Kommissorium. for. Revisionsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommissorium. for. Revisionsudvalg"

Transkript

1 Kommissorium for Revisionsudvalg

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Medlemmer 2 3 Møder 2 4 Beføjelser m.v. 3 5 Opgaver 3 6 Samarbejde med Risikoudvalg 5 7 Offentliggørelse 5 8 Selvevaluering 5 9 Sekretariat, arkiv m.v. 6 1

3 1. Indledning Bestyrelsen for Sydbank A/S har nedsat et revisionsudvalg i medfør af Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven). Udvalget refererer til bestyrelsen. Udvalget forbereder bestyrelsens arbejde inden for rammerne af dette kommissorium. Udvalget gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som bestyrelsen, Revisionsudvalget, ekstern revision eller intern revision måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang. Udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges i nærværende kommissorium. Kommissoriet gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Forslag til ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem. 2. Medlemmer Revisionsudvalget består af 3-4 medlemmer. Medlemmerne af udvalget, herunder formanden, vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens formand kan ikke vælges som formand for udvalget. Mindst et medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Medlemmerne af udvalget skal tilsammen have kompetence og erfaring inden for bankens forretningsområde. Medlemmerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Udvalgsmedlemmernes vederlæggelse vurderes af Lønudvalget én gang årligt. 3. Møder Revisionsudvalget holder møder så ofte det findes nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt. Udvalgets formand indkalder til møderne og ved dennes forfald af et af de øvrige medlemmer. Med indkaldelsen udsendes dagsorden. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 2

4 Udvalget kan beslutte, at andre skal deltage i møderne, herunder eksterne rådgivere. Ved udvalgets behandling af spørgsmål, der vedrører et enkelt medlem af udvalget, deltager vedkommende ikke, og vedkommende skal forlade mødet under denne behandling. Der føres en protokol med referater fra udvalgets møder, herunder skal det anføres, hvis et medlem har forladt mødet, fordi der behandles spørgsmål vedrørende medlemmet. Protokollen forelægges for bestyrelsen. Udvalget varetager sine opgaver under fortrolighed, hvilket betyder, at oplysninger fra udvalgets arbejde ikke uberettiget må videregives eller udnyttes. 4. Beføjelser m.v. Bestyrelsen bemyndiger Revisionsudvalget til at Gennemgå, undersøge og vurdere ethvert forhold, der ligger inden for kommissoriet Indhente nødvendig information fra medarbejderne i banken. Medarbejdere er forpligtet til at samarbejde med udvalget og besvare ethvert spørgsmål, udvalget stiller, af relevans for udvalgets arbejde Indhente oplysninger fra bankens eksterne revision og intern revision Indhente råd, vejledning og bistand fra eksterne rådgivere eller regnskabsspecialister, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for varetagelsen af udvalgets opgaver 5. Opgaver Revisionsudvalgets opgaver består i at overvåge og afgive anbefalinger til bestyrelsen, herunder Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen - Overvåge den finansielle rapportering og de finansielle oplysninger m.v. - Overvåge fornødne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen - Underrette bestyrelsen om regnskabsaflæggelsesprocessen - Vurdere politikker, standarder og procedurer m.v. inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen - Vurdere den anvendte regnskabspraksis og eventuelle ændringer i anvendt regnskabspraksis 3

5 - Vurdere hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis på væsentlige områder samt de indregnings- og målingsmetoder, der benyttes i forbindelse med væsentlige og usædvanlige transaktioner - Vurdere væsentlige regnskabsmæssige skøn og ændringer heri - Vurdere risikoen for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser - Vurdere om regnskabsaflæggelsen gennemføres med den fornødne integritet og når relevant fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre denne Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. - Overvåge væsentlige revisions- og regnskabsmæssige skøn - Informeres om og gennemgå alle væsentlige spørgsmål, som revisionen måtte give anledning til, herunder væsentlige, korrigerede og ikke-korrigerede fejl - Gennemgå revisionsprotokoller samt væsentlige rapporter fra den udførte revision - Underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision Overvåge det interne kontrolsystem vedrørende regnskabsaflæggelsen - Gennemgå og vurdere effektiviteten af det interne kontrolsystem og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelsesprocessen, uden at krænke udvalgets uafhængighed - Fremkomme med anbefalinger med henblik på at styrke den interne kontrol - Overvåge procedurer for forebyggelse og afsløring af besvigelser Overvåge intern revision - Overvåge om intern revision fungerer effektivt, herunder gennemgå intern revisions strategi og revisionsplan samt rapportering om det af intern revision udførte arbejde - Gennemgå og vurdere intern revisions budget - Give anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og/eller afskedigelse af chefen for intern revision - Give anbefalinger til Aflønningsudvalget og bestyrelsen om revisionschefens aflønning - Overvåge den interne revisions uafhængighed - Overvåge om den interne revisions samarbejde med den valgte revision fungerer tilfredsstillende Overvåge den generalforsamlingsvalgte revision - Overvåge og kontrollere den lovpligtige revisors uafhængighed i overensstemmelse med Revisorloven og Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden - Kontrollere og overvåge den lovpligtige revisors objektivitet og kompetence og herunder tage hensyn til seneste kvalitetskontrol 4

6 - Følge op på den valgte revisors underretning om eventuelle uregelmæssigheder - Overvåge størrelsen og sammensætningen af honorarerne til den eksterne revision - Godkende den lovpligtige revisors levering af andre ydelser end revision. - Fremkomme med forslag til overordnede, generelle rammer for den eksterne revisions levering af ikke-revisionsydelser - Overvåge andre emner efter anmodning fra bestyrelsen Valg af revisor - Være ansvarlig for processen for udvælgelse og indstilling af revisor til valg i overensstemmelse med artikel 16 i Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden Overvåge og følge op på alle påbud udstedt af Finanstilsynet - En gang årligt skal Revisionsudvalget udarbejde og fremlægge en rapport for bestyrelsen vedrørende alle påbud udstedt af Finanstilsynet og andre myndigheder og alle udestående påbud fra tidligere år Overvåge og løbende modtage afrapportering om bankens whistleblowerordning 6. Samarbejde med Risikoudvalg Banken har nedsat et risikoudvalg i henhold til lov om finansiel virksomhed 80 b. Revisionsudvalgets overvågning og anbefalinger om effektiviteten af de interne kontrolsystemer er afgrænset til forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Bankens risikostyring og interne kontrolsystemer i øvrigt overvåges af Risikoudvalget. 7. Offentliggørelse Udvalgets aktiviteter i årets løb oplyses i Sydbanks årsrapport og på bankens hjemmeside. 8. Selvevaluering Revisionsudvalget gennemfører årligt en selvevaluering af revisionsudvalgets arbejde. 5

7 9. Sekretariat, arkiv m.v. Bankens Direktionssekretariat fungerer som sekretariat for Revisionsudvalget. oooo0oooo Forelagt til underskrift på bestyrelsesmødet den Lars Mikkelgaard-Jensen Jacob Chr. Nielsen Gitte Poulsen Formand Næstformand Henrik Hoffmann Søren Holm Janne Moltke-Leth Jon Stefansson Susanne Schou Carsten Andersen Kim Holmer Jarl Oxlund Jørn Krogh Sørensen 6

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: December 2016 1 1. Indledning Det følger af Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (LBK nr. 1167 af 09/09/2016),

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisions- og risikoudvalget Middelfart Sparekasse 2017

Kommissorium for revisions- og risikoudvalget Middelfart Sparekasse 2017 Kommissorium for revisions- og risikoudvalget Middelfart Sparekasse 2017 1. Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen - udpeget såvel en formand som øvrige

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 11326f Kommissorium for Revisionsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 Bestyrelsen for Danske

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr. 250206341 2 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 Kommissoriet fastsætter Revisionsudvalgets opgaver

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets regnskabsproces

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Den 10. august 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 3 4 Møder... 4 5 Bemyndigelse og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Opgaver... 3 3. Revisionsudvalgets bemyndigelse og ressourcer... 4 4. Organisation...

Læs mere

CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 REVISIONS- OG RISIKOUDVALGETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DELTAGELSE

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

DS/17/143 Den 28. november Kommissorium for Revisionsudvalget

DS/17/143 Den 28. november Kommissorium for Revisionsudvalget DS/17/143 Den 28. november 2017 Kommissorium for Revisionsudvalget Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 4 4 Møder... 5 5 Bemyndigelse og ressourcer... 5

Læs mere

Kommissorium for Brdr. Hartmanns revisionsudvalg

Kommissorium for Brdr. Hartmanns revisionsudvalg Kommissorium for Brdr. Hartmanns revisionsudvalg I henhold til forretningsorden for bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S skal der nedsættes et særskilt revisionsudvalg. Revisionsudvalget skal sikre en hensigtsmæssig

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende jf. Revisorlovens 31, stk. 2: a. at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, b. at overvåge, om virksomhedens interne

Læs mere

VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG

VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG Vejledning om ledelsesudvalg, opdateret 29. august 2018 Anbefalinger for god Selskabsledelse, november 2017 INDHOLD 1. LEDELSESUDVALG (KOMITÉER)... 3 2. VEDERLAGSUDVALG (ANBEFALING

Læs mere

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende jf. Revisorlovens 31, stk. 2: a. at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, b. at overvåge, om virksomhedens interne

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Den 28. februar Kommissorium for Vederlagsudvalg

Den 28. februar Kommissorium for Vederlagsudvalg Den 28. februar 2017 Kommissorium for Vederlagsudvalg 1 Præampel 1.1 Udvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2 Bestyrelsen sikre,

Læs mere

Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg

Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg 1/2 Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg Kommissorium Revisionsudvalget er nedsat af - og blandt bestyrelsen. Dets opgaver er i henhold til revisorlovens 31: 1. At underrette det samlede øverste

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Per Aarsleff Holding A/S Revisionsudvalg

Per Aarsleff Holding A/S Revisionsudvalg 1/1 Per Aarsleff Holding A/S Revisionsudvalg Kommissorium Revisionsudvalget er nedsat af og blandt bestyrelsen. Dets opgaver er i henhold til revisorlovens 31: 1. At underrette det samlede øverste ledelsesorgan

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Aflønningsudvalget. Kommissorium for Aflønningsudvalget

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Aflønningsudvalget. Kommissorium for Aflønningsudvalget 1 1. Anvendelsesområde og formål 1.1 I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 77c samt bestyrelsens forretningsorden punkt 1.6 er der nedsat et Aflønningsudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) under

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Charter of the Remuneration Committee. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET SALLING BANK A/S. 17. februar 2015

KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET SALLING BANK A/S. 17. februar 2015 KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET I SALLING BANK A/S 17. februar 2015 1 På bestyrelsesmødet d. 4. juni 2014 besluttede bestyrelsen for Salling Bank A/S at nedsætte et Risikoudvalg. Risikoudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 12257f Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 I

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2019

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2019 Kommissorium for Nomineringsudvalget August 2019 Indhold 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. MØDER... 3 4. NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. RAPPORTERING... 5 7. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Nomineringsudvalget. Kommissorium for Nomineringsudvalget

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Nomineringsudvalget. Kommissorium for Nomineringsudvalget 1 1. Anvendelsesområde og formål 1.1 I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 80a samt bestyrelsens forretningsorden punkt 1.6 er der nedsat et Nomineringsudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) under

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Sparekassen Vendsyssel

Kommissorium for aflønningsudvalget i Sparekassen Vendsyssel Kommissorium for aflønningsudvalget i Sparekassen Vendsyssel 1. Konstituering og formål 1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget. Maj 2018

Kommissorium for Aflønningsudvalget. Maj 2018 Kommissorium for Aflønningsudvalget Maj 2018 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. RAMMER... 3 3. ORGANISERING... 3 4. OPGAVER... 4 5. MØDER... 4 6. SÆRLIGE UNDERSØGELSER... 5 7. RAPPORTERING... 5 8. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Risikoudvalget. Kommissorium for Risikoudvalget

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Risikoudvalget. Kommissorium for Risikoudvalget 1 1. Anvendelsesområde og formål 1.1 I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 80b samt bestyrelsens forretningsorden punkt 1.6 er der nedsat et Risikoudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) under bestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12264f Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens

Læs mere

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016 Revisionsudvalg Kommissorium Juni 2016 Index 1. Indledning... 2 2. Revisionsudvalgets formål... 2 3. Revisionsudvalgets opgaver... 3 4. Revisionsudvalgets deltagere... 3 5. Revisionsudvalgets møder...

Læs mere

Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel

Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel 1. Konstituering og formål 1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed 80 a og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg

Læs mere

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S 1. Formål 1.1 I henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse og lov om finansiel virksomhed har Nykredit A/S og Nykredit

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2016 Kommissorium for Nomineringsudvalget August 2016 Indhold 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. MØDER... 3 4. NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. RAPPORTERING... 5 7. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017, med de ændringer, der følger af lov nr. 65 af 30. januar 2018

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Kommissorium for Nomineringsudvalget Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12264d Kommissorium for Nomineringsudvalget 1 Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning Kmmissrium fr revisinsudvalget i Den Jyske Sparekasse Revisinsudvalget nedsættes i henhld til Revisrlvens 31. Revisinsudvalgets ansvarsmråder g kmpetence fastlægges i nærværende kmmissrium.

Læs mere

Kommissorium for risikoudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for risikoudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for risikoudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 80 b og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for vederlags- og nomineringsudvalget i Coloplast A/S

Kommissorium for vederlags- og nomineringsudvalget i Coloplast A/S Kommissorium for vederlags- og nomineringsudvalget i Coloplast A/S 1. Konstituering og formål 1.1. Bestyrelsen har i henhold til 14 i Forretningsorden for Coloplast ( selskabet ) besluttet at nedsætte

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision

Vejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision Vejledning om funktionsbeskrivelse for intern revision Eksempel på funktionsbeskrivelse for intern revision Version 1.0 Indhold Forord... 3 Funktionsbeskrivelse for intern revision... 4 1. Arbejdets formål

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for. Grundejerforeningen Fjordparken

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for. Grundejerforeningen Fjordparken D01644843 FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for Grundejerforeningen Fjordparken 1. Bestyrelsens møder, antal og indkaldelse. 1.1. Bestyrelsen holder mindst et møde pr. kvartal (ordinære bestyrelsesmøder).

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark.

Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. 2 Revideret på bestyrelsesmøde den 8. juni 2017 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder møder 4-5 gange om

Læs mere

Kommissorium for Risikoudvalget. August 2016

Kommissorium for Risikoudvalget. August 2016 Kommissorium for Risikoudvalget August 2016 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. RISIKOUDVALGETS OPGAVER... 3 4. MØDER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. ADGANG TIL INFORMATION...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Himmelev Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Himmelev Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Himmelev Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Himmelev Gymnasium.

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

MARSELISBORG GYMNASIUM. Forretningsorden for bestyrelsen

MARSELISBORG GYMNASIUM. Forretningsorden for bestyrelsen 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Marselisborg Gymnasium. Bestyrelsens opgaver 1. Bestyrelsen har bl.a.

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat ECB-PUBLIC November 201 7 Revisionsudvalgets mandat Et revisionsudvalg på højt niveau oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9b i forretningsordenen for ECB styrker de allerede eksisterende interne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Haderslev Handelsskole

Forretningsorden for bestyrelsen på Haderslev Handelsskole Forretningsorden for bestyrelsen på I henhold til 14, stk. 1 i institutionens vedtægter fastsættes følgende forretningsorden: 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen bidrage

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere