REGLEMENT FOR PONYGALOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLEMENT FOR PONYGALOP"

Transkript

1 REGLEMENT FOR PONYGALOP DH Ungdom, er en ungdomsforening for ponysporten under DH/DG, og er således underlagt DG s love og regler, specifikt løbsbestemmelser og karenstider som anført i Dansk Væddeløbsreglement. Dansk Væddeløbsreglement er udgangspunkt for denne ponykalender, som herefter er tilpasset således, at den passer til en ungdomssport. Tvivlstilfælde afgøres af Sport & Udvikling og DG. Løbs- og licensbestemmelser for DH Ungdoms obligatoriske løbsofficials funktionsbeskrivelse Løbsofficials 1 Som løbsofficials betragtes overdommeren, medlemmer af dommerkomitéen og starteren. Overdommeren/Dommerkomitéen 2 Overdommeren/dommerkomitéen dømmer ud fra nærværende løbs- og licensbestemmelser. Overdommerens afgørelse skal altid følges. Overdommeren skal afgøre rækkefølgen for de ponyer, der fuldfører løbet. Udover den udnævnte overdommer, kan dommerkomitéen bestå af en eller flere meddommere Bestemmelser for en ponys startberettigelse i anerkendte ponygalopløb Registreringskrav og aldersgrænser 3 Registrering: Følgende data for alle ponyer som deltager i dansk ponygalop registreres i Sportssystemet: Ponynavn (pasnavn) Pony race eller blandings pony (Kun ponyer med min. 3 generationer er en race pony) Fødselsdato Køn og signalement Registrerings- og chipnummer Seneste vaccinationsdato Stangmål, dato for måling, måling gyldig til Ejer, telefonnummer og mailadresse Samtlige klubber er forpligtiget til at indsende data på ponyer/ryttere og løbsdata. Løbsresultater skal indtastes samme dag eller senest 2 døgn efter endt løbs dag i ponysportssystemet. En pony må deltage i ponygalop fra og med det år den fylder 4 år. En ponys alder regnes altid fra 1. januar, og den betragtes derfor som 1-åring i hele det på fødselsåret følgende år, og som 2-åring i det næstfølgende år og så fremdeles. En pony må deltage i ponygalop til og med det år den fylder 30 år. Ponyen må max. være 148 cm i stang for at deltage i ponygalop. Måling af pony skal foretages af en DH Ungdom autoriseret måler. Se Reglement for måltagning af ponyer indenfor DH Ungdom regi. Udleveres til klubber der optages som medlemmer i DH Ungdom. 1 Godkendt d. 8. juni 2020

2 Hvis ponyen endnu ikke har fået foretaget autoriseret måling, kan klubben foretage midlertidig, lokal måling af ponyen. Denne måling bortfalder, når ponyen måles autoriseret. Separate autoriserede målinger kan rekvireres gennem ponyejerens hjemmeklub, omkostningerne hertil afholdes af rekvirenten. Ingen pony med fuldblod i stamtavlen i de sidste 3 generationer må deltage i ponygalop. DH Ungdom kan til enhver tid kræve DNA-test på en blandingspony, hvor ejer ikke kan dokumentere stamtavle. Alle ponyer kan deltage i ordinære ponyløb, for deltagelse i DM kræves der ponystamtavle med min. 3 generationer. Vaccination mod influenza 4 Alle heste/ponyer, der opstaldes eller starter på danske væddeløbsbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler: a) Basisvaccination Alle ponyer skal være basisvaccineret. Basisvaccination er 3 vaccinationer (A + B + C) med følgende interval: - Vaccine A - kan gives hesten/ponyen fra tre måneders alderen. - Vaccine B - minimum 21 dage og maksimalt 92 dage efter vaccine A. - Vaccine C - minimum 150 dage og maksimalt 215 dage efter vaccine B. b) Revaccination Minimum hver 12. måned (365 dage). Overskrides fristen for revaccination med mere end én måned (31 dage), skal ponyen igen have 2 vacciner efter intervallerne som anført for vaccine A og B under punkt a) inden anmeldelsesdagen. A & B vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage før hesten/ponyen opstaldes, trænes eller starter på banen. Dokumentation for udført vaccination skal af den for hesten/ponyen ansvarlige person/veterinær indsendes til ponysportssystemet på Vaccinationerne skal være indført i hestens pas. Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for vaccination foreligger, inden han/hun modtager en hest i træning/forspænding. Overskrides dato for vaccination, skal vaccineprogram startes forfra. Startbegrænsning for bedækkede hopper 5 En hoppe som bedækkes, må ikke starte i løb senere end 4 måneder (120 dage) efter sidste bedækningsdato, medmindre en dyrlæge skriftligt erklærer, at hoppen ikke er drægtig. En hoppe må ikke starte før tidligst 8 måneder efter foling. En lokal klub kan tillade, at en hoppe, som har mistet sit føl, kan starte tidligere; dog aldrig tidligere end 2 måneder efter den dag, da hoppen mistede sit føl. Dyrlæge skal i et sådant tilfælde bevidne, at hoppen befinder sig i væddeløbsmæssig form, og hoppen skal godkendes i prøveløb før anmeldelse til løb. 2 Godkendt d. 8. juni 2020

3 Deltagelse i prøveløb 6 Ponyer der starter ponygalop for første gang, eller ikke har startet indenfor de sidste 12 måneder, skal godkendes i prøveløb inden start. En pony kan max. deltage i 1 prøveløb pr. løbsdag. Ryttere der ikke har deltaget i løb de sidste 12 mdr. skal godkendes i prøveløb. Dommerkomiteen kan nedlægge startforbud og/eller henvise en pony til prøveløb hvis den optræder uregerlig og har været til fare for sin rytter og/eller andre ekvipager. Dommerkomitéen kan indstille sagen til videre behandling ved DH Ungdom. Henvises en pony til prøveløb/får startforbud, skal dette indrapporteres til DH Ungdom. Eventuelle startforbud gælder samtlige baner i såvel Danmark som udlandet. Det er den arrangerende klubs ansvar at indberette såvel godkendelse i prøveløb som henvisning til prøveløb. Prøveløb afvikles efter behov, med forudgående aftale med den lokale klubs bestyrelse. Bestemmelser om propositioner, anmeldelsestid og startspor Udarbejdelse og indhold af propositioner 7 Propositioner udarbejdes af den lokale klub under DH Ungdom og kan bl.a. indeholde bestemmelser om: a) Dato for løbene b) Tidspunkt for startmelding c) I ordinære ponyløb skal der være min 5 startmeldte ekvipager og max 8. d) Ponyernes kvalifikationer (f.eks. rekord, køn, højde, antal sejre etc.) e) Rytterens kvalifikationer (f.eks. antal redne løb, alder etc.) f) Løbets længde og startmetode g) Grundlag for eventuelle tillæg og beregningsmetode (tillæg gives altid for hver 20 meter, medmindre andet er anført) h) Præmier, (Der må ikke rides om kontanter men gavekort eller naturalier) En pony kan maximalt deltage i 1 løb på en løbsdag, (herunder regnes prøve-, rutine-,undervisning- og ordinære løb) og max. 2 løb over en periode af 7 dage uanset løbenes længde. Tildeling af startspor 8 I løb tildeles ponyerne startspor ved lodtrækning. Ændringer i løbsarrangement Retten til at foretage ændringer i arrangement 9 Den lokale klub kan helt eller delvist indstille løbene, hvis omstændighederne kræver det. I tvivlstilfælde kontaktes DH Ungdom. Retten til at ride pony Bestemmelse om galoplicens 10 For at ride ponygalopløb fordres licens. Dansk licens kan kun udstedes af klubber/foreninger under DH Ungdom. For at have dansk licens kræves medlemskab i en klub under DH Ungdom eller i øvrigt anerkendt forening af DH Ungdom. 3 Godkendt d. 8. juni 2020

4 Licens udstedt af anerkendt udenlandsk organisation giver ligeledes ret til deltagelse i ponyløb i Danmark, hvis rytteren opfylder de danske alderskrav. Licenshavere kan kun have licens i en klub/forening under DH Ungdom, hvis licenshaveren ønsker at skifte klub, følger licensen med til den nye klub. Alle der ansøger en klub under DH Ungdom om galoplicens første gang, skal dels bestå galopkursus samt en mundtlig teoriprøve og ride et prøveløb, for at vise at rytteren kender og følger reglerne i praksis og er i stand til at styre ponyen forsvarligt rundt. Den teoretiske licensprøve skal afholdes af den af bestyrelsen udpegede licenskomite inden prøveløbet. Aldersgrænser for rytter med galoplicens for deltagelse i løb er 10 år. Rytteren kan tidligst starte løb den dag hvor han/hun fylder 10 år. Der kan deltages i ponyløb til og med det år, rytteren fylder 18 år. Højde/vægt grænser for deltagelse i galop Ponyer under 110 cm, rytter max. 150 cm og 47 kg Ponyer cm, rytter max 160 cm og 55 kg Ponyer cm, rytter max 165 cm og 65 kg Ponyer cm, rytter max halvdelen af ponyen højde (cm) i kg. Aldersgrænser Ponyer under 120 cm, år Ponyer cm, år En ekvipage skal desuden se harmonisk ud. Ved tvivlsspørgsmål vil DH Ungdom få DTCs veterinære konsulent til at vurdere ekvipagen. Måling og vejning skal udføres i overensstemmelse med de regler, der gælder for ponymonté. Rytteren vejes med det udstyr, som han/hun har til hensigt at bruge i konkurrence. Det er den lokale ponyklub, der står for måling/vejning, hvorefter der udfyldes et certifikat med oplysninger. Certifikatet skal følge rytteren til løb og kunne fremvises på forlangende. En kopi af måleresultatet sendes til DH Ungdom. Der kan søges dispensation ved DH Ungdom til at ride en konkret pony i løb, såfremt rytter overskrider ovennævnte grænser. Målingen og vejningen gælder som udgangspunkt i min. seks måneder for ryttere. Kvindelige licenshaveres løbsdeltagelse skal ophøre efter en konstateret graviditetsperiode på 4 måneder. Bestemmelser for anmeldelse af pony Ansvarlig anmelders forpligtelser 11 Startmelding skal indeholde information som beskrevet i propositionerne. Hvis en pony efter sin seneste start i Danmark har startet i udlandet, skal anmelderen opgive dette til ponysystemet med angivelse af dato, bane og resultat senest tre dage efter denne start. Generelt er det anmelderens ansvar at sikre at ponyen overholder propositionen hvortil der anmeldes. Overtrædelse straffes med irettesættelse, eller udelukkelse. 4 Godkendt d. 8. juni 2020

5 For at kunne melde en pony til start skal følgende være opfyldt: 1. Ponyen skal være oprettet i sportssystemet 2. Vaccination skal være udført i henhold til vaccinationsreglerne 4 og indført i sportssystemet 3. Ponyen skal være målt i henhold til gældende regler og målingen indført i sportssystemet 4. Ponyen skal være godkendt i henhold til 6, gældende regler for prøveløb Programændringer 12 Beslutning om rytterændring efter startmelding skal godkendes af dommeren. Sletning skal ske hurtigst muligt, og meddeles til et medlem af den lokale klubs bestyrelse, som giver dommerkomitéen besked. Hvis det kræves af dommeren, skal årsagen til sletningen bekræftes ved en dyrlægeattest. Pony, der slettes fra en udgivet startliste af uafhængig 3. part (Kredsdyrlæge, DH, DG etc.) tildeles ikke startforbud. DH Ungdom afgør om det er en uafhængig 3. part. Såfremt en pony slettes af anmelder, tildeles den 7 dages startforbud regnet fra dagen efter den skulle have startet uanset sletningsårsag. Er den optaget på en startliste til et eller flere løb, der skal afvikles indenfor disse 7 dage, skal den også slettes fra de(t) løb. Er en pony optaget på en startliste til et eller flere løb, der afvikles 8 eller flere dage efter sletningen kan den starte i de(t) pågældende løb. Hvis en pony slettes pga. rytters sygdom, tildeles denne 7 dages startforbud, medmindre der stilles med en lægeerklæring til DH Ungdom. Ved startforbud kan ponyen ej heller deltage i prøve- og rutineløb. Udebliver pony eller rytter fra start, er det op til DH Ungdom at fastsætte eventuel straf, mindst 7 dages startforbud. Bestemmelser i forbindelse med start til løb Krav om egnethed til løbsdeltagelse 13 En pony skal være i væddeløbsmæssig stand for at kunne deltage i løb. Ligeledes skal en rytter være i sundhedsmæssig stand til at deltage i løb. Ankomsttid for pony og rytter til banen 14 Ryttere der skal starte i løb, skal deltage i ryttermøde såfremt dette afholdes. I modsat fald har løbsledelsen ret til at slette ekvipagen. Almindelige ordensregler Uhensigtsmæssig behandling af pony og uhensigtsmæssig optræden 15 Uhensigtsmæssig behandling af pony, uanset tid og sted skal straffes. Uhensigtsmæssig optræden af ryttere, forældre, hjælpere og øvrige deltagende på publikums-, bane- eller træningsområde kan straffes af bestyrelsen med irettesættelse, udelukkelse eller bortvisning. Komplekse sager kan overdrages til DH Ungdom. Beruselsesmiddel 16 Rytter som ved alkoholtest har en alkoholkoncentration på over 0.00 spirituspromille skal forbydes at deltage i løb den pågældende løbs dag, samt idømmes en udelukkelse på mindst 1 måned. Enhver rytter er forpligtig til på forlangende af dommerkomitéen at lade sig teste for brugen af alkohol og stimulanser. Rytter som nægter at lade sig teste, kan ikke deltage den pågældende løbs dag og sagen indstilles til DH Ungdom. 5 Godkendt d. 8. juni 2020

6 Ridning/færden på galopbanen 17 Ved ridning på galopbanen skal man altid sørge for at være opmærksom. Ved al ridning på banens område skal rytter bære fastspændt godkendt hjelm og sikkerhedsvest. Overtrædelse straffes med irettesættelse, udelukkelse eller bortvisning Børn/unge under 18 år skal bære hjelm når de færdes på banens løbsområde. Vindercirkel undtaget. Forholdsregler i forbindelse med løbene m.m. Regler for brug af lægemidler og anden behandling 18 En pony må ikke i forbindelse med planlagt løbsdeltagelse tilføres lægemidler eller anden kemisk substans, som på nogen måde kan antages at påvirke dens aktuelle præstationsevne under løb. Med løbsdeltagelse forstås alle former for løb, også prøveløb. I øvrigt henvises til Karenstider fastsat af DG. Der gælder nøjagtig samme dopingregler for ponyer som for de store heste. Det er anmelders pligt at holde sig opdateret via Dansk Galops hjemmeside og Dansk Galops reglement, for de store heste Karenstiden ved vaccination er i henhold til Dansk Galops reglement (DG 96 timer) Ekvipagens udrustning Væddeløbsdragt 19 Rytter skal være iført præsentabel væddeløbsdragt bestående af overdel i de i programmet anførte farver, godkendt ridehjelm med fastspændt hagerem, godkendt sikkerhedsvest, lange, hvide bukser og lange ridestøvler (det er dog tilladt at ride i jodphurstøvler med leggins). Væddeløbsfarver skal registreres i ponysystemet. Farveændring på dagen skal meddeles til dommerkomitéen. Nummerskilte/-dækkener, væddeløbsdragt, sikkerhedsvest og hjelm skal anvendes ved al ridning på banen fra og med 1 time før løbenes begyndelse. Nummerskilte/-dækkener skal afhentes i banens vægtlokale. CE-godkendt og fastspændt hjelm skal til enhver tid benyttes ved ridning på galopbanens område. Hjelmen skal være typegodkendt for brug i galopløb, og godkendt i henhold til standarden EN 1384, eller tilsvarende standard. Væddeløbsudrustning 20 Rytter er ansvarlig for at ekvipagens udrustning er i god stand og rigtigt anbragt. Rytter er også ansvarlig for at ekvipagen er forsynet med det i programmet opførte nummer og væddeløbsfarver. Ponygalop: Ponyen skal bære sadel/ponypude/galopsadel med lukkede stigbøjler. Bandager og gamacher er ikke tilladt. Følgende bid er tilladt: almindelige bid, gummibid og tre-ringsbid. Martingal er tilladt. Sporer og pisk må ej anvendes. Det er ikke tilladt at ride med bid løs trense. Regler for sko: Ponyen skal være forsvarligt beskåret og skoet, er dette ikke tilfældet, kan officials på dagen slette ponyen Sko med greb og mordax må ikke benyttes Sko med outer-rim betragtes umiddelbart som sko med greb. Outerrimmen må være brudt to steder, som højst må være 5 mm brede En evt. tåforstærkning må højst være 5,3 mm højere end outerrimmen Outerrimmen må højst være 3 mm højere end inderrimmen Ingen søm uanset størrelse må være højere end outerrimmen 6 Godkendt d. 8. juni 2020

7 For øvrig information omkring væddeløbsudrustning henvises til Dansk Galops reglement. Bestemmelser i forbindelse med løbets start Præsentation 21 Ved meddelelse om at der præsenteres, rides i kort trav og i nummerorden med ca. en hestelængdes mellemrum forbi dommertårnet. Når dommertårnet passeres, ses op på dommerne og der nikkes. Under præsentationen skal der holdes en tøjle i hver hånd og begge ben skal være placeret i bøjlerne. Herefter rides i skridt/trav, den korteste vej til startstedet. Mellem præsentation og start må ingen løbsdeltager forlade banen uden særlig tilladelse af dommerkomitéen. De lokale baners regler for præsentation og afcantring skal følges. Ponyerne skal være i paddocken senest 25 min.før løbets starttidspunkt. Rytteren skal selv sørge for en hjælper på løbsdagen til at trække ponyen i paddocken, til start samt at modtage efter løbet. Startmetoder 22 Løbene afvikles som voltestart. De deltagende ponyer volter rundt, indtil starteren giver signal, herefter skridtes på linje frem til startstedet og afventer signal fra starteren. I tilfælde af ukorrekt start kan starteren beslutte at lade starten gå om. I starten er det forbudt på nogen måde at forstyrre anden ekvipage eller søge at vinde utilladt fordel. Sker dette kan startforsøget afbrydes eller starten kan kaldes tilbage. Hvis en pony er uregerlig, kan den bortvises. Bestemmelser vedrørende løbet Ridning for bedst mulig placering 23 En pony skal løbsmæssigt rides til bedst mulig placering, hvis ikke synlig træthed eller tegn på skade på ponyen eller fejl ved udrustningen konstateres under løbet. Under løbet skal man holde sin bane og rytterne tage hensyn til hinanden og ponyerne rides således, at man ikke genere og trænger hinanden. Dommerkomitéen kan forlange, at rytter skal afgive forklaring ved eventuel overtrædelse af dette. Hvis en afgiven forklaring ikke anses for at være tilfredsstillende, kan straf idømmes. Løbets afslutning 24 Når ponyens mule når mållinjen, er løbet fuldført. Når mållinjen er passeret, må ponyen ikke tages for brat op. For at undgå sammenstød efter mållinjen, skal farten mindskes, der må tidligst vendes midt i svinget efter dommertårnet. Der må ikke rides hen til vindercirklen før alle ekvipager har passeret mål. Nummerdækkener skal afleveres i banens vægtlokale efter anvendelse (senest 20 minutter efter sidste løb) i rengjort stand. 7 Godkendt d. 8. juni 2020

8 Protest 25 Kun rytter kan afgive protest ved oplevet chikane. Protest afgives, af rytter personligt, efter løbet til dommerkomitéen inden banen forlades. Der kan ikke protesteres mod dommers afgørelse. Protest afgives ved at ride tilbage foran dommertårnet med hånden oppe. Dommerkomitéens beslutning kan ikke appelleres. Rytter kan straffes for afgivelse af åbenbar uberettiget protest. Rytter skal blive på området 26 Rytter skal være til rådighed for dommerkomitéen for eventuelle spørgsmål efter et løb og må derfor ikke forlade banens område før tidligst 15 min. efter løbets afvikling. Dommerkomitéens beslutninger Retten til at afvise pony og give startforbud 27 Dommerkomitéen har ret til på en løbsdag at afvise en pony, som før sit løb vurderes ikke at være egnet til løbsdeltagelse. En pony, der er styrtet, kommet løs eller løbet løbsk, det være sig under opvarmningen, i startvolten eller selve løbet, kan nægtes start af dommerkomitéen. Dommerkomitéen har ret til for en vis tid eller indtil særskilte vilkår er opfyldt at henvise pony til ét eller flere prøveløb eller give startforbud til pony som: Optræder uregerlig og/eller til fare for andre ekvipager Viser sig ikke at være egnet til løbsdeltagelse Viser utilstrækkelig præstation Viser dig at have en skade eller sygdom, så løbsdeltagelse vil være upassende Den meddelte sanktion gælder samtlige baner og skal umiddelbart meddeles DH Ungdom. Den lokale banes dommerkomité har desuden mulighed for at overdrage komplekse sager til DH Ungdom for udredning. Den lokale banes dommerkomité har desuden pligt til at indrapportere alle sager til DH Ungdom. En pony, der af dommerkomiteen henvises til veterinær undersøgelse, kan tidligst startmeldes på 6. dagen efter henvisningen. Hvis en pony i forbindelse med en start får anmeldelsesforbud af dommerkomiteen, kan dette ophæves mod forevisning af dyrlægeattest, hvoraf det fremgår, at der intet er til hinder for ponyens løbsdeltagelse. Ophævelse af anmeldelsesforbuddet kan dog tidligst ske to dage fra den pågældende startdag at regne. Ponyen vil dog altid blive slettet i løb, hvortil den allerede er skrevet til start. Beslutninger truffet med henvisning til denne paragraf kan ikke appelleres. Startforbud idømt ved start på såvel danske som udenlandske baner skal til alle tider overholdes. 8 Godkendt d. 8. juni 2020

9 Grunde til diskvalifikation 28 Hvis dommerkomitéen finder, at løbets resultat er blevet påvirket af en forseelse under løbet, kan den skyldige ekvipage diskvalificeres. Ekvipage som til dels rider udenfor banens grænse skal diskvalificeres, hvis den herigennem vinder fordel. Forlader rytteren sadlen under løbet, skal ekvipagen diskvalificeres. Beslutning om denne paragraf kan ikke appelleres. Ulykkestilfælde tilbagekaldelse af eller afbrudt løb ugyldigt erklæret løb 29 Hvis ulykkestilfælde indtræffer under løbet, eller der opstår risiko for uheld, har dommerkomitéen fuld frihed til at handle efter omstændighederne. Hvis den førende ekvipage har tilbagelagt mindre end halvdelen af grunddistancen, kan om start beordres. Har den førende ekvipage derimod tilbagelagt mere end halvdelen af grunddistancen skal dommerkomitéen beslutte om afbrudt løb efterfølgende skal rides om eller skal indstilles. Erklæres løb af dommerkomitéen for afbrudt, betragtes det som ugyldigt. Samtlige ponyer, som har været med i det afblæste løbs gyldige start, kan med undtagelse af dem, som evt. er skadet i forbindelse med den hændelse som forårsagede afblæsningen, atter deltage, når løbet rides om, også selv om de er blevet diskvalificeret, har opgivet eller lignende inden løbet afblæstes. Dommerkomitéen kan dog i særlige tilfælde, hvor rytter med fortsæt eller ved groft uforsvarlig ridning har været årsag til afbrydelse af et løb, bortvises vedkommende ekvipage fra start i omstart/omløb. OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE BESTEMMELSER De forskellige straffe 30 Ved overtrædelse af reglement eller øvrige bestemmelser udfærdiget af DH Ungdom eller lokal klub ved at undlade at følge beslutninger, ved uhensigtsmæssig optræden samt ved undladelse af at give forlangte oplysninger, kan personer idømmes eksempelvis advarsel, diskvalifikation og/eller kørselsforbud. Straf/advarsler i henhold til denne paragraf skal adviseres i form af bødeseddel. Der må ikke gives pengebøder. Forsikring 31 DH Ungdoms lokale klubber har intet forsikringsansvar og påtager sig intet ansvar for skade på person, ponyer og/eller materiel forvoldt i stalde, folde, under løb eller udenfor banens område. Alle heste/ponyejere skal have lovpligtig forsikring af deres heste/ponyer for at kunne deltage i løb. Reglementsændring 32 Ændring af og tillæg til nærværende reglement besluttes af DH Ungdom. Ændringer i bestemmelserne udgives som et tillæg og kan findes på Ændringer tilføjes i det efterfølgende års ponygalopkalender. Sikkerhed 33 DH Ungdom kan nedlægge startforbud mod en pony, hvis den i gentagende tilfælde har optrådt uregerligt og derved har været til fare for sin rytter og/eller andre ekvipager. Startforbuddet kan gælde for en vis tid, eller indtil særlige vilkår er opfyldt. Startforbuddet gælder samtlige baner i såvel Danmark som udlandet. 9 Godkendt d. 8. juni 2020

10 Karenstider Jf. Dansk galops reglement Der gælder nøjagtig samme regler for ponyerne som for de store heste. Det er anmelders ansvar at holde sig opdateret omkring disse regler via DGs hjemmeside og via Dansk galops reglement 10 Godkendt d. 8. juni 2020

En pony må deltage i ponytrav/ponymonté til og med det år den fylder 30 år.

En pony må deltage i ponytrav/ponymonté til og med det år den fylder 30 år. PONYTRAVKALENDER 2019 DH Ungdom, er en ungdomsforening for ponysporten under DH/DTC, og er således underlagt DTC s love og regler, specifikt løbsbestemmelser og karenstider som anført i Travkalenderen.

Læs mere

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve.

Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Dansk Pony Væddeløbsforening Regler for licens For at få licens skal du være medlem af Dansk Pony Væddeløbsforening og have bestået en teoretisk og praktisk prøve. Den teoretiske prøve omfatter: høring

Læs mere

Der er foretaget ændringer i forhold til Ponytravkalender 2018 i følgende paragraffer:

Der er foretaget ændringer i forhold til Ponytravkalender 2018 i følgende paragraffer: PONYTRAVKALENDER 2019 DPVF er en integreret del af DTC, og er således underlagt DTC s love og regler, specifikt løbsbestemmelser og karenstider som anført i Travkalendere. Skulle der være uoverensstemmelse

Læs mere

Regler for Ponytravløb og Montéløb

Regler for Ponytravløb og Montéløb Regler for Ponytravløb og Montéløb Dansk Pony Væddeløbsforening Kvistgård www.ponytrav.dk Regler for licens Ponytravkalender 208 - Bestemmelse om køre- og montelicens For at få licens skal du være medlem

Læs mere

Ponytravkalender 2015 Indholdsfortegnelse

Ponytravkalender 2015 Indholdsfortegnelse Ponytravkalender 2015 Indholdsfortegnelse Dansk Pony Væddeløbs Forbund... 2 Vedtægter for DPVF... 3 Løbs- og licensbestemmelser for DPVF... 5 Karenstider... 14 Mesterskabsløb... 15 Særlige bestemmelser

Læs mere

Infobogen. Ponytrav og Ponymonté Skrevet og illustreret af Rie D. Design

Infobogen. Ponytrav og Ponymonté Skrevet og illustreret af Rie D. Design bogen Ponytrav og Ponymonté 2015 Skrevet og illustreret af Rie D. Design Grundlag For at finde ud af hvor ponyen skal starte beregner man et grundlag. Det udregnes ved at tage de gennemsnittet 2 hurtigste

Læs mere

FORSEELSE 1. GANG 2. GANG 3. GANG. Manglende pas (hest bortvises) kr kr kr.

FORSEELSE 1. GANG 2. GANG 3. GANG. Manglende pas (hest bortvises) kr kr kr. STRAFFE, TRÆNERE FORSEELSE 1. GANG 2. GANG 3. GANG Manglende pas (hest bortvises) 1.000 kr. 1.500 kr. 2.000 kr. Ukorrekt pas (f.eks. forkert angivelse af køn) 500 kr. 1.500 kr. 2.500 kr. Ukorrekt vaccination

Læs mere

FORSEELSE 1. GANG 2. GANG 3. GANG. Manglende pas (hest bortvises) kr kr kr.

FORSEELSE 1. GANG 2. GANG 3. GANG. Manglende pas (hest bortvises) kr kr kr. STRAFFE, TRÆNERE Manglende pas (hest bortvises) 1.000 kr. 1.500 kr. 2.000 kr. Ukorrekt pas (f.eks. forkert angivelse af køn) 500 kr. 1.500 kr. 2.500 kr. Ukorrekt vaccination (hest bortvises) 1.000 kr.

Læs mere

Ponytravkalender 2014 Indholdsfortegnelse

Ponytravkalender 2014 Indholdsfortegnelse Ponytravkalender 2014 Indholdsfortegnelse Dansk Pony Væddeløbs Forbund... 2 Vedtægter for DPVF... 3 Løbs- og licensbestemmelser for DPVF... 5 Karenstider... 14 Mesterskabsløb... 15 Særlige bestemmelser

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

PONYTRAVKALENDER 2018

PONYTRAVKALENDER 2018 PONYTRAVKALENDER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Løbs- og licensbestemmelser for DPVF... 2 Obligatoriske løbsofficials funktionsbeskrivelse... 2 Bestemmelser for en ponys startberettigelse i anerkendte ponytravløb...

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper:

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper: Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k

T R E C 1. U D G A V E G Æ L D E N D E F R A 1. J A N U A R 2 0 1 2 w w w. r i d e f o r b u n d. d k T R E C 1. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2012 www. rideforbu nd. dk Ny breddeaktivitet TREC -en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest, TREC eller Technique De Randonneé Equestre

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2019 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2019 Bemærk at propositioner for military-, distance- og TREC-stævner skal godkendes af DRF s respektive disciplinudvalg

Læs mere

HESTESPORTENS HUS - TRAVERBANEVEJ

HESTESPORTENS HUS - TRAVERBANEVEJ DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Stiftet 21. maj 1942 HESTESPORTENS HUS - TRAVERBANEVEJ 10-2920 Charlottenlund TLF. 39 96 20 20 - Telefax 39 96 20 44 Postgirokonto 8 07 94 04 - Bankforbindelse: Danske Bank,

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016

Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 ! Hvidovre-Avedøre Rideklub inviterer til Rideskolestævne Søndag den 13. november 2016 Klasser: Klasse1: HVR Speciel Grandprix u. galop-lc3 For lørdagsholdet 9-10, samt særligt inviterede. Klasse2: Valgfrit

Læs mere

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen. Sikkerhedsvest:

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Vestegns Mesterskaberne (VM)

Vestegns Mesterskaberne (VM) Vestegns Mesterskaberne (VM) opdateret april 2018 Vestegnsklubberne er: ARK, BAL, BNR, GLK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV og VER Vestegns Mesterskaberne er et fælles arrangement på D-stævneniveau. Vestegns

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Klage fra Johnni Chortzen og Jimmy Christiansen over afgørelse ved DM 2013.

Klage fra Johnni Chortzen og Jimmy Christiansen over afgørelse ved DM 2013. Vedr.: Klage fra Johnni Chortzen og Jimmy Christiansen over afgørelse ved DM 2013. Johnni Chortzen, Nykøbing F. Petanque Klub, og Jimmy Christiansen, Gribskov Petanque Klub, har den 2. september 2013 anket

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Nr. 1 2015. Væddeløbsbladet særnummer

Nr. 1 2015. Væddeløbsbladet særnummer Dansk Travsports Centralforbund Tr a kalender v Løbsbestemmelser Arter af løb Opdrætterpræmier og -kvalifikationer Registrering af heste Fremstilling af hingste Licensbestemmelser Karenstider Sæsonbestemmelser

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Program, tider og ændringer Spørgsmål vedr. program, tidsplan for dyrlægetjek, start, rettes til Kirsten Hahn Atzen, på telefon 29 28 44 56 fredag d. 9. okt. mellem kl. 19-20 eller

Læs mere

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner

Ungdomsudvalgets. reglement. til Ministævner Ungdomsudvalgets reglement til Ministævner 2013 1 af 9 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Stævnested... 3 Stævneafvikling... 3 Klasser... 4 Minimesterskaber... 5 Udklasning... 6 Beklædning... 7 Hjælpemidler...

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering.

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. 1 Pokalturneringen og dens ledelse Pokalturneringen er en holdturnering arrangeret af Fyns Skak Union. Pokalturneringen spilles efter cup-systemet, dvs. at

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Regler for LØSR s klubmesterskaber

Regler for LØSR s klubmesterskaber Regler for LØSR s klubmesterskaber Gældende fra 2014 Revideret 2018 Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. 1. Ved klubmesterskabsstævnet afholdes der samtidig LØSR

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 97 35 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2019-584 Doknr. 85659 Dato 29-03-2019 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Klubmesterskab regler

Klubmesterskab regler Klubmesterskab regler Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet. Rytteren skal have været medlem af LØSR i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i LØSR s klubmesterskaber.

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016)

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklubs Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklub er en rideklub som er baseret på en frivillig arbejdende bestyrelse, med meget hjælp fra forældre og opstaldere.

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 21. december 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER

BAL, BNR, GLK, HGRK, HVR, ISR, LØSR, SBGR, SIV, VER Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM) Generelle bestemmelser for VestegnsMesterskaberne: - afholdes én gang årligt i udendørssæsonen - er åbne for alle vestegnsklubberne - holdmesterskab

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Travkalender. Nr. 1 2016. Væddeløbsbladet særnummer

Travkalender. Nr. 1 2016. Væddeløbsbladet særnummer Dansk Travsports Centralforbund Travkalender Løbsbestemmelser Arter af løb Opdrætterpræmier og -kvalifikationer Registrering af heste Fremstilling af hingste Licensbestemmelser Karenstider Sæsonbestemmelser

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

LOVE FOR CRICKET. 12.udgave. (2017-lovbogen 2. udg.) RETTELSESBLADE

LOVE FOR CRICKET. 12.udgave. (2017-lovbogen 2. udg.) RETTELSESBLADE LOVE FOR CRICKET 12.udgave (2017-lovbogen 2. udg.) RETTELSESBLADE Forord Følgende dokument er rettelsesblade i forhold til 11. udgave (2017-lovbogen 1. udg.) MCC har pr. 1. april 2019 ændret en række love.

Læs mere

Kapsejladslederseminar 2018

Kapsejladslederseminar 2018 Kapsejladslederseminar 2018 Regelopgaver Baneleder Indledning. Du skal være Baneleder til en distancesejlads. Sejladsen er "Saltholm Rundt" og den er arrangeret af Sejlklubben Sundet. Sejladsen foregår

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 30. oktober 2015 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

7. Gæðingakeppni-regler

7. Gæðingakeppni-regler 7. Gæðingakeppni-regler 7.3 Om konkurrenceheste, ryttere og udstyr 7.3.0 Betegnelse for de forskellige klasser A-flok (femgængere) = GDA B-flok (firgængere) = GDB 7.3.1 Retten til deltagelse og tilmelding:

Læs mere

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling

Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015. Holbækmesterskaberne 1. afdeling Holbæk Mesterskaberne i dressur lørdag den 12. september 2015 Holbækmesterskaberne 1. afdeling Klasse 1.: LC2-B Pony dressur Klasse 7: LC2-A Hest dressur Åben for: Ekvipager som starter klasse 2 Åben for:

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Regler for Magic Sport Cup 2019:

Regler for Magic Sport Cup 2019: Regler for Magic Sport Cup 2019: Ansvar: Enhver deltager på eget ansvar og skal overholde færdselsreglerne. Klubberne påtager sig ikke noget ansvar, såfremt der skulle ske styrt eller andre skader ved

Læs mere

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017

Para-dressur. - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Para-dressur - tillæg til Fælles bestemmelser og Dressurreglement 2017 Generelt Dette reglement er gældende fra 1. april 2017, og erstatter alle tidligere udgaver af samme. A - Klassifikation Pararyttere

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj

STÆVNEPROGRAM. Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj STÆVNEPROGRAM Vestegnsridtet 2015 Søndag den 31. maj Vestegnens rideklub takker mange gange følgende: Københavns skovdistrikt Vores flinke dyrlæger, som vil kigge på alle de fremmødtes heste: Kenneth Engelund

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE POWERED BY PAVO & EVERHORSE BESTEMMELSER DRESSUR 2016 Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års dressurheste Vinderen

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere