"danmark" Erhverv. Skadesforsikringsaktieselskab. Palægade 5, 1261 København K. cvr-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""danmark" Erhverv. Skadesforsikringsaktieselskab. Palægade 5, 1261 København K. cvr-nr"

Transkript

1 "danmark" Erhverv Skadesforsikringsaktieselskab Palægade 5, 1261 København K cvr-nr Årsrapport for perioden 1. januar 31. december regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 15. april 2020 dirigent

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den interne revisors revisionspåtegning 5 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 6 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 19 Balance 22 Egenkapitalopgørelse 23 Noter 24 Side 2 af 31

3 SELSKABSOPLYSNINGER "danmark" Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab Palægade København K Bestyrelse Allan Luplau, formand Flemming Orth Jan Hoffmann Knud K. Damsgaard Direktion Tina W. Christensen Moderselskab Sygeforsikringen "danmark" g/s cvr-nr Aktiekapitalen er ejet 100% af Sygeforsikringen "danmark" g/s Revision Ernst & Young P/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Bankforbindelse Danske Bank A/S Side 3 af 31

4 LEDELSESPÅTEGNING Direktionen og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapport for 1. januar til 31. december 2019 for danmark Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar til 31. december Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. marts 2020 Direktionen: Tina W. Christensen Bestyrelsen: Allan Luplau formand Flemming Orth Jan Hoffmann Knud K. Damsgaard Side 4 af 31

5 DEN INTERNE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for danmark Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Vi har revideret årsregnskabet for danmark Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab for perioden 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m. v. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision vedrørende planlægning og udførelse af revisionsarbejdet. Vi har planlagt og udført revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har deltaget i revisionen af alle væsentlige og risikofyldte områder. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. København, den 19. marts 2020 Ole Helbo Esbensen Revisionschef Side 5 af 31

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i danmark Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for danmark Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 537/2014. Valg af revisor Vi blev første gang valgt som revisor for danmark Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab, den 8. marts 2018 for regnskabsåret 8. marts 31. december Vi er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 2 år frem til og med regnskabsåret Centrale forhold ved revisionen Centrale forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december Vi har fastlagt, at der ikke er centrale forhold ved revisionen at kommunikere i vores revisionspåtegning. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med Side 6 af 31

7 årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i lov om finansiel virksomhed. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Side 7 af 31

8 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele, den offentlige interesse har af sådan kommunikation. København, den 19. marts 2020 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr Ole Karstensen statsautoriseret revisor mne16615 Side 8 af 31

9 LEDELSESBERETNING Præsentation af virksomheden "danmark" Erhverv har til formål at udbyde gruppeforsikring, gruppeulykkesforsikring og beslægtede produkter og foretage produktudvikling inden for området personforsikring. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udviser et overskud på 319 t., og egenkapitalen var ved udgangen af året på t. Forsikringsteknisk resultat udgør minus t. Det kan tilskrives dels at selskabet er i en startfase, hvor aktiviteterne først begyndte for 2 år siden. Startomkostninger til afskrivning på it-udvikling har også i 2019 været en medvirkende årsag til det forsikringstekniske underskud. Derudover er der tale om et forsikringsområde, der er nyt og stærkt konkurrencepræget. Årets resultat før skat på 409 t.kr er påvirket af et stort positivt investeringsafkast på t. Årets resultat anses for utilfredsstillende set i lyset af det forsikringstekniske resultat, men det er dog som forventet. Selskabets driftsplan med scenariet om en langsom vækst er fortsat kendetegnende for det andet regnskabsår, hvor aktiviteterne foregår på et marked, som er præget af en meget stærk konkurrence. Set i det lys er resultatet som forventet. Vi har dog kun oplevet tilfredse kunder, som har valgt at forny deres aftale med os, og i 2019 har vi igen haft kundetilgang. I 2020 afsættes flere ressourcer til salg og udvikling af vores it-løsninger. Der forventes et positivt resultat af denne styrkelse af aktiviteterne. Der forventes dog fortsat at være en langsom vækst dels på grund af den store priskonkurrence, men også fordi produktet stadig er nyt. Desuden er der ofte lang beslutningstid for de virksomheder, der overvejer at tilbyde produktet til deres medarbejdere eller medlemmer. For nogen skal det også times med indgåelse af overenskomster, som kan være flerårige. Det er dog ledelsens forventning, at "danmark" Erhverv på sigt vil få en markant markedsandel, og at virksomhederne og de forsikrede får glæde af "danmark"s gode service og mange års erfaringer på området. Forsikringen er digital, så de forsikrede og virksomheder har minimal administration og nem adgang til online selvbetjening. Risikostyring Intern kontrol og risikostyring er en integreret del af "danmark" Erhvervs drift af virksomheden. Risikoen søges løbende minimeret for at sikre en stabil drift samt en effektiv kapitalforvaltning med det bedst mulige afkast. Der følges løbende op i forhold til de planer og budgetter, bestyrelsen har godkendt, og der rapporteres regelmæssigt til bestyrelsen med perioderegnskaber og investeringsrapporter mv. Bestyrelsen vurderer desuden løbende "danmark" Erhvervs samlede risici bl.a. til brug for de regelmæssige indberetninger til Finanstilsynet om solvens og kapitalkrav. Side 9 af 31

10 Risikostyringsfunktionen er outsourcet til og varetages af Sygeforsikringen "danmark"s Økonomifunktion. Det er bestyrelsens vurdering, at "danmark" Erhverv med denne model har tilfredsstillende risikostyringssystemer i lyset af "danmark" Erhvervs relativt enkle og ukomplicerede forretningsmodel. "danmark" Erhvervs risikostyring relaterer sig primært til fire hovedområder: Markedsrisici Kredit- og modpartsrisici Forsikringsrisici Operationelle risici En mere detaljeret beskrivelse fremgår af note 17. Solvens "danmark" Erhvervs bestyrelse har i henhold til Solvens II-reguleringen etableret de fire nøglefunktioner og udpeget ansvarlige for disse, herunder at intern audit varetages af intern revision. De fire nøglefunktioner rapporterer minimum én gang årligt til bestyrelsen. Det sikres løbende, at alle politikker og retningslinjer for "danmark" Erhvervs virksomhed på de relevante områder er udarbejdet i henhold til de gældende retningslinjer i Solvens IIreguleringen, herunder ikke mindst når det gælder risikostyring af "danmark" Erhvervs finansielle aktiver og af forsikringsdriften. Herudover udarbejdes en risikovurderingsrapport (ORSA) i 2020 for året "danmark" Erhverv tilpasser løbende de administrative procedurer og systemer, så der altid kan foretages beregninger og opgørelser af solvenskapitalkravet efter de gældende Solvens II-regler. "danmark" Erhverv anvender Solvens II-standardmodellen ved beregning af solvenskapitalkravet. Nøgletallet solvensdækning opgøres som forholdet mellem det kapitalgrundlag, der efter de gældende regler var til rådighed for dækning af det solvenskapitalkrav, som gjaldt ved regnskabsårets udgang, opgjort i procent. I forbindelse med disse beregninger foretages revurdering af de overordnede markedsvilkår, herunder af strategi og markedsmæssige forhold samt de risici, der indgår i beregningen. Opgørelsen udarbejdes minimum fire gange om året. I opgørelsen indregnes markedsrisici, kredit- og modpartsrisici, forsikringsrisici og operationelle risici. Efter Solvens II-reglerne er kapitalen til dækning af solvenskapitalkravet opgjort til 28,8 mio. mod 29,3 mio. i 2018, og solvenskapitalkravet er efter standardmodellen opgjort til 4,1 mio. lig 4,1 mio. i 2018 svarende til en solvensdækning på 697 % mod 711 % i Det tilstræbes, at "danmark" Erhvervs solvensdækning også fremover vil være på et tilfredsstillende niveau. Side 10 af 31

11 I henhold til bekendtgørelse om følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber skal "danmark" Erhverv hvert kvartal foretage indberetning af følsomhedsanalyser på nedenstående typer af risici. Formålet med følsomhedsanalyserne er at teste, hvordan ændringer i væsentlige risikokategorier påvirker det af gruppe 1-forsikringsselskabets opgjorte kapitalgrundlag, solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav, jf. 126 g, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det gøres ved at beregne det maksimale tab, virksomheden kan klare for de enkelte risikokategorier - uden at henholdsvis solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet falder til under 125 %. Der testes på følgende: 1. Hvilken effekt en positiv parallelforskydning af rentekurven på 200 basispoint vil have på kapitalkravene. 2. Hvilken effekt et fald i markedsværdi på aktier vil have på kapitalkravene. 3. Hvilken effekt et fald i markedsværdi på danske stats- og realkreditobligationer vil have på kapitalkravene. 4. Hvilken effekt et fald i markedsværdi på øvrige statsobligationer vil have på kapitalkravene. 5. Hvilken effekt et fald i markedsværdi på øvrige obligationer vil have på kapitalkravene. 6. Hvilken effekt et fald i værdien af de berørte aktiver, grundet valutakursfald i USD, vil have på kapitalkravene. 7. Hvilken effekt et fald i værdien af de berørte aktiver, grundet valutakursfald i JPY, vil have på kapitalkravene. 8. Hvilken effekt et fald i værdien af de berørte aktiver, grundet valutakursfald i GBP, vil have på kapitalkravene. 9. Hvilken effekt et fald i kreditværdien hos modparter vil have på kapitalkravene. SCR 125 % MCR 125 % Stress Kapitalgrundlag Solvensdækning Stress Kapitalgrundlag Minimumsdækning ,1 % ,3 % ,3 % ,0 % ,9 % ,0 % ,4 % ,1 % ,6 % ,7 % ,4 % ,2 % ,7 % ,8 % ,8 % ,5 % ,1 % "danmark" Erhvervs høje solvensdækning betyder, at selv maksimale stress på 100 % på alle risikokategorier, hvor det stressede aktiv får en værdi på nul, ikke vil medføre, at solvensdækningen (SCR) falder til under 125 %. For "danmark" Erhverv vil det værste scenarie være, at værdien af danske stats- og realkreditobligationer alle falder til nul. I det scenarie vil kapitalgrundlaget falde til 22,7 mio., og solvensdækningen vil falde til 565 %. Side 11 af 31

12 "danmark" Erhverv vil i denne risikokategori dog maksimalt kunne klare en stød på 80 %, før dækningen af minimumskapitalkravet falder til under 125 %. Ved et stød på 100 % vil minimumskapitalkravet falde til 117,5 %. Usikkerhed ved indregning og måling Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser forudsætter anvendelse af regnskabsmæssige skøn. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. De foretagne skøn er nærmere beskrevet i afsnittet Anvendt regnskabspraksis. Der har ikke i indeværende regnskabsår været usædvanlige forhold. Videnressourcer "danmark" Erhvervs drager nytte af de erfaringer, de it-systemer og den ekspertise, som Sygeforsikringen "danmark" har erhvervet gennem en længere årrække, når det gælder administration af tilskud til tandbehandling, elektronisk afregning med behandlere og udbetaling af erstatning til forsikrede. Revisionsudvalg Der er ikke etableret et selvstændigt revisionsudvalg. Revisionsudvalget for Sygeforsikringen "danmark" varetager denne opgave for "danmark" Erhverv. Ledelseshverv Bestyrelsesformand Allan Luplau er formand for bestyrelsen for Administrationsselskabet danmark A/S samt medlem af bestyrelsen i Forsikring & Pension og AMICE. Bestyrelsesmedlem Flemming Orth er næstformand for bestyrelsen i Sygeforsikringen danmark. Bestyrelsesmedlem Jan Hoffmann var i perioden fra april 2018 til januar 2019 bestyrelsesformand for Skandia Link Livsforsikring A/S og Skandia A/S. Bestyrelsesmedlem Knud K. Damsgaard er formand for bestyrelserne i Sygeforsikringen danmark og i Gerda og Lars Christensens Familiefond samt medlem af bestyrelserne for Administrationsselskabet danmark A/S, KKD Leasing aps og KKD Advokatanpartsselskab. Fremtiden danmark Erhvervs økonomi og finansielle stilling er solid, hvilket er et godt udgangspunkt for en fortsat udbygning af markedsandelen i de kommende år. Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, som påvirker regnskabsaflæggelsen for 2019 eller giver anledning til væsentlige ændringer i forventningerne til resultatet af forsikringsdriften i Side 12 af 31

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for regnskabsudarbejdelsen Årsregnskabet for danmark Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Bekendtgørelsen er ændret med virkning for 2019, hvor det i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne blev valgt at anvende muligheden for at anføre solvensdækning og indberettede stresstest på risici i ledelsesberetningen allerede i For 2019 er der derfor alene som nyt indført en note med oplysninger om dagsværdi af aktiver og forpligtelser efter et dagsværdihierarki. Indregning og måling Generelt indregnes indtægter i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dagsværdi er den pris, der ville blive opnået ved salg af et aktiv eller betalt for at overdrage en forpligtelse i en normal transaktion mellem markedsdeltagerne på målingstidspunktet. Dagsværdi kan stemme overens med indre værdi, såfremt indre værdi beregnes på baggrund af underliggende aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi. Der er tre niveauer af dagsværdimåling: Niveau 1 er baseret på noterede priser, der fremkommer i forbindelse med omsætning i aktive markeder. Findes der et aktivt marked for børsnoterede kapitalandele, obligationer, afledte finansielle instrumenter m.m., måles dagsværdien som udgangspunkt til lukkekursen på balancedagen. Niveau 2 er baseret på observerbare input. Er der ikke noteret en lukkekurs, anvendes en anden offentlig kurs, der må antages bedst at svare hertil, i form af indikative priser fra banker/brokere. For noterede papirer, hvor lukkekursen ikke afspejler dagsværdien, anvendes valueringsteknikker eller andre observerbare oplysninger til fastlæggelse af dagsværdien. Afhængigt af aktivets eller passivets karakter kan der være tale om beregning ud fra grundlæggende parametre som rente, valutakurser og volatilitet eller ved sammenligning med handelspriser for sammenlignelige instrumenter. Niveau 3 anvendes for finansielle aktiver og forpligtelser, hvor værdiansættelsen ikke kan baseres på observerbare data enten da disse ikke er tilgængelige eller ikke skønnes at være brugbare til fastsættelsen af dagsværdi. I stedet anvendes oplysninger om udviklingen i investeringen, de finansielle markeder og ændringer risikofaktorerne for investeringen til at værdiansætte aktivet. Der overføres kun mellem kategorierne i værdiansættelseshierarkiet, såfremt der er ændringer i tilgængelige data til brug for værdiansættelse. Oplysning om aktivernes placering i dagsværdihierarkiet fremgår af note 18. Side 13 af 31

14 Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde "danmark" Erhverv, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå "danmark" Erhverv, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden årsrapporten udarbejdes, i det omfang oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Kriterier for indregning og måling af aktiver og forpligtelser er nærmere beskrevet i tilknytning til omtalen af hver enkelt regnskabspost. Koncerninterne transaktioner Til brug for selskabets aktiviteter købes administrative ydelser fra Sygeforsikringen danmark som afregnes på omkostningsdækkende basis. Valutaomregning Indtægter og omkostninger i udenlandsk valuta indregnes efter de på transaktionstidspunktet gældende valutakurser. Balanceposter i udenlandsk valuta indgår ved første indregning til officielle valutakurser på transaktionsdagen og omregnes ved regnskabsårets slutning til officielle lukkekurser på balancedagen. Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Præmieindtægter Under præmieindtægter indregnes regnskabsårets bruttopræmier. For opkrævede præmier, der rækker ind i det kommende år, er foretaget periodisering af indtægtsførte præmier. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente beregnes som et renteafkast af årets gennemsnitlige præmiehensættelser for egen regning. Beløbet beregnes ud fra den af EIOPA offentliggjorte løbetidsafhængige risikofrie rentekurve. Erstatningsudgifter Under erstatningsudgifter indregnes regnskabsårets udbetalte erstatninger med tillæg af direkte og indirekte skadesbehandlingsomkostninger samt ændring i erstatningshensættelser. Beløb til besigtigelse og vurdering samt bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader indgår fuldt ud i regnskabsposten. Derudover reguleres med ændring i risikomargen. Tillæg for direkte og indirekte skadesbehandlingsomkostninger omfatter personaleomkostninger, IT-omkostninger og lokaleomkostninger m.v. Omkostningstillægget indregnes på grundlag af skøn over den faktiske ressourceanvendelse, herunder medarbejderes tidsforbrug til henholdsvis skadesbehandling og andre opgaver. Side 14 af 31

15 Afløbsresultat Regnskabsårets afløbsresultat indgår under erstatningsudgifter og udtrykker forskellen mellem forventede og realiserede erstatninger vedrørende tidligere år. Afløbsresultatet beregnes som erstatningshensættelserne ved årets begyndelse med fradrag af årets erstatningsudbetalinger med tillæg af direkte og indirekte skadesbehandlingsomkostninger vedrørende de pågældende regnskabsår og erstatningshensættelserne ved årets slutning. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Som forsikringsmæssige driftsomkostninger indregnes omkostninger i forbindelse med erhvervelse samt omkostninger til administration af forsikringsbestanden, der ikke kan henføres til skadesbehandling. I forsikringsmæssige driftsomkostninger indgår endvidere afskrivninger på it-udvikling og driftsmidler. Væsentlige omkostninger, der vedrører det kommende år, periodiseres og aktiveres som forudbetalte omkostninger under andre periodeafgrænsningsposter. Driftsomkostninger vedrørende regnskabsåret, der ikke er betalt inden årets udgang, indgår under anden gæld og hensatte forpligtelser. For it-udviklingsprojekter udgør afskrivningssatsen 33,3 %. Investeringsafkast Under investeringsafkast indregnes regnskabsårets indtægter i form af periodiserede renter, modtagne aktieudbytter samt realiserede og urealiserede gevinster og tab. Kursreguleringer omfatter realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende investeringsaktiver. Renteudgifter omfatter bankrenter. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed omfatter regnskabsårets gebyrer og lignende ved porteføljeadministrationen og en beregnet andel af egne omkostninger ved administration m.v. af investeringsvirksomheden. En andel af investeringsresultatet vedrører forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser og overføres til forsikringsresultatet under regnskabsposten forsikringsteknisk rente. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuel skat og udskudte skatteforpligtelser beregnes med gældende skattesats på 22 %. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Side 15 af 31

16 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen It-udviklingsomkostninger Omfatter aktiveret Ir-udvikling. Målegrundlaget er aktivernes kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretages nedskrivningstest af de væsentligste aktiver. Brugstiden for It-udvikling er fastsat til 3 år. Afskrivninger beregnes lineært over brugstiden. For It-udviklingsprojekter udgør afskrivningssatsen 33,3 %. Afskrivninger indregnes i forsikringsmæssige driftsomkostninger. Finansielle investeringsaktiver Finansielle investeringsaktiver indregnes generelt til dagsværdi. Andre finansielle investeringsaktiver Aktiverne indregnes efter handelsdato og måles generelt til dagsværdi. Ved eventuelle handler hen over balancetidspunktet indregnes et aktiv under likvide beholdninger eller en forpligtelse under gæld til kreditinstitutter svarende til den aftalte pris. Målegrundlaget for investeringsforeningsandele og obligationer er den officielle lukkekurs ved årets udgang. Beholdning af udtrukne obligationer måles til nominel værdi. Unoterede obligations- og aktiebaserede investeringsforeningsandele måles til dagsværdi med udgangspunkt i den forholdsmæssige andel af investeringsforeningens egenkapital på balancetidspunktet. I målegrundlaget indgår de underliggende obligationer og aktier til lukkekurser på balancetidspunktet. Øvrige poster omfatter tilgodehavende renter og udbytter. Tilgodehavender Generelt måles tilgodehavender til de beløb, hvormed tilgodehavenderne forventes at indgå. For ikke betalte præmier, gebyrer m.v., der indgår under regnskabsposten tilgodehavender hos forsikringstagere, er målegrundlaget de faktisk opkrævede beløb med fradrag af hensættelser til tabsrisici. For øvrige tilgodehavender er målegrundlaget de nominelle beløb. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Beregnede tilgodehavende obligationsrenter fra sidste termin i regnskabsåret optages under tilgodehavende renter med de forventede beløb. Væsentlige forsikringsmæssige omkostninger, der vedrører det kommende år, periodiseres og aktiveres som forudbetalte omkostninger under andre periodeafgrænsningsposter. Målegrundlaget er de faktiske betalinger. Side 16 af 31

17 Præmiehensættelser Under præmiehensættelser indgår forpligtelser vedrørende opkrævede præmier for det kommende år. Målegrundlaget er de forventede erstatninger med tillæg af direkte og indirekte skadesbehandlingsomkostninger i den opkrævede periode, dog minimum den for perioden opkrævede præmie. Ved måling af præmiehensættelser foretages ikke diskontering, idet effekten heraf ville være uvæsentlig. Erstatningshensættelser Under erstatningshensættelser indregnes kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret og de to forudgående regnskabsår ud fra erfaringer i moderselskabet. Hensættelserne er sammensat af behandlede erstatninger vedrørende regnskabsåret, der ikke er afregnet inden årets udgang, samt forventede erstatningsudgifter der efter bedste skøn er opgjort på grundlag af en beregningsmodel. Den anvendte beregningsmodel arbejder med en fremskrivning af detaljerede data for afholdte erstatningsudgifter. Beregningsmodellen forudsætter en vis stabilitet i forsikringstagernes adfærdsmønstre fra år til år. Modellen har ud fra erfaringer i moderselskabet gennem en årrække vist stabile resultater, men vurderes løbende og tilpasses ændringer i erstatningsberegning og afregningsformer. Målegrundlag for hensættelser vedrørende behandlede, ikke afregnede erstatninger er de faktiske erstatningsbeløb. Ved måling af hensættelser til ikke skadesbehandlede erstatninger indregnes tillæg til forventede direkte og indirekte skadesbehandlingsomkostninger. Ved måling af erstatningshensættelser foretages ikke diskontering, idet effekten heraf er uvæsentlig. Risikomargen Under risikomargen indregnes et risikotillæg til dækning af risikoen for afvigelser mellem bedste skøn og endelig afvikling af hensættelser til de ikke skadesbehandlede erstatninger. Risikomargen opgøres som det beløb, som selskabet må forventes at skulle betale til en erhverver af forsikringsbestanden for at overtage risikoen for, at de faktiske omkostninger ved afvikling af de forsikringsmæssige hensættelser afviger fra bedste skøn. Risikomargen beregnes efter den såkaldte cost of capital metode. Hensatte forpligtelser Under udskudte skatteforpligtelser indregnes forpligtelser til udskudt skat og eventualskat. Gæld Generelt måles gældsposter til dagsværdi i form af de forventede fremtidige betalinger. Obligationslån måles til nominel værdi. Under anden gæld indgår forsikringsmæssige driftsomkostninger vedrørende regnskabsåret, der ikke er betalt inden årets udgang. Målegrundlaget er de forventede eller fakturerede beløb. Periodeafgrænsningsposter, passiver Under periodeafgrænsningsposter indgår indbetalinger fra forsikringstagere vedrørende præmier, der alene vedrører det kommende regnskabsår. Målegrundlaget er de faktiske indbetalinger. Side 17 af 31

18 OPLYSTE NØGLETAL Bruttoerstatningsprocent Erstatningsprocenten beregnes som regnskabsårets erstatningsudgifter i forhold til regnskabsårets præmieindtægter. Bruttoomkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som de forsikringsmæssige driftsomkostninger i forhold til regnskabsårets præmieindtægter. Combined ratio Nøgletallet beregnes som summen af erstatningsudgifter og forsikringsmæssige driftsomkostninger i forhold til regnskabsårets præmieindtægter. Operating ratio Nøgletallet beregnes som summen af erstatningsudgifter og forsikringsmæssige driftsomkostninger i forhold til regnskabsårets præmieindtægter med tillæg af forsikringsteknisk rente. Relativt afløbsresultat Nøgletallet beregnes som årets afløbsresultat i forhold til de erstatningshensættelser ved årets begyndelse, som afløbsresultatet vedrører. Egenkapitalforrentning i procent Nøgletallet beregnes som forholdet mellem årets resultat og årets gennemsnitlige egenkapital opgjort i procent. Erstatningsfrekvens Frekvensnøgletallet beregnes som det gennemsnitlige antal anlagte erstatninger årligt pr. medlem. Side 18 af 31

19 RESULTATOPGØRELSE For perioden 1. januar december Note Præmieindtægter Bruttopræmier Ændring i præmiehensættelser 0 0 Præmieindtægter f.e.r. i alt Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter 3. Udbetalte erstatninger Ændring i erstatningshensættelser Ændring i risikomargen 2 20 Erstatningsudgifter f.e.r. i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Investeringsafkast Kursreguleringer Renteudgifter Investeringsafkast i alt Forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser INVESTERINGSAFKAST EFTER FORRENTNING OG KURSREGULERING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Side 19 af 31

20 Totalindkomstopgørelse For perioden 1. januar december Note Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 SAMLET TOTALINDKOMST RESULTATDISPONERING Overført resultat DISPONERET I ALT Side 20 af 31

21 BALANCE Pr. 31. december Note AKTIVER: IT-udviklingsomkostninger IMMATERIELLE AKTIVER I ALT Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER I ALT Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavende selskabsskat TILGODEHAVENDER I ALT Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT Side 21 af 31

22 BALANCE (fortsat) Pr. 31. december Note PASSIVER: Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud EGENKAPITAL I ALT Erstatningshensættelser Risikomargen på skadesforsikringskontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Gæld til kreditinstitutter Gæld til moderselskab Skyldig selskabsskat Anden gæld GÆLD I ALT Periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT PASSIVER I ALT Nøgletal - 5 års oversigt 1. Vederlag og honorarer 12. Honorar til valgt revisor 13. Eventualforpligtigelser og sikkerhedsstillelser 14. Egenkapital og solvenskapitalkrav 15. Nærtstående parter 16. Risikoforhold 17. Oplysninger om dagsværdi 18. Side 22 af 31

23 EGENKAPITALOPGØRELSE Regnskabsåret 2019 Aktie- Overkurs Overført kapital ved emission overskud I alt Primo Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Egenkapital ultimo Regnskabsåret marts Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Egenkapital ultimo Side 23 af 31

24 NOTER 1. HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT (t.) Bruttopræmieindtægter 529,3 129,7 Bruttoerstatningsudgifter 937,2 221,1 Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt 1.118,1 488,4 Forsikringsteknisk resultat ,2-579,9 Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente 1.935,6-345,7 Årets resultat 319,3-722,0 Afløbsresultat 0,0 0,0 Relativt afløbsresultat (%) 0,0 0,0 Forsikringsmæssige hensættelser i alt 41,0 9,0 Egenkapital i alt , ,0 Aktiver i alt , ,9 Bruttoerstatningsprocent 177,1 170,5 Bruttoomkostningsprocent 211,2 376,6 Combined ratio (%) 388,3 547,1 Operating ratio (%) 388,5 547,3 Egenkapitalforrentning i procent 1,1-4,9 Heltidsansatte medarbejdere (antal) 0 0 Side 24 af 31

25 NOTER BRUTTOPRÆMIER: Branche: Anden forsikring. Marked: Danmark Bruttopræmier i alt ERSTATNINGSUDGIFTER; UDVIKLING I ANTAL ERSTATNINGER: Antal erstatninger (stk.) Gennemsnitlig erstatning () Erstatningsfrekvens (antal erstatninger pr. medlem) 3 2 AFLØBSRESULTAT: Afløbsresultat for egen regning 0 0 Afløbsresultat brutto KURSREGULERINGER: Investeringsforeningsandele Obligationer Kursreguleringer i alt SKAT: Beregnet skat af skattepligtig indkomst, 22% Ændring i udskudt skat, 22% Skat i alt SKATTEAFSTEMNING: Årets regnskabsmæssige resultat før skat Heraf ikke skattepligtig aktivitet 0 0 Skattepligtig aktivitet Forskydning forskelsværdier 0 0 Beregningsgrundlag for skat i alt Effektiv skatteprocent 22% 22% AFSTEMNING AF SKAT AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST Skat tilgode pr. 31/ Indbetalt i året Beregnet skat af skattepligtig indkomst, 22% i året Skyldig selskabsskat pr. 31/ Side 25 af 31

26 NOTER IT-UDVIKLINGSOMKOSTNINGER Samlet kostpris primo Årets tilgang Årets afgang 0 0 Samlet kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Afskrivning afgang 0 0 Årets afskrivning Akkumulerede afskrivninger ultimo Værdi ultimo ERSTATNINGSHENSÆTTELSER Anmeldte og opgjorte erstatninger 0 0 IBNR-hensættelser (uanmeldte skader) Erstatningshensættelser i alt UDSKUDTE SKATTEFORPLIGTELSER Udskudt skat Udskudte skatteforpligtelser i alt GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER Driftsgæld 0 0 Handler under afvikling Gæld til kreditinstitutter i alt GÆLD I ALT Ingen gæld forfalder efter 5 år 11. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER: Forudbetalte præmier og andre forudbetalinger Periodeafgrænsningsposter i alt VEDERLAG OG HONORARER: Det samlede vederlag til medarbejdere mv.: Lønninger Pensioner 0 0 Social sikring og afgifter Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere 0 0 Side 26 af 31

27 NOTER Vederlag til bestyrelsen (Jan Hoffmann) Vederlag til direktionen (Tina W. Christensen) andel af administrationsbidrag. Andel af løn i administrationsvederlag til moderselskabet til to andre risikotagere udgør I bestyrelsen er det alene det eksterne medlem af bestyrelsen, Jan Hoffmann, som aflønnes. Den øvrige del af bestyrelsen aflønnes ikke særskilt herfor i "danmark" Erhverv. Bestyrelsesformand Allan Luplau modtager som administrerende direktør i Sygeforsikringen "danmark" et samlet vederlag på De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager følgende honorarer i Sygeforsikringen "danmark": Knud K. Damsgaard Flemming Orth Det kan oplyses, at Tina W. Christensen som økonomidirektør i Sygeforsikringen "danmark" modtager et samlet vederlag på HONORAR TIL VALGT REVISOR: Honorar til revisionsvirksomhed - Ernst & Young: Honorar for lovpligtig revision Honorar for erklæringsopgaver 0 0 Honorar for andre ydelser end lovpligtig revision Honorar til revisionsvirksomhed i alt Honorar for andre ydelser end revision i 2018 vedrører assistance og sparring vedr. opstart af selskabet. 14. EVENTUALFORPLIGTELSER: REGISTREREDE AKTIVER: Efter bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber, er der ultimo 2018 registreret aktiver til fyldestgørelse af forsikringstagerne, til dækning af forsikringsmæssige hensættelser. Bestemmelsen er udgået fra Til sikkerhed for forsikringstagernes hensættelser er registreret følgende aktiver: Likvide beholdninger Obligationer Selskabet er sambeskattet med søsterselskabet Administrationsselskabet "danmark" A/S. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med søsterselskabet for selskabsskatter. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter udgør 764 t. pr Side 27 af 31

28 NOTER EGENKAPITAL OG SOLVENSKAPITALKRAV: Kapitalen til dækning af solvenskapitalkrav fremkommer således: Egenkapital Regulering for immaterielle aktiver Kapital til dækning af solvenskapitalkrav NÆRTSTÅENDE PARTER: Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter bestyrelse og direktion. Aflønning af disse fremgår af note 12. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Sygeforsikringen "danmark" g/s, der som moderselskab ejer 100 % af selskabets aktiekapital. Moderselskabet udfører ydelser for selskabet, der afregnes på omkostningsdækkende basis og har i regnskabsåret udgjort i alt 369 t. Afhængig af arten af ydelserne indgår disse i skadesbehandlingsomkostningerne under erstatningsudgifter eller i administrationsomkostningerne under forsikringsmæssige driftsomkostninger. Mellemværender med nærtstående parter med betydelig indflydelse udlignes løbende. 17. RISIKOFORHOLD Efterfølgende beskrivelse af risici uddyber beretningens afsnit om Risikostyring. Markedsrisici danmark Erhverv er eksponeret overfor følgende typer af markedsrisici. danmark Erhverv har valgt at inkludere modpartsrisiko som en af markedsrisici, da danmark Erhvervs modpartsrisici stort set udelukkende er relateret til investeringsporteføljen: 1. Renterisiko 2. Aktiekursrisiko 3. Valutarisiko 4. Ejendomsrisiko 5. Kreditspændrisiko 6. Koncentrationsrisiko 7. Modpartsrisiko At danmark Erhverv er en ukompliceret virksomhed, afspejles i investeringspolitikken, hvor der i alt overvejende grad alene er lange positioner uden brug af afledte finansielle instrumenter. Der kan dog i begrænset omfang og kun i risikobegrænsende øjemed gøres brug af afledte finansielle instrumenter f.eks. valutaafdækning, som er det instrument, der i overvejende grad benyttes i enkelte af de investeringsforeninger, danmark Erhverv investerer i. danmark Erhvervs formueforvaltning er outsourcet til Sygeforsikringen danmark som har videreoutsourcet formueforvaltningen til professionelle aktører inden for investeringsområdet. Alle aktører er underlagt Finanstilsynets regler og kontrol. Side 28 af 31

29 NOTER 17. RISIKOFORHOLD fortsat Politikker og mål for styring af finansielle risici Markedsrisici er en meget sandsynlig og kontinuerlig risiko, der kan have store konsekvenser for danmark Erhvervs økonomi. danmark Erhvervs bestyrelse har valgt at have en moderat risikoprofil. Investeringsstrategien er diversificeret og langsigtet med middel risiko. Da danmark Erhverv ikke har som formål at have overskud på forsikringsdriften, skal sikringen af den finansielle styrke komme fra investeringsaktiviteterne, og bestyrelsen accepterer derved de risici, denne aktivitet medfører. Bestyrelsen har fastsat investeringsrammer for investering i obligationer og aktier, og økonomifunktionen overvåger på daglig basis, at investeringsrammerne ikke overskrides. Investeringsrammerne for 2019 er vist i tabellen nedenfor. Aktivklasse Procent Nominelle obligationer 2 72 Indeksobligationer 0 9 USA - statsobligationer 0 11 Investment Grade obligationer 0 20 High Yield og Emerging Market obligationer 0 20 Globale aktier Kontanter 0 5 Risikoovervågning og rapportering Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsværdien af virksomhedens aktiver og gældsposter på grund af ændringer i markedsforholdene. "danmark" Erhverv har via sin outsourcing aftale med Sygeforsikringen danmark løbende overvågning af renterisici, aktiekursrisici og valutarisici. I henhold til Finanstilsynets meget omfattende regelsæt på området, udarbejdes en lang række stresstests, herunder nedennævnte følsomhedsanalyser. Endvidere udarbejdes yderligere relevante stresstests til brug for rapportering til bestyrelsen. Kredit- og modpartsrisici Kredit- og modpartsrisiko er risikoen for tab som følge af, at en modpart misligholder sine betalingsforpligtelser over for virksomheden. "danmark" Erhverv er primært udsat for kredit- og modpartsrisici knyttet til investeringsvirksomheden. "danmark" Erhverv anvender kun finansielle institutter, der har en høj kreditværdighed, og langt størstedelen af investeringerne foretages i obligationer med høj kreditkvalitet. Side 29 af 31

30 NOTER 17. RISIKOFORHOLD fortsat Forsikringsrisici Forsikringsrisikoen i relation til skadesforsikringsvirksomhed relaterer sig primært til produkterne, prisfastsættelsen af disse, accepten, risikoen for kumul (koncentration af risici), erstatningsbehandlingen og hensættelserne. "danmark" Erhverv beskæftiger sig udelukkende med sygeforsikring. "danmark" Erhvervs erstatninger er præget af mange, men relativt små erstatningsbeløb på veldefinerede områder. Det er ledelsens vurdering, at der ikke er store enkeltstående risici forbundet med selskabets forsikringsaktiviteter. Politikker og mål for styring af forsikringsmæssige risici Grundet forretningsmodellen som er præget af ukomplicerede aktiviteter med begrænsede dækningssummer, er den forsikringsmæssige risiko begrænset. Maksimale erstatningsbeløb pr. sikret pr. 12 mdr.: Risikoovervågning og rapportering Udviklingen inden for samtlige erstatningsområder følges meget nøje, bl.a. via det statistiske materiale, som "danmark" Erhverv har til rådighed qua sin outsourcing aftale med Sygeforsikringen danmark. Dermed er der et godt grundlag for beslutninger om produkt- og taksttilpasninger. Usikkerheden vedrørende erstatningsbehandlingen og hensættelserne anses for begrænset. Erstatningsbehandlingen foregår primært elektronisk efter faste eller maksimerede takster, og der er implementeret it-kontroller og andre løbende kontroller til sikring af en korrekt og ensartet erstatningsbehandling. Erstatningsbehandlingen foregår hurtigt og effektivt, således at der er en kort tidsperiode mellem en skades opståen, dens behandling og erstatningsudbetalingen, hvilket medvirker til at reducere risikoen betydeligt i relation til beregningerne af de forsikringsmæssige hensættelser. Risikoreduktion Bestyrelsen tager årligt stilling til behovet for reassuranceafdækning. På baggrund af de begrænsede risici er der ikke foretaget reassuranceafdækning. Operationelle risici De operationelle risici, der knytter sig til "danmark" Erhvervs daglige drift, omfatter blandt andet menneskelige fejl, svig, brud på forretningsgange samt systemfejl. Med baggrund i stabile og gennemprøvede it-systemer, udbyggede forretningsgange og interne kontroller samt opnåede erfaringer, blandt andet vedrørende fejlomfang og forsøg på besvigelser, vurderes det, at der ikke er særlige operationelle risici knyttet til den daglige drift. Det fremgår også af "danmark" Erhvervs hændelsesregister for operationelle risici. Side 30 af 31

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MNGT4 RL ApS Norasvej 35 2920

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

Calculo Evolution A/S

Calculo Evolution A/S Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 38 64 77 92 (fra selskabets stiftelse 11. maj - 31. december 2017) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2018 Dirigent:... Philip

Læs mere

"danmark" Erhverv. Skadesforsikringsaktieselskab. Palægade 5, 1261 København K. CVR-nr

danmark Erhverv. Skadesforsikringsaktieselskab. Palægade 5, 1261 København K. CVR-nr "danmark" Erhverv Skadesforsikringsaktieselskab Palægade 5, 1261 København K CVR-nr. 39 43 73 92 Årsrapport for perioden 8. marts 31. december 2018 1. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 1 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 22 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Randers Byg A/S Europaplads 16, 3.

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18 MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 20 77 39 79 Årsrapport 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. august 2018 John Buchreitz

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk KPRI A/S Dalgasgade 21, 1. 7400 Herning

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

ApS KBUS 17 nr Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for

ApS KBUS 17 nr Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for ApS KBUS 17 nr. 3683 Vesterbrogade 33, 1620 København V Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 12 92 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2018. Michael Havemann

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K CVR-nr. 39 85 33 88 Første regnskabsår 11. september - 31. december 2018 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2019 Dirigent:... Indhold

Læs mere

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr Nørregade 28 8783 Hornsyld CVR-nr. 31 77 17 65 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017 dirigent Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk acti-chem Finans ApS Birkemose

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg CVR-nr. 27 40 98 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SH 3-1 ApS Store Strandstræde

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ApS Komplementarselskabet City

Læs mere

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens KR Finans ApS Vester Uthvej 5 8700 Horsens CVR-nr. 36 44 57 93 Årsrapport for 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06 2018 Klaus Rønslev Dirigent

Læs mere

LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken Bramming CVR-nr Årsrapport 2017

LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken Bramming CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken 10 6740

Læs mere

HOLDINGSELSKABET HK ApS

HOLDINGSELSKABET HK ApS HOLDINGSELSKABET HK ApS Skovbrynet 8 8000 Aarhus C Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Henrik Axel

Læs mere

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken

Læs mere

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé

Læs mere

Tysk Ejendomsadministration IV ApS

Tysk Ejendomsadministration IV ApS Tysk Ejendomsadministration IV ApS c/o Per John Jensen Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg CVR-nr. 13 96 86 40 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg CVR-nr. 37 12 67 72 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts

Læs mere

Shopping Svendborg CVR-nr Årsrapport 2018

Shopping Svendborg CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Shopping Svendborg CVR-nr. 83 67 65 15 Årsrapport

Læs mere

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Zig Zag A/S. Årsrapport for CVR-nr Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C

Zig Zag A/S. Årsrapport for CVR-nr Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C Zig Zag A/S Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C CVR-nr. 38 65 07 85 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/02 2018 Mads Høgh Dirigent Zig Zag

Læs mere

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr. 38 33 01 95 Årsrapport for regnskabsåret 12.01.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.03.18 Carsten Nissen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017 GIKI HOLDING ApS Amaliegade 33 1256 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing

Læs mere

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016 Inpay International Holding ApS Store Kongensgade 40 H, 1264 København K Årsrapport for 2016 CVR-nr. 36 03 40 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2017

Læs mere

L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2016

L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2016 L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation c/o Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 16 99 94 90 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016 Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS Mariane Thomsens Gade 1C, 3, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 35 80 82 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr. 17 79 20 08 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.16-31.08.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 17.01.18 Johannes Tyge Petersen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Flemming Møller Holding ApS

Flemming Møller Holding ApS Flemming Møller Holding ApS Langelinieparken 13 3. tv. 8000 Aarhus C CVR-nr. 21 11 10 31 Årsrapport for 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10 2018

Læs mere

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr

Fornax Capital Danmark A/S Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr Haderslevvej 36, 6000 Kolding CVR-nr. 38 73 22 42 Årsrapport for regnskabsåret 08.06.17-31.12.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.06.18 Henrik Svane Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr Advokatfirma ilementar Vestergade 43, 1. sal. 5000 Odense CVR-nr.36987014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt pé virksomhedens ordinære generalfors^mlitig den 15. marts 2018 CVR-nr. 36 98 70 14 Indhold

Læs mere

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens

Læs mere

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej Gråsten CVR-nr Årsrapport 2017

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej Gråsten CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej 3 6300

Læs mere

Blå Ekstra Holding ApS Nøddevej 8, 3060 Espergærde

Blå Ekstra Holding ApS Nøddevej 8, 3060 Espergærde Blå Ekstra Holding ApS Nøddevej 8, 3060 Espergærde CVR-nr. 36 05 88 46 Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december

Læs mere

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 98 82 32 88 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab broenderslev@bdo.dk Torvet 10 www.bdo.dk DK-9700 Brønderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29,

Læs mere

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Ann Holding, Viborg ApS Egeskovvej 19, 8800 Viborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 39 05 61 86 Årsrapporten

Læs mere

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve CVR-nr. 36 96 70 13 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg

Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg CVR-nr. 31 93 41 92 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Grøn Marketing ApS Agro Food Park Aarhus N CVR-nr Årsrapport 2016

Grøn Marketing ApS Agro Food Park Aarhus N CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Grøn Marketing ApS Agro Food Park 15

Læs mere

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs.

Læs mere

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017 DLC Komplementarselskab ApS Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2017 CVR-nr. 33 36 46 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /4 2018 Per Buttenschøn

Læs mere

VAF Medier Holding A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. januar december 2017

VAF Medier Holding A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. januar december 2017 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 VAF Medier Holding A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 1. januar - 31. december 2017 CVR-nr.

Læs mere

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december VesselCo A ApS CVR nr. 34 58 15 76 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2017 6. regnskabsår Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen, den 24. maj 2018 Christian

Læs mere

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017 Hjulmagervej 2 7700 Thisted CVR-nr. 25 59 38 71 Årsrapporten for 2017 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06 2018 Henning Emil Mikkelsen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Østre Havnepromenade 26, 4. sal 9000 Aalborg Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Forza Active Sportswear International

Læs mere

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK- 8680 Ry CVR-nr. 37 67 01 62 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4-2019 Klaus Bülow Davidsen

Læs mere

Comwell Kellers Park Komplementar ApS H.O. Wildenskovsvej Børkop CVR-nr Årsrapport 2017

Comwell Kellers Park Komplementar ApS H.O. Wildenskovsvej Børkop CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Comwell Kellers Park Komplementar ApS H.O. Wildenskovsvej

Læs mere

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17 HC Odense Herrehåndbold A/S Møllervænget 3, 5230 Odense M Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 35 25 12 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2016

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé

Læs mere

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2018

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2018 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32 09 91 06 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2019 Sidsel Marie Kristensen dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interessentskabet P-Hus Nørgaardsvej

Interessentskabet P-Hus Nørgaardsvej c/o PensionDanmark Ejendomme Langelinie Alle 43 2100 København Ø CVR-nr. 24254925 Årsrapport for 2017 19. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Herning Turist og Grupperejser ApS. Årsrapport for 2016/17

Herning Turist og Grupperejser ApS. Årsrapport for 2016/17 Herning Turist og Grupperejser ApS Langkærvej 35, 7330 Brande Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 33 36 12 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fynske Medier Holding A/S Banegårdspladsen Odense C CVR-nr Årsrapport 2017

Fynske Medier Holding A/S Banegårdspladsen Odense C CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fynske Medier Holding A/S Banegårdspladsen

Læs mere

Akelius Domus Vista ApS

Akelius Domus Vista ApS Frederiksborggade 15, 2. 210 1360 København K CVR-nr. 38271458 Årsrapport for 2016 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2017 Peter

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 62 99 97 Årsregnskab 2016 14. marts 2017 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ

Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ CVR-nr. 26 61 62 04 Årsrapport 2016/17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2017. Peter Colding-Kristensen

Læs mere

Årsrapport Husoddevej 17 A/S. Nørregade Hornsyld CVR-nr

Årsrapport Husoddevej 17 A/S. Nørregade Hornsyld CVR-nr Nørregade 28 8783 Hornsyld Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017 dirigent Årsrapporten indeholder 13 sider Husoddevej 17 r-2016 Indhold Påtegninger

Læs mere

Brdr. Toft Holding ApS

Brdr. Toft Holding ApS Brdr. Toft Holding ApS Stillingvej 105A, 8471 Sabro CVR-nr.: 78 42 8112 0 Arsrapport for 2017 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordincere generalforsamling den 9 / 5 2018. Statsautoriseret

Læs mere

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17 Roskilde Vedvarende Energi A/S Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 22/12-31/12) CVR-nr. 38 30 18 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

PenSam Forsikring A/S Halvårsrapport 2019

PenSam Forsikring A/S Halvårsrapport 2019 PenSam Forsikring A/S Halvårsrapport 2019 Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum CVR-nr. 17 11 81 88 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning... 4 Resultatopgørelse... 5

Læs mere

MOWE KBH. HOLDING APS FUGLEVANGSVEJ 11, 1962 FREDERIKSBERG C 1. JANUAR DECEMBER 2017

MOWE KBH. HOLDING APS FUGLEVANGSVEJ 11, 1962 FREDERIKSBERG C 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MOWE KBH. HOLDING APS FUGLEVANGSVEJ 11, 1962 FREDERIKSBERG

Læs mere

Optimise.nu A/S Ordrupvej 60, 5. sal Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

Optimise.nu A/S Ordrupvej 60, 5. sal Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Optimise.nu A/S Ordrupvej 60,

Læs mere

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1. Årsrapport for 2017

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1. Årsrapport for 2017 Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 c/o Core Property Management P/S, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 42 08 24 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Odenseselskabet af 2017 A/S under frivillig likvidation Rødegårdsvej Odense CVR-nr Årsrapport

Odenseselskabet af 2017 A/S under frivillig likvidation Rødegårdsvej Odense CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Odenseselskabet af 2017 A/S under

Læs mere

DI ASIA BASE A/S. H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 1. januar december 2017

DI ASIA BASE A/S. H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 1. januar december 2017 DI ASIA BASE A/S H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/03/2018 Jacob

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S. Årsrapport for 2016

EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S. Årsrapport for 2016 EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S c/o Ejendomsselskabet Norden I Management A/S, Hauser Plads 32, 1. sal, 1127 København K Årsrapport for 2016 (regnskabsår 4/5-31/12) CVR-nr. 37 68 93 86 Årsrapporten

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF ApS

HOLDINGSELSKABET AF ApS HOLDINGSELSKABET AF 1.12.1988 ApS Tuborg Parkvej 2, 4 1 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/03/2018

Læs mere

CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS

CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS CAMPING OG FERIECENTER SAMSØ ApS Stensbjergvej 6 8305 Samsø Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2018 Carsten

Læs mere

RISK MAP ApS. Årsrapport for CVR-nr Vestergade 14 Fregerslev 8660 Skanderborg

RISK MAP ApS. Årsrapport for CVR-nr Vestergade 14 Fregerslev 8660 Skanderborg RISK MAP ApS Vestergade 14 Fregerslev 8660 Skanderborg CVR-nr. 35 25 24 95 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/02 2019 René Munch Nielsen

Læs mere

Christianshavns Kanal 4 ApS

Christianshavns Kanal 4 ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 15157941 Årsrapport for 2017 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2018 Inge Leth

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS Bispebuen 3, 7500 Holstebro

DBI Invest Kina Investor ApS Bispebuen 3, 7500 Holstebro Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk DBI Invest Kina Investor ApS Bispebuen 3, 7500 Holstebro

Læs mere