Forskningsstrategi for Aalborg Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstrategi for Aalborg Universitetshospital"

Transkript

1 Udkast nr. 4 Forskningsstrategi for Aalborg Universitetshospital Aalborg Universitetshospital er et regionalt fyrtårn i det nordjyske sundhedsvæsen for så vidt angår forskning, uddannelse, innovation og højt specialiserede funktioner. Aalborg Universitetshospital indgår i et tæt, forpligtende samarbejde med Aalborg Universitet om at levere forskningsbaseret undervisning af højeste kvalitet. Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle hospitalets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering af patienterne samt fastholde hospitalets position, som en central sundhedsvidenskabelig forskningsinstitution nationalt og internationalt: Inden for en række forskningsområder, hvor behov, kompetencer og økonomi gør det muligt, vil vi gennemføre banebrydende forskning for derved at blive en central aktør regionalt, nationalt og internationalt, inden for sundhedsvidenskab og sundhedsteknologi. Inden for en del højt profilerede forskningsområder, hvor betingelserne er særlig gunstige, vil vi udvikle Aalborg Universitetshospital til at være førende på internationalt plan. Forskningsprojekter, der har innovationspotentiale fremmes. Dels af hensyn til den kliniske nytteværdi og mulig indtjening. Dels af hensyn til mulighederne for bedre patientbehandling og yderligere forskning. Vi vil identificere, udvikle og tiltrække forskningstalenter, herunder især akademisk personale, til gavn for forskningen og mulighederne for at etablere et forskningsmæssigt samarbejde med førende hospitaler, universiteter og sundhedsfaglige institutioner nationalt såvel som internationalt. Antallet af akademiske medarbejdere og indsatsen i forskeruddannelsen skal øges, og inden for alle kliniske specialer skal forskningen forankres ved en klinisk lærestolsprofessor. Der er også behov for et antal professorater (kliniske eller MSO) til at styrke satsningsområder og de særlige forskningsområder i krydsfeltet mellem den medicinske, farmakologiske og teknologiske udvikling. Forskningen støttes af kliniske lektorer og seniorforskere, samt i specialer der endnu ikke er professorbærende af den forskningsansvarlige overlæger. Der stiles derfor imod at øge antallet af professorater til ca. 50 i perioden samt at øge antallet af postdoc-stillinger. I hver af hospitalets klinikker er udpeget en koordinerende klinikprofessor, der er en naturlig del af klinikledelsen og har til opgave at facilitere undervisning og forskning i tæt samarbejde med forskningschefen og klinikchefen. Det øgede antal professorater og postdoc-stillinger gør det muligt at øge antallet af ph.d.- studerende (med henblik på at sikre fremtidig talentrekruttering), at forbedre ph.d.-vejledning og at fremme karrieremulighederne i forskningsmiljøet ved Aalborg Universitetshospital. Der stiles i

2 perioden efter at øge antallet af ph.d. - indskrivninger med 10% årligt samt at oprette et ikke ubetydeligt antal postdoc stillinger. Vi vil forbedre forskningsvilkårene gennem en målrettet forskningsledelse med professionel administrativ støtte 1, etablering af et antal stærke, tværfaglige kliniske forskningscentre i samarbejde med universitetet samt konsolidering af de allerede eksisterende. Ved strategiperiodens afslutning forventes årligt udarbejdet ca. 25 ph.d.-afhandlinger og ca videnskabelige artikler i anerkendte peer-reviewed tidsskrifter inden for relevante forskningsområder. Vi vil tilstræbe, at Aalborg Universitetshospital er repræsenteret i nationale og internationale sundhedsfaglige selskaber, samt at forskere fra Aalborg Universitetshospital indgår i videnskabelige tidsskrifters editorial boards. En aktiv kommunikationspolitik skal sikre, at offentligheden og fagfolk delagtiggøres i de forskningsmæssige resultater. Samtidig er det målet, at forskere ved Aalborg Universitetshospital naturligt er en fast bestanddel af det ekspertkorps, som pressen henvender sig til på nationalt plan. Forskningsområder udpeges i overensstemmelse med de generelle målsætninger og i tæt samarbejde med afdelingerne og de koordinerende klinikprofessorer, således at forskningen kan bidrage til at tiltrække og fastholde højtspecialiserede funktioner på Aalborg Universitetshospital. Gennem en aktiv forskningsledelse vil vi monitorere udviklingen med henblik på at kunne: Støtte Justere Standse Og/eller åbne nye forskningsområder, så forskningsressourcerne udnyttes bedst muligt. Valg af forskningsområder Udførelse Alle afdelinger ved Aalborg Universitetshospital deltager i identifikation af forskningsområder med det formål at fremme forskning, der kan forbedre undersøgelse, diagnosticering, behandling og pleje af patienterne. Hertil kommer forskningsområder udpeget af forskningschefen på grundlag af forskningsbehov identificeret ved forskningscentre, universiteter og samarbejdspartnere. 1 Forskning, Uddannelse & Innovation varetager forskningsadministration og støtte for Aalborg Universitetshospital. Klinisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet varetager forskning og ansættelser af videnskabeligt og teknisk-administrativt personale, herunder professorer, lektorer, kliniske lærere og ph.d.-studerende. De to enheder er placeret fysisk sammen i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital.

3 Forskningsområderne udvælges under hensyntagen til: Det kliniske potentiale (forbedring af forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering) samt originalitet De forskningsmæssige muligheder (tilstedeværende ekspertise og frigørelse af personelressourcer) De økonomiske muligheder, herunder mulighederne for ekstern finansiering. Gennemførelse af forskningsprojekter Forskningsområder, der kan gennemføres inden for et speciale/en forskningsenhed og for dennes midler, kan iværksættes af den forskningsansvarlige professor/overlæge. Der etableres nye forskningscentre, hvor det synes relevant i forhold til at opfylde forskningsstrategien, og hvor det vil styrke Aalborg Universitetshospital som højt specialiseret universitetshospital. Initiativ til åbning af nye forskningscentre kan komme både fra afdelingerne og forskningschefen. Oprettelse sker i samarbejde med og efter godkendelse af forskningschefen mht. overordnet strategi og evt. behov for supplerende finansiering. Forelæggelsen af projektet skal indeholde: Formål og plan Identifikation af partnere Behov for økonomisk bistand Behov for støtte fra Forskning, Uddannelse & Innovation Resultater af forskningen formidles gennem artikler i anerkendte medicinske tidsskrifter, ph.d.- afhandlinger og doktordisputatser samt øvrige medier. Rekruttering af forskere Aalborg Universitetshospital skal tilbyde attraktive forskningsmiljøer, der er integreret i specialernes funktion på lige fod med patientbehandlingen. Gennem hurtig og uformel adgang til vejledning og sparring udnyttes afdelingernes samlede ekspertise til gavn for forskningen, ligesom forskningen bidrager til afdelingernes kliniske udvikling. Det fremmer den gensidige respekt mellem forskning og behandling. Et særligt indsatsområde er rekruttering af studerende. Således kan tidlig rekruttering evt. via forskningssemestre danne baggrund for mangeårig forskningstilknytning på højt niveau og overgang til senere ph.d.-forløb (evt. som MD-ph.d.-forløb). I samarbejde med de kliniske specialer gennemføres karriereplanlægning for de ph.d.-studerende og postdocs for at udnytte forskernes kapacitet bedst muligt, samt for at opnå optimal effekt af forskningen og at sikre fastholdelse af talent og kvalificerede ansøgere til postdoc-stillinger og professorater ved Aalborg Universitetshospital. Der afholdes ph.d.-kurser i samarbejde med ph.d.-skolen ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

4 Internationalisering Korte eller længerevarende forskerophold ved internationale institutioner og hospitaler anses som naturligt og gavnligt, ikke blot for forskeren selv, men for hele Aalborg Universitetshospital. Det tilstræbes, at alle ph.d.-studerende får international erfaring, gerne via udlandsophold eller får tilsvarende. Ligeledes kan forskningsophold for postdocs og seniore forskere være til stor gavn for universitetshospitalet. For at facilitere udlandsophold opbygges i Forskning, Uddannelse & Innovation en vidensbank med oversigt over almindelige problemstillinger som f.eks. skatteforhold, arbejds- og opholdstilladelser, bolig, ægtefælle-job, børnepasning m.v. Der kan herfra henvises til relevante myndigheder mhp. rådgivning. Det tilstræbes endvidere at etablere et antal gæsteforskerboliger til besøgende internationale forskere på kortere eller længerevarende ophold. Støtte til forskningsaktivitet Forskningen ved Aalborg Universitetshospital integreres i den daglige drift. Udover midler til frikøb af ph.d. studerende og de faste udgifter til Universitetshospitalets professorer og postdocs, udgøres det økonomiske grundlag af forskningsmidler allokeret indenfor afdelingernes budgetter, samt af midler fra partnere og fonde. Afdelingernes forskningsmidler skal sikre den basale forskning i form af kontorer og andre lokaler, frikøb, indkøb af apparatur mv. Midlerne allokeres, som en procentdel af hospitalets samlede budget (ekskl. professormidler), som udelukkende kan anvendes til forskningsformål. Det er for alle kliniske specialer målsætningen at øge procentsatsen af specialets budget der er afsat til forskning til mindst 2,5 % i løbet af strategiperioden. Det er målsætningen, at der i hver klinik ved Aalborg Universitetshospital etableres En postdoc-stilling på afdelingslægeniveau. Denne stilling kan i samarbejde mellem klinikprofessor, klinikledelse og de enkelte kliniske specialer udmøntes helt eller delvist til de enkelte specialer. En postdoc-stilling målrettet professionsuddannede (f.eks. jordemødre, bionalytikere, sygeplejersker) der i samarbejde med klinikprofessoren og den sygeplejefaglige professor udvikler faget i hver klinik. Det tilstræbes at etablere en forskningsfond ved Aalborg Universitetshospital. Fonden skal indeholde midler til støtte af specifikke forskningsprojekter på Aalborg Universitetshospital. Forskning, Uddannelse & Innovation understøtter forskningen med laboratorier og avanceret udstyr, herunder et velfungerende Medicinsk Bibliotek. Herved sikres mulighed for tværfagligt samarbejde, hurtig adgang til viden, rådighed over lokaler, laboratorier og avanceret udstyr. Klinisk Institut, Aalborg Universitet er placeret sammen med Forskning, Uddannelse & Innovation i Forskningens Hus. Forskningschefen er samtidig institutleder. Sammen løser de to enheder opgaver der fremmer uddannelse og forskning. På hjemmesiden for Forskning, Uddannelse & Innovation lægges et katalog over forskningschefens muligheder for at støtte forskningsenheders med såvel kliniske som administrative

5 støttefunktioner. Opnåelse af ekstern finansiering via private og statslige fonde samt EU-midler er et højt prioriteret område. Der holdes derfor en systematisk kontakt til mulige bevillingsgivere, ligesom Fundraising-enheden i tæt samarbejde med Aalborg Universitet løbende rådgiver og støtter forskere ved udarbejdelse af ansøgninger. Forskningscentrene understøtter forskningen gennem synergi ved tværfaglighed, mulighed for gensidig sparring og udvikling samt ved at kunne tilbyde tilknyttede forskere et relevant set-up med assistance i form af f.eks. bemandede laboratorier og statistikere. Forskningscentrene giver de deltagende afdelinger og forskere adgang til et markant større netværk end det, som enkeltpersoner ville have adgang til. Forskningscentrene vil derudover i et vist omfang kunne inkludere miljøer og specialer med et uforløst forskningspotentiale og derved understøtte forskningen hos disse. Forskningsmæssigt samarbejde Forskningsmæssigt samarbejde bidrager til vidensdeling og profilering. Det er derfor et betydningsfuldt element i udviklingen af afdelingernes ekspertise og i adgangen til eksterne forskningsmidler. Det interne samarbejde og samarbejdet med universitetet sker, som en integreret del af afdelingernes og centrenes virksomhed. Det eksterne samarbejde, nationalt såvel som internationalt, gennemføres gennem kongresser, konferencer, møder og kurser samt i stigende omfang gennem internationale netværk. Omkostningerne udredes som hovedregel af afdelingernes forskningsbudget. Omfanget af værtskab for kongresser, konferencer, kurser og møder afhænger af afdelingernes muligheder og behov. Som minimum afholdes, der årligt mindst én større international kongres eller konference i Aalborg. Afdelingerne indstiller ønsker om afholdelse af en international konference til forskningschefen, der koordinerer den tidsmæssige placering og evt. økonomiske støtte. Forskning, Uddannelse & Innovation /Klinisk Institut kan desuden yde administrativ støtte til arrangementernes tilrettelæggelse. Kontraktforskning Medicinal- og medicoindustrien udgør væsentlige samarbejdspartnere for Aalborg Universitetshospital. Deltagelse i kontraktforskning kan give mulighed for: Adgang til internationale forskernetværk Adgang til nye former behandlingsformer med såvel medicin som medicoteknik Generel højnelse af forskningsparatheden i klinikken Indtjening til kliniske forskningsenheder der muliggør støtte til originalforskning Det er ambitionen at øge antallet af kontrakter med industrien samt at sikre tilfredsstillende kontrakter og økonomiske forhold. Det planlægges derfor: At oprette en enhed der leverer professionel støtte i forbindelse med kontraktforhandlinger. At der oprettes et materiale (site-cv) for hvert klinisk speciale og på hospitalsplan, som

6 afdækker fordelene ved at have Aalborg Universitetshospital som partner i kontraktforskning. Innovation Innovationspotentialet skal indgå i vurdering af ethvert forskningsprojekt med henblik på, at: Identificere muligheder for kommerciel udnyttelse af forskningsresultater i forhold til patienter (pårørende), personale, økonomi, partnere og organisation Afdække hvilke processer og resultater i selve projektforløbet, der kan nyttiggøres i andre projekter. Den systematiske tilgang til innovation i krydsfeltet mellem klinisk forskning og den teknologiske udvikling åbner muligheder både for behandlingsmæssige forbedringer og for ekstern finansiering. På sigt vil det føre til øgede muligheder for selvfinansiering gennem kommercialisering af forskningsresultater samt salg af serviceydelser via trial units/test centres i ramme af Forskningens Hus (se Kontraktforskning). Forskning, Uddannelse & Innovation (innovationschefen) bistår afdelingerne med vurdering af projekternes innovationspotentiale. Informations- og pressevirksomhed Forskningen på Aalborg Universitetshospital skal profileres både i faglige og almene medier. I alle forskningsprojekter indlægges mile stones, der identificerer hvornår i processen, det kan være relevant at informere offentligheden. Det vil oftest ske, som opfølgning på udgivelse af afhandlinger eller ved offentliggørelse af væsentlige tidsskriftartikler. Ud over redaktion af nyhedsportalen på hjemmesiden for Forskning, Uddannelse & Innovation bistår informationsmedarbejdere afdelingerne med pressekontakt, herunder udarbejdelse af pressemeddelelser, indkaldelse til pressemøder og tilrettelæggelse af interviews. Som udgangspunkt stiles efter, at forskningen ved Aalborg Universitetshospital profileres ugentligt i regionale og nationale medier samt flere gange årligt i internationale medier. I strategiperioden skal opnås en systematiseret og intensiv tilgang til forskningskommunikation på sociale medier. Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) I løbet af strategiperioden etableres NAU i Aalborg Øst, i tæt tilslutning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Aalborg Universitetshospital ønsker i NAU: En stærk kobling af undervisning, forskning og klinisk drift overalt i hospitalet, herunder at: Undervisning og forskning skal finde sted der, hvor patienterne befinder sig i hospitalet. Undervisning og forskning er en synlig og nødvendig del af hospitalets drift. En stærk integration med SUND byggeriet, således at dobbeltfunktioner undgås. Forskning, Uddannelse & Innovation og Klinisk Institut bidrager, under inddragelse af forskere og ansat personale, til at dette realiseres, ligesom der frem mod udflytningen tages beslutning om anvendelse/koncept for den kommende Forsknings- og Uddannelsesbygning i NAU. I årene vil nogle kliniske specialer og forskningsenheder forblive på matriklen på Hobrovej. I takt med, at dette afklares, skal det sikres, at der opbygges forskningsfaciliteter for disse.

7 Opgaver Specialer/Forskningsenhedernes opgaver Ledelserne i de kliniske specialer bidrager til forskningen ved at identificere forskningsemner, der kan forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnostik, behandling og pleje af patienterne, og ved at stille afdelingernes/specialernes samlede ekspertise til rådighed for forskningen. Lærestolsprofessoren/ de kliniske professorer/overlæger/forskningsledere og afdelingens øvrige forskere gennemfører forskningen i overensstemmelse med de aftalte forskningsopgaver (jf. afdelingens forskningsstrategi) og under udnyttelse af afdelingernes erfaring, ekspertise og de midler, der er stillet til rådighed for afdelingens forskning. Disse identificerer og ansporer egnet personale til at påtage sig forskningsopgaver, og udarbejder i samarbejde med afdelingsledelsen karriereplaner for afdelingens ph.d.-studerende og postdocs. De forskningsansvarlige på afdelingerne udfører: Klinisk Forskning Ansøgninger om ekstern finansiering, evt. i samarbejde med fundraising- enheden Vejledning af ph.d.-studerende og andre forskere Sikring af vedvarende fremdrift i afdelingens videnskabelige produktion. De forskningsaktive i de enkelte klinikker er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af det eksterne forskningssamarbejde. Samarbejdet sker gennem deltagelse i kongresser, konferencer, kurser og møder samt ved opbygning af internationale forskernetværk. Den forskningsansvarlige fører tilsyn med, at forskningsresultater udnyttes i den interne og eksterne informations- og pressevirksomhed, og stiller sig til rådighed for interviews og pressemøder. Forskningscentrenes opgaver Deltagende afdelinger og forskere i et forskningscenter er på et formaliseret grundlag forpligtiget til at tilbyde hinanden engageret, tværfaglig sparring, rådgivning og adgang til forskningsnetværk samt hvor relevant at indgå i fælles forskning. Forskningscentrene udnytter deres tværfaglighed og stærke forskningskapacitet til aktivt at hjemtage eksterne bevillinger til igangsætning af større forskningsprojekter, som forskerne hver for sig ikke kunne have gennemført. Herved forbedres også mulighederne for opbygning og finansiering af Ph.d.-forløb, postdocs samt relevante core facilities i form af f.eks.: Statistikere (udover de muligheder der stilles til rådighed via Forskning, Uddannelse & Innovation) Laboratorier og andet udstyr til gavn for den videre forskning Forskningscentrene afsøger i samarbejde med forskningschefen muligheder for at inkludere afdelinger og specialer med uforløste forskningspotentialer.

8 Forskning, Uddannelse og Innovation Forskningens Hus er et tværfagligt samlingspunkt for forskere og studerende ved Aalborg Universitetshospital. På følgende specifikke områder tilbyder Forskning, Uddannelse & Innovation støtte til forskningsaktiviteter på tværs af centre og afdelinger: Projektadministration Fundraising: Pro-aktiv hjælp til ansøgninger til private og offentlige fonde samt andre støttemuligheder, herunder screening af støttemuligheder Enhed for Good Clinical Practice (GCP): Region Nordjylland, Aalborg Universitet driver sammen med Aarhus Universitet/Region Midt en GCP-enhed der har til formål at støtte forskere med rådgivning og overvågning af videnskabelige forsøg. Juridisk: Rådgivning og assistance vedrørende kvalitetssikring i henhold til gældende protokoller og Den videnskabsetiske Komité mv. Kommercialisering. I samarbejde med Ideklinikken ydes: o o o Rådgivning og assistance i forhold til beskyttelse (patentering) Idéudvikling og indgåelse af kommercielle aftaler Vurdering af kommercielle aspekter og værdi i forhold til patienter, pårørende, personale og partnere Projektledelse: Efter aftale med Idéklinikken stilles projektledelseskapacitet til rådighed ved for tværgående projekter med kommercielt indhold Adgang til dyreforsøgsfaciliteter Gratis statistisk bistand i et vist omfang til alle afdelinger via enhed for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Kommunikation og Informationsvirksomhed: Rådgivning og assistance Administration: Assistance og rådgivning i forhold til eksterne lejeaftaler, økonomi og dokumentation mv. Biblioteksservice: Medicinsk Bibliotek yder service på universitetsniveau til kliniske forskningsaktiviteter, informationsindhentning og forskningsregistrering Forskningsberetning: Forskning, Uddannelse & Innovation udarbejder en årlig beretning om forskningen ved Aalborg Universitetshospital. Dato og sted Søren Pihlkjær Hjortshøj Forskningschef Morten Noreng Cheflæge

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Psykiatrisk Dialogforum

Psykiatrisk Dialogforum Psykiatrisk Dialogforum 09 09 14 Fra sandkasse til eliteforskning Videreudvikle stærke og specialiserede forskningsmiljøer At forskningsresultater bruges i praksis Godt og tæt samarbejde med eksterne partnere

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: 10-14203 Dato: 25. maj 2011 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631337

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE

OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE 2017-2018 Baggrund I Region Sjælland blev i foråret 2017 gennemført en større evaluering af forskningsområdets udvikling siden

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Statut for Center for Militære Studier

Statut for Center for Militære Studier C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Statut for Center for Militære Studier 11. JANUAR 2014 Statut for Center for Militære Studier NAVN CENTER FOR MILITÆRE

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Model for forskeransættelser fra postdoc til forskningslektor i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for forskeransættelser fra postdoc til forskningslektor i Psykiatrien i Region Syddanmark Telepsykiatrisk Center Netværkssekretariat for Psykiatrisk Forskning Dato: 10. januar 2018 Udarbejdet af: Ewa Lizis- Younes E-mail: Ewa.Lizis.Younes@rsyd.dk Model for forskeransættelser fra postdoc til

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Retningslinjer for etablering, forlængelse og nedlæggelse af Forskningscentre og forskningsgrupper 1 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Fastsat

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Vi hjælper din forskning og innovation på vej

Vi hjælper din forskning og innovation på vej AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALSANLIGGENDER Vi hjælper din forskning og innovation på vej ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALS- ANLIGGENDER Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet Journal nr.: 15/1248 Dato: 7. januar 215 Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Forskningspuljer i Region

Læs mere

Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin

Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin 2019 2022 Indledning Institut for Klinisk Medicin (IKM) er det største institut ved Health og har i kraft af sin størrelse en meget markant position

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 SUH SYGEPLEJE I TOP Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 2017 Indledning Der er iværksat en strategiproces for at skabe en ambitiøs og klar retning for Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forskningsstrategi for Holbæk Sygehus

Forskningsstrategi for Holbæk Sygehus Forskningsstrategi for Holbæk Sygehus 2016-2019 Forskning er en central del af visionen og det strategiske grundlag for Holbæk Sygehus. Stærke kliniske forskningsmiljøer inden for sygehusets kerneområde

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Forskningsstrategi Nykøbing Falster Sygehus

Forskningsstrategi Nykøbing Falster Sygehus Forskningsstrategi 2017-2020 Nykøbing Falster Sygehus 1 Forord Forskning er et relativt ungt område på Nykøbing F. sygehus (NFS) og med få, men aktive forskere indenfor det lægelige og sygeplejefaglige

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Nationalt Center for Cancer Immunterapi CCIT-Denmark

Nationalt Center for Cancer Immunterapi CCIT-Denmark Herlev and Gentofte Hospital Center for Cancer Immunterapi Nationalt Center for Cancer Immunterapi CCIT-Denmark Center for Cancer Immunterapi (CCIT) er det nationalt ledende forskningscenter indenfor cancer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet FACTS / 2013 etableret på Aalborg Universitetshospital 155 kandidatstuderende i medicin, 1.- 6. semester 229 ansatte 219 videnskabelige 10 administrative

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Finansiering af GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Finansiering af GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Afdeling: Økonomi og Planlægning Udarbejdet af: Bente Møller Sagsnr.: 18/56912 E-mail: bente.elisabeth.moeller@rsyd.dk Dato: 26. april 2019 Telefon: 2324 1645 Notat Finansiering af GCP-enheden ved Odense

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Status oplysninger for ansøger til professorstilling i XX indenfor XX fagområde ved Institut for XX, Health, Aarhus Universitet

Status oplysninger for ansøger til professorstilling i XX indenfor XX fagområde ved Institut for XX, Health, Aarhus Universitet Status oplysninger for ansøger til professorstilling i XX indenfor XX fagområde ved Institut for XX, Health, Aarhus Universitet Denne skabelon udfyldes af ansøger og skal bruges af bedømmelsesudvalget

Læs mere

Indsatsområde: Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne på AU

Indsatsområde: Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne på AU Indsatsområde: Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne på AU AU s mål er at: - Medvirke til at sætte - Udvikle fælles - Tilbyde en ph.d.- - Udarbejde kvalitetssikringspolitik med den internationale kvalitetsstandarder

Læs mere

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf Foto og layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Best.nr. HØ0115HN Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf. 7845 5566 www.auh.dk Forsknings- og udviklingsstrategi Fysioterapi- og

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere

Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere Vejledning til bedømmelsesudvalget og ansøgere Udviklingen og udbygningen af det nære sundhedsvæsen stiller store og nye krav til kommunerne og sundhedspersonalets kompetencer og viden. Det kræver, at

Læs mere

Kommissorium. Forskningsudvalget Røntgen og Skanning. Aarhus Universitetshospital Røntgen og Skanning

Kommissorium. Forskningsudvalget Røntgen og Skanning. Aarhus Universitetshospital Røntgen og Skanning Kommissorium Forskningsudvalget Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital Røntgen og Skanning www.rs.auh.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forskningsudvalg... 3 Formål... 3 Medlemmer... 3 Mødefrekvens...

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Kvalitetssikring af internationale partnerskaber

AARHUS UNIVERSITET. Kvalitetssikring af internationale partnerskaber Kvalitetssikring af internationale partnerskaber Verdens førende universiteter samarbejder med og rekrutterer fra hele verden i en tid, hvor de internationale rammevilkår er under forandring. Gennem internationale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Region Midtjylland Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 18 Regionshuset Århus Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital. Hvordan går det med forskningen på Amager og Hvidovre Hospital

Amager og Hvidovre Hospital. Hvordan går det med forskningen på Amager og Hvidovre Hospital Amager og Hvidovre Hospital Hvordan går det med forskningen på Amager og Hvidovre Hospital Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 AHH peer-reviewed publikationer i PURE 700 600 500 400

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

Oversigt over reglerne for ansættelse og aflønning af videnskabeligt personale ved universiteter pr

Oversigt over reglerne for ansættelse og aflønning af videnskabeligt personale ved universiteter pr HR-afdelingen Niels Jernes Vej 12. 1. 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.hr.aau.dk Oversigt over reglerne for ansættelse og aflønning af videnskabeligt ale ved universiteter pr. 1.4.2015 Indhold Ph.d.-stipendiat

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners og Clinical Academic Groups

Copenhagen Health Science Partners og Clinical Academic Groups Copenhagen Health Science Partners og Clinical Academic Groups Indledning Københavns Universitet (KU) og Region Hovedstaden (Region H) har siden medio 2015 arbejdet på at etablere et fælles målbillede

Læs mere

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet Beskrivelse af Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet [1] BAGGRUND Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en forsknings- og undervisningsenhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg

Læs mere

AAU Talentplejeprogram 2017

AAU Talentplejeprogram 2017 Ledelsesstøtte Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø. Danmark Kontaktperson: Lasse Panny Pedersen Telefon: 9940 3503 E-mail: lpp@adm.aau.dk Dato: 01-09-2017

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Afrapportering vedr. forskning og uddannelse

Afrapportering vedr. forskning og uddannelse Region Nordjylland Projektafdelingen Nyt Universitetssygehus Aalborg Den 17. marts 2011 Afrapportering vedr. forskning og uddannelse 1.0 Indledning Baggrund og formål Med afsæt i det afholdte seminar den

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Region Syddanmarks Forskningspulje 2 - til støtte af tværgående sundhedsforskning inden for de strategiske forskningsområder

Region Syddanmarks Forskningspulje 2 - til støtte af tværgående sundhedsforskning inden for de strategiske forskningsområder Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2 - til støtte af tværgående sundhedsforskning inden for de strategiske forskningsområder Puljen støtter tværgående forskning med høj relevans for Region Syddanmarks

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

S T R A T E G I O R G A N I S A T I O N L E D E L S E. Klinisk Kræftforskningscenter

S T R A T E G I O R G A N I S A T I O N L E D E L S E. Klinisk Kræftforskningscenter S T R A T E G I O R G A N I S A T I O N L E D E L S E Klinisk Kræftforskningscenter 2019-2022 K O L O F O N Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 - en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatri og Social Baggrund Direktionen i Region Midtjylland og psykiatri- og socialledelsen har besluttet at igangsætte

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Forsk strategisk! 700 mio. kr. til forskning i samfundsudfordringer.

Forsk strategisk! 700 mio. kr. til forskning i samfundsudfordringer. Forsk strategisk! 700 mio. kr. til forskning i samfundsudfordringer 2013 Vi ønsker at værne om den forskningsmæssige metodefrihed i strategisk forskning Hvad er strategisk forskning? styrke offentligt/privat

Læs mere

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt 1. Opsamling og systematisering af viden fra danske forskningsmiljøer om patientinddragelse i sundhedsforskning (kortlægning)

Læs mere

Strategi for sundhedsforskning. Kliniknær forskning til gavn for patienten og borgeren

Strategi for sundhedsforskning. Kliniknær forskning til gavn for patienten og borgeren Strategi for sundhedsforskning Kliniknær forskning til gavn for patienten og borgeren 0 Forord Forskning er afgørende for fortsat udvikling i sundhedsvæsenet. Målrettet satsning på forskning i forebyggelse,

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere