Program for Intern overvågning. For at forhindre diskriminerende adfærd i netselskabet N1 A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for Intern overvågning. For at forhindre diskriminerende adfærd i netselskabet N1 A/S"

Transkript

1 Program for Intern overvågning 2020 For at forhindre diskriminerende adfærd i netselskabet N1 A/S

2 Program for Intern overvågning Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Definitioner Organisatoriske rammer Administration af programmet Sikring mod diskriminerende adfærd Generelle tiltag Introduktion til IO Intranetside, hvor retningslinjer og informationer er samlet Instrukser Medarbejdererklæringer Løbende forbedringer opsamling af viden via indberetningssystem Specifikke tiltag Adgang til distributionsnettet Kundekontakt Habilitet Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår Regnskabsmæssig adskillelse Selskabsmæssig udskillelse Kommunikation via Datahubben Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Adgangskontrol til IT-systemer Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger netselskabets egne aktiviteter Netselskabets særskilte identitet Anvendelse af netselskabets identitet ved outsourcing Gennemførsel og kontrol af det interne overvågningsprogram Kontrol Årlige audits Årsberetning Den Intern overvågningsansvarliges uafhængighed Godkendelse ved direktører og IO-ansvarlig for N1 A/S Bilag 1: Eksempel på medarbejdererklæring Bilag 2: Årsplan for styregruppens arbejde hos N1 i Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 Program for Intern overvågning Side 2 af Indledning Liberaliseringen af elmarkedet, so på egy dtes på europæisk pla sidst i 99 er e, har haft til hensigt at sikre et velfungerende og konkurrencedygtigt marked for elektricitet. Som led i denne liberalisering er der i EU blevet vedtaget en række liberaliseringspakker om fælles regler for det indre marked for elektricitet. Disse liberaliseringspakker og direktivtekster er i vidt omfang omsat til dansk lov, og som en del af disse fælles regler stilles der i dag krav om retlig og funktionel adskillelse af elnetvirksomheder som en del af Elforsyningsloven. N1 A/S (herefter: N1) er ejer af elledningsnettet fra transmissionsnettet og ud til forbrugere og producenter i store del af Nord-, Midt og Sønderjylland. N1 har som elnetvirksomhed eneret efter bevilling til at transportere strøm inden for eget netområde. N1 indgår samtidig i en koncern, som også ejer elhandels- og elproduktionsselskaber. Disse selskaber agerer i konkurrence og anvender elnettet til at afsætte elektricitet. De kunne dermed opnå fordele ved at være selskabsmæssigt forbundne med N1. For at understøtte konkurrencen i det danske elmarked er N1 derfor forpligtet til at sikre selskabets retlige og funktionelle adskillelse fra resten af koncernen. Elnetvirksomheder skal i henhold til elforsyningslovens 20a opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Programmet for intern overvågning og tiltagene for at forhindre diskriminerende adfærd er et helt centralt element i elnetvirksomhedernes pligt til at understøtte den funktionelle adskillelse. N1 A/S (cvr.nr ) og Evonet A/S (cvr.nr ) fusionerede pr. 31. december 2019 og fungerer herefter som ét netselskab. Netselskabet fortsætter med navnet N1 A/S, men fortsætter med at operere med det tidligere Evonet A/S cvr-nummer. Selskabet skal som et led i fusionen udarbejde et nyt program for intern overvågning. I denne første udgave af programmet består materialet af en sammenskrivning af de to netselskabers tidligere overvågningsprogrammer. Dette program vil herefter løbende blive revideret. Overord et set er udga gspu ktet for N s progra for i ter overvåg i g et ge erelt fortsæt o at efterleve definerede markedskrav, branchestandarder og lovgivning herunder ikke mindst intentionerne, som overordnet er at skabe rammerne for et frit og konkurrencedygtigt elmarked i Danmark. I det følge de ge e gås først N s progra for i ter overvåg ings definitioner. Herefter beskrives de organisatoriske rammer for N1 og administrationen af programmet. Dette efterfølges en oversigt over de typer af diskri i ere de adfærd, so progra et eskæftiger sig ed, hvorefter N s ge erelle og ko krete tiltag for at forhindre denne diskriminerende adfærd gennemgås. I beskrivelsen af administration samt generelle og konkrete tiltag indgår også en beskrivelse af programmets kontrol. Endelig beskrives sikringen af den interne overvågningsansvarliges uafhængighed. N1 er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, med de undtagelser, der gælder herfor bl.a. om personfølsomme oplysninger og oplysninger, der har betydning for en virksomhedens kommercielle forhold.

4 Program for Intern overvågning Side 3 af 22 Disse love er ikke indarbejdet i overvågningsprogrammet og kan derfor indeholde regler, der gælder herudover. Overvågningsprogrammet forholder sig alene til, hvordan N1 skal forholde sig for at forhindre diskriminerende adfærd. 2. Definitioner Bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om program for intern overvågning for net - og transmissionsvirksomheder og Energinet (BEK nr. 933 af 27/06/2018). EFL: Elforsyningsloven (LBK nr. 52 af 17/01/2019). FFO: Forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Dette defineres nærmere i afsnit 5. IO: Intern overvågning i henhold til Bekendtgørelsen. IO-ansvarlig: En IO-ansvarlig er en uafhængig person, der er udpeget af netselskabet i henhold til Bekendtgørelsen. IO-program: Efter EFL s 20 a og Bekendtgørelsen, skal netselskaberne opstille et program for intern overvågning, som beskriver selskabernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd og sikre efterlevelsen af lovbestemmelserne herom. N1: Selskabet N1 A/S, cvr.nr N1 Randers: N1 Randers A/S (cvr.nr ) er netselskab med bevilling til at drive elnetvirksomhed i Randers og Hobro. N1 Hillerød: N1 Hillerød A/S (cvr.nr ) er netselskab med bevilling til at drive elnetvirksomhed i Hillerød. Norlys-koncernen: Koncern med det ultimative ejerselskab Norlys a.m.b.a., cvr Særskilt identitet: Netselskaber, som er vertikalt integreret med andre virksomheder, f.eks. et elhandelseller elproduktionsselskab skal jf. EFL have særskilt og selvstændig identitet, således, at det står klart for elforbrugeren, at netvirksomhedens informationer og ydelser er adskilt fra koncernens øvrige aktiviteter. Årsberetningen: Årsberetningen om intern overvågning, som i henhold til Bekendtgørelsen indeholder en beskrivelse af programmet, en beskrivelse af programmets gennemførelse og en beskrivelse af den foretagne kontrol af programmet.

5 Program for Intern overvågning Side 4 af Organisatoriske rammer N1 er ejet af Eniig Forsyning A/S (cvr.nr ) og SE Energi og Klima Holding A/S (cvr.nr ), som igen er ejet af henholdsvis Eniig Holding A/S (cvr.nr ) og Syd Energi Holding A/S (cvr.nr ) begge med Norlys a.m.b.a. (cvr.nr ) som ultimativ ejer. N1 indgår dermed som et selskab i Norlys-koncernen. Norlys-koncernen består af både konkurrenceudsatte selskaber og regulerede selskaber. Koncernen er opdelt i divisioner med hver deres ledelse og separate beslutningsstrukturer. N1 indgår i forsyningsdivisionen, som alene indeholder regulerede forretningsaktiviteter. De to direktører er ansat i henholdsvis N1 og Eniig Forsynings A/S. Direktøren, som er ansat i Eniig Forsyning A/S er udlånt til N1 og de to netselskaber N1 Randers og N1 Hillerød som om denne var ansat i netselskaberne i den tid, der i de skriftlige udlånsaftaler er dedikeret hertil. Hele den primære drift og langt størstedelen af det arbejde, der udføres for N1, leveres af medarbejdere, der er ansat i netselskabet. Der er pt. ansat ca. 460 medarbejdere i N1. Enkelte medarbejdere er, ligesom selskabets ene direktør, ansat i Eniig Forsyning A/S og udlånt til netselskabet. N1 køber dog også administrative støttefunktioner af andre selskaber i koncernen. Det drejer sig eksempelvis om kantine- og facility-drift, ITsupport og regnskabsydelser. Der er udpeget en IO-ansvarlig, som står for den daglige administration og kontrol af IO-programmet, jf. Bekendtgørelsen.

6 Program for Intern overvågning Side 5 af Administration af programmet Det overordnede ansvar for det IO-programmet er organisatorisk placeret hos direktionen for N1. Udformning og kontrol varetages på vegne heraf af den udnævnte IO-ansvarlige. Det er den IO-ansvarlige, der i dagligdagen er ansvarlig for administrationen af IO-programmet og dets skriftlige instrukser. Den daglige administration består i sikring af løbende introduktion af medarbejdere, sikring af opdatering af IO-program ved behov, kontakt med Forsyningstilsynet, rådgivning af N1s ledelse og medarbejdere, der arbejder for N1, afholdelse af styregruppemøder, afholdelse af ledelsesevalueringer, afholdelse af audits på IO-programmet samt udarbejdelse af Årsberetningen. Nogle af de nævnte opgaver udføres af andre N1-ansatte medarbejdere eller udlånte medarbejdere i tæt koordination med den IO-ansvarlige. Dertil er der en række IO-relaterede opgaver vedrørende undervisning og vidensdeling vedrørende intern overvågning, kontrol af dataadgange, fortolkning af regler, skriftlige svar til myndigheder, sikring af koncerninterne aftaler og govermance-struktur, hvor den IO-ansvarlige understøttes af centrale medarbejdere i vedrørende disse opgaver. Den IO-ansvarlige har en IO-styregruppe tilknyttet. Styregruppens medlemmer er sammensat på tværs af koncernen med henblik på overholdelse af netselskabets retningslinjer også i koncernforbundne selskaber, som udfører opgaver for netselskabet. Styregruppen omfatter centrale medarbejdere og ledere i N1 og enkelte medarbejdere fra fællesfunktioner i koncernen. Styregruppen er det organ i koncernen, som sikrer tværgående koordinering af IO-reglerne og assisterer den IO-ansvarlige i forhold til beslutninger om implementering af nye tiltag og retningslinjer vedrørende IO. Styregruppen sikrer således sammenhæng og eksekveringsevne i forhold til N1 og den overliggende koncern. Den IO-ansvarlige leder IO-styregruppens møder. Strukturen i overvågningsprogrammet og dets enkelte dele tages op til revision en gang om året i forbindelse med udarbejdelse af Årsberetningen. Ved samme revision kontrolleres, at den overvågningsansvarliges uafhængighed fortsat er intakt jf. elforsyningslovens 20a stk Det er en væsentlig forudsætning for at sikre den korrekte adfærd, at de berørte medarbejdere holdes informeret om de etablerede procedurer og formålet hermed. Information om procedurerne gives af afdelingsledere samt af den interne overvågningsansvarlige eller dennes stedfortræder. Der skal foretages regelmæssig kontrol af overvågningsprogrammets bestemmelser. Kontrolforanstaltningerne for de forskellige tiltag er beskrevet under de enkelte tiltag. Ved overdragelse/udlicitering af opgaver til eksterne aktører skal den ansvarlige for overdragelsen sikre, at bestemmelserne i overvågningsprogrammet overholdes i det omfang det er relevant for de eksterne aktører.

7 Program for Intern overvågning Side 6 af Sikring mod diskriminerende adfærd Programmet skal forhindre diskriminerende adfærd, herunder især at koncernforbunde selskaber, som varetager konkurrenceudsatte aktiviteter, ikke får fordele i forhold til andre aktører i marekdet. Programmet tager udgangspunkt i de forskellige tiltag i forhold til diskrimerende adfærd, som er beskrevet i Bekendtgørelsens 2, stk. 1 og 2 og 3, stk. 1 og 2 samt eventuelle tiltag, som Forsyningstilsynet specifikt har påpeget ud over de, som er anført i 2, stk. 1. og 2. Programmet gennemgår således de tiltag, der skal sikre, at: 1) Adgangen til elnettet sker på ikke-diskriminerende vilkår, og at vedligeholdelse og udbygning af nettet samt virksomhedernes opgaver gennemføres ikke-diskriminerende. 2) Bestemte selskaber ikke favoriseres i kundekontakten. 3) Kravene om habilitet overholdes, jf. 45 i EFL. 4) Aftaler med andre virksomheder indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. 46 i EFL. 5) Krav om regnskabsmæssig adskillelse overholdes, jf. 47, stk. 3, og 76, stk. 1, nr. 4, i EFL. 6) Krav om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter overholdes, jf. 47, stk. 4, i EFL. 7) Kommunikation med en elhandelsvirksomheder om konkrete aftagenumre som hovedregel kun sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet, jf. 72 c, stk. 1, i EFL. 8) Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) behandles fortroligt og alene videregives på en ikke-diskriminerende måde, jf. 84, stk. 8, og 84 a, stk. 1, i EFL. 9) Oplysninger om virksomhedens egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, alene videregives på en ikke-diskriminerende måde, jf. 84 a, stk. 1, i EFL. 10) Netvirksomheden særskilte identitet holdes adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden, og at der ikke skabes uklarheder om netvirksomhedens særskilte identitet, jf. 20 b, stk. 1, i EFL. 11) Netselskabets identitet anvendes, når der udføres opgaver for netvirksomheden af koncernforbundne selskaber, jf. 20 b, stk. 2, i EFL. 12) Programmet gennemføres med en passende kontrol, jf. 20 a, stk. 1, i EFL. 13) Den overvågningsansvarlige er uafhængig, jf. 20 a, stk. 2 i EFL. I det følgende gennemgås dog først en række generelle tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd, som går på tværs af de 13 punkter ovenfor.

8 Program for Intern overvågning Side 7 af Generelle tiltag N1 har som landets 2. største netselskab brug for systematik i forhold til retningslinjerne vedrørende IO, da der er mange medarbejdere, der skal følge disse. Ligeledes kan den IO-ansvarlige ikke have dialog med den enkelte medarbejder på daglig basis, hvorfor der anvendes elektroniske platforme til introduktion, videndeling og kommunikation. Ligeledes er der i N1 en række driftsansvarlige internt i organisationen der er behjælpelige med at den interne overvågning fungerer i dagligdagen. De generelle tiltag kan inddeles i områder, som individuelt er beskrevet nedenfor. 6.1 Introduktion til IO Når et ansættelsesforhold påbegyndes for en medarbejder, der udfører opgaver for N1, udleveres IO-folder der gennemgåes med nærmeste leder. Efter ansættelse tildeles medarbejderen adgang til Dansk Energis e- learning kursus, hvor der undervises i ikke-diskriminerende adfærd i et netselskab. Kurset afsluttes med en test, som skal bestås, før kurset kan betragtes som gennemført. Ved manglende gennemførsel bliver medarbejderen mindet om at få gennemført kurset. Medarbejdere, der ikke gennemfører kurset, bliver frataget retten til at arbejde for N1. Derudover gennemføres senere en introduktion i retningslinjerne vedrørende IO. Introduktionen gennemføres som gruppeundervisning ved repræsentant fra IO-styregruppen. Introduktionen afsluttes med underskrift af medarbejdererklæring jf. afsnit Intranetside, hvor retningslinjer og informationer er samlet For at sikre en umiddelbar tilgængelighed er alt relevant materiale vedr. IO stillet til rådighed for medarbejderne via intranettet. Det omfatter relevant lovgivning, relevante bekendtgørelser, IO-program, skriftlige instruktioner, adgang til e-learning, adgang til indberetningssystem jf. afsnit 6.5 (løbende forbedring), seneste årsberetning, seneste ledelsesevaluering, seneste auditrapport samt kontaktoplysninger i forhold til medarbejderspørgsmål. IO-siden kan findes via intranettets forside. 6.3 Instrukser Som støtte til nærværende IO-program er der udformet en række skriftlige instrukser, som for hvert af de i IO-bekendtgørelsen 2, stk. 1 angivne punkter definerer netselskabets retningslinjer for adfærd i situationer, hvor diskriminerende adfærd kan forekomme. Disse instrukser er internt publiceret via intranettet. Nye medarbejdere henvises til disse instrukser ved medarbejderintroduktionen med henblik på efterlevelse. 6.4 Medarbejdererklæringer Til understøttelse af undervisningen af nye medarbejdere samt de skriftlige instrukser, bliver alle medarbejdere der arbejder for N1 præsenteret for en medarbejdererklæring vedr. IO, som skal underskrives. Ved manglende underskrift af erklæringen, kan den pågældende medarbejder ikke udføre opgaver for N1. Medarbejdererklæringen dannes, underskrives og arkiveres ved ansættelsens start. Ligeledes slettes den ved ansættelsens ophør.

9 Program for Intern overvågning Side 8 af Løbende forbedringer opsamling af viden via indberetningssystem Løbende forbedringer til IO-programmet eller de skriftlige instruktioner er vigtige for at sikre et opdateret og meningsfuldt IO-program. Under hensyntagen til organisationens størrelse er der etableret et elektronisk indberetningssystem til løbende forbedringer og i øvrigt også fejl eldi ger i relation til IO-programmet. Det samme indberetningssystem anvendes i koncernen til indberetninger i relation til arbejdsmiljøforhold og øvrige kvalitetssikringssystemer, herunder N1s KLS D. Indberetninger vedr. IO behandles som fast punkt på N1s styregruppemøder vedr. IO, jf. afsnit Den IOansvarlige varetager behandlingen af indberetningerne i dagligdagen, som en del af administrationen af IOprogrammet og afstemmer alle konklusioner på indberetninger med styregruppen, inden disse afsluttes. De løbende forbedringer samt de korrigerende handlinger, som foretages med baggrund i de indberetninger der modtages, anvendes også til en årlig ledelsesevaluering. I den årlige ledelsesevaluering evalueres IO-programmets virkning og ledelsens evaluering herunder ændringsønsker afgives, med henblik på en løbende forbedring af IO-programmet.

10 Program for Intern overvågning Side 9 af Specifikke tiltag I nærværende IO-program er N1s tiltag beskrevet indenfor de i IO-bekendtgørelsen oplistede punkter, så tiltagenes relevans kan vurderes direkte op mod disse. Alle tiltag er understøttet af en skriftlig instruks, som beskriver medarbejders adfærd i situationer, hvor diskriminerende adfærd kan forekomme. De specifikke tiltag skal i øvrigt ses i sammenhæng med de generelle tiltag i afsnit Adgang til distributionsnettet I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at adgangen til elnettet sker på lige vilkår for alle, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 1. Herunder beskrives det hvorledes N1 sikrer, at nettets brugere ikke bliver forskelsbehandlet ved gennemførelsen af vedligeholdelses- og udbygningsarbejder. På samme måde beskrives hvorledes samtlige netkunder har lige vilkår, herunder blandt andet ved nettilslutning og netafbrydelse. N1 indgår som aktør i elmarkedet og som sådan er en række måltal for netydelserne defineret i Markedsforskrifter udgivet af Energinet (findes på: Energinet.dk) samt i Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår ved Dansk Energi (findes på: danskenergi.dk). Anvendelsen af fælles standarder og vilkår giver et fundament for at sikre, at der ikke diskrimineres i markedet. N1s tiltag der sikrer, at netadgang sker på ikke-diskriminerende vilkår N1 anvender nedenstående standarder og generelle retningslinjer i forbindelse med netadgang. Anvendelsen af standarder og generelle retningslinjer skaber transparens og offentlig tilgængelighed og understøtter dermed ikke-diskrimination: Nye aktører på elmarkedet skal følge branchens standard retningslinjer. Herunder regulerer Standardaftale forholdet elle N og ellevera dører e vedr. ruge af el ettet forholdet o sikkerhedsstillelse for ellevera dørers etali ger til N. Servi evilkåre e, defi erer servi e iveauet ellem N1 og elleverandørerne. Begge dokumenter findes på N1s og Energinets hjemmesider og er i øvrigt godkendt af Forsyningstilsynet. N1s priser (tariffer, abonnementer og tilslutningsbidrag) beregnes efter Dansk Energis tarifmodel 2.0. Beregningsmetoden er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet. N1s gebyrer er omkostningsægte og ligeledes godkendte af Forsyningstilsynet. Alle priser og gebyrer er således beregnet efter ikke-diskriminerende vilkår. Adgangen til elnettet og afregningen for dette er ikke-diskriminerende i relation til slutkundegrupperne, da hver kundegruppe betaler for de omkostninger, de giver anledning til, priser og gebyrer er fremkommet efter transparente metoder og er offentligt tilgængelige på N s hje eside. N1s tiltag der sikrer, at gennemførelsen af vedligeholdelse af elnettet sker på en ikke-diskriminerende måde N1 prioriterer vedligeholdelse af elnettet ud fra saglige kriterier vedrørende de tekniske anlæg, såsom type, alder, forventet teknisk stand, fabrikanters anvisninger, lovgivning og kritikaliteten for nettets samlede drift. Disse saglige kriterier er baggrunden for interne N1-standarder vedrørende vedligeholdelse af elnettet. Det er således indbygget i prioriteringen, at den sker på en ikke-diskriminerende måde.

11 Program for Intern overvågning Side 10 af 22 Såfremt vedligeholdelsesarbejder medfører afbrydelse af forsyningen til netkunder, håndteres disse som planlagte afbrydelser, der varsles efter faste retningslinjer via SMS til de berørte adresser (i det omfang det er muligt). På N1s hjemmeside vises alle igangværende, planlagte og afsluttede strømafbrydelser i N1s forsyningsområde. Derudover kender N s edar ejdere so udga gspu kt ikke de e kelte ku des ellevera dør, hvilket inimerer risikoen for diskrimination. Personalet er i øvrigt instrueret skriftligt i at udøve ikke-diskriminerende adfærd selv ved evt. kendskab til netkunders elleverandørvalg, eksempelvis hvis netkunden oplyser N1 om dette, jf. pkt. 6.1 og 6.3. N1s tiltag der sikrer, at gennemførelsen af udbygning af elnettet sker på en ikke-diskriminerende måde N1 har interne standarder for udbygning af nettet, som sikrer, at udbygning håndteres på ikke-diskriminerende måde. Disse standarder beskriver kriterier for udbygning samt metoder, herunder materialevalg og proces ved behov for udbygning. Udbygning sker både ved udvidelse af elnettet typisk nye boligområder/bydele og/eller nye enkeltstående tilslutninger eller ved løbende forbrugsudvikling i nettet, hvor kapaciteten i elnettet over tid bliver utilstrækkelig og derfor skal øges. Disse standarder forholder sig ikke direkte til netkunderne, men til tekniske kriterier såsom spændingskvalitet, overføringsevne, belastning af elnettet, anlægstekniske forhold, driftsmæssige forhold og sikkerhedsmæssige forhold. Se i øvrigt afsnit nedenfor om N1s tiltag der sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af netkunder ved nettilslutning. N s edar ejdere so udga gspu kt ikke de e kelte ku des ellevera dør, hvilket i i erer risikoe for diskrimination. Personalet er i øvrigt instrueret skriftligt i at udøve ikke-diskriminerende adfærd selv ved evt. kendskab til netkunders elleverandørvalg, eksempelvis hvis netkunden oplyser N1 om dette, jf. pkt. 6.1 og 6.3. N1s tiltag der sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af netkunder ved nettilslutning Ved den praktiske håndtering af nettilslutninger er det ikke muligt for de medarbejdere, der arbejder for N1, at se netkundernes elleverandørvalg/produktionselleverandørvalg, hvilket medfører, at risikoen for diskriminerende adfærd er minimeret. Tilslutning af nye forbrugere og producenter til N1s elnet sker ved, at N1 opretter et målepunkt i DataHub, som kunden eller aktøren på elmarkedet efter indgåelse af kundeforhold hos en elleverandør eller indgåelse af salgsko trakt ed e produktio sellevera dør gør fri til at N ka opsætte el åler og på egy de forsendelse af data til DataHub. Derudover modtager N1 betaling direkte fra kunden/producenten for tilslutning til elnettet, jf. afsnit ovenfor o N1s tiltag der sikrer, at netadgang sker på ikke-diskriminerende vilkår. I tilknytning til dette er der en række vilkår for tilslutning til elnettet (tilslutningsbestemmelser), som regulerer forholdet mellem netkunde og N1 som netselskab. Forsyningstilsynet har metodegodkendt tilslutningsbestemmelserne. Tilslutninger administreres uden hensyntagen til valg af elleverandør eller produktionselleverandør og foretages uden unødig ventetid. Der er ikke faste måltal for tilslutningshastigheden, da der er mange individuelle

12 Program for Intern overvågning Side 11 af 22 faktorer, der påvirker dette. Både Forsyningstilsynets metodegodkendelser og aktuelle tilslutningspriser fremgår af N1s hjemmeside. Nettilslutninger foregår i praksis via en autoriseret elinstallatør og altså ikke af N1-medarbejdere, hvorfor risikoen for diskriminerende adfærd minimeres. Forretningsgangen for nettilslutninger er standardiseret og fi des på N s hje eside. Derudover ke der N s edar ejdere so udga gspu kt ikke de e kelte ku des ellevera dør, hvilket inimerer risikoen for diskrimination. Personalet er i øvrigt instrueret skriftligt i at udøve ikke-diskriminerende adfærd selv ved evt. kendskab til netkunders elleverandørvalg, eksempelvis hvis netkunden oplyser N1 om dette, jf. pkt. 6.1 og 6.3. N1s tiltag der sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling af netkunder ved forekomst af netafbrydelse Ved den praktiske håndtering af netafbrydelser er det ikke muligt for de medarbejdere der arbejder for N1, at se netkundernes elleverandørvalg og dermed minimeres risikoen for diskriminerende adfærd. Derudover er personalet i øvrigt instrueret skriftligt i at udøve ikke-diskriminerende adfærd selv ved evt. kendskab til netkunders elleverandørvalg, eksempelvis hvis netkunden oplyser N1 om dette. 7.2 Kundekontakt I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at selskabet ikke favoriserer bestemte selskaber i sin kundekontakt, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 2. Når der udføres opgaver for N1, vil der opstå situationer, hvor der er direkte kontakt til en netkunde. Ved kundekontakt, hvor netkunden har taget kontakt, er der oftest tale om telefonopkald til N1, mails til N1 eller mundtlig kontakt til teknikere på nettekniske opgaver, herunder målerhåndtering. Ved kommunikation fra N1 til offentligheden herunder netkunder anvendes typisk elektroniske kommunikationsformer som hjemmeside og mails, men også analog kommunikation i form af papirpost, telefonopkald og fysiske besøg. N1s hjemmeside n1.dk er adskilt fra koncernens hjemmeside. Her informeres om og fra netselskabet N1, herunder hvem der ejer selskabet. Hjemmesiden indeholder således ingen øvrig henvisning til eller indhold om koncernen. Ved individuelle mailkorrespondancer, telefonopkald eller fysiske besøg er der typisk tale om korrespondance om netforretninger, som udelukkende vedrører forhold mellem N1 og den pågældende netkunde. Til sikring af ikke-diskriminerende adfærd i N1s kundekontakt, instrueres personale både mundtligt og skriftligt i korrekt og markedsneutral adfærd. Undervisning sker både ved fysisk undervisning i forbindelse med tiltrædelse, løbende information på fællesmøder, intranet m.v. og e-learning, som anvendes til løbende opdatering, se pkt. 6. N1 benytter et call-center til håndtering af almene opkald og indledende screening i den nordlige del af bevillingsområdet. Dette call-center deles med koncernens fiberforretning (men ikke koncerninterne handelseller produktionsselskaber). Call-centret håndterer således andre typer kald end til N1, men de er alle af

13 Program for Intern overvågning Side 12 af 22 teknisk karakter. I N1s call-center afholdes der særskilte træningsseancer, hvor ikke-diskriminerende adfærd indgår. Kundekontakt er et af de centrale områder i relation til den medarbejdererklæring, som medarbejderne, der arbejder for N1, underskriver. 7.3 Habilitet I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at kravene om habilitet overholdes, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 3. N1 indgår i en koncern med elhandels- og elproduktionsaktiviteter og har samtidig mere end netkunder. Dermed er N1 omfattet af Elforsyningslovens 45 om habilitet. I N1 overholdes habilitetsbestemmelserne for bestyrelsesmedlemmer ved, at bestyrelsesmedlemmer i N1 ikke indgår direkte eller indirekte i ledelsen af koncernforbundne elhandels- eller elproduktionsselskaber, jf. EFLs 45 og Forsyningstilsynets afgørelse af 8. oktober Direktionen indgår heller ikke direkte eller indirekte i ledelsen af koncernforbundne selskaber, der beskæftiger sig med elhandel eller produktion eller i ledelsen af selskaber, der ejer disse. På niveauet for ledende medarbejdere er der ingen sammenfald mellem N1 og andre selskaber i koncernen. Den løbende opfølgning på N1s overholdelse af habilitetskravene påhviler den IO-ansvarlige i samspil med direktionen for N1. Det ligger som et underliggende krav i forhold til netselskabsledelsens habilitet, at netselskabet skal agere neutralt og uafhængigt af kommercielle hensyn fra koncernens elhandels- eller elproduktionsselskaber. Netselskabets beslutningskompetence er kodificeret og understøttet af vedtægter, forretningsordener, instrukser og udlånsaftaler for ovennævnte ledelsespersoner og relevante selskaber. Understøttelsen af den uafhængige beslutningskompetence går både på at etablere et fyldestgørende beslutningsmandat for netselskabets ledelse, skabe en struktur for ledelsesmæssige beslutninger i forhold til netselskabet, en markering af grænsedragning for ledelsen i koncern og netselskab og at begrænse den ledelsesmæssige forbindelse mellem koncern og netselskab. 7.4 Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at aftaler selskabet indgår med andre selskaber indgås på markedsmæssige vilkår, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 4. Ved indgåelse af koncerninterne aftaler dokumenteres prissætningens og aftalebetingelsernes markedsmæssighed. Aftalerne skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet og udformes med følgende fællesnævnere: Forud for aftaleindgåelse skal koncerninterne aftaler godkendes af N1s direktionen Godkendelsen baserer sig bl.a. på en aftalegennemgang af regulatorisk rådgiver, der skal synliggøre, hvorvidt aftalens markedsmæssighed (pris og vilkår) er tilstrækkelig og dokumenteret. Koncerninterne aftaler er indgået med prisfastsættelse i henhold til OECD s Transfer Pricing Guidelines og Dansk Energi brancheinstruks.

14 Program for Intern overvågning Side 13 af 22 Koncerninterne aftaler indgår i årlig beretning om arbejdet med prisfastsættelse af koncernintern handel med N1 som aftalepart. I øvrigt skal det e ærkes, at N s sa ha del ed reste af ko er e er kraftigt redu eret i forhold til tidligere år på grund af bemandingen af netselskabet med alle primære forretningsfunktioner pr. 1. januar Regnskabsmæssig adskillelse I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at selskabet overholder kravet om regnskabsmæssig adskillelse, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 5. Da N1 hverken har aktiviteter inden for produktion eller handel med elektricitet eller transmissionsvirksomhed er det ikke relevant med tiltag på dette område. N1 aflægger selvstændigt regnskab jf. Årsregnskabsloven og reguleringsregnskab jf. EFL. 7.6 Selskabsmæssig udskillelse I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at selskabet overholder kravet om selskabsmæssig udskillelse, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 6. Da N1 har mere end netkunder, er der ikke hjemmel til aktiviteter uden for bevillingen, hvilket således ikke udøves. Det er dermed ikke relevant med yderligere tiltag på dette område. 7.7 Kommunikation via Datahubben I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at selskabet kommunikerer korrekt med elleverandører (som oftest via Datahub), jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 7. Medarbejdere, der repræsenterer N1 på elmarkedet, anvender DataHub som primær kommunikationskanal efter retningslinjer bekrevet i Energinets Markedsforskrifter, som findes på hjemmesiden; energinet.dk. Endvidere er samarbejdet mellem elnetselskaber og elleverandører defineret i Standardaftalen med tilhørende Servicevilkår, som er udarbejdet af Dansk Energi og anvendes af alle elnetselskaber i Danmark. Standardaftalen og Servicevilkårene kan findes på Dansk Energis hjemmeside; danskenergi.dk. Hos N1 er retningslinjerne for IO på dette område, at ovennævnte dokumenter skal overholdes. Medarbejderne instrueres i retningslinjerne for IO hos N1 ved ansættelsen og der anvendes e-learning om funktionel adskillelse og IO. Der foretages i relevante afdelinger med mellemrum og ved opdateringer en gennemgang af Standardaftale og Servicevilkår med henblik på så grundig en introduktion til spillereglerne på elmarkedet som muligt. 7.8 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at selskabet behandler forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) fortroligt, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 8. I N1 modtages og behandles følgende FFO: Aftagenummer, forbrugsdata og leverandørvalg for netkunder

15 Program for Intern overvågning Side 14 af 22 Forbrugsprofiler for netkunder med timemåling Enhver form for oplysninger om personlige forhold Enhver oplysning om en virksomheds produktionsforhold Oplysninger vedr. elleverandører og netkunder eksempelvis betalingsmønster, restance og markedsandele m.v. Øvrige oplysninger omfattet af GDPR (EU s persondataforordning) og Databeskyttelsesloven. I N1 findes en række delte IT-systemer, der indeholder FFO. Fælles for disse systemer er, at de kan adskilles ved hjælp af adgangsstyring, således at systemerne på tværs af organisationen ikke kan kan tilgås uhensigtsmæssigt. Ligeledes foretages der løbende adgangskontrol på de delte systemer, som beskrevet herunder Adgangskontrol til IT-systemer Administrationen af adgange til N1s IT-systemer håndteres af koncernens IT-afdeling, som er i løbende dialog med den IO-ansvarlige. IT-afdelingen er særskilt instrueret i at håndtere adgangen til IT-systemerne i henhold til IO-reglerne med det overliggende formål at skærme netselskabets oplysninger fra uvedkommende. Herunder er retningslinjerne for tildeling af IT-rettigheder til N1s IT-systemer angivet: Ved oprettelse af nye brugere: Ved nyansættelse i koncernen retter HR samt nærmeste leder henvendelse til IT med det formål at få oprettet brugerprofil. Det er den enkelte leders ansvar at identificere, hvilke områder, den nyansatte skal have adgang til, for at kunne løse sine opgaver herunder for N1. Det sikres dermed, at der kun gives adgang til oplysninger, der opgavemæssigt er behov for og at der på den måde sikres fortrolighed om FFO i N1. Ved udvidelse af brugerrettigheder: Såfremt en bruger har behov for at få tildelt flere rettigheder for at kunne varetage sine arbejdsopgaver, skal nærmeste leder rette henvendelse til IT med en specificering af hvilke områder, der skal tildeles en given medarbejder. Her kan rettigheder også tildeles i tidsbegrænsede perioder, hvor det er relevant. Ved skift af organisatorisk placering: Ved internt jobskifte eller rotation mellem forskellige organisatoriske enheder, skal IT nulstille brugerrettighederne tildelt den berørte medarbejder og tildele rettigheder efter principperne listet i Ved oprettelse af nye brugere. Ved ansættelsesophør: Her nulstilles brugerkontoen af IT efter aftale med nærmeste leder. Derved kan brugeren ikke længere tilgå data. Adgangsstyring på databaser med kundedata: Den interne overvågningsansvarlige skal sikre, at det løbende kontrolleres, hvem der har adgang til netselskabets databaser med FFO. Såfremt den interne overvågningsansvarlige finder medarbejdere

16 Program for Intern overvågning Side 15 af 22 med adgange, som ikke har behov for adgangen, eller medarbejdere der har adgang i strid med retningslinjerne for fortrolig behandling af FFO ovenfor, kontaktes den pågældende medarbejder og dennes leder. Herefter afdækkes behov ift. ovenstående retningslinjer. Såfremt adgangen er i strid med retningslinjerne, lukkes adgangen. Der skal således anvendes brugernavn og adgangskode for at tilgå FFO. Personalet er instrueret i håndteringen af FFO og har underskrevet medarbejdererklæring. Netselskabets IT-systemer, som indeholder kundedata, er i øvrigt adskilt fra det IT-system, som indeholder kundedata for koncernens elhandelsselskab. I forbindelse med implementeringen af EU's Persondataforordning er der etableret nedskrevet struktur for adgang til, behandling af, videregivelse af og sletning af personoplysninger, herunder også FFO. Disse tiltag er bredere, end hvad der i IO-bekendtgørelsen af krævet, derfor er disse tiltag ikke defineret som IO-tiltag. Videregivelse af FFO til aktører på elmarkedet sker efter Energinets markedsforskrifter. FFO deles derfor via DataHub med andre aktører. N1s retningslinjer vedr. FFO indgår i en skriftlig instruks, som instruerer på følgende områder: Behandling af FFO Videregivelse af FFO til 3. part, f.eks. markedsaktører Videregivelse af betalingsmønster Oplysninger vedr. elleverandører For at sikre imod deling af FFO, har man i N1 styrket den funktionelle adskillelse, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger netselskabets egne aktiviteter I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at selskabet ikke videregiver forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger diskriminerende, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 9. I N1 er følgende forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger identificeret som: Fremtidige graveområder Koordinering Forbrugsdata til brug ved net dimensionering Fællesgravning ikke-diskriminerende pris Arbejde på forbrugerejede installationer Adressekontor ADB Oplysninger om N1s strategiske overvejelser og øvrige virke En del af disse oplysninger bliver allerede som standard offentliggjort og er dermed ikke-diskriminerende til rådighed for hele markedet. Derfor er fokus på de af de ovenstående oplysninger, som ikke er til rådighed i markedet, at informationerne ikke er til rådighed for koncernen før markedet og eventuelle nemt omsættelige former af informationen, som ville kunne anvendes i konkurrencemæssig henseende.

17 Program for Intern overvågning Side 16 af 22 N1s retningslinjer for håndtering af forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er givet ved skriftlig instruks. Personalet er instrueret i håndteringen og har underskrevet medarbejdererklæring. Desuden er dokumenter er adgangsmæssigt adskilt fra den øvrige koncern. Adgangsbegrænsningen er implementeret på højeste mappeniveau. Det er således udelukkende personale i N1 A/S og personale i Norlys Holding A/S (fællesfunktioner) der kan tilgå dokumenter vedr. N1. Lignende opdeling er implementeret i tidliger Evo et A/S appestruktur. IT-adgange og administration styres som beskrevet i afsnit I den skriftlige instruks er defineret, at der skal laves særskilt aftale mellem koncern og N1 i tilfælde af udlevering af oplysninger til brug for forbrugervalg. Instruksen definerer således rammerne for en sådan aftale. Den skriftlige instruks indeholder desuden overordnede retningslinjer for N1s håndtering af strategiske overvejelser og øvrige virke Netselskabets særskilte identitet I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at selskabet identitetsmæssigt er adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med selskabet, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 10. N1 er identitetsmæssigt adskilt fra koncernen. Energitilsynet har den 29. maj 2018 tilkendegivet, at N1s navn og logo opfylder kravene til særskilt identitet. For at synliggøre N1s identitet er skilte på hovedstationer skiftet, ligesom alle biler og alt mandskab der udfører opgaver for N1, bærer N1s identitet. N1 har en selvstændig og uafhængig hjemmeside n1.dk hvor informationer om/fra N1 findes samt en separat jobportal. På n1.dk nævnes koncernnavnet eller henvises til koncernen i øvrigt, hvor der informeres om, at N1 indgår i en koncern, og hvor der informeres om, hvem N1 anvender som aktør(er). Begge tilfælde overholder Forsyningstilsynets vejledning om særskilt identitet. N1 har ligeledes selvstændig mailadresse som er N1s officielle mailadresse. Mailadressen håndteres af afdelingen Planlægning og Fællessupport, som i tvivlssituationer konfererer med den IO-ansvarlige om håndteringen af indkomne mails. Her modtages med mellemrum mails fra afsendere, der ikke er opmærksomme på N1s opgaver. I sådanne tilfælde sendes standardsvar til afsender, som lyder således (de to links er til hhv. en side på Energistyrelsens hjemmeside og til elpris.dk):

18 Program for Intern overvågning Side 17 af 22 Desuden har N1 et selvstændigt telefonnummer som er N1s officielle telefonnummer. Telefonen betjenes i døgndrift. Her modtages og visiteres kald til N1 med stor fokus på særskilt identitet og ikkediskriminerende adfærd. Derudover har alle medarbejdere, der arbejder for N1 en mailsignatur fra N1 (fast sekundær ID i fællesfunktioner), ligesom der anvendes N1-adgangskort (N1-ansatte), N1 baggrund og pauseskærm på PC (N1-ansatte), N1-brevskabeloner, N1-fakturaer, N1-kuverter og N1-powerpointskabeloner i forbindelse med arbejdet for N1. Endvidere har N1 selvstændige profiler på sociale medier som Facebook og Linkedin. Facebook profilen anvendes hovedsageligt til bred orientering af netkunder, som supplement til hjemmeside og SMS-varsling. Linkedin er primært til rekrutteringsformål. N1s særskilte identitet kan kompromitteres i forbindelse med medarbejdernes anvendelse af sociale medier på private profiler. Dette forhold har N1 forsøgt at imødegå ved at beskrive den ønskede adfærd (i private sammenhænge) for medarbejderne på sociale medier, med henblik på at undgå kompromittering af N1s særskilte identitet. Beskrivelsen skal udelukkende betragtes som en generel vejledning, der stilles til rådighed for medarbejderne, og der følges ikke konsekvent op på dette. N1 har sit hovedkontor i Esbjerg, hvor man for at styrke den funktionelle adskillelse har en selstændig etage i bygningen, således man bedst muligt er adskilt fra koncernens øvrige forretningsområder. Derudover opererer N1 fast fra adresse i Støvring og i Silkeborg. Adressen i Støvring anvendes kun af N1. I Silkeborg er N1s medarbejdere fysisk samlet på linje med Esbjerg-kontoret Anvendelse af netselskabets identitet ved outsourcing I dette afsnit beskrives de tiltag, der skal sikre, at andre selskaber, der udfører opgaver for netselskabet anvender en identitet, som er adskilt fra vertikalt integrerede selskaber, jf. Bekendtgørelsens 2, stk. 1, pkt. 11. Alle ovenstående tiltag gælder for ALLE ansatte i selskaber, der er vertikalt integrerede med N1, når de udøver opgaver for N1. Det er i udgangspunktet ansatte i fællesfunktioner, der ud over medarbejdere i N1 arbejder for N1. Eneste undtagelser vedr. særskilt identitet er: KoncernID på adgangskort for ansatte i vertikalt integrerede virksomheder man kan kun have ét ID-kort, som tildeles ud fra ansættelsesforholdet. KoncernID på baggrund og pauseskærm på PC man har som udgangspunkt kun ét brugerlogin, som tildeles ud fra ansættelsesforholdet og således styrer opsætning på PC. Når opgaver outsources fra N1 til vertikalt integrerede virksomheder, anvendes netselskabets identitet og logo ved arbejdets udførelse, herunder mailsignatur fra N1 (fast sekundær ID i fællesfunktioner), N1-brevskabeloner, N1-kuverter, N1-powerpointskabeloner i forbindelse med arbejdet for N1 samt N1 navn og logo på køretøjer og arbejdstøj.

19 Program for Intern overvågning Side 18 af 22 Ved outsourcing fra N1 til virksomheder, der ikke er vertikalt integrerede, anvender leverandørerne egen identitet. I sådanne situationer er den anvendte identitet særskilt ift. vertikalt integrerede virksomheder, ligesom N1s egen identitet.

20 Program for Intern overvågning Side 19 af Gennemførsel og kontrol af det interne overvågningsprogram 8.1 Kontrol De forskellige kontrolelementer er beskrevet under punkterne gennerelle og specifikke tiltage, samt under punktet vedrørende administration af programmet. 8.2 Årlige audits I N1 gennemføres hvert år ekstern audit på IO-programmet, for at sikre at virksomheden er i compliance. For ålet ed de årlige audits er at sikre at N s IO-program efterlever gældende krav og lovgivning, samt sikre at løbende gennemførsel og kontrol gennemføres hensigsmessigt. 8.3 Årsberetning Transmissions- og netvirksomhederne skal årligt rapportere om det interne overvågnings-program til Forsyningstilsynet. Rapporteringen skal ske i form af en årsberetning, der skal offentliggøres og anmeldes til Forsyningstilsynet. Senest den 1. juni hvert år sendes årsberetningen til Forsyningstilsynet for det foregående kalenderår. Årsberetningen skal primært beskrive hændelser og tiltag vedrørende programmet. I Årsberetningen beskrives, hvorledes der er ført kontrol med programmet og resultaterne heraf. Ligeledes beskrives hvorledes det der er informeret om programmet, en beskrivelse af den organisatoriske forankring, redegørelse for den IO-ansvarliges uafhængighed samt eventuelle klager over diskriminerende adfærd. Regulering & Compliance har ansvaret for udarbejdelsen af årsberetningen, hvor den seneste udgave af årsberetningen offentliggøres på hjemmesiden Den Intern overvågningsansvarliges uafhængighed Elforsyningsloven ( 20 a) foreskriver, at der skal være en uafhængig IO-ansvarlig. Den IO-ansvarliges uafhængighed skal i N1 sikres ved, at denne person arbejder 100 % af sin tid for netselskabet, og at dette skal fremgå af medarbejderens stillingsbeskrivelse. Den IO-ansvarlige skal være ansat i en stabsfunktion og ikke indgå i kommercielle aktiviteter. For at den IO-ansvarlige kan udføre sin funktion, skal denne have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger i virksomheden og tilknyttede virksomheder. Den IO-ansvarlige skal endvidere erklære at ville gøre netselskabets ledelses opmærksom på alle forhold, der kan være i strid med uafhængighedskravet til den overvågningsansvarlige, jf. elforsyningsloven. Mads Dyhr Berggreen er udpeget som IO-ansvarlig, og er ansat i Regulering & Compliance. Den IO-ansvarlige har ikke nogen stilling, noget ansvar, nogen interesser eller noget forretningsforhold i eller med virksomheder, der er i samme koncern.

21 Program for Intern overvågning Side 20 af Godkendelse ved direktører og IO-ansvarlig for N1 A/S Esbjerg, den 13. maj 2020 For N1 A/S Daniel Skovsbo Erichsen Direktør Jan Østergaard Jensen Direktør Mads Dyhr Berggreen IO-ansvarlig

22 Program for Intern overvågning Side 21 af 22 Bilag 1: Eksempel på medarbejdererklæring

23 Opgavenavn Møder for styregruppen (STL, JOJ, DASE, PBTHO, JJ, THOHO, NRV, HEFIN, JEB, MADB og ANUTO): Januar 2020 (Behandling af indberetninger, indkomne emner, plan for harmoniseringer i IO-programmer, plan for ledelsesevalueringer samt plan for årsberetninger) Marts 2020 (Behandling af indberetninger, indkomne emner, status på harmoniseringer i IO-programmer, gennemførelse af ledelsesevaluering samt status på årsberetninger) Maj 2020 (Behandling af indberetninger, indkomne emner, status på harmoniseringer i IO-programmer og status på årsberetninger) Juni 2020 (Behandling af indberetninger, indkomne emner, status på harmoniseringer i IO-programmer og evt. tilbagemeldinger på årsberetninger) September 2020 (Behandling af indberetninger, indkomne emner, status på harmoniseringer i IO-programmer, plan for audits) November 2020 (Behandling af indberetninger, indkomne emner, status på harmoniseringer i IO-programmer, gennemførelse af audits samt gennemgang af årshjul for det næste år) Tidsplan for Intern overvågning 2020 ved N1 A/S, N1 Randers A/S og N1 Hillerød A/S Ansvarlig ANUTO ANUTO ANUTO ANUTO ANUTO ANUTO Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec Aktiviteter for driftsansvarlige og directors/managers (THOHO, PBTHO, JJ og NRV): Driftsansvarlig implementerer ændringer i programmet indenfor eget ansvarsområde Driftsansvarlig introducerer nye medarbejdere til IO indenfor eget ansvarsområde Driftsansvarlig indsamler erfaringer om overholdelse af IO indenfor eget ansvarsområde Ledelsesevalueringer (Styregruppe + direktører i N1 A/S, N1 Randers A/S og N1 Hillerød A/S): Plan for ledelsesevalueringer sendes til kommentering i styregruppen Udarbejdelse af grundlag for ledelsesevalueringer Sammensætning af grundlag for ledelsesevalueringer Gennemførsel af ledelsesevalueringer Dokumentation af ledelsesevalueringer Årsrapporter til Forsyningstilsynet (STL, MADB, HEFIN, JOJ og DASE): Plan for årsberetninger på styregruppemøde Udarbejdelse af materiale til årsberetninger Behandling af udkast på styregruppemøde Videre bearbejdning af materiale til årsberetning Behandling af udkast på styregruppemøde Evt. tilretning af årsberetninger afledt af input under orienteringen af bestyrelserne Indsende årsberetning til Energitilsynet Offentliggøre årsberetning på N1s hjemmeside og på Nova (InSite) Orientering vedr. årsberetninger for IO på bestyrelsesmøder THOHO, PBTHO, JJ og NRV THOHO, PBTHO, JJ og NRV THOHO, PBTHO, JJ og NRV MADB/STL Styregruppe MADB/STL Styregruppe ANUTO MADB/STL MADB/STL/HEFIN Styregruppe MADB/STL/HEFIN Styregruppe MADB/STL/HEFIN MADB MADB JOJ/DASE

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2016 Side 1 af 5 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2018

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2018 Holstebro 27. maj 2019 Intern overvågningsprogram Årsberetning 2018 NOE Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning ifølge gældende bekendtgørelse nr. 933 af juni 2018.

Læs mere

Høringssvar til udkast til vejledning til program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd - elnetvirksomheder

Høringssvar til udkast til vejledning til program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd - elnetvirksomheder Sekretariatet for Energitilsynet Att.: Thi Thuy Trang Nguyen Sendt pr. email: tttn@energitilsynet Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: s2014-611 Doknr: d2018-8793-2.0 16. maj 2018 Høringssvar til udkast

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr Årsrapport Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr Årsrapport Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2008 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juni 2009 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2016

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2016 NET A/S Holstebro 31. maj 2017 Intern overvågningsprogram Årsberetning 2016 NOE Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning ifølge gældende bekendtgørelse 667 af 19/05/2015.

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2017

Intern overvågningsprogram Årsberetning 2017 NET AIS Holstebro 31. maj 2018 Intern overvågningsprogram Årsberetning 2017 NOE Net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning ifølge gældende bekendtgørelse 667 af 19/05/2015.

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Intern overvågning Årsberetning 2017

Intern overvågning Årsberetning 2017 Intern overvågning Årsberetning 2017 Net8800 A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg CVR-nr. 10 03 64 61 Ledelseserklæring Nærværende program for intern overvågning er etableret i henhold til elforsyningsloven.

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Årsberetning for driftsåret Vedr. program for intern overvågning (IO) ved netselskabet N1 A/S

Årsberetning for driftsåret Vedr. program for intern overvågning (IO) ved netselskabet N1 A/S Årsberetning for driftsåret 2018 Vedr. program for intern overvågning (IO) ved netselskabet N1 A/S Indholdsfortegnelse Indledning... 2 00. Gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 00.01 Gennemførelse

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING 2017

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING 2017 ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING 2017 Gældende for L-NET A/S MAJ 2018 1 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (LBK nr. 418 af 25/04/2016) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2017 gældende for Vestforsyning Net A/S

Årsberetning for intern overvågning 2017 gældende for Vestforsyning Net A/S Årsberetning for intern overvågning 2017 gældende for Net A/S Maj 2018 Net A/S Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk Jf. Elforsyningsloven

Læs mere

Årsberetning 2017 for Intern overvågning

Årsberetning 2017 for Intern overvågning Næstved den 23. maj 2018 Årsberetning 2017 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Version 1.0-2018 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet et program for intern

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Årsberetning 2016 INTERN OVERVÅGNING. EL-NET Randers A/S Agerskellet 7 DK-8920 Randers NV CVR DK T E el-net.

Årsberetning 2016 INTERN OVERVÅGNING. EL-NET Randers A/S Agerskellet 7 DK-8920 Randers NV CVR DK T E el-net. Årsberetning 2016 INTERN OVERVÅGNING EL-NET Randers A/S Agerskellet 7 DK-8920 Randers NV CVR DK29312435 T +45 70101427 E info@el-net.com el-net.dk INDHOLD 1.0 Indledning 3 2.0 Program for intern overvågning

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING FOR AT FORHINDRE DIS- KRIMINERENDE ADFÆRD - ELNETVIRK- SOMHEDER

VEJLEDNING TIL PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING FOR AT FORHINDRE DIS- KRIMINERENDE ADFÆRD - ELNETVIRK- SOMHEDER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING FOR AT FORHINDRE DIS- KRIMINERENDE ADFÆRD - ELNETVIRK- SOMHEDER Side 2/21 ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL PROGRAM FOR INTERN OVERVÅGNING FOR AT FORHINDRE

Læs mere

Årsberetning 2015 for Intern overvågning

Årsberetning 2015 for Intern overvågning Oprettet: Næstved den 30. maj 2016 Redigeret: Næstved den 12. sept. 2016 Årsberetning 2015 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Version 3.0-2016 1 Indledning

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning 1 Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge program for intern overvågning af ikkediskriminerende adfærd for KONSTANT Net A/S (herefter KONSTANT), således at selskabet

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Cerius A/S Årsberetning Intern overvågning

Cerius A/S Årsberetning Intern overvågning Cerius A/S Årsberetning 2018 Intern overvågning Indhold 1. INDLEDNING 4 2. GENNEMFØRELSE OG KONTROL AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMET 4 2.1 Generel information og ændringer 4 2.2 Dokumentation af programmets gennemførelse

Læs mere

Intern overvågning ( IO )

Intern overvågning ( IO ) VEKSEL A/S Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing CVR nr. 25 38 71 63 Intern overvågning ( IO ) Gennemførelse og kontrol af IO-program. VEKSEL A/S er en del af LEF koncernen. Moderselskabet Fonden Langelands

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Bøssemagervej 8, 8800 Viborg CVR-nr. 10036461 Indledning Elforsyningen Net8800 (fremover kaldet distributionsselskabet) er ifølge elforsyningslovens 20 a underlagt reglerne

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige

Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige ENERGITILSYNET Punkt 6 Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Dato: 24. maj 2013 Sag:12/14039 Sagsbehandler: PAJ Afd.: Ret og Administration Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2017 A DFÆ RD. CVR-nr Side 1 af 18

ÅRSBERETNING 2017 A DFÆ RD. CVR-nr Side 1 af 18 ÅRSBERETNING 2017 P ROGRAM FOR INTERN O VE RVÅ G NING O G SIKRING AF IKKE-DISKRI MINERENDE A DFÆ RD CVR-nr. 25154150 2017 Side 1 af 18 INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING OG BAGGRUND... 1 1.1 Anvendte forkortelser...

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 A DFÆ RD. CVR-nr Side 1 af 19

ÅRSBERETNING 2018 A DFÆ RD. CVR-nr Side 1 af 19 ÅRSBERETNING 2018 P ROGRAM FOR INTERN O VE RVÅ G NING O G SIKRING AF IKKE-DISKRI MINERENDE A DFÆ RD CVR-nr. 25154150 2018 Side 1 af 19 INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING OG BAGGRUND... 1 1.1 Anvendte forkortelser...

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

NETVIRKSOMHEDERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED FAKTURERERING AF ENGROS- KUNDER

NETVIRKSOMHEDERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED FAKTURERERING AF ENGROS- KUNDER SIDE 1 AF 7 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 10. APRIL 2018 NETVIRKSOMHEDERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED FAKTURERERING AF ENGROS- RESUMÉ 1. Sagen forelægges for Energitilsynet, idet sagen er af principiel

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

HMN GasNets program for intern. overvågning

HMN GasNets program for intern. overvågning HMN GasNets program for intern overvågning Dato: 01-05-2019 Version 1.5 HMN GasNet A/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndbog. Indledning

Intern overvågning. IO Håndbog. Indledning Filnavn: Nakskov Elnet Side 1 af 13 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program der opfylder de krav der er defineret som IO-krav, for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Intern overvågning. Program til sikring imod diskriminerende adfærd. Cerius A/S

Intern overvågning. Program til sikring imod diskriminerende adfærd. Cerius A/S Intern overvågning Program til sikring imod diskriminerende adfærd Cerius A/S 1. juli 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Cerius program for intern overvågning... 4

Læs mere

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Opdateret 22. maj 2018 Denne persondatapolitik beskriver, hvorfor og hvordan Vores Elnet A/S behandler personoplysninger. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program)

Årsberetning 2013 for MES Net A/S Årsberetning om beskrivelse, gennemførsel og kontrol af interne overvågningsprogram (IO-program) Indholdsfortegnelse Generelt om netvirksomheden... 3 MES Net A/S (netvirksomheden) indgår i følgende selskabsstruktur:... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 A) Generel gennemgang af information

Læs mere

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 29. februar 2016 Ret & Administration 15/09331 OTS Anmeldelse af opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt

Læs mere

Program for Intern overvågning. Nord Energi Net A/S

Program for Intern overvågning. Nord Energi Net A/S Program for Intern overvågning Nord Energi Net A/S Overvågningsansvarlig: Netchef Per Hylle S i d e 2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Adgang til distributionsnettet... 4 2. Kundekontakt... 7 3. Habilitet...

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

UAFHÆNGIGHEDSKRAVET FOR OVERVÅGNINGSANSVARLIGE I NETSELSKABER EFTER ELFORSYNINGSLOVENS 20 A, STK. 2

UAFHÆNGIGHEDSKRAVET FOR OVERVÅGNINGSANSVARLIGE I NETSELSKABER EFTER ELFORSYNINGSLOVENS 20 A, STK. 2 29. maj 2018 Center for Energibesparelser PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. MAJ 2018 UAFHÆNGIGHEDSKRAVET FOR OVERVÅGNINGSANSVARLIGE I NETSELSKABER EFTER ELFORSYNINGSLOVENS 20 A, STK. 2. VERDO HILLERØD

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV. OG FORSKRIFT H3: AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHODL

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV. OG FORSKRIFT H3: AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHODL Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift H1 og H3 1/6 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Referat Energitilsynsmøde den 29. maj 2018 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Sager til beslutning:

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR

AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR 14. januar 2016 Engros & Transmission 15/09396-1 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag skal Sekretariatet for Energitilsynet (SET) tage stilling

Læs mere

Kapitel 2. Udførelse af revisionen Kapitel 3. Tjekliste ved revision Indhente beskrivelse mv. fra selskabet... 3

Kapitel 2. Udførelse af revisionen Kapitel 3. Tjekliste ved revision Indhente beskrivelse mv. fra selskabet... 3 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Indhold Kapitel 1. Formål med instruksen... 1 Kapitel 2. Udførelse af revisionen... 2 Kapitel 3. Tjekliste ved revision...

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

INTERN OVERVÅGNING. Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf MAJ 2018

INTERN OVERVÅGNING. Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf MAJ 2018 INTERN OVERVÅGNING Program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf L-NET A/S MAJ 2018 1 INDLEDNING Jf. 20a i lov om elforsyning (LBK nr. 418 af 25/04/2016) skal netvirksomheder

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR]

DATABEHANDLERAFTALE [LEVERANDØR] DATABEHANDLERAFTALE Mellem [KUNDE] og [LEVERANDØR] Der er den [dato] indgået følgende databehandleraftale ("Aftalen") mellem: (A) (B) [VIRKSOMHEDEN], [ADRESSE] et selskab registreret under CVR-nr. [ ]

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere