Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om økologisk storkøkkendrift"

Transkript

1 VEJ nr 9022 af 30/01/2009 Udskriftsdato: 1. august 2020 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9346 af 30/06/2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift 1. Indledning Denne vejledning gengiver og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om økologisk storkøkkendrift. Vejledningen er rettet mod virksomheder med storkøkkendrift, der ønsker at mærke eller reklamere med, at de anvender økologiske råvarer eller serverer økologisk mad. Den grundlæggende lovgivning om økologiske fødevarer findes i Rådets forordning (EØF) nr. 834/2006 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (herefter EU s økologiforordning eller blot økologiforordningen). Forordningen trådte i kraft 1. januar Økologiforordningen regulerer ikke storkøkkener. Baggrunden for dette er, at de varierende forhold hos mange storkøkkener (f.eks. varierende menuer, recepter, lokalt tilgængelige vareudbud, sæsonvariationer, serveringsformer og særlige kundeønsker), ofte gør det vanskeligt at leve op til økologiforordningens krav, herunder særligt regnskabskravene. Det vil ofte falde mere naturligt for storkøkkener at dokumentere anvendelsen af økologiske råvarer. Der er derfor udarbejdet danske regler for økologisk storkøkkendrift, som er tilpasset de særlige forhold hos storkøkkenerne, og som samtidigt sikrer, at forbrugerne får pålidelige og relevante oplysninger. Reglerne er fastlagt i bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift. Fødevareregionerne står for kontrollen med, at reglerne om økologisk storkøkkendrift overholdes. Kontrollen udføres normalt i forbindelse med den almindelige fødevarekontrol. Denne vejledning vil løbende blive opdateret, og ændringerne vil kunne ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside ( 2. Anvendelsesområde - Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 1 og 2 Bekendtgørelsen om økologisk storkøkkendrift vedrører storkøkkener, der tilbereder fødevarer på det sted, hvor de sælges, herunder serveres eller leveres, til den endelige forbruger, og som ønsker at reklamere med, at de anvender økologiske råvarer, eller at de serverer økologiske retter (økologisk storkøkkendrift). Ved storkøkkener forstås f.eks. restauranter, cafeterier, caféer, institutionskøkkener, kantiner, dinértransportable, takeaways og andre cateringvirksomheder. Virksomheder, der driver økologisk storkøkkendrift som en biaktivitet, er ligeledes omfattet af bekendtgørelsen. Dette gælder f.eks. detailbagere med tilknyttet café eller detailslagtere, der også leverer mad ud af huset. 1

2 3. Mulighederne for at reklamere med økologi - Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 8-14 Storkøkkener kan reklamere med økologi på følgende måder: Anvendelse af ét af de»økologiske spisemærker«. De økologiske spisemærker viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer, målt i kroner, der er økologiske. Storkøkkenerne skal inden de registreres som brugere af et af mærkerne indsende en opgørelse til fødevareregionen over de seneste 3 måneder, som viser, at økologi-andelen ligger inden for det pågældende procentinterval. Se afsnit 4. Anprisning af, at visse økologiske råvarer er økologiske - f.eks.» I køkkenet anvendes kun kartofler og gulerødder på økologisk form«. Anprisningen forudsætter, at storkøkkenet udelukkende anvender de pågældende anpriste råvarer på økologisk form, og at storkøkkenerne gennem indkøbsfakturaer e.l. kan dokumentere, at råvarerne er økologiske. Se afsnit 5. Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske f.eks.»økologiske råvarer, der anvendes i køkkenet, udgør minimum 10% af råvarebudgettet«. Anprisningen forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, der dokumenterer, at anprisningen er rigtig. Se afsnit 6. Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske f.eks.»økologisk spinat-lasagne«. Anprisningen forudsætter, at køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten, på deres økologiske form, og at råvarerne ikke findes i køkkenet på konventionel form, eller at køkkenet omfattes af en kontrolordning, der svarer til den, der foreskrives i EUs økologiforordning. Se afsnit 7. Anprisning af, at storkøkkenet er»økologisk«f.eks.»det økologiske madsted«. Dette kræver, at storkøkkenet er registreret bruger af det økologiske spisemærke med procentintervallet % eller at køkkenet har erstattet alle råvarer med den økologiske variant, eller at alle serverede retter er økologiske. Se afsnit 8. Et storkøkken kan godt vælge at anprise på flere måder på én gang. Det kræver blot, at betingelserne for hver valgt anprisningsmåde er overholdt. Ved»anprisning«forstås i denne vejledning målrettet information til kunder/brugere i forbindelse med markedsføring, dvs. salg, udbud til salg, opbevaring i salgsøjemed og anden overdragelse. Storkøkkener, der eksempelvis i en årsrapport eller virksomhedsplan omtaler, at køkkenet anvender visse økologiske råvarer, er således ikke omfattet. 4. Anvendelse af et»økologisk spisemærke«- Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 4-6, samt bilag 1 - Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. 4.1 De økologiske spisemærker De»økologiske spisemærker«har følgende udformning: 2

3 Spisemærkerne skal være i farverne: Bronze (i nuancer svarende til Pantone: 876, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Sølv (i nuancer svarende til Pantone: 877, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Guld (i nuancer svarende til Pantone: 872, CMYK: eller RGB: ), når økologiprocentintervallet er % Alternativt kan mærkerne gengives i sort. De økologiske spisemærker viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer der er økologiske, når man opgør dette for en given periode. Beregningen af denne andel er beskrevet i afsnit 4.5. Storkøkkenerne skal, inden de registreres som brugere af et af de økologiske spisemærker, indsende en opgørelse til fødevareregionen over de seneste 3 måneder, som viser, at økologi-andelen ligger inden for det pågældende procentinterval. Se afsnit 4.4. og Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker Et storkøkken, der er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan i markedsføringen anvende det pågældende spisemærke. Spisemærket kan eksempelvis gengives ved indgangsdøren til en restaurant, på menukortet eller i en avisreklame eller web-reklame for restauranten. De økologiske spisemærker signalerer ikke, at den pågældende økologiandel opnås på en given dag eller i en given ret. Storkøkkenerne kan dog selv vælge at sikre forbrugerne yderligere oplysninger om f.eks. hvilke af de anvendte råvarer, der er økologiske. Sådanne oplysninger/anprisninger skal gives under overholdelse af de respektive retningslinjer herfor, f.eks. afsnit 5 ved anprisning af anvendte økologiske råvarer. Ved anvendelsen af de økologiske spisemærker gælder det generelt, at forbrugerne ikke må vildledes, jf. Fødevareforordningens 1) artikel 16. For fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, f.eks. en bager med en café-afdeling, skal spisemærket eksempelvis tydeligt referere til storkøkkenaktiviteten/café-afdelingen. Se også afsnit Ved lejlighedsvis servering af mad, f.eks. servering fra boder på markeder eller festivaler, vil der ikke kunne gøres brug af de økologiske spisemærker, idet kravet om indsendelse af en opgørelse over økologiprocenten i de seneste 3 måneder ikke vil kunne opfyldes. For denne type storkøkken vil der i stedet kunne anprises med anvendelse af økologiske råvarer eller retter, jf. afsnit Krav til politik ved anvendelse af»guld-mærket«et storkøkken, der registreres som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocentintervallet %, skal udarbejde en politik for råvareindkøb, herunder en beskrivelse af den anvendte politik, når råvarer ikke kan anskaffes på økologisk form. Herudover skal der udarbejdes en politik for indkøb af fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, herunder fisk. Med hensyn til politikken vedr. råvarekøb kan storkøkkenet eksempelvis redegøre for i hvilket omfang menukortet tilpasses udbuddet af økologiske råvarer, hvorledes tilgængeligheden af økologiske råvarer undersøges, hvilken kvalitet man forventer af de økologiske råvarer eller hvor stor vægt, der lægges på, at råvarerne er lokalt produceret. I politikken for indkøb af fødevarer, der stammer fra fiskeri og jagt af vildtlevende dyr bør storkøkkenet redegøre for i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder, der indkøbes sådanne fødevarer. Herunder f.eks. hvilken prioritering, der foretages ved valget mellem vilde fisk og fisk fra økologiske dambrug eller hvilken vægt der lægges på, om de vildtlevende fisk stammer fra lokale fangstområder. Det bør 3

4 fremgå, at fødevarer stammende fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr ikke medregnes i beregningen af økologiprocenten. Anvendes egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager, bør der også oplyses om, under hvilke omstændigheder dette sker herunder, at disse råvarer sammen med øvrige indkøbte ikkeøkologiske råvarer ikke overstiger 10%. Se afsnit 4.5 om udregningen af økologiprocenten. Forbrugerne skal informeres om storkøkkenets politik for råvareindkøb. Dette kan f.eks. ske ved, at storkøkkenet ved siden af gengivelsen af spisemærket, f.eks. på indgangsdøren, også gengiver politikken. Alternativt kan der henvises til, hvor politikken kan læses. Baggrunden for, at forbrugerne skal oplyses om politikken for råvareindkøb, er bl.a., at fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, ikke regnes med i økologiprocenten, samt at der undtagelsesvis kan anvendes op til 10% landbrugs- og akvakulturprodukter på ikke-økologisk form. Disse forhold bør forbrugerne derfor oplyses om, for at få fuldt indblik i baggrunden for anvendelsen af»guld-mærket« Registrering Et storkøkkens brug af et spisemærke er betinget af, at storkøkkenet har foretaget anmeldelse til den lokale fødevareregion, og er blevet registreret som bruger af det pågældende spisemærke. Registreringen meddeles skriftligt af den lokale fødevareregion. Ved anmeldelsen skal storkøkkenet beskrive hvorledes, og med hvilken frekvens, økologiprocenten opgøres. Opgørelsesfrekvensen skal mindst være kvartalsvis, og opgørelsestidspunkterne skal fremgå. Endvidere skal der vedlægges en opgørelse for de foregående 3 måneder (alternativt for den foregående afsluttede opgørelsesperiode på minimum 3 måneder), der viser, at køkkenet ligger inden for det pågældende økologiprocent-interval (se afsnit 4.5 om udregningen af økologiprocenten). Opgørelsen, der indsendes til fødevareregionen, skal ikke bilægges fakturaer eller dokumentation for enkeltposteringerne. Disse vil derimod blive kontrolleret i forbindelse med fødevareregionens efterfølgende tilsyn, hvor det kontrolleres, at betingelserne for anvendelsen af spisemærket overholdes. Storkøkkenerne skal opbevare opgørelserne og dokumentationen for den opgjorte økologiprocent i minimum 2 år og skal sørge for, at materialet til enhver tid er tilgængeligt for Fødevarestyrelsen og fødevareregionen. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for registrering med henblik på at sikre en effektiv kontrol. Dette kan f.eks. være relevant, når det skal sikres, at fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, f.eks. en bager med en café-afdeling, kan kontrolleres på effektiv vis, og at de anvender spisemærket uden vildledning af forbrugerne. Se også afsnit 4.2 og Registrering af storkøkkener, der kun foretager portionering og/eller opvarmning Storkøkkener, der ikke foretager anden tilberedning af fødevarer end portionering og opvarmning, og som udelukkende modtager fødevarer fra ét andet storkøkken, kan registreres som bruger af det samme økologiske spisemærke, som anvendes af det leverende storkøkken. Det er i dette tilfælde ikke et krav, at det storkøkken, som modtager fødevarerne, ved anmeldelsen til fødevareregionen beskriver, hvorledes økologiprocenten udregnes, eller vedlægger en opgørelse for de foregående 3 måneder, der viser, at økologiprocenten er overholdt. Det modtagende storkøkken skal heller ikke opbevare periodevise dokumenterede opgørelser. Storkøkkenet skal derimod mindst kvartalsvist sikre sig, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke, og at der foreligger en skriftlig aftale med det leverende storkøkken om straks at blive orienteret ved ophør af registreringen som bruger af det økologiske spisemærke. Den kvartalsvise sikring af, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke, skal kunne dokumenteres. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i, at køkkenet opbevarer en 4

5 ten en kvartalsvis indhentet bekræftelse fra det leverende storkøkken eller en kvartalsvis udskrift af den relevante side fra listen over registrerede brugere af de økologiske spisemærker, som kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside ( Ved anmeldelsen til fødevareregionen skal storkøkkenet oplyse, fra hvilket storkøkken det får leveret maden samt medsende kopi af aftalen med det leverende storkøkken. Det vil være en naturlig forudsætning, at der er tale om en varieret leverance, således at det kan forventes, at det modtagende storkøkken sikres en økologiandel, svarende til det pågældende spisemærke. Storkøkkener, der modtager fødevarer fra flere andre storkøkkener, eller som foretager mere end blot en portionering eller opvarmning, skal opfylde de almindelige betingelser i forbindelse med registreringen hos fødevaregionen. Når der modtages fødevarer fra andre storkøkkener, skal beregningen af økologiprocenten ske efter principperne nævnt i afsnit 4.5, se særligt afsnit Ændring og bortfald af registrering Det økologiske spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den foregående periode eller forventes at afvige i negativ retning i den indeværende periode fra det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke. Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning, jf. ovenfor, fra det pågældende spisemærkes økologiprocent-interval, skal storkøkkenet straks meddele det til den fødevareregion, hvor anmeldelse er sket. Herefter er registreringen bortfaldet, og det pågældende spisemærke kan ikke længere anvendes. Det er således ikke alene et krav, at fødevareregionen får besked, når andelen af økologiske råvarer i den forudgående periode afviger i negativ retning fra spisemærkets økologiprocent-interval. Kravet gælder også, når storkøkkenet kan forvente en afvigelse i negativ retning i den indeværende periode. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man kan regne ud, at selv om der udelukkende bliver købt økologiske fødevarer resten af den pågældende periode, vil storkøkkenet ikke kunne komme op på spisemærkets økologiprocent-interval. Det kan også være tilfældet ved pludselige større leverandørsvigt. Storkøkkenet har mulighed for at ændre registreringen af, hvilket mærke storkøkkenet anvender. Det vil sige, at et storkøkken, der for en periode på mindst 3 måneder, kan dokumentere en økologiandel, der svarer til et spisemærke med en højere økologiprocent, kan anmelde, at det ønsker at registreres som bruger af sidstnævnte mærke. Herudover kan et storkøkken, der forventer en afvigelse i negativ retning fra økologiprocenten af det spisemærke, som køkkenet allerede er registreret som bruger af, anmelde brug af et mærke med en lavere økologiprocent, svarende til den forventede økologiandel. Såfremt storkøkkenet vil anvende et andet spisemærke, gælder de samme krav, som da storkøkkenet første gang foretog anmeldelse til fødevareregionen. Det vil sige, at der skal ske anmeldelse til fødevareregionen, samt indsendes materiale som beskrevet ovenfor. Dog kan storkøkkenet vælge at henvise til det indsendte materiale fra den forrige anmeldelse, for så vidt angår beskrivelsen af hvorledes og med hvilke intervaller økologiprocenten opgøres. Dette forudsætter naturligvis, at storkøkkenet ikke ønsker at ændre på opgørelsesmåden De periodevise opgørelser udregning af økologiprocent Økologiprocenten er en angivelse af, hvor stor en del af et storkøkkens råvareindkøb målt i kroner, der udgøres af økologiske råvarer. Økologiprocenten skal opgøres for en given periode, og frekvensen skal mindst være kvartalsvis. Ved udregningen af økologiprocenten skal storkøkkenet således samle fakturaer for både indkøb af konventionelle råvarer og økologiske råvarer og udregne hvor stor en del af de faktiske udgifter til indkøb af råvarer, der hidrører fra indkøb af økologiske råvarer. 5

6 Det er nemmere at registrere og udregne indkøbene af økologiske råvarer, hvis disse fremgår af særskilte fakturaer eller månedlige opgørelser fra leverandørerne. Det kan derfor anbefales, at køkkenet hører sine leverandører, om de kan udarbejde sådanne særskilte fakturaer eller opgørelser. Det er kun råvarer af landbrugs- og akvakulturoprindelse, der skal medregnes. Det betyder, at produkter som vand og salt samt fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri, skal holdes ude af regnskabet. Hvis et storkøkken anvender egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager, skal disse medtages i opgørelsen som ikke-økologiske råvarer. De skal medtages med et beløb, der fastsættes til prisen på den samme type råvare på det frie marked. Ved råvarer forstås fødevarer i den stand, som de modtages i storkøkkenet, herunder uforarbejdede og forarbejdede fødevarer, der leveres fra en anden virksomhed eller fra egen primærproduktion. Som råvarer forstås således uforarbejdede fødevarer som f.eks. gulerødder og kartofler, men også forarbejdede fødevarer som f.eks. smør, brød og porretærte. En råvare af landbrugsoprindelse regnes for at være økologisk, når den markedsføres som økologisk i henhold til EU s økologiforordning eller som økologisk i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer m.v. 2) En råvare, der stammer fra akvakulturbrug, regnes for at være økologisk, når den markedsføres som økologisk i henhold til bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug. 3) Råvarer fra akvakulturbrug, der lovligt markedsføres som økologiske i et af de øvrige EU-lande, kan også betragtes som økologiske, jf. bekendtgørelsen om økologisk akvakulturbrug, 3. I bilag 1 er vist et eksempel på, hvordan et storkøkken kan registrere de indkøbte råvarer samt hvordan økologiprocenten beregnes Storkøkkener med»guld-mærket«storkøkkener, der anvender det økologiske spisemærke med procentintervallet %, guldmærket, skal som udgangspunkt have en økologiprocent på 100%. Dog kan de, såfremt økologiske råvarer ikke kan skaffes, anvende op til 10% konventionelle råvarer. Herudover kan de anvende egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager. Tilsammen må værdien af de indkøbte konventionelle råvarer og egne producerede vegetabilier kun udgøre op til 10 % af den samlede værdi af de indkøbte og anvendte råvarer Storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter For fødevarevirksomheder, der har storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter, vil et økologisk spisemærke som udgangspunkt kun kunne anvendes, hvis den pågældende økologi-procent er overholdt, når man ser på den samlede fødevarevirksomhed. Hvis der imidlertid er tale om, at storkøkkendriften er tydeligt adskilt fra de øvrige aktiviteter, herunder også regnskabsmæssigt, (f.eks. fremstår som en særskilt café med egen indgang, og hvor enhver leverance dokumenteres), kan registreringen som bruger af det økologiske spisemærke foretages ud fra opgørelser gældende for storkøkken-delen alene. I sidstnævnte tilfælde skal man være særligt opmærksom på, at spisemærket ikke må kunne vildlede forbrugerne til at tro, at det refererer til både storkøkkendriften og øvrige aktiviteter. Ved anmeldelsen skal storkøkkenet begrunde den valgte opgørelsesmåde Leverancer fra storkøkkener, der bruger et økologisk spisemærke Hvis et storkøkken modtager fødevarer fra et andet storkøkken, der er registreret som bruger af et økologisk spisemærke, kan storkøkkenet aftale med det leverende storkøkken, at økologiandelen af de leverede varer skal udgøre en fast minimumsprocent i en fastlagt periode. Storkøkkenet kan herefter anvende den aftalte procentsats i opgørelsen af økologiprocenten. 6

7 Det er en betingelse for ovenstående, at storkøkkenet efterfølgende for hver periode indhenter en bekræftelse på, at den aftalte procentsats er overholdt. Den indhentede bekræftelse skal kunne dokumenteres Leverandørdokumentation Storkøkkener skal, inden de får leveret økologiske fødevarer første gang, samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, sikre sig dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol i henhold til EU s økologiforordning, bekendtgørelsen om økologiske fødevarer eller bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug. Dokumentationen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt eller udpeget i henhold til økologiforordningen og kan være en kopi eller være på elektronisk form. Hvilke instanser, der er tale om, kan ses af listen over EU-godkendte kontrolinstanser. Listen offentliggøres med mellemrum af EU-kommissionen i EU-tidende. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes et link til seneste offentliggjorte liste (under En anden måde at sikre sig leverandørdokumentation på, når det gælder danske primærbedrifter og virksomheder, er at anvende de lister over autoriserede bedrifter og økologikontrollerede virksomheder, som findes på Plantedirektoratets hjemmeside ( og Fødevarestyrelsens hjemmeside ( Det skal kunne dokumenteres, at køkkenet har kontrolleret, at leverandørerne findes på listen. Dette kan f.eks. gøres ved at markere aktuelle leverandører på mindst årlige udskrifter af ovennævnte lister. Dokumentationskravet gælder ikke, hvis leverandøren er en virksomhed, der ikke er omfattet af kravet om anmeldelse og økologikontrol i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer typisk vil der være tale om storkøkkener eller detailbutikker Gebyrer for brug af et økologisk spisemærke Gebyrerne for registrering, ændring heraf og kontrol i forbindelse med anvendelsen af det økologiske spisemærke fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. På tidspunktet for denne vejlednings udarbejdelse er der tale om følgende gebyrer: Registrering som bruger: 1000 kr. Ændring af registrering, dvs. registrering som bruger af et andet spisemærke: 600 kr. Løbende kontrol: årlig afgift på 720 kr. som opkræves i 2. kvartal i kalenderåret. 4.8 Kvalitetstryk af de økologiske spisemærker kan købes hos Økologisk Landsforening Når et storkøkken er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan et kvalitetstryk af mærket købes hos: Økologisk Landsforening Silkeborgvej Åbyhøj Tlf: Anprisning af, at visse råvarer er økologiske 7

8 - Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 1, 10 og 15 Storkøkkener kan anprise, at visse råvarer udelukkende anvendes på økologisk form. F.eks. kan et køkken, der udelukkende anvender økologisk mælk, mel og æg anprise, at»i køkkenet anvendes økologisk mælk, mel og æg«. Anprisningerne kan ske ved opslag på tavler eller væg eller ved oplysninger på menukortet. Herudover kan der i forbindelse med enkeltretter oplyses om hvilke af de anvendte råvarer, der er økologiske. Ovennævnte anprisninger forudsætter, at alle de anpriste råvarer på ikke-økologisk form og alle varer, der indeholder de anpriste råvarer på ikke-økologisk form, er opbrugt fra såvel råvarelager som færdigvarelager (inkl. fryser). Ved»råvarer«skal forstås fødevarer i den tilstand, de modtages i køkkenet, dvs. også halv- og helfabrikata. Dette muliggør også anprisninger, som I køkkenet anvendes»følgende økologiske råvarer: mælk, syltetøj og brød«. Det forudsætter dog, at køkkenet ikke samtidig selv fremstiller de anpriste halv- og helfabrikata som ikke-økologiske. Anprisningen af anvendelse af økologiske råvarer i køkkenet skal altid være præcis. Der må eksempelvis ikke anprises på formen:»vi anvender fortrinsvis økologiske råvarer«. Dette skyldes både, at anprisningen ikke må være vildledende, og at anprisningen skal være kontrollerbar for myndighederne. For at undgå vildledning kan der endvidere gøres brug af»negativ-anprisninger«, som for eksempel:»køkkenet anvender økologiske kartofler, dog ikke-økologisk kartoffelmospulver«. Anprisningerne kan ændres løbende, hvis anprisningsmåden ikke giver anledning til tvivl om anprisningens gyldighed. Det vil sige, at der skal oplyses tydeligt om, på hvilket tidspunkt eller i hvilken periode anprisningen er gældende. F.eks.»I dag er følgende råvarer økologiske:...«eller»i denne måned er følgende råvarer økologiske:...«. Af kontrolmæssige hensyn må anprisningerne ikke ændres i løbet af en dag. Anprisninger uden tidsmæssige angivelser - f.eks.»køkkenet anvender økologiske grønsager«- vil være bindende, således at alle grønsager til enhver tid skal være økologiske, indtil det tydeliggøres, at forholdet er ændret. I perioder med knaphed på visse grønsager må der således, på tilsvarende tydelig vis som den oprindelige anprisning, oplyses om, at grønsagerne ikke er økologiske. Køkkenet skal til enhver tid kunne dokumentere, at de anpriste økologiske råvarer rent faktisk er økologiske ifølge fakturaer o.l., og skal også sikre sig dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol, jf. afsnit 4.6. Dokumenterne skal opbevares systematisk, således at kontrolmyndigheden til enhver tid på anmodning kan få udleveret dokumentation for de økologiske råvarer indkøbt på en given dag eller i en given periode. Dokumenter og registreringer skal opbevares, så de er tilgængelige for myndighederne i minimum 2 år. 6. Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologisk - Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 3, 10 og 15 Storkøkkener kan anprise, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologiske f.eks.»økologiske råvarer udgør minimum 10 % af det månedlige råvarebudget«eller»over halvdelen af de råvarer, vi anvender, er økologiske (opgjort i kg pr. måned)«. Anprisningerne forudsætter, at der foretages periodevise opgørelser, der dokumenterer, at anprisningerne er rigtige. Herudover skal opgørelsesprincippet fremgå i forbindelse med anprisningen (f.eks.»opgjort i kg pr. måned«). Er der tale om en anprisning af en andel opgjort i kroner, skal der tages udgangspunkt i samme opgørelsesprincipper som nævnt under afsnit

9 Køkkenet skal til enhver tid kunne dokumentere den økologiske status for de råvarer, der i opgørelsen er medregnet som økologiske, og skal også sikre sig dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af økologikontrol, jf. afsnit 4.6. Ved anprisning af en andel opgjort i kg skal køkkenet være opmærksom på, at leverandøren oplyser om mængden i kg på de følgesedler eller fakturaer, som køkkenet efterfølgende opbevarer som dokumentation for varernes økologiske status. Hvis der er tale om et køkken, der kun foretager portionering og/eller opvarmning af mad leveret fra et produktionskøkken, kan førstnævnte køkken anvende produktionskøkkenets anprisning, hvis det kan dokumenteres, at der er truffet aftaler med produktionskøkkenet, som sikrer, at denne anprisning kan ske uden vildledning. Opgørelser og tilhørende dokumenter skal opbevares systematisk i 2 år, således at disse er umiddelbart tilgængelige for kontrolmyndigheden ved tilsyn. 7. Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske - Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 5-6, 8, stk. 2 og 4, 10 og 15 - Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv.: 3, stk. 5 og 6 Storkøkkener kan under visse betingelser anprise, at serverede retter er økologiske f.eks.»økologisk spinat-lasagne«. En serveret ret må således betegnes som økologisk, hvis køkkenet udelukkende anvender de råvaretyper, der indgår i retten, på deres økologiske form. Er der eksempelvis tale om»økologisk jordbærgrød med fløde«, så skal køkkenet overholde betingelserne for at kunne anprise generelt med, at»køkkenet anvender følgende økologiske råvarer: jordbær, sukker, kartoffelmel og fløde«. Dvs. anvendelsen skal dokumenteres, og de nævnte råvarer må ikke forefindes i køkkenet på konventionel form, jf. afsnit 5. Dermed kan køkkenet naturligvis vælge både at anprise anvendelsen af de økologiske råvarer samt den økologiske ret. En anden mulighed er, at køkkenet omfattes af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, jf. 3, stk. 5. Ifølge nævnte bekendtgørelse, skal køkkeners markedsføring af økologiske retter, herunder også de tilhørende kontrolforanstaltninger, ske i overensstemmelse med bestemmelserne i EUs økologiforordninger. Kontrolordningen er omtalt i Vejledning om økologiske fødevarer mv. Da storkøkkener reelt ikke er omfattet af EU s økologiregler, kan de økologiske retter dog ikke markedsføres med EU s økologilogo. 8. Betingelser for at kalde et storkøkken»økologisk«- Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift: 9 og 14, stk. 3 Et storkøkken kan kalde sig»økologisk«, f.eks.»dit økologiske madsted«, hvis det er registreret bruger af det økologiske spisemærke med procentintervallet %. Alternativt kan køkkenet kalde sig»økologisk«, hvis det udelukkende anvender økologiske råvarer. Dvs. at alle anvendte råvarer af landbrugs- og akvakulturoprindelse er økologiske (se afsnit 4.6). Som»råvarer«skal også medregnes drikkevarer, bortset fra vand. Også storkøkkener, der udelukkende serverer økologiske retter, i overensstemmelse med betingelserne nævnt i afsnit 7, kan kalde sig økologiske. 9

10 9. Betingelser for at anvende Ø-mærket Bekendtgørelse om økologiske fødevarer mv.: 10 og bilag 4 Fødevareforordningen: artikel 16 Økologikontrolmærket, dvs. Ø-mærket med teksten»statskontrolleret økologisk«, må kun anvendes i mærkningen på færdigpakkede økologiske fødevarer. Derfor vil økologikontrolmærket kun kunne forekomme ved salg af fødevarer i deres oprindelige, evt. åbnede, Ø-mærkede emballage (f.eks. servering af mælk i Ø-mærkede mælkekartoner) eller ved salg af tilberedte fødevarer, som efter tilberedning fortsat er Ø-mærket (f.eks. ost med Ø-mærket ostevoks, der udskæres i skiver). Ø-mærket uden teksten»statskontrolleret økologisk«, herefter blot»ø et«, kan som udgangspunkt ikke anvendes af storkøkkener, idet dette af forbrugeren vil kunne forveksles med det»økologiske spisemærke«. Der vil dermed være tale om en overtrædelse af fødevarelovgivningens generelle bestemmelser om, at markedsføringen ikke må være vildledende. Der kan dog forekomme situationer, hvor Ø et vil kunne anvendes uden vildledning. Der kan f.eks. være tale om gengivelse af Ø et, når dette alene kan opfattes som en direkte reference til specifikke økologiske retter, råvarer eller ingredienser. En bredere anvendelse af Ø et kan eksempelvis være acceptabel, hvis alle storkøkkenets retter er økologiske og omfattet af kontrolordningen i henhold til bekendtgørelsen om økologiske fødevarer (jf. afsnit 7). 10. Ikrafttræden Denne vejledning er gældende fra 1. februar Samtidig bortfalder Vejledning nr af 01/01/2002 om økologikontrol i storkøkkener. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 30. januar 2009 Marie Louise Flach de Neergaard / Tereza Gabriel 10

11 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 2) Bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om økologiske fødevarer mv. 3) Bekendtgørelse nr. 114 af 23. februar 2004 om økologisk akvakulturbrug 11

12 Opgørelse af økologiprocenten Bilag 1 Skemaet er et forenklet eksempel på, hvordan man kan registrere og beregne økologiprocenten. Opgørelsesperioden i eksemplet er på 3 måneder og går fra 15. januar til 14. april. Beløb kan angives enten ex. eller inkl. moms, men det er vigtigt, at det trufne valg fastholdes for alle registreringer i opgørelsesperioden. Eksemplet baseres på fiktive fakturaer indeholdende økologiske råvarer, konventionelle råvarer, råvarer fra egen køkkenhave, råvarer fra jagt og fiskeri af vilde dyr og vilde fisk samt non-food (fx glas, lys, servietter etc.). Eksemplet viser, hvordan én faktura med flere råvaretyper kan registreres og fordeles samt økologiprocenten beregnes. Vejledningens afsnit 4.5 beskriver, hvilke fødevarer der indgår og udelades i opgørelsen. Dato Dokumentation (ved angivelse af faktura nr. eller bilag nr.) Faktura nr »100 % Økologinemt A/S« Egen køkkenhave. Bilag 1. Ikkeøkologisk Faktura nr »Både mad og non-food« Faktura nr. 2267»Helt vildt kød«a B C Den del af fakturabeløbet, Beløb der ikke skal indgå i beregningen af økologiprocenten. Det samlede fakturabeløb (eller beløb angivet på bilag). Dvs. det samlede beløb inklusiv: - indkøbte konventionelle og økologiske råvarer. - værdi af eventuelle økologiske/konventionelle råvarer fra egen høst - råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikke-landbrugsprodukter, som f.eks. flaskevand, salt og non-food (fx glas, lys, etc.), hvis de er anført på fakturaen. Dvs. beløbet vedrørende: - råvarer fra jagt og fiskeri samt andre ikke-landbrugsprodukter, som fx flaskevand, salt og non-food (fx glas, lys, etc.), hvis de er anført på fakturaen. af de indkøbte økologiske råvarer og værdi af eventuelle økologiske råvarer fra egen høst 8000 kr kr. 100 kr kr. 500 kr kr. 900 kr. 900 kr. Total kr kr kr. Økologiprocenten beregnes som: 100 % x C/(A-B) = 100 x 9000 kr.: (12000 kr kr.)% = 84,9 % 12

13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Anvendelsesområde 3. Mulighederne for at reklamere med økologi 4. Anvendelse af et»økologisk spisemærke«4.1. De økologiske spisemærker 4.2. Anvendelse af ét af de økologiske spisemærker 4.3. Krav til politik ved anvendelse af»guld-mærket«4.4. Registrering Registrering af storkøkkener, der kun foretager portionering og/eller opvarmning Ændring og bortfald af registrering 4.5. De periodevise opgørelser udregning af økologiprocent Storkøkkener med»guld-mærket« Storkøkkendrift samtidig med andre aktiviteter Leverancer fra storkøkkener, der bruger et økologisk spisemærke 4.6. Leverandørdokumentation 4.7. Gebyrer for brug af et økologisk spisemærke 4.8. Kvalitetstryk af de økologiske spisemærker kan købes hos Økologisk Landsforening 5. Anprisning af, at visse råvarer er økologiske 6. Anprisning af, at en vis andel af de anvendte råvarer er økologisk 7. Anprisning af, at visse af de serverede retter er økologiske 8. Betingelser for at kalde et storkøkken»økologisk«9. Betingelser for at anvende Ø-mærket 10. Ikrafttræden Bilag 2 13

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Udkast Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift Udkast Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift I medfør af 6, stk. 1-2, 14 og 24, stk. 2 i lov nr. 463 af 17. juni 2008, økologilov, fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner 1. Denne bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 656 af 27/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2019-29-31-00487 Senere ændringer

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Sådan blev spisemærkerne til.. Det røde Ø-mærke i praksis for besværligt for storkøkkener Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift nr. 1240

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 4. juli 2016 J.nr.: 2016-29-102-00013 Økologikontrollen i år 2015 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2015 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen Den 1. august 2014 (tilføjet tabel 5, oktober 2014) Ref.: LLA J.nr.: 2014-29-102-00004 Økologikontrollen i år 2013 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2010 2 af 80 Fødevarestyrelsen December 2010 Vejledning om økologiske fødevarer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift BEK nr 420 af 24/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01254 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1)

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1) BEK nr 385 af 09/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00247 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 Vejledning om økologiske fødevarer m.v. Januar 2015 1. Indledning... 7 1.1 Myndigheder, der administrerer økologireglerne... 9 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE

DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE Kom med på mærkerne! Det Økologiske Spisemærke er et gratis statskontrolleret mærke der viser, hvor stor en procentdel af de råvarer, der anvendes i køkkenet, som er økologiske.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019

Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019 Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019 Marts 2019 Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 311 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. maj 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 311 (Alm. del) af 7. april 2017

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om godkendelse som første opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark Version 1

Vejledning om godkendelse som første opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark Version 1 Vejledning om godkendelse som opkøber af råmælk 2018 Vejledning om godkendelse som første opkøber af råmælk og behandling af data om mælkeleverancer i Danmark Version 1 April 2018 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Regler for dyrkning og anvendelse af tang. 30. Oktober 2013

Regler for dyrkning og anvendelse af tang. 30. Oktober 2013 Regler for dyrkning og anvendelse af tang Disposition Hvilke regler er relevante? Hvad skal virksomhederne gøre? Hvad gør Fødevarestyrelsen? Relevante regler om: Fødevaresikkerhed og ansvar mv. Hygiejne

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1)

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.1) I medfør af 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3, 13, 14, 15 og 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådgiverens guide til omlægningstjek

Rådgiverens guide til omlægningstjek Rådgiverens guide til omlægningstjek Koncept Rådgiveren har på forhånd modtaget kundens menuplaner, samt kostpolitik. Inden besøget skal rådgiveren bearbejde materialet, og indsætte kommentarer i omlægningstjekket

Læs mere

PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD

PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan give eksempler på, hvordan produktion af mad påvirker kloden, uanset om det er økologisk eller konventionelt produceret. Du kan give eksempler på, hvordan man kan tage hensyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag

Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag Økologi og insekter? v/ Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening 8. Februar 2017 Dansk Insektnetværk, temadag EU s økologiforordning 834/2007 2. Denne forordning gælder for følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1619 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10510

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1363 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-29-31-00285 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R1830 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1830/2003 af 22. september

Læs mere

Mærkning af allergener i fødevarer. Stinne von Seelen Havn, Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet

Mærkning af allergener i fødevarer. Stinne von Seelen Havn, Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Mærkning af allergener i fødevarer Stinne von Seelen Havn, Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Program Generel lovgivning om fødevaremærkning Hvad er allergene stoffer i fødevarer? Mærkning med

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne 1)

Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne 1) Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 186 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne 1) (Elmærknings-bekendtgørelsen) I medfør af 63 a, stk.

Læs mere