Sundhedsberedskabsplan. Delplan Social Omsorg M arts 2 020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan. Delplan Social Omsorg M arts 2 020"

Transkript

1 Sundhedsberedskabsplan Delplan Social Omsorg M arts 2 020

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Formål 4 2 Ansvarsfordeling Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet 4 3 Aktivering af sundhedsberedskabsplanen Udløsende årsager Hvem kan aktivere sundhedsberedskabsplanen Tilgængelighed og implementering af sundhedsberedskabsplanen Ansvar og kompetence ved aktivering af sundhedsberedskabsplanen Opgaver for sundhedsberedskabet i kommunen 6 4 Eksterne samarbejdspartnere 7 5 Supplerende aktiviteter Uddannelse og øvelse 8 6 Risiko- og sårbarhedsanalyse Overordnede opgaver / indsatsplaner 9 - Pandemisk Influenza og epidemier 10 - Voldsomt vejrlig 11 - Hedebølge 13 - Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus 15 - CBRNE-hændelser 17 - Genhusning ved større ulykker / katastrofer 19 - Trafikuheld 20 Bilag 1 Telefon- og kontaktliste 21 Bilag 2 Dagsorden for møde i krisestaben 23 Bilag 3 Situationsrapport 24 Bilag 4 Logbog 25 2

3 Forord Delplanen for Social Omsorg er Hedensted Kommunes Sundhedsberedskabsplan og en del af kommunens samlede beredskab. Sundhedsberedskabet skal fleksibelt og effektivt håndtere større hændelser og kriser, der kan påvirke befolkningens sundhed. Sundhedsberedskabet følger de tre generelle principper for beredskabsarbejde: - Sektoransvarsprincippet. Den myndighed, der har ansvaret for et område, bevarer ansvaret i ulykker, katastrofer og krisesituationer. - Lighedsprincippet. Den normale organisering, procedure og ansvar benyttes så vidt mulig også i en krisesituation. - Nærhedsprincippet. Sundhedsberedskabsopgaverne løses så tæt på borgerne som muligt. Sundhedsberedskabet er en tværkommunal opgave, og er organisatorisk forankret i Social Omsorg I konkrete krisesituationer samarbejder krisestaben i Social Omsorg med den overordnede krisestab. 3

4 1 Formål Sundhedsberedskabets formål er: At daglige ydelser i tilfælde af større ulykker, hændelser eller katastrofer kan sikres og videreføres At sundhedsberedskabet tilpasses kapaciteten til den øgede efterspørgsels, og de afsatte ressourcer anvendes bedst mulig At Social Omsorg kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser At sundhedsberedskabet er er organiseret og forankret i den vanlige drift 2 Ansvarsfordeling 2.1 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabsplanen for Hedensted Kommune er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret i kommunens Social Omsorg afdeling. Sundhedsberedskabets ledelse på det overordnede strategiske og taktiske niveau består af: Chef for Social Omsorg Leder af Velfærdsrådgivningen Leder af Sundhed, Rehab og Pleje Leder af Senior Plejehjem Leder af Voksenhandicap Leder af Stab og Udvikling Beredskabschefen (Formand) Stab og Udvikling i Social Omsorg varetager de administrative opgaver. Formanden indkalder ledelsen af sundhedsberedskabet ved ekstraordinære hændelser. Ledelsen af sundhedsberedskabet tager de nødvendige initiativer og beslutninger vedr. indsatsen på det berørte område, med henblik på at den pågældende situation afhjælpes bedst og hurtigst muligt. Der holdes møder i henhold til den aktuelle situation. Der udarbejdes situationsrapport mindst en gang i døgnet. Bilag 3. I bilag 1 er der udarbejdet en telefonliste vedr. ledelsen af sundhedsberedskabet samt interne og eksterne kontakter, der kan være relevante at rette henvendelse til i forbindelse med en krisesituation. Krisestaben vurderer på, hvor længe krisen varer, og gennemfører ud fra det en plan for afløsning i krisestaben. Ved andre kriser, der ikke er under sundhedsberedskabet, deltager Beredskabschefen ikke og chef for Social Omsorg er formand. 4

5 Kommunalt ansat social- og sundhedspersonale I Hedensted kommune er der ansat sygeplejersker, sundhedsplejersker og sundhedskonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedspersonale og pædagoger. Kommunen har døgndækning for så vidt angår sygeplejersker og social- og sundhedspersonale i Social Omsorg. Alle ansatte med en sundhedsfaglige baggrund og pædagoger har pligt til at møde, når sundhedsberedskabets ledelse vurderer det nødvendigt. 3 Aktivering af sundhedsberedskabsplanen Kommunens sundhedsberedskab kan aktiveres på flere måder, hvilket fremgår af nedenstående. Der skal rettes kontakt til formanden for sundhedsberedskabet. 3.1 Udløsende årsager Planen skal aktiveres Når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, der kan sætte kommunens sundhedstjeneste under pres. Eksempler på dette er svigt i strømforsyning, plejeopgaver ved hedebølge, aflastning af hospitaler med behandling af lettere tilskadekomne m.m. Når Sundhedsstyrelsen eller en anden nationale myndighed erklærer Danmark for pandemisk ramt område. Planen kan aktiveres Når større, udefrakommende, varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser rammer kommunen 3.2 Hvem kan aktivere sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabet kan aktiveres på foranledning af udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, herunder Embedslægerne eller Regionens AMK-funktion (Akut Medicinsk Koordinationscenter). Planen kan desuden aktiveres internt i kommunen af Borgmesteren, Kommunaldirektøren, Beredskabschefen eller deres stedfortrædere. Aktivering af sundhedsberedskabet vil kunne ske med kort varsel, f.eks. ved hedebølge eller akut masseudskrivning fra hospitalerne. Der vil være tale om længere varsel ved f.eks. pandemisk relaterede hændelser. 5

6 3.3 Tilgængelighed og implementering af sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen skal være kendt og tilgængelig for de lokale driftsenheder, hvilket er de respektive lederes ansvar. Lederne af Sundhed, Senior, bofællesskaber, plejehjem m.m. har ansvaret for at orientere personalet om sundhedsberedskabsplanen og de enkelte handleplaner. Sundhedsberedskabsplanen vil desuden blive gjort tilgængelig på Hedensted Kommunes hjemmeside. 3.4 Ansvar og kompetence ved aktivering af sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen omfatter den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for. Ifølge Sundhedsstyrelsens Vejledning drejer det sig om: Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, p lejehjem og bofællesskaber. Regionens opgaver omfatter planlægning i forhold til og inddragelse af praksissektoren, dvs. praktiserende læger, speciallæger, psykologer m.m. 3.5 Opgaver for sundhedsberedskabet i kommunen Overordnet set skal sundhedsberedskabet i kommunen kunne varetage følgende opgaver: Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter, samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehuse Samarbejde med regionen og omkringliggende kommuner i krisesituationer Varetage hygiejniske foranstaltninger samt forebygge infektioner og epidemiske sygdomme Forskellige plejeopgaver, f.eks. i forbindelse med hedebølge og lignende. Yde omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp Det er kommunens opgave, at medvirke til at begrænse de direkte skader samt afledte hændelser, som er en følge af ulykker, katastrofer og andet. Opgaverne kan opdeles i: Daglige opgaver: De opgaver, som skal sikre, at de nødvendige daglige rutiner videreføres så længe som muligt, og at ingen borgere bringes i fare på liv eller førlighed, som følge af de foretagne prioriteringer i en ekstraordinær situation. Vitale opgaver: Når de tilgængelig ressourcer ikke er tilstrækkelige, skal der gennemføres en nedtrapning af de daglige opgaver til fordel for vitale opgaver, for at udføre opgaverne i sundhedsberedskabet Ekstraordinære opgaver: Ved katastrofer skal der varetages ekstraordinære opgaver som følge af forstyrrelser i samfundets funktioner. Sådanne opgaver koordineres og meddeles kommunen via Regionens Akut Medicinske Koordinationscenter og /eller det civile beredskab. Det handler ikke kun om at passe de syge eller tilskadekomne men også om at sørge for mad, vandforsyning, medicin, varme m.m. 6

7 Krisekommunikation Sundhedsberedskabets ledelse er ansvarlig for koordinering og fordelingen af information til relevante parter i samarbejde med kommunens Kommunikationschef. Sundhedsberedskabets ledelse udpeger en person, der skal kommunikerer til eksterne parter. Informationer til personalet, og de borgere der er visiteret til hjælp, varetages af den daglige leder. 4. Eksterne samarbejdspartnere Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), Region Midt Region Midtjylland vil have ansvaret for den samlede indsats ved større ulykker, da regionen har mulighed for at trække på præhospitale ressourcer samt udrykning fra hospitalerne. Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) har kompetencen til at koordinere den samlede medicinske indsats ved større hændelser. AMK er i disse tilfælde indgangen til hele regionens sundhedsvæsen. AMK/hospitalet har ansvaret for at medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler følger med borgeren ved ekstraordinært udskrevne patienter. AMK/hospitalet har ligeledes ansvaret for transporten af de ekstraordinært udskrevne patienter. Hvis det anses for nødvendigt vil AMK iværksætte varsling/information til de praktiserende læger/vagtlæger i regionen. Kriseterapeutisk beredskab Region Midtjylland har ansvaret for kriseterapeutisk indsats ved større ulykker, hændelser og katastrofer. Hedensted Kommune stiller psykologhjælp til rådighed for kommunens ansatte, der i forbindelse med arbejdet udsættes for fysisk og/eller psykisk overlast med efterfølgende krisereaktion. Embedslægen Rådgivning til Hedensted Kommune om smitsomme sygdomme, hygiejneprocedure, anvisning til plejepersonalet m.v. kan komme fra Embedslægeinstitutionen eller Sundhedsstyrelsen Hospitalsenheden Horsens AMK varsler, og efterfølgende vil samarbejdet og kontakten være mellem kommunen og den enkelte afdeling. Hospitalet medgiver ved ekstraordinære udskrivelser medicin op til 48 timers forbrug Praktiserende læger AMK inddrager og informere de praktiserende læger, når en krisesituation nødvendiggør dette. Praksiskonsulenten i Social Omsorg holdes orienteret om en evt. krisesituation og inddrages efter behov. Hedensted Kommunes sundhedsberedskab forudsætter, at praksissektoren og vagtlægerne løser de opgaver, som de normalt løser eksempelvis i forbindelse med en ekstraordinær udskrivelse fra sygehusene. 7

8 Nabo kommuner Der er gennem klyngesamarbejdet mellem Horsens sygehus og omliggende kommuner et samarbejde på tværs. Der er indgået sundhedsaftaler mellem Regionshospitalet Horsens og de omliggende kommuner. Sundhedsaftalerne er indgået med det formål at skabe et brugerfokuseret sundhedsvæsen, der bygger på et tæt samarbejde mellem parterne, og hvor indsatsen er sammenhængende og af høj faglig kvalitet. 5 Supplerende aktiviteter 5.1 Uddannelses- og øvelsesvirksomhed Kurser og øvelser planlægges og afholdes efter behov som interne forløb, f.eks. kurser i hygiejne og førstehjælp. Oplæring/undervisning i håndhygiejne/hygiejne sker løbende til ansatte i Social Omsorg. Målet er, at alle ansatte er bevidste om at afbryde smitteveje og overholde almindelige hygiejniske princ ipper. Alarmeringsinstrukser, udstyr og telefonlister gennemgås 1 gange årligt på plejehjemmene og bofællesskaberne. Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentant står for dette. Opfølgning og revision Chefen for Social Omsorg er ansvarlig for at sundhedsberedskabsplanen tilhørende indsatsplaner, instrukser og bilag til afdelingens interne brug holdes ajour. Sundhedsberedskabsplanen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Desuden anbefales det, at sundhedsberedskabsplanen løbende evalueres ved konkrete hændelsesforløb. Når dele af sundhedsberedskabsplanen har været i brug, kan der evalueres på om planen virkede efter hensigten. Her kunne det bl.a. være relevant at undersøge, om alle dele i planen kunne gennemføres i praksis, om planen virkede i relation til den planlagte ledelse og koordinering, samt hvilke styrker og svagheder, der blev identificeret i hændelsesforløbet. 8

9 6 Risiko- og sårbarhedsanalyse Meget sandsynlig Sandsynlighed Overvejende sandsynlig Sandsynlig Modtagelse af ekstraordinært udskrevne IT nedbrud i omsorgssystemet Hedebølge Brand Trafikuheld Genhusning ved større ulykker Voldsomt vejrlig Pandemi Overvejende usandsynlig Meget usandsynlig CBRN-hændelser Begrænsede konsekvenser Moderate konsekvenser Alvorlige konsekvenser Meget alvorlige konsekvenser Kritiske konsekvenser Konsekvenser 6.1 Opgaver / indsatsplaner Pandemisk Influenza og epidemier Voldsomt vejrlig (snestorm, orkan m.m.) Hedebølge (kort og langvarig) Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus CBRNE-hændelser Genhusning ved større ulykker / katastrofer Trafikuheld Brand på plejehjem og bofællesskaber: Beskrivelse findes i lokale beredskabsplaner de enkelte steder. IT nedbrud i omsorgssystemet. Beskrivelse findes i lokal IT nødberedskabsplan for Omsorgssystem 9

10 Situation Pandemisk influenza /Epidemi En pandemi er f.eks. en influenzaepidemi. Den kan bryde ud, når der opstår en type influenzavirus, som ikke er set før hos mennesker. Pandemi siger noget om udbredelsen og ikke noget om alvorligheden. Ved øvrige oplysninger om pandemisk influenza kan der i øvrigt henvises til Pandemisk influenza udgør en direkte trussel mod de personer, der bliver syge. Samtidig vil pandemisk influenza udgøre en indirekte trussel i forhold til at opretholde og videreføre samfundets kritiske funktioner (f.eks. pleje af ældre og pleje af handicappede) på grund af udbredt personalefravær. Aktivering af sundhedsberedskabet - kommandovej Forebyggende tiltag Actioncard Ved udbrud af pandemisk influenza vil det kommunale sundhedsberedskab blive involveret i den overordnede nationale indsats. De overordnede opgaver for Social Omsorg vil dels være at videreføre de daglige opgaver, dels at modtage samt yde pleje og omsorg til ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehuse, samt syge og smittede i kommunalt regi. Den kommunale sundhedstjeneste vil primært få til opgave at medvirke til hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom. AMK eller Sundhedsstyrelsen alarmerer Krisestaben i Hedensted Kommune Der er løbende undervisning/ introduktion i håndhygiejne i Social Omsorg. Der er et lager af overtrækskitler, briller, forbindsstoffer og mundbind på plejehjemmene. Ledelsen i Social Omsorg har ansvar for følgende: Personale i Social Omsorg (herunder også private leverandører) med direkte borgerkontakt orienteres om situationen samt mulige forholdsregler. Orienteringen indeholder vejledning om hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere smitsom sygdom. Der træffes evt. beslutning om indkaldelse af ekstra personale, så der er tilstrækkeligt med ressourcer til at håndtere den ekstraordinære situation, herunder modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter. Der samarbejdes med de praktiserende læger f.eks. i forbindelse med massevaccination. Der henvises desuden til retningsliner, der ligger på Medarbejdernettet under Social Omsorg: Retningslinerne opdateres løbende efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. 10

11 Situation Voldsomt vejrlig Voldsomme vejrlig er normalt en varslet hændelse, som giver beredskabet en vis tid til at forberede indsatsen. I Danmark vil det ofte dreje sig om relativ kort tid, inden offentlige veje er farbare efter snefald og isslag. Det samme gælder storme o.l., hvor normale tilstande ofte indtræder efter kort tid. På trods af dette vil der være borgere, for hvem det vil være af væsentlig betydning at skulle undvære hjælp i kort tid. Det bør overvejes, om der er borgere, der skal tilbydes evakuering, enten fordi de ikke selv kan komme væk fra faren og /eller fordi de vil være i fare, hvis plejepersonalet hindres i at gennemføre den sædvanlige pleje og omsorg. Aktivering af sundhedsberedskabet - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Det må forventes, at et stort antal medarbejdere ikke kan komme frem. Sundhedsberedskabets ledelse vil blive aktiveret af kommunens beredskabsafdeling. Sundhedsberedskabets ledelse kontakter de enkelte ledere med henblik på at aktivere handleplanen. Madlevering til borgerne i eget hjem sikres i samarbejde med Centralkøkkenet i Rårup /Løsning Sundhedsberedskabets ledelse sørger for at følgende initiativer sættes i gang: Ved varsel om voldsomt vejrlig, sundhedsberedskabets ledelse varsler lederne, der sørger for at identificere de udsatte borgere og overvejer følgende: 1. Borgere, der kan klare sig uden besøg i en periode, underrettes om muligheden for, at de ikke får besøg. 2. Borgere, der vil kunne klare sig ved andres hjælp, kontaktes for at sikre at denne hjælp er til rådighed. Der laves en aftale med borgerne herom. 3. Borgere, der ikke kan klare sig uden hjælp, og som ikke har mulighed for at få hjælp af andre, tilbydes ophold på et plejehjem/bofællesskab eller Rehab- og Akutcenter. 4. Hjemmeplejebiler tjekkes for benzin og udstyr. 5. Personalet anbefales at medbringe varmt tøj o.l. 6. Der aftales madlevering med borgeren. Når uvejret rammer uden varsel, og vejene er svære at færdes på. 1. Lederen har ansvar for at prioritere besøg, således der ikke køres unødigt samt orientering til de berørte borgere eller/og pårørende. 2. Borgere, der ikke kan klare sig uden besøg, sikres hjælpen efter den sunde fornufts princip, dvs. at man kører 2 personer i bilerne. Hvis vejene er ufremkommelige kontaktes beredskabsafdelingen. 11

12 3. Hvis der bor personale i nærheden af de konkrete borgere, anmodes disse om at yde den fornødne hjælp. 4. Borgere, der skulle have haft besøg, tilses når forholdene gør det muligt. 5. Borgere, der evakueres, kan om nødvendigt placeres på Rehab- og Akutcenter eller i ledige ældre- og plejeboliger. 6. Der aftales madlevering med borgeren i eget hjem. På plejehjemmene/bofællesskaber samarbejder ledelsen om at fordele personalet, sådan at personale med bopæl tæt på et plejehjem/bofællesskab møder ind pågældende sted, selvom man normalt arbejder på et andet sted. 12

13 Situation Hedebølge Ved hedebølge forstås en situation, hvor gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer målt over tre sammenhængende dage overstiger 28 grader. Varmt vejr og hedebølge kan give ubehag og i værste fald hedeslag. Mange af de ældre/handicappede borgere, som Social Omsorg kommer i kontakt med, er særligt udsatte for hedeslag: borgere med kronisk sygdom, som det gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst. borgere der bruger medicin, som gør det vanskeligere for dem at svede og føle tørst. borgere, der bruger medicin, der ikke tåler forhøjede temperaturer. borgere der vælger at drikke alkohol i varmen. borgere der har en kronisk sygdom, hvor høje lufttemperaturer kan forværre symptomer. Der må påregnes flere kald fra ældre og svage borgere med symptomer på hedeslag, varmekollaps og dehydrering. Aktivering af sundhedsberedskabet - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Sundhedsstyrelsen anbefaler, at planlægningen involverer midlertidig udvidelse af kapaciteten i Social Omsorg. Endvidere anbefales det, at personalet er tilstrækkeligt uddannet i at forebygge hedeslag og dehydrering hos risikogrupper. Krisestaben underretter lederne efter orientering om hedebølge fra DMI. Personalet er oplært i at forebygge dehydrering. Sundhedsberedskabets ledelse har ansvar for at områderne i Social Omsorg varsels så: Lederne er orienteret om situationen og underrettet om nedenstående anbefalede handlinger. Lederne opdaterer med forebyggelse (se nedenstående) og førstehjælp til varmeskaderne. Lederne planlægger evt. ekstra tilsyn og vejledning til udsatte borgere. Lederne indkalder evt. ekstra personale. Hvis situationen kræver mange hjælpere tager Krisestaben kontakt til politi og hjemmeværn. 13

14 Anbefalede handlinger ved hedebølge: Forebyggende tiltag Sørg for at borgeren drikker rigeligt, selvom han/hun ikke føler tørst. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man drikker 1½ gang så meget, som man plejer pr. dag i stærk varme. Drikkevarerne bør være kolde. Vær opmærksom på, at alkohol virker både vanddrivende og bedøvende. Let påklædning, skygge og kolde klude eller lignende på håndleddenes underside (pulssiden), svale fodbade. Særlig opmærksomhed Mange kroniske sygdomme giver dårligere evne til at svede, og dermed dårligere evne til at sænke kropstemperaturen naturligt. Sygdommene kan også give ringere følsomhed for tørst. Det betyder, at borgeren kan blive alt for varm uden advarsel. Medicin, der gør det vanskeligt for borgeren at svede Noget af den medicin, man tager fast, kan forringe evnen til at svede eller føle tørst. Det gælder både receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og naturmedicin. Læs derfor indlægssedlen i pakningen grundigt personalet kan evt. rådføre sig med "Sol, varme og medicin" på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Medicin, der ikke tåler temperaturer over 25 C Medicins holdbarhed er ofte afhængig af, at det opbevares ved maksimalt 25 C. Kontroller derfor om noget af borgerens medicin skal opbevares i køleskab i den varmeste periode - se "Sol, varme og medicin". Alkohol og varme Alkohol virker både vandrivende og bedøvende. Vær forsigtig med alkohol i varmen, og sørg for at borgeren får tilstrækkelig med vand og noget at spise 14

15 Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehus Situation Sygehusene kan i en krisesituation udskrive patienter før de er færdigbehandlede, for at skaffe det maksimale antal ledige sengepladser. Patienterne vil som oftest stadig have behov for hjælp og pleje. Kriseberedskabet alarmeres via AMK, der iværksætter ekstraordinær udskrivning fra hospitalerne. AMK kan udsende læger og andet sundhedspersonale i den udstrækning som det er skønnes nødvendigt. AMK vil i forbindelse med alarmering af kommunens sundhedsberedskab meddele, i hvilket omfang, der er behov for det kommunale sundhedsberedskabs indsats. I forbindelse med ekstraordinær udskrivelse opdeler hospitalerne patienterne i 3 grupper: Patienter der kan udskrives til eget hjem med/uden medicinsk udstyr og med/uden lægemidler, men uden hjemmepleje. Patienter der kan udskrives til eget hjem med hjemmepleje/hjemmesygepleje. Patienter der kan udskrives til et døgnbemandet plejehjem/bofællesskab. Kommunen er udover at modtage ekstraordinært mange udskrevne forpligtet til at medvirke til at så få som muligt indlægges, mens sygehusberedskabets indsats foregår. Samtidig kan der være borgere, hvis behandling på hospitalet udskydes, og som i givet fald kan have behov for mere intensiv hjælp. I Hedensted Kommune kan ekstraordinært udskrevne patienter, der ikke kan opholde sig i eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen indlogeres på Rehab- og Akutcenter, daghjemslokaler, fællesarealer på plejehjem/bofællesskaber. Hjælpemiddelafdelingen stiller så mange senge som muligt til rådighed. Dyner, puder og sengelinnede indkøbes. Aktivering af sundhedsberedskabet - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard AMK/hospitalet har ansvaret for at medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler følger med borgeren ved ekstraordinært udskrevne patienter. AMK/hospitalet har ligeledes ansvaret for transporten af de ekstraordinært udskrevne patienter. AMK underretter Social Omsorgs ledelse om antallet af patienter, der udskrives til Hedensted Kommune. Der er opmærksomhed på, at det kan være nødvendigt at modtage et antal før udskrevne patienter fra hospitalet. Der skabes plads på Rehab- og Akutcenter, daghjemslokaler, fællesarealer på plejehjem/bofællesskaber Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitalet Processen forudsættes at være varslet med kortere eller længere frist, hvorfor planlægning som udgangspunkt sker i dagtiden. Krisestaben aktiverer de respektive ledere som måtte blive berørt, og beder dem holde sig i beredskab. 15

16 Kom godt hjem team træffer aftale med hospitalet om udskrivningsprocedure, herunder forventet antal patienter, disses identitet, tilstand, epikrise, medicinsk udstyr (Det tilstræbes, at der medgives medicin til mindst 48 timer) m.v. Lederne træffer beslutning om, hvorledes patienterne fordeles på de respektive plejehjem/bofællesskaber, og der gives besked til hjemmesygeplejen om de borgere, som udskrives til eget hjem. De praktiserende læger aktiveres af AMK. Personalekapacitet (hvem skal være hvor og hvornår) tilrettelægges af de respektive ledere, så snart antallet af patienter og disses kategori er kendt. Såfremt der udskrives patienter til plejehjem/bofællesskab, stationeres et passende antal sygeplejersker på stedet, med det formål at medvirke til at modtage patienterne, og sammen med leder/personale/egen læge lægge plan for pleje og behandling. Plan for pleje af de udskrevne borgere til eget hjem lægges af sygeplejerskerne i området i samarbejde med praktiserende læger, på baggrund af den medfølgende epikrise/plejeplan. 16

17 CBRNE-hændelser Situation CBRNE-hændelser er: Hændelser forårsaget af kemisk, biologisk, radiologisk og/eller nukleart materiale eller eksplosivstoffer. CBRNE-hændelser vedrører den del af sundhedsberedskabet, der skal kunne begrænse og afhjælpe hændelser med kemikalier, biologiske agentia, radiologisk og nukleart materiale. Det vil altid være Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), der bestiller ydelser hos Kommunens sundhedsberedskab ved CBRNE-hændelser. Opgaver for kommunens sundhedsberedskab kan bl.a. bestå i at: Stille ekstra personale til rådighed Indkvartere og drage omsorg for lettere påvirkede patienter på Rehab- og Akutcenter, plejehjem/bofællesskaber Drage omsorg for smittede i eget hjem Oprette skadeklinik funktion på sygeplejeklinikkerne eller evt. i et lægehus til aflastning af skadestuerne Sikrer nødforsyning af vand og elektricitet Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet Inddrage den kommunale sundhedstjeneste i forbindelse med hændelser, der vedrører børn og unge Bistå regionen med oprettelse af karantænecentre og massevaccination CBRNE-hændelser kan forekomme ved større ulykker, naturlige epidemier, eller være pludseligt opståede uforklarlige sygdomsudbrud eller terrorangreb. Der kan være tale om situationer, hvor der er et konkret skadested og situationer, hvor der ikke er noget kendt skadested/gerningssted. Hedensted Kommunens opgave vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet. Desuden er der en vis sandsynlighed for, at de praktiserende læger og eventuelt hjemmesygeplejen kan komme i direkte kontakt med patienter, som har været udsat for CBRNE-disponering. Der vil blive opsat skilte med adgang forbudt ved indgangsdøre til administrationsbygninger og plejehjem/bofællesskaber, såfremt selv-henvender ville udgøre en trussel mod ansatte og beboere i en given situation. Kommunens ansatte skal forholde sig i ro og borte fra skadesstedet, indtil der formelt rettes henvendelse til beredskabstelefonen fra AMK eller redningsberedskabet med besked om, hvad der skal gøres. 17

18 Aktivering af sundhedsberedskabet - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Den mest sandsynlige anledning til en CBRNE-hændelse må vurderes at være et uheld på en privat eller offentlig virksomhed. Dette kunne føre til, at enkelte på virksomheden blev forgiftede, eller at der i en kortere periode ville være en risiko ved at opholde sig i vindretningen på grund af giftigt udslip. I Hedensted Kommunes generelle Beredskabsplan samt i Redningsberedskabsplanen findes en oversigt over særlige risikobetonede virksomheder i kommunen. AMK, Sundhedsstyrelsen eller kommunens redningsberedskab underretter sundhedsberedskabets ledelse i Hedensted Kommune. Pleje- og sundhedspersonale i kommunen bliver uddannet i at drage omsorg for CBRNE-smittede borgere. Beredskabet vil typisk afspærre det område der er inficeret ved en CBRNE-hændelse. Der opsættes telte til afrensning af de mennesker, som er ramt. 1. Bliv inden døre og hold vinduer og døre lukkede. 2. Sæt skiltning ved indgang til kontorer og plejehjem/bofælleskaber, så inficerede personer ikke går ind, men vejledes til at gå til beredskabets hjælp. 3. Såfremt der er borgere i det afspærrede område, som beredskabet skal have særlig opmærksom på, fordi de er afhængige af andres hjælp for at klare sig, skal beredskabet orienteres herom. 4. Øvrige medarbejdere varetager det sædvanlige arbejde, indtil der gives besked på andet fra AMK eller beredskabet. 18

19 Genhusning ved større ulykker o. l Situation Aktivering af sundhedsberedskabet - kommandovej Forebyggende indsats Actioncard Der opstår en større ulykke f.eks. brand, skybrud, o.l. hvilket medfører, at borgere skal evakueres. Borgerne skal genhuses, idet det ikke er muligt at opholde sig i nuværende bolig Der er udarbejdet brandinstrukser på de enkelte plejehjem/bofællesskaber. Sundhedsberedskabets ledelse vil blive aktiveret af beredskabsafdelingen med henblik på at iværksætte og koordinere genhusning. Den vigtigste forebyggende indsats for sundhedsberedskabet er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser og håndtering af brand. Genhusning Ved behov for genhusning efter større ulykker planlægger sundhedsberedskabets ledelse hvordan genhusningen skal finde sted. Der kan være tale om flere former for genhusning, da genhusning er afhængig af plejebehovet: Genhusning i få dage Genhusning vil så vidt mulig ske i ledige pleje- og ældreboliger samt på Rehab- og Akutcenter. Yderligere kan fællesarealerne i daghjem/dagtilbud og hallen ved Kildebjerget bruges til genhusning af borgere Endvidere kan borgerne udskrives til pårørendes bolig. Genhusning i en længere periode Længere tids genhusning vil så vidt mulig ske i ledige pleje- og ældreboliger samt på Rehab- og Akutcenter. Ved genhusning vil madlevering ske i et samarbejde med Centralkøkkenet i Rårup /Løsning samt afdelingskøkkenerne på plejehjemmene. 19

20 Situation Aktivering af krisestaben/ledelsen i Social og Sundhed - kommandovej Forebyggende tiltag Actioncard Trafikuheld Medarbejdere og beboere fra plejehjem/bofællesskab er involveret i et trafikuheld, hvor flere er kommet til skade eller i værste fald omkommer. Beboerne på plejehjem/bofællesskab Social Omsorg er ofte på diverse ture og udflugter. En medarbejder fra plejehjem/bofællesskab kører beboerne i plejehjem/bofællesskabs bus. Ledelsen i Social Omsorg vil blive informeret og aktiveret af politiet med henblik på et samarbejde omkring krisehjælp og information til pårørende. Sikre sig, at den der kører bussen er en erfaren billist, der er bekendt med færdselsloven. Ledelsen har løbende kontakt med politiet på indsatsstedet, og sørger for at iværksætte et samarbejde med endvidere Falck og HR-afdelingen vedrørende krisehjælp og information til pårørende. Ledelsens opgaver: - Iværksætte evt. krisehjælp til de involverede personer i ulykken, øvrige medarbejdere, beboere, pårørende og andre berørte personer. Det regionale sundhedsvæsen eller Akut Medicinsk Koordination vil, afhængig af situationens omfang, umiddelbart sørge for, at denne tilbydes, evt. i et samarbejde med Hedensted Kommune der stiller psykologhjælp til rådighed for kommunens ansatte. - Træffe beslutning om, hvem der må udtale sig til pressen, og om hvad. - Træffe beslutning om, hvem man kan kontakte hvis man ønsker information om hændelsen. - Evt. udarbejde pressemeddelelse og lægge den på hjemmesiden. - Løse de opgaver som politiet/beredskabet pålægger dem. Opgaver leder på plejehjem/bofællesskab: - Have fokus på, at opretholde en tryg atmosfære både umiddelbart efter krisesituationen samt i de efterfølgende dage, for snarest muligt at føre institutionen tilbage til normal drift. 20

21 Bilag 1 Telefon- og kontaktliste Interne kontakter Stilling/navn Telefon Chef for Social Omsorg Rene G Nielsen Leder af Velfærdsrådgivningen Jenny Bjerking Leder af Sundhed, Rehab og Pleje Christina Bjerking Leder af Senior Plejehjem Rikke te Pas Leder af Voksenhandicap Heidi Lindberg Jensen Leder af Stab og Udvikling Hanne Runge Graversen Beredskabschef Rene Maegaard Hemberg Leder af Rådgivningen Voksenhandicap Christina Albrechtsen Leder af Senior og Hjælpemidler Pouel Værnholt Thomsen Leder af Hjælpemiddeldepotet Ole Hjerrild Johansen Leder af Rehab- og Akutcenter Jette Roest Leder af Sundhed, Forebyggelse og Træning Pernille Agerbo Frydensbjerg Leder Sygepleje Øst Therese Le Fevre Leder Sygepleje Midt Lone Bockhoff Leder Sygepleje Vest Kristina Holst Juul Leder Hjemmeplejen Midt Trine Tambo Leder Hjemmeplejen Øst Karin Dieckmann Gregersen Leder Hjemmeplejen Vest Lene Schou Frandsen Leder Rehabiliterende enhed Jesper Kleis Smith Nielsen Leder Birkelund plejehjem Ditte teist Leder Kildevældet og Kirkedal plejehjem Karin Emig Leder Bøgely plejehjem Charlotte Søgaard Thomsen Leder Nedergården plejehjem Jonna Stouby Leder Nederbylund og Møllebo plejehjem Dorthe Nielsen Leder Løsning og Øster Snede plejehjem Katrine Grunnet Leder Mad og Måltider Jane Vase

22 Leder Egevej og Syrenvænget bofællesskab Karsten Markussen Leder Rugmarken bofællesskab Jørgen Nørgaard Christensen Leder Hedensted bofællesskaber Frode Lerdahl Leder Uldum bofællesskab Birgitte Damgaard Jørgensen Leder Højtoften bofællesskab Charlotte Nedergaard Pedersen Leder Kildebjerget Bo- og beskæftigelsestilbud Klavs Thomsen Hansen Leder Mestringsenheden Bente Dalsgaard Eksterne kontakter Stilling/navn Telefon AMK (Akut Medicinsk Koordination) Region Midtjylland Beredskabsstyrelsen Sydøstjyllands Politi 112 (alarmcentral) 114 Regionshospitalet Horsens Region Midtjylland Embedslægeinstitution Nord, Randers Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen

23 Bilag 2 Dagsorden for møde i krisestaben Dagsorden for 1. stabsmøde 1. Deltagere og referent 2. Situationen 3. Opgave 4. Udpegning af kriseleder, stabschef og presseansvarlig 5. Fastlæggelse af organisation (daglig organisation, skeletbemanding af staben eller fuld bemanding af staben) 6. Bemanding af staben (afgivelser og omfordeling) 7. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 8. Særlige procedurer (modtagelse og fordeling af informationer, iværksættelse af rapportering fra decentrale enheder m.fl., økonomi, herunder bemyndigelser) 9. Status vedrørende tværgående stabe og andre krisestyringsfora 10. Krisekommunikation 11. Orientering af [organisationens] personale 12. Erfaringsopsamling 13. Eventuelt 14. Opsummering af væsentlige beslutninger 15. Næste møde Dagsorden for efterfølgende stabsmøder Status og opdatering 1. Opdatering siden fordeling af seneste samlede situationsbillede 2. Nøgleopgaver Koordination og beslutning 3. Opgave 4. Opgave 5. Krisekommunikation Andet 6. Punkter til erfaringsopsamling 7. Eventuelt 8. Opsummering af væsentlige beslutninger 9. Næste møde 23

24 Bilag 3 Situationsrapport Melding nr. 1. Fra: 2. Tidspunkt for hændelsen: 3. Hvad er der sket? 4. Hvor er det sket? 5. Hvordan er situationen? 6. Hvad er der iværksat? 7. Udfærdigelsestidspunkt og godkendelse 8. Bemærkninger 24

25 Bilag 4 Logbog Hændelse : Dato / Tidspunkt Bemærkninger : (oplysninger/ordrer/notater m.m.) Logbogsfører 25

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

maj 2018 Delplan for Center for Social og Sundhed under samlet beredskabsplan

maj 2018 Delplan for Center for Social og Sundhed under samlet beredskabsplan maj 2018 Delplan for Center for Social og Sundhed under samlet beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af centret opgaver og målgrupper 2. Beskrivelse af centrets kritiske funktioner 3.

Læs mere

koordinering af sundhedsberedskabet

koordinering af sundhedsberedskabet Dagsordenens punkt 1: Ramme- og hensigtserklæring vedr. sundhedsberedskabet koordinering af sundhedsberedskabet Ved Sundheds- og omsorgschef Lis Kaastrup, Viborg Kommune Og Konsulent Frede Dueholm Nørgaard,

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Håndtering af varsler og alarmer

Håndtering af varsler og alarmer Instruks nr. 1 Håndtering af varsler og alarmer Opgave: Iværksættelse af informationer til relevante chefer og nøglepersoner hurtigst muligt efter at varslet / alarmen er modtaget. Modtagelsen af et varsel

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2018

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2018 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2018 Maj 2018 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Beredskabssamarbejde 0.4 Regionskommunens daglige

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune Sundhedsberedskabsplan For Center for social og Sundhed Furesø Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Generelt om sundhedsberedskabsplanen side 3 Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer side

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Skabelon til indsatsplaner

Skabelon til indsatsplaner Skabelon til indsatsplaner Indsatsplan SMITSOMME SYGDOMME i Handicap Situation Socialområdets tilbud adviseres om udbrud af en særlig smitsom sygdom. En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel

Læs mere

KLU 11. juni Sundhedsberedskabsplan for Tel.:

KLU 11. juni Sundhedsberedskabsplan for Tel.: 1 KLU 11. juni 2019 Sundhedsberedskabsplan for 2019-2023 Side 1 2 Sundhedsberedskabsplanen skal ifølge Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13/07/2010) 210, stk. 1, planlægge og gennemføre foranstaltninger, der

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Acadre: Sagsnr. 17/7895 Godkendt i Billund Byråd d. 19.12.2017 0 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Definition... 3 1.3 Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN FOR VIBORG KOMMUNE

SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN FOR VIBORG KOMMUNE SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN FOR VIBORG KOMMUNE November 2009 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Udarbejdelse af plan samt organisering... 3 2. AKTIVERING... 4 2.1 Hvornår aktiveres planen?...

Læs mere

Indsatsplan for udbrud af særlig farlige sygdomme og større ulykker (herunder epidemier, pandemier og CBRNE hændelser)

Indsatsplan for udbrud af særlig farlige sygdomme og større ulykker (herunder epidemier, pandemier og CBRNE hændelser) maj 2018 Indsatsplan for udbrud af særlig farlige sygdomme og større ulykker. Herunder epidemier, pandemier og hændelser med kemiske, biologiske eller radioaktive stoffer, nukleart materiale og, eksplosive

Læs mere

Delplan for Social og Sundhed

Delplan for Social og Sundhed Delplan for Social og Sundhed Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for Social og Sundhed... 5 1.3 Ansvar...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Gladsaxe kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Gladsaxe kommunes sundhedsberedskabsplan Gladsaxe Kommune Kvalitetskonsulent Anette Westphal Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Gladsaxe kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 28. juni 2017 har Gladsaxe Kommune fremsendt kommunens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

1. Formål og arbejdsdeling vedr. modtagelse,

1. Formål og arbejdsdeling vedr. modtagelse, Indsatsplan vedr. modtagelse, indkvartering og forplejning under delplan for Center for Ejendomme maj 2018 1. Formål og arbejdsdeling vedr. modtagelse, indkvartering og forplejning I forbindelse med større

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar til Skanderborg Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar til Skanderborg Kommunes sundhedsberedskabsplan Skanderborg Kommune Beskæftigelse og Sundhed Att.: Udviklingskonsulent Mads Filtenborg Christensen Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar til Skanderborg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. november 2017 Med

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Scenarieanalyse Varde Kommune Sundhedsberedskabsplanen

Scenarieanalyse Varde Kommune Sundhedsberedskabsplanen Bilag 1 Scenarieanalyse Scenarieanalyse Varde Kommune Sundhedsberedskabsplanen 2017-2022 Bilag 1 Dok. nr. 78660-17 Indhold Indledning... 1 Varslede eller uvarslede scenarier... 2 Scenarie nr. 1 Modtagelse

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 2017 Sundhedsberedskabsplan Odense Kommune Sundhedssekretariatet Odense Kommune 20-11-2017 Indholdsfortegnelse Del 1...1 1.0 Indledning...1 Formål...1 1.1 Overordnede opgaver...1 1. Sygehusberedskabet:...1

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitale plan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitale plan Til Regionssekretariatet Att: Lone Kibsgaard Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospitale plan 27. juli 2018 Med mail af 17. maj 2017 har Region Midtjylland

Læs mere

Den modtagne rådgivning bærer præg af, at der er genbrugt rådgivning til andre kommuner, og at man har glemt at slette irrelevante dele.

Den modtagne rådgivning bærer præg af, at der er genbrugt rådgivning til andre kommuner, og at man har glemt at slette irrelevante dele. GLADSAXE KOMMUNE Bilag 2: Kommentarer til Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Gladsaxe Kommunes sundhedsberedskabsplan NOTAT Dato: 23. juli 2013 Af: Ole Nedahl og Herle Klifoth Kommentarerne til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Sags nr. 15/6642 v6. Sundhedsberedskabsplan

Sags nr. 15/6642 v6. Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2016-2019 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 3 Proces omkring udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplan... 3 Sundhedsberedskabets formål... 4 Definitioner... 6 Kolding

Læs mere

Plan for Beredskab og Fortsat Drift. Skanderborg Kommune

Plan for Beredskab og Fortsat Drift. Skanderborg Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Skanderborg Kommune September 2018 Indhold Indledning...3 Ansvarsfordeling... 4 Østjyllands Brandvæsen: Koordinering og rådgivning... 4 Byrådet og direktionen: Plan

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 2017 Sundhedsberedskabsplan Odense Kommune Sundhedssekretariatet Odense Kommune 25-10-2017 Indholdsfortegnelse Del 1...1 1.0 Indledning:...1 Formål:...1 1.1 Overordnede opgaver:...1 1. Sygehusberedskabet:...1

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Hedensted Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Hedensted Kommune Sundhedsberedskabsplan for Hedensted Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Lovgrundlag 3 Organisering af ledelse og sundhedsberedskabet 4 Aktivering af sundhedsberedskabsplanen 5 Opgaver for

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner

Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og 2019-2021 Indledning Holstebro, Skive, Lemvig og har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner med direkte påvirkning for

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Ledelse Den operative sundhedsstab (OSS) for Ældre- Handicapforvaltningen har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Ledelse Den operative sundhedsstab (OSS) for Ældre- Handicapforvaltningen har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag. Smitsomme sygdomme Opgave Sundhedspersonalet i Aalborg Kommune skal kunne aflaste og støtte regionens sygehuse i situationer med et større udbrud af smitsom sygdom. Der kan være tale om alvorlig farlig

Læs mere

Ramme- og hensigtserklæring:

Ramme- og hensigtserklæring: Notat Ramme- og hensigtserklæring for samarbejdet om sundhedsberedskabet mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og Praktiserende lægers organisation i regionen Ramme- og hensigtserklæring: Der

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Oplæg om Social Omsorg Byrådet den 25. april 2018

Oplæg om Social Omsorg Byrådet den 25. april 2018 Oplæg om Social Omsorg Byrådet den 25. april 2018 Indhold Fra systemtænkning til borgerperspektiv Forandringerne medio 2016 til primo 2018 Kerneopgaven og Forandringskæden med pejlemærker, Cura, Kvalitetsstandarder

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Oversigt over decentrale planer

Oversigt over decentrale planer Oversigt over decentrale planer Administrationen (centre på rådhuset i Støvring, administrationsbygninger i Terndrup og Nørager samt Center Sundhed) Brand og evakuering fra rådhus og administrationsbygning

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015

Sundhedsberedskabsplan. Herning Kommune 2015 Herning Kommune 2015 Indholdsfortegnelse: Indhold Forord... 3 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 Indhold Indledning... 3 Ansvarsfordeling... 4 Østjyllands Brandvæsen: Koordinering og rådgivning... 4 Byrådet og Direktørgruppen: Plan for Beredskab

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Viborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Viborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Viborg Kommune 2018-2021 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Baggrund... 3 Formål... 3 Planens præmisser... 3 Gyldighedsområde... 4 DEL 1. KRISESTYRING... 5 ORGANISERING OG LEDELSE

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2018-2021 Godkendt af Sønderborg Byråd den 13. december 2017 Indledning... 3 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 3 Gyldighedsområde... 3 Overordnede opgaver... 3 Principper...

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner. Gyldig fra 1. januar 2018

Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner. Gyldig fra 1. januar 2018 Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner Gyldig fra 1. januar 2018 Indledning Silkeborg og Viborg kommuner har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner med direkte

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Styrket samarbejde mellem Præhospitalet og kommunerne

Styrket samarbejde mellem Præhospitalet og kommunerne Styrket samarbejde mellem Præhospitalet og kommunerne Møde i Klyngestyregruppen i Vestklyngen 22. januar 2018 Elin Høymark, Oversygeplejerske AMK-vagtcentralen www.regionmidtjylland.dk Præhospitalet et

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Beredskabsplanlægning i Region Syddanmark, herunder indsats på mindre øer

Beredskabsplanlægning i Region Syddanmark, herunder indsats på mindre øer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/442 Dato: 28. marts 2012 Udarbejdet af: Martin Grum Nymann E mail: Martin.Grum Nymann@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631364 Notat

Læs mere

Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aalborg Kommunes Beredskabspolitik

Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aalborg Kommunes Beredskabspolitik Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aalborg Kommunes Beredskabspolitik Godkendt i Aalborg Byråd 26. november 2018 Punkt 12. Kolofon: Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Delplan for SOCIALOMRÅDET I JOB & VELFÆRD

Delplan for SOCIALOMRÅDET I JOB & VELFÆRD Delplan for SOCIALOMRÅDET I JOB & VELFÆRD Delplan for Handicap Afdelingens kritiske ydelser Tage vare på borgeres og medarbejderes sikkerhed, når de bruger, bor på, arbejder på eller besøger vores tilbud.

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Silkeborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Silkeborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Silkeborg Kommune 2018-2021 Marie Louise Daugård mlda@silkeborg.dk Søvej 3, 8600 Silkeborg Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde

Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Referat Kommunalt Lægeligt Udvalgsmøde Dato: 15. december 2016 Tid: Kl. 16.30 18.30 Sted: Østergade 36, Grenaa Kommunalt Lægeligt Udvalg Navn: Henrik Fendinge Olsen, praktiserende læge Thyge Traulsen,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere