PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Neopentylglycol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Neopentylglycol"

Transkript

1 10470 Version / Revision 4 Revideret dato 05-maj-2020 Erstatter version 3.00 Godkendt dato 15-maj-2020 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af stoffet eller præparatet Kemisk betegnelse 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol CAS-Nr EF-nummer Registreringsnummer (REACh) Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificeret anvendelse Anvendelser, som frarådes Mellemprodukt Præparat Substansfordeling laboratoriekemikalier polymerisering Belægninger Vej og anlægsapplikationer Ingen 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Identifikation af virksomheden OQ Chemicals GmbH Rheinpromenade 4A D Monheim Germany Produkt information Product Stewardship FAX: +49 (0) Nødtelefon Nødtelefon nr Local emergency telephone number Nationale Nødtelefon nr +44 (0) (UK) tilgængelig 24/ tilgængelig 24/7 Giftlinjen tilgængelig 24/7 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Dette stof er klassificeret og mærket iht. direktiv 1272/2008/EU med tillæg (CLP) 1 / 54 Danmark (E-DK) /DA

2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1, H318 Ekstra information Se punkt 16 for den fulde tekst med fare- og EU faresætninger Mærkningselementer Mærket i overensstemmelse med forordning 1272/2008/EF og dens senere ændringer (CLP-forordning). Faresymboler Signalord Fare status Sikkerhedsinformationer Fare H318: Forårsager alvorlig øjenskade. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge Andre farer Støv kan danne en eksplosiv blanding i luft Produktets indholdsstoffer kan blive optaget i kroppen ved indånding og indtagelse Vurdering af PBT og vpvb Denne substans anses ikke for værende vedvarende, biologisk akkumulerende eller giftig (PBT), og heller ikke for værende meget vedvarende eller biologisk akkumulerende (vpvb) PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Kemisk betegnelse CAS-Nr REACh-No 1272/2008/EC Koncentration (%) 2,2-Dimethylpropane-1,3-di ol Eye Dam. 1; H318 > 99,0 Se punkt 16 for den fulde tekst med fare- og EU faresætninger. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding 2 / 54 Danmark (E-DK) /DA

3 Holdes i ro. Gennemluft med frisk luft. Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Hud Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Øjne Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet. Indtagelse Søg omgående læge. Fremkald ikke opkastning uden lægeligt opsyn Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Væsentlige symptomer Hoste. Speciel fare lungeirritation Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Generelt råd Snavset og gennemvædet tøj tages straks af og fjernes sikkert. Førstehjælper skal beskytte sig selv. Behandles symptomatisk. Ved indtagelse, foretag en udpumpning af maveindholdet med tilsat aktivt kul. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Passende slukningsmidler skum, pulver, kulsyre (CO2), vandtåge Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Giftige gasser udviklet ved brand under betingelser, der ikke giver komplet forbrænding, kan bestå af: Kulilte (CO) kulsyre (CO2) Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer Støv kan danne en eksplosiv blanding i luft 5.3. Anvisninger for brandmandskab Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk Slukkeudstyr bør inkludere omgivelsesluftunafhængigt åndedrætsapparat og komplet slukkeudstyr (iht. NIOSH eller EN 133). Forsigtighed ved brandslukning Nedkøl beholdere / tanke med vandtåge. Grav og opsaml vand til brug som brandslukning. Hold personer væk fra ilden og bliv på den læsiden. 3 / 54 Danmark (E-DK) /DA

4 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke for personale uddannet til nødstilfælde: Se punkt 8 for personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Til nødhjælpspersonale: Personlig beskyttelse se afsnit Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre yderligere lækage eller udslip. Udled ikke produktet til vandmiljøet uden forbehandling (biologisk anlæg) Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metode til inddæmning Sørg for af forhindre yderligere udløb af stoffet, hvis dette er ufarligt. Inddæm udløbet materiale. Metoder til oprensning Brug mekanisk håndteringsudstyr. Undgå støvdannelse. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe) Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for personligt beskyttelsesudstyr. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Further info may be available in the appropriate Exposure scenarios in the annex to this SDS. Råd om sikker håndtering Undgå støvdannelse. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. Hygiejniske foranstaltninger Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Forurenet tøj tages straks af. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Rådgivning vedrørende miljøbeskyttelse Se afsnit 8: Miljømæssige eksponeringskontroller. Inkompatible produkter stærke oxidationsmidler 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Fare for støveksplosioner i fint krystaline pulverform. Støv kan danne en eksplosiv blanding i luft. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Der skal være adgang til afkøling med vandslange i tilfælde 4 / 54 Danmark (E-DK) /DA

5 af brand. Jord og bind beholder ved transport at materiale. Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Emballagen skal åbnes og behandles forsigtigt. Beskyt mod fugt. Temperaturklasse T Særlige anvendelser Mellemprodukt Præparat Substansfordeling laboratoriekemikalier polymerisering Belægninger Vej og anlægsapplikationer Se appendikset til dette sikkerhedsdataark for specifikke oplysninger om slutbrug PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænser Europæisk Union Der er ikke fastsat nogen eksponeringsgrænser Påvirkningsgrænse Danmark Danmark Grænseværdier for stoffer og materialer (Annex 2 & 3) Kemisk betegnelse CLV (mg/m³) CLV (ppm) Hud absorption Totalt støv CAS: - respirabelt støv CAS: - Note Detaljer og yderligere informationer fremgår af det pågældende regelværk. Inkluderet uden begrænsninger Yes Yes DNEL & PNEC 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Arbejdstagere DN(M)EL langvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkningerindånding 35 mg/m³ DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkningerindånding Low hazard (no threshold derived) DN(M)EL langvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-indånding No hazard identified DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-indånding No hazard identified DN(M)EL langvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkninger- 10 mg/kg bw/day 5 / 54 Danmark (E-DK) /DA

6 hudrelateret DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkningerhudrelateret No hazard identified DN(M)EL langvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-hudrelateret No hazard identified DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-hudrelateretno hazard identified DN(M)EL - lokale effekter - øjne Medium hazard (no threshold derived) Generel befolkning DN(M)EL langvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkningerindånding 8,7 mg/m³ DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkningerindånding derived) Low hazard (no threshold DN(M)EL langvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-indånding No hazard identified DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-indånding No hazard identified DN(M)EL langvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkningerhudrelateret 5 mg/kg bw/day DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkningerhudrelateret No hazard identified DN(M)EL langvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-hudrelateret No hazard identified DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse lokalepåvirkninger-hudrelateretno hazard identified DN(M)EL langvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkninger-oral5 mg/kg bw/day DN(M)EL akut/kortvarigudsæ telse helhedsorienteredepåvirkninger- Low hazard (no threshold Oral derived) DN(M)EL - lokale effekter - øjne Medium hazard (no threshold derived) Miljø PNEC vand - ferskvand PNEC vand - havvand PNECvand sporadiskefrigivelser PNEC STP PNEC udfældning - ferskvand PNEC udfældning - havvand PNEC Luft PNEC jord Secondary poisoning 5 mg/l 0,5 mg/l 5 mg/l 20 mg/l 18,5 mg/kg 1,85 mg/kg No hazard identified 0,764 mg/kg No potential for bioaccumulation 8.2. Eksponeringskontrol Specielle tilpasninger (REACh) ikke anvendelig. Egnede tekniske styringsanordninger Generel eller fortyndingsventilation er ofte utilstrækkelig til begrænsning af de ansattes eksposition. Lokal ventilation skal som regel foretrækkes. Eksplosionsbeskyttet udstyr (som fx ventilatorer, afbrydere og jordforbindelse) bør anvendes i mekaniske ventilationssystemer. Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse Generel praksis for erhvervshygiejne 6 / 54 Danmark (E-DK) /DA

7 Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke støv eller tåge. Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrusere er tilgængelige nær ved arbejdsstedet. Hygiejniske foranstaltninger Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Forurenet tøj tages straks af. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Øjenværn tætsluttende beskyttelsesbriller. Udover beskyttelsesbriller skal der bæres ansigtsbeskyttelse, hvis der er risiko for opsprøjt i ansigtet. Udstyr skal overholde EN 166 Håndværn Bær beskyttelseshandsker. Anbefalinger efterfølgende opført. Andet beskyttende materiale kan anvendes, afhængig af situationen, hvis der findes tilstrækkelige forringelses- og gennemtrængningsdata. Hvis der anvendes andre kemikalier sammen med dette kemikalie, bør matierialevalget baseres på beskyttelse imod alle tilstedeværende kemikalier. Passende materiale nitrilgummi Evaluering i henhold til EN 374: niveau 6 Hanske tykhed ca 0,55 mm Gennemtrængningshastighe> 480 min d Passende materiale Evaluering Hanske tykhed polyvinylchlorid Information er taget fra praktisk erfaringer ca 0,8 mm Hud- og kropsbeskyttelse uigennemtrængelig beklædning. Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer. Åndedrætsværn åndedrætsværn med P3 filter. Fuldmaske med ovennævnte filter i henhold til producenter, der bruger krav eller separate åndedrætsapparater. Udstyr bør leve op til EN 136 eller EN 140 og EN 143. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Anvend om muligt lukkede apparaturer. Kan det ikke forhindres at stoffet løbet ud, skal det suges risikofrit op, der hvor det er løbet du. Bemærk emissionsgrænseværdier, sørg om nødvendigt for rensning af returluften. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Ved større mængder udslip i atmosfæren eller i vandmiljøet, jorden eller kanalisationen skal den ansvarlige myndighed informeres. Øvrige råd Yderligere oplysninger om substansdata findes i registreringsinformationsmappen via følgende link: Se appendiks til dette sikkerhedsdataark for specifikke eksponeringskontroller. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende krystallinsk flager Kornstørrelsesfordeling Fraktion µm < / 54 Danmark (E-DK) /DA

8 < < < 51 9 Median M = 120 µm Farve hvid Lugt sød Lugttærskel ingen data tilgængelige ph ikke anvendelig Smeltepunkt/område C Kogepunkt/område 208, hpa Flammepunkt 107 C Metode lukket digel Fordampningshastighed ingen data tilgængelige Antændelighed (fast stof, gas) ingen data tilgængelige Nedre udsættelsesgrænse 1,1 Vol % Øvre udsættelsesgrænse 11,4 Vol % Damptryk Værdier [hpa] Values [kpa] Values F Metode 0, , < 0, ,9 0,69 0, ,8 0, Dampkoncentration ingen data tilgængelige Relativ massefylde F Metode 1, OECD 109 Opløselighed C, i vand log Pow -0,15 (målt), OECD 107 Selvantændelsestemperatur 399 C Dekomposeringstemperatur ingen data tilgængelige Viskositet 6, C Metode dynamisk Eksplosionsevne Does not apply, substance is not explosive. There are no chemical groups associated with explosive properties Oxiderende egenskaber Does not apply, substance is not oxidising. There are no chemical groups associated with oxidizing properties 9.2. Andre oplysninger Molekylvægt 104,15 Bruttoformel C5 H12 O2 Minimums antændelsesenergi 150 mj < E min. < 260 mj med induktivitet Massefylde ~ C (68 F) Overfladespaending 72 mn/m (1 20 C (68 F)), OECD 115 vandsugende. Støv kan danne en eksplosiv blanding i luft. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktets reaktivitet svarer til den typiske reaktivitet, som gruppen af stoffer viser, sådan som det beskrives i enhver bog om organisk kemi. 8 / 54 Danmark (E-DK) /DA

9 10.2. Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Risiko for farlige reaktioner Støv kan danne en eksplosiv blanding i luft Forhold, der skal undgås Undgå kontakt med varme, gnister, åben ild og statisk udladning. Undgå antændingskilder Materialer, der skal undgås stærke oxidationsmidler Farlige nedbrydningsprodukter Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Sandsynlige eksponeringsruter Indtagelse, Hudkontakt, Indånding, Øjenkontakt Akut toksicitet 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Eksponeringsveje Slutpunkt Værdier Arter Metode Oralt LD50 > 6400 mg/kg rotte, OECD 401 mandlig/kvindlig Oralt LD mg/kg rotte, OECD 401 mandlig/kvindlig Indånding LC0 140 mg/m³ rotte, OECD 403 mandlig/kvindlig Dermal LD50 > 4000 mg/kg marsvin OECD 402 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Vurdering På baggrund af de tilgængelig data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt for: Akut toksicitet ved indtagelse Akut toksicitet ved hudkontakt Akut toksicitet ved indaanding Irritation og ætsning 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Målrettet organ påvirkning Arter Resultat Metode Hud kanin Let hudirritation OECD h Øjne kanin kraftig irritation OECD 405 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Vurdering De tilgængelige data fører til den klassificering, som foretages under punkt 2 9 / 54 Danmark (E-DK) /DA

10 På baggrund af de tilgængelig data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt for: hudirritation/ætsning Sensibilisering 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Målrettet organ påvirkning Arter Evaluering Metode Hud mus ikke sensibiliserende OECD 429 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Vurdering På baggrund af de tilgængelig data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt for: Hudsensibiliserende Ingen tilgængelige data ift. sensibilisering af luftvejene Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Type Dose Arter Metode subkronisk toksicitet NOEL: 1000 mg/kg/d rotte, mandlig/kvindlig OECD 408 Oralt subakut toksicitet LOAEL: 4000 ppm rotte Indånding 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Vurdering På baggrund af de tilgængelig data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt for: STOT RE Cancerogenitet, Mutagenicitet, Giftig for forplantningsevnen 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Type Dose Arter Evaluering Metode Mutagenicitet Salmonella negativ OECD 471 Mutagenicitet typhimurium V79 cells, Chinese hamster (Ames) negativ OECD 476 (Mammalian Gene Mutation) Mutagenicitet CHL negativ chromosomen aberration Udviklingstoksicitet NOAEL 1000 Rotte, 1. mg/kg/d generation, Giftig for forplantningsevnen Giftig for forplantningsevnen NOAEL 1000 mg/kg/d NOAEL 1000 mg/kg/d hankøn/hunkøn rotte, forældre Rotte, 1. generation, hankøn/hunkøn In vitro studier In vitro studier In vitro studier OECD 422, Oralt Udviklingstoksicit et OECD 422, Oralt OECD 414 Giftig virkning hos moderdyret Fosterbeskadigel se 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: CMR Classification De tilgængelige data ift. CMR-egenskaber er sammenfattet i ovenstående tabel. De viser ikke en klassificering inden for kategorierne 1A eller 1B Evaluering Viste ingen reproduktionstoksiske eller mutagene effekter ved dyreeksperimenter Idet specifikke advarsler er fraværende, er test for kræft ikke nødvendig 10 / 54 Danmark (E-DK) /DA

11 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Væsentlige symptomer Hoste. Kritisk organ systemisk giftigt stof - Engangspåvirkning På baggrund af de tilgængelig data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt for: STOT SE Kritisk organ systemisk giftigt stof - Gentagen påvirkning På baggrund af de tilgængelig data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt for: STOT RE Andre negative virkninger Produktets indholdsstoffer kan blive optaget i kroppen ved indånding og indtagelse. Note Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Yderligere oplysninger om substansdata findes i registreringsinformationsmappen via følgende link: PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Akut giftighed i vandige miljøer 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Arter Ekspositionsvarighed Dose Metode Daphnia magna 48h EC50: > 500 mg/l 84/449/EEC C.2 Desmodesmus subspicatus 72h EC20: > 500 mg/l DIN 38412, part 9 Oryzias latipes 48h LC50: > mg/l JIS Leuciscus idus (Guldemde) 48h LC0: mg/l Aktivslam (huslig) 24h TTC: 2000 mg/l ETAD fermentationrør test Giftige langtidsvirkninger 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Type Arter Dose Metode dodlighed Daphnia magna NOEC: > 1000 mg/l (21 d) Persistens og nedbrydelighed 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Bionedbrydning > 70 - < 80 % (28 d), Let bionedbrydeligt, Aktivslam, ikke adapteret, aerob, Rengøring i hjemmet, OECD 301 B. Abiotisk nedbrydning 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Type Resultat Metode Hydrolyse Halveringstid (DT50): t1/2 (ph 4 ): OECD C Hydrolyse Halveringstid (DT50): t1/2 (ph 7 ): OECD C Hydrolyse Halveringstid (DT50): t1/2 (ph 9 ): OECD C Fotolyse Fotokemisk reaktion med OH-radikaler Halveringstid (DT50): SRC AOP v / 54 Danmark (E-DK) /DA

12 1, C Bioakkumuleringspotentiale 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Type Resultat Metode log Pow - 0,15 målt, OECD 107 BCF < 9 OECD 305 C Mobilitet i jord 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol ( ) Type Resultat Metode Fordeling til miljødele Luft: 0,01 % Udregning ifølge Mackay, Level I Fordeling til miljødele Jord: 0,01 % Udregning ifølge Mackay, Level I Fordeling til miljødele Vand: 100 % Udregning ifølge Mackay, Level I Fordeling til miljødele Sediment: 0,01 % Udregning ifølge Mackay, Level I Adsorption/desorption log Koc: 0 udregnet (SRC PCKOCWIN v1.66, 2007 Overfladespaending 72 mn/m (1 20 C (68 F)) OECD Resultater af PBT- og vpvb-vurdering 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: Vurdering af PBT og vpvb Denne substans anses ikke for værende vedvarende, biologisk akkumulerende eller giftig (PBT), og heller ikke for værende meget vedvarende eller biologisk akkumulerende (vpvb) Andre negative virkninger 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: ingen data tilgængelige PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt information Skal afleveres under iagttagelse af affaldsretlige love og forordninger. Valget af bortskaffelsesmetoden er afhængig af produktets sammensætning på bortskaffelsestidspunktet og de lokale regler og bortskaffelsesmuligheder. Farligt affald (Europæisk Affaldskatalog, EWC) Urene tomme indpakninger Forurenede emballager tømmes bedst muligt og kan efter passende rensning genanvendes. PUNKT 14: Transportoplysninger PUNKT / 54 Danmark (E-DK) /DA

13 ADR/RID Ikke farlige stoffer ADN ADN containerskib Ikke farlige stoffer ICAO-TI / IATA-DGR Ikke farlige stoffer IMDG Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden Ikke farlige stoffer Ikke anvendeligt PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Regulativet 1272/2008, Bilag VI Ikke registeret DI 2012/18/EU (Seveso III) Kategori Ikke emne DI 1999/13/EC (VOC Guideline) Kemisk betegnelse 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol CAS: Status Ikke emne Internationale lagere 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol, CAS: AICS (AU) DSL (CA) IECSC (CN) EC-No (EU) ENCS (2)-240 (JP) ISHL (2)-240 (JP) KECI KE (KR) INSQ (MX) PICCS (PH) TSCA (US) NZIoC (NZ) TCSI (TW) National regulativ information Danmark 13 / 54 Danmark (E-DK) /DA

14 Dansk MAL-kode ikke reguleret Dansk LOUS liste ikke reguleret Dansk MST Selvklassificering (Miljøprojekt nr. 1322, 2010) ikke reguleret Dansk MST Selvklassificering (Miljøprojekt nr. 1350, 2010) ikke reguleret Detaljer og yderligere informationer fremgår af det pågældende regelværk Kemikaliesikkerhedsvurdering Stofsikkerhedsrapporten (Chemical Safety Report - CSR) blev udarbejdet. Ekspositionsscenarier, se tillæg. PUNKT 16: Andre oplysninger Fulde ordlyd af eventuelle Hsætninger angivet under punkt 2 og 3 H318: Forårsager alvorlig øjenskade. Forkortelser A table of terms and abbreviations can be found under the following link: Raad om uddannelse For effektiv førstehjælp er special træning / uddannelse nødvendig. Kilde af nøgledata til at udarbejde dette datablad Oplysningerne i dette sikkerhedsdataark er baseret på OQ-ejede data samt offentlige kilder, som anses for gyldige eller acceptable. Mangel på dataelementer, som kreves af OSHA, ANSI eller 1907/2006/EC angiver, at der ikke er nogen data tilgængelige, som lever op til disse krav. Yderlige information - sikkerhedsdatablad Ændringer i forhold til forversionen er markeret med ***. De gældende nationale og lokale forskrifter skal overholdes. Besøg OQ hjemmesiden ( hvis du ønsker yderligere oplysninger, andre sikkerhedsdataark eller tekniske dataark. Fralæggelse Kun til industrielt brug. Oplysningerne heri er korrekte efter vores bedste overbevisning. Vi mener ikke, ej heller garanterer vi, at eventuelle farer, som er beskrevet heri, er de eneste, der eksisterer. OQ giver ingen garantier af nogen art, hverken udtrykt eller underforstået, vedrørende sikker brug af dette materiale i dine processer eller i kombination med andre substanser. Det påhviler alene brugeren at fastlægge materialernes egnethed til ethvert brug samt til enhver form for brug, der påtænkes. Slut på Sikkerhedsdatablad Anneks til udvidet sikkerhedsdatablad (esdb) Generel information 14 / 54 Danmark (E-DK) /DA

15 Akut sundhedsfare: Kvalitativ tilgang benyttes til sikring sikker anvendelse. Risici, der fremgår fra korttids eksposition er ligeledes dækket af langtids-ekspositionsvurderingen Driftsbetingelser og forholdsregler til risikostyring Bær passende handsker testet ifølge EN 374 ved aktiviteter, hvor en direkte kontakt med stoffet er mulig. Bær passende sikkerhedsbriller, når en direkte kontakt med stoffet er mulig, (f. eks. ved stænk). Eksponeringsscenariets identitet 1 Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) 2 Tilberedning og (om-)emballering af stoffer og blandinger 3 Stoffets fordeling 4 Brug i laboratorier 5 Brug i laboratorier 6 Polymerisation 7 Anvendelser i coatings 8 Anvendelser i coatings 9 Anvendelser ved vejkonstruktion og i byggeriet 10 Anvendelser ved vejkonstruktion og i byggeriet Nummer på ES 1 Kort overskrift for eksponeringsscenariet Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) Liste over anvendelsesdeskriptorer Anvendelseskategorier SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU9: Fremstilling af finkemikalier Tkategorier PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinu-erlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchpro-ces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batch- eller an-den proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter* og artik-ler (flere stadier og/eller bety-delig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyld-ning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Miljøudslipskategorier [ERC] ERC6a: Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) Henvis til vedlagte sikkerhedsdatablade Proces- og aktivitetsbeskrivelser dækket af eksponeringsscenariet Stoffets anvendelse som halvfabrikata (står ikke i forbindelse med de strengt kontrollerede betingelser). Omfatter genbrug/nyttiggørelse, materialetransfer, lagring og prøveudtagning og dermed forbundne laboratorie-, vedligeholdelses- og læsningsarbejde (inklusiv hav- og kystnære skibe, vej- og skinnekøretøjer og bulkcontainere). 15 / 54 Danmark (E-DK) /DA

16 Yderligere forklaringer Industriel brug Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet) Nummer på bidragende scenarie 1 PROC 1 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 2 PROC 2 Nummer på bidragende scenarie 3 PROC 3 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) 16 / 54 Danmark (E-DK) /DA

17 Nummer på bidragende scenarie 4 PROC 4 Nummer på bidragende scenarie 5 PROC 5 4 h (halvt skift) Nummer på bidragende scenarie 6 PROC 8a 4 h (halvt skift) potentiel eksponeret område: svaret til begge hænder (960 cm2) Nummer på bidragende scenarie 7 PROC 8b 17 / 54 Danmark (E-DK) /DA

18 4 h (halvt skift) Nummer på bidragende scenarie 8 PROC 9 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 9 PROC 15 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Eksponeringsvurdering og kildereference Forudsigelse for human eksponering (oral, dermal, inhalativ) Oral indtagelse forventes ikke. EE(inhal): forventet eksposition (lang sigt, inhalering) [mg/m³]; EE(derm): forventet eksposition (lang sigt, dermal) [mg/kg b.w./d]. Ekspositionsforventninger angives enten for kort -eller langstids-eksposition, alt efter med hvilken værdi den konservative RCR fremkommer. De angivne 18 / 54 Danmark (E-DK) /DA

19 risikomanagementforanstaltninger er tilstrækkelige for at kontrollere risisci iht. lokale og systemiske effekter. Proc 1 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 0.34 Proc 2 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 1.37 Proc 3 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 0.69 Proc 4 EE(inhal): 0.50 ; EE(derm): 6.86 Proc 5 EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): 0.06 ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 6.86 Proc 15 EE(inhal): 0.50 ; EE(derm): 0.34 Risikokarakterisering RCR(inhal): inhalerings risikoforhold; RCR(derm): dermal riskikoforhold; total RCR= RCR(inhal) +RCR(derm). Hvis nødvendigt blev lokale og systemiske effekter iht. kort- og langtids eksposition undersøgt. De angivne RCR svarer under alle omstændigheder til mest konservative værdi. Proc 1 RCR(inhal): ; RCR(derm): 0.01 Proc 2 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): Vejledning for efterfølgende bruger til test af, om denne arbejder indenfor grænserne udmeldt af ES Ved brug af frigivelsesfaktorer kan efterfølgende bruger verificere i første tilnærmelse, om kombinationen af lokale produktionsbetingelser stemmer over ens med dem i dette ekspositionsscenario angivne frigivede mængder. (beregnede som M(site) [se brugt mængde, bidragende scenario 1] x frigivelsesfaktor [inkl. tekniske betingelser og foranstaltninger for at undgå frigivelse]) forbundne anvendelser: Andre kombinationer af risikomangementforanstaltninger kan også sørge for en sikker håndtering. I tilfælde af at anvendelsesbetingelserne afviger fra de her angivne og der hersker usikkerhed mht. deres anvendelse, bedes De henvende Dem til os. Nummer på ES 2 Kort overskrift for eksponeringsscenariet Tilberedning og (om-)emballering af stoffer og blandinger Anvendelseskategorier SU10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/eller omemballering (bortset fra legeringer) Tkategorier PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinu-erlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchpro-ces (syntese eller formulering) PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter* og artik-ler (flere stadier og/eller bety-delig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyld-ning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg 19 / 54 Danmark (E-DK) /DA

20 PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Miljøudslipskategorier [ERC] ERC2: Formulering af præparater (blandinger) (blandinger) ERC3: Formulering af materialer Henvis til vedlagte sikkerhedsdatablade Proces- og aktivitetsbeskrivelser dækket af eksponeringsscenariet Præparat, pakning om ompakning af stoffet og dets blandinger i batch eller kontinuerlige processer inklusiv lagring, transport, blanding, tablettering, komprimering, pelletering, ekstrusion, pakning i lille og stor målestok, prøveudtagning, vedligeholdels Yderligere forklaringer Industriel brug Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet) Nummer på bidragende scenarie 1 PROC 1 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 2 PROC 2 Nummer på bidragende scenarie 3 PROC 3 20 / 54 Danmark (E-DK) /DA

21 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 4 PROC 5 4 h (halvt skift) Nummer på bidragende scenarie 5 PROC 8a 4 h (halvt skift) potentiel eksponeret område: svaret til begge hænder (960 cm2) Nummer på bidragende scenarie 6 PROC 8b 21 / 54 Danmark (E-DK) /DA

22 4 h (halvt skift) Nummer på bidragende scenarie 7 PROC 9 Nummer på bidragende scenarie 8 PROC 15 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Forudsigelse for human eksponering (oral, dermal, inhalativ) Oral indtagelse forventes ikke. EE(inhal): forventet eksposition (lang sigt, inhalering) [mg/m³]; EE(derm): forventet eksposition (lang sigt, dermal) [mg/kg b.w./d]. Ekspositionsforventninger angives enten for kort -eller langstids-eksposition, alt efter med hvilken værdi den konservative RCR fremkommer. De angivne risikomanagementforanstaltninger er tilstrækkelige for at kontrollere risisci iht. lokale og systemiske effekter. Proc 1 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 0.34 Proc 2 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 1.37 Proc 3 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 0.69 Proc 5 EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): / 54 Danmark (E-DK) /DA

23 Proc 8b EE(inhal): 0.06 ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 6.86 Proc 15 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 0.34 Risikokarakterisering RCR(inhal): inhalerings risikoforhold; RCR(derm): dermal riskikoforhold; total RCR= RCR(inhal) +RCR(derm). Hvis nødvendigt blev lokale og systemiske effekter iht. kort- og langtids eksposition undersøgt. De angivne RCR svarer under alle omstændigheder til mest konservative værdi. Proc 1 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): 0.01 Proc 2 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): Vejledning for efterfølgende bruger til test af, om denne arbejder indenfor grænserne udmeldt af ES Ved brug af frigivelsesfaktorer kan efterfølgende bruger verificere i første tilnærmelse, om kombinationen af lokale produktionsbetingelser stemmer over ens med dem i dette ekspositionsscenario angivne frigivede mængder. (beregnede som M(site) [se brugt mængde, bidragende scenario 1] x frigivelsesfaktor [inkl. tekniske betingelser og foranstaltninger for at undgå frigivelse]) forbundne anvendelser: Andre kombinationer af risikomangementforanstaltninger kan også sørge for en sikker håndtering. I tilfælde af at anvendelsesbetingelserne afviger fra de her angivne og der hersker usikkerhed mht. deres anvendelse, bedes De henvende Dem til os. Nummer på ES 3 Kort overskrift for eksponeringsscenariet Stoffets fordeling Anvendelseskategorier SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU9: Fremstilling af finkemikalier SU10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/eller omemballering (bortset fra legeringer) Tkategorier PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinu-erlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchpro-ces (syntese eller formulering) PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter* og artik-ler (flere stadier og/eller bety-delig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyld-ning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Miljøudslipskategorier [ERC] ERC2: Formulering af præparater (blandinger) (blandinger) 23 / 54 Danmark (E-DK) /DA

24 Henvis til vedlagte sikkerhedsdatablade Proces- og aktivitetsbeskrivelser dækket af eksponeringsscenariet Præparat, pakning om ompakning af stoffet og dets blandinger i batch eller kontinuerlige processer inklusiv lagring, transport, blanding, tablettering, komprimering, pelletering, ekstrusion, pakning i lille og stor målestok, prøveudtagning, vedligeholdels Yderligere forklaringer Industriel brug Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet) Bidragende scenarier Nummer på bidragende scenarie 1 PROC 1 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 2 PROC 2 Nummer på bidragende scenarie 3 PROC 3 24 / 54 Danmark (E-DK) /DA

25 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 4 PROC 5 4 h (halvt skift) Nummer på bidragende scenarie 5 PROC 8a 4 h (halvt skift) potentiel eksponeret område: svaret til begge hænder (960 cm2) Nummer på bidragende scenarie 6 PROC 8b 4 h (halvt skift) 25 / 54 Danmark (E-DK) /DA

26 Nummer på bidragende scenarie 7 PROC 9 Nummer på bidragende scenarie 8 PROC 15 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Forudsigelse for human eksponering (oral, dermal, inhalativ) Oral indtagelse forventes ikke. EE(inhal): forventet eksposition (lang sigt, inhalering) [mg/m³]; EE(derm): forventet eksposition (lang sigt, dermal) [mg/kg b.w./d]. Ekspositionsforventninger angives enten for kort -eller langstids-eksposition, alt efter med hvilken værdi den konservative RCR fremkommer. De angivne risikomanagementforanstaltninger er tilstrækkelige for at kontrollere risisci iht. lokale og systemiske effekter. Proc 1 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 0.34 Proc 2 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 1.37 Proc 3 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 0.69 Proc 5 EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): 0.06 ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 6.86 Proc 15 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): / 54 Danmark (E-DK) /DA

27 Risikokarakterisering RCR(inhal): inhalerings risikoforhold; RCR(derm): dermal riskikoforhold; total RCR= RCR(inhal) +RCR(derm). Hvis nødvendigt blev lokale og systemiske effekter iht. kort- og langtids eksposition undersøgt. De angivne RCR svarer under alle omstændigheder til mest konservative værdi. Proc 1 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): 0.01 Proc 2 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Vejledning for efterfølgende bruger til test af, om denne arbejder indenfor grænserne udmeldt af ES Ved brug af frigivelsesfaktorer kan efterfølgende bruger verificere i første tilnærmelse, om kombinationen af lokale produktionsbetingelser stemmer over ens med dem i dette ekspositionsscenario angivne frigivede mængder. (beregnede som M(site) [se brugt mængde, bidragende scenario 1] x frigivelsesfaktor [inkl. tekniske betingelser og foranstaltninger for at undgå frigivelse]) forbundne anvendelser: Andre kombinationer af risikomangementforanstaltninger kan også sørge for en sikker håndtering. I tilfælde af at anvendelsesbetingelserne afviger fra de her angivne og der hersker usikkerhed mht. deres anvendelse, bedes De henvende Dem til os. Nummer på ES 4 Kort overskrift for eksponeringsscenariet Brug i laboratorier Liste over anvendelsesdeskriptorer Anvendelseskategorier SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg Tkategorier PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyld-ning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Miljøudslipskategorier [ERC] ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler Henvis til vedlagte sikkerhedsdatablade Proces- og aktivitetsbeskrivelser dækket af eksponeringsscenariet Stoffets anvendelse i laboratoriemiljø, inklusiv materialetransfer og rengøring af anlæg Yderligere forklaringer Industriel brug 27 / 54 Danmark (E-DK) /DA

28 Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet) Nummer på bidragende scenarie 1 PROC 8a 4 h (halvt skift) potentiel eksponeret område: svaret til begge hænder (960 cm2) Nummer på bidragende scenarie 2 PROC 8b 4 h (halvt skift) Nummer på bidragende scenarie 3 PROC 9 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 4 28 / 54 Danmark (E-DK) /DA

29 PROC 15 Forudsigelse for human eksponering (oral, dermal, inhalativ) Oral indtagelse forventes ikke. EE(inhal): forventet eksposition (lang sigt, inhalering) [mg/m³]; EE(derm): forventet eksposition (lang sigt, dermal) [mg/kg b.w./d]. Ekspositionsforventninger angives enten for kort -eller langstids-eksposition, alt efter med hvilken værdi den konservative RCR fremkommer. De angivne risikomanagementforanstaltninger er tilstrækkelige for at kontrollere risisci iht. lokale og systemiske effekter. Proc 8a EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): 0.06 ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 6.86 Proc 15 EE(inhal): 0.10 ; EE(derm): 0.34 Risikokarakterisering RCR(inhal): inhalerings risikoforhold; RCR(derm): dermal riskikoforhold; total RCR= RCR(inhal) +RCR(derm). Hvis nødvendigt blev lokale og systemiske effekter iht. kort- og langtids eksposition undersøgt. De angivne RCR svarer under alle omstændigheder til mest konservative værdi. Proc 8a RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Vejledning for efterfølgende bruger til test af, om denne arbejder indenfor grænserne udmeldt af ES Ved brug af frigivelsesfaktorer kan efterfølgende bruger verificere i første tilnærmelse, om kombinationen af lokale produktionsbetingelser stemmer over ens med dem i dette ekspositionsscenario angivne frigivede mængder. (beregnede som M(site) [se brugt mængde, bidragende scenario 1] x frigivelsesfaktor [inkl. tekniske betingelser og foranstaltninger for at undgå frigivelse]) forbundne anvendelser: Andre kombinationer af risikomangementforanstaltninger kan også sørge for en sikker håndtering. I tilfælde af at anvendelsesbetingelserne afviger fra de her angivne og der hersker usikkerhed mht. deres anvendelse, bedes De henvende Dem til os. Nummer på ES 5 29 / 54 Danmark (E-DK) /DA

30 Kort overskrift for eksponeringsscenariet Brug i laboratorier Anvendelseskategorier SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere) SU24: Videnskabelig forskning og udvikling Tkategorier PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Miljøudslipskategorier [ERC] ERC8a: Bred indendørsanvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer Henvis til vedlagte sikkerhedsdatablade Proces- og aktivitetsbeskrivelser dækket af eksponeringsscenariet Anvendelse af små mængder i laboratoriemiljøer inklusiv materialetransfer og rengøring af anlæg, inklusiv materialetransfer og rengøring af anlæg Yderligere forklaringer Erhvervsmæssig brug Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet) Nummer på bidragende scenarie 1 PROC 15 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Forudsigelse for human eksponering (oral, dermal, inhalativ) Oral indtagelse forventes ikke. EE(inhal): forventet eksposition (lang sigt, inhalering) [mg/m³]; EE(derm): forventet eksposition (lang sigt, dermal) [mg/kg b.w./d]. Ekspositionsforventninger angives enten for kort -eller langstids-eksposition, alt efter med hvilken værdi den konservative RCR fremkommer. De angivne risikomanagementforanstaltninger er tilstrækkelige for at kontrollere risisci iht. lokale og systemiske effekter. Proc 15 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 0.34 Risikokarakterisering RCR(inhal): inhalerings risikoforhold; RCR(derm): dermal riskikoforhold; total RCR= RCR(inhal) +RCR(derm). Hvis nødvendigt blev lokale og systemiske effekter iht. kort- og langtids eksposition undersøgt. De angivne RCR svarer under alle omstændigheder til mest konservative værdi. 30 / 54 Danmark (E-DK) /DA

31 Proc 15 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Vejledning for efterfølgende bruger til test af, om denne arbejder indenfor grænserne udmeldt af ES Ved brug af frigivelsesfaktorer kan efterfølgende bruger verificere i første tilnærmelse, om kombinationen af lokale produktionsbetingelser stemmer over ens med dem i dette ekspositionsscenario angivne frigivede mængder. (beregnede som M(site) [se brugt mængde, bidragende scenario 1] x frigivelsesfaktor [inkl. tekniske betingelser og foranstaltninger for at undgå frigivelse]) forbundne anvendelser: Andre kombinationer af risikomangementforanstaltninger kan også sørge for en sikker håndtering. I tilfælde af at anvendelsesbetingelserne afviger fra de her angivne og der hersker usikkerhed mht. deres anvendelse, bedes De henvende Dem til os. Nummer på ES 6 Kort overskrift for eksponeringsscenariet Polymerisation Anvendelseskategorier SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg SU12: Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse Tkategorier PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinu-erlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchpro-ces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batch- eller an-den proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter* og artik-ler (flere stadier og/eller bety-delig kontakt) PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyld-ning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Miljøudslipskategorier [ERC] ERC6c: Industriel anvendelse af monomerer til produktion af termoplast Henvis til vedlagte sikkerhedsdatablade Proces- og aktivitetsbeskrivelser dækket af eksponeringsscenariet Forarbejdning af formulerede polymerer inklusiv transport, formgivningsprocesser, materialegenopbygning, lagring og tilhørende vedligeholdelse Yderligere forklaringer Industriel brug Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet) Nummer på bidragende scenarie 1 PROC 1 31 / 54 Danmark (E-DK) /DA

32 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 2 PROC 2 Nummer på bidragende scenarie 3 PROC 3 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Nummer på bidragende scenarie 4 PROC 4 32 / 54 Danmark (E-DK) /DA

33 Nummer på bidragende scenarie 5 PROC 5 4 h (halvt skift) Nummer på bidragende scenarie 6 PROC 8a 4 h (halvt skift) potentiel eksponeret område: svaret til begge hænder (960 cm2) Nummer på bidragende scenarie 7 PROC 8b 4 h (halvt skift) 33 / 54 Danmark (E-DK) /DA

34 Nummer på bidragende scenarie 8 PROC 9 Nummer på bidragende scenarie 9 PROC 15 potentiel eksponeret område: svarer til håndflade af én hånd (240 cm2) Forudsigelse for human eksponering (oral, dermal, inhalativ) Oral indtagelse forventes ikke. EE(inhal): forventet eksposition (lang sigt, inhalering) [mg/m³]; EE(derm): forventet eksposition (lang sigt, dermal) [mg/kg b.w./d]. Ekspositionsforventninger angives enten for kort -eller langstids-eksposition, alt efter med hvilken værdi den konservative RCR fremkommer. De angivne risikomanagementforanstaltninger er tilstrækkelige for at kontrollere risisci iht. lokale og systemiske effekter. Proc 1 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): Proc 2 EE(inhal): 0.01 ; EE(derm): 1.37 Proc 3 EE(inhal): 0.1 ; EE(derm): 0.69 Proc 4 EE(inhal): 0.5 ; EE(derm): 6.86 Proc 5 EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8a EE(inhal): 0.3 ; EE(derm): Proc 8b EE(inhal): 0.06 ; EE(derm): Proc 9 EE(inhal): 0.1 ; EE(derm): 6.86 Proc 15 EE(inhal): 0.1 ; EE(derm): / 54 Danmark (E-DK) /DA

35 Risikokarakterisering RCR(inhal): inhalerings risikoforhold; RCR(derm): dermal riskikoforhold; total RCR= RCR(inhal) +RCR(derm). Hvis nødvendigt blev lokale og systemiske effekter iht. kort- og langtids eksposition undersøgt. De angivne RCR svarer under alle omstændigheder til mest konservative værdi. Proc 1 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): 0.01 Proc 2 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 3 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 4 RCR(inhal): ; RCR(derm): Proc 5 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8a RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 8b RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 9 RCR(inhal): 0.01 ; RCR(derm): Proc 15 RCR(inhal): ; RCR(derm): Vejledning for efterfølgende bruger til test af, om denne arbejder indenfor grænserne udmeldt af ES Ved brug af frigivelsesfaktorer kan efterfølgende bruger verificere i første tilnærmelse, om kombinationen af lokale produktionsbetingelser stemmer over ens med dem i dette ekspositionsscenario angivne frigivede mængder. (beregnede som M(site) [se brugt mængde, bidragende scenario 1] x frigivelsesfaktor [inkl. tekniske betingelser og foranstaltninger for at undgå frigivelse]) forbundne anvendelser: Andre kombinationer af risikomangementforanstaltninger kan også sørge for en sikker håndtering. I tilfælde af at anvendelsesbetingelserne afviger fra de her angivne og der hersker usikkerhed mht. deres anvendelse, bedes De henvende Dem til os. Nummer på ES 7 Kort overskrift for eksponeringsscenariet Anvendelser i coatings Liste over anvendelsesdeskriptorer Anvendelseskategorier SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg SU5: Fremstilling af tekstiler, læder, skind SU6a: Fremstilling af træ og træprodukter SU6b: Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter SU7: Trykning og reproduktion af indspillede medier SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/eller omemballering (bortset fra legeringer) SU11: Fremstilling af gummiprodukter SU12: Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse SU13: Fremstilling af andre ikke-metalliske mineralske produkter, f.eks. puds, cement Tkategorier PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinu-erlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchpro-ces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batch- eller an-den proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter* og artik-ler (flere stadier og/eller bety-delig kontakt) 35 / 54 Danmark (E-DK) /DA

1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden OXSOFT GPO. Belægninger blæk additiv laboratoriekemikalier

1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden OXSOFT GPO. Belægninger blæk additiv laboratoriekemikalier Revisions Nummer 2.01*** 1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Kemisk betegnelse Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzenedicarboxylate CAS-Nr 6422-86-2

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden OXSOFT GPO***

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden OXSOFT GPO*** 11430 Version / Revision 3.00*** Revideret dato 02-sep-2016 Erstatter version 2.01*** Godkendt dato 02-sep-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

1,3-BG (Industrial Quality)

1,3-BG (Industrial Quality) 10010 Version / Revision 4.01 Revideret dato 19-maj-2016 Erstatter version 4.00 Godkendt dato 20-jun-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

GLYCERIN VEG. 86,5% /IBC 1000

GLYCERIN VEG. 86,5% /IBC 1000 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : industrielt brug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden OXSOFT DOA

1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden OXSOFT DOA OXSOFT DOA Revisions Nummer 4.00*** 1. Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet OXSOFT DOA Kemisk betegnelse Dioctyl adipate / Bis-2-ethylhexyl

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 06-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1054 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF BETA5 06G-Pail (45.0LBS-20.43KG)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF BETA5 06G-Pail (45.0LBS-20.43KG) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Flyt person til frisk luft, holdes varm og holdes i ro. Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt. Søg lægehjælp. Hudkontakt : Forurenet tøj tages straks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/06/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 9FG001B 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 13/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Ventilslipningspasta 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad Side: 1 Udfærdiget den: 01/01/2016 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: 1.2. Relevant identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1-Propanol

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1-Propanol 10570 Version / Revision 3.00*** Revideret dato 08-dec-2016 Erstatter version 2.01*** Godkendt dato 09-dec-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden OXSOFT TOTM

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden OXSOFT TOTM 11390 Version / Revision 5.01 Revideret dato 25-sep-2018 Erstatter version 5.00 Godkendt dato 25-sep-2018 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Fluorescerende Grøn Drain Dye (Sporing farvestof grøn)

Fluorescerende Grøn Drain Dye (Sporing farvestof grøn) Sporingspulver - Fluorescerende grøn 1. Identifikation af stoffet / præparatet og selskabet: Produkt Navn: Fluorescerende Grøn Drain Dye (Sporing farvestof grøn) C.I. Nummer: 518-47-8 EINECS Nummer: 208-253-0

Læs mere

Generelt anvendes i afløb, spildevand eller kloakker for at spore vandstrøm / kilde. Virksomhedsoplysninger:

Generelt anvendes i afløb, spildevand eller kloakker for at spore vandstrøm / kilde. Virksomhedsoplysninger: Sporingspulver Rød, Blå, Lilla, Gul & Orange 1. Identifikation af stoffet / præparatet og selskabet: Produkt Navn: Rød Blå Lilla Gul Orange E123 E133 E123/E151 E102 E110 C.I. Nummer (W/S): 16185 42090

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

: DuPont Tyvek Spunbond Polyethylene

: DuPont Tyvek Spunbond Polyethylene Sammensætningsinformationerne i dette dokument opfylder kravene i (EF) forordningen Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 33. De andre informationer fremsættes frivilligt, og er ikke omfattet af de regulerende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Compact 02 SG Side: 1 Kompileringsdato: 08/10/2014 Revision: 5-9-18 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Compact

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 22-04-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: Under anmeldelse Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 22042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Under anmeldelse Handelsnavn: Jordvarme/Solvarmeglycol

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 08-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CN0025 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med REACH (1907/2006EC/EC, bilag 31)

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med REACH (1907/2006EC/EC, bilag 31) Udskrift Side 1/7 dato 13.02.2017 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Artikel nummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 19.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Viaform Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-01-2015 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-01-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15012015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: MSA AME 507 Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere