pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Sammen giver vi mere tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Sammen giver vi mere tilbage"

Transkript

1 pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse 6 4. Afstemningsskema 7 5. Bemaerkninger til afstemningsskemaet 8 6. Ledelsens erklaaring vedr. AOK og AOP 9 7. Erklaering om beregning af AOK og AOP 10 2

3 1. Indledning Fra og med aret 2011 kan medlemmerne pa deres egne sider pa pka.dk se oplysninger om AOK og Aop. AOK er et kronebel0b - Arlige Omkostninger i Kroner. AOP er en procent og er de arlige omkostninger i kroner i procent af det enkelte medlems opsparing ultimo aret. Her beskrives den metode, der er anvendt til opg0relsen af AOK og AOP. Metoden og beskrivelsen af den f0lger en branchestandard fastsat af Forsikring & Pension. Beskrivelsen bestir af to dele, en metodebeskrivelse, hvor der redeg0res for de omkostningstyper, der indgar i medlemmets AOK og AOP, og et afsteminingsskema, hvor medlemmernes samlede AOK sammenholdes med de totale faktlske omkostninger i pensionskassen. 2. Metodebeskrivelse Alle pensionsordningerne i pensionskassen er gennemsnitsrenteordninger. Omkostningselement Metode/kilde Fordelingsnogle De samlede administrationsomkostninger Administrationsomkostninaer ookrsevet hos det enkelte medlem: Omfatter et %-fradrag i medlemmets bi- Bel0bet opg0res pr. medlem og er saledes allerede fordelt. drag eller en stykomkostning, som fratraskkes medlemmets reserve. Bel0bene er efter bonus. Gruppeliv: For medlemmer med en gruppelivsordning omfatter bel0bet tillige betaling for administration heraf i selskabet PKA+ Omkostnings- og risikoresultat Indirekte administrationsomkostninaer: PKA-pensionskasserne administreres af PKA A/S. Pensionskassens forholdsmaessige andel af resultat af primaer drift i PKA A/S, som fremgar af selskabets arsrapport, indregnes under dette punkt Resultat af outsourcing i naeste led, herunder resultat af Forca A/S, indregnes ikke. Omkostninasresultat: Beregnes ud fra poster i pensionskassens arsrapport og svarer til forskellen mellem summen af de direkte omkostninger, der traekkes fra medlemmerne og pensions kassens faktiske administrationsomkostninger Fordeles til det en kelte medlem ud fra medlemmets andel af de samlede %-fradrag og stykomkostninger opkraevet hos de enkelte medlem mer Fordeles til det en kelte medlem ud fra medlemmets andel af de samlede %-fra drag og stykomkostninger opkraevet hos de enkelte medlem mer 3

4 Omkostningselement Metode/kilde Fordelingsnogle De samlede investeringsomkostninger Risikoresultat: Indregnes ikke i AOK/AOP Alle investeringsomkostninger er indirekte, idet rentetilskrivningen til det enkelte medlem sker efter, at investeringsomkostningerne er fratrukket. I praksis sker det ved tilskrivning af en kontorente. Fordeles til det en kelte medlem ud fra medlerhmets gen nemsnitlige reserve Inden fordeling til de enkelte medlemmer fraregnes investeringsomkostningerne knyttet til egenkapitalen og sasrlige bonushensaettelser i de samlede investe ringsomkostninger. De samlede investeringsomkostninger bestar af resultatposten i pensionskassens arsrapport "Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed", som indeholder managerhonorarer til kapitalforvaltere, direkte handelsomkostninger, depotgebyrer, portef0ljeadministrationshonorar til PKA A/S samt egne omkostninger til radgivning vedrarende investeringsaktiver. Hertil kommer: Obliaationer oa aktier: Eksternt administrerede udenlandske investerinasforeninaer: Omkostninger til management fee mv. beregnes pa basis af den gennemsnitlige markedsvaerdi i den enkelte forening og den kontraktfastsatte fee sats. Derudover anvendes Forsikring & Pensions tilteg til investeringsforeninger som sk0n for bl.a. handelsomkostninger i investeringsforeningen. For de investeringsforeninger, hvor PKA har adgang til samtlige faktiske omkost ninger, anvendes disse. I tilfaslde hvor der opkraaves perfor mance fee, rekvireres dette direkte fra foreningen. 4

5 Omkostningselement Metode/kilde Fordelingsn0gle Fonde baseret os tilsaan: Fonde samt fonde af fonde indenfor unoterede aktier, udenlandske eiendomme, infrastruktur, skov oo landbrua: Omkostninger for alle fonde beregnes ved hjaelp af Forsikring & Pensions standardsatser. Ber^gningen sker pa baggrund af forudsaetninger om bl.a. investeringsperiode, holdingperiode, forventet afkast og carry. Fonde baseret d< andet end tilsaan oo Afledte finansielle instrumenter samt Strukturerede orodukter - Absolut afkast stratealer: Omkostninger rekvireres fra de eksterne managere. I tilfaelde hvor dette ikke kan lade sig g0re, opg0res omkostninger pa basis af de indgaede kontrakter og data vedr. hovedstole og fee satser. Risikoforrentning til al basiskapital Dlrekte eiede Investerinaer -Eiendomme oa Infrastrukturaktiver: Omfatter omkostninger ved at foretage og afhaende investeringer, dvs. bygherreradgivning, ejendomsmaegler samt advokat- og revisoromkostninger. Derudover Indbefatter det indirekte betalte portef0ljeadministrationsomkostninger til ejendomsaktieselskaber og vindm0lleselskaber. Eaenkaoital: Arets tilstraabte risikoforrentning, som beregnes i forbindelse med udarbejdelse af pensionskassens arsrapport Fordeles til det enkelte medlem ud fra medlemmets gennemsnitlige reserve Garantibetaling Maegleromkostninger Sasrliae bonushensasttelser: Arets tilstraebte risikoforrentning til de saerlige bonushensaattelser (MedlemsKapital), som beregnes i forbindelse med udarbejdelse af pensionskassens arsrap port Pensionskassen anvender ikke garantibe taling Pensionskassen anvender ikke maeglere Fordeles til det enkelte medlem ud fra medlemmets gennemsnitlige reserve 5

6 3. Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse Procentfradraget af medlemmets bidrag og stykomkostninger, der fratraekkes medlemmets re serve, som direkte administrationsomkostninger, er anmeldt til Finanstilsynet. Den tilstrasbte risikoforrentning af egenkapitalen og saerlige bonushensasttelser er anmeldt til Fi nanstilsynet. Ved den gennemsnitlige reserve forstas 0,5 gange (reserven primo aret + reserven ultimo aret). For et medlem, der er udtradt i l0bet af aret, er den gennemsnitlige reserve opgjort som 0,5 gange reserven primo aret. For et medlem, der er indtradt i l0bet af aret, er den gennemsnitlige reserve opgjort som 0,5 gange reserven ultimo aret. 6

7 4. Afstemningsskema Posterne vedrerer regnskabsaret Nr. la Summen af AOK oplyst til medlemmerne lb Summen af AOK for medlemmer oph0rt i aret c Summen af AOK for bestande, hvor AOK ikke 0 er relevant Id Summen af ikke oplyst AOK 0 1 Summen af AOK til medlemmerne Omkostningspost 2 Administrationsomkostninger jf. resultatopg0- Gennemsnitrente t.kr. Markedsrente relsen 3 Leje af domicilejendom Masgleromkostninger Forsikringsmaessige omkostninger i driftsselskaber Administrationsomkostninger hos eksterne leverand0rer 0 0 af forsikringsydelser 7 Omkostninger vedr. SUL-forsikringer jf. regnskabet Over-/underskud pa administrations- og er- 0 0 hvervelsesomkostninger, som daekkes af basiskapitalen (modregningspost) 9 Investeringsomkostninger, jf. resultatopg0relsen 10 0vrige investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforenlnger m.v. t.kr. Sum t.kr Over/underskud pa investeringsomkostninger som daskkes af basiskapitalen(modregmhgspost) 12 Investeringsomkostninger, som vedr0rer basiskapitalen (modregningspost) 13 Risikoforrentning Garantibetalinger a Omkostningsresultat b Risikoresultat vrige omkostninger I alt Forskellen mellem 1 og

8 5. Bemaerkninger til afstemningsskemaet Punkt la Dette bel0b udg0r summen af AOK for alle medlemmer, der er omfattet af beregningerne ultimo aret Punkt lb Bel0bet vedr0rer de medlemmer, der oph0rte som medlemmer i aret Punkt 1c AOK er relevant for alle pensionskassens medlemmer Punkt Id Et illle antal medlemmers penslonsordninger er ikke fuldt ud systemunderst0ttede( og dlsse medlemmer far midlertldigt ikke oplyst AOK og AOP. AOK for disse medlemmer er opgjort sk0nsmasssigt Punkt 2 Posten indeholder administrations- og erhvervelsesomkostninger, jf. resultatopg0relsen i arsrapporten Punkt 3 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 4 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 5 Posten vedrarer en forholdsmasssig andel af resultat af primaer drift i PKA A/S, der varetager administrationen for PKA-pensionskasserne Punkt 6 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 7 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 8 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 9 Investeringsomkostningerne bestar dels af Interne investeringsomkostninger dels af investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsforeninger mv. Punkt 9 indeholder de interne investeringsomkostninger, som svarer til regnskabspost 2.7 I arsrapporten "Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed" Punkt 10 Posten indeholder investeringsomkostninger i fonde, datterselskaber, investeringsfor eninger mv. som ikke indgar i regnskabspost 2.7 i arsrapporten. Disse er beregnet efter principper fastsat af Forsikring og Pension Punkt 11 Posten er ikke relevant for pensionskassen Punkt 12 Posten indeholder basiskapitalens (egenkapitalen og saerlige bonushensaettelser) andel af investeringsomkostningerne i punkt 9 og 10 og opg0res som forholdet rnellem arets gennemsnitlige basiskapital og summen af arets gennemsnitlige pensionshensaettelser, erstatningshensasttelser, kollektivt bonuspotentiale og basiskapital Punkt 13 Risikoforrentningen er det ekstra afkast, som egenkapitalen og saerlige bonushensaettel ser far for den risiko, de baerer. Risikoforrentningen udg0r den tilstrasbte forrentning, og der tages ikke h0jde for, at der i et enkelt ar ikke kan overf0res den tilstraebte forrentning til egenkapitalen og saerlige bonushensaettelser, imod at bel0bet overfores i senere ar. Dette er valgt for at sikre en jaevn og sammenlignelig udvikling i AOK og AOP over Irene Punkt 14 Pensionskassen anvender ikke betaling for garanti. Punkt 15a Omkostningsresultatet indgar ikke i de samlede omkostninger i denne oversigt, idet resultatet ikke tildeles egenkapitalen eller de saerlige bonushensaettelser Punkt 15b Risikoresultatet indgar ikke. Det er i overensstemmelse med LP-Information 49/14 ved positivt risikoresultat Punkt 16 Der er ikke 0vrige omkostninger Punkt 18 Forskellen rnellem AOK opgjort for hele pensionskassen ultimo 2014 og summen af AOK for de enkelte medlemmer skyldes, at opg0relsen pr. medlem indeholder aendringer indtruffet efter arsafslutningen for

9 6. Ledelsens erklaering vedr. AOK og AOP Pensionskassen har dags dato behandlet og godkendt pensionskassens metodebeskrivelse og afstemningsskema for regnskabsaret Det er vores opfattelse, at metodebeskrivelsen og afstemningsskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med den gaeldende henstilllng fra Forsikring & Pensions bestyrelse bortset fra at egenkapitalen og de saerlige bonushensasttelsers tilstraebte risikoforrentning for aret indregnes i AOK uanset at bel0bet f0rst betales i senere ar. Det er endvidere vores opfattelse, at beregningen af AOK og AOP samt de metoderhasssige valg, som der er redegjort for i metodebeskrivelsen, er i overensstemmelse med den gaeldende henstil llng fra Forsikring & Pensions bestyrelse bortset fra ovennaevnte forhold. Endelig er der vores opfattelse, at afstemningen mellem summen af de kundespecifikke AOK'er og arsregnskabet samt pensionskassens 0vrige registreringer er udarbejdet i overensstemmelse med den gaeldende henstilling fra Forsikring & Pensions bestyrelse bortset fra ovennaevnte forhold. Hellerup, den 8. maj 2015 Morten LumfMadsen Finansdirekt0r 9

10 7. Erklaering om beregning af AOK og AOP Til ledelsen i Vi har i overensstemmelse med Forsikring og Pensions henstilling i LP-information 49/14 foretaget en gennemgang af metodebeskrivelse, afstemningsskema og beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK (arlige omkostninger i kroner) og AOP (arlige omkostninger i procent) for for Ledelsen har ansvaret for, at metodebeskrivelsen, afstemningsskemaet samt beregning og fordeling af omkostningselementer ved opg0relsen af AOK og AOP er udarbejdet i overensstemmelse med LP-information 49/14. Vores ansvar er pa baggrund af vores gennemgang alene at udtrykke en konklusion om, hvorvidt pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens 0vrige registreringer. Pensionskassens metodebeskrivelse og afstemningsskema er dateret den 8. maj Det udf0rte arbejde Vi har udf0rt vores arbejde i overensstemmelse med den Internationale standard om erklaeringsopgaver med sikkerhed ISAE 3000 DK og yderligere krav if0lge dansk revisorlovning samt i overens stemmelse med vejledningen i LP-information 49/14 fra Forsikring og Pension med henblik pa at opna begraenset sikkerhed for, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opg0- relse af AOK og AOP er foretaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse og pensionskassens 0vrige registreringer. Det udf0rte arbejde er foretaget ved hjaelp af begrasnsede stikpr0ver, interviews og proceduregennemgang og vi har herunder paset, om Pensionskassen beregner omkostningselementerne, herunder AOK og AOP, pa den made, som pensionskassen har beskrevet i metodebeskrivelsen, Der er overensstemmelse mellem de opiysninger, som fremgar af afstemningsskemaet og arsregnskabet 2014 samt pensionskassens 0vrige registreringer, De metodemaessige valg, som pensionskassen har redegjort for i metodebeskrivelsen, er anvendt 1 afstemningsskemaet, Pensionskassen har udarbejdet en afstemning af, at samtlige opgjorte omkostninger er fordelt pa pensionskassens medlemmer, samt at Pensionskassen har godtgjort, at det AOK og AOP som det enkelte medlem opiyses om, svarer til de omkostninger, som pensionskassen beregningsmaessigt har palignet medlemmet. Det udf0rte arbejde har ikke omfattet: Kontrol af fordelingen af de opgjorte omkostninger mellem de enkelte medlemmer samt det enkelte medlems opiysninger om AOK og AOP. 10

11 Konklusion Ved det udf0rte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at pensionskassens beregning af omkostningselementer ved opg0relse af AOK og AOP ikke i a! vaesentlighed erforetaget i overensstemmelse med den udarbejdede metodebeskrivelse, afstemningsskema og pensionskassens 0vrige registreringer. K0benhavn, den 12. maj 2015 Deioitte Statsautori^rfet revisionspartnerselskab Lies' Peronard S^atsautoriseret revisor 11

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2013 for Pensionskassen for Lasgesekretaerer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpasdagoger og Kontorpersonale Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpasdagoger og Kontorpersonale Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpasdagoger og Kontorpersonale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpaedagoger og Kontorpersonale Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpaedagoger og Kontorpersonale Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for Pensionskassen for Socialradgivere, Socialpaedagoger og Kontorpersonale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse

Læs mere

Metodebeskhvelse for AOK og AOP for 2016 for. Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Metodebeskhvelse for AOK og AOP for 2016 for. Pensionskassen for Sundhedsfaglige Metodebeskhvelse for AOK og AOP for 2016 for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indholdsfortegnelse 1. Indledning r 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse 6 4. Afstemningsskema

Læs mere

Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for. Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for. Pensionskassen for Sundhedsfaglige Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 3 3. Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse 6 4. Afstemningsskema

Læs mere

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage

pka Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Sammen giver vi mere tilbage pka Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2014 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Metodebeskriveise 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskriveise

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S. pka. Sammen giver vi mere tilbage

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S. pka. Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for pka Sammen giver vi mere tilbage Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 16 37 61 91 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Metodebeskrivelse...3 3 Uddybende

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. pka

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. pka Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale pka Sammen giver vi mere tilbage Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 43

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. pka. Sammen giver vi mere tilbage

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. pka. Sammen giver vi mere tilbage Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2017 for pka Sammen giver vi mere tilbage Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup - CVR nr. 71 97 35 14 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Metodebeskrivelse...3 3.

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2018 for Pensionskassen for Farmakonomer

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2018 for Pensionskassen for Farmakonomer Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2018 for Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodebeskrivelse... 3 3. Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse... 6 4. Afstemningsskema... 7 5. Bemærkninger

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2018 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2018 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP for 2018 for Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Metodebeskrivelse... 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse...7 4 Afstemningsskema...8 5 Bemærkninger til

Læs mere

Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for. PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for. PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Metodebeskrivelse for AOK og AOP for 2015 for PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Metodebeskrivelse 3 3 Uddybende kommentarer til metodebeskrivelse 5 4 Afstemningsskema

Læs mere

ÅOK og ÅOP Side 1

ÅOK og ÅOP Side 1 ÅOK og ÅOP 2018 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodebeskrivelse...3 3. Afstemningsskema...7 4. Selskabserklæring vedrørende ÅOK og ÅOK... 8 5. Den uafhængige revisors erklæring om beregning

Læs mere

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU)

PBU Paedagogernes Pensionskasse. Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Paedagogernes Pensionskasse Beskrivelse af AOK og AOP 2014 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 4 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

ARKITEKTERNES PENSIONSKASSE, CVR.NR ÅOP og ÅOK 2018

ARKITEKTERNES PENSIONSKASSE, CVR.NR ÅOP og ÅOK 2018 ARKITEKTERNES PENSIONSKASSE, CVR.NR. 22 07 86 15 ÅOP og ÅOK 2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nøgletallene ÅOK og ÅOP... 3 Metodebeskrivelse... 4 Afstemningsskema... 7 Pensionskassens erklæring...

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, den kvantitative del

Læs mere

PBU Psdagogernes Pensionskasse

PBU Psdagogernes Pensionskasse Psdagogernes Pensionskasse Beskrivelse af AOK og AOP 2013 for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger (PBU) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 4 3. Uddybende kommentarer til

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE & DYRLÆGER, CVR.NR ÅOP og ÅOK 2018

PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE & DYRLÆGER, CVR.NR ÅOP og ÅOK 2018 PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE & DYRLÆGER, CVR.NR. 30 18 60 28 ÅOP og ÅOK 2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nøgletallene ÅOK og ÅOP... 3 Metodebeskrivelse... 4 Afstemningsskema... 7 Pensionskassens

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfølgende kort skrives Norli Pension, oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik.

Læs mere

ÅOK & ÅOP, brancheprincip Sådan har vi gjort

ÅOK & ÅOP, brancheprincip Sådan har vi gjort ÅOK & ÅOP, brancheprincip Sådan har vi gjort Metodebeskrivelse og afstemning, ledelses- og revisionserklæring for Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger for regnskabsåret 2016 1 Indhold Indhold...

Læs mere

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S

AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S AOK og AOP 3 Norii Pension Livsforsikring A/S Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfolgende kort skrives Norii Pension, opiyser hvert ar de to n0gletal AOK og AOP pa kundernes ariige pensionsoverbiik.

Læs mere

ÅOK & ÅOP, brancheprincip Sådan har vi gjort

ÅOK & ÅOP, brancheprincip Sådan har vi gjort ÅOK & ÅOP, brancheprincip Sådan har vi gjort Metodebeskrivelse og afstemning, ledelses- og revisionserklæring for Arkitekternes Pensionskasse for regnskabsåret 2016 1 Indhold Indhold... 1 Indledning...

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE & DYRLÆGER, CVR.NR ÅOP og ÅOK 2017

PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE & DYRLÆGER, CVR.NR ÅOP og ÅOK 2017 PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE & DYRLÆGER, CVR.NR. 30 18 60 28 ÅOP og ÅOK 2017 1 Indledning... 3 Nøgletallene ÅOK og ÅOP... 3 Metodebeskrivelse... 4 Afstemningsskema tal fra halvårsregnskab...

Læs mere

Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2017 Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup CVR nr. 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative

Læs mere

PBU Paedagogernes Pensionskasse

PBU Paedagogernes Pensionskasse Paedagogernes Pensionskasse Beskhvelse af AOK og AOP 2015 for Pensionskassen for Borne- og Ungdomspasdagoger (PBU) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metodebeskrivelse 4 3. Notertil metodebeskrivelse

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. Opgørelse af ÅOP og ÅOK 2018 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE CVR.NR.: 19676889 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Metodebeskrivelse... 4 3 Afstemningsskema... 7 4 Selskabserklæring... 8 5

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af medlemmets pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af medlemmets pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2016 Dato: Marts 2017 Afsender: Industriens Pensionsforsikring A/S Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang.

ÅOK viser de samlede omkostninger i kroner, og ÅOP viser omkostningerne i procent af kundens pensionsopsparing ved årets udgang. ÅOK & ÅOP 2015 Dato: Marts 2016 Afsender: Industriens Pensionsforsikring Indhold Indledning... 1 Metodebeskrivelse... 2 Afstemningsskema... 6 Selskabets erklæring... 7 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

ÅOK & ÅOP, brancheprincip

ÅOK & ÅOP, brancheprincip ÅOK & ÅOP, brancheprincip 2017 Metodebeskrivelse og afstemning, ledelses- og revisionserklæring for MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer for regnskabsåret 2017 Indhold Dette dokument beskriver

Læs mere

ÅOK g ÅOF i Norfli Fe&isioin) Livsforsikring A/S

ÅOK g ÅOF i Norfli Fe&isioin) Livsforsikring A/S DDRLI ÅOK g ÅOF i Norfli Fe&isioin) Livsforsikring A/S Norli Pension Livsforsikring A/S, der i det efterfølgende kort skrives Norli Pension, oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. Opgørelse af ÅOP og ÅOK 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE CVR.NR.: 19676889 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Metodebeskrivelse... 4 3 Afstemningsskema... 7 4 Selskabserklæring... 8 5

Læs mere

Indledning... 3 Nøgletallene ÅOK og ÅOP... 4 Metodebeskrivelse... 4 Selskabserklæring... 9 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOK og

Indledning... 3 Nøgletallene ÅOK og ÅOP... 4 Metodebeskrivelse... 4 Selskabserklæring... 9 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOK og 1 Indledning... 3 Nøgletallene ÅOK og ÅOP... 4 Metodebeskrivelse... 4 Selskabserklæring... 9 Den uafhængige revisors erklæring om beregning af ÅOK og ÅOP... 10 2 Indledning For at sikre åbenhed og gennemsigtighed

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indhold. Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2013 Indhold Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Indhold. Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer. Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring 7

Indhold. Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer. Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring 7 Opgørelse af ÅOK og ÅOP 2016 Indhold Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring 7 Side 1/8 Metodebeskrivelse

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Indhold. Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer. Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring 7

Indhold. Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer. Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring 7 Opgørelse af ÅOK og ÅOP 2017 Indhold Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring 7 Side 1/8 Metodebeskrivelse

Læs mere

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige

Læs mere

Den uafhaengige revisors erklaering om beregning of A OK oq AOP Til ledelsen i Pensionskassen for Byrne- og Ungdomsp~dagoger (PBU) Vi har i overensstemmelse med Forsikring &Pensions henstilling i LP-information

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. kodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. kodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP kodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2015 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer

Indledning. Indledning 1. Metodebeskrivelsen. Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5. Erklæringer Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2015 Indledning Indledning 1 Metodebeskrivelsen Metodebeskrivelse 2 Afstemningsskema 5 Erklæringer Direktionens erklæring 6 Den uafhængige revisors erklæring

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse.

Topdanmark Link Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. Topdanmark Link Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. CVR-nr. 26 18 83 85 Kvalitativ metodebeskrivelse - Topdanmark Link Livsforsikring A/S Onsdag d. 30-05-2012. Kvalitativ metodebeskrivelse Omkostningselement

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK 2017

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK 2017 SEB PENSION ÅOP og ÅOK 2017 24. maj 2018 Indholdsfortegnelse side Indledning og overblik 3 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 Afstemningsskema i henhold til henstilling

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S For Bonuspensionbestanden / Norli B

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S For Bonuspensionbestanden / Norli B ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S For Bonuspensionbestanden / Norli B Norli Pension Livsforsikring A/S (efterfølgende Norli Pension), oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Klassifikation Side Åben 1/13 Dato 23. maj 2018 ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia Link Livsforsikring A/S (Skandia) oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik.

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Klassifikation Åben 1/13 Dato 28. maj 2019 ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S På kundeportalen Mit Skandia udstiller Skandia Link Livsforsikring A/S (Skandia) de årlige nøgletal ÅOK og ÅOP. ÅOK

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse.

Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. Topdanmark Livsforsikring A/S ÅOK ÅOP Metodebeskrivelse. CVR-nr. 19 62 50 87 Kvalitativ metodebeskrivelse - Topdanmark Livsforsikring A/S Onsdag d. 30-05-2012. Kvalitativ metodebeskrivelse Omkostningselement

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Beskrivelse af ÅOK og ÅOP 2017 for Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger PBU. Pædagogernes Pension

Beskrivelse af ÅOK og ÅOP 2017 for Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger PBU. Pædagogernes Pension Beskrivelse af ÅOK og ÅOP 2017 for Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger PBU Pædagogernes Pension Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodebeskrivelse... 4 3. Noter til metodebeskrivelse...7

Læs mere

Omkostninger. - metodebeskrivelse

Omkostninger. - metodebeskrivelse Omkostninger - metodebeskrivelse Maj 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Omfattede produkter... 3 Sådan regner vi... 3 Direkte omkostninger... 4 Indirekte omkostninger... 4 Administrationsomkostninger

Læs mere

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE

FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2013 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Fra markedsafkast til kontorente

Fra markedsafkast til kontorente Fra markedsafkast til kontorente - 2016 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne LP, LPUA, LR og LL - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S og Skandia Livsforsikring A A/S

Skandia Livsforsikring A/S og Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Livsforsikring A/S og Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger

Læs mere

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S

Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Livsforsikringsselskab A/S og Skandia Livsforsikringsselskab A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står

Læs mere

Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2015

Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2015 Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2015 Metodebeskrivelse, opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2015 Denne beskrivelse er primært rettet mod personer, der er fortrolige med pensionsforhold. Pensionskunder

Læs mere

LP-information 84/13. Omkostningshenstilling - nu også med opdateret kapitel om omkostningsmålere

LP-information 84/13. Omkostningshenstilling - nu også med opdateret kapitel om omkostningsmålere LP-information 84/13 Omkostningshenstilling - nu også med opdateret kapitel om omkostningsmålere Resume: Hermed fremsendes en opdateret omkostningshenstilling. Denne henstilling er kun opdateret for så

Læs mere

Metodebeskrivelse, opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2018

Metodebeskrivelse, opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2018 Metodebeskrivelse, opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2018 Denne beskrivelse er primært rettet mod personer, der er fortrolige med pensionsforhold. Pensionskunder får oplyst deres ÅOK (årlige omkostninger i kroner)

Læs mere

Skandia Link Livsforsikringsselskab A/S

Skandia Link Livsforsikringsselskab A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikringsselskab A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og

Læs mere

Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2014

Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2014 Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2014 Metodebeskrivelse, opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2014 Denne beskrivelse er primært rettet mod personer, der er fortrolige med pensionsforhold. Pensionskunder

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Norli Pension Livsforsikring A/S Norli oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Pressechef Karl Kjær Bang

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Pressechef Karl Kjær Bang ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2018 Kontakt: Pressechef Karl Kjær Bang 50 50 86 07 12. juli 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger... 4

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2011. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2011. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2011 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 15. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2012

Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2012 Metodebeskrivelse - opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2012 Metodebeskrivelse, opgørelse af ÅOK og ÅOP for 2012 Denne beskrivelse er primært rettet mod personer, der er fortrolige med pensionsforhold. Pensionskunder

Læs mere

Forståelse af regnskab - Pensionskassernes årsrapport. Claus Pofler

Forståelse af regnskab - Pensionskassernes årsrapport. Claus Pofler Forståelse af regnskab - Pensionskassernes årsrapport Claus Pofler Pensionskassernes årsrapport 1) Formål med dagens gennemgang 2) Oversigt over PKA familien' 3) En pensionskasse og selve regnskabet 4)

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016.

Anmeldelsen asndrer kapitel 3.10 og 3.12 i det tekniske grundlag gasldende fra 1. januar 2016. pka Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 K0benhavn 0 Sammen giver vi mere tilbage Anmeidelse af teknisk grundlag m.v. I henhold til 20, stk. 1, 1 lov om finansiel virksomhed ska! det tekniske grundlag mv.

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2014 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 9. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2015 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2015 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

LP-information 52/13. Omkostningshenstilling 2013

LP-information 52/13. Omkostningshenstilling 2013 LP-information 52/13 Omkostningshenstilling 2013 20.11.2013 Resume: Hermed fremsendes en opdateret udgave af s omkostningshenstilling. Henstillingen er vedtaget af s bestyrelse den 24. oktober 2013 og

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

PFA Pension, forsikringsaktieselskab METODEBESKRIVELSE VEDR. BEREGNING AF. AoK OG Ao FOR 2016.

PFA Pension, forsikringsaktieselskab METODEBESKRIVELSE VEDR. BEREGNING AF. AoK OG Ao FOR 2016. PFA Pension, forsikringsaktieselskab METODEBESKRIVELSE VEDR. BEREGNING AF AoK OG Ao FOR 2016. Indhold 1. Indledning.3 2. Metodebeskrivelsen.4 3a. Afstemningsskemaet...9 3b. Bemærkninger til afstemningsskemaet...

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

HK & Jernbane Revisionsprotokollat udkast til arsrapport for 2013

HK & Jernbane Revisionsprotokollat udkast til arsrapport for 2013 HK & Revisionsprotokollat udkast til arsrapport for 2013 j PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.33 31 Strandvejen Hellerup T: 3945 3945, F: 3945 pwc.dk HK & til arsrapport

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Pressechef Tim Smidemann

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Pressechef Tim Smidemann ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2017 Kontakt: Pressechef Tim Smidemann 23 34 17 02 26. april 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger... 4

Læs mere

PensionDanmarks overskudspolitik

PensionDanmarks overskudspolitik Bilag 6 Dagsordenens punkt 11 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/17 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2016 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

LP-information 50/18. Omkostningshenstilling - opdateret udgave

LP-information 50/18. Omkostningshenstilling - opdateret udgave LP-information 50/18 Omkostningshenstilling - opdateret udgave 11.12.2018 Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s omkostningshenstilling. I forhold til den hidtidige udgave er det præciseret,

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital 0,5

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2012 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 23. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Pressechef Tim Smidemann

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse Kontakt: Pressechef Tim Smidemann ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2016 Kontakt: Pressechef Tim Smidemann 23 34 17 02 18. maj 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger... 4 3.2

Læs mere

Bilag 2 Dagsordenens punkt 12 PensionDanmark Bestyrelsesmøde 4/16 PensionDanmarks overskudspolitik 1 Formål Denne overskudspolitik fastsætter principper for fordelingen af resultatet af selskabets drift

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere