ADVODAN Bornholm, advokat Bjarne Olesen, Krystalgade l, 3700 Rønne. Ejendomsværdi pr. : , kr ,00 heraf grundværdi: kr. 118.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVODAN Bornholm, advokat Bjarne Olesen, Krystalgade l, 3700 Rønne. Ejendomsværdi pr. : , kr ,00 heraf grundværdi: kr. 118."

Transkript

1 Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet a f Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening Ejendommens matr. nr. : beliggende: Tilhørende: boende: l56d Hasle bygrunde Fælledvej 10, 3790 Hasle Sonja Vibeke Jensen Fælledvej 10, 3790 Hasle ADVODAN J. NR AS Auktionstidspunkt: Tirsdag den l. september 2020 klokken 13:15 Auktionssted: Retten på Bornholm, Tinghuset, St. Torv l, 3700 Rønne Rekvirent, hæftelses nr. : l. - Jyske Realkredit A/S Ved advokat: Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: ADVODAN Bornholm, advokat Bjarne Olesen, Krystalgade l, 3700 Rønne beboelsesejendom Ejendomsværdi pr. : , kr ,00 heraf grundværdi: kr ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen : Forsikringsforhold: 158 m2 Tryg Forsikring Ejendomsskatter og afgifter for året 2020 andrager og omfatter: , 64 Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. Ja se vedhæftede Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m. v.): Se vedhæftede beskrivelse heraf vej: O Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): ingen Se vedhæftede tingbogsattest 28/07/ & 1 af 79

2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, ISnetype, rentesats, nr. /serie/afd., indestsende til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m. v. l. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser opgjort pr. aukttonsdato på hæftelser, der kan forventes og evt. ^ ejersklfteafdrag p3 rtpr kr.rups Inrifri«" '" :v" '"""1 overtaget med hæftelser, der kan tillæg af uforfaldne forventes overtaget. renter Transport Hæftelse nr. l. : Jyske Realkredit A/S kr , -. Ejd. nr Rentetilpasningslån (inkonvertibelt) - obl. Restg kr , 49 - se vedhæftede specifikation af lånet , , ,75 0, 00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2. : Ejerpantebrev kr , - til Alm. Brand Bank, Inkasso, Midtermolen 1-7, 2100 København Ø. Mail: bank. dk ref B. Ejerpantebrevet er uden forretning indtil auktionsdagen. Efter auktionen udgør renten 9% p. a. Over i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 3. : Udlæg kr , - til IKANO Bank v/intrum A/S, Postboks 320, 2500 Valby. Mail: , , , 75 0, ,76 0, 00 0, , , , , , , 32 0, 00 0, , 32 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 4. : Udlæg kr , - til Lindorff Danmark A/S v/lowell, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens - j. nr , , , , , 00 0, 00 0, , 00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 5. : Udlæg kr , - til samme ved samme - j. nr , , , , , 00 0,00 0, , 00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 6. : Udlæg kr , - til Dan-Aktiv A/S, Delta Park 46, 2., 2665 Vallensbæk Strand - CVR nr opgjort til det tinglyste beløb , , , , , 00 0, 00 0, , 00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 7. : Udlæg kr , - til Martin Lyster Andersen, Købmagergade 3, 3730 Nexø - kravet opgøres til kr. 0, , , , , 08 0, 00 0,00 0, 00 0, 00 Transport i alt ved budsum kr , , , , 08 28/07/ & 2 af 79

3 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, ISnetype, rentesats, nr. /serle/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f. eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. Transport Hæftelse nr. 8.: Udlæg kr , - til Spar Nord Bank A/S v/intrum, Postboks 320, 2500 Valby. Mail: l. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser opgjort pr. auktionsdato ps hæftelser, der kan forventes og evt. ejersklfteafdrag på ripr krm, " inrtfrk uc"" "" "lul""' overtaget med hæftelser, der kan tillæg af uforfaldne forventes overtaget. renter , , , , , 52 0,00 0, , 52 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 9. : Udlæg kr , - til Se Fibernet v/ Noriys Tele Service A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR , , , , , 00 0, 00 0, , 00 i alt ved budsum kr , , , , 60 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. Transport i alt ved budsum kr. 28/07/ & 3 af 79

4 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f. eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m. v. Transport Hæftelse nr. 10. : Udlæg kr , - til Scalepoint Technologies DenmarkA/S, Aldersrogade 8, 2100 København Ø. - CVR opgjort til det tinglyste beløb l. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser opgjort pr. på hæftelser, der og evt. dpr kra>up< inrtfrfc auktmnsdagen kan forventes ejersklfteafdrag pi ""-".".""""^. overtaget med tillæg hæftelser, der kan af uforfaldne renter forventes overtaget , , , , ,00 0, 00 0, , 00 i alt ved budsum , , , , 60 A. Total kr , , , , 60 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: ,00 Heraf kontant at betale inden 4 uger: , 00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): 0,00 om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m. v. ) kr. b. rettighedshavernes mødesalærer m. v. kr. De under a og b nævnte beløb er anslset ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud / jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: , ,00 4. andre offentlige bidrag kr. 5. vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag kr. 7. krav i h. t. leje- eller brandsikringslovgivnlngen 8. andet, jfr. specifikation kr. kr. 0,00 0, , 00 0, 00 0,00 l. ejendomsskatter kr , vejbidrag m. v. kr. 0,00 3. kloakbidrag m. v. kr. 0, 00 C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktlonsbud p3 kr , 00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens g 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr ,- Denne salgsopstilling er udarbejdet den 28. juli 2020 af jarne 28/07/ & 4 af 79

5 OMKOSTNINGSOPGØRELSE ss ADVODAN l anledning af tvangsauktion den 1. september-2020 kl. 13:15 over ejendommen matr. nr 156d Haste bygrunde, beliggende Fælledvej 10, tilhørende Sonja Vibeke Jensen 6 B a: Incassosalær Fogedgebyr Mødesalær Afregningsgebyr Kr , , , Kr , 00 Omkostnin er ved tvan sauktion: Vurderingsattest Tvangsauktionsgebyr Befordring Ejendomsoplysningsskema Salgsopstillingerincl. moms Annoncer, anslået Kr. 50,00 800, 00 81, , , Kr , 50 Rekvirentsalær Moms heraf Kr , Kr , 25 6 B b: Mødesalær, såfremt der mødes ved advokat: Alm. Brand Bank Kr , 00 6 B c: Ejendomsskatterestance Kr , 64 6 B d: Brandforsikringspræmierestance - reserveret Kr l alt Kr , 39 Omkostningerne uden for budsummen excl. udgifterne til auktionsafgift, stempel, udskrift og berigtigelsesomkostninger vil herefter ved et bud på kr , 00 ikke overstige kr ,- Rønne, den 28. juli 2020 Bjarne Olesen 28/07/ & 5 af 79

6 Auktionskøber skal være opmærksom på, at der påløber morarenter på forfaldne terminer indtil betaling sker. Dette gælder også, hvis der forfalder terminer til betaling i 4 ugers fristen i henhold til tvangsauktionsvilkårene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive opkrævet med en efterfølgende termin/indfrielse. Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl. Opnår de i nærværende salgsopstilling anførte realkreditinstitutter ved tvangsauktion kun delvis dækning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutteme forbehold om eventuelt at lade restgælden være dækket før restancer. Realkreditlånene forfalder i henhold til deres indhold til indfrielse ved ejerskifte. Auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse afrealkreditinstitutlånene. Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til realkreditinstituttet forinden tvangsauktionen med henblik på opnåelse af forhåndstilsagn om gældsovertagelse. Hvis auktionskøber er et selskab, må det forventes, at eventuel gældsovertagelse kun vil blive bevilget mod supplerende sikkerhed, hemnder personlig kaution. Ved bevilling afgældsovertagelse vil der blive opkrævet et gebyr. Såfremt realkreditinstituttet ikke vil bevilge gasldsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. Såfremt auktionskøber skal indfri realkreditlånet gøres opmærksom på tvangsauktionsvilkårenes punkt 6, hvorefter auktionskøber bærer evt. kurstab samt tab ved, at kontantlån med særlige indfrielsesvilkår må indfries med et større beløb end lånets kontante pålydende. Desuden indfries realkreditlånet til opsigelseskursen eller markedskursen, som kan være over 100. Såfremt auktionskøber ønsker at straksindfi-i med differencerente, skal auktionskøber ligeledes betale differencerenten. Auktionskøber opfordres til at rette henvendelse til realkreditinstituttet for at få oplysning om indfiielsesvilkår, herunder kurser. Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfmansiering legitimere sig over for Jyske Realkredit A/S. Privatpersoner skal udlevere farvekopi af sygesikringsbevis samt farvekopi afpas eller kørekort. Selskaber skal udlevere tegningsdokumentation i form af udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen, kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere (privatpersoner) og tegningsberettigede personer. 28/07/ & 6 af 79

7 Bilag til salgsopstillingen ADVODAN Beskrivelse Udarbejdet efter besigtigelse den 13. juli 2020 kl. 10:00. Fritliggende ejendom beliggende i Hasle by. Gænge til indgangen og videre til haven. Ejendom opført i mursten i 1880 og med tegltag. Bebygget areal på 49 m 2, tagetage 34 m 2 samt kælder 12 m 2. Samlet boligareal 70 m 2. Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg og fjernvarme. Der er nyere vinduer og døre fra Ejendommen indeholder: Entre med klinkegulv og med udgang til gården. Montage for vaskemaskine og tørretumbler. Videre til badeværelse med håndvaske og badekar. Videre til køkken (smal dørparti}. Køkkenet indeholder køleskab mrk. Bosch og komfur - åbent til stue med laminatgulv og brændeovn mrk. Morsø. Fra køkkenet er der nedgang i gulvet til kælderen og trappe til 1. sal. 1. sal: Stort værelse med skabe og laminat gulv og med åbne loftsbjælker. Lukket gård med lille have og skur. Der vil være mulighed for, at interesserede kan besigtige ejendommen ved at tilmelde sig til ADVODAN Bornholm på mai/: Fremvisning af ejendommen vil blive arrangeret herefter. Ved henvendelse henvises til sagsnr. Såfremt der ingen tilmeldte er til fremvisning, vil denne ikke blive gennemført. Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl. Endvidere henledes opmærksomheden på, at besigtigelsen af ejendommen er foretaget af ikkesagkyndig, og at der ikke er udfærdiget tilstandsrapport for ejendommen. Interesserede opfordres som følge heraf til at besigtige ejendommen og gøre sig bekendt med dennes stand. J.nr I ad 28/07/ & 7 af 79

8 28/07/ & 8 af 79

9 28/07/ & 9 af 79

10 28/07/ & 10 af 79

11 28/07/ & 11 af 79

12 28/07/ & 12 af 79

13 Tingbogsattest ^ISN-N«,^ <?. 'ff- Udskrevet: :32:17 ^»KS 00*'' ^ Ejendom: Adresse: Fælledvej Hasle BFE-nummer: Dato: Landsejerlav: Matrikelnummer Areal: Heraf vej: Hasle Bygrunde 0156d 158m2 O m2 Adkomster Dokument: Dokumenttype: Skøde Adkomsthavere: Navn: Cpr-nr.: Ejerandel: Sonja Vibeke Jensen **** 1,1 Købesum: Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK Dato for overtagelse; Hæftelser Dokument: Dokumenttype: Realkreditpantebrev DKK 21. "7.?""n 1-1:?7:1? nidc 1 Q'f 11 28/07/ & 13 af 79

14 Rente: ktl t\, U i Navn: Cvr-nr.: Jyske Realkredit A/S Tillægstekst: Tillægstekst Indeholder bestemmelse om en eller flere afdragsfri perioder. Dokument: Dokumenttype: Rente: Ejerpantebrev DKK Kreditorer: Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Meddelelseshavere: Navn: Cvr-nr.: Alm. Brand Bank A/S Fuldmagtsbestemmelser: Fuldmagtshaver: Navn: Cvr-nr.: Alm. Brand Bank A/S Tillægstekst: Tillægstekst Forrentes ved tvangsauktion Opr lyst for kr / Underpant: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Alm. Brand Bank A/S ">..! 'v/ -?^' C. -> 28/07/ & 14 af 79

15 Dokument: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE Debitorer' Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Anmærkninger: Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Servitut Realkreditpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S Ejerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen Dokument: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer Navn: Cvr-nr.: LINDORFF DANMARK A/S H n'/'. )'^;c1 28/07/ & 15 af 79

16 Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Anmærkninger: Servitut: Dato/løbenummer Dokumenttype: Dokumenttype: Servitut Realkreditpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S Ejerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen DKK IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE Dokument: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: LINDORFF DANMARK A/S Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Anmærkninger: Servitut: Servitut l'-.'" :"\\ 28/07/ & 16 af 79

17 Dokumenttype: Dato/løbenummer Dokumenttype: Realkreditpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S EJerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen DKK IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE DKK LINDORFF DANMARK A/S Dokument: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: DAN-AKTIV A/S Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Anmærknin9er: Servitut: Dato/løbenummer Dokumenttype: Servitut Real kred itpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S 'in '.. {.. 28/07/ & 17 af 79

18 Dato/løbenummer Dokumenttype: Dato/løbenummer EJerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen DKK IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S Dokument: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cpr-nr.: Cvr-nr.: Martin Lyster Andersen **** Debitorer Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Anmærkninger: Servitut: Dato/løbenummer Dokumenttype: Servitut Realkreditpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S '-. ''YyC} -, /). '.. '">,.] -, 28/07/ & 18 af 79

19 Dokumenttype: Dato/løbenummer Ejerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen DKK IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK DAN-AKTIV A/S Dokument: Dato/løbenummer Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: SPAR NORD BANK A/S Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Anmærkninger: Servitut: Servitut /07/ & 19 af 79

20 Dokumenttype: Dato/løbenummer Dokumenttype: Dato/løbenummer Dato/løbenummer Realkreditpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S EJerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen DKK IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK DAN-AKTIV A/S DKK Martin Lyster Andersen Dokument: Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: SE FIBERNET A/S Debitorer: Navn: Sonja Vibeke Jensen '').' l;(ly1 1^1 28/07/ & 20 af 79

21 Cpr-nr.: ' Servitut: Dokumenttype: Dato/løbenummer Dokumenttype: Dato/løbenummer Servitut Realkreditpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S Ejerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen DKK IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK DAN-AKTIV A/S DKK Martin Lyster Andersen DKK SPAR NORD BANK A/S :;'f oy ^o^[> -<1:^-'"; P!;^ (i 28/07/ & 21 af 79

22 Dokumenttype: Rentesats: Udlæg DKK 0% Kreditorer: Navn: Cvr-nr.: Scalepoint Technologies Denmark A/S Debitorer: Navn: Cpr-nr.: Sonja Vibeke Jensen **** Anmærkninger: Servitut: Dato/løbenummer Dokumenttype: Dokumenttype: Dato/løbenummer Servitut DKK SEFIBERNETA/S Realkreditpantebrev DKK Jyske Realkredit A/S EJerpantebrev DKK Sonja Vibeke Jensen DKK IKANO BANK, FILIAL AF IKANO BANK AB (PUBL), SVERIGE DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S Dato/løbenummer /07/ & 22 af 79

23 DKK DAN-AKTIV A/S DKK Martin Lyster Andersen DKK SPAR NORD BANK A/S Servitutter Dokument: Dokumenttype: Akt nr: Servitut 33 G-R 604 Bebyggelse: Brandmur Andet: Andet Tillægstekst: Tillægstekst Dok om fælles brandmur/gavl mv Øvrige oplysninger Ejendomsvurdering: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR-nr. ): DKK DKK Indskannetakt: Akt nr: 33 H-R 366.1'" 28/07/ & 23 af 79

24 i t-^ EUI Advodan Bornholm Krystalgade l 3700 Rønne Auktionsopgørelse Ejendomsoplysninger Matrikelbetegnelse samlet 156D Hasle Bygrunde Beliggenhed Fælledvej 10, 3790 Hasle Ejendommens art Parcelhus Hovedanvendelse Helårsbolig Auktionsdato Antal lån i ejendommen l Samlet tilgodehavende Hovedstol Lån nr ,00kr. Gebyrer Samlet tilgodehavende (se vedlagte specifikation) Fordring , 01 kr. 200, 00 kr ,01 kr , 01 kr. Specifikation af pantsikrede gebyrer Erindrmgsskrivelse Gebyr Inkassodato Gebyr Gebyrer i alt 100, 00kr. 100,00kr. 200, 00 kr. Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles særskilt. Gebyrrestancer bedes medtaget på bedst prioriteret lån (kolonne 3). Venlig hilsen Jyske Realkredit Ejd.nr. : Side l Jyske Realkredit - Klampenborgvej 205-2SOO Kgs. Lyngby - Tlf online^yskebank. dk Jyske Realkredit A/S - CVR-nr, S 28/07/ & 24 af 79

25 L REALKRE Specifikation Lånta er Sonja Vibeke Jensen Fælledvej 10 Hasle 3790 Hasle Auktionsdato *Rentetil asnin slån nr Inkonvertibelt Obl. rente % på Fondskode Obl. rente % på Fondskode Obl. rente % på Fondskode Lånerente % på Restløbetid år Hovedstol Ny restgæld Ny obl. restgæld Rente Bidrag 1, , , ,40 18, , 00kr , 47kr , 49 kr. 102,98kr. -241, 19kr. Pr./Periode Restgæld ind. uforfaldne renter og bidrag (kolonne 2) , 26kr , 26kr. Terminsbetaling pr ,21kr. Terminsbetaling pr , 59kr. Tenninsbetaling pr , 58kr. M. orarenter simuleret kr. Restancer (kolonne 3) , 75kr. Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne l), overført til side l ,75kr , 01kr. l) For lån med 1-årig fastrenteperiode fastsætter Jyske Realkredit, hvilke obligationer (fondskoder), der danner grundlag for rentefastsættelsen og beregner rentesatsen med udgangspunkt i aktuelle kurser i henhold til Jyske Realkredits kursfastsættelsespolitik. Obligationerne har kun betydning for rentefastsættelsen og ikke for vilkårene ved indfrielse af lånet Ejd. nr. : Side 2 Jyske Realkredit - Klampenborgvej Kgs. Lyngby - Tlf Jyske Realkredit A'S - CVR-DT S 28/07/ & 25 af 79

26 y. v^ YSK A KR l Morarente beregnes med 18% p. a. fra forfaldsdagen til betalmg sker, bortset fra perioden fra 13. maj januar 2021, hvor den beregnes med 10% p. a. Terminsantal p. a. l. kommende betaling l. års betaling 4, , 59kr , 46kr. heraf afdrag , 92kr. *Afdragsfrie placerede perioder: 6 år og 6 måneder Afdragsfrihed er aftalt således: Perioder: Sum af udskudte afdrag pr : ,46 kr. som betales i lånets sidste termin. Rentetilpasningsdato: Ved delvis dækning af lånet vil de udskudte afdrag blive reduceret forholdsmæssigt. Ved bevuling af gældsovertagelse overtager auktionskøber de valgte afdragsfrie perioder. Jyske Realkredit kan dog ved gældsovertagelsesbevillingen bestemme, at fremtidig afdragsfnhed bortfalder. Auktionskøber, der ønsker ændring i afdragsfriheden, kan kontakte Jyske Realkredit herom. Da lånets rente kan ændres i lånets løbetid, kan restgælden, ydelser, rente og bidrag, der vedrører tiden efter udarbejdelsen af denne specifikation, være foreløbigt beregnede. Beregningen af beløb, der vedrører tiden efter en kommende rentefastsættelse, er foretaget på grundlag af den senest fastsatte rente. Nærmere oplysninger fremgår af pantebrevet. Specifikation af simulerede morarenter med forfald Forfald Morafra Restsaldo Moradage Termin , 21 kr. 184 Termin , 59kr. 92 Sum Mora beløb 275, 02 kr. 96,35 kr. 371,37 kr. 07. U Ejd.nr. : Side 3 Jyske Realkredit - Klampenborgvej Kgs. Lyngby - T!f S dk Jyske Realkredit A.'S - CVR-nr. I3409E38 28/07/ & 26 af 79

27 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Teknik & Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Bolig registret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE, Teknik & Miljø Skovløkken4, Tejn, 3770 Allinge Kommune nr: Kommunalt eiendoms nr.: BFE-nr.: Ejendommens beliggenhed: Fælledvej 10 (Vejkode: 1113), 3790 Hasle Udskrift dato: Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen dk ell ar telefon nr Oplysninger om grunde Adresse: Fælledvej 10 (vejkode: 1113), Hasle, 3790 Hasle Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Fselleskloakeref: spildevand + tag- og overfladevand Matrikelnr. Ejeriav 156(1 HASLE BYGRUNDE Ejendom BFE-nr.: Ejerforhold: 10 Kommunalt ejendoms nr. : Oplysninger om bygninger Bygningsnr. : 1 Adresse; Fælledvej 10 (vejkode: 1113), Hasle, 3790 Hasle Fritliggende enfamiliehus (Bygningens anvendelse 120) Matrikelnr. : 156d Beliggenhed (kvalitet): Sikker Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal boliger uden køkken: O Landsejerlavsnavn: HASLE BYGRUNDE Opførelsesår: 1880 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæggens materiale: Mursten Tagdækningsmateriale: Tegl Kilde til bygningens materialer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen Bebygget areal 49 Samlet bygningsareal Areal af indbygget affaldsrum i O Heraf udvendig efterisolering terræn Samlet kælderareal Heraf indbygget garage O Dyb kælder Heraf indbygget carport O Areal af indbygget garage i kælder Heraf indbygget udhus O Samlet tagetageareal Heraf indbygget udestue O Heraf udnyttet tagetage Overdækket areal O Samlet areal af lukkede overdækninger på bygningen Kilde til bygningsarealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Vurdering Energioplysninger Varmeinstallation: Fjemvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. vannluftanlæg) Oplysninger om bolig-ferhvervsenheder m2 Arealanvendelse 49 Samlet boligareal O Heraf beboelse i kælder 12 Samlet erhven/sareal O Samlet andet areal O Bygningens adgangsareal 34 Øvrige arealer 21 Antal etager u. kælder & tagetage o m2 70 o o o o o 1 Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr. : Udskriftsdato: Side: Fælledvej 10 (Vejkode: 1113), 3790 Hasle / 4 28/07/ & 27 af 79

28 Adresse: Fælledvej 10 (vejkode: 1113), Hasle, 3790 Hasle Fritliggende enfamiliehus (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: Enhedens erhven/sareal: Enhedens boligareal: Andet areal: Fællesarcal: Enhedens andel i fælles boligareat: Areal af lukket allan/udestue: Areal af åben altan/tagterrasse: Tinglyst areal fra Matriklen: Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal værelser: 2 Antal toiletter: 1 Antal bade: 1 Køkkenforhold: Eget køkken med afløb Bygningsnr.: 2 Adresse: Fæltedvej 10 (vejkode: 1113), Hasle, 3790 Hasle Bygningens anvendelse: Udhus (Bygningens anvendelse 930) Matrikelnr. : 156d Beliggenhed (kvalitet): Sikker Materialer Ydervæggens materiale: Mursten Tagdækningsmateriaie: Tegl Kilde til bygningens materialer: Maskinelt oprettet Areal Bebygget areal: 14 m2 Kilde til bygningsarealer; Maskinelt oprettet 70 m2 Om2 70 m2 Om2 Om2 Om2 Om2 Om2 Om2 Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken Landsejerlavsnavn: HASLE BYGRUNDE Opførelsesår: 1000 Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr. : Udskriftsdato: Side: Fælledvej 10 (Vejkode: 1113), 3790 Haste /4 28/07/ & 28 af 79

29 Kortmateriale egcodanmark. SDFL - Otto form 2018 BBR punkter B# Bygningsnummer Tff Teknisk anlæg nummer NY Nybyggeri * Bygning på fremmed grund Sikker placering Beliggenhed O Næsten sikker placering Usikker placering Linjer i kortet Ejendom Jordstykke1 Bygningsomrids, nøjagtigt2 Bygningsomrids, unøjagtigt3 1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer. 2. Bygningsomridset er nøjagtigt, når dets placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). 3. Bygningsomridset er unøjagtigt, når dets placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor). Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på bbr. dk. Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikel kortet, GeoDanmark, Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl. Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgængelige data fra Datafordeler og Kortforsyning. Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd. nr. : Udskriftsdato: Side: Fælledvej 10 (Vejkode: 1113), 3790 Hasle /4 28/07/ & 29 af 79

30 BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på dk/ejere Matrikel kortet er en visning af Matrikel registret, så de enkelte mafrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv. ) kan identificeres. Matrikel kortet er et vejledende kort, hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-regisfer-og-arkiv/. GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a. af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen - fx en opførsel eller nedrivning af bygning - er sket.. Se mere på DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser. dk/dar. ggp Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd. nr: Udskriftsdato: Side: Fælledvej 10 (Vejkode: 1 113), 3790 Hasle / 4 28/07/ & 30 af 79

31 Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte. Indberetningspligten gælder også byggesager. Du skal være særligt opmærksom på:. Opførelsesår. Om- og tilbygningsår. Bebygget areal. Antal etager. Samlet boligareal eller erhvervsareal. Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue. Tagdækningsmateriale Varmeinstallation Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos. l BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer Grund Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. l særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler, og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. Pé grunden registreres f. eks. oplysninger om vandforsyning og afløbsforhold. Bygning Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m. m. Enhed En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning. Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etagebolig bebyggelse har én boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har én eller flere" enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhvery samt anvendelsen. Tekniske anlæg Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gyltetanke, solvamneanlæg m. m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan også ligge inde i en bygning. Arealerne på BBR-meddelelsen Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f. eks. forsikring, realkredit- og boliglån, fjemvarmeregning m. m. Arealer skal altid måles til ydersiden afyden/æggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal, l bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgeres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Ligesom i bygningsreglementet måles arealet i vandret plan 1, 5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbelægningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken, l arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælden-um, der må anvendes til beboelse - det vil sige opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum. Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges til bolig, den del der anvendes til erhven/s- eller institutionsformål samt den del, der udgør andet areal. Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlej lighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse, areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal. Vejledning til BBR-meddelelse Vers, /07/ & 31 af 79

32 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse Materialer Afløbsforhold Andet Helårsbeboelse Stuehus til landbrugsejendom. Fritliggende enfamiliehus. Række-, kæde-eller dobbelthus. Etagebolig bebyggelse. Kollegium. Døgninstitution. Anden bygning til helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, offentlige værker og lign. Landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding m. v. Industri, fabrik, håndværk m. v. El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalter m. v. Anden bygning til landbrug, industri Handel, kontor, transport og service Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m. v. Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service virksomhed. Anden bygning til transport, handel Institutioner og kultur Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og lign. Skole, unden/isning og forskning. Hospital, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m. v. Daginstitutioner m. v. Anden institution. Fritidsformål Sommerhus. Feriekoloni, vandrehjem m. v, bortset fra sommerhus. Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. Kolonihavehus. Anden bygning til fritidsformål. Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. Garage til et eller to køretøjer. Carport. Udhus. Listen ovenfor er under ændring.optræder den registrerede anvendelse ikke på listen, kan den fulde liste ses her. httd://bbr.dk/hvordanfaarieqbbr Køkken, toilet og afløb Toiletforhold Antal vandskytlende toiletter i boligeller erhvervsenhed. Vandskyllende toilet udenfor enheden. Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelsen med enheden. Ydervæggenes materialer Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Fibercement, asbest (eternit el. lign). Fibercement, asbestfri. Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk). Træbeklædning. Betonelementer (Etagehøje betonelementer). Metal plader. PVC. Glas. Ingen. Andet materiale. Tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag, typisk tagpap).. Tagpap (med taghældning). Fibercement, herunder asbest (bølge eller skiferetemit). Cementsten. Tegl. Metalplader.. Stråtag. Fibercement (asbestfri). PVC. Glas Grønt levende fag (Grønne tage) Ingen Andet materiale Asbestholdigt materiale. Asbestholdigt ydervægsmateriale.. Asbestholdigt tagdækningsmateriale.. Asbestholdigt ydervægs- og tagdækningsmateriale. Opvarmnings forh old Varmeinstallation Fjemvarme/blokvarme. Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr. Ovne (Kakkelovne, kamin, brændeovn o. lign.). Varmepumpe. Centralvarme med to fyringsenhe-der (fast brændsel, olie eller gas). Elovne, elpaneler. Gasradiatorer. Ingen varmeinstaltationer. Blandet (kræver specifikation på enhedsniveau). Opvarmningsmiddel Elektricitet. Gasværksgas. Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Fast brændsel (kul, brænde mm.) Halm. Naturgas. Andet. Afløbskoder Kodesættet benyttes for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes:. Afløb fil offentligt spildevandsanlæg.. Afløb til fælles privat spildevandsanlæg. Afløb til samletank.. Afløb til samtetank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand.. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse). Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse). Mekanisk rensning med privat udledning dir. til vandløb. Mekanisk og biologisk rensning. Udledning direkte uden rensning til vandløb, søer eller havet. Andet. Afløbskoder nyt kodesaet Der er indført mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret til på eget initiativ at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger i det åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overfladevandet fra tage og befæstede arealer), eller om de behandles hver for sig. Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er i BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er en forkortelse for organisk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, at alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. l så fald kan forholdene registreres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændig oversigt over afløbskoder i BBR og en vejledning hertil kan findes på Boligtype Egentlig beboelseslejlighed. Blandet erhverv og bolig med eget køkken. Enkellværelse. Fællesbolig eller fælleshusholdning. Sommer-/fritidsbolig. Andet. Ejerforhold Privatperson(er) eller interessentskab. Alment boligselskab. Aktie-, anparts- eller andet selskab. Forening, legat eller selvejende institution. Privat andelsboligforening, Kommunen (beliggenhedskommune). Kommunen (anden kommune). Region. Staten.. Andet, moderejendom for ejertejligheder. Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Privat, alment vandforsyningsanlæg. Enkeltindvindingsanlæg (egen boring). Brønd. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme). Ingen vandforsyning. Badeforhold Antal badeværelser i enheden.. Adgang til badeværelser. Hverken badeværelser eller adgang til badeværelser. Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Adgang til fælles køkken. Fast kogeinstallation i værelse eller på gang. Ingen fast kogeinstallation. Supplerende varme Ikke oplyst.. Varmepumpeanlæg. Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) Ovne til flydende brændsel. Solpaneler. Pejs. Gasradiator. Elovne, elpaneter. Biogasanlæg. Andet. Bygningen har ingen supplerende varme. Vejledning til BBR-meddelelse Vers /07/ & 32 af 79

33 EJENDOMS DATA RAPPORT Bilag Bilag dannet 7/ Fælledvej 10, 3790 Hasle Ejendommens adresse:... Fæltedvej 1 0, 3790 Hasle Matr. nr d Hasle Bygrunde Grundareal mz Ejendomsnummer:, Kommune:...,... Bornholms Regionskommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal: m2 Anvendelse:... Fritliggende enfamiliehus Antal værelser:...? Antal bygninger: Detal'eret information om omfattede matrikelnumre Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde <é» ERHVERVSSTYRELSEN napport-id:f3c2d859^3e7-4019^ d2686ceb7 28/07/ & 33 af 79

34 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Bilag dannet 7/ Forfalden gæld til kommunen for ejendommen Her fremgår evt. forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæld der hæfter på ejendommen, og derfor overtages af evt. køber. NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. Ved JA til forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have påbegyndt at inddrive gælden, l den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i forbindelse med inddrivelsesforretningen. Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen, Ved tvangsauktion Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fe ejendomsska-t, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontøktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår l starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendommen, selvom den rettidige indb. dag for ejendomsskat o. lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb. dag. Oplysninger vedr. er indhentet d. Er der forfalden gæld på ejendommen?,...,...,... Ja Forfalden gæld i alt , 89 kr Gælden er opgjort pr Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen.... Gælds oster vedrørende: E'endomsskat Gæld vedrørende... Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype... 3, 194,00 kr Beløb , 00kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beleb... Forfaldsdato , 00 kr ZOZO Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Gælds oster vedrørende: Skorstensfe'nin Gæld vedrørende... Skorstensfejning Krav i alt vedrørende denne gældstype ,67 kr Beløb , 34 kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Side 2 af 7 28/07/ & 34 af 79

35 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Bilag dannet 7/ Belob , 83kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Gælds oster vedrørende: Rottebekæm else Gæld vedrørende... Rottebekæmpelse Krav i alt vedrørende denne gældstype , 10 kr Beløb... 56,55 kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 56,55kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Gældsposter vedrørende: Jordflytningsgebyr Gæld vedrørende... Jordfiytningsgebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype... 7,87 kr Beløb... 3,94kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 3,93kr Rirfaldsdato ^2020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Gælds oster vedrørende: Renovation årli t u etømnin Gæld vedrørende... Renovation årligt ugetømning Krav i alt vedrørende denne gældstype...,... '\. 685,00 kr Beløb , 50kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb , SOkr Forfaldsdato ZO Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Gælds oster vedrørende: Mil'øaf ift BOFA årli t Gæld vedrørende... Miljøafgift BOFA årligt Krav i alt vedrørende denne gældstype ,00 kr Beløb... Forfaldsdato , 50kr ^20ZO Side 3 af 7 28/07/ & 35 af 79

36 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Bilag dannet 7/ Er belobet sendt til inddrivelse hos SKAT. Beløb... Forfaldsdato ,50 kr ZOZO Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Gælds oster vedrørende: Geb r Gæld vedrørende... Gebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype ,00 kr Beløb ,00kr Forfaldsdato ^2020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beleb , 00kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Gælds oster vedrørende: Renter Gæld vedrørende... Renter Krav i alt vedrørende denne gældstype ,25 kr Beløb... 6,74kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 7, 94kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,,... Beløb. Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. 10, 11 kr Beløb... 19, 16kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Beleb... 5, 29kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,... Beløb... 1,36kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Side 4 af 7 28/07/ & 36 af 79

37 EJENDOMS DATA RAPPORT Beløb. Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. 1, 38kr Fælledvej Hasle Bilag dannet 7/ Beløb... 12,78kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... Forfaldsdato 2, 07kr Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Bebb... 1,38kr Forfaldsdato Er betøbet sendt ti! inddrivelse hos SKAT... Beløb... 1;, 7B kr Forfaldsdato ^020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 6, 74kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 5, 29kr Forfaldsdato OZ-2020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 6, 39kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Beløb... 3, 37kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Beløb... 2,65kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Beløb... 0, 68kr Forfaldsdato... 02^ Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 0,05kr Forfaldsdato Side 5 af 7 28/07/ & 37 af 79

38 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Bilag dannet 7/ Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. NEJ Belob... 0,69 kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 6, 39kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,,.,... Beløb..., Forfaldsdato... 3, 37kr 02^04-20ZO Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 2, 65kr Forfaldsdato ^020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... Forfaldsdato... 1,38kr 02^05^2020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beleb... Forfaldsdato... 6, 39kr 02^05^2020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,... Beløb... 3,37kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...,,... Beløb... 2,65kr Forfaldsdato ^2020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT,... Belzb... 2,65kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb... 3, 37kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddriveise hos SKAT... Beløb... 6, 39kr Forfaldsdato ^020 Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Side 6 af 7 28/07/ & 38 af 79

39 EJENDOMS DATA RAPPORT Forfaldsdato. Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. 1, 3Skr 02-07^2020 Fælledvej Hasle Bilag dannet 7/ Beløb... 6, 39kr Forfaldsdato ZO Er beløbet sendt ti! inddrivelse hos SKAT...,... Beløb... 3, 37kr Forfaldsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Beløb.., kr Forfaidsdato Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT... Side 7 af 7 28/07/ & 39 af 79

40 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Bilag dannet 7/ Ordforklaring - ejendomsoplysninger Forfalden gæld til kommunen for ejendommen 'Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende gældsposter; Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning, rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder, at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre til ny ejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. l ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. l dette bilag kan du se en udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem. Side 8 af 7 28/07/ & 40 af 79

41 BORNHOL L"" '^^4 REGIONSKO NE Modtager Møll get1, 3730Nexe Tlf:Bornholms Regionskommune ej dk BETALER DU MED GIROKORT FREMSENDES DETTE SENERE Ejendommens beliggenhed: Fælledvej 010, Hasle Matrike [betegnelse: HASLE BYGRDNDE 156d Udskrevet den: Moms-nr.: 07/ Debitomummer Kommunenr. : Ejendamsnr.: XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet areal: Vurderingsér: (01/ ) Ejendom s værd i Fradrag i grundværdi for forbedringer Grundværdi Stuehusgrundværdi Fritagelse for grundskyld til kommunen Grundskatteloftveerdi Del af gmndværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtigforskelsværdi Fritaget dækning safgtfts pligtig forskel sværd i Kommunal ejendomsskat m. m. af fast ejendom 2020 Specifikation KOMMUNE Grundskyld promille af grundlag 34, 000 : /01-31/12 Beløb 3862, 40 Side 01 af 01 Heraf moms Indefrosset grundskyld MILJØAFGIFT BOFA ÅRLIGT l RENOVATION ÅRLIGT UGETØMNING l REFUSION HJEMMEKOMPOSTERING ROTTEBEKÆMP. 0, 29 0/00 AF EJDV JORDFLYTNINGSGEBYR SKORSTENSFEJNING Fast bidrag2020 Bemærk: Der kan være indefrosset yderligere grundskyld -668, , , , , 10 7, , , , 00-30, 00 1, 57 69, 13 Tilmeldt betalingsservice ved beregningen MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringsticfspunktet. Rate Forfald s dato 01/ / Sidste rettidige in db. d ag 10/ / derfor ingen indbetalingskort Ratebeløb 3334, , 31 I ALT 6668, 64 Faktura dato 01/ / , 30 Moms beløb 336, , 14 Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 28/07/ & 41 af 79

42 Betaler du» irokort. fremsendes girokort særskilt i e-boks eller med brev. Den 1. rate udsendes medio december og den 2. rate udsendes medio juni. Undflé rykkerskrivelse med gebyr: tilmeld betaling af ejendomsskatten til Betalingsservice. Tilmeld selv til betalingsservice pé www. brk. dk, mit betalingsoverblik eller på netbank ved at benytte oplysningerne på indbetalingskortet. PBS nr , Deb. grp. nr og kundenr. 15 cifre, startende med 05600xxxxxxxxxx. H"æl til tilmeldin til betalin sservice: Send en til dk. Oplys ejendommens adresse samt reg nr. og kontonummer hvor betaling skal foretages fra. Se sørger vi for resten af tilmeldingen. For 1. rate er tilmeldingsfristen den 3. december og for 2. rate den 5. juni. Bankoverførsel kan ske til: Registreringsnr Konto med ejendommens adresse som reference. Fra udlandet: Iban nr. DK Bie nr./swift-code DABADKKK Skatternes beregning: Skatteberegningen benytter ESR- og vurderingsregisterets indhold pé beregningsdatoen. Det er seneste laste vurdering eller tilhørende skatteloftsansættelse, der ligger til grund for beregning af ejendomsskatterne. For ejendomsskatten 2020 er det vurderingen pr. 1/ eller seneste 2018-vurdering, der anvendes ved skatteberegningen. Renovation: Ændringer til renovationsordning kan ske til BOFA, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, tlf. nr eller via Bofas hjemmeside pé www. Bofa. dk. Mil'øaf ifttilbofa: Miljøafgiften opkræves i henhold til miljøbeskyttelsesloven 48 og dækker de enkelte husstandes brug af containerpladser og indsamlingsordninger til papir, flasker m. v. Hiemmekom postering: Private husstande tilmeldt helårsrenovation kan opnå en rabat ved tilmelding til hjemmekompostering. Skorstensfe'nin : Nexø, Aakirkeby og Rønne områder udføres skorstensfejning af Skorstensfejermester Jeppe Pedersen, Industrivej 16, 3730 Nexø. Træffes mellem kl og pé'tlf. nr eller com. l Hasle og Allinge områder udføres skorstensfejning af Skorstensfejermester Kim Rømer, Ved Lunden Rønne. Træffes mellem kl pé tlf. nr eller dk. Rottebekæmpelse: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter skal dækkes ved at hver selvstændig ejendom opkræves et gebyr, der udgør en promilledel af ejendomsværdien. Spørgsmål til rottebekæmpelse kan ske til Center for Natur, Miljø og Fritid, tlf Anmeldelse skal ske via www. brk. dk, anmeld rotter. Gebyr til administration af iordflvtnina i forbindelse med jordforurening: Opkræves på alle ejendomme jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning. Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til Jord- og grundvandsgruppen, tlf. nr KMD OGCG udg. 10, /07/ & 42 af 79

43 Danmarks Milje?portal miljøet i Danmark Den , kl. 14:37 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. l attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af matriklen der berøres af lokaliteten. Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening. Der er søgt på følgende matrikel: Ejerlavsnavn Matrikelnummer Hasle Bygrunde 156d Kommune Bornholms Regionskommune Kort Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden af det søgte). Udgael Efter Kortlægrrng Udgéet Fer Kc.-tlaegning JoTctfOTUpening, V2 FO Nuanceret vi,. Y ~;-1 ^^ <j57^158bt 158a 15S F1 Nuance-et F2 Munnceret Jordforurenirg. VI Påbud- Aktiv Påbud - længervarende vilkår to - ^Oa J40t"-*> *< i41b i/, i 14;^ Forureningsstatus Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt. Region ukendt har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende malrikel. Matriklen er omfattet afområdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning. Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldes ti) Kommunen. Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, www. miljoeportal. dk f29ef842-8ab2-448c-b71f-c01547b600cb Side 1 af 3 28/07/ & 43 af 79

44 Danmarks Mitjf^portal Dala om miljøet Den , kl. 14:37 Kontaktoplysninger wnhohns Regtonskommun Adresse Mail Ullasvej Rønne Web dk/brk/site. aspx7ps 4493 Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering j denne attest, kan det skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks Mjljøportal eller at data ikke er opdateret. Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, www. mlljoeportal. dk f29ef842-8ab2-448c-b71f-c01547b600cb Side 2 af3 28/07/ & 44 af 79

45 Danmarks Miljc?portal om TI Den , kl. 14:37 Bilag Jordforurening, V1 Et areal betegnes som kortlagt pé vidensniveau 1 (V 1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter pé arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening, V2 Et areal betegnes som kortlagt pé vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der pé arealet er en jordforurening af en sedan art og koncentration, at forurening kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Nuancering Nuancering af kortlægning pé V2, pé baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål Udgået Efter Kortlægning Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen Udgået Før Kortlægning Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning se de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægge som mulig forurenet (V1) men hvor lokaliteten frikendes pé baggrund af de historiske oplysninger. Områdeklassificering Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordfomrenlngslovens 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om omrédeklassificering stammer fra en tegning af matriklen pé kort. l enkelte til fælde kan unejagtigheder i matrikeltegningen overlappe en anden matrikel og påvirke informationer herpé. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op til et omrédeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som omrédeklassificeret. Danmarks Mlljøportal arbejder i øjeblikket på at få rettet op dette. Hvis attesten Indeholder oplysning om omradeklassificering, Inkl. analysefrie områder, som forekommer ukorrekt, se kan du få el overblik over matriklen på miljoeportal. dk/distrlbutlon/. Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes. Danmarks Miljøportal, Nyropsgade 30, 1780 København V, dk f29ef842-8ab2-448c-b71 f-c01547b600cb Side 3af3 28/07/ & 45 af 79

46 . <»' EJENDOMS DATA RAPPORT Kort over vejforsyning Vejforsyning omkring matr. nr. 156d, Hasle Bygrunde Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 7. juli ' l l ffi/tl 231a «.\ -.» ^ 2'» *. m 1 V\ 92h \-x * l * I le^e MSft.-.. ^.WM^- " "..»S7t> 165» , ^ya sis- ' 2iy 21^ 21W 1 l 216' 1 2» fs9t> 1SSa 1!ly 'i!»34b,3 s^l^'. - *. t *»^ *. 137 f ).- > ', <5 fss" * f '. ' - M^> '39 ' * w».»,. ««< S19t 2»8* 153 ISSa» 1. r, M»a < t5 "- * T.* ' 21 2 ^.' <36a 2fl" w u» l(^» Mf Zflfl 'S I * \\... '-T6W" 1^1 W2* l l7 f4fl 1440 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi; Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus: Offentlig Privat fælles Øvrige (privat/almen/udlagt privat fælles) Planlagt nedklassificering J Matrikelnummer Kortet viser med far^emarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller private/almene/udlagte private fælles. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse. 28/07/ & 46 af 79

47 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ For ejendommen Fælledvejt 0, 3790 Hasle Ejendommens adresse:... Fælledvej 1 0, 3790 Hasle Matr.nr d Haste Bygrunde Grundareal,... '\5Qmi Ejendomsnummer: Kommune:... Bornholms Regionskommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:...,..., m2 Anvendelse;... Fritliggende enfamiliehus Antal værelser:... 2 Antal samlet fast ejendomme:... 1 Antal bygninger:...,.,,. 2 Detal'eret information om omfattede matrikelnumre Matr.nr. 156d Hasle Bygrunde <åif ERHVERVSSTYRELSEN RapporMD:f3c2d859-a3e7.4DB d2686ceb7 28/07/ & 47 af 79

48 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé Uddybning af enkelte svar Økonomi. Ejendomsskat (grundskyld). Indefrysning af grundskyldsstigning. Ejendoms- og grundværdi. Forfalden gæld til kommunen Planer Zonestatus Lokalplaner Kommuneplaner...14 Spildevandsplaner Varmeforsyning...17 Spildevand og drikkevand Aktuelle afløbsforhold Aktuel vandforsyning...19 Jordforurening Områdeklassificering...,.,,,,..., Om ejendomsdatarapporten... 2i Generelt om ejendomsdatarapporten,...21 Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes:. BBR-meddelelsen. Tilstandsrapport. Ejendomsskattebillet. Vurderingsmeddelelse. Forfalden gæld til kommunen. Vejforsyning. Jordforureningsattest Side 2 af 25 28/07/ & 48 af 79

49 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?... Ja, se b'\\a[ Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke?... Oplysninger er indhentet d. 7, juli 2020 Ejendommen har ikke noget energimærke Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?... El installations rapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?. Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen?. Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?. Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?. Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?. Byggeskadefonden (BvB) Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?. Ja, se bilag Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?. Ejendom sskattebillet Findes der en ej'endomsskattebillet for ejendommen?. 3,862 h. Ja, se bilag Indefrysning af grundskyldsstigning Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 7, juli 2020 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdifølge den offentlige vurdering?. Oplysninger er indhentet d. 7, juli 2020 Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? , kr. Ja, se bilas Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?...,... Ja, se bilag Side 3 af 25 28/07/ & 49 af 79

50 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Bemærk: Som iidgangspimkt omfatter op!ysnin{;eii ikke foi-trinsbeitittiget gæld lit forsyniiigssclskaber. Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?. Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?. Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?. Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stomnfald?. Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?... Byzone Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?... Ja Landzonetilladelser Er der givet en landzonetilladelse til ejendommen?. Kommuneplaner Kommuneplaner... Ja Spildevandsplaner Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?... Ja Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?... Se bilap. Hovedstadsområdets transportkorridorer Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer?... Landsplandirektiv "Baltic Pipe" Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor areal reservationen for Baltic Pipe?... Landsplandirektiv "Udviklingsområder" Er ejendommen helt eller delvist beliggende indenfor et udviklingsområde?. Spildevand og drikkevand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Fælleskloakeret: spildevand + tag- o;; overfladevand Side 4 af 25 28/07/ & 50 af 79

51 EJENDOMS DATA RAPPORT Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen Er der registreret påbud/tilladelser vedr, spildevand sforhold på ejendommen?. Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?.... Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet kogeanbefaling?... Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. Grundvand - Følsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?. Jordforurening Jordforu ren i ngsattest Findes derjordforureningsattestfor ejendommen?...,...,... Ja, se bila^ Oplysninger er indhentet d. 7. Juli 2020 Kortlagt jordforurening Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?. Områdeklassificering Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?,... J3 Påbud ihtjordforureningsloven Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordfomreningsloven i arealinformationssystemet (DAI)?. Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt?...,... Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen?... Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?... De faktiske forhold på arealet afgør, 0111 det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesom råder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?... Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt?...,.,,...,..,... Side 5 af 25 28/07/ & 51 af 79

52 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport tøbt 7/ Rapport færdig 7/ Fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer Fredede fortidsminder og fortid smindebeskyttelsesl i njer Er der registreret fredede fortidsminder/fortidsmindebeskyttelseslinjer på ejendommen?. Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?. Oplysninger er indhentet d. 7, juli 2020 Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?. Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?... Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?. Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strand beskyttelseslinie?. Oplysninger er indhentet d. 7, juli 2020 Side 6 af 25 28/07/ & 52 af 79

53 EJENDOMS DATA RAPPORT Økonomi Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?...,,... Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. BEMÆRK: Hvis vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de øvrige kommuner kr. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 7. jufi 2020 Skatteår... ZOZO Kommune... Bornholms Regionskommune Grundskyld ,40kr. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug.... O kr. Grundskyld af værdi af stuehus.... O kr. Dækningsafgift, erhvervsejendomme... O kr, Dækningsafgift af forskdsværdi... O kr. Dækningsafgift af grundværdi... 0 kr, Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)... O ^. Skat ialt S62,40kr Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kommunen Indefrysning af grundskyldsstigning Er der indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen?. Her kan du se det samlede beløb for indefrosset grundskyld på ejendommen. Det samlede beløb afspejler indefrosset grundskyld for tidligere år og de ratebeløb, der er forfalden i det indeværende år - på det tidspunkt rapporten bliver bestilt. Ejendomsdatarapporten afspejler derfor et øjebliksbillede. Fra 2018 og frem til 2021 er der vedtaget en midlertidig indefrysningsordning af grundskyld for alle ejerboliger. Indefrysningen betyder, al boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån svarende til beløbet. Lånet er rente- og gebyrfrit og skal først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Vær opmærksom på, at lånet hæfter personligt på ejeren/ejeme af ejendommen. Der er dog det forbehold, at hvis [anet ikke kan opkræves ved sælger, falder lånet tilbage på ejendommen. Det betyder i praksis, at man kan risikere, at lånet falder tilbage som et krav til den nye ejer af ejendommen, læng efter ejerskiftet er sket. Oplysninger vedr. Indefrysning af grundskyldsstigning er indhentet d. 7. juli 2020 Det samlede beløb for indefrosset grundskyldsstigning på ejendommen:... 1, 333,14 kr Indefrysningsbeløbet er opgjort pr Side 7 af 25 28/07/ & 53 af 79

54 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Kontaktoolvsnineer Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Ejendoms- og grundværdi Kontakt egen kommune Hvad er ejendommens værdifølge den offentlige vurdering?. Vurderingsstyrelsen fastsætter separat ejendomsværdi og grundværdi for alle ejendomme, der er omfattet af offentlig vurdering. Vurderingen sker hvert andet år, men en ejendom kan også vurderes i mellemåret, hvis der er sket væsentlige ændringer. Fra andet halvår af 2020 sker vurderingen af ejerboliger ud fra en ny lov (ejendomsvurderingsloven), hvor ejendomsværdi og grundværdi overordnet fastsættes til den kontantværdi, som en ejendom forventelig kan opnå i fri handel, under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den fastsatte værdi er ikke den eksakte handelspris for en ejendom, men svarer til et gennemsnitligt prisniveau ved nyere salg af sammenlignelige ejendomme i nærområdet, justeret for særlige karakteristika ved den vurderede ejendom og omgivelserne , kr. Ejendomsværdt er værdien af ejendommen som helhed, dvs. den samlede værdi af grundareal og de bygninger, der er opført på grundarealet. Ejendomsværdien ansættes ud fra ejendommens størrelse, fremtræden og prisforholdene på vurderingstidspunktet. Grundværdi er værdien af grunden i ubebygget stand (dog inklusive værdien af eventuel byggemodningsarbejde) under forudsætning om, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst muligt i økonomisk henseende. Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug i 2020 for ejerboliger, sker vurderingen som hidtil efter den tidligere Vurderingslov. For ejerboliger tages der afsæt i vurderingen med fastsat nedsættelse (rabat). Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 7. Juli 2020 Vurderingsår..., Dato for seneste vurdering eller ændring ?019 Ejendomsværdi , 000 kr, Grundværdi kr Fradrag... O kr, Stuehus grundværdi... O kr. Stuehusværdi... O kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Vurderingsstyrelsen Telefonnummer www adresse... vurdst. dk/ Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen?... ja Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." Her fremgår evt, forfalden fortrinsberettiget gæld til kommunen, dvs. gæl der hæfter på ejendommen, og derfor overtages af evt. køber, NB: Hvis vurderingsejendommen har arealer i flere kommuner, skal der også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i de andre kommuner. Side 8 af 25 28/07/ & 54 af 79

55 7, EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Ved JA til forfalden gæld Hvis der er registreret fortrinsberettiget forfalden gæld på ejendommen, kan kommunen have påbegyndt at inddrive gælden, l den forbindelse kan der påløbe yderligere omkostninger i forbindelse med inddrivelsesforretn ingen, Størrelsen af disse omkostninger er ikke indeholdt i Ejendomsdatarapporten, men kan fås ved henvendelse til kommunen. Ved tvangsauktion Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der tilskrives i kommunens debitorsystem frem til auktionsdagen (fe ejendomsskat, r/kkergebyrer mv,) Ved tvangsauktion i næste kalenderår bør rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder gældsposter fra den nye ejendomsskattebilfet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Oplysning fås ved kontakt til SKAT Inddrivelse. EJENDOMSSKAT 1 og 2 halvår f starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendommen, selvom den rettidige indb.dag for ejendomsskat o. lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR sidste rettidige indb. dag. Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 7. juli 2020 Er der forfalden gæld på ejendommen?..., Ja Forfalden gæld i alt... 7, 327,89 kr Gælden er opgjort pr Den ved rapportbestiliingen oplyste tvangsauktionsdato Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen.... Forfalden gæld bilag... Se bila; Gælds ester vedrørende: E'endomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype , 00kr Gælds oster vedrørende: Skorstensfe'nin Krav i alt vedrørende denne gældstype. 345, 67 kr Gælds oster vedrørende: Rottebekæm else Krav i alt vedrørende denne gældstype. 113, 10kr Gælds oster vedrørende: ordfl tnin s eb r Krav i alt vedrørende denne gældstype., 87kr Gælds oster vedrørende: Renovation årli t u etømnin Krav i alt vedrørende denne gældstype.. 685, 00 kr Side 9 af 25 28/07/ & 55 af 79

56 EJENDOMS DATA RAPPORT Gælds oster vedrørende: Mil'øaf iftbofaårli t Krav i alt vedrørende denne gældstype.. 323, 00 kr Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Gælds oster vedrørende: Geb r Krav i alt vedrørende denne gældstype. 500, 00 kr Gælds oster vedrørende: Renter Krav i alt vedrørende denne gældstype. 59,25 kr Oældsposter vedrørende: Bygningsgebyr Krav i alt vedrørende denne gældstype. Okr Side 10 af 25 28/07/ & 56 af 79

57 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Gælds oster vedrørende: Le'elovens 46 Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gældsposter vedrørende: Byggesag Krav i alt vedrørende denne gældstype. Okr Gælds oster vedrørende: Skorstensfe'nin Krav i alt vedrørende denne gældstype. Okr Gælds oster vedrørende: Mil'øaf ift BOFA sommer Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: På irtømnin sommer Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Mil øaf. BOFAcont. boli blok Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: På irtømn. sommer cont. boli bl Krav i alt vedrørende denne gældstype. Okr Gælds oster vedrørende: Renovation érli 114. da s Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Renovation årli t cont. boli bl Krav i alt vedrørende denne gældstype. Okr Gælds oster vedrørende: Renovation særaftale Krav i alt vedrørende denne gældstype,... O kr Gælds oster vedrørende: 14 da støm. +u e'un-'ul-au Krav i alt vedrørende denne gældstype...,... O kr Gælds oster vedrørende: Renovation helårs 360 l cont. Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Renovation helårs 660 l cont. Krav i alt vedrørende denne gældstype...,... O kr Gælds oster vedrørende: Renovation sommer Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Renovation sommmercont. boli b Krav i alt vedrørende denne gældstype,...,.,.,..,... O kr Gælds oster vedrørende: Renovation sommer 'un-'ul-au Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Renovation sommer u. køkken Krav i alt vedrørende denne gæfdstype... O kr Side 11 af 25 28/07/ & 57 af 79

58 EJENDOMS DATA RAPPORT Gælds oster vedrørende: Renovation sommer 360 l cont. Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Gælds oster vedrørende: Renovation sommer 660 l cont. Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Refusion h'emmekom osterin Krav i alt vedrørende denne gældstype...,... O kr Gælds oster vedrørende: Som. 14 d, +u e 'un-'ul-au Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Y nasted sommer 660 l Krav i alt vedrørende denne gseldstype... O kr Gælds oster vedrørende: Re ulerin Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Re ulerin h'emmekom ost Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Gælds oster vedrørende: Retsaf ift Krav i alt vedrørende denne gældstype...,... O kr Gælds oster vedrørende: Underretnin s eb r Krav i alt vedrørende denne gældstype... O kr Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. Byzone Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt aftiængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Oplysninger vedr, Zonestatus er indhentet d. 7, Juli 2020 Zonestatus: B zone Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikel dækket af zonen. 00% Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Side 12 af 25 28/07/ & 58 af 79

59 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?... Bemærk, at oplysningen omfatter både vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag. Lokalplaner, vedtagne Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres. Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 7. juli 2020 ja Lokal lån: Temalokal lån for helårsboli er i 8 b er Planens navn... Temalokalplan for helårsboliger i 8 byer Plannummer Kommune... Bornholm Navn på plandistrikt... ØvriRe Bomholm Planstatus... Vedtaget Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Dato for start af offentliggørelsesperioden Z019 Dato for slut på offentliggørelsesperioden Generel anvendelse... Andet Er det sandt, at zonen ikke reguleres af planens bestemmelser?.... Ja Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?.... Ja Er det sandt, at områdeanvendelsen ikke reguleres af planens bestemmelser?.... Link til plandokument... Link Har planen en kompleksitet der ikke entydigt kan beskrive anvendelse, omfang og udstykning?... Specifik anvendelse: Boligområde Specifik anvendelse... Boligområde Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikel dækket af plan. 100% Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Lokalplaner, forslag Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed, Kommunen Side 13 af 25 28/07/ & 59 af 79

60 EJENDOMS DATA RAPPORT FælledvejlO 3790 Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Kommuneplaner Kommuneplaner. Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning, idet de fastsætterammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver; - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn -fx bygningsbevaringshensyn Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 7. juli 2020 Kommune lån: Kommune lån 2013 Planens navn... Kommuneplan 2013 Kommune... Bornholm Dato for vedtagelse af plan Z-20'\ 4 Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument... Link Matr. nr, 156d Hasle Bygrunde Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Kommune lån: Hasle B Planens navn... Hasle By Plannummer , BL. 01 Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører Navn på plandistrikt... Hasle Planstatus,... Vedtaset Dato for vedtagelse af plan Side 14 af 25 28/07/ & 60 af 79

61 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Dato for ikrafttrædelse af plan...,...,...^ Generel anvendelse... Blandet bolig og erhverv Planzone... Fremtidig planzone... Byzone og landzone Er det sandt, at bebyggelsesomfang ikke reguleres af planens bestemmelser?.... Byzone Maksimal bebyggelsesprocent...,, % Maksimalt antal etager,... 1,5 Maksimal bygningshøjde... 8,5 m Notat om generel anvendelse... Blandet helårsbolig- og erhuerusformål Notat, andet... Områdets nuværende karakter fastholdes. Link til plandokument... Link Specifik anvendelse: Boligområde Specifik anvendelse. BoliRområde Specifik anvendelse: Erhvervsområde Specifik anvendelse. Erhvervsområde Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikel dækket af plan. 00% Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Kommune lån: Strate i for kommune lån 2019 Planens navn... Strategi for kommuneplan 2019 Kommune... Bornholm Planstatus... Vedtaget Omfang af revision... Fuld revison Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument... Link Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Side 15 af 25 28/07/ & 61 af 79

62 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, wm, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Spildevandsplaner Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan?, Ja Kloakopland, vedtaget Kloakoplande indeholder oplysninger om hvilken kloakeringsstatus ejendommene i et område har iht, kommunens planer og hvilken kloakeringsstatus de evt. planlægges at få i fremtiden. Vær opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som de aktuelle afløbsforhold på ejendommen. Oplysninger vedr, Kloakopland, vedtaget er indhentet d, 7. juli 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?. Ja S ildevands lån: Hasle-Fælleskloakeret s ildevand o overfladevand løber i samme ledning) Navn på område med kloakopland.... Eksisterende kloaktype for området... Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning] Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor ejendommen er beliggende?...,...,... Hasle Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. 93 S ildevands lån: Hasle-Fælleskloakeret s ildevand o samme lednin overfladevand løber i Navn på område med kloakopland.... Eksisterende kloaktype for området... Fælleskloakeret (spildevand og overfladeuand løber i samme ledning) Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor ejendommen er beliggende?... Hasle Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. 7% Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kommunen Side 16 af 25 28/07/ & 62 af 79

63 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Kloakopland, forslag Se forklaring under "Kloakopland, vedtagne" Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kommunen Nq Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist. Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?... Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag Se forklaring under "Udtræden af Spildevandsforsyning, vedtagne" Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyning, forslag er indhentet d. 7. juli 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten ti) spildevandsforsyning helt eller delvist?.... Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kommunen Renseklasse Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og dermed, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet. Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 7. juli 2020 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?, Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. Side 17 af 25 28/07/ & 63 af 79

64 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Forsyningsområde, vedtaget Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt ti) kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform), Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Er matrikel nummeret beliggende i et forsyningsområde?. Varmefors nin : Hasle - F'ernvarme Navn på forsyningsområde... Hasle Forsyningsform... Fjernvarme Forsyningsselskab... BORNHOLMS VARME A/S Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. 100% Varmefors nin : Hasle - F'emvarme Navn på forsyningsområde... Hasle Forsyningsform... Fjernvarme Forsyningsselskab... BORNHOLMS VARME A/S Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. 100 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoprysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Område med forsyningsforbud, vedtaget Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeptanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Er matriklen beliggende i et område med forsyn ingsforbud?. Varmefors nin : Hasle - El Navn på område med forsyningsforbud. Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?. Hasle El Matr. nr. 156d Hasle Bygrunde Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. 100 % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Side 18 af 2 28/07/ & 64 af 79

65 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Område med tilslutningspligt, vedtaget Kommunalbestyrelsen kunne før 1. januar 2019 enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i vamneforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutnings- eller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Oplysninger vedr. Område med tilshjtningspligt, vedtaget er indhentet d. 7. juli 2020 Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Spildevand og drikkevand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakere! område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv. ) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde spildevandet behandles. Du kan læse mere om registrering af afløbsforhold i BBR på bbr.dk/bbr-vejledning. Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 7. juli 2020 Matr. nr. 156d Hasle B runde Afløbsforhold. Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand Kontaktoplysninger Administrativ myndighed... Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring... Kontakt egen kommune Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Aiment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Oplysninger vedr, Aktuel vandforsyning er indhentet d, 7. juli 2020 Matr. nr. 156d Hasle B runde Vandforsyning. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Side 19 af 25 28/07/ & 65 af 79

66 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport tøbt 7/ Rapport færdig 7/ Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Jordforurening Kommunen Områdeklassificering Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?... ja Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldeptigt ved større jordflytning. Oplysninger vedr, Områdeklassificering er indhentet d. 7. juli 2020 Matr. nr. 156dHasleB runde Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?... a Områder på matriklen: Type. Områdeklassificering (1 stk.) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kommunen Side 20 al 25 28/07/ & 66 af 79

67 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendom sdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdl) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger, l perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten fe status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ej endomsdatarap porten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks.. BBR-meddelelse * Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer). Vurderingsmeddelelse. Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer). Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer). Energimærke. Kort over vejforsyning. Jordforureningsattest. Eftersynsrapport. Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af elinstallationemes tilstand. Side 21 af 25 28/07/ & 67 af 79

68 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis), Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke ibbr. Byggeskadeforsikring Siden 1, april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1, juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1 -års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke l Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Byggeskadefonden (BvB) Her kan du se BvB's eftersynsrapporter. BvB forsikrer bygningsdele, der ombygges med offentligt byfomyelsestilskud. Når ombygningen er afsluttet gennemfører BvB et eftersyn og udarbejder en eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisninger til, hvordan ejeren skal håndtere de eventuelle svigt og byggeskader, der konstateres ved eftersynet. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.}, som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Indefrysning af grundskyldsstigning Fra er der vedtaget en midlertidig, indefrysningsordning af grundskyld. Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale evt. gmndskyldsstigninger nu, men i stedet får et lån på beløbet, som først tilbagebetales, når ejendommen sælges. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingssty reisen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatterfejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruges vurderingen nedsat med 21/2 procent for private ejendomme. For erhven/sejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andel er, men indtil der kommer nyt ejendomsvurdehngssystem, sendes ikke automatisk en ny vurderingsmeddefelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi". Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tingfysningslovens 4 og en række sektortove. Side 22 af 25 28/07/ & 68 af 79

69 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Huslejenævnssager l alle kommuner findes et huslejenæun, som afgør de tvister, der opstar imellem [ejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdalabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsoverfagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. Jord rente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi ti) staten. Jorclrenleforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum, Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen, l landzone skal der fe søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsæueregler om bebyggelse og anvendelse af arealer. Lokalplaner Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbeslyrelsen kan - efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Landzonetilladelser En [andzonetilladelse udstedes af kommunen. Den kræves som udgangspunkt for, at man i landzone må opføre nyt byggeri eller foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Del kan ix være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslufningspligvforblivelsespligt til en forsyningsform saml om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vej myndigheden har registreret som værende hhv, offentlige, privat fæltesveje eller private/a[mene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Hovedstadsomrédets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m. m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner, Landsplandirektiv "Baltic Pipe" Baltic Pipe er en ny gastransmissionsledning, der vil sikre forsyningssikkerheden for naturgas i Danmark. Desuden vil gastransmissionsledningen få forbindelse til gasfelter i Nordsøen og gastransmissionsnettet i Poten. Side 23 af 25 28/07/ & 69 af 79

70 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Landsplandirektiv "Udviklingsområder" Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen er en ny mulighed for kommunalbestyrelserne til at fremme vækst og udvikling i de kystnære områder samtidig med at rammen for at sikre udvikling af sammenhængende naturområder styrkes. Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, ix alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Pabud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlsg pé ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkeuandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsomrédets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Følsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjten iddelfølsomme indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Jordforureningsattest Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening. Kortlagt jordforurening Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2 (V2) henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten. Omradeklassificering Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdekiassificering. Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Påbud iht. jordforureningsloven Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord. Der oplyses om påbud efter 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. 7, nr. l i bekendtgerelse om indberetning af jordforureningsdata. Fredskov Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Majoratsskov Majoratskov er i følge skovloven arealer, der skal holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens lokale enhed} kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven. Beskyttet natur Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb Jf. naturbeskyttelsesfoven 3. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor el område med internationale beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Side 24 af 25 28/07/ & 70 af 79

71 EJENDOMS DATA RAPPORT Fælledvej Hasle Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ Landbrugspligt Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha ( m2), Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f. eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer Vedr. fredningsstatus: A. Fredet før 1937 B. Fredet 1937 eller senere C. Ikke fredningsværdig D. Ikke fredet eller aflyst før 2009 u.- Beskyttede sten- ogjorddiger Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsænd ringer, jf. museumsloven. Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Skovbyggelinjer Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge. Sø- og ébeskyttelseslinjer Søbeskyttetseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinien er der generelt forbud mod ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o. l. Kirkebyggelinjer Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8, 5 m, som virker skæmmende på kirken. Klitfredningslinje Kfitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udove aktiviteter, der kan føre til øget risiko for sandflugt. Strandbeskyttelseslinje l åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. l bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Inden for en strand beskyttelseslinie må der blandt andet ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet, tilplantning eller hegning. Side 25 af 25 28/07/ & 71 af 79

72 Afsender: SKAT Ny Østergade Roskilde Modtager/ejer 400 Ejendomsvurdering SKAT- Henvisningsnummer Ejendommens registemummer Mafr. n r. HASLE BYGR 156 D Vurderet areal 158 m2 Ejendommens beliggenhed Faslledvej 010, Hasle f*] SKATs telefonnr Udskrevet 07/ Oplysninger til brug for forsendelsen Bunke 31 Vmt l Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan: Benyttelse 01 - Beboelsesejendom med l lejlighed Ej endomsværd i kr Grundværdi kr Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. l. oktober Grunden skal vurderes, som om den var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget. Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års vurderinger omberegnet til brag for ejendomsvaerdiskatte- og grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens 6, jf. 9, stk. l, 13, stk. l, saml 33, stk. l og stk Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede hmdelspriser ved ejendomssalg frem til l. oktober Prisudviklingen mellem l. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www. vurderm. skat. dk) fra den 16. april 2012 kl Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv. Ejendomsvserdien er bl. a. fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne, skal du kontakte kommunens BBR-myndighed. Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte ejendomme i området. Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du kontakte SKAT. Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet ejendommen i løbet af Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes på Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse. Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet. Omrédeoplysninger Grundværdiområde Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv. Side l af 28/07/ & 72 af 79

73 SPECIFIKATIONER Grundværd i Kvadratmeterpris Byggeretspris Grundværdi i alt Grundværdi afrundet 158 m2 å l stk 130 kr kr kr kr kr B n i n sv Anta m2 Etageareal Bebygget areal Udnyttet tagetage Kælderareal Fritlig. garage, udhus mv Vægtet etageareal 49 m2 x 100 % 21 m2 x 30 % 12 m2 x 15 % 14 m2 x 5 Ir 49 m2 6 m2 2 m2 l m' 58 m2 Be l øb r. 2 Bel b Værd i beregning Standardpris for området Opførelsesår: 1880 Bebygget areal Bygning s værd l pr. m2 49 m' kr -285 kr 918 kr kr Bygningsværdi 58 m2 x kr kr E'end m Beløb Grundværdi Bygningsværdi Beregnet værdi i alt kr kr kr Særlige forhold: Der er begrænset lokal efterspørgsel efter denne type ejendom Korrigeret ejendomsværdi Ejendoms værdi afrundet kr kr kr Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over ejendommens hånde l s værdi. Side 2 af 28/07/ & 73 af 79

74 Version januar 2019 KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle fravigelser meddeles på auktionsmødet. Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes advokat. Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra internettet, hvor der annonceres og informeres om tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi. 2. Købesummen Den samlede købesum består af budsummen med tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det beløb, der skal betales ud over budsummen, og består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen. Beløbet er anslået i salgsopstillingen. Derudover skal en køber betale en auktionsafgift på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil kommer udgifter til tinglysning. 3. Budgivningen Alle kan byde på en tvangsauktion. Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder for. Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt. Byder man for et selskab eller lignende, skal man medbringe en aktuel tegningsudskrift. Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via elektroniske medier. Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud. Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion. 4. Sikkerhed Højestbydende skal stille sikkerhed for auktionsvilkårenes opfyldelse. Sikkerheden udgør: dækkede restancer (salgsopstillingen kolonne 3) ¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og størstebeløbet I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning. Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse og kan derfor først beregnes efter budgivningen. Sikkerheden kan kræves stillet straks, når budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig på, at man kan få mulighed for at gå i banken, kontakte sin advokat eller lignende. På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade, at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde ( den lille sikkerhed ). Beløbet udgør normalt op 28/07/ & 74 af 79

75 Version januar 2019 til kr. og fastsættes af fogedretten under auktionsmødet. Sikkerhed kan stilles ved: kontanter bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget) advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette) Den lille sikkerhed kan stilles ved MobilePay Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign. Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan bruges til at betale med. Stilles sikkerheden kontant, skal man bruge dobbelt likviditet. Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt. 5. Ny auktion Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode om ny auktion. Den, der anmoder om ny auktion, skal stille sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet udgør normalt op til kr. Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på 1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes. En køber får først rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen for auktionsvilkårenes opfyldelse. Skal der holdes ny auktion, får køberen først rådighed over ejendommen, når den ny auktion har været afholdt. En køber skal forrente den dækkede gæld fra tidspunktet for første auktion. 7. Auktionsskøde Via kan køber selv oprette et auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samtlige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må indeholde oplysninger om personnumre. Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt skøde er klar til underskrift og i den forbindelse oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges frem. Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde, hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes sammen med de andre dokumenter. Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift. Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk - tinglysningsafgiftsvejledningen. 6. Råderet over ejendommen 28/07/ & 75 af 79

Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

JJe. LDGGDIJJebLDCCDEDEVDIDQIQDXfFQDQDYIfFZIMMùR. 31d4eUhU[WX\Z^\[X_UVW. 31d4eUhU[WX\Z^\gWiUheiW\fUdo[ 31d4eUhU[WX\Z^\Y4[UhU[WX

JJe. LDGGDIJJebLDCCDEDEVDIDQIQDXfFQDQDYIfFZIMMùR. 31d4eUhU[WX\Z^\[X_UVW. 31d4eUhU[WX\Z^\gWiUheiW\fUdo[ 31d4eUhU[WX\Z^\Y4[UhU[WX STUVWXYZX[\]Z^^_UW ABCDEFGHIJKHILIJMEFH ``abcwvvwdwdew gwcvxqfbyizbimfekvgfghdqibqzijkhgfghvbimhijmefhqdhfvyqdyk ABCDEFDG NMOOPGDIGQRS TUDGCMOVIGQRS WCVXQFBYICZYMS HIEFDGJKGLMNKOOPEDMQMABFDRSELMTULMVMTKRSL

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 476 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Viborg Kommune Byggeri & Miljø Afsender Viborg Kommune, Byggeri & Miljø Prinsens Alle 5, 8800 Viborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Horsens Kommune Byg, Erhverv og Afsender Horsens Kommune, Byg, Erhverv og Rådhustorvet 4, 8700 Horsens -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Sønderborg Kommune Afdeling Byg & Bolig Afsender Sønderborg Kommune, Afdeling Byg & Bolig Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Næstved Kommune Byggemyndigheden Afsender Næstved Kommune, Byggemyndigheden Rådmandshaven 20, 4700 Næstved -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Afsender Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. ÆRØ KOMMUNE TEKNISK AFDELING Afsender ÆRØ KOMMUNE, TEKNISK AFDELING Statene 2, 5970 ÆRØSKØBING -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse. VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse. VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. GULDBORGSUND KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GULDBORGSUND KOMMUNE PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 376 20483

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. GULDBORGSUND KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GULDBORGSUND KOMMUNE PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 376 20485

Læs mere

BBR-Meddelelse. Aalborg Kommune, BBR myndigheden BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse. Aalborg Kommune, BBR myndigheden BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Norddjurs Kommune Byggegruppen Afsender Norddjurs Kommune, Byggegruppen Torvet 3, 8500 Grenaa -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse. HERNING KOMMUNE, Teknik og Miljø - Byggeri BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse. HERNING KOMMUNE, Teknik og Miljø - Byggeri BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri Afsender HERNING KOMMUNE, Teknik og Miljø - Byggeri Torvet 5, DK 7400 HERNING -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse. HERNING KOMMUNE, Teknik og Miljø - Byggeri BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse. HERNING KOMMUNE, Teknik og Miljø - Byggeri BBR. Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Oplysninger om grunde HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri Afsender HERNING KOMMUNE, Teknik og Miljø - Byggeri Torvet 5, DK 7400 HERNING -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Faxe kommune Plan & Byg Afsender Faxe kommune, Plan & Byg Frederiksgade 9, 4690 Haslev -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 320

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Morsø Kommune Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Morsø Kommune, Teknik & Miljø Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

dsbhpruqu_sp`i^p`_pcu\ 8COHAKOCDEGGCOHEFGCFHWAD.XSVCUFESUHBKUNMCFVWVEKFHAKOHSC/WOCOEFGHEHUKMMNFCSHWOUE0

dsbhpruqu_sp`i^p`_pcu\ 8COHAKOCDEGGCOHEFGCFHWAD.XSVCUFESUHBKUNMCFVWVEKFHAKOHSC/WOCOEFGHEHUKMMNFCSHWOUE0 Z[U\SP]^P_`a^bbcUS @ABCDEFGH;IGHJH;KDEG ddefms\\ststgs )TBSUOEAVHWAHK/DISFEFGCOHAOWH;IGFEFGS^HKGH;KDEGOCGESVOCV+ ABCDEFDG LKMMNFCHFOPQ 9RCFBKMSHFOPQ TBSUOEAVHBWVKQ HIEFDGJKGLMNKOOPEDMQMABFDRSELMTULMVMTKRSL

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Vejle Kommune Afsender Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 630 43669 26-11-2018 Ejendommens

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Morsø Kommune Teknik & Miljø Afsender Morsø Kommune, Teknik & Miljø Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Holstebro Kommune Information og Service -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Holstebro Kommune, Information og Service Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kommune

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Norddjurs Kommune Byggegruppen Afsender Norddjurs Kommune, Byggegruppen Torvet 3, 8500 Grenaa -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Morsø Kommune Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Morsø Kommune, Teknik & Miljø Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Varde Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 96891 17-07-2019

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Frederikssund Kommune Administrationscenter Slangerup Afsender Frederikssund Kommune, Administrationscenter Slangerup Kongensgade 18, 3550 Slangerup -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Langeland Kommune Trafik og Miljø Afsender Langeland Kommune, Trafik og Miljø Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. HERNING KOMMUNE Teknik og Miljø - Byggeri Afsender HERNING KOMMUNE, Teknik og Miljø - Byggeri Torvet 5, DK 7400 HERNING -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 20757 05-08-2019 BFE-nr.: 8197549 Ejendommens

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Afsender ROSKILDE KOMMUNE, Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Assens Kommune Trafik og Byg Afsender Assens Kommune, Trafik og Byg Rådhus Allé 5, 5610 Assens -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Morsø Kommune Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Morsø Kommune, Teknik & Miljø Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Frederikssund Kommune Administrationscenter Slangerup Afsender Frederikssund Kommune, Administrationscenter Slangerup Kongensgade 18, 3550 Slangerup -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. GULDBORGSUND KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GULDBORGSUND KOMMUNE PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme Afsender Lolland Kommune, Byggeri og Ejendomme Jernbanegade 7, 4930 Maribo -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. HØRSHOLM KOMMUNE Center for Teknik Afsender HØRSHOLM KOMMUNE, Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Viborg Kommune Byggeri & Miljø Afsender Viborg Kommune, Byggeri & Miljø Prinsens Alle 5, 8800 Viborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. HELSINGØR KOMMUNE Center for By, Land og Vand Afsender HELSINGØR KOMMUNE, Center for By, Land og Vand Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Faxe kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune, Plan & Byg Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Vesthimmerlands Kommune Teknik- og Økonomiforvaltning Afsender Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Økonomiforvaltning Vestre Boulevard 7, 9600 Aars -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 23831 22-12-2018 Ejendommens beliggenhed: Lyngvejen

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Morsø Kommune Teknik & Miljø Afsender Morsø Kommune, Teknik & Miljø Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Københavns Kommune Byens Anvendelse, Afsender Københavns Kommune, Byens Anvendelse, postboks 416, 1504 København V -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Odense Kommune Digitalisering og Data Afsender Odense Kommune, Digitalisering og Data Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense C -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Viborg Kommune Byggeri & Miljø Afsender Viborg Kommune, Byggeri & Miljø Prinsens Alle 5, 8800 Viborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Københavns Kommune Byens Anvendelse, Afsender Københavns Kommune, Byens Anvendelse, postboks 416, 1504 København V -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Afsender Odsherred Kommune, Center for Miljø og Teknik Nyvej 22, 4573 Højby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Næstved Kommune Byggemyndigheden Afsender Næstved Kommune, Byggemyndigheden Rådmandshaven 20, 4700 Næstved -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Kolding Kommune - Byggesag -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune, - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 621

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. GULDBORGSUND KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GULDBORGSUND KOMMUNE PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 376 24617

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. SKIVE KOMMUNE Teknik, Miljø & Udvikling - Afsender SKIVE KOMMUNE, Teknik, Miljø & Udvikling - Rådhuspladsen 2, 7800 Skive -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Kolding Kommune - Byggesag Afsender Kolding Kommune, - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Randers Kommune, Byggesag og Ejendomsskat -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Randers Kommune,, Byggesag og Ejendomsskat Odinsgade 7, 8900 Randers C Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Vejle Kommune Afsender Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 630 36875 04-08-2019

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. KØGE KOMMUNE Plan Afsender KØGE KOMMUNE, Plan Torvet 1, 4600 KØGE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 259 152990 08-11-2018 Ejendommens

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Afsender Odsherred Kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Varde Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 106156 22-11-2018 Ejendommens

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø Afsender Ballerup Kommune, Center for By, Erhverv og Miljø Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Vejle Kommune Afsender Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 630 21115 17-07-2019

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Svendborg Kommune Afsender Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 479

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Faxe kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune, Plan & Byg Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Vejle Kommune Afsender Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato: 630 15728 19-08-2019

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme Afsender Lolland Kommune, Byggeri og Ejendomme Jernbanegade 7, 4930 Maribo -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fanø Kommune Borgerservice Afsender Fanø Kommune, Borgerservice Skolevej 5-7, 6720 Fanø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab Afsender Hedensted Kommune, Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Københavns Kommune Byens Anvendelse, Afsender Københavns Kommune, Byens Anvendelse, postboks 416, 1504 København V -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. GULDBORGSUND KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GULDBORGSUND KOMMUNE PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 376 1816 12-11-2018

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Næstved Kommune Byggemyndigheden Afsender Næstved Kommune, Byggemyndigheden Rådmandshaven 20, 4700 Næstved -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik Afsender Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik Dahlsvej 3, 4220 Korsør -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Odense Kommune Digitalisering og Data Afsender Odense Kommune, Digitalisering og Data Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense C -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Randers Kommune, Byggesag og Ejendomsskat Afsender Randers Kommune,, Byggesag og Ejendomsskat Odinsgade 7, 8900 Randers C -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Afsender ROSKILDE KOMMUNE, Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Horsens Kommune Byg, Erhverv og -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Horsens Kommune, Byg, Erhverv og Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Assens Kommune Trafik og Byg Afsender Assens Kommune, Trafik og Byg Rådhus Allé 5, 5610 Assens -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejerlejl.ejd.nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Afsender Odsherred Kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Sorø Kommune Teknik, Miljø og Drift -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune nr.: Kommunalt ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Allerød Kommune Plan og Byg Afsender Allerød Kommune, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 ALLERØD -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Afsender Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10, 2670 Greve -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere