RANDERS, DEN 15. DECEMBER 2016 KOMMISSORIUM FOR REVISIONSUDVALGET I DANISH CROWN A/S Cvr-nr:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDERS, DEN 15. DECEMBER 2016 KOMMISSORIUM FOR REVISIONSUDVALGET I DANISH CROWN A/S Cvr-nr:"

Transkript

1 RANDERS, DEN 15. DECEMBER 2016 KOMMISSORIUM FOR REVISIONSUDVALGET I DANISH CROWN A/S Cvr-nr:

2 13. september 2019 KOMMISSORIUM FOR REVISIONSUDVALGET Danish Crown A/S Corporate HQ Marsvej 43 DK-8960 Randers CVR T danishcrown.com 1. Konstituering og formål 1.1 I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen pkt og revisorlovens 31 har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen benævnt Revisionsudvalget. 1.2 Revisionsudvalget nedsættes af bestyrelsen på det bestyrelsesmøde, hvor datterselskabsbestyrelser og øvrige udvalg nedsættes (normalt første møde i kalenderåret). 1.3 Revisionsudvalget har til formål at overvåge selskabets regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt at kontrollere den eksterne revisions uafhængighed af selskabet. Udvalgets nærmere opgaver er beskrevet nedenfor under pkt. 5. Ved selskabet forstås Danish Crown A/S og underliggende dattervirksomheder i koncernen. 1.4 Revisionsudvalget vurderer de interne kontrol- og risikostyringssystemer. 2. Medlemskab 2.1 Revisionsudvalget består af 2-4 medlemmer, der udpeges af og blandt medlemmerne af bestyrelsen, som også vælger Revisionsudvalgets formand, dog således at bestyrelsens formand ikke kan være formand for Revisionsudvalget. 2.2 Mindst et medlem af Revisionsudvalget skal både være uafhængigt (ikke andelshaver i Leverandørselskabet Danish Crown AmbA eller ansat) og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. 2.3 Revisionsudvalget er funktionsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. 2.4 Revisionsudvalgets medlemmer skal besidde relevant og tidssvarende økonomisk sagkundskab og erfaring, således at Revisionsudvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold. 3. Møder 3.1 Møder afholdes så ofte som formanden finder nødvendigt eller efter anmodning fra selskabets eksterne revision eller Koncernøkonomidirektøren og mindst to gange årligt. Side 2/4

3 3.2 Koncernøkonomidirektøren og den eksterne revision deltager i Revisionsudvalgets møder, såfremt Revisionsudvalget anmoder herom. 3.3 Der afholdes mindst ét møde om året eller en del af et møde, hvor den eksterne revision deltager uden tilstedeværelse af Koncernøkonomidirektøren eller andre direktionsmedlemmer. 3.4 Danish Crown A/S s sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for Revisionsudvalget. 4. Bemyndigelse og ressourcer 4.1 Revisionsudvalget refererer og indstiller til bestyrelsen. 4.2 Revisionsudvalget har bemyndigelse til at undersøge alle forhold inden for rammerne af kommissoriet, at indhente de nødvendige oplysninger og assistance fra ansatte i selskabet og selskabets dattervirksomheder og om nødvendigt rådføre sig med eksterne rådgivere med særlig ekspertise. 4.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktionen samt relevante ansatte er forpligtede til at deltage i møder, hvis de indkaldes af Revisionsudvalget. 5. Opgaver 5.1 Revisionsudvalget har følgende opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen: Føre tilsyn med grundlaget for og rigtigheden af de finansielle oplysninger i koncernens års-, halvårs- samt kvartalsrapporter Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessens hensigtsmæssighed og effektivitet Vurdere og om nødvendigt foretage nærmere undersøgelse af de handlinger og vurderinger, som ledelsen foretager i forbindelse med årsrapporteringen, før disse tilstilles bestyrelsen med særlig fokus på: a) Væsentlige regnskabsprincipper og regnskabspraksis samt hensigtsmæssigheden og ændringer heri b) Væsentlige regnskabsmæssige skøn, herunder skønsmæssige værdiansættelser, forudsætningerne herfor samt ændringer heri c) Transaktioner med nærtstående parter. d) Hvorvidt regnskaberne er påvirket af væsentlige og usædvanlige transaktioner, herunder anvendte indregnings- og målingsmetoder, og hvordan oplysninger herom præsenteres e) Oplysningernes gennemsigtighed f) Væsentlige justeringer som følge af revision g) Overholdelse af gældende lovgivning og regnskabsstandarder h) Resultatet af ledelsens undersøgelse af og opfølgning på eventuel svig i) Usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne. Side 3/5

4 5.1.4 Forud for bestyrelsens behandling og påtegning på årsrapporten gennemgå og vurdere rapporter over de interne kontrol- og risikostyringssystemer samt udkast til bestyrelsens beretning i årsrapporten Undersøge forholdene omkring ekstern revisions eventuelle tilbagetræden og afgive anbefalinger om de skridt, der skønnes at måtte tages som følge heraf. 5.2 Revisionsudvalget har følgende opgaver vedrørende ekstern revision: Foretage en konkret og kritisk vurdering af ekstern revisions uafhængighed, objektivitet og kompetence, og herunder levering af yderligere tjenesteydelser til selskabet Fremkomme med anbefalinger til bestyrelsen til brug for bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om valg af ekstern revisor Gennemgå de overordnede, generelle rammer for ekstern revisions levering af ikke-revisionsydelser, herunder overvåge arten og omfanget af de eksterne ikke-revisionsydelser og sikre, at ydelserne er omfattet af revisionsmandatet Fremkomme med forslag til bestyrelsen vedrørende revisionsaftalen og den tilhørende honorering, herunder honorar for andre ydelser end revision, til bestyrelsens godkendelse Revisionsudvalget underrettes om ekstern revisions revisionsplan m.v. og informeres om alle væsentlige bemærkninger, som revisionen måtte give anledning til. 5.3 Revisionsudvalget har følgende opgaver vedrørende kontrol- og risikosystemer: Overvåge om virksomhedens interne kontrolsystemer, og risikosystemer fungerer effektivt og hensigtsmæssigt i relation til at styre de væsentligste risici Overvåge overholdelse af relevante fastlagte rammer (inkl. lines og limits), instrukser, politikker el. lign Overvåge den løbende overvågning, kontrol og rapportering vedrørende udvikling i væsentlige risici Overvåge overholdelse af gældende lovgivning samt krav og standarder mv. til rapporteringen (Compliance). 6. Rapportering 6.1 Referater fra Revisionsudvalgets møder nummereres i kronologisk orden og godkendes af Revisionsudvalgets medlemmer. Side 4/5

5 6.2 Referatet udsendes og behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde i Danish Crown A/S. 7. Evaluering 7.1 Revisionsudvalget gennemgår og vurderer årligt nærværende kommissorium. Side 5/5

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Den 10. august 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 3 4 Møder... 4 5 Bemyndigelse og

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: December 2016 1 1. Indledning Det følger af Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (LBK nr. 1167 af 09/09/2016),

Læs mere

Kommissorium for revisions- og risikoudvalget Middelfart Sparekasse 2017

Kommissorium for revisions- og risikoudvalget Middelfart Sparekasse 2017 Kommissorium for revisions- og risikoudvalget Middelfart Sparekasse 2017 1. Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen - udpeget såvel en formand som øvrige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 11326f Kommissorium for Revisionsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 Bestyrelsen for Danske

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Opgaver... 3 3. Revisionsudvalgets bemyndigelse og ressourcer... 4 4. Organisation...

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

DS/17/143 Den 28. november Kommissorium for Revisionsudvalget

DS/17/143 Den 28. november Kommissorium for Revisionsudvalget DS/17/143 Den 28. november 2017 Kommissorium for Revisionsudvalget Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 4 4 Møder... 5 5 Bemyndigelse og ressourcer... 5

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Forsikringsselskabet Danica, skadesforsikringsaktieselskab af 1999 CVR-nr. 250206341 2 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 Kommissoriet fastsætter Revisionsudvalgets opgaver

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 REVISIONS- OG RISIKOUDVALGETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DELTAGELSE

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende jf. Revisorlovens 31, stk. 2: a. at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, b. at overvåge, om virksomhedens interne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg

Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg Kommissorium for Naviairs revisionsudvalg 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende jf. Revisorlovens 31, stk. 2: a. at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, b. at overvåge, om virksomhedens interne

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets regnskabsproces

Læs mere

Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 12257f Kommissorium for Vederlagsudvalget (Aflønningsudvalg) i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 I

Læs mere

Kommissorium for Brdr. Hartmanns revisionsudvalg

Kommissorium for Brdr. Hartmanns revisionsudvalg Kommissorium for Brdr. Hartmanns revisionsudvalg I henhold til forretningsorden for bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S skal der nedsættes et særskilt revisionsudvalg. Revisionsudvalget skal sikre en hensigtsmæssig

Læs mere

Per Aarsleff Holding A/S Revisionsudvalg

Per Aarsleff Holding A/S Revisionsudvalg 1/1 Per Aarsleff Holding A/S Revisionsudvalg Kommissorium Revisionsudvalget er nedsat af og blandt bestyrelsen. Dets opgaver er i henhold til revisorlovens 31: 1. At underrette det samlede øverste ledelsesorgan

Læs mere

Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg

Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg 1/2 Per Aarsleff Holding A/S - Revisionsudvalg Kommissorium Revisionsudvalget er nedsat af - og blandt bestyrelsen. Dets opgaver er i henhold til revisorlovens 31: 1. At underrette det samlede øverste

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG

VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG VEJLEDNING OM LEDELSESUDVALG Vejledning om ledelsesudvalg, opdateret 29. august 2018 Anbefalinger for god Selskabsledelse, november 2017 INDHOLD 1. LEDELSESUDVALG (KOMITÉER)... 3 2. VEDERLAGSUDVALG (ANBEFALING

Læs mere

Den 28. februar Kommissorium for Vederlagsudvalg

Den 28. februar Kommissorium for Vederlagsudvalg Den 28. februar 2017 Kommissorium for Vederlagsudvalg 1 Præampel 1.1 Udvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2 Bestyrelsen sikre,

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S

Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12264f Kommissorium for Nomineringsudvalget i Danske Andelskassers Bank A/S 1 Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens

Læs mere

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S

Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S Kommissorium for vederlagsudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S 1. Formål 1.1 I henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse og lov om finansiel virksomhed har Nykredit A/S og Nykredit

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget

Kommissorium for Nomineringsudvalget Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12264d Kommissorium for Nomineringsudvalget 1 Konstituering og formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016 Revisionsudvalg Kommissorium Juni 2016 Index 1. Indledning... 2 2. Revisionsudvalgets formål... 2 3. Revisionsudvalgets opgaver... 3 4. Revisionsudvalgets deltagere... 3 5. Revisionsudvalgets møder...

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Aflønningsudvalget. Kommissorium for Aflønningsudvalget

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Aflønningsudvalget. Kommissorium for Aflønningsudvalget 1 1. Anvendelsesområde og formål 1.1 I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 77c samt bestyrelsens forretningsorden punkt 1.6 er der nedsat et Aflønningsudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) under

Læs mere

Kommissorium for vederlags- og nomineringsudvalget i Coloplast A/S

Kommissorium for vederlags- og nomineringsudvalget i Coloplast A/S Kommissorium for vederlags- og nomineringsudvalget i Coloplast A/S 1. Konstituering og formål 1.1. Bestyrelsen har i henhold til 14 i Forretningsorden for Coloplast ( selskabet ) besluttet at nedsætte

Læs mere

Kredit B/14/66. Forretningsorden for Nomineringsudvalget. Indholdsfortegnelse

Kredit B/14/66. Forretningsorden for Nomineringsudvalget. Indholdsfortegnelse Kredit B/14/66 Forretningsorden for Nomineringsudvalget Indholdsfortegnelse 1. Konstituering og formål 2 2. Sammensætning og kompetencer 2 3. Møder 2 4. Bemyndigelse og ressourcer 3 5. Ansvarsområder og

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Nomineringsudvalget. Kommissorium for Nomineringsudvalget

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Nomineringsudvalget. Kommissorium for Nomineringsudvalget 1 1. Anvendelsesområde og formål 1.1 I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 80a samt bestyrelsens forretningsorden punkt 1.6 er der nedsat et Nomineringsudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) under

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 God selskabsledelse, bestyrelsesarbejde og revisors rolle Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Charter of the Remuneration Committee. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET SALLING BANK A/S. 17. februar 2015

KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET SALLING BANK A/S. 17. februar 2015 KOMMISSORIUM FOR RISIKOUDVALGET I SALLING BANK A/S 17. februar 2015 1 På bestyrelsesmødet d. 4. juni 2014 besluttede bestyrelsen for Salling Bank A/S at nedsætte et Risikoudvalg. Risikoudvalgets ansvarsområder

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Risikoudvalget. Kommissorium for Risikoudvalget

Ringkjøbing Landbobank A/S. Kommissorium for Risikoudvalget. Kommissorium for Risikoudvalget 1 1. Anvendelsesområde og formål 1.1 I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 80b samt bestyrelsens forretningsorden punkt 1.6 er der nedsat et Risikoudvalg (i det følgende benævnt Udvalget) under bestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Sparekassen Vendsyssel

Kommissorium for aflønningsudvalget i Sparekassen Vendsyssel Kommissorium for aflønningsudvalget i Sparekassen Vendsyssel 1. Konstituering og formål 1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg

Læs mere

Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel

Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel Kommissorium for nomineringsudvalget i Sparekassen Vendsyssel 1. Konstituering og formål 1.1. I henhold til lov om finansiel virksomhed 80 a og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget. Maj 2018

Kommissorium for Aflønningsudvalget. Maj 2018 Kommissorium for Aflønningsudvalget Maj 2018 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. RAMMER... 3 3. ORGANISERING... 3 4. OPGAVER... 4 5. MØDER... 4 6. SÆRLIGE UNDERSØGELSER... 5 7. RAPPORTERING... 5 8. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2016/2017

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2016/2017 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2016/2017 delvist ikke Forklaring på delvist/ 1. s kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Vedtægt. Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Indhold

Vedtægt. Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Indhold Pensionskassen for Farmakonomer April 2016 Vedtægt Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn 2 2. Pensionskassens formål

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2015/16 (1. juni maj 2016)

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2015/16 (1. juni maj 2016) Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

Kommissorium for Risikoudvalget. August 2016

Kommissorium for Risikoudvalget. August 2016 Kommissorium for Risikoudvalget August 2016 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. RISIKOUDVALGETS OPGAVER... 3 4. MØDER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. ADGANG TIL INFORMATION...

Læs mere

Politik for Fund Governance. Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance. Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Den 27. juni 2017 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest (herefter Sparinvest ) har valgt at følge Investeringsfondsbranchens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FLUGGER A/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FLUGGER A/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FLUGGER A/S 1. Bestyrelsens pligter 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen fastlægger, sammen med de til enhver tid gældende: Regler i selskabsloven, herunder særligt

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2019

Kommissorium for Nomineringsudvalget. August 2019 Kommissorium for Nomineringsudvalget August 2019 Indhold 1. KONSTITUERING, FORMÅL... 3 2. MEDLEMMER... 3 3. MØDER... 3 4. NOMINERINGSUDVALGETS OPGAVER... 4 5. RESSOURCER... 5 6. RAPPORTERING... 5 7. OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR

GOD SELSKABSLEDELSE TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR GOD SELSKABSLEDELSE TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK GOD SELSKABSLEDELSE Foto fra Kvægtorvet af fotograf Ebbe Rosendahl 2 GOD SELSKABSLEDELSE TV 2 lægger vægt på at sikre,

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2017.

Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2017. Corporate Governance Højgaard Holding A/S Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 1. januar 31. december 2017. Højgaard Holding A/S

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Nærværende redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2012.

Nærværende redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2012. TryghedsGruppens selskabsledelse 2012 Nærværende redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2012. TryghedsGruppen er et smba (selskab med

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere

Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2016 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b

Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2016 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b Santa Fe Group A/S Regnskabsåret 2016 Skema til redegørelse for Corporate Governance jfr. Årsregnskabsloven 107b 2. marts 2017 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 2015 Anbefaling Forklaring på /

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 19 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER

KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER JUNI 2006 KORT UDGAVE AF WWW.KUM.DK KORT UDGAVE AF ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER Her præsenteres alle anbefalingerne fra publikationen Anbefalinger for god ledelses af større kulturprojekter.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2013

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2013 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2013 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Politik for Fund Governance. Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance. Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Investeringsforeningen Sparinvest Den 20. marts 2019 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest (herefter Sparinvest ) har valgt at følge Investering Danmarks anbefalinger

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014/15, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014/15, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014/15, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance September / v10 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance September / v10 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance September 2017 - / v10 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2016 31.10.2017 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1.

Læs mere