RETNINGSLINJER VEDR. HÅNDTERING AF CORONA- VIRUS/COVID-19 INDENFOR FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE (6. UDGAVE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER VEDR. HÅNDTERING AF CORONA- VIRUS/COVID-19 INDENFOR FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE (6. UDGAVE)"

Transkript

1 RETNINGSLINJER VEDR. HÅNDTERING AF CORONA- VIRUS/COVID-19 INDENFOR FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE (6. UDGAVE) 1.1 Frmål Hermed udgives Frsvarsministeriets interne retningslinjer til myndighedschefer fr håndtering af den aktuelle situatin med spredning af crnavirus/covid-19. Myndighedscheferne pålægges viderefrmidling g iværksættelse indenfr egen myndighed, således ministermrådets perative evne prethldes bedst muligt, ligesm kncernen på bedst mulige vis bidrager til at begrænse smittespredning. Nedenstående retningslinjer er baseret på de aktuelle anvisninger, anbefalinger g retningslinjer fra sundhedsmyndighederne g Udenrigsministeriet. Det er vigtigt, at alle medarbejdere efterkmmer retningslinjerne fr at frebygge smittespredning g beskytte sig selv g andre md smitte. Uagtet nedenstående er det vigtigt, at myndighederne hlder sig løbende rienteret m ændringer i anvisninger, anbefalinger g retningslinjer, herunder pdateringer m udbredelsen af smitte, angivelse af særlige risikmråder g frhldsregler. Myndighederne kan fr at sikre prethldelse af perativ pgaveløsning udgive supplerende retningslinjer gældende fr egne myndighedsmråder. Frsvarsministeriets retningslinjer er baseret på en vurdering af hvilke tiltag, der har størst smittefrebyggende effekt, samt m der er prprtinalitet mellem frventet effekt, mulige skadevirkninger g ressurcefrbrug. Myndighedernes eventuelle supplerende retningslinjer bør gså lægge dette til grund, således at de kan prethldes med tilstrækkelig str tilslutning g uden uhensigtsmæssige mkstninger. Myndighederne bør indgå en dialg med Frsvarsministeriets Ejendmsstyrelse mkring etablissementsmæssige frhld frud fr indførelse af smittereducerende tiltag på mrådet. Myndighederne bør endvidere være pmærksmme på at krdinere medarbejdernes tilbagevenden med Ejendmsstyrelsen, idet ngle services må frventes at kræve en løbende pstartsperide. Retningslinjerne er gældende pr. 15. juni Retningslinjer Aktuelle vejledninger g anbefalinger udsendt af henhldsvis Udenrigsministeriet g sundhedsmyndighederne skal følges Adgang til ministermrådets faciliteter, mødevirksmhed g tjenesteudøvelse i dele- g strrumskntrer. Genptagelse af fysisk fremmøde - Den fysiske tilstedeværelse genptages i den ffentlige sektr fra den 27. maj 2020, brtset fra i Regin Hvedstaden g Regin Sjælland, hvr den fysiske tilstedeværelse genptages fra den 15. juni Side 1 af 11

2 I frbindelse med medarbejdernes tilbagevenden i til tjenestestederne skal de smittebegrænsende tiltag følges i videst muligt mfang. Myndighederne bedes rientere sig i samt frdele den aktuelle udgave af Frsvarsministeriets Persnalestyrelses Q&A vedr. ansættelsesretlige frhld ifm. crnavirus/covid-19 (bilag 1) til chefer g medarbejdere. Q&A en ligger endvidere på den kncernfælles intranetside m crnavirus/covid-19. Myndighedsansvarslige skal være pmærksmme på eventuelle medarbejdere i særlig/øget risik ifm. med pådragelse af crnavirus/covid-19. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at persner i øget risik sm udgangspunkt ikke behøver at blive mplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, heller ikke selv m de dagligt har kntakt til mange mennesker. Langt de fleste persner i øget risik kan deltage i sciale sammenhænge g gå på arbejde, hvis der tages hensyn til de særlige frhldsregler, herunder skærpet hygiejne g behørig afstand, sm beskrevet nedenfr. Persner i øget risik, eventuelt fastslået af egen læge eller af behandlende læge på sygehus efter en knkret individuel vurdering, kan dg have behv fr særlige franstaltninger på deres arbejdsplads. Tjenestestederne skal indgå i dialg med de pågældende medarbejdere m dette. Myndighederne skal endvidere være pmærksmme på særlige frhld fr medarbejdere, sm skal følge frsigtighedsprincippet, herunder gravide fra graviditetsuge 28 g frem. Eventuelt frnyet hjemsendelse - Såfremt smittetrykket skulle stige, kan det igen blive nødvendigt at hjemsende medarbejdere, der ikke varetager perative eller kritiske funktiner, indtil Frsvarsministeriet plyser, at de pågældende medarbejdere igen kan møde fysisk på arbejdspladsen. Hjemsendte medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det mfang, deres arbejdspgaver tillader det. De står frtsat til rådighed g vil mdtage løn. Det er sm udgangspunkt tilladt fr hjemsendte medarbejdere at møde p på arbejdspladsen efter aftale med nærmeste chef, såfremt de har knkrete behv fr at tilgå klassificerede systemer eller løse andre pgaver, sm ikke kan udsættes g kræver tilstedeværelse på arbejdspladsen. Afhldelse af møder g arrangementer - Alle ikke-nødvendige møder g arrangementer aflyses, hvis der er flere deltagere end det til enhver tid gældende frsamlingsfrbud tillader. - Arrangementer g møder med færre deltagere, end det til enhver tid gældende frsamlingsfrbud tillader, skal desuden vervejes. Følgende parametre bør bl.a. indgå i vervejelserne m mødefrmen: Frmålet g vigtigheden af mødets gennemførsel, herunder priritering ift. andre vigtige møder samt tilgængelige, egnede lkaler med en tilstrækkelig størrelse ift. verhldelse af afstandskrav. Side 2 af 11

3 Muligheden fr at gennemføre mødet på VTC, Micrsft Teams eller andre ikke klassificerede systemer. Antallet af samlede beslutningstagere/andet kritisk persnel ift. ptentiel smittespredning. Udenlandsk deltagelse. - Om øvrige krav g anbefalinger i frbindelse med mødeafhldelse samt arbejde i dele- g strrumskntrer, se punkt 1.3 Øvrige smittebegrænsende tiltag. Ekstern adgang til etablissementerne - Myndighedschefen kan træffe beslutning m, at der af hensyn til behvet fr at prethlde den perative virksmhed, lukkes fr ffentlighedens adgang til myndighedens etablissementer. Den enkelte myndighedschef kan fastsætte hvem, der indenfr eget myndighedsmråde kan træffe beslutningen m lukning fr ffentlighedens adgang. Håndværkere mv. er undtaget fra adgangsfrbuddet Udenlandske tjenestebesøg i Danmark - Udenlandske tjenestebesøg ved danske myndigheder kan gennemføres, såfremt mødet er nødvendigt, i henhld til de enhver tid gældende regler fr indrejsende i frbindelse med erhvervsrejser. Indrejsereglerne kan tilgås via samt Styrelseschefen kan indenfr eget myndighedsmråde delegere beslutningskmpetencen til at vurdere, hvrvidt et knkret udenlandsk tjenestebesøg er nødvendigt. Mødet/aktiviteten er nødvendigt såfremt det ikke kan udsættes eller afvikles uden fysisk tilstedeværelse. Vær pmærksm på, at indrejsende bla. skal have dkumentatin fr mødets nødvendighed samt en kntaktpersn, der kan bekræfte dette verfr plitiet Rejser g udsendelser Erhvervs-/tjenesterejser g udsendelser til udlandet I henhld til Udenrigsministeriets glbale rejsevejledning, gennemføres udsendelser, genudsendelser (af stabsfficerer, rådgivere g lignende) samt tjenesterejser til udlandet kun, hvis rejsen efter en knkret vurdering anses sm nødvendig. Sm eksempel på nødvendige rejser kan nævnes rejser, der er vigtige fr prethldelsen af den perative virksmhed. I henhld til Udenrigsministeriets vejledning m erhvervsrejser anlægges et frsigtighedsprincip ved vurderingen af nødvendigheden af rejsen. Såfremt rejsen vurderes nødvendig skal der endvidere fretages en knkret g individuel risikvurdering i dialg med de(n) pågældende medarbejder(e). Endvidere bør dialgen adressere risiken fr ændringer i rejse- Side 3 af 11

4 planen samt medarbejderens villighed til eventuelt at lade sig teste fr crnavirus/covid- 19 ved hjemkmst. 1 - Styrelseschefen g styrelsesvicechefer kan beslutte m en knkret udsendelse eller tjenesterejse er nødvendig g herved berdre rejser til udlandet. Frsvarschefen kan dg delegere beslutningskmpetencen til niveau II-chefer samt cheferne fr stabene i Frsvarsstaben. Ifm. stillingtagen til en tjenesterejse, skal følgende frhld i betragtning: Udenrigsministeriets rejsevejledning til det knkrete land. Vær bl.a. pmærksm på eventuelle regler ifm. transit via øvrige lande. Mulighederne fr kmmerciel hjemtransprt med krt varsel. Andre allieredes g partneres genptagelse af arbejdet i landet samt disses eventuelle interne retningslinjer. Den sundhedsmæssige situatin i landet samt landets COVID-19 retningslinjer, herunder bl.a.: Mulighederne fr at udføre arbejde i landet (udgangsfrbud, nedlukning m.v.) Landets krav til (erhvervs)indrejse, fx påbud m karantæne, negativ COVID- 19 test mv. Udbredelsen af smitte i landet. Eventuelt frsamlingsfrbud. Eventuelt påbud m at bære værnemidler, fx mundbind. Mulighederne fr g kvaliteten af sundhedsfaglig behandling i landet, hvis man bliver syg. - Udsendelse til visse internatinale peratiner indebærer fr nuværende krav m karantæne på Frsvarsministeriets kncerns etablissementer frud fr afrejsen grundet COVID-19-situatinen. Medarbejdere(n) kmpenseres i så fald ekstrardinært med INTOPS-aflønning fra karantænens begyndelse, såfremt den samlede peride fr karantæne g phld i missinsmrådet er på minimum 28 dage. - Leaverejser kan i visse internatinale peratiner være aflyst grundet COVID-19-situatinen. Medarbejdere(n) kmpenseres i så fald fr eventuelle ikke-afhldt(e) leave-rejser. Der indføres i denne frbindelse en ekstrardinær gdtgørelsesrdning, der alene finder anvendelse fr 1. leaverejse ved aflysning på grund af COVID-19-relaterede mstændigheder, sm vil tilsvare den eksisterende kmpensatin, der er aftalt med de faglige rganisatiner fr manglende 2. leaverejse under udsendelse i internatinal peratin i mindst 180 dage. - Udsendelse g tjenesterejser til mråder i udlandet, hvrtil Udenrigsministeriet i periden fraråder rejser grundet crnavirus/covid-19, vil uagtet frmål medføre 14 dages efterfølgende hjemmephld, hvr medarbejderen mdtager løn. 2 Under et 1 Myndighederne har ikke hjemmel til at berdre medarbejdere(n) til at lade sig teste fr crnavirus/covid-19, hvrfr eventuel test skal ske frivilligt g på medarbejderens egen franledning. 2 Skæringsdaten fr arbejdsgiverbetalt hjemmephldsperide (14 dage), der gælder fr medarbejdere, sm er hjemvendt til hjemmephld i frlængelse af tjenesterejser eller ud- Side 4 af 11

5 hjemmephld må medarbejderen ikke må møde p på sit tjenestested, g medarbejderen pfrdres i øvrigt til at følge Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende anbefalinger. Det frventes, at medarbejdere på hjemmephld arbejder hjemmefra i videst muligt mfang. Der kan dispenseres fr længden af hjemmephldet, såfremt medarbejderen (frivilligt) bliver testet negativ fr crnavirus: Medarbejderen skal selv bestille tid til testen på Testen bør fretages i umiddelbar frlængelse af rejsen, dg ikke tidligere end 4 dage efter daten fr udrejsen fra Danmark. Medarbejderen må møde på tjenestestedet efter mdtagelse af negativt testresultat, såfremt tjenestestedets lkale retningslinjer tillader dette g medarbejderen i øvrigt er symptmfri. Når der freligger et negativt testresultat, kan der endvidere varsles afvikling af friheder i frbindelse med hjemmephldet efter de almindelige bestemmelser. Styrelseschefen g styrelsesvicechefer kan ligeledes træffe beslutning m at dispensere fra hjemmephldskravet i frlængelse af nødvendige udsendelser g tjenesterejser til udlandet, såfremt: Den pågældende medarbejder varetager en kritisk/perativ funktin, der ikke kan verdrages til andre. Den pågældende medarbejder i øvrigt er symptmfri. Frsvarschefen kan delegere beslutningskmpetencen til niveau II-chefer samt cheferne fr stabene i Frsvarsstaben. Direktøren fr Beredskabsstyrelsen kan delegere beslutningskmpetencen til direktinen. - Myndighederne skal sikre, at enkeltmand, der sendes til udlandet, er bekendt med de seneste anbefalinger/frhldsregler, sm fremgår af henhldsvis Sundhedsstyrelsens g Udenrigsministeriets hjemmesider. Herudver skal den rejsende i det mfang det måtte være aktuelt have kendskab til natinale militære kntaktmuligheder (SNR/SNO eller lignende) på det pågældende rejsemål. - Såfremt en medarbejder under et tjenstligt phld strander i udlandet grundet fx lukning af grænser eller indstillede flyvninger, eller hvis medarbejderen sendes i karantæne/hjemmephldslignende frhld i udlandet pga. ptentiel smitte, eller hvis medarbejderen bliver syg i udlandet, skal medarbejderen kntakte Frsvarets JOC ( ), egen nærmeste chef samt m muligt/i relevant mfang natinale militære kntaktmuligheder (den lkale ældste danske fficer/repræsentant (SNO/SNR)) på det pågældende rejsemål. sendelser til mråder i udlandet, hvrtil Udenrigsministeriet i periden frarådede rejser grundet crnavirus/covid-19, er den 25. maj 2020, hvr Udenrigsministeriets regler fr erhvervsrejser blev indført. Medarbejdere, der efter tjenesterejser/udsendelse har afviklet friheder ifm. hjemkmst efter 25. maj 2020 i hjemmephldsperiden, kan således få justeret deres arbejdstidsregistrering bagudrettet. Side 5 af 11

6 Private rejser Udenrigsministeriet anser turistrejser fr at være ikke-nødvendige rejser. Frsvarsministeriets kncern kan sm arbejdsgiver ikke nægte medarbejdere at hlde ferie i et mråde, hvr Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Frsvarsministeriets kncern har dg anlagt et frsigtighedsprincip i frhld til crnavirus/covid-19 med betydning fr medarbejdernes tilbagevenden til tjenestestederne begrundet i ønsket m at begrænse ptentiel smittespredning blandt kncernens medarbejdere samt det øvrige samfund. Myndighederne skal rientere deres medarbejdere m Frsvarsministeriets kncerns reviderede, interne retningslinjer, idet medarbejdere skal kende til kncernens tilgang til selvfrskyldt sygdm g påbudt hjemmephld fr de medarbejdere, der måtte vælge at fretage en privat udlandsrejse til mråder, hvrtil Udenrigsministeriet i den givne peride fraråder rejser i relatin til crnavirus/covid-19. Det er medarbejderens eget ansvar at hlde sig ajur med Udenrigsministeriets rejsevejledninger samt initiere eventuel krdinatin med sin nærmeste chef, såfremt rejsen kan påvirke medarbejderens tjenesteudøvelse. - En privat udlandsrejse til mråder, hvrtil Udenrigsministeriet i periden fraråder rejser, kan betyde, at der er tale m selvfrskyldt sygdm, hvr der sm udgangspunkt vil være tale m lvligt frfald, såfremt medarbejderen knstateres syg med crnavirus/covid-19, men hvr medarbejderen vil ikke have ret til løn under sygdm. Ved anden sygdm end crnavirus/covid-19 vil der være tale m lvligt fravær med ret til løn. - Bemærk, at gså private rejser til udlandet i mråder, hvrtil Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet fraråder ikke-nødvendige rejser, medfører 14 dages efterfølgende hjemmephld fr medarbejdere med ansættelse inden fr Frsvarsministeriets mråde. Et hjemmephld efter en privat udlandsrejse til mråder, hvrtil Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet fraråder ikke-nødvendige rejser, kan efter mstændighederne udløse lvligt fravær uden ret til løn, såfremt hjemmephldet frhindrer medarbejderen i at udføre sine arbejdspgaver. Særlige frpligtelser: Hvis en medarbejder inden sin ferie er blevet varslet m, at denne i frlængelse af ferien skal stille til et beredskab, en indsættelse eller en udsendelse, kan manglende fremmøde grundet en rejse til et land, hvrtil Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, anses sm en mislighldelse af ansættelsesfrhldet, da medarbejderen ikke lever p til dennes særlig g varslede frpligtelse, g da dette skyldes medarbejderens frhld. Medarbejderen kan eventuelt undersøge muligheden fr at indgå en skriftlig aftale m hjemmearbejde i hjemmephldsperiden med sin nærmeste chef frud fr rejsen. Der kan alene dispenseres fr længden af hjemmephldet, såfremt medarbejderen bliver testet negativ fr crnavirus: Medarbejderen skal selv bestille tid til testen på Side 6 af 11

7 Testen bør fretages i umiddelbar frlængelse af rejsen, dg ikke tidligere end 4 dage efter daten fr udrejsen fra Danmark. Medarbejderen må møde på tjenestestedet efter mdtagelse af negativt testresultat, såfremt tjenestestedets lkale retningslinjer tillader dette g medarbejderen i øvrigt er symptmfri. Uagtet testen vil periden sm udgangspunkt, være at betragte sm lvligt fravær uden ret til løn, indtil et negativt testsvar freligger. Såfremt fraværet sker i frbindelse med særlige frpligtelser, kan periden efter mstændighederne anses fr mislighldelse af ansættelsesfrhldet g ptentielt medføre ansættelsesretlige knsekvenser. - Såfremt en medarbejder under et ikke-tjenstligt phld strander i udlandet grundet fx lukning af grænser eller indstillede flyvninger, eller hvis medarbejderen sendes i karantæne/hjemmephldslignende frhld i udlandet pga. ptentiel smitte, eller hvis medarbejderen bliver syg i udlandet, følges Udenrigsministeriets rejsevejledning fr det pågældende land/mråde, g medarbejderen underetter ved lejlighed egen nærmeste chef. Myndighederne g medarbejderne kan finde mere infrmatin m selvfrskyldt sygdm g hjemmephld i Frsvarsministeriets Persnalestyrelses Q&A vejledning (bilag 1) samt i Medarbejder- g Kmpetencestyrelsens generelle Q&A-vejledning m ansættelses- g arbejdsretlige vilkår i frbindelse med crnavirus/covid-19 på Sygemelding g infrmatin m påbudt hjemmephld g smittede medarbejdere ifm. crnavirus/covid-19 Såfremt et samlet fravær af medarbejdere får indvirkning eller begrænsende effekt på den perative pgaveløsning, skal Frsvarsministeriet rienteres mgående via kmmandvejen. Sygemelding: Medarbejdere med sygdm skal melde sig syge til sygemeldingskntret samt underrette nærmeste chef efter sædvanlig prcedure. Det er vigtigt, at medarbejdere sygemelder sig, selvm de arbejder hjemmefra. Medarbejdere, der har været syge med crnavirus/covid-19 symptmer, skal frblive sygemeldte i hjemmet, indtil de har været symptmfrie i 48 timer. Herefter raskmeldes efter sædvanlig prcedure, g medarbejderen kan genptage arbejdet. - Påbud m hjemmephld: Medarbejdere med symptmer på crnavirus/covid-19 skal frblive i hjemmet, gså selvm der alene er tale m lette symptmer. Det frventes, at medarbejdere på hjemmephld arbejder hjemmefra i videst mulige mfang. - Medarbejderne bedes være pmærksmme på muligheden fr at lade sig teste fr crnavirus via Testcenter Danmark. Der kan bestilles tid på Ved mdtagelse af negativt testresultat g symptmfrihed kan medarbejderen vende tilbage til tjenestestedet, såfremt de lkale retningslinjer tillader dette. Side 7 af 11

8 - Myndighederne skal pfrdre medarbejderne til at underrette arbejdspladsen m påbudt hjemmephld eller knstateret crnavirus/covid-19, idet det dg bemærkes, at det i frbindelse med sygdm sm udgangspunkt ikke kan kræves, at medarbejderen plyser årsagen. Opfrdringen gives af Sundhedsmyndighederne med henblik på, at arbejdsgiver kan verveje g iværksætte nødvendige tiltag fr at undgå smittespredning. 1.3 Øvrige smittebegrænsende tiltag - Myndighederne skal sikre, at medarbejderne følger de kncernfælles g lkale retningslinjer fr håndtering af crnavirus-covid-19 restriktivt, når de phlder sig på kncernens etablissementer. - Myndighederne skal sørge fr, at der er let adgang til hånddesinfektin, hvr der færdes mange mennesker g er mange kntaktpunkter, fx ved indgangspartier, kantiner g idrætsfaciliteter mv. I lkaler med ffentlig adgang skal der være let adgang fr alle til håndvask med vand g flydende sæbe samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker. - Myndighederne skal sikre hyppig g grundig rengøring af fælles kntaktpunkter, sm minimum en gang dagligt, g ftere ved mange besøgende. Identifikatin g evt. markering af fælles kntaktpunkter, fx dørhåndtag, gelændre, vandhaner, kntakter g trykknapper. Skraldespande tømmes dagligt, g altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber g remedier bør rengøres mellem frskellige brugere m.v., eller der kan benyttes persnlige redskaber eller engangsudstyr. Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, sm fx. tablets/tastaturer. - Efter særlig aftale med Frsvarsministeriets Ejendmsstyrelse kan myndighederne helt undtagelsesvist få mulighed fr at have åbne buffeter i kantinerne via ISS. En sådan undtagelse vil medføre et antal ressurcekrævende, nødvendige franstaltninger, der er tilpasset lkale frhld. Ejendmsstyrelsen vil i givet fald være ansvarlig fr at iværksætte franstaltningerne. Kantinerne skal desuden: Skabe afstand mellem de spisende, mindst 1 meter. Det kan være nødvendigt at indføre spisehld fr at sikre afstanden. Opfrdre til at der sm udgangspunkt fretages kntaktløs betaling. Tilbyde engangshandsker ved selvbetjeningsvarer mv. Fjerne ikke-nødvendige kntaktpunkter sm fx trykknapbaserede tilfredshedsmålere mv. - Myndighederne skal sikre frtsat generel fysisk afstand g reduceret kntakt: Myndighederne bør verveje muligheden fr at lade medarbejderne arbejde på skiftehld, ligesm sundhedsmyndighederne pfrdrer til, at der frtsat benyttes hjemmearbejdsdage i det mfang, dette er muligt. Side 8 af 11

9 Hld mindst 1 meters afstand mellem medarbejdere på tjenestestederne. Afstanden skal vurderes 'fra næsetip til næsetip', hvilket fx betyder, at der ved siddende indretning skal måles fra midten af stlesæder, ikke fra armlæn til armlæn. Nærmeste chef har ansvaret fr vurdere, m antallet af tilstedeværende er frsvarligt ved aktiviteters, møder.l. begyndelse, ligesm deltagere skal pfrdres til at vaske/afspritte hænder før g efter aktiviteten. Nærmeste chef kan delegere ansvaret til mødeansvarlig/instruktør.l. Såfremt et mødelkale anvendes hyppigt af en str kreds af skiftende mødedeltagere, vil det være muligt at indføre én ekstra daglig rengøring af lkalet i dialg med FES. Mødeleder pfrdres desuden til selvstændigt at franstalte vask/afspritning af de mest benyttede kntaktpunkter såsm brdverflader, håndtag, stikkntakter samt tastaturer/mus efter brug af lkalet. Mødeleder skal afslutningsvist sikre brtskaffelse af efterladt materiel (herunder papirer mv.). Hld mindst 2 meters afstand i situatiner, hvr der kan være øget risik fr dråbesmitte, såsm aktiviteter med kraftig udånding, hvr dråber dannes g slynges længere væk fra persnen end ved nrmal tale, f.eks. fysisk anstrengelse, råb, fredrag, mv. Sprts- g idrætsaktiviteter med fysisk aktivitet kan gennemføres med pmærksmhed på de til enhver tid gældende anbefalinger, særligt vedr. hygiejne g frebyggelse af kntaktsmitte. Der kan desuden søges inspiratin i Kulturministeriets retningslinjer fr indendørs idrætsfaciliteter på Der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/fredragshlder g frreste række i klasselkale/auditrium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere. Hld desuden mindst 2 meters afstand i situatiner, hvr et frsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, sm fx: Hvis der er tvivl m luftvejssymptmer hs en selv eller den anden, f.eks. hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser frkølet ud sv. Ved phld i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum dårlig udluftning mv. fx. kælderlkaler, skakter mv. - Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kntakt, f.eks. ved pstilling på rækker i klasselkale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte brdpstillinger. I særlige situatiner hvr ansigt-til-ansigt kntakt indenfr 1 meter ikke kan undgås, kan man psætte en fysisk barriere mellem medarbejderne, fx en skærm af plastik. Generelt vil der være mindre risik fr smittespredning ved aktiviteter i lkaler, der er rummelige ift. antal besøgende, i lkaler med gd udluftning eller ventilatin, samt ved udendørs aktiviteter. Ved regulering af stående g gående persner kan afstand markeres på væg, brd, gulv eller lignende, f.eks. ved serveringsdisk, indgangspartier, andre steder med ptentiel kødannelse m.v. I mange situatiner kan det være lettere at sikre afstandskrav ved siddende indretning. Eventuelle phlds- g venterum lukkes eller indrettes, så det Side 9 af 11

10 er muligt at hlde den anbefalede afstand, fx ved at reducere antallet af stle. Ved arrangementer med større antal deltagere, bør der udpeges persner med ansvar fr at sikre verhldelses af afstandskrav. - Myndighederne skal infrmere medarbejderne m sundhedsmyndighedernes anbefalinger g pfrdre medarbejderne til at være pmærksmme på: At blive hjemme ved sygdm (gså lette symptmer). Hyppig håndvask g brug af håndsprit. Når man færdes blandt mange mennesker g på steder med mange kntaktpunkter, anbefales det, at man medbringer hånddesinfektin eller vådservietter. Hsteetikette (hst/nys i albuen eller i et engangslmmetørklæde). At begrænse fysisk kntakt (håndtryk, kram, kindkys). Rengøring både på arbejdspladsen g hjemme. At udvise ekstra pmærksmhed ved færden på steder med mange mennesker (fx i ffentlig transprt) g at hlde afstand til andre persner, særligt hvis de ser syge ud. At rejse uden fr myldretiden fr at undgå tæt kntakt med andre persner under transprten g fr at skabe bedre plads i den ffentlige trafik. Gå eller tag cyklen ved krtere ture. Overvej muligheden fr at rejse uden fr myldretiden, ved eksempelvis at flytte aftaler eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen. Vis hensyn til andre rejsende. Hst g nys ikke i retningen af medrejsende. Husk gd hsteetikette - særligt i nærheden af ældre medrejsende. Rejs ikke med kllektiv trafik ved sygdm eller frmdet smitte, af hensyn til de andre rejsende. 1.4 Yderligere vejledning g rådgivning Seneste versin af FPS Q&A vedr. ansættelsesretlige frhld ifm. crnavirus/covid-19 er vedlagt. Heri samles en række spørgsmål i relatin til crnavirus/covid-19. Svarene skal ses sm et supplement til tidligere udsendt ansættelsesretlig rådgivning m COVID-19 på baggrund af nuværende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Q&A en vil blive pdateret, hvis frhldene ændrer sig. Frsvarsministeriets Persnalestyrelse er klar til at besvare øvrige ansættelsesretlige spørgsmål, der måtte pstå i denne sammenhæng. Kntakt FPS på FPS-KTP-JURA eller telefn Generel vejledning g infrmatin m ansættelses- g arbejdsretlige vilkår i frbindelse med crnavirus/covid-19 er lagt ud på Medarbejder- g Kmpetencestyrelsens hjemmeside ( i Q&A-frmat g vil blive pdateret løbende. Generel vejledning m arbejdsgivers behandling af medarbejdernes plysninger vedrørende crnavirus/covid-19 findes på Datatilsynets hjemmeside ( Specifikke databeskyttelsesretlige spørgsmål kan rettes til myndighedens egen databeskyttelsesenhed. Side 10 af 11

11 Sundhedsmyndighederne g Udenrigsministeriet pdaterer løbende deres vejledninger på følgende hjemmesider: Myndighedernes fælles hjemmeside: Sundhedsstyrelsen: Styrelsen fr Patientsikkerhed: Udenrigsministeriet: Udenrigsministeriets rejsevejledning: Side 11 af 11

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Rejse-sætte-sig træningsøvelsen og brug af træningsfilm medfører ingen data i OpenTele.

Rejse-sætte-sig træningsøvelsen og brug af træningsfilm medfører ingen data i OpenTele. Opfølgning på data i kmmuner Frmål Kmmunen følger p på brgernes data. KOL TeleCare Nrd Kmpetencer Sygeplejefaglige kmpetencer sm beskrevet i Opgave- g ansvarsfrdeling. Aktør Kmmunen. Data Data er knkrete

Læs mere

EKSTERN PERSONDATAPOLITIK DANISH MUSLIM AID Gældende fra 25. maj 2018

EKSTERN PERSONDATAPOLITIK DANISH MUSLIM AID Gældende fra 25. maj 2018 EKSTERN PERSONDATAPOLITIK DANISH MUSLIM AID Gældende fra 25. maj 2018 1 Generelt Nærværende persndataplitik er gældende fr samtlige af de plysninger, sm du giver til s, g/eller sm vi indsamler m dig, enten

Læs mere

September Retningslinjer for brugen af Copenhagen Business Schools whistleblower-ordning

September Retningslinjer for brugen af Copenhagen Business Schools whistleblower-ordning September 2018 Retningslinjer fr brugen af Cpenhagen Business Schls whistleblwer-rdning Fra 06.09.2018 Cpenhagen Business Schl (CBS) Retningslinjer til anmeldere m CBS whistleblwer-rdning I disse retningslinjer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Politik for beskyttelse af personoplysninger

Politik for beskyttelse af personoplysninger Plitik fr beskyttelse af persnplysninger Miladan respekterer dit privatliv. Uanset m du er ved at købe et af Miladan s prdukter eller bare ser dig m på Miladan s hjemmeside, vil vi gerne have, at du føler

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede voksenområde Vejledning til standardkntrakter vedr. sciale tilbud på det specialiserede vksenmråde Indledning Rammeaftale m faglig udvikling, styring g krdinering af kmmunale g reginale tilbud indgås årligt mellem

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller

os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller PERSONDATAPOLITIK FOR CVLI Danmark 1 Generelt 1.1 Denne Persndataplitik ( Plitik ) er gældende fr samtlige de plysninger, sm du giver til s, g/eller sm vi indsamler m dig, enten sm led i et medlems-/kunde-

Læs mere

1. Procedurer i forbindelse med sygemeldinger

1. Procedurer i forbindelse med sygemeldinger Ntat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Oprettelsesdat 01.02.2018 Udarbejdet af FOKUS-råd, Vejle/ktber 2017 Gdkendt i Fælles TRIO/januar 2018. Jurnalnummer Dkumentnavn Sygemeldinger Dkumentnummer

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Underretninger om overgreb

Underretninger om overgreb Lvgrundlag: 153 stk. 1. nr. 4 g 154 i Lv m scial service Målgruppe: Børn g unge, hvr der er mistanke eller viden m, at de har været/er udsat fr vld eller seksuelle vergreb Der er frskellige frhld man skal

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Databehandler aftale (Standard)

Databehandler aftale (Standard) Databehandler aftale (Standard) Mellem Firma Privat persn Firma Privat persn Firma navn Firma adresse Firma CVR Databehandleren Firman navn Firma adresse Firma CVR Den dataansvarlige 1 Indhld 2 Baggrund

Læs mere

Persondatapolitik for Give Vandværk A.m.b.a

Persondatapolitik for Give Vandværk A.m.b.a Persndataplitik fr Give Vandværk A.m.b.a Den nye persndatafrrdning træder i kraft d. 25. maj 2018. Dette dkument er udarbejdet af Give Vandværk g gdkendt af hele bestyrelsen. Desuden er Give Vandværks

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Lægerne Højte g Strand, Nørrebr. Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Lægerne Højte

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

BETINGELSER FOR AIRWALLET TIL VIRKSOMHEDER

BETINGELSER FOR AIRWALLET TIL VIRKSOMHEDER BETINGELSER FOR AIRWALLET TIL VIRKSOMHEDER Gældende fra den 13. Nv 2018 Airwallet til virksmheder består af en betalingsløsning, sm virksmheden kan bruge til at mdtage betalinger fra brugere af Airwallet.

Læs mere

1.1 Formål Dataansvar BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER RELATERET TIL UDLEJNING MV Oprettelse af sag... 2

1.1 Formål Dataansvar BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER RELATERET TIL UDLEJNING MV Oprettelse af sag... 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1.1 Frmål... 2 1.2 Dataansvar... 2 2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER RELATERET TIL UDLEJNING MV.2 2.1 Oprettelse af sag... 2

Læs mere

Regel Udgiftsgodtgørelse eksterne personer på AAU

Regel Udgiftsgodtgørelse eksterne personer på AAU Angiv afdeling Regel Udgiftsgdtgørelse eksterne persner på AAU Dkument dat: 3--205 Dkumentansvarlig: 3--205 Senest revideret: 2-02-209 Senest revideret af: Jan Walther Beck Dat fr næste revisin: Gdkendt

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Nørmark privathospital/speciallægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Nørmark Privathspital 18.04.2018 Behandling af plysninger I frbindelse med din undersøgelse, diagnstik g behandling, indsamler g behandler Nørmark privathspital/speciallægeklinik en række persnplysninger

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af persnlige plysninger ROCKWOOL A/S / Rckpanel ( ROCKWOOL ) er frpligtet til at beskytte dit privatliv nline. Af denne grund har ROCKWOOL implementeret et sæt bindende kncernregler (BCR -

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1

Privatlivspolitik for idrætsforeninger 1 Privatlivsplitik fr idrætsfreninger 1 s dataansvar Vi behandler persnplysninger g har derfr vedtaget denne privatlivsplitik, der krt frtæller dig, hvrdan vi behandler dine persnplysninger til sikring af

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Databeskyttelseserklæring Web formularer

Databeskyttelseserklæring Web formularer Databeskyttelseserklæring Web frmularer Indhldsfrtegnelse 1 Infrmatinsansvarlig... 2 2 Hvilke plysninger bør du give Eurfins?... 2 3 Hvrfr anvender vi plysninger m dig?... 2 4 På hvilket/hvilke bearbejdningsgrundlag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken ]

Privatlivspolitik for idrætsforeninger. [Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken ] 1 Privatlivsplitik fr idrætsfreninger [Dat fr seneste ændring i privatlivsplitikken 10-04-2018] [Hrne Skyttefrening]s dataansvar Vi behandler persnplysninger g har derfr vedtaget denne privatlivsplitik,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Privatlivspolitik for

Privatlivspolitik for Privatlivsplitik fr Kntaktplysninger: Døssing & Partnere, Revisinsinteressentskab Rskildevej 12 a 3400 Hillerød Telefn +45 48247314 CVR: 54879911 Telefn 48247314 Fax 48247310 Mail dssing@dssing.dk Kmmune

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Praktiserende Neurlg Gitte Ørsnes 1. marts 2018 Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med min undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger. I frbindelse med undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Øre- Næse- Halsklinikken på Østerbr, v. speciallæge

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E. 1. Indledende bemærkninger Formål Dataansvar...

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E. 1. Indledende bemærkninger Formål Dataansvar... B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1. Indledende bemærkninger...2 1.1 Frmål...2 1.2 Dataansvar...2 2. Behandling af persnplysninger relateret til udlejning mv....2

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Formål Dataansvar...

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Formål Dataansvar... B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 1.1 Frmål...3 1.2 Dataansvar...3 2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER RELATERET TIL UDLEJNING MV....3

Læs mere

Persondatapolitik for koncernen NK-Forsyning A/S

Persondatapolitik for koncernen NK-Forsyning A/S Persndataplitik fr kncernen NK-Frsyning A/S Intrduktin Fr at kunne levere vand- g elfrsyning, samt brtlede spildevand er der vigtige persnplysninger, vi har behv fr at behandle. Vres persndataplitik er

Læs mere

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås.

strategiske mål for Ansvarlig Investering og anvisninger for hvordan de opnås. Plitik Dkumentnavn Plitik fr ansvarlig investering 16. ktber 2018 Ikrafttrædelse Bestyrelsen fr Velliv Freningen har på møde den 24. ktber 2018 vedtaget denne plitik. Plitikken revideres løbende g ved

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:

Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom: Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Gdkendt på styregruppens møde d. 6. jan.

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri g Scial Januar 2016 Fælles reginal retningslinje fr ledelse Resume ver arbejdsgange vedrørende ledelse Arbejdet med ledelse Generelt Indhldet i de lkale virksmhedsgrundlag Evaluering af resultater

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Persondatapolitik for NKE-Elnet A/S

Persondatapolitik for NKE-Elnet A/S Persndataplitik fr NKE-Elnet A/S Intrduktin Fr at kunne elfrsyning er der vigtige persnplysninger, vi har behv fr at behandle. Vres persndataplitik er ment sm en hjælp til at frstå, hvilke data vi indsamler,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere

Privatlivspolitik for Ansøgere og medarbejdere hos Flügger A/S. Legal

Privatlivspolitik for Ansøgere og medarbejdere hos Flügger A/S. Legal Privatlivsplitik fr Ansøgere g medarbejdere hs Flügger A/S Dkumentnr.: 5.1.1 vers 1.0 Privatlivsplitik Dkumentejer: Legal Gdkendt af: MIOXF Dkumenttype: Plitik Gyldighedsdat: 1. maj 2018 Ansøgere g medarbejdere

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Persondatapolitik. S. Chr. Sørensen A/S. S. Chr. Sørensen A/S

Persondatapolitik. S. Chr. Sørensen A/S. S. Chr. Sørensen A/S Persndataplitik Chr. Sørensensvej 1 scs@scs skdbrg.dk Tlf 74 84 83 30 6630 Rødding www.scs skdbrg.dk CVR: 10450713 Intrduktin Fr at kunne levere transprtydelser er der vigtige persnplysninger, vi har behv

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Maj 2018 1 INDLEDNING 1.1 I henhld til Eurpa-Parlaments g Rådets Frrdning (EU) 2016/679 er Investeringsfreningen C WrldWide

Læs mere

Information om vores behandling af personoplysninger

Information om vores behandling af personoplysninger Infrmatin m vres behandling af persnplysninger Nrdania Finans A/S (Danske Leasing A/S), sm er en del af Danske Bank-kncernen, samt Nrdania Leasing, divisin af Danske Bank A/S (i det følgende samlet betegnet

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Information om Realkredit Danmarks behandling af personoplysninger

Information om Realkredit Danmarks behandling af personoplysninger Infrmatin m Realkredit Danmarks behandling af persnplysninger Realkredit Danmarks behandling af persnplysninger - privatkunder Realkredit Danmark A/S er en finansiel institutin, der tilbyder øknmisk rådgivning

Læs mere

IT-sikkerheds- og Persondatapolitik for Vester Nebel Vandværk A.m.b.a.

IT-sikkerheds- og Persondatapolitik for Vester Nebel Vandværk A.m.b.a. IT-sikkerheds- g Persndataplitik fr Vester Nebel Vandværk A.m.b.a. Intrduktin IT-sikkerhedsplitik Denne it-sikkerhedsplitik, sm er besluttet af bestyrelsen, udgør den verrdnede ramme fr at prethlde it-sikkerheden

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Privatlivspolitik for Ølstykke Gymnastik Forening (ØGF) Version 1.0, 24. maj 2018

Privatlivspolitik for Ølstykke Gymnastik Forening (ØGF) Version 1.0, 24. maj 2018 Ølstykke Gymnastik Frening Gefinsvej 1 Privatlivsplitik fr Ølstykke Gymnastik Frening (ØGF) Versin 1.0, 24. maj 2018 ØGF s dataansvar Vi behandler persnplysninger g har derfr vedtaget denne privatlivsplitik,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Beskrivelse af dataområdet I dette notat præsenteres afgrænsede data vedr. opfølgning efter fødslen for mor og barn.

Beskrivelse af dataområdet I dette notat præsenteres afgrænsede data vedr. opfølgning efter fødslen for mor og barn. Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 30. marts 2012 Ntat Data

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter Kognitiv Center København

Privatlivspolitik for patienter Kognitiv Center København Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler en række persnplysninger m dig. I denne privatlivsplitik

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM BEBOERE

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM BEBOERE VEJLEDNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM BEBOERE 1 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1.1 Frmål...3 1.2 Dataansvar...3 2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Læs mere

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift.

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift. Knkret plæg til rganisering af IT drift g IT supprt af Telecare Nrd i drift. Oplægget tager udgangspunkt i det seneste ntat af 16-6-14 der bl.a. beskriver en række principper fr Telecare Nrd, i verskriftsfrm

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: Oktber 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Privatlivspolitik for patienter

Privatlivspolitik for patienter Privatlivsplitik fr patienter Behandling af plysninger I frbindelse med vres undersøgelse, diagnstik g behandling af dig sm patient indsamler g behandler Speciallæge Mrten Ring ApS sm dataansvarlig en

Læs mere