021 Aktive fællesskaber gennem hele livet Udkast Ver.10. - 08.08.2018 1 FORORD Kolding Kommune ønsker at skabe rammerne for, at alle borgere gennem hele

Læs mere

Formål Byrådets tilgang til fritids- og foreningslivet

Formål Byrådets tilgang til fritids- og foreningslivet Dagsorden 1. Velkommen til Valgmøde 2018 v./ Formand Børge Bech, Fritids- og Folkeoplysningsvalget. 2. Orientering om kommissorium for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget v./ Formand Børge Bech og Chef

Læs mere

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold Forord... s. 4 1. Vores vision med folkeoplysningspolitiken. s. 5 2. Borgerne og det folkeoplysende arbejde.. s. 7 3. Rammer... s. 9 4. Udviklingspuljen...

Læs mere

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Indledning I Hedensted Kommune ønsker vi, at alle har mulighed for at være fysisk aktive og dyrke fælleskabet i de lokale idrætsfaciliteter.

Læs mere

Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner

Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner Præsentation af Hjørring Kommunes Eliteidrætsråds arbejde og visioner Att.: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og Byrådet Hjørring, d. 29. august 2018 Baggrund Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid & Fællesskab Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid & Fællesskab Et aktivt fritidsliv og deltagelse i forpligtende fællesskaber skaber livskvalitet og er en del af fundamentet

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse. politik for idræt og motion

Viborg Kommune i bevægelse. politik for idræt og motion Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion Godkendt i Byrådet 30. august 2017 Indhold Det gode liv i bevægelse Det gode liv i bevægelse.................................................... 3

Læs mere

Fokus for Friluftsrådet. frem mod 2020

Fokus for Friluftsrådet. frem mod 2020 Vores vision FRILUFTSLIV FOR ALLE i en rig natur på bæredygtigt grundlag. Friluftsrådets vision er, at alle har gode muligheder for at dyrke friluftsliv i en spændende natur. Naturen er grundlaget for

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK - I SOLRØD KOMMUNE

SOLRØD KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK - I SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK - I SOLRØD KOMMUNE FORORD Byrådet præsenterer her en samlet folkeoplysningspolitik for Solrød Kommune. Folkeoplysningspolitikken beskriver den overordnede ramme for

Læs mere

Byrådet besluttede på sit møde den 21. november 2016, at igangsætte et analysearbejde af den fremtidige organisering af hele folkeoplysningsområdet.

Byrådet besluttede på sit møde den 21. november 2016, at igangsætte et analysearbejde af den fremtidige organisering af hele folkeoplysningsområdet. Analyse af fremtidig organisering af Folkeoplysningsområdet. Byrådet besluttede på sit møde den 21. november 2016, at igangsætte et analysearbejde af den fremtidige organisering af hele folkeoplysningsområdet.

Læs mere